Tài liệu Giáo án công nghệ lớp 12 chuẩn ktkn_bộ 8

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SỞ GD VÀ ĐT NINH THUẬN TRƯỜNG THPT AN PHƯỚC TỔ: LÝ+CN ----------  --------- GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 Họ và tên: HÁN VĂN LỆ Ngày soạn: 14/08/2011 Tiết 1 Bài 2 : ĐIỆN TRỞ, TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM A. MỤC TIÊU: 1 1. Kiến thức: - Biết được cấu tạo, kí hiệu, số liệu kỹ thuật và công dụng của các linh kiện: điện trở, tụ điện, cuộn cảm. 2. Kỹ năng: - Vẽ được sơ đồ mạch điện đơn giản có chứa các linh kiện: điện trở, tụ điện, cuộn cảm. 3. Thái độ: - Có ý thức tìm hiểu về các linh kiện: điện trở, tụ điện, cuộn cảm. B. PHƯƠNG PHÁP : Nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: Nghiên cứu kỹ bài 2 SGK và các tài liệu có liên quan. Tranh vẽ các hình: 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 trong SGK. Các loại linh kiện điện tử thật. Có thể dùng máy chiếu đa năng. 2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu kỹ bài 2 SGK và các tài liệu có liên quan. Sưu tầm các loại linh kiện điện tử. D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. Ổn định: II. Kiểm tra bài cũ: III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề 2. Triển khai bài: Ho¹t ®éngcña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1 : T×m hiÓu vÒ ®iÖn trë + Môc tiªu - BiÕt ®îc cÊu t¹o, kÝ hiÖu, SLKT & c«ng dông cña R - NhËn d¹ng vµ ph©n biÖt ®îc ®iÖn trë + §å dïng - Mét sè Tb ®iÖn tö d©n dông ®Ó hs quan s¸t. - Tranh vÏ c¸c h×nh: 2-2 sgk. - VËt mÉu: §iÖn trë + TiÕn hµnh I- §iÖn trë (R): - GV: Dïng vËt mÉu ®èi chiÕu víi tranh vÏ 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i,c«ng dông: kÝ hiÖu ®Ó hs nhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i ®îc -CÊu t¹o:Dïng d©y kim lo¹i cã ®iÖn trë suÊt cao, c¸c ®iÖn trë. hoÆc bét than phun lªn lâi sø. -KÝ hiÖu: (H×nh 2-2 sgk) -Ph©n lo¹i: U + Theo c«ng suÊt: C«ng suÊt nhá,lín. - Dïng ®Þnh luËt «m: I = R ; P=R.I2 ®Ó + Theo trÞ sè: Cè ®Þnh, biÕn ®æi. m« t¶ c¸c sè liÖu kÜ thuËt vµ c«ng dông cña + Theo ®¹i lîng vËt lÝ t¸c ®éng lªn ®iÖn trë: ®iÖn trë trong m¹ch.  §iÖn trë nhiÖt: - HS: quan s¸t hÝnh vÏ 2.1 vµ vËt mÉu ®Ó  HÖ sè nhiÖt d¬ng: toc ↑ → R ↑ nhËn d¹ng vµ ph©n biÖt c¸c lo¹i ®iÖn trë.  HÖ sè nhiÖt ©m :toc ↑ → R ↓  §iÖn trë biÕn ®æi theo ®iÖn ¸p: U ↑ - GV: Y/C häc sinh nh¾c l¹i ®¬n vÞ ®o, c«ng suÊt ®Þnh møc cña R Híng dÉn häc sinh ®äc trÞ sè ®iÖn trë → R ↓  Quang ®iÖn trë. -C«ng dông: sgk 2- C¸c sè liÖu kÜ thuËt cña ®iÖn trë: a- TrÞ sè ®iÖn trë (R): Cho biÕt møc ®é c¶n trë dßng ®iÖn cña ®iÖn cña ®iÖn trë. 2 - §¬n vÞ ®o: ( Ω ) 1K Ω =103 Ω ( ViÕt t¾t lµ 1 K) 1M Ω =103k Ω =106 Ω ( ViÕt t¾t lµ 1 M) b- C«ng suÊt ®Þnh møc: + Lµ c«ng suÊt tiªu hao trªn ®iÖn trë mµ nã cã thÓ chÞu ®ùng ®îc trong thêi gian dµi, kh«ng bÞ qu¸ nãng hoÆc bÞ ch¸y, ®øt. + §¬n vÞ : o¸t (W) H§2 : T×m hiÓu vÒ tô ®iÖn + Môc tiªu - BiÕt ®îc cÊu t¹o, kÝ hiÖu, SLKT & c«ng dông cña C - NhËn d¹ng vµ ph©n biÖt ®îc tô ®iÖn + §å dïng - Mét sè ®iÖn tö d©n dông ®Ó hs quan s¸t. - Tranh vÏ c¸c h×nh: 2-4 sgk. - VËt mÉu: tô ®iÖn + TiÕn hµnh II- Tô ®iÖn: - GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ 2.3 ®Ó cho 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i,c«ng dông: hs nhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i ®îc tô ®iÖn. - CÊu t¹o: Gåm 2 hay nhiÒu vËt dÉn ng¨n c¸ch nhau b»ng líp ®iÖn m«i. - KÝ hiÖu: (H×nh 2-4 sgk) - HS: Quan s¸t vËt mÉu vµ h×nh vÏ ®Ó nhËn - Ph©n lo¹i: Tô giÊy,tô mi ca,tô dÇu,tô hãa... d¹ng vµ ph©n biÖt c¸c lo¹i tô ®iÖn. - C«ng dông: Ng¨n c¸ch dßng ®iÖn 1 chiÒu vµ cho dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua,läc nguån,läc sãng. 2- C¸c sè liÖu kÜ thuËt: - GV: Y/C häc sinh nh¾c l¹i ®¬n vÞ ®o, ®iÖn a- TrÞ sè ®iÖn dung: (C) ¸p ®Þnh møc cña C - §¬n vÞ: F 1F=106 μ F=109nF=1012pF. b- §iÖn ¸p ®Þnh møc: (U®m) - Khi m¾c tô hãa vµo m¹ch ®iÖn ph¶i ®Æt cho ®óng chiÒu ®iÖn ¸p. 1 c- Dung kh¸ng cña tô ®iÖn( XC): 2 π FC - Dïng c«ng thøc: Xc = ®Ó gi¶i thÝch c«ng dông. 1  Dßng AC : f=∞ XC=0I=∞ cho qua  Dßng DC : f=0 XC=∞I=0 k0 cho Xc = 2 π fC  f : TÇn sè dßng ®iÖn(Hz)  C: §iÖn dung cña tô ®iÖn (Fara).  XC: Dung kh¸ng ( Ω ) H§3 : T×m hiÓu vÒ cuén c¶m L + Môc tiªu - BiÕt ®îc cÊu t¹o, kÝ hiÖu, SLKT & c«ng dông cña L - NhËn d¹ng vµ ph©n biÖt ®îc cuén c¶m + §å dïng - Mét sè ®iÖn tö d©n dông ®Ó hs quan s¸t. - Tranh vÏ c¸c h×nh: 2-7 sgk. - VËt mÉu: cuén c¶m + TiÕn hµnh III- Cuén c¶m: 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i,c«ng dông: - GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ h×nh 2.5 ®Ó - CÊu t¹o: Dïng ®©y dÉn ®iÖn quÊn thµnh cuén giíi thiÖu cho hs nhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i c¶m. cuén c¶m. - KÝ hiÖu: (H×nh 2-7 sgk) - Ph©n lo¹i: Cao tÇn,trung tÇn,©m tÇn. - C«ng dông: Dïng dÉn dßng ®iÖn 1 chiÒu, chÆn dßng ®iÖn cao tÇn. 2- C¸c sè liÖu kÜ thuËt: a- TrÞ sè ®iÖn c¶m: (L) 3 - Dïng c«ng thøc: XL = 2 π f L ®Ó gi¶i thÝch c«ng dông cña cuén c¶m.  Dßng AC : f=∞ XL=∞I=0 k0 cho  Dßng DC : f=0 XL=0I=∞ cho qua - §¬n vÞ: H 1H=103mH=106 μ H. b- HÖ sè phÈm chÊt: 2 π fL r Q=  f : TÇn sè dßng ®iÖn(Hz)  L: §iÖn c¶m cña cuén c¶m (Henry).  r: §iÖn trë thuÇn cña cuén c¶m ( Ω ) c- C¶m kh¸ng cña cuén c¶m: ( ZL) XL=2πfL  f : TÇn sè dßng ®iÖn(Hz)  L: §iÖn c¶m cña cuén c¶m (Henry).  XL: C¶m kh¸ng ( Ω ) H§4 : Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái trong sgk. - Y/C häc sinh vÒ ®äc tríc bµi thùc hµnh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ **********-----  -----********** Ngày soạn: 21/082011 Tiết 2 Bài 3 : THỰC HÀNH : ĐIỆN TRỞ, TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM A. MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Nhận biết về hình dạng các thông số của các linh kiện điện tử như điện trở, tụ điện, cuộn cảm. 2. Kỹ năng: - Đọc và đo các số liệu kỹ thuật của các linh kiện như điện trở, tụ điện, cuộn cảm. 3. Thái độ: - Có ý thức tuân thủ các quy trình và các qui định an toàn. B. PHƯƠNG PHÁP : Nêu vấn đề, đàm thoại, thực hành theo nhóm C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu kỹ bài 2 SGK và các tài liệu có liên quan. - Các loại linh kiện điện tử thật gồm cả loại tốt và xấu. - Đồng hồ vạn năng 5 chiếc. 2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu kỹ bài 2 SGK và các tài liệu có liên quan. Xem tranh của các linh kiện, sưu tầm các linh kiện. 4 D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. Ổn định: II. Kiểm tra bài cũ: - Trình bày các loại điện trở? Có bao nhiêu cách ghi giá trị của điện trở? - Trình bày các số liệu kỹ thuật của tụ điện? - Trình bày cách đôỉ giá trị của các vòng màu sang giá trị của điện trở ? III. Bài mới: H§1 : Híng dÉn ban ®Çu: a- GV giíi thiÖu môc tiªu cña bµi häc: Trong thêi gian 45/ mçi nhãm hs ph¶i biÕt nhËn d¹ng,®äc vµ ®o ®îc c¸c sè liÖu kÜ thuËt cña c¸c linh kiÖn: §iÖn trë,tô ®iÖn,cuén c¶m. b- GV giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. - Bíc 1: Quan s¸t,nhËn biÕt vµ ph©n lo¹i c¸c linh kiÖn. - Bíc 2: Chän ra 5 ®iÖn trë mµu lËn lît lÊy ra tõng ®iÖn trë ®Ó ®äc trÞ sè vµ ®o b»ng ®ång hå råi ghi vµo b¶ng sè 01. - Bíc 3: Chän ra 3 lo¹i cuén c¶m kh¸c nhau vÒ vËt liÖu lµm lâi vµ c¸ch quÊn d©y råi ®iÒn vµo b¶ng 02. - Bíc 4: Chän ra 1 tô ®iÖn cã cùc tÝnh vµ 1 tô ®iÖn kh«ng cã cùc tÝnh ®Ó ghi ra c¸c sè liÖu kÜ thuËt råi ®iÒn vµo b¶ng 03. c- Ph©n chia dông cô,vËt liÖu cho c¸c nhãm hs: Theo nh ®· chuÈn bÞ H§2: Thùc hµnh Ho¹t ®éng cña hs 1- Quan s¸t,nhËn biÕt vµ ph©n lo¹i c¸c linh kiÖn: Quan s¸t h×nh d¹ng c¸c linh kiÖn ®Ó nhËn biÕt vµ ph© lo¹i ra c¸c linh kiÖn: ®iÖn trë,tô ®iÖn,cuén c¶m. 2- §äc vµ ®o trÞ sè cña ®iÖn trë mµu. - C¸ch ®äc c¸c ®iÖn trë mµu. - C¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó ®o ®iÖn trë. - §o trÞ sè ®iÖn trë. - Ghi trÞ sè vµo b¶ng 01. 3- NhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i cuén c¶m: Ph©n lo¹i theo vËt liÖu lµm lâi. Ghi vµo b¶ng 02. 4- Ph©n lo¹i,c¸ch ®äc vµ gi¶i thÝch sè liÖu kÜ thuËt ghi trªn tô ®iÖn: Ho¹t ®éng cña GV - Theo dái, híng dÉn qu¸ tr×nh thùc hµnh cña hs. - Híng dÉn hs c¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó ®o ®iÖn trë. - Quan s¸t híng dÉn c¸ch ®äc ®iÖn trë cña hs. - Híng dÉn hs ghi sè liÖu vµo mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. H§3- §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm hs lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thùc hµnh cña nhãm vµ tù ®¸nh gi¸. - GV thu b¸o c¸o thùc hµnh cña c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung vÒ qu¸ tr×nh thùc hµnh. - Thu dän vËt liÖu,dông cô vµ vÖ sinh líp häc. - VÒ nhµ ®äc tríc bµi 4 sgk. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 5 **********-----  -----********** Ngày soạn: 28/082011 Tiết 3 Bài 4 : LINH KIỆN BÁN DẪN VÀ IC A. MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Biết được cấu tạo, ký hiệu, phân loại và công dụng của một số linh kiện bán dẫn và IC. Biết nguyên lý làm việc của tirixto và triac. 2. Kỹ năng: - Nhận biệt được các linh kiện bán dẫn và IC trong các sơ đồ mạch điện đơn giản 3. Thái độ: - Có ý thức tìm hiểu về linh kiện bán dẫn và IC. B. PHƯƠNG PHÁP : Nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu kỹ bài 4 SGK và các tài liệu có liên quan. - Các loại linh kiện điện tử thật gồm cả loại tốt và xấu. - Tranh vẽ các hình trong SGK. 2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu kỹ bài 4 SGK và các tài liệu có liên quan. Sưu tầm các loại linh kiện điện tử. D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. Ổn định: II. Kiểm tra bài cũ: - Tìm giá trị của các điện trở có các vòng màu:  Đỏ, đỏ, tím, nâu.  Cam, cam, xám, bạc. III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề 2. Triển khai bài: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1 - T×m hiÓu vÒ ®ièt vµ tranzito: + Môc tiªu - BiÕt ®îc cÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i cña ®ièt vµ tranzito + §å dïng - H×nh 4.1, 4.2, 4.3 phãng to vµ linh kiÖn: ®ièt vµ tranzito + TiÕn hµnh I- §i èt b¸n dÉn: -GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ H 4.1 - CÊu t¹o: Linh kiÖn b¸n dÉn cã 1 tiÕp gi¸p N-P vá b»ng thñy tinh,nhùa,kim lo¹i.Cã 2 ®iÖn cùc: anèt (A) ? HS quan s¸t h×nh d¹ng vµ cÊu t¹o cña vµ katèt (k) ®ièt. ? §ièt cã cÊu t¹o ntn ? ? Cã mÊy lo¹i ®ièt ? A -KÝ hiÖu: P N K ( Thêng ) A ( Zªner) -Ph©n lo¹i: + §ièt tiÕp ®iÓm: t¸ch sãng,trén tÇn. + §ièt tiÕp mÆt: ChØnh lu. + §ièt æn ¸p (zªne): æn ¸p. II- Tranzito: - CÊu t¹o: Linh kiÖn b¸n dÉn cã 2 tiÕp gi¸p P-N, vá bäc 6 K - GV: Dö dông tranh vÏ h×nh 4.2, 4.3 vµ vËt mÉu cho hs quan s¸t. nhùa,kim lo¹i.Cã 3 ®iÖn cùc: E,B,C. E C ?HS cho biÕt Tranzito kh¸c ®ièt ntn ? B - Ph©n lo¹i- KÝ hiÖu: Cã 2 lo¹i: P-N-P vµ N-P-N E C C P N B P B E C E C N P B N B H§2- T×m hiÓu vÒ Tirixto: + Môc tiªu - BiÕt ®îc cÊu t¹o,kÝ hiÖu cña tirixto - Gi¶i thÝch ®îc ng lÝ lµm viÖc cña Tirixto + §å dïng - H×nh 4.4 phãng to vµ linh kiÖn: tirixto + TiÕn hµnh -GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ H 4.3 sgk ®Ó gi¶ng gi¶i. -HS quan s¸t vµ cho biÕt: ? Tirixto kh¸c tranzito vÒ cÊu t¹o vµ kÝ hiÖu ntn ? -NhËn d¹ng 1 sè lo¹i Tirixto. -GV: Dïng s¬ ®å gi¶i thÝch nguyªn lÝ lµm viÖc cña Tirixto. E -C«ng dông: Dïng kuÕch ®¹i tÝnh hiÖu,t¸ch sãng, t¹o xung. III- Tirixto:(§ièt chØnh lu cã ®iÒu khiÓn) 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,c«ng dông: - CÊu t¹o: Cã 3 tiÕp gi¸p P-N,vá b»ng nhùa,kim lo¹i. cã 3 ®iÖn cùc (A),(K),®/kh (G) A P1 N1 P2 K N2 G A -KÝ hiÖu: K G - C«ng dông: Dïng trong m¹ch chØnh lu cã ®/kh. 2- Nguyªn lÝ lµm viÖc vµ sè liÖu kÜ thuËt: a) Nguyªn lÝ lµm viÖc: - UGK ¿ 0, UAK >0 → Tirixto kh«ng dÉn - UGK > 0, UAK >0 → Tirixto dÉn ®iÖn. - §i tõ A ®Õn Kvµ ngõng khi UAK= 0 b) Sè liÖu kÜ thuËt: IA®m; UAK®m; UGK. H§3- T×m hiÓu vÒ triac vµ ®iac: + Môc tiªu - BiÕt ®îc cÊu t¹o,kÝ hiÖu cña triac vµ ®iac - Gi¶i thÝch ®îc ng lÝ lµm viÖc cña triac vµ ®iac + §å dïng - Linh kiÖn: triac vµ ®iac + TiÕn hµnh IV- Triac vµ §iac: -GV: Sö dông tranh vÏ H 4.6 sgk gi¶i 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,c«ng dông: thÝch cÊu t¹o vµ kÝ hiÖu. - CÊu t¹o: Cã 5 líp tiÕp gi¸p P-N. + Triac: 3 ®iÖn cùc: A1, A2, G. 7 -HS quan s¸t h×nh vÏ ®Ó ph©n biÖt gi÷a triac vµ ®iac. + §iac: 2 ®iÖn cùc: A1, A2, -KÝ hiÖu: A1 -GV: Gi¶i thÝch nguyªn lÝ lµm viÖc cña triac vµ ®iac A2 A2 G Triac - C«ng dông: Dïng ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ trong c¸c m¹ch ®iÖn xoay chiÒu. 2- Nguyªn lÝ lµm viÖc vµ sè liÖu kÜ thuËt: a) Nguyªn lÝ lµm viÖc: * Triac: - Khi G,A2 cã ®iÖn thÕ ©m so víi A1 → Triac më A1(A), A2 (K) dßng ®i tõ A1 → A2 - Khi G,A2 cã ®iÖn thÕ d¬ng so víi A1 th× Triac më. A2(A), A1 (K) dßng ®i tõ A2 → A1 ⇒ Triac cã kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn theo 2 chiÒu → G ®/khiÓn lóc më. * §iac: - KÝch më b»ng c¸ch n©ng cao ®iÖn ¸p ®Æt vµo 2 cùc. b)Sè liÖu kÜ thuËt: IA®m; UAK®m; UG H§4- Giíi thiÖu quang ®iÖn tö vµ IC + Môc tiªu - BiÕt ®îc c«ng dông cña quang ®iÖn tö vµ IC + §å dïng - Linh kiÖn: IC + TiÕn hµnh V- Quang ®iÖn tö: -GV: LÊy mét sè vÝ dô vÒ quang ®iÖn tö Lµ linh kiÖn ®/tö cã th«ng sè thay ®æi theo ®é chiÕu lµm c¸c bé c¶m biÕn trong c¸c m¹ch s¸ng.Dïng trong c¸c m¹ch ®/k b»ng ¸nh s¸ng. VI- Vi ®iÖn tö IC: ®iÒu khiÓn tù ®éng. - IC tuyÕn tÝnh. - IC l«gÝc. Khi sö dông cÇn tra cøu sæ tay H§5- §¸nh gi¸ tæng kÕt: - N¾m ch¾c cÊu t¹o,ng lÝ lµm viÖc vµ sè liÖu kÜ thuËt cña Tirixto. - CÊu t¹o,ng lÝ lµm viÖc cña triac vµ ®iac. - Ph©n biÖt ®îc gi÷a Tirixto vµ triac. - NhËn xÐt quµ tr×nh häc tËp cña hs. - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái ë cuèi bµi. - ChuÈn bÞ dông cô,vËt liÖu vµ mÉu b¸o c¸o ë bµi 5 sgk. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ **********-----     -----********** Ngày soạn: 04/09/2011 8 A1 §iac Tiết 4 Bài 6 : THỰC HÀNH : TRANZITO A. MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Nhận dạng được các loại tranzito N-P-N và P-N-P, các loại tranzito cao tần, âm tần, các loại trazito công suất lớn và công suất nhỏ. 2. Kỹ năng: - Đo điện trở thuận, điện trở ngược giữa các chân tranzito để phân biệt loại N-P-N và P-N-P, phân biệt tốt hay xấu và xác định các cực của tranzito. 3. Thái độ: - Có ý thức tuân thủ các quy trình và các qui định về an toàn B. PHƯƠNG PHÁP : Nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn, thực hành theo nhóm C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Đọc kỹ nội dung bài 4 SGK. - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho các nhóm HS gồm: đồng hồ vạn năng, các linh kiện cả tốt và xấu. 2. Chuẩn bị của học sinh: - Đọc kỹ nội dung bài 4 SGK và phần kiến thức có liên quan đến tranzito. - Đọc trước các bước thực hành. D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. Ổn định: II. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy cho biết thông số cơ bản của tranzito? III. Bài mới: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung H§1- Híng dÉn ban ®Çu + Môc tiªu: HS n¾m ®c môc tiªu vµ quy tr×nh thùc hµnh + TiÕn hµnh - GV giíi thiÖu môc tiªu néi dung vµ qui tr×nh I/ Néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh: thùc hµnh a- Môc tiªu cña bµi häc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c lo¹i tranzito PNP, NPN. - §o ®îc ®iÖn trë thuËn, ngîc cña tranzito. b- Néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh: Bíc 1: Quan s¸t,nhËn biÕt vµ ph©n lo¹i c¸c tranzito NPN, PNP. - Ph©n chia dông cô vµ vËt liÖu Bíc 2: ChuÈn bÞ ®ång hå ®o. Bíc 3: X¸c ®Þnh lo¹i vµ chÊt lîng tranzito. H§2 - Thùc hµnh + Môc tiªu: - NhËn d¹ng ®îc c¸c lo¹i tranzito PNP, NPN. - §o ®îc ®iÖn trë thuËn, ngîc cña tranzito + Dông cô: §ång hå v¹n n¨ng, tranzito + TiÕn hµnh II/ Thùc hµnh - Quan s¸t, híng dÉn hs trong qu¸ tr×nh thùc 1/ Quan s¸t, nhËn biÕtvµ ph©n lo¹i tranzito PNP, hµnh. NPN: - Quan s¸t h×nh d¹ng, cÊu t¹o bªn ngoµi. - Híng dÉn hs sö dông ®ång hå v¹n n¨ng - Quan s¸t c¸c ®iÖn cùc. kÕ,vµ lµm mÉu. 2/ ChuÈn bÞ ®ång hå ®o: - §o ®iÖn trë thang x100. 9 - Híng dÉn,quan s¸t hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. - ChØ can thiÖp khi hs gÆp khã kh¨n,th¾c m¾c. Híng dÉn hs ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. - ChËp que ®o chØnh vÒ vÞ trÝ 0. 3/ X¸c ®Þnh lo¹i,chÊt lîng cña T: - §o ®iÖn trë ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i. - X¸c ®Þnh chÊt lîng theo h×nh 6.1; 6.2. - Ghi trÞ sè ®iÖn trë. - Rót ra kÕt luËn. - §iÒn c¸c th«ng sè vµ kÕt luËn vµo mÉu b¸o c¸o. H§3 - §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - §¹i diÖn nhãm hs lªn tr×nh b¸y kÕt qu¶ thøc hµnh cña nhãm. - Thu b¸o c¸o vµ nhËn xÐt. - HS thu dän ph¬ng tiÖn, dông cô vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß: + Häc bµi cñ. + §äc tríc néi dung bµi 7 sgk. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ **********-----     -----********** Ngày soạn: 11/09/2011 Tiết 5 Bài 5 : THỰC HÀNH : ĐIỐT, TIRIXTO, TRIAC A. MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Nhận dạng được các loại điốt, tirixto và triac. 2. Kỹ năng: - Đo điện trở thuận ngược của các linh kiện để xác định các cực của điốt và xác định tốt hay xấu. 3. Thái độ: - Có ý thức tuân thủ các quy trình và các qui định về an toàn B. PHƯƠNG PHÁP : Nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn, thực hành theo nhóm C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu kỹ bài 4 SGK và các tài liệu có liên quan. - Các loại linh kiện điện tử thật gồm cả loại tốt và xấu. - Tranh vẽ các hình trong SGK. 2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu kỹ bài 4 SGK và các tài liệu có liên quan. Sưu tầm các loại linh kiện điện tử. D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. Ổn định: II. Kiểm tra bài cũ: - Tìm giá trị của các điện trở có các vòng màu:  Đỏ, đỏ, tím, nâu, cam, cam, xám, bạc. 10 III. Bài mới: H§1- Híng dÉn ban ®Çu. a- GV giíi thiÖu môc tiªu cña tiÕt häc: Trong thêi gian 45/ mçi nhãm hs ph¶i biÕt nhËn d¹ng,biÕt c¸ch ®o ®iÖn trë thuËn,®iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn: §ièt,Tirixto,Triac. b- GV giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh: - Bíc 1: Quan s¸t nhËn biÕt c¸c lo¹i linh kiÖn. - Bíc 2: ChuÈn bÞ ®ång hå ®o. - Bíc 3: §o ®iÖn trë thuËn vµ ®iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn. c- Chia dông cô,vËt liÖu cho tõng nhãm HS: -Theo chuÈn bÞ nh trªn H§2 : Thùc hµnh. Ho¹t ®éng cña häc sinh 1- Quan s¸t nhËn biÕt c¸c lo¹i linh kiÖn: - Quan s¸t h×nh d¹ng,cÊu t¹o bªn ngoµi cña c¸c linh kiÖn ®Ó chän ra c¸c lo¹i ®ièt,triac, Tirixto. - Dïng ®ång hå ®o ®Ó ph©n biÖt gi÷a Tirixto vµ Triac. - Quan s¸t, híng dÉn hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. 2- ChuÈn bÞ ®ång hå ®o: - Qua s¸t GV híng dÉn c¸h sö dông ®ång hå v¹n n¨ng vµ lµm mÉu. - Thùc hµnh c¸c thao t¸c vÒ c¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng. - Híng dÉn hs sö dông ®ång hå ®o (v¹n n¨ng) vµ lµm mÉu. 3- §o ®iÖn trë thuËn vµ ®iÖn të ngîc cña c¸c linh kiÖn: - §ièt: Theo s¬ ®å h×nh 5.1 sgk vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 01. - Tirixto: + UGK= 0: S¬ ®å 5.2 (a). + UGK> 0: S¬ ®å 5.2 (b). + Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 02 vµ cho nhËn xÐt vÒ chÊt lîng. - Triac: + UG= 0 (®Ó hë) S¬ ®å 5.3 (a). + UG ¿ 0 (G nèi víi A2) 5.3 (b). + Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 03. + NhËn xÐt vÒ chÊt lîng. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - Quan s¸t, híng dÉn hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh vµ g¶i quyÕt nh÷ng th¾c m¾c khi hs gÆp khã kh¨n hoÆc yªu cÇu. - Híng dÉn hs ghi sè liÖu vµo mÉu b¸o c¸o. H§3 - §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm hs lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thùc hµnh cña nhãm vµ tù ®¸nh gi¸. - Thu b¸o c¸o c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung. - HS thu dän dông cô,vËt liÖu vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß hs chuÈn bÞ c¸c linh kiÖn ®Ó thùc hµnh vµ ®äc tríc bµi 6 sgk. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ **********----------********** 11 Ngày soạn: 18/09/2011 Tiết 6 Bài 7 : KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ - CHỈNH LƯU NGUỒN MỘT CHIỀU ( BÀI DẠY TRÊN MÁY CHIẾU) A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết được khái niệm, phân loại mạch điện tử. - Hiểu chức năng, tác dụng của các linh kiện trong mạch điện. 2. Kỹ năng: - Đọc được sơ đồ mạch chỉnh lưu và mạch nguồn một chiều. - Vẽ được sơ đồ mạch điện và giản đồ sóng. 3. Thái độ: - Có ý thức tìm hiểu mạch chỉnh lưu và mạch nguồn một chiều. B. PHƯƠNG PHÁP : Nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu kỹ bài 7 SGK và các tài liệu có liên quan. - Các loại mạch chỉnh lưu thật gồm cả loại tốt và xấu. Tranh vẽ các hình trong SGK. - Máy chiếu đa năng nếu có. 2. Chuẩn bị của học sinh: - Đọc kỹ nội dung bài 7 SGK. - Sưu tầm các mạch điện. D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. Ổn định: II. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy cho biết thông số cơ bản của tranzito? III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề - Các linh kiện điện tử, inh kiện bán dẫn và IC mà chúng ta nghiên cứu ở các bài trước đã được dùng để xây dựng nên các mạch điện dùng trong kỹ thuật điện tử, trong bài này chúng ta nghiên cứu mạch chỉnh lưu và mạch nguồn một chiều. 2.Triển khai bài: Ho¹t ®éng cña GV&HS H§1- T×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i: + Môc tiªu: - Ph¸t biÓu ®c KN vÒ m¹ch ®iÖn tö - Ph©n lo¹i ®c c¸c lo¹i m¹ch ®iÖn tö + §å dïng - Tranh vÏ h×nh 7.1 sgk + TiÕn hµnh - GV: LÊy mét sè m¹ch trog thùc tÕ ®Ó giíi thiÖu kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö. - HS: Quan s¸t s¬ ®å h×nh 7-1 sgk ®Ó ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö. Néi dung kiÕn thøc I- Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö. 1- Kh¸i niÖm: M¹ch ®iÖn tö lµ m¹ch ®iÖn m¾c phèi hîp gi÷a c¸c linh kiÖn ®iÖn tö ®Ó thùc hiÖn mét nhiÖm vô nµo ®ã. 2- Ph©n lo¹i:  Theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: - M¹ch khuÕch ®¹i. - M¹ch t¹o sãng h×nh sinh. 12 - M¹ch t¹o xung. - M¹ch nguån chØnh lu, läc vµ æn ¸p.  Theo ph¬ng thøc gia c«ng, xö lÝ tÝn hiÖu. - M¹ch kÜ thuËt t¬ng tù. - M¹ch kÜ thuËt sè. H§2- T×m hiÓu vÒ m¹ch chØnh lu: + Môc tiªu: - BiÕt ®îc u nhîc ®iÓm cña m¹ch chØnh lu - HiÓu ®îc t¸c dông c¸c linh kiÖn trong m¹ch chØnh lu + §å dïng - Tranh vÏ c¸c h×nh 7.2; 7.3; 7.4; 7.5 sgk + TiÕn hµnh II- M¹ch chØnh lu vµ nguån mét chiÒu: 1- M¹ch chØnh lu: -KN: Dïng c¸c ®ièt ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p xoay chiÒu thµnh ®iÖn ¸p mét chiÒu.  Cã nhiÒu c¸ch m¾c m¹ch chØnh lu: 1. M¹ch ®iÖn chØnh lu mét nöa chu k×: (7.2) - GV: Sö dông tranh vÏ c¸c h×nh 7-2; 7-3; 7-4 sgk ®Ó giíi thiÖu c¸c m¹ch chØnh lu. a) S¬ ®å m¹ch ®iÖn: - Trong h×nh 7-3 nÕu m¾c c¶ hai ®ièt ngîc chiÒu th× sÏ ra sao ? b) Gi¶n ®å sãng vµ vµ ra: o - H×nh 7-4 nÕu mét ®ièt nµo m¾c ngîc hoÆc bÞ ®¸nh thñng th× sao ? t o π 2π 3π 4π 5π 6π 7π 8π t c) NhËn xÐt: * ¦u ®iÓm: cÊu t¹o m¹ch ®¬n gi¶n * Nhîc ®iÓm: -HiÖu suÊt sö dông biÕn ¸p thÊp -Dßng ®iÖn cã ®é nhÊp nh¸y cao 2. M¹ch chØnh lu hai nöa chu k×:  M¹ch chØnh lu 2 ®ièt(7.3) a)S¬ ®å m¹ch ®iÖn: o o t b)Gi¶n ®å sãng vµ vµ ra: π 2π 3π 4π 5π 6π t 7π 8π 13 c) NhËn xÐt: *¦u ®iÓm: dßng ®iÖn t¬ng ®èi æn ®Þnh *Nhîc ®iÓm: -Cuén thø cÊp biÕn ¸p ph¶i cã 2 phÇn gièng nhau -§ièt ph¶i chÞu ®iÖn ¸p ngîc cao  M¹ch chØnh lu cÇu (7.4) a)S¬ ®å m¹ch ®iÖn: b)Gi¶n ®å sãng vµ vµ ra: o t o t c) NhËn xÐt: 2π t¬ng 3π ®èi 4πæn 5π *¦u ®iÓm: -Dßngπ ®iÖn ®Þnh 6π 7π -Kh«ng yªu cÇu linh kiÖn (®i«t vµ nguån) ®Æc biÖt *Nhîc ®iÓm: CÊu t¹o phøc t¹p H§3- T×m hiÓu vÒ nguån mét chiÒu: + Môc tiªu: -BiÕt dîc chøc n¨ng cña tõng khèi m¹ch läc vµ m¹ch æn ¸p. BiÕt ®c c¸c lo¹i m¹ch nguån trong thùc tÕ + §å dïng - Tranh vÏ c¸c h×nh 7.6 sgk + TiÕn hµnh - GV: Dïng tranh vÏ h×nh 7-5; 7-6 ®Ó chØ ra 2- Nguån mét chiÒu: c¸c khèi chøc n¨ng trong m¹ch nguån mét a- S¬ ®å khèi chøc n¨ng cña m¹ch nguån mét chiÒu. chiÒu: 14 8π S¬ ®å khèi cña m¹ch nguån h×nh 7-6 1. BiÕn ¸p nguån. 2. M¹ch chØnh lu. 3. M¹ch läc nguån. 4. M¹ch æn ¸p. 5. M¹ch b¶o vÖ. b- M¹ch nguån ®iÖn thùc tÕ: - BiÕn ¸p nguån: h¹ tõ 220V -> theo yªu cÇu cña - HS: Quan s¸t chØ ra ®îc dßng ®iÖn ch¹y trong t¶i - M¹ch chØnh lu: BiÕn dßng XC -> 1C m¹ch vµ d¹ng sãng minh häa ®iÖn ¸p ë c¸c - M¹ch läc nguån: san b»ng ®é gîn sãng ®iÓm 1,2,3,4 trong m¹ch. - M¹ch æn ®Þnh ®iÖn ¸p mét chiÒu: æn ®Þnh ®iÖn ¸p kÜ thuËt sè H§4- Tæng kÕt ®¸nh gi¸: ? Cã mÊy lo¹i m¹ch ®iÖn tö ? ? M¹ch chØnh lu gåm nh÷ng m¹ch nµo ? Ng lÝ lµm viÖc ? ? C¸c khèi chøc n¨ng cña nguån mét chiÒu ? M¹ch nguån trong thùc tÕ ? - NhËn xÐt qu¸ tr×nh tiÕp thu cña hs. - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái ë cuèi bµi. - DÆn dß: + Quan s¸t mét sè m¹ch nguån mét chiÒu trong thùc tÕ. + §äc tríc bµi 8 sgk RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ **********----------********** Ngày soạn: 25/09/2011 Tiết 7 Bài 8 : MẠCH KHUẾCH ĐẠI – MẠCH TẠO XUNG A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết được chức năng sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại và mạch tạo xung đơn giản 2. Kỹ năng: - Đọc được sơ đồ mạch mạch mạch khuếch đại và mạch tạo xung đơn giản. 3. Thái độ: - Có ý thức tìm hiểu về các mạch khuếch đại và mạch tao xung đơn giản. B. PHƯƠNG PHÁP : Nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Tranh vẽ các hình 8-1; 8-2; 8-3; 8-4 trong SGK. - Các mô hình mạch điện sưu tầm được. dùng máy chiêú đa năng. 2. Chuẩn bị của học sinh: - Xem kỹ nội dung bài 8. - Sưu tầm các mạch điện đơn giản. 15 D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. Ổn định: II. Kiểm tra bài cũ: - Hãy vẽ sơ đồ mạch điện và nêu nguyên lý của mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ và mạch chỉnh lưu hình cầu? - Hãy vẽ sơ đồ khối và nêu nguyên lý của mạch nguồn một chiều? III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề 2.Triển khai bài: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1- T×m hiÓu vÒ m¹ch K§: + Môc tiªu: - BiÕt ®îc chøc n¨ng s¬ ®å vµ nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¹ch K§ - §äc ®îc s¬ ®å vµ ng lÝ lµm viÖc cña m¹ch K§ + TiÕn hµnh I- M¹ch khuÕch ®¹i: 1- Chøc n¨ng cña m¹ch k§: K§ tÝn hiÖu vÒ mÆt ®iÖn ¸p,dßng ®iÖn, c«ng suÊt. GV: NhÊn m¹nh ®©y lµ m¹ch ®iÖn rÊt c¬ b¶n,nã cã m¹ch trong hÇu hÕt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn 2- S¬ ®å vµ ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch k§: tö. Cã thÓ dïng Tranzito rêi r¹c hoÆc dïng IC. a- Giíi thiÖu vÒ IC K§ thuËt to¸n vµ m¹ch k§ GV sö dông tranh vÏ kÕt hîp vËt mÉu nh h×nh dïng IC: - IC k§ thuËt to¸n(OA): Cã hÖ sè k§ lín,cã hai 8-1 sgk ®Ó gi¶i thÝch kÝ hiÖu vÒ IC K§ thuËt ®Çu vµo vµ mét ®Çu ra. to¸n. - KÝ hiÖu cña OA: HS: Quan s¸t s¬ ®å ®Ó biÕt c¸c kÝ kiÖu. + UVK: §Çu vµo kh«ng ®¶o (+) + UV§: §Çu vµo ®¶o (-) + Ura: §Çu ra. b- Ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch k§ ®iÖn ¸p dïng OA: - §Çu vµo kh«ng ®¶o nèi ®Êt (®iÓm chung cña GV sö dông tranh vÏ h×nh 8-2 sgk ®Ó gi¶ng m¹ch). gi¶i m¹ch K§ ®iÖn ¸p dïng OA. - TÝn hiÖu vµo qua R1 ®a vµo ®Çu ®¶o cña OA. - §iÖn ¸p ®Çu ra ngîc pha víi ®iÖn ¸p ®Çu vµo vµ ®îc k§ lín lªn. Ura Rht | | - HSK§: K®= Uvao = R 1 ⇒ HSK§ do Rht Vµ R1 quyÕt ®Þnh. H§2- T×m hiÓu vÒ m¹ch t¹o xung: + Môc tiªu: - BiÕt ®îc chøc n¨ng s¬ ®å vµ nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung - §äc ®îc s¬ ®å vµ ng lÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung + TiÕn hµnh II- M¹ch t¹o xung: 1- Chøc n¨ng cña m¹ch t¹o xung: BiÕn ®æi n¨ng lîng cña dßng ®iÖn 1 chiÒu thµnh n¨ng lîng dao ®éng ®iÖn cã h×nh d¹ng vµ tÇn sè theo yªu cÇu. 2- S¬ ®å vµ ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung GV sö dông tranh vÏ h×nh 8-3 sgk giíi thiÖu s¬ ®a hµi tù dao ®éng: a- S¬ ®å m¹ch ®iÖn: ®å m¹ch ®iÖn. - T1,T2 : cïng lo¹i. - R1,R2,R3,R4. HS: Quan s¸t vµ cho biÕt c¸c linh kiÖn bè trÝ - C1,C2. trong m¹ch ? b- Nguyªn lÝ lµm viÖc: - Khi ®ãng ®iÖn mét T th«ng vµ mét T t¾t,sau 1 GV:Sö dông tranh vÏ h×nh 8-4 thêi gian T ®ang th«ng l¹i t¾t,T ®ang t¾t l¹i th«ng Gi¶i thÝch ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch ®a hµi tù (nhê qu¸ tr×nh phãng n¹p cña hai tô ®iÖn) qu¸ dao ®éng. tr×nh cø tiÕp diÔn theo chu k× ®Ó t¹o xung. 16 - NÕu chän T1 gièng T2 ,R1=R2; R3=R4=R; C1=C2=C th× xung ®a hµi ®èi xøng víi ®é réng xung. τ =0,7 Rc, Chu k× xung Tx=2 τ H§3- Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - Chøc n¨ng s¬ ®å, ng/lÝ m¹ch k§ dïng OA. - Chøc n¨ng s¬ ®å, ng/lÝ m¹ch t¹o xung ®a hµi tù dao ®éng. - NhËn xÐt giê häc. - DÆn dß: + tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi,häc bµi cñ. + §äc tríc néi dung bµi 9 sgk. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ **********----------********** Ngày soạn: 02/10/2011 Bài 9 : THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN Tiết 8 A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nguyên tắc chung và các bước cần thiết tiến hành thiết kế mạch điện tử. 2. Kỹ năng: - Thiết kế được một mạch điện tử đơn giản. 3. Thái độ: - Có ý thức tìm hiểu thiết kế mạch điện tử đơn giản. B. PHƯƠNG PHÁP : Nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nội dung: Đọc kĩ bài 9 (SGK) và tài liệu liên quan. - Đồ dùng:  Tranh vẽ hình 9.1 (SGK).  Mô hình mạch điện (nếu có).  Máy chiếu (nếu có). 2. Chuẩn bị của học sinh: - Đọc kĩ bài 9 (SGK) và tài liệu liên quan. - Sưu tầm các mạch điện đơn giản. D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. Ổn định: II. Kiểm tra bài cũ: a. Vẽ sơ đồ và nêu nguyên lý mạch khuếch đại dùng OA? b. Vẽ sơ đồ khối và nêu nguyên lý mạch tạo xung đa hài tự động? III. Bài mới: 17 1. Đặt vấn đề 2.Triển khai bài: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1: Ng/t¾c thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö: + Môc tiªu: - BiÕt ®îc nguyªn t¾c chung khi thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö. + TiÕn hµnh I- Nuyªn t¾c chung: GV: Muèn chÕ t¹o ®îc mét m¹ch ®iÖn tö ngêi - B¸m s¸t vµ ®¸p øng nhu cÇu thiÕt kÕ. thiÕt kÕ cÇn tu©n thñ nguyªn t¾c g× ? - M¹ch thiÕt kÕ ®¬n gi¶n,tin cËy. - ThuËn tiÖn khi l¾p ®Æt,vËn hµnh vµ söa ch÷a. - Ho¹t ®éng chÝnh x¸c. - Linh kiÖn cã s¼n trªn thi trêng. H§2: C¸c bíc thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn: + Môc tiªu: - BiÕt ®îc c¸c bíc cÇn thiÕt khi thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö. + TiÕn hµnh II- C¸c bíc thiÕt kÕ: 1- ThÕt kÕ m¹ch nguyªn lÝ: - T×m hiÓu yªu cÇu cu¶ m¹ch thiÕt kÕ. GV: Tr×nh bµy hai bíc thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö. - §a ra mét sè ph¬ng ¸n ®Ó thøc hiÖn. - Chän ph¬ng ¸n hîp lÝ nhÊt. - TÝnh to¸n chän c¸c linh kiÖn hîp lÝ. Sö dông b¶ng m¹ch ®Ó chØ râ c¸ch bè trÝ c¸c 2- ThiÕt kÕ m¹ch l¾p r¸p: linh kiÖn vµ bè trÝ ®êng d©y ®iÖn trong m¹ch - Bè trÝ c¸c linh kiÖn trªn b¶ng m¹ch ®iÖn khoa in. häc vµ hîp lÝ. - VÏ ra ®êng d©y dÉn ®iÖn. - D©y dÉn kh«ng chång chÐo lªn nhau vµ ng¾n nhÊt. H§3: ThiÕt kÕ m¹ch nguån ®iÖn mét chiÒu: + Môc tiªu: - ThiÕt kÕ ®îc mét m¹ch ®iÖn tö ®¬n gi¶n. + TiÕn hµnh III- ThiÕt kÕ m¹ch nguån ®iÖn mét chiÒu: GV: Giao nhiÖm vô thiÕt kÕ cho HS theo ®Çu Yªu cÇu thiÕt kÕ: §iÖn ¸p vµo 220v,50Hz. §iÖn bµi sgk ¸p ra mét chiÒu 12v,dßng ®iÖn t¶i 1A. 1 .Lùa chän s¬ ®å thiÕt kÕ. - Giíi thiªu c¸c lo¹i s¬ ®å chØnh lu vµ chän s¬ 2. S¬ ®å bé nguån (h×nh 9-1 sgk). ®å. 3. TÝnh to¸n vµ chän c¸c linh kiÖn trong m¹ch. * BiÕn ¸p: - TÝnh to¸n vµ lùa chän c¸c linh kiÖn. - C«ng suÊt bbiÕn ¸p: P= KP..Ut¶i .It¶i=1,3.12,1=15,6 w Kp: HÖ sè thêng chän = 1,3. - §iÖn ¸p vµo: U1=220v; f=50Hz. - §iÖn ¸p ra: U2=(Ut¶i+ Δ U§ + Δ UBA)/ √2 =(12+3+ 0,72)/ √ 2 =11,15v Δ UD= 0,75v: Sôt ¸p trªn ®ièt. - Chän MBA cã: U1=220v; U2=9,2v; P®m=15,6w. * §ièt: - Dßng ®iÖn ®Þnh møc (I®m) I®m= KI.It¶i/ 2 = 10.1/2 = 5A (KI: H sè) - §iÖn ¸p ngîc lín nhÊt cho phÐp ®Æt lªn ®ièt (UN) UN= Ku.U2. √ 2 =1,8.9,2. √ 2 =14,3v. * Tô ®iÖn: §Ó läc tèt th× trÞ sè ®iÖn dung cµng lín cµng tèt vµ ph¶i chÞu ®îc ®iÖn ¸p cña m¹ch. C=1000 μ F, UN ¿ 25v 18 H§4: Tæng kÕt ®¸nh gi¸. - Nguyªn t¾c chung vÒ thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö.C¸c bíc thiÕt kÕ m¹ch. - TÝnh to¸n,lùa chän c¸c linh kiÖn ®Ó thiÕt kÕ m¹ch nguån mét chiÒu. - NhËn xÐt giê häc. - DÆn dß: + Tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi 9 sgk. + §äc tríc néi dung bµi 10 sgk,chuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o thùc hµnh RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ **********----------********** Ngày soạn: 09/10/2011 Tiết 9 Bài 10 : THỰC HÀNH : MẠCH NGUỒN ĐIỆN MỘT CHIỀU A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nhận dạng được các linh kiện và vẽ được các sơ đồ nguyên lý từ mạch nguồn thực tế. 2. Kỹ năng: - Phân tích được nguyên lý làm việc của mạch điện. 3. Thái độ: - Có ý thức tuân thủ các qui trình và quy định về an tồn. B. PHƯƠNG PHÁP : Nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn, thực hành theo nhóm C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Đồng hồ vạn năng: một chiếc. - 01 mạch nhuồn lắp sẵn trên bảng mạch bao gồm các khối biến áp nguồn, chỉnh lưu cầu, lọc hình n ổn áp dùng IC 7812. 2. Chuẩn bị của học sinh: - Đọc kĩ bài 9 (SGK) và tài liệu liên quan. D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. Ổn định: - Chia học sinh thành các nhóm nhỏ để chuẩn bị thực hành. II. Kiểm tra bài cũ: - Trình bày trình tự các bước thiết kế mạch nguồn một chiều. III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề 2.Triển khai bài: Ho¹t ®éng cña GV&HS H§1- Híng dÉn ban ®Çu + Môc tiªu: HS n¾m ®c môc tiªu vµ quy tr×nh thùc hµnh + TiÕn hµnh - GV giíi thiÖu môc tiªu néi dung vµ qui tr×nh Néi dung I/Néi dung vµ quy tr×nh thùc hµnh: 19 thùc hµnh - Ph©n chia dông cô vµ vËt liÖu a- GV giíi thiÖu môc tiªu cña tiÕt häc. b- GV giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. PhÇn I: Bíc 1: Quan s¸t t×m hiÓu c¸c linh kiÖn trªn m¹ch thøc tÕ. Bíc 2: VÏ s¬ ®å ng/lÝ cña m¹ch ®iÖn trªn. Bíc 3: CÊp ®iÖn cho m¹ch vµ ®o c¸c th«ng sè PhÇn II: Bíc 1: KiÓm tra vµ ph©n biÖt ®iÖn cùc cña ®ièt. Bíc 2: Bè trÝ c¸c linh kiÖn lªn bo m¹ch thö vµ nèi thµnh m¹ch theo s¬ ®å ng/lÝ 9-1 sgk. Bíc 3: C¾m ®iÖn cho m¹ch lµm viÖc vµ ®o ®iÖn ¸p mét chiÒu. H§2 - Thùc hµnh + Môc tiªu: - NhËn d¹ng ®îc c¸c linh kiÖn vµ vÏ s¬ ®å ng/lÝ tõ m¹ch nguån thùc tÕ. - Ph©n tÝch ®îc ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch ®iÖn. + §å dïng - §ång hå v¹n n¨ng - M¹ch nguån cÊp ®iÖn 1chiÒu ®· l¾p s¼n trªn b¶ng m¹ch. - BiÕt ®îc chøc n¨ng vµ ng/lÝ cña m¹ch chØnh lu cÇu. - L¾p ®îc c¸c linh kiÖn ®iÖn tö lªn bo m¹ch thö theo s¬ ®å ng/lÝ h×nh9-1 + TiÕn hµnh II/ Thùc hµnh - Híng dÉn hs quan s¸t t×m hiÓu c¸c linh kiÖn PhÇn I : trªn m¹ch thùc tÕ. 1- Quan s¸t t×m hiÓu c¸c linh kiÖn trªn m¹ch thùc tÕ: - Quan s¸t h×nh d¹ng cña c¸c linh kiÖn - Híng dÉn HS vÏ s¬ ®å nguyªn lÝ. - Sè lîng cña c¸c linh kiÖn. - C¸ch nèi gi÷a c¸c linh kiÖn víi nhau. 2- VÏ s¬ ®å ng/lÝ: - Híng dÉn HS c¸ch sö dông ®ång hå v¹n VÏ s¬ ®å ng/lÝ trª c¬ së ®· qua s¸t m¹ch thøc tÕ. n¨ng ®o ®iÖn ¸p xoay chiÒu,mét chiÒu vµ c¸ch 3- CÊp ®iÖn cho m¹ch: ®äc trÞ sè Dïng ®ång hå v¹n n¨ng ®o vµ ghi kÕt qu¶ c¸c theo c¸c thang ®o. ®iÖn ¸p ë nh÷ng vÞ trÝ vµo mÉu b¸o c¸o thùc - Quan s¸t qu¸ tr×nh thøc hµnh cña HS vµ híng hµnh. dÉn HS ghi kÕt qu¶ vµo mÉu thùc hµnh. - §iÖn ¸p ë hai ®Çu cuén s¬ cÊp cña BA nguån U1(xoay chiÒu). - §iÖn ¸p hai ®Çu cuén thø cÊp U2 ~ - §iÖn ¸p ë hai ®Çu ra sau mach läc U3- §iÖn ¸p ë hai ®Çu ra sau æn ¸p U4- Híng dÉn HS c¸ch dïng ®ång hå v¹n n¨ng PhÇn II : ®Ó kiÓm tra c¸c ®ièt. 1- KiÓm tra ph©n biÖt ®iÖn cùc cña ®ièt: Dïng ®ång hå v¹n n¨ng kiÓm tra chÊt lîng cña c¸c ®ièt tèt hay xÊu. - Giíi thiÖu vÒ bo m¹ch thö, c¸ch nèi d©y,l¾p KiÓm tra vµ ph©n biÖt c¸c ®iÖn cùc cña ®ièt: m¹ch ®iÖn trªn bo m¹ch thö. anèt, kat«t. 2- Bè trÝ c¸c linh kiÖn lªn bo m¹ch thö: -Bè trÝ c¸c linh kiÖn lªn bo m¹ch thö theo s¬ ®å ng/lÝ h×nh 9-1 sgk. - KiÓm tra m¹ch ®· l¾p cña tõng nhãm HS,nÕu - VÏ s¬ ®å m¹ch l¾p r¸p. l¾p ®óng míi cho phÐp c¾m ®iÖn ®Ó ®o ®iÖn - Nèi m¹ch theo s¬ ®å. ¸p. 3- C¾m nguån vµ ®o ®iÖn ¸p: - §o ®iÖn ¸p mét chiÒu khi cã tô läc. - §o ®iÖn ¸p mét chiÒu khi kh«ng cã tô läc. - Ghi kÕt qu¶ vµo môc 2 b¸o c¸o thùc hµnh theo mÉu. * Chó ý: Nh¾c nhë HS vÒ an toµn ®iÖn. - CÊp nguån cho thiÕt bÞ nguån mét chiÒu vµ rót ra nhËn xÐt,kÕt luËn. H§3- Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - §¹i diÖn tõng nhãm HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thøc hµnh cña nhãm. 20
- Xem thêm -