Tài liệu Giáo án công nghệ lớp 12 chuẩn ktkn_bộ 3

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN Giáo án CN 12 : 2011-2012 TRƯỜNG THPT AN PHƯỚC Tổ: Lý+CN GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 GIÁO VIÊN: HÁN VĂN LỆ TiÕt1: PhÇn 1: Ch¬ng1: kÜ thuËt ®iÖn tö linh kiÖn ®iÖn tö ®iÖn trë - tô ®iÖn - cuén c¶m Ngµy so¹n : 14/8/2011 Ngµy d¹y : 17/08/2011 ( 12T2 , 12C4 ,12T1 , 12C6 , 12C3) 19/08/2011 ( 12C2 , 12C8 ,12C5 , 12C1 , 12C7) I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc cÊu t¹o, kÝ hiÖu, SLKT & c«ng dông cña c¸c lo¹i linh kiÖn ®iÖn tö c¬ b¶n:R-L-C 2- KÜ n¨ng: - NhËn d¹ng vµ ph©n biÖt ®îc c¸c lo¹i kinh kiÖn:®iÖn trë, tô ®iÖn, cuén c¶m. 3- Th¸i ®é: - Yªu thÝch c¸c nghÒ trong ngµnh kÜ thuËt ®iÖn tö. II- §å dïng: - Mét sè ®iÖn tö d©n dông ®Ó hs quan s¸t. - Tranh vÏ c¸c h×nh: 2-2; 2-4; 2-7 sgk. 1 Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN Giáo án CN 12 : 2011-2012 - VËt mÉu: §iÖn trë,tô ®iÖn,cuén c¶m c¸c lo¹i. iii- TiÕn tr×nh bµi häc: 1- æn ®Þnh líp: 2- KiÓm tra bµi cò 3- Bµi míi: Ho¹t ®éngcña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1 : T×m hiÓu vÒ ®iÖn trë + Môc tiªu - BiÕt ®îc cÊu t¹o, kÝ hiÖu, SLKT & c«ng dông cña R - NhËn d¹ng vµ ph©n biÖt ®îc ®iÖn trë + §å dïng - Mét sè Tb ®iÖn tö d©n dông ®Ó hs quan s¸t. - Tranh vÏ c¸c h×nh: 2-2 sgk. - VËt mÉu: §iÖn trë + TiÕn hµnh I- §iÖn trë (R): - GV: Dïng vËt mÉu ®èi chiÕu víi tranh vÏ kÝ 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i,c«ng dông: hiÖu ®Ó hs nhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i ®îc c¸c ®iÖn - CÊu t¹o:Dïng d©y kim lo¹i cã ®iÖn trë suÊt cao, hoÆc bét trë. than phun lªn lâi sø. - KÝ hiÖu: (ë tranh vÏ) - Ph©n lo¹i: U - Dïng ®Þnh luËt «m: I = ; P=R.I2 ®Ó m« t¶ + C«ng suÊt:C«ng suÊt nhá,lín. R + TrÞ sè:Cè ®Þnh, biÕn ®æi. c¸c sè liÖu kÜ thuËt vµ c«ng dông cña ®iÖn trë + §¹i lîng vËt lÝ: trong m¹ch. . §iÖn trë nhiÖt: HÖ sè nhiÖt d¬ng: toc   R  - HS: quan s¸t hÝnh vÏ 2.1 vµ vËt mÉu ®Ó nhËn HÖ sè nhiÖt ©m :toc   R  d¹ng vµ ph©n biÖt c¸c lo¹i ®iÖn trë. - §iÖn trë biÕn ®æi theo ®iÖn ¸p: U   R  - C«ng dông: sgk 2- C¸c sè liÖu kÜ thuËt cña ®iÖn trë: - GV: Y/C häc sinh nh¾c l¹i ®¬n vÞ ®o, c«ng a- TrÞ sè ®iÖn trë (R): suÊt ®Þnh møc cña R - §¬n vÞ ®o:  Híng dÉn häc sinh ®äc trÞ sè ®iÖn trë 1M  =103k  =106  b- C«ng suÊt ®Þnh møc: + Lµ c«ng suÊt tiªu hao trªn ®iÖn trë mµ nã cã thÓ chÞu ®ùng ®c trong thêi gian dµi, kh«ng bÞ qu¸ nãng hoÆc bÞ ch¸y, ®øt. + §¬n vÞ : o¸t (W) H§2 : T×m hiÓu vÒ tô ®iÖn + Môc tiªu - BiÕt ®îc cÊu t¹o, kÝ hiÖu, SLKT & c«ng dông cña C - NhËn d¹ng vµ ph©n biÖt ®îc tô ®iÖn + §å dïng - Mét sè ®iÖn tö d©n dông ®Ó hs quan s¸t. - Tranh vÏ c¸c h×nh: 2-4 sgk. - VËt mÉu: tô ®iÖn + TiÕn hµnh II- Tô ®iÖn: - GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ 2.3 ®Ó cho hs 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i,c«ng dông: nhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i ®îc tô ®iÖn. - CÊu t¹o: Gåm 2 hay nhiÒu vËt dÉn ng¨n c¸ch nhau b»ng líp ®iÖn m«i. 1 - Dïng c«ng thøc: Xc = - KÝ hiÖu: (ë tranh vÏ) 2FC - Ph©n lo¹i: Tô giÊy,tô mi ca,tô dÇu,tô hãa... ®Ó gi¶i thÝch c«ng dông. - C«ng dông: Ng¨n c¸ch dßng ®iÖn 1 chiÒu vµ cho dßng - HS: Quan s¸t vËt mÉu vµ h×nh vÏ ®Ó nhËn ®iÖn xoay chiÒu ®i qua,läc nguån,läc sãng. d¹ng vµ ph©n biÖt c¸c lo¹i tô ®iÖn. C¸c sè liÖu kÜ thuËt: - GV: Y/C häc sinh nh¾c l¹i ®¬n vÞ ®o, ®iÖn ¸p 2aTrÞ sè ®iÖn dung: (C) ®Þnh møc cña C - §¬n vÞ: F 1F=106  F=109nF=1012pF. b- §iÖn ¸p ®Þnh møc: (U®m) - Khi m¾c tô hãa vµo m¹ch ®iÖn ph¶i ®Æt cho ®óng chiÒu ®iÖn ¸p. H§3 : T×m hiÓu vÒ cuén c¶m L + Môc tiªu 2 Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN Giáo án CN 12 : 2011-2012 - BiÕt ®îc cÊu t¹o, kÝ hiÖu, SLKT & c«ng dông cña L - NhËn d¹ng vµ ph©n biÖt ®îc cuén c¶m + §å dïng - Mét sè ®iÖn tö d©n dông ®Ó hs quan s¸t. - Tranh vÏ c¸c h×nh: 2-7 sgk. - VËt mÉu: cuén c¶m + TiÕn hµnh III- Cuén c¶m: - GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ h×nh 2.5 ®Ó 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i,c«ng dông: giíi thiÖu cho hs nhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i cuén - CÊu t¹o: Dïng ®©y dÉn ®iÖn quÊn thµnh c¶m. - KÝ hiÖu: (ë tranh vÏ) - Ph©n lo¹i: Cao tÇn,trung tÇn,©m tÇn. - C«ng dông: Dïng dÉn dßng ®iÖn 1 chiÒu, chÆn dßng ®iÖn - Dïng c«ng thøc: XL = 2  f L ®Ó gi¶i thÝch cao tÇn. c«ng thøc cña cuén c¶m. 2- C¸c sè liÖu kÜ thuËt: a- TrÞ sè ®iÖn c¶m: (L) - §¬n vÞ: H 1H=103mH=106  H. 2FL b- HÖ sè phÈm chÊt: Q = r H§4 : Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái trong sgk. - Y/C häc sinh vÒ ®äc tríc bµi thùc hµnh. -----********** **********----- TiÕt2: Thùc hµnh c¸c linh kiÖn ®iÖn trë-tô ®iÖn-cuén c¶m Ngµy so¹n : 21/8/2011 Ngµy d¹y : 24/08/2011 ( 12T2 , 12C4 ,12T1 , 12C6 , 12C3) 26/08/2011 ( 12C2 , 12C8 ,12C5 , 12C1 , 12C7) I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - NhËn biÕt h×nh d¹ng,th«ng sè cña c¸c linh kiÖn. 2- KÜ n¨ng: - §äc vµ ®o ®îc c¸c th«ng sè kÜ thuËt cña c¸c linh kiÖn. - Sö dông thµnh th¹o ®ång hå v¹n n¨ng. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ c¸c quy tr×nh vµ quy ®Þnh vÒ an toµn. II- §å dïng: - Dông cô, vËt liÖu cho mçi nhãm hs. + §ång hå v¹n n¨ng: 1 chiÕc. + C¸c lo¹i ®iÖn trë: 10 chiÕc. + C¸c lo¹i tô ®iÖn: 10 chiÕc. + C¸c lo¹i cuén c¶m: 10 chiÕc. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- KiÓm tra bµi cò: Nªu kÝ hiÖu,ph©n lo¹i,sè liÖu kÜ thuËt vµ t¸c dông cña ®iÖn trë trong m¹ch ? 3- Néi dung bµi thùc hµnh: H§1 : Híng dÉn ban ®Çu: a- GV giíi thiÖu môc tiªu cña bµi häc: Trong thêi gian 45/ mçi nhãm hs ph¶i biÕt nhËn d¹ng,®äc vµ ®o ®îc c¸c sè liÖu kÜ thuËt cña c¸c linh kiÖn: §iÖn trë,tô ®iÖn,cuén c¶m. b- GV giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. - Bíc 1: Quan s¸t,nhËn biÕt vµ ph©n lo¹i c¸c linh kiÖn. - Bíc 2: Chän ra 5 ®iÖn trë mµu lËn lît lÊy ra tõng ®iÖn trë ®Ó ®äc trÞ sè vµ ®o b»ng ®ång hå råi ghi vµo b¶ng sè 01. - Bíc 3: Chän ra 3 lo¹i cuén c¶m kh¸c nhau vÒ vËt liÖu lµm lâi vµ c¸ch quÊn d©y råi ®iÒn vµo b¶ng 02. - Bíc 4: Chän ra 1 tô ®iÖn cã cùc tÝnh vµ 1 tô ®iÖn kh«ng cã cùc tÝnh ®Ó ghi ra c¸c sè liÖu kÜ thuËt råi ®iÒn vµo b¶ng 03. c- Ph©n chia dông cô,vËt liÖu cho c¸c nhãm hs: Theo nh ®· chuÈn bÞ H§2: Thùc hµnh 3 Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN Ho¹t ®éng cña hs 1- Quan s¸t,nhËn biÕt vµ ph©n lo¹i c¸c linh kiÖn: Quan s¸t h×nh d¹ng c¸c linh kiÖn ®Ó nhËn biÕt vµ ph© lo¹i ra c¸c linh kiÖn: ®iÖn trë,tô ®iÖn,cuén c¶m. 2- §äc vµ ®o trÞ sè cña ®iÖn trë mµu. - C¸ch ®äc c¸c ®iÖn trë mµu. - C¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó ®o ®iÖn trë. - §o trÞ sè ®iÖn trë. - Ghi trÞ sè vµo b¶ng 01. 3- NhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i cuén c¶m: Ph©n lo¹i theo vËt liÖu lµm lâi. Ghi vµo b¶ng 02. 4- Ph©n lo¹i,c¸ch ®äc vµ gi¶i thÝch sè liÖu kÜ thuËt ghi trªn tô ®iÖn: Giáo án CN 12 : 2011-2012 Ho¹t ®éng cña GV - Theo dái, híng dÉn qu¸ tr×nh thùc hµnh cña hs. - Híng dÉn hs c¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó ®o ®iÖn trë. - Quan s¸t híng dÉn c¸ch ®äc ®iÖn trë cña hs. - Híng dÉn hs ghi sè liÖu vµo mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. H§3- §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm hs lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thùc hµnh cña nhãm vµ tù ®¸nh gi¸. - GV thu b¸o c¸o thùc hµnh cña c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung vÒ qu¸ tr×nh thùc hµnh. - Thu dän vËt liÖu,dông cô vµ vÖ sinh líp häc. - VÒ nhµ ®äc tríc bµi 4 sgk. -----********** **********----- TiÕt 3: linh kiÖn b¸n dÉn vµ ic Ngµy so¹n : 28/08/2011 Ngµy d¹y : 31/08/2011 ( 12T2 , 12C4 ,12T1 , 12C6 , 12C3) 02/09/2011 ( 12C2 , 12C8 ,12C5 , 12C1 , 12C7)- Nghỉ 2/9/2011 I - Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc cÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i cña mét sè linh kiÖn b¸n dÉn vµ IC. - Gi¶i thÝch ®îc ng lÝ lµm viÖc cña Tirixto vµ tri ac. 2- KÜ n¨ng: - NhËn d¹ng vµ ®äc ®îc c¸c kÝ hiÖu trªn c¸c linh kiÖn. 3- Th¸i ®é: - Nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh häc tËp. II - §å dïng: - Tranh vÏ 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 sgk - Mét sè linh kiÖn mÉu: §i èt c¸c lo¹i,tranzito,Tirixto,Triac,®iac,IC. III - TiÕn tr×nh thùc hiÖn bµi d¹y 1. æn ®Þnh líp 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Néi dung: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1 - T×m hiÓu vÒ ®ièt vµ tranzito: + Môc tiªu - BiÕt ®îc cÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i cña ®ièt vµ tranzito + §å dïng - H×nh 4.1, 4.2, 4.3 phãng to vµ linh kiÖn: ®ièt vµ tranzito + TiÕn hµnh I- §i èt b¸n dÉn: -GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ H 4.1 - Linh kiÖn b¸n dÉn cã 1 tiÕp gi¸p N-P ? HS quan s¸t h×nh d¹ng vµ cÊu t¹o cña ®ièt. vá b»ng thñy tinh,nhùa,kim lo¹i.Cã 2 ®iÖn cùc: anèt (A) vµ katèt (k). ? §ièt cã cÊu t¹o ntn ? + §ièt tiÕp ®iÓm: t¸ch sãng,trén tÇn. ? Cã mÊy lo¹i ®ièt ? + §ièt tiÕp mÆt: ChØnh lu. + §ièt æn ¸p (zªne): æn ¸p. II- Tranzito: - GV: Dö dông tranh vÏ h×nh 4.2, 4.3 vµ vËt mÉu - Linh kiÖn b¸n dÉn cã 2 tiÕp gi¸p P-N vá bäc nhùa,kim lo¹i.Cã 3 cho hs quan s¸t. ®iÖn cùc: E,B,C. ?HS cho biÕt Tranzito kh¸c ®ièt ntn ? - Cã 2 lo¹i: P-N-P vµ N-P-N - Dïng kuÕch ®¹i tÝnh hiÖu,t¸ch sãng, t¹o xung. H§2- T×m hiÓu vÒ Tirixto: + Môc tiªu - BiÕt ®îc cÊu t¹o,kÝ hiÖu cña tirixto - Gi¶i thÝch ®îc ng lÝ lµm viÖc cña Tirixto 4 Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN + §å dïng - H×nh 4.4 phãng to vµ linh kiÖn: tirixto + TiÕn hµnh -GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ H 4.3 sgk ®Ó gi¶ng gi¶i. -HS quan s¸t vµ cho biÕt: ? Tirixto kh¸c tranzito vÒ cÊu t¹o vµ kÝ hiÖu ntn ? -NhËn d¹ng 1 sè lo¹i Tirixto. -GV: Dïng s¬ ®å gi¶i thÝch nguyªn lÝ lµm viÖc cña Tirixto. H§3- T×m hiÓu vÒ triac vµ ®iac: + Môc tiªu - BiÕt ®îc cÊu t¹o,kÝ hiÖu cña triac vµ ®iac - Gi¶i thÝch ®îc ng lÝ lµm viÖc cña triac vµ ®iac + §å dïng - Linh kiÖn: triac vµ ®iac + TiÕn hµnh -GV: Sö dông tranh vÏ H 4.6 sgk gi¶i thÝch cÊu t¹o vµ kÝ hiÖu. -HS quan s¸t h×nh vÏ ®Ó ph©n biÖt gi÷a triac vµ ®iac. -GV: Gi¶i thÝch nguyªn lÝ lµm viÖc cña triac vµ ®iac H§4- Giíi thiÖu quang ®iÖn tö vµ IC + Môc tiªu - BiÕt ®îc c«ng dông cña quang ®iÖn tö vµ IC + §å dïng - Linh kiÖn: IC + TiÕn hµnh -GV: LÊy mét sè vÝ dô vÒ quang ®iÖn tö lµm c¸c bé c¶m biÕn trong c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn tù ®éng. Giáo án CN 12 : 2011-2012 III- Tirixto:(§ièt chØnh lu cã ®iÒu khiÓn) 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,c«ng dông: - Cã 3 tiÕp gi¸p P-N,vá b»ng nhùa,kim lo¹i. cã 3 ®iÖn cùc (A), (K),®/kh (G) - Dïng trong m¹ch chØnh lu cã ®/kh. 2- Nguyªn lÝ lµm viÖc vµ sè liÖu kÜ thuËt: - UGK  0, UAK >0  Tirixto kh«ng dÉn - UGK > 0, UAK >0  Tirixto dÉn ®iÖn. - §i tõ A ®Õn Kvµ ngõng khi UAK= 0 - C¸c sè liÖu kÜ thuËt: IA®m; UAK®m; UGK. IV- Triac vµ §iac: 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,c«ng dông: - Cã 5 líp tiÕp gi¸p P-N. + Triac: 3 ®iÖn cùc: A1, A2, G. + §iac: 2 ®iÖn cùc: A1, A2, - Dïng ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ trong c¸c m¹ch ®iÖn xoay chiÒu. 2- Nguyªn lÝ lµm viÖc vµ sè liÖu kÜ thuËt: * Triac: - Khi G,A2 cã ®iÖn thÕ ©m so víi A1  Triac më A1(A), A2 (K) dßng ®i tõ A1  A2 - Khi G,A2 cã ®iÖn thÕ d¬ng so víi A1 th× Triac më. A2(A), A1 (K) dßng ®i tõ A2  A1  Triac cã kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn theo 2 chiÌu  G ®/khiÓn lóc më. * §iac: - KÝch më b»ng c¸ch n©ng cao ®iÖn ¸p ®Æt vµo 2 cùc. - Sè liÖu kÜ thuËt: IA®m; UAK®m; UG V- Quang ®iÖn tö: - Lµ linh kiÖn ®/tö cã th«ng sè thay ®æi theo ®é chiÕu s¸ng.Dïng trong c¸c m¹ch ®/k b»ng ¸nh s¸ng. VI- Vi ®iÖn tö IC: - IC tuyÕn tÝnh. - IC l« gÝc. Khi sö dông cÇn tra cøu sæ tay H§5- §¸nh gi¸ tæng kÕt: - N¾m ch¾c cÊu t¹o,ng lÝ lµm viÖc vµ sè liÖu kÜ thuËt cña Tirixto. - CÊu t¹o,ng lÝ lµm viÖc cña triac vµ ®iac. - Ph©n biÖt ®îc gi÷a Tirixto vµ triac. - NhËn xÐt quµ tr×nh häc tËp cña hs. - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái ë cuèi bµi. - ChuÈn bÞ dông cô,vËt liÖu vµ mÉu b¸o c¸o ë bµi 5 sgk. -----********** **********----- TiÕt 4: Thùc hµnh tranzito Ngµy so¹n : 04/09/2011 Ngµy d¹y : 07/09/2011 ( 12T2 , 12C4 ,12T1 , 12C6 , 12C3) 16/09/2011 ( 12C2 , 12C8 ,12C5 , 12C1 , 12C7) I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c lo¹i Tran zi to P-N-P, N-P-N cao tÇn, ©m tÇn, c«ng suÊt nhá, c«ng suÊt lín. 2- KÜ n¨ng: 5 Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN Giáo án CN 12 : 2011-2012 - §o ®îc ®iÖn trë ngîc, thuËn gi÷a c¸c ch©n cña tranzito. - Ph©n biÖy lo¹i PNP, NPN. Tèt, xÊu vµ x¸c ®Þnh ®îc c¸c ®iÖn cùc cña tranzito. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ c¸c qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- §å dïng - §ång hå v¹n n¨ng: 1c¸i 1nhãm. - Tranzito c¸c lo¹i: NPN, PNP. - HS nghiªn cøu c¸ch ®o, kiÓm tra tranzito vµ chuÈ bÞ b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hµnh theo mÉu sgk. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cò: Nªu cÊu t¹o, c«ng dông, ph©n lo¹i cña Tranzito? 3- Néi dung thùc hµnh: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS H§1- Híng dÉn ban ®Çu + Môc tiªu: HS n¾m ®c môc tiªu vµ quy tr×nh thùc hµnh + TiÕn hµnh - GV giíi thiÖu môc tiªu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh Néi dung I/ Néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh: a- Môc tiªu cña bµi häc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c lo¹i tranzito PNP, NPN. - §o ®îc ®iÖn trë thuËn, ngîc cña tranzito. b- Néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh: Bíc 1: Quan s¸t,nhËn biÕt vµ ph©n lo¹i c¸c tranzito NPN, PNP. Bíc 2: ChuÈn bÞ ®ång hå ®o. Bíc 3: X¸c ®Þnh lo¹i vµ chÊt lîng tranzito. - Ph©n chia dông cô vµ vËt liÖu H§2 - Thùc hµnh + Môc tiªu: - NhËn d¹ng ®îc c¸c lo¹i tranzito PNP, NPN. - §o ®îc ®iÖn trë thuËn, ngîc cña tranzito + Dông cô: §ång hå v¹n n¨ng, tranzito + TiÕn hµnh II/ Thùc hµnh 1/ Quan s¸t, nhËn biÕtvµ ph©n lo¹i tranzito PNP, NPN: - Quan s¸t h×nh d¹ng, cÊu t¹o bªn ngoµi. - Quan s¸t c¸c ®iÖn cùc. 2/ ChuÈn bÞ ®ång hå ®o: - §o ®iÖn trë thang x100. - ChËp que ®o chØnh vÒ vÞ trÝ 0. 3/ X¸c ®Þnh lo¹i,chÊt lîng cña T: - §o ®iÖn trë ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i. - X¸c ®Þnh chÊt lîng theo h×nh 6.1; 6.2. - Ghi trÞ sè ®iÖn trë. - Rót ra kÕt luËn. - §iÒn c¸c th«ng sè vµ kÕt luËn vµo mÉu b¸o c¸o. - Quan s¸t, híng dÉn hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. - Híng dÉn hs sö dông ®ång hå v¹n n¨ng kÕ,vµ lµm mÉu. - Híng dÉn,quan s¸t hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. - ChØ can thiÖp khi hs gÆp khã kh¨n,th¾c m¾c. Híng dÉn hs ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. H§3 - §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - §¹i diÖn nhãm hs lªn tr×nh b¸y kÕt qu¶ thøc hµnh cña nhãm. - Thu b¸o c¸o vµ nhËn xÐt. - HS thu dän ph¬ng tiÖn, dông cô vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß: + Häc bµi cñ. + §äc tríc néi dung bµi 7 sgk. -----********** **********----- TiÕt5: Thùc hµnh ®ièt - tirixto - triac Ngµy so¹n : 11/09/2011 Ngµy d¹y : 14/09/2011 (12T2 , 12C4 ,12T1 , 12C6 , 12C3) I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c lo¹i linh kiÖn: §ièt,Tirixto,triac. - BiÕt c¸ch ®o ®iÖn trë thuËn,®iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh cùc A,K vµ x¸c ®Þnh tèt xÊu. 2- KÜ n¨ng: - §o ®îc ®iÖn trë thuËn,®iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn b»ng ®ång hå v¹n n¨ng. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ c¸c qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- §å dïng: Dông cô vËt liÖu cho mét nhãm hs. - §ång hå v¹n n¨ng: 1 chiÕc. - §ièt c¸c lo¹i: Tèt vµ xÊu. 6 Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN Giáo án CN 12 : 2011-2012 - Tirixto, Triac. III- TiÕn tr×nh bµi thùc hµnh: 1. æn ®Þnh líp: 2. KiÓm tra 15 phót: So s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau vÒ nguyªn lÝ lµm viÖc cña Tirixto vµ Triac ? 3- Néi dung bµi thùc hµnh: H§1- Híng dÉn ban ®Çu. a- GV giíi thiÖu môc tiªu cña tiÕt häc: Trong thêi gian 45/ mçi nhãm hs ph¶i biÕt nhËn d¹ng,biÕt c¸ch ®o ®iÖn trë thuËn,®iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn: §ièt,Tirixto,Triac. b- GV giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh: - Bíc 1: Quan s¸t nhËn biÕt c¸c lo¹i linh kiÖn. - Bíc 2: ChuÈn bÞ ®ång hå ®o. - Bíc 3: §o ®iÖn trë thuËn vµ ®iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn. c- Chia dông cô,vËt liÖu cho tõng nhãm HS: -Theo chuÈn bÞ nh trªn H§2 : Thùc hµnh. Ho¹t ®éng cña häc sinh 1- Quan s¸t nhËn biÕt c¸c lo¹i linh kiÖn: - Quan s¸t h×nh d¹ng,cÊu t¹o bªn ngoµi cña c¸c linh kiÖn ®Ó chän ra c¸c lo¹i ®ièt,triac, Tirixto. - Dïng ®ång hå ®o ®Ó ph©n biÖt gi÷a Tirixto vµ Triac. - Quan s¸t, híng dÉn hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. 2- ChuÈn bÞ ®ång hå ®o: - Qua s¸t GV híng dÉn c¸h sö dông ®ång hå v¹n n¨ng vµ lµm mÉu. - Thùc hµnh c¸c thao t¸c vÒ c¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng. - Híng dÉn hs sö dông ®ång hå ®o (v¹n n¨ng) vµ lµm mÉu. 3- §o ®iÖn trë thuËn vµ ®iÖn të ngîc cña c¸c linh kiÖn: - §ièt: Theo s¬ ®å h×nh 5.1 sgk vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 01. - Tirixto: + UGK= 0: S¬ ®å 5.2 (a). + UGK> 0: S¬ ®å 5.2 (b). + Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 02 vµ cho nhËn xÐt vÒ chÊt lîng. - Triac: + UG= 0 (®Ó hë) S¬ ®å 5.3 (a). + UG 0 (G nèi víi A2) 5.3 (b). + Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 03. + NhËn xÐt vÒ chÊt lîng. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - Quan s¸t, híng dÉn hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh vµ g¶i quyÕt nh÷ng th¾c m¾c khi hs gÆp khã kh¨n hoÆc yªu cÇu. - Híng dÉn hs ghi sè liÖu vµo mÉu b¸o c¸o. H§3 - §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm hs lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thùc hµnh cña nhãm vµ tù ®¸nh gi¸. - Thu b¸o c¸o c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung. - HS thu dän dông cô,vËt liÖu vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß hs chuÈn bÞ c¸c linh kiÖn ®Ó thùc hµnh vµ ®äc tríc bµi 6 sgk.  TiÕt 6: **********----- -----********** Ch¬ng2: mét sè m¹ch ®iÖn tö c¬ b¶n kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn tö chØnh lu vµ nguån mét chiÒu Ngµy so¹n :18/09/2011 I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc kh¸i niÖm, ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö vµ u nhîc ®iÓm cña m¹ch chØnh lu . 2- KÜ n¨ng: - HiÓu ®îc t¸c dông c¸c linh kiÖn trong m¹ch chØnh lu vµ chøc n¨ng cña tõng khèi m¹ch läc vµ m¹ch æn ¸p. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc trong qu¸ tr×nh häc tËp, yªu thÝch bµi häc. II- §å dïng - Tranh vÏ c¸c h×nh 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 sgk III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi míi: 7 Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN Ho¹t ®éng cña GV&HS H§1- T×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i: + Môc tiªu: - Ph¸t biÓu ®c KN vÒ m¹ch ®iÖn tö - Ph©n lo¹i ®c c¸c lo¹i m¹ch ®iÖn tö + §å dïng - Tranh vÏ h×nh 7.1 sgk + TiÕn hµnh - GV: LÊy mét sè m¹ch trog thùc tÕ ®Ó giíi thiÖu kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö. - HS: Quan s¸t s¬ ®å h×nh 7-1 sgk ®Ó ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö. H§2- T×m hiÓu vÒ m¹ch chØnh lu: + Môc tiªu: - BiÕt ®îc u nhîc ®iÓm cña m¹ch chØnh lu - HiÓu ®îc t¸c dông c¸c linh kiÖn trong m¹ch chØnh lu + §å dïng - Tranh vÏ c¸c h×nh 7.2; 7.3; 7.4; 7.5 sgk + TiÕn hµnh - GV: Sö dông tranh vÏ c¸c h×nh 7-2; 7-3; 7-4 sgk ®Ó giíi thiÖu c¸c m¹ch chØnh lu. - Trong h×nh 7-3 nÕu m¾c c¶ hai ®ièt ngîc chiÒu th× sÏ ra sao ? - H×nh 7-4 nÕu mét ®ièt nµo m¾c ngîc hoÆc bÞ ®¸nh thñng th× sao ? Giáo án CN 12 : 2011-2012 Néi dung kiÕn thøc I- Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö. 1- Kh¸i niÖm: M¹ch ®iÖn tö lµ m¹ch ®iÖn m¾c phèi hîp gi÷a c¸c linh kiÖn ®iÖn tö ®Ó thøc hiÖn 1 nhiÖm vô nµo ®ã. 2- Ph©n lo¹i: Theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: - M¹ch khuÕch ®¹i. - M¹ch t¹o sãng h×nh sinh. - M¹ch t¹o xung. - M¹ch nguån chØnh lu, läc vµ æn ¸p. - Theo ph¬ng thøc gia c«ng, xö lÝ tÝn hiÖu. - M¹ch kÜ thuËt t¬ng tù. - M¹ch kÜ thuËt sè. II- M¹ch chØnh lu vµ nguån mét chiÒu: 1- M¹ch chØnh lu: -KN: Dïng c¸c ®ièt ®Ó ®æi ®iÖn xoay chiÒu thµnh ®iÖn mét chiÒu. + Cã nhiÒu c¸ch m¾c m¹ch chØnh lu: - M¹ch ®iÖn chØnh lu nöa chu k×:(7.2) * ¦u ®iÓm: cÊu t¹o m¹ch ®¬n gi¶n * Nhîc ®iÓm: -HiÖu suÊt sö dông biÕn ¸p thÊp -Dßng ®iÖn cã ®é nhÊp nh¸y cao - M¹ch chØnh lu hai nöa chu k×:  M¹ch chØnh lu 2 ®ièt(7.3) *¦u ®iÓm: dßng ®iÖn t¬ng ®èi æn ®Þnh *Nhîc ®iÓm: -Cuén thø cÊp biÕn ¸p ph¶i cã 2 phÇn gièng nhau -§ièt ph¶i chÞu ®iÖn ¸p ngîc cao  M¹ch chØnh lu cÇu (7.4) *¦u ®iÓm: -Dßng ®iÖn t¬ng ®èi æn ®Þnh -Kh«ng yªu cÇu linh kiÖn (®i«t vµ nguån) ®Æc biÖt *Nhîc ®iÓm: CÊu t¹o phøc t¹p H§3- T×m hiÓu vÒ nguån mét chiÒu: + Môc tiªu: -BiÕt dîc chøc n¨ng cña tõng khèi m¹ch läc vµ m¹ch æn ¸p. BiÕt ®c c¸c lo¹i m¹ch nguån trong thùc tÕ + §å dïng - Tranh vÏ c¸c h×nh 7.6 sgk + TiÕn hµnh - GV: Dïng tranh vÏ h×nh 7-5; 7-6 ®Ó chØ ra c¸c khèi 2- Nguån mét chiÒu: chøc n¨ng trong m¹ch nguån mét chiÒu. a- S¬ ®å khèi chøc n¨ng cña m¹ch nguån mét chiÒu: S¬ ®å khèi cña m¹ch nguån h×nh 7-6 1. BiÕn ¸p nguån. 2. M¹ch chØnh lu. 3. M¹ch läc nguån. 4. M¹ch æn ¸p. 5. M¹ch b¶o vÖ. b- M¹ch nguån ®iÖn thùc tÕ: - BiÕn ¸p nguån: h¹ tõ 220V -> theo yªu cÇu cña t¶i - HS: Quan s¸t chØ ra ®îc dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch - M¹ch chØnh lu: BiÕn dßng XC -> 1C vµ d¹ng sãng minh häa ®iÖn ¸p ë c¸c ®iÓm 1,2,3,4 - M¹ch läc nguån: san b»ng ®é gîn sãng trong m¹ch. - M¹ch æn ®Þnh ®iÖn ¸p mét chiÒu: æn ®Þnh ®iÖn ¸p kÜ thuËt 8 Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN Giáo án CN 12 : 2011-2012 sè H§4- Tæng kÕt ®¸nh gi¸: ? Cã mÊy lo¹i m¹ch ®iÖn tö ? ? M¹ch chØnh lu gåm nh÷ng m¹ch nµo ? Ng lÝ lµm viÖc ? ? C¸c khèi chøc n¨ng cña nguån mét chiÒu ? M¹ch nguån trong thùc tÕ ? - NhËn xÐt qu¸ tr×nh tiÕp thu cña hs. - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái ë cuèi bµi. - DÆn dß: + Quan s¸t mét sè m¹ch nguån mét chiÒu trong thùc tÕ. + §äc tríc bµi 8 sgk -----********** **********----- TiÕt 7: m¹ch khuÕch ®¹i - m¹ch t¹o xung Ngµy so¹n : 25/09/2011 I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: BiÕt ®îc chøc n¨ng s¬ ®å vµ nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¹ch k§ vµ m¹ch t¹o xung ®¬n gi¶n. 2- KÜ n¨ng: §äc ®îc s¬ då vµ ng lÝ lµm viÖc cña m¹ch k§ vµ m¹ch t¹o xung. 3- Th¸i ®é: Tu©n thñ theo ng lÝ lµm viÖc cña c¸c m¹ch. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cò: ? S¬ ®å ng lÝ cña m¹ch chØnh lu cÇu ? C¸c khèi chøc n¨ng cña m¹ch nguån mét chiÒu ? 3- Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1- T×m hiÓu vÒ m¹ch K§: + Môc tiªu: - BiÕt ®îc chøc n¨ng s¬ ®å vµ nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¹ch K§ - §äc ®îc s¬ ®å vµ ng lÝ lµm viÖc cña m¹ch K§ + TiÕn hµnh I- M¹ch khuÕch ®¹i: 1- Chøc n¨ng cña m¹ch k§: K§ tÝn hiÖu vÒ mÆt ®iÖn ¸p,dßng ®iÖn, c«ng suÊt. GV: NhÊn m¹nh ®©y lµ m¹ch ®iÖn rÊt c¬ b¶n,nã cã 2- S¬ ®å vµ ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch k§: m¹ch trong hÇu hÕt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö. Cã thÓ dïng a- Giíi thiÖu vÒ IC K§ thuËt to¸n vµ m¹ch k§ dïng Tranzito rêi r¹c hoÆc dïng IC. IC: GV sö dông tranh vÏ kÕt hîp vËt mÉu nh h×nh 8-1 sgk - IC k§ thuËt to¸n(OA): Cã hÖ sè k§ lín,cã hai ®Çu vµo ®Ó gi¶i thÝch kÝ hiÖu vÒ IC K§ thuËt to¸n. vµ mét ®Çu ra. HS: Quan s¸t s¬ ®å ®Ó biÕt c¸c kÝ kiÖu. - KÝ hiÖu cña OA: + UVK: §Çu vµo kh«ng ®¶o (+) + UV§: §Çu vµo ®¶o (-) + Ura: §Çu ra. b- Ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch k§ ®iÖn ¸p dïng OA: - §Çu vµo kh«ng ®¶o nèi ®Êt (®iÓm chung cña m¹ch). GV sö dông tranh vÏ h×nh 8-2 sgk ®Ó gi¶ng gi¶i m¹ch - TÝn hiÖu vµo qua R1 ®a vµo ®Çu ®¶o cña OA. K§ ®iÖn ¸p dïng OA. - §iÖn ¸p ®Çu ra ngîc pha víi ®iÖn ¸p ®Çu vµo vµ ®îc k§ lín lªn. Ura Rht - HSK§: K®= = Uvao R1  HSK§ do Rht Vµ R1 quyÕt ®Þnh. H§2- T×m hiÓu vÒ m¹ch t¹o xung: + Môc tiªu: - BiÕt ®îc chøc n¨ng s¬ ®å vµ nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung - §äc ®îc s¬ ®å vµ ng lÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung + TiÕn hµnh II- M¹ch t¹o xung: 1- Chøc n¨ng cña m¹ch t¹o xung: BiÕn ®æi n¨ng lîng cña dßng ®iÖn 1 chiÒu thµnh n¨ng lîng dao ®éng ®iÖn cã h×nh d¹ng vµ tÇn sè theo yªu cÇu. 2- S¬ ®å vµ ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung ®a hµi tù dao ®éng: a- S¬ ®å m¹ch ®iÖn: GV sö dông tranh vÏ h×nh 8-3 sgk giíi thiÖu s¬ ®å - T1,T2 : cïng lo¹i. m¹ch ®iÖn. - R1,R2,R3,R4. - C1,C2. HS: Quan s¸t vµ cho biÕt c¸c linh kiÖn bè trÝ trong b- Nguyªn lÝ lµm viÖc: m¹ch ? - Khi ®ãng ®iÖn mét T th«ng vµ mét T t¾t,sau 1 thêi gian T 9 Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN Giáo án CN 12 : 2011-2012 GV:Sö dông tranh vÏ h×nh 8-4 Gi¶i thÝch ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch ®a hµi tù dao ®éng. ®ang th«ng l¹i t¾t,T ®ang t¾t l¹i th«ng (nhê qu¸ tr×nh phãng n¹p cña hai tô ®iÖn) qu¸ tr×nh cø tiÕp diÔn theo chu k× ®Ó t¹o xung. - NÕu chän T1 gièng T2 ,R1=R2; R3=R4=R; C1=C2=C th× xung ®a hµi ®èi xøng víi ®é réng xung.  =0,7 Rc, Chu k× xung Tx=2  H§3- Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - Chøc n¨ng s¬ ®å, ng/lÝ m¹ch k§ dïng OA. - Chøc n¨ng s¬ ®å, ng/lÝ m¹ch t¹o xung ®a hµi tù dao ®éng. - NhËn xÐt giê häc. - DÆn dß: + tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi,häc bµi cñ. + §äc tríc néi dung bµi 9 sgk. -----********** **********----- TiÕt 8: thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö ®¬n gi¶n Ngµy so¹n : 02/10/2011 I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc nguyªn t¾c chung vµ c¸c bíc cÇn thiÕt tiÕn hµnh thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö. 2- KÜ n¨ng: - ThiÕt kÕ ®îc mét m¹ch ®iÖn tö ®¬n gi¶n. 3- Th¸i ®é: - Tu©n thñ theo nguyªn t¾c vµ c¸c bíc thiÕt kÕ. II- ®å dïng - Mét b¶ng ®iÖn tö ®· l¾p s½n. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cò: Chøc n¨ng cña m¹ch t¹o xung? S¬ ®å ng/lÝ cña m¹ch t¹o xung ®a hµi? 3- Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1: Ng/t¾c thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö: + Môc tiªu: - BiÕt ®îc nguyªn t¾c chung khi thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö. + TiÕn hµnh I- Nuyªn t¾c chung: GV: Muèn chÕ t¹o ®îc mét m¹ch ®iÖn tö ngêi thiÕt kÕ - B¸m s¸t vµ ®¸p øng nhu cÇu thiÕt kÕ. cÇn tu©n thñ nguyªn t¾c g× ? - M¹ch thiÕt kÕ ®¬n gi¶n,tin cËy. - ThuËn tiÖn khi l¾p ®Æt,vËn hµnh vµ söa ch÷a. - Ho¹t ®éng chÝnh x¸c. - Linh kiÖn cã s¼n trªn thi trêng. H§2: C¸c bíc thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn: + Môc tiªu: - BiÕt ®îc c¸c bíc cÇn thiÕt khi thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö. + TiÕn hµnh II- C¸c bíc thiÕt kÕ: 1- ThÕt kÕ m¹ch nguyªn lÝ: - T×m hiÓu yªu cÇu cu¶ m¹ch thiÕt kÕ. GV: Tr×nh bµy hai bíc thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö. - §a ra mét sè ph¬ng ¸n ®Ó thøc hiÖn. - Chän ph¬ng ¸n hîp lÝ nhÊt. - TÝnh to¸n chän c¸c linh kiÖn hîp lÝ. Sö dông b¶ng m¹ch ®Ó chØ râ c¸ch bè trÝ c¸c linh kiÖn 2- ThiÕt kÕ m¹ch l¾p r¸p: vµ bè trÝ ®êng d©y ®iÖn trong m¹ch in. - Bè trÝ c¸c linh kiÖn trªn b¶ng m¹ch ®iÖn khoa häc vµ hîp lÝ. - VÏ ra ®êng d©y dÉn ®iÖn. - D©y dÉn kh«ng chång chÐo lªn nhau vµ ng¾n nhÊt. H§3: ThiÕt kÕ m¹ch nguån ®iÖn mét chiÒu: + Môc tiªu: - ThiÕt kÕ ®îc mét m¹ch ®iÖn tö ®¬n gi¶n. + TiÕn hµnh III- ThiÕt kÕ m¹ch nguån ®iÖn mét chiÒu: GV: Giao nhiÖm vô thiÕt kÕ cho HS theo ®Çu bµi sgk Yªu cÇu thiÕt kÕ: §iÖn ¸p vµo 220v,50Hz. §iÖn ¸p ra mét chiÒu 12v,dßng ®iÖn t¶i 1A. - Giíi thiªu c¸c lo¹i s¬ ®å chØnh lu vµ chän s¬ ®å. 1 .Lùa chän s¬ ®å thiÕt kÕ. 2. S¬ ®å bé nguån (h×nh 9-1 sgk). - TÝnh to¸n vµ lùa chän c¸c linh kiÖn. 3. TÝnh to¸n vµ chän c¸c linh kiÖn trong m¹ch. * BiÕn ¸p: - C«ng suÊt bbiÕn ¸p: 10 Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN Giáo án CN 12 : 2011-2012 P= KP..Ut¶i .It¶i=1,3.12,1=15,6 w Kp: HÖ sè thêng chän = 1,3. - §iÖn ¸p vµo: U1=220v; f=50Hz. - §iÖn ¸p ra: U2=(Ut¶i+  U§ +  UBA)/ 2 =(12+3+ 0,72)/ 2 =11,15v  UD= 0,75v: Sôt ¸p trªn ®ièt. - Chän MBA cã: U1=220v; U2=9,2v; P®m=15,6w. * §ièt: - Dßng ®iÖn ®Þnh møc (I®m) I®m= KI.It¶i/ 2 = 10.1/2 = 5A (KI: H sè) - §iÖn ¸p ngîc lín nhÊt cho phÐp ®Æt lªn ®ièt (UN) UN= Ku.U2. 2 =1,8.9,2. 2 =14,3v. * Tô ®iÖn: §Ó läc tèt th× trÞ sè ®iÖn dung cµng lín cµng tèt vµ ph¶i chÞu ®îc ®iÖn ¸p cña m¹ch. C=1000  F, UN 25v H§4: Tæng kÕt ®¸nh gi¸. - Nguyªn t¾c chung vÒ thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö.C¸c bíc thiÕt kÕ m¹ch. - TÝnh to¸n,lùa chän c¸c linh kiÖn ®Ó thiÕt kÕ m¹ch nguån mét chiÒu. - NhËn xÐt giê häc. - DÆn dß: + Tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi 9 sgk. + §äc tríc néi dung bµi 10 sgk,chuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o thùc hµnh -----********** **********----- TiÕt 9,10: Thùc hµnh : m¹ch nguån ®iÖn mét chiÒu L¾p m¹ch nguån chØnh lu cÇu cã biÕn ¸p nguån vµ tô läc Ngµy so¹n : 09/10/2011 I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c linh kiÖn vµ vÏ s¬ ®å ng/lÝ tõ m¹ch nguån thùc tÕ. - BiÕt ®îc chøc n¨ng vµ ng/lÝ cña m¹ch chØnh lu cÇu. 2- KÜ n¨ng: - Ph©n tÝch ®îc ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch ®iÖn. - L¾p ®îc c¸c linh kiÖn ®iÖn tö lªn bo m¹ch thö theo s¬ ®å ng/lÝ h×nh9-1 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ c¸c qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- §å DïNG - Dông cô vËt liÖu cho mçi nhãm HS: + 1 ®ång hå v¹n n¨ng. + 1 m¹ch nguån cÊp ®iÖn 1chiÒu ®· l¾p s½n trªn b¶ng m¹ch. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cò: Tr×nh bµy c¸c khèi chøc n¨ng cña m¹ch nguån mét chiÒu trong thùc tÕ vµ nhiÖm vô cña tõng khèi? 3- Néi dung thøc hµnh: Ho¹t ®éng cña GV&HS H§1- Híng dÉn ban ®Çu + Môc tiªu: HS n¾m ®c môc tiªu vµ quy tr×nh thùc hµnh + TiÕn hµnh - GV giíi thiÖu môc tiªu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh - Ph©n chia dông cô vµ vËt liÖu H§2 - Thùc hµnh + Môc tiªu: Néi dung I/Néi dung vµ quy tr×nh thùc hµnh: a- GV giíi thiÖu môc tiªu cña tiÕt häc. b- GV giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. PhÇn I: Bíc 1: Quan s¸t t×m hiÓu c¸c linh kiÖn trªn m¹ch thøc tÕ. Bíc 2: VÏ s¬ ®å ng/lÝ cña m¹ch ®iÖn trªn. Bíc 3: CÊp ®iÖn cho m¹ch vµ ®o c¸c th«ng sè PhÇn II: Bíc 1: KiÓm tra vµ ph©n biÖt ®iÖn cùc cña ®ièt. Bíc 2: Bè trÝ c¸c linh kiÖn lªn bo m¹ch thö vµ nèi thµnh m¹ch theo s¬ ®å ng/lÝ 9-1 sgk. Bíc 3: C¾m ®iÖn cho m¹ch lµm viÖc vµ ®o ®iÖn ¸p mét chiÒu. 11 Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN Giáo án CN 12 : 2011-2012 - NhËn d¹ng ®îc c¸c linh kiÖn vµ vÏ s¬ ®å ng/lÝ tõ m¹ch nguån thùc tÕ. - Ph©n tÝch ®îc ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch ®iÖn. + §å dïng - §ång hå v¹n n¨ng - M¹ch nguån cÊp ®iÖn 1chiÒu ®· l¾p s¼n trªn b¶ng m¹ch. - BiÕt ®îc chøc n¨ng vµ ng/lÝ cña m¹ch chØnh lu cÇu. - L¾p ®îc c¸c linh kiÖn ®iÖn tö lªn bo m¹ch thö theo s¬ ®å ng/lÝ h×nh9-1 + TiÕn hµnh II/ Thùc hµnh - Híng dÉn hs quan s¸t t×m hiÓu c¸c linh kiÖn trªn PhÇn I : m¹ch thùc tÕ. 1- Quan s¸t t×m hiÓu c¸c linh kiÖn trªn m¹ch thùc tÕ: - Quan s¸t h×nh d¹ng cña c¸c linh kiÖn - Sè lîng cña c¸c linh kiÖn. - Híng dÉn HS vÏ s¬ ®å nguyªn lÝ. - C¸ch nèi gi÷a c¸c linh kiÖn víi nhau. 2- VÏ s¬ ®å ng/lÝ: VÏ s¬ ®å ng/lÝ trª c¬ së ®· qua s¸t m¹ch thøc tÕ. - Híng dÉn HS c¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng ®o ®iÖn 3- CÊp ®iÖn cho m¹ch: ¸p xoay chiÒu,mét chiÒu vµ c¸ch ®äc trÞ sè Dïng ®ång hå v¹n n¨ng ®o vµ ghi kÕt qu¶ c¸c ®iÖn ¸p ë theo c¸c thang ®o. nh÷ng vÞ trÝ vµo mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. - Quan s¸t qu¸ tr×nh thøc hµnh cña HS vµ híng dÉn HS - §iÖn ¸p ë hai ®Çu cuén s¬ cÊp cña BA nguån U1(xoay ghi kÕt qu¶ vµo mÉu thùc hµnh. chiÒu). - §iÖn ¸p hai ®Çu cuén thø cÊp U2 ~ - §iÖn ¸p ë hai ®Çu ra sau mach läc U3- §iÖn ¸p ë hai ®Çu ra sau æn ¸p U4II : - Híng dÉn HS c¸ch dïng ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó kiÓm tra PhÇn 1KiÓm tra ph©n biÖt ®iÖn cùc cña ®ièt: c¸c ®ièt. Dïng ®ång hå v¹n n¨ng kiÓm tra chÊt lîng cña c¸c ®ièt tèt hay xÊu. tra vµ ph©n biÖt c¸c ®iÖn cùc cña ®ièt: anèt, kat«t. - Giíi thiÖu vÒ bo m¹ch thö, c¸ch nèi d©y,l¾p m¹ch ®iÖn KiÓm 2Bè trÝ c¸c linh kiÖn lªn bo m¹ch thö: trªn bo m¹ch thö. -Bè trÝ c¸c linh kiÖn lªn bo m¹ch thö theo s¬ ®å ng/lÝ h×nh 9-1 sgk. - VÏ s¬ ®å m¹ch l¾p r¸p. - Nèi m¹ch theo s¬ ®å. - KiÓm tra m¹ch ®· l¾p cña tõng nhãm HS,nÕu l¾p 3- C¾m nguån vµ ®o ®iÖn ¸p: ®óng míi cho phÐp c¾m ®iÖn ®Ó ®o ®iÖn ¸p. - §o ®iÖn ¸p mét chiÒu khi cã tô läc. - §o ®iÖn ¸p mét chiÒu khi kh«ng cã tô läc. - Ghi kÕt qu¶ vµo môc 2 b¸o c¸o thùc hµnh theo mÉu. - CÊp nguån cho thiÕt bÞ nguån mét chiÒu vµ rót ra nhËn xÐt,kÕt luËn. * Chó ý: Nh¾c nhë HS vÒ an toµn ®iÖn. H§3- Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - §¹i diÖn tõng nhãm HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thøc hµnh cña nhãm. - Thu b¸o c¸o c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung. - HS thu dän dông cô,vËt liÖu vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß HS chuÈn bÞ dông cô,c¸c linh kiÖn vµ ®äc tríc néi dung bµi 12. -----********** **********----- TiÕt 11: Thùc hµnh: ®iÒu chØnh c¸c th«ng sè cña m¹ch t¹o xung ®a hµi dïng tranzito Ngµy so¹n : 16/10/2011 I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - HiÓu ®îc ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung ®a hµi. 2- KÜ n¨ng: - BiÕt c¸ch ®æi xung ®a hµi ®èi xøng sang xung ®a hµi kh«ng ®èi xøng. - BiÕt c¸ch thay ®æi chu k× xung cho nhanh hay chËm. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ mäi qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- ®å dïng: Dông cô,vËt liÖu cho mçi nhãm HS. - Mét m¹ch t¹o xung ®a hµi ®èi xøng dïng tranzito ®· l¾p s½n (8-3) - Hai tô hãa lo¹i 20  F /16v. K×m,kÑp,tua vÝt. - Nguån ®iÖn mét chiÒu 4,5v. III- TiÕn tr×nh thùc hµnh: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cò: 12 Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN Giáo án CN 12 : 2011-2012 Tr×nh bµy s¬ ®å vµ nguyªnlÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung ®a hµi ®èi xøng ? 3- Néi dung thùc hµnh: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung H§1: Híng dÉn ban ®Çu. + Môc tiªu: HS n¾m ®c môc tiªu vµ quy tr×nh thùc hµnh + TiÕn hµnh I/Néi dung vµ quy tr×nh thùc hµnh: - Giíi thiÖu môc tiªu cña bµi häc. Bíc 1: CÊp nguån cho m¹ch ®iÖn ho¹t ®éng,quan s¸t ¸nh - Giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. s¸ng vµ ®Õm sè lÇn s¸ng cña LED trong kho¶ng 30 gi©y.Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. Bíc 2: C¾t nguån,m¾c song song 2tô ®iÖn víi 2 tô ®iÖn trong s¬ ®å,®ãng ®iÖn vµ lµm nh bíc 1. Bíc 3: C¾t ®iÖn vµ bá ra 1 tô ë mét vÕ cña bíc 2.§ãng ®iÖn vµ lµm nh bíc 1,so s¸nh thêi gian s¸ng tèi cña 2 LED. - Ph©n chia dông cô,vËt liÖu cho tõng nhãm HD H§2: Thùc hµnh 1-CÊp nguån cho m¹ch ®iÖn ho¹t ®éng: - Híng dÉn HS ®a nguån vµo ®óng vÞ trÝ vµ quan s¸t - Quan s¸t ¸nh s¸ng vµ ®Õm sè lÇn s¸ng cña LED trong kho¶ng sè lÇn s¸ng cña LED. 30 gi©y. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. - Híng dÉn ghi kÕt qu¶. Híng dÉn vµ quan s¸t HS trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. - Híng dÉn HS thao t¸c c¸c bíc thay ®æi tô ®iÖn vµ quan s¸t sù s¸ng tèi cña LED. - Chó ý an toµn cho ngêi vµ thiÕt bÞ. 2- C¾t nguån: M¾c song song hai tô víi hai tô trong m¹ch - §ãng ®iÖn. - Quan s¸t. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. 3- C¾t nguån: - Bá mét tô ë bíc 2. - §ãng ®iÖn. - §Õm sè lÇn s¸ng cña LED trong kho¶ng 30 gi©y. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. - So s¸nh thêi gian s¸ng tèi cña 2 LED H§3: Tæng kÕt ®¸nh gi¸. - §¹i diÖn tõng nhãm HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thøc hµnh cña nhãm. - Thu b¸o c¸o c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung. - HS thu dän dông cô,vËt liÖu vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß: «n tËp ch¬ng 1 vµ 2 ®Ó tiÕt sau kiÓm tra mét tiÕt. -----********** kiÓm tra 1 tiÕt **********----- TiÕt 12: Ngµy so¹n : 17/10/2010 II- NéI DUNG A. Líp 12A1: C©u 1: Tr×nh bµy cÊu t¹o , kÝ hiÖu ,ph©n lo¹i vµ c«ng dông cña ®i«t b¸n dÉn ? C©u 2: VÏ s¬ ®å nguyªn lÝ , tr×nh bµy nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch chØnh lu cÇu? T¹i sao m¹ch chØnh lu cÇu l¹i ®îc dïng nhiÒu trong thùc tÕ ? C©u 3: Nªu chøc n¨ng vµ nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch khuÕch ®¹i thuËt to¸n OA ? B. Líp 12A2 : C©u 1: Tr×nh bµy cÊu t¹o , kÝ hiÖu ,ph©n lo¹i vµ c«ng dông cña ®i«t b¸n dÉn ? C©u 2: VÏ s¬ ®å nguyªn lÝ , tr×nh bµy nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch chØnh lu nöa chu k× ? T¹i sao m¹ch chØnh lu nöa chu k× l¹i Ýt ®îc dïng trong thùc tÕ ? C©u 3: Nªu chøc n¨ng vµ nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch khuÕch ®¹i thuËt to¸n OA ? C. Líp 12A3 : C©u 1: Tr×nh bµy cÊu t¹o , kÝ hiÖu ,ph©n lo¹i vµ c«ng dông cña ®i«t b¸n dÉn ? C©u 2: VÏ s¬ ®å nguyªn lÝ , tr×nh bµy nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch chØnh h×nh tia? So s¸nh u, nhîc ®iÓm cña m¹ch chØnh lu h×nh tia vµ m¹ch chØnh lu cÇu C©u 3: Nªu chøc n¨ng vµ nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch t¹o xung ®a hµi tù dao ®éng ? 13 Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN Giáo án CN 12 : 2011-2012 D. Líp 12A4 : C©u 1: Tr×nh bµy cÊu t¹o , kÝ hiÖu ,ph©n lo¹i vµ c«ng dông cña ®i«t b¸n dÉn ? C©u 2: VÏ s¬ ®å nguyªn lÝ , tr×nh bµy nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch chØnh lu h×nh tia? M¹ch chØnh lu h×nh tia vµ m¹ch chØnh lu cÇu th× lo¹i nµo ®îc dïng phæ biÕn h¬n ? T¹i sao ? C©u 3: Nªu chøc n¨ng vµ nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch t¹o xung ®a hµi tù dao ®éng ? -----********** **********----- TiÕt 13: Ch¬ng3: Mét sè m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn Kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn Ngµy so¹n : 18/10/2010 Ngµy d¹y : ............................... I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc kh¸i niÖm,c«ng dông,ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn. 2- KÜ n¨ng: VËn dông c¸c m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn vµo thùc tiÓn. 3- Th¸i ®é: §¹t ®îc kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng nªu trªn. II- ®å dïng: - Tranh vÏ c¸c h×nh 13-3; 13-4 sgk. - Mét sè tranh vÏ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn b»ng m¹ch ®iÖn tö. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Néi dung: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1: Kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn tö ®/khiÓn. + Môc tiªu: - BiÕt ®îc kh¸i niÖm m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn + §å dïng - Mét sè tranh vÏ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn b»ng m¹ch ®iÖn tö. + TiÕn hµnh I- Kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn: GV: LÊy c¸c vd vÒ c¸c thiÕt bÞ ®k ®iÖn tö ®Ó giíi thiÖu - Nh÷ng m¹ch ®iÖn tö thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu khiÓn gäi vÒ m¹ch ®iÖn tö ®k. lµ m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn. HS: Tr¶ lêi c¸c c©u hái: - S¬ ®å khèi tæng qu¸t cña m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn - §iÒu khiÓn ®é s¸ng cña ®Ìn bµn (®Ìn ngñ) ®îc thùc hinh13-1 sgk. hiÖn phæ biÕn m¹ch g× ? Khi cã tÝn hiÖu ®a vµo,m¹ch ®/tö §K xö lÝ §K tÝn hiÖu vµ - LÊy 1 sè dv thùc tÕ minh häa cho c¸c thiÕt bÞ ®k b»ng ®a lÖnh tíi ®èi tîng §K. ®iÖn tö. GV: Giíi thiÖu chøc n¨ng vµ s¬ ®å khèi cña m¹ch §T§K. H§2: Tr×nh bµy c«ng dông vµ ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö ®k. + Môc tiªu: - BiÕt ®îc c«ng dông,ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn. + §å dïng - Tranh vÏ c¸c h×nh 13-3; 13-4 sgk. + TiÕn hµnh II- C«ng dông: -GV: Sö dông s¬ ®å khèi h×nh 13-3 sgk tr×nh bµy c¸c - §iÒu khiÓn tÝn hiÖu. c«ng dông cña §T§K. - Tù ®éng hãa c¸c m¸y mãc,thiÕt bÞ. - §iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ d©n dông. -HS: KÓ mét sè øng dông cña m¹ch §T§K mµ em - §iÒu khiÓn trß ch¬i,gi¶i trÝ. biÕt ? III- Ph©n lo¹i: -GV: Giíi thiÖu c¸c c¸ch ph©n lo¹i m¹ch §T§K nh s¬ - Theo c«ng suÊt. ®å 13-4 sgk vµ lÊy vd thùc tÕ ®Ó minh häa. + M¹ch §T§K c«ng suÊt nhá. + M¹ch §T§K c«ng suÊt lín. -HS: Quan s¸t vµ lÊy thªm mét sè vd thêng gÆp trong - Theo chøc n¨ng: thùc tÕ. + §iÒu khiÓn tÝn hiÖu. + §iÒu khiÓn tèc ®é. 14 Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN Giáo án CN 12 : 2011-2012 - Theo møc ®é tù ®éng hãa. + §iÒu khiÓn b»ng m¹ch rêi. + §iÒu khiÓn b»ng vi m¹ch. + §iÒu khiÓn b»ng vi m¹ch xö lÝ cã lËp tr×nh. + §iÒu khiÓn b»ng phÇn mÒm m¸y tÝnh. H§3: Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - N¾m ch¾c kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn. - C«ng dông vµ ph©n lo¹i cña m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn. - NhËn xÐt giê häc. - DÆn dß: + Tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi. + §äc tríc néi dung bµi 14 sgk. -----********** **********----- TiÕt 14: Ngµy so¹n : 30/10/2010 Ngµy d¹y : ............................... M¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - HiÓu ®îc kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu. - BiÕt ®îc c¸c khèi c¬ b¶n cña m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu. 2- KÜ n¨ng: - §äc ®îc s¬ ®å khèi cña m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu 3- Th¸i ®é - §¹t ®îc kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng nªu trªn II- ®å dïng: - Tranh vÏ c¸c h×nh 14-2, 14-3 sgk III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- Tæ chøc æn ®Þnh líp: 2- KiÓm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn? H·y kÓ tªn mét sè m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn mµ em biÕt? 3- Néi dung bµi: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1: T×m hiÓu kh¸i niÖm vµ c«ng dông cña m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu. + Môc tiªu: - HiÓu ®îc kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu. + TiÕn hµnh -GV: + nªu kh¸i qu¸t vÒ m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu + Giíi thiÖu c¸c vÝ dô vÒ m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu nh sgk. -HS: LÊy 1 sè vÝ dô vÒ m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu trong thùc tÕ ®· gÆp. -GV: + NhËn xÐt vµ ®a ra kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu nh sgk. + Gîi ý cho HS nªu c¸c øng dông cña m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu vµ gi¶i thÝch minh ho¹. I- Kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu: - M¹ch ®iÖn tö dïng ®Ó ®iÒu khiÒn sù thay ®æi tr¹ng th¸i cña c¸c tÝn hiÖu gäi lµ m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu. - VÝ dô: + §iÒu khiÓn tÝn hiÖu giao th«ng + §iÒu khiÓn b¶ng ®iÖn tö + B¸o hiÖu vµ b¶o vÖ ®iÖn ¸p. II- C«ng dông: - Th«ng b¸o vÒ t×nh tr¹ng thiÕt bÞ khi gÆp sù cè. VÝ dô: §iÖn ¸p cao, ®iÖn ¸p thÊp, qu¸ nhiÖt ®é, ch¸y næ... - Th«ng b¸o nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho con ngêi thùc hiÖn theo hiÖu lÖnh. VÝ dô: §Ìn xanh, ®á cña tÝn hiÖu giao th«ng... - Lµm c¸c thiÕt bÞ trang trÝ b»ng b¶ng ®iÖn tö. VÝ dô: C¸c h×nh ¶nh qu¶ng c¸o, biÓn hiÖu... - Th«ng b¸o vÒ t×ng tr¹ng ho¹t ®éng cña m¸y mãc. VÝ dô: TÝn hiÖu th«ng b¸o cã nguån. H§2: Giíi thiÖu nguyªn lÝ cña m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu: + Môc tiªu: - BiÕt ®îc c¸c khèi c¬ b¶n cña m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu. - §äc ®îc s¬ ®å khèi cña m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu + §å dïng - Tranh vÏ c¸c h×nh 14-2; 14-3 sgk. + TiÕn hµnh III- Nguyªn lÝ chung cña m¹ch ®iÒu khiÓn: 15 Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN Giáo án CN 12 : 2011-2012 -GV: Giíi thiÖu s¬ ®å khèi ®¬n gi¶n trong sgk lªn b¶ng vµ gi¶i thÝch chøc n¨ng cña c¸c khèi. - Khi thiÕt kÕ, chÕ t¹o m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu ®¬n gi¶n thêng cã nguyªn lÝ sau: -HS: quan s¸t s¬ ®å khèi vµ cho biÕt nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¹ch. -GV: LÊy vÝ dô m¹ch b¸o hiÖu vµ b¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p h×nh 14-3 ®Ó minh ho¹. NhËn lÖnh Xö lÝ KhuÕch ®¹i ChÊp hµnh - VÝ dô:M¹ch b¸o hiÖu vµ b¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p cho gia ®×nh. + Chøc n¨ng c¸c linh kiÖn: BA- BiÕn ¸p h¹ ¸p tõ 220V xuèng 15V ®Ó nu«i m¹ch ®iÒu khiÓn. D1, C- §i«t vµ tô ®iÖn ®æ ®iÖn xoay chiÒu thµnh ®iÖn mét chiÒu VR, R1- §iÖn trë chØnh ngìng t¸c ®éng khi qu¸ ¸p. D0, R2- §i«t æn ¸p vµ ®iÖn trë t¹o dßng ®Æt ngìng t¸c ®éng cho T1, T2. R3- §iÖn trë b¶o vÖ cho c¸c Tranzito. D2- §i«t b¶o vÖ cuén d©y r¬ le. T1, T2- Tranzito ®iÒu khiÓn r¬ le ho¹t ®éng. K- R¬ le ®ãng, c¾t nguån. H§3: Tæng kÕt ®¸nh gi¸ : ? §Ó thay ®æi tr¹ng th¸i cña c¸c th«ng tin vÒ mét ho¹t ®éng hay chÕ ®é lµm viÖc nµo ®ã, ta dïng m¹ch nµo ? - Nh÷ng m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu ®¬n gi¶n gåm c¸c khèi chøc n¨ng nµo ? - NhËn xÐt giê häc. - DÆn dß HS tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - Tham kh¶o m¹ch ch¹y ch÷ ë h×nh 14-4 vµ ®äc tríc néi dung bµi 15 sgk -----********** **********----- TiÕt 15: Mach ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ xoay chiÒu mét pha Ngµy so¹n : 1/11/2010 Ngµy d¹y : ............................... I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc øng dông cña m¹ch ®iÒu khiÓn ®iÖn tö trong ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬ mét pha. - HiÓu ®îc m¹ch ®iÒu khiÓn tèc ®é qu¹t ®iÖn b»ng triac. 2- KÜ n¨ng: §iÒu khiÓn ®îc tèc ®é qu¹t ®iÖn b»ng triac. 3- Th¸i ®é: §¹t ®îc kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®· nªu trªn. II- ®å dïng: M¹ch ®iÒu khiÓn qu¹t ®iÖn b»ng triac. Tranh vÏ h×nh 15-2 sgk. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cò: ?S¬ ®å khèi vµ nguyªn lÝ chung cña m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu ? 3- Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§ 1: Giíi thiÖu kh¸i niÖm vµ c«ng dông: + Môc tiªu: - BiÕt ®îc øng dông cña m¹ch ®iÒu khiÓn ®iÖn tö trong ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬ mét pha. + TiÕn hµnh I- Kh¸i niÖm,c«ng dông cña m¹ch ®k tèc ®é ®éng c¬ xoay chiÒu 1 pha: - GV lÊy mét sè vÝ dô vÒ ®éng c¬ 1 pha vµ cho c©u - Khi sö dông c¸c ®/c¬ 1 pha cÇn ph¶i ®iÒu chØnh tèc hái. ®é ®Ó phï hîp víi tõng chÕ ®é lµm viÖc vµ yªu cÇu sö dông. - T×m mét sè ®/c¬ 1 pha cã vµ kh«ng ®iÒu chØnh - C¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn tèc ®é: tèc ®é ? + Thay ®æi sè vßng d©y stato. 16 Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN Giáo án CN 12 : 2011-2012 + §iÒu khiÓn ®iÖn ¸p ®a vµo ®/c¬. + §/khiÓn tÊn sè dßng ®iÖn vµo ®/c¬. H§ 2: Giíi thiÖu ng/lÝ ®k tèc ®é ®/c¬ 1pha: + Môc tiªu: - HiÓu ®îc m¹ch ®iÒu khiÓn tèc ®é qu¹t ®iÖn b»ng triac. + §å dïng - M¹ch ®iÒu khiÓn qu¹t ®iÖn b»ng triac. + TiÕn hµnh II- Nguyªn lÝ ®k tèc ®é ®éng c¬ 1 pha. - §K tèc ®é b»ng c¸ch thay ®æi ®iÖn ¸p h×nh 15-1a. - §K tèc ®é b»ng c¸ch thay ®æi tÇn sè h×nh 15-1b. -GV: Gi¶i thÝch ng/lÝ ®k tèc ®é 1 pha b»ng ®k ®iÖn ¸p vµ tÇn sè. H§ 3: T×m hiÓu mét sè m¹ch ®k tèc ®é ®/c¬ 1 pha: + Môc tiªu: - BiÕt ®c mét sè lo¹i m¹ch ®k tèc ®é ®éng c¬ 1 pha + §å dïng - Tranh vÏ h×nh 15-2 sgk. + TiÕn hµnh III- Mét sè m¹ch ®k ®éng c¬ 1 pha: - §k tèc ®é qu¹t ®iÖn b»ng c¸ch thay ®æi U. + Kh«ng dïng Diac.h×nh 15-2a. + Cã dïng Diac.h×nh 15-2b. - Chøc n¨ng c¸c linh kiÖn: + T: Triac ®iÒu khiÓn ®iÖn ¸p. + VR: BiÕn trë ®iÒu chØnh kho¶ng thêi gian dÉn cña triac. + R: §iÖn trë h¹n chÕ. + D: Diac ®Þnh ngìng ®iÖn ¸p ®Ó ®iac dÉn. + C: Tô t¹o ®iÖn ¸p ngìng ®Ó më th«ng T vµ D -GV: Cho HS t×m hiÓu c¸c linh kiÖn trªn s¬ ®å h×nh 15-2 sgk. -Gi¶i thÝch ng/lÝ lµm viÖc cña hai m¹ch ®k tèc ®é. H§3: Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - N¾m c«ng dông vµ c¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬. - Nguyªn lÝ ®iÒu khiÓn ®éng c¬ dïng triac vµ diac. - NhËn xÐt. - DÆn dß: + Häc bµi cò. + §äc tríc néi dung bµi 16 sgk. + ChuÈn bÞ dông cô thùc hµnh. -----********** **********----- TiÕt 16+17: Thùc hµnh: M¹ch ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu 1 pha Ngµy so¹n : 7/11/2010 Ngµy d¹y : ............................... I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: HiÓu vµ ph©n biÖt ®îc s¬ ®å nguyªn lÝ vµ s¬ ®å l¾p r¸p. 2- KÜ n¨ng: L¾p ®îc mét m¹ch ®iÒu khiÓn ®¬n gi¶n. 3- Th¸i ®é: Cã ý thøc tu©n thñ c¸c qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu néi dung bµi 16 sgk. - Lµm thö bµi thùc hµnh. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: Dông cô, vËt liÖu cho mét nhãm HS nh sgk. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cò: ?§Ó ®iÓu khiÓn tèc ®é ®éng c¬ 1 pha ngêi ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p nµo? Nªu nhËn xÐt vÒ ®iÖn ¸p ®a vµo ®éng c¬ 1 pha khi ®iÒu khiÓn b»ng m¹ch ®iÖn tö? 17 Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN Giáo án CN 12 : 2011-2012 3- Bµi míi: Néi dung Ho¹t ®éng cña GV vµ HS H§1: Híng dÉn ban ®Çu: + Môc tiªu: HS n¾m ®c môc tiªu vµ quy tr×nh thùc hµnh + TiÕn hµnh - GV giíi thiÖu môc tiªu bµi häc. - Giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. I/Néi dung vµ quy tr×nh thùc hµnh: + Bíc 1: ThiÕt kÕ m¹ch ®k ®éng c¬ 1 pha + Bíc 2: L¾p r¸p m¹ch ®k ®éng c¬ 1 pha + Bíc 3: GV kiÓm tra m¹ch ®iÖn ®· l¾p r¸p + Bíc 4: Cho m¹ch lµm viÖc vµ hiÖu chØnh H§2: Thùc hµnh + Môc tiªu: - HiÓu vµ ph©n biÖt ®îc s¬ ®å nguyªn lÝ vµ s¬ ®å l¾p r¸p. - L¾p ®îc mét m¹ch ®iÒu khiÓn ®¬n gi¶n. - Cã ý thøc tu©n thñ c¸c qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. + §å dïng - Dông cô, vËt liÖu cho mét nhãm HS nh sgk + TiÕn hµnh 1- Chän s¬ ®å thiÕt kÕ: -Híng dÉn HS chän s¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn - Chän s¬ ®å ng/lÝ m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ 1 pha tõ ®éng c¬ ®· häc ë h×nh 15-2. c¸c s¬ ®å ®· giíi thiÖu ë h×nh 15-2 sgk. 2- Nghiªn cøu tÝnh to¸n c¸c linh kiÖn: -Híng dÉn HS chän c¸c linh kiÖn phï hîp víi - Gi¶i thÝch ho¹t ®éng cña s¬ ®å. s¬ ®å ®· chän. - Chän c¸c linh kiÖn cho m¹ch ®iÒu khiÓn. - TÝnh to¸n th«ng sè cña triac theo sgk: IT  IK.I§C UT  1,8. 2 U§C -Híng dÉn HS tÝnh to¸n c¸c th«ng sè chñ yÕu 3VÏ s¬ ®å l¾p r¸p: cña triac theo sgk. Trªn c¬ së s¬ ®å nguyªn lÝ. - Gîi ý HS vÏ s¬ ®å l¾p r¸p. - VÏ s¬ ®å l¾p r¸p. 4- L¾p r¸p m¹ch ®iÒu khiÓn 5- Cho m¹ch lµm viÖc vµ hiÖu chØnh - GV kiÓm tra m¹ch ®iÖn ®· l¾p r¸p H§3: Tæng kÕt- ®¸nh gi¸: - VÏ ®îc s¬ ®å ng/lÝ vµ ho¹t ®éng cña m¹ch ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬. - Tõ s¬ ®å ng/lÝ vÏ ®îc s¬ ®å l¾p r¸p. - NhËn xÐt giê häc. - Y/C häc sinh vÒ «n tËp kiÓm tra HK I -----********** **********----- TiÕt 17: Thùc hµnh: M¹ch ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu 1 pha Ngµy so¹n : 7/11/2010 Ngµy d¹y : ............................... I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: HiÓu vµ ph©n biÖt ®îc s¬ ®å ng/li vµ s¬ ®å l¾p r¸p. 2- KÜ n¨ng: L¾p ®îc mét m¹ch ®iÒu khiÓn ®¬n gi¶n. 3- Th¸i ®é: Cã ý thøc tu©n thñ c¸c qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu néi dung bµi 16 sgk. - Lµm thö bµi thùc hµnh. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: -Dông cô, vËt liÖu cho mét nhãm HS nh sgk. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cñ: 18 Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN Giáo án CN 12 : 2011-2012 §Ó ®iÓu khiÓn tèc ®é ®éng c¬ 1 pha ngêi ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p nµo? Nªu nhËn xÐt vÒ ®iÖn ¸p ®a vµo ®éng c¬ 1 pha khi ®iÒu khiÓn b»ng m¹ch ®iÖn tö? 3- Bµi míi: H§1: Híng dÉn ban ®Çu. - GV giíi thiÖu môc tiªu bµi häc. - Giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. TiÕt 1: - ThiÕt kÕ m¹ch ®iÒu chØnh ®éng c¬ 1 pha. TiÕt 2: - L¾p r¸p m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ 1 pha. - Cho m¹ch ho¹t ®éng vµ hiÖu chØnh. H§2: Thùc hµnh Ho¹t ®éng cña HS 1- Chän s¬ ®å thiÕt kÕ: - Chän s¬ ®å ng/lÝ m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ 1 pha tõ c¸c s¬ ®å ®· giíi thiÖu ë h×nh 15-2 sgk. 2- Nghiªn cøu tÝnh to¸n c¸c linh kiÖn: - Gi¶i thÝch ho¹t ®éng cña s¬ ®å. - Chän c¸c linh kiÖn cho m¹ch ®iÒu khiÓn. - TÝnh to¸n th«ng sè cña triac theo sgk: IT  IK.I§C UT  1,8. 2 U§C 3- VÏ s¬ ®å l¾p r¸p: - Trªn c¬ së s¬ ®å nguyªn lÝ. - VÏ s¬ ®å l¾p r¸p. Ho¹t ®éng cña GV -Híng dÉn HS chän s¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®· häc ë h×nh 15-2. -Híng dÉn HS chän c¸c linh kiÖn phï hîp víi s¬ ®å ®· chän. -Híng dÉn HS tÝnh to¸n c¸c th«ng sè chñ yÕu cña triac theo sgk. -Gîi ý HS vÏ s¬ ®å l¾p r¸p. H§3: Tæng kÕt- ®¸nh gi¸: - VÏ ®îc s¬ ®å ng/lÝ vµ ho¹t ®éng cña m¹ch ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬. - Tõ s¬ ®å ng/lÝ vÏ ®îc s¬ ®å l¾p r¸p. - NhËn xÐt giê häc. - DÆn dß chuÈn bÞ dông cô. -----********** kiÓm tra häc k× i **********----- TiÕt 18: Ngµy so¹n : Ngµy KT : II- Néi dung A. Líp 12A1 C©u 1: VÏ s¬ ®å nguyªn lÝ,dùa vµo s¬ ®å tr×nh bµy nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch chØnh lu h×nh tia ? Khi chÕ t¹o m¹ch chØnh lu h×nh tia cÇn chó ý ®iÒu g× ? C©u 2: Tr×nh bµy nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch khuÕch ®¹i ? T¹i sao trªn ®êng ra l¹i chÝch mét phÇn ®iÖn ¸p cho quay trë l¹i ? C©u 3: M¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn chia lµm mÊy lo¹i ? LÊy VD víi mçi lo¹i ? §iÒu khiÓn tù ®éng c¸c m¸y mãc cã u ®iÓm g× so víi ®iÒu khiÓn b»ng tay ? B. Líp 12 A2 C©u 1: M¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn chia lµm mÊy lo¹i ? LÊy VD víi mçi lo¹i ? §iÒu khiÓn tù ®éng c¸c m¸y mãc cã u ®iÓm g× so víi ®iÒu khiÓn b»ng tay ? C©u 2: Tr×nh bµy nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch khuÕch ®¹i ? T¹i sao trªn ®êng ra l¹i chÝch mét phÇn ®iÖn ¸p cho quay trë l¹i ? C©u 3: VÏ s¬ ®å nguyªn lÝ,dùa vµo s¬ ®å tr×nh bµy nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch chØnh lu nöa chu k×? M¹ch chØnh lu nöa chu k× cã u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm g× ? C. Líp 12 A3 C©u 1: VÏ s¬ ®å nguyªn lÝ,dùa vµo s¬ ®å tr×nh bµy nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch chØnh lu nöa chu k×? 19 Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN Giáo án CN 12 : 2011-2012 T¹i sao m¹ch chØnh lu nöa chu k× Ýt ®îc dïng trong thùc tÕ ? C©u 2: Tr×nh bµy c«ng dông cña m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn ? LÊy VD víi mçi lo¹i ? §iÒu khiÓn tù ®éng c¸c m¸y mãc cã u ®iÓm g× so víi ®iÒu khiÓn b»ng tay ? C©u 3: Tr×nh bµy nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch khuÕch ®¹i ? T¹i sao trªn ®êng ra l¹i chÝch mét phÇn ®iÖn ¸p cho quay trë l¹i ? D. Líp 12 A4 C©u 1: VÏ s¬ ®å nguyªn lÝ,dùa vµo s¬ ®å tr×nh bµy nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch chØnh lu h×nh tia ? Khi chÕ t¹o m¹ch chØnh lu h×nh tia cÇn chó ý ®iÒu g× ? C©u 2: Tr×nh bµy c«ng dông cña m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn ? LÊy VD víi mçi lo¹i ? §iÒu khiÓn tù ®éng c¸c m¸y mãc cã u ®iÓm g× so víi ®iÒu khiÓn b»ng tay ? C©u 3: VÏ s¬ ®å nguyªn lÝ, tr×nh bµy nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch khuÕch ®¹i ?  TiÕt19: **********----- -----********** Ch¬ng 4 §iÖn tö d©n dông Kh¸i niÖm vÒ hÖ thèng th«ng tin vµ viÔn th«ng Ngµy so¹n : 19/12/2010 Ngµy d¹y : .............................. I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - HiÓu ®îc kh¸i niÖm vÒ hÖ thèng th«ng tin vµ viÔn th«ng. - BiÕt ®îc c¸c khèi c¬ b¶n,ng/lÝ lµm viÖc cña hÖ thèng th«ng tin vµ viÔn th«ng. 2- KÜ n¨ng: BiÕt vËn dông hÖ thèng th«ng tin vµ viÔn th«ng vµo trong ®êi sèng. 3- Th¸i ®é: §¹t ®îc kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng nªu trªn. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu bµi 17 sgk. - Tham kh¶o c¸c tµi liÖu cã kiªn quan. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: Tranh vÏ h×nh 17-2 sgk. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1: Giíi thiÖu kh¸i niÖm vÒ hÖ thèng th«ng tin vµ viÔn th«ng: + Môc tiªu: - HiÓu ®îc kh¸i niÖm vÒ hÖ thèng th«ng tin vµ viÔn th«ng. + TiÕn hµnh I- Kh¸i niÖm: -GV: Sö dông tranh vÏ h×nh 17-1 sgk ®Ó nhÊn - Lµ hÖ thèng truyÒn nh÷ng th«ng tin ®i xa. m¹nh kn vÒ hÖ thèng tt vµ vt. - Th«ng tin ®îc truyÒn b»ng c¸c m«i trêng dÉn kh¸c -HS: Quan s¸t ®Ó hiÓu râ kn vµ kÓ mét sè c¸ch nhau: trùc tuyÕn,qua kh«ng gian. truyÒn TT s¬ khai mµ con ngêi ®· sö dông. VD: - TruyÒn h×nh vÖ tinh. - TruyÒn h×nh vi ba. - TruyÒn h×nh c¸p quang. - M¹n ®iÖn tho¹i cè ®Þnh vµ di ®éng. - M¹ng Internet... H§2: T×m hiÓu ng/lÝ ph¸t, thu th«ng tin: + Môc tiªu: - BiÕt ®îc c¸c khèi c¬ b¶n,ng/lÝ lµm viÖc cña hÖ thèng th«ng tin vµ viÔn th«ng. + §å dïng - Tranh vÏ h×nh 17-2 sgk. + TiÕn hµnh II- S¬ ®å vµ ng/lÝ cña hÖ thèng: 1- PhÇn ph¸t th«ng tin: 20
- Xem thêm -