Tài liệu Giáo án công nghệ lớp 12 chuẩn ktkn_bộ 16

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

PhÇn 1 kÜ thuËt ®iÖn tö TiÕt 1 14/8/2011 Ch¬ng1 linh kiÖn ®iÖn tö Ngµy Bµi 2 c¸c linh kiÖn ®iÖn trë-tô ®iÖn-cuén c¶m I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc cÊu t¹o, kÝ hiÖu, SLKT & c«ng dông cña c¸c lo¹i linh kiÖn ®iÖn tö c¬ b¶n:R-L-C 2- KÜ n¨ng: - NhËn d¹ng vµ ph©n biÖt ®îc c¸c lo¹i kinh kiÖn:®iÖn trë, tô ®iÖn, cuén c¶m. 3- Th¸i ®é: - Yªu thÝch c¸c nghÒ trong ngµnh kÜ thuËt ®iÖn tö. - §¹t ®îc kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng trªn. ii- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu bµi 1vµ 2 sgk. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: - Mét sè ®iÖn tö d©n dông ®Ó hs quan s¸t. - Tranh vÏ c¸c h×nh: 2-2; 2-4; 2-6 sgk. - VËt mÉu: §iÖn trë,tô ®iÖn,cuén c¶m c¸c lo¹i. iii- TiÕn tr×nh bµi häc: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi míi: Ho¹t ®éngcña GV&HS H§1 : T×m hiÓu vÒ ®iÖn trë. Néi dung kiÕn thøc I- §iÖn trë (R): 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i,c«ng dông: - CÊu t¹o:Dïng d©y kim lo¹i cã ®iÖn trë suÊt cao, hoÆc bét than phun lªn lâi sø. - KÝ hiÖu: (ë tranh vÏ) U - Dïng ®Þnh luËt «m: I = ; P=R.I2 ®Ó m« t¶ c¸c - Ph©n lo¹i: R + C«ng suÊt:C«ng suÊt nhá,lín. sè liÖu kÜ thuËt vµ c«ng dông cña ®iÖn trë trong + TrÞ sè:Cè ®Þnh, biÕn ®æi. m¹ch. + §¹i lîng vËt lÝ: . §iÖn trë nhiÖt: - HS: quan s¸t hÝnh vÏ 2.1 vµ vËt mÉu ®Ó nhËn HÖ sè nhiÖt d¬ng: toc   R  d¹ng vµ ph©n biÖt c¸c lo¹i ®iÖn trë. HÖ sè nhiÖt ©m :toc   R  . §iÖn trë biÕn ®æi theo ®iÖn ¸p: U   R  - C«ng dông: - GV: Dïng vËt mÉu ®èi chiÕu víi tranh vÏ kÝ hiÖu ®Ó hs nhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i ®îc c¸c ®iÖn trë. 2- C¸c sè liÖu kÜ thuËt cña ®iÖn trë: a- TrÞ sè ®iÖn trë (R): - §¬n vÞ ®o:  1M  =103k  =106  b- C«ng suÊt ®Þnh møc: H§2 : T×m hiÓu vÒ tô ®iÖn: - GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ 2.3 ®Ó cho hs nhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i ®îc tô ®iÖn. - Dïng c«ng thøc: Xc = 1 2FC II- Tô ®iÖn: 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i,c«ng dông: - CÊu t¹o: Gåm 2 hay nhiÒu vËt dÉn ng¨n c¸ch nhau b»ng líp ®iÖn m«i. - KÝ hiÖu: (ë tranh vÏ) - Ph©n lo¹i: Tô giÊy,tô mi ca,tô dÇu,tô hãa... - C«ng dông: Ng¨n c¸ch dßng ®iÖn 1 chiÒu vµ cho 1 ®Ó gi¶i thÝch c«ng dông. dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua,läc nguån,läc sãng. - HS: Quan s¸t vËt mÉu vµ h×nh vÏ ®Ó nhËn d¹ng vµ 2- C¸c sè liÖu kÜ thuËt: ph©n biÖt c¸c lo¹i tô ®iÖn. a- trÞ sè ®iÖn dung: (C) - §¬n vÞ: F 1F=106  F=109nF=1012pF. b- §iÖn ¸p ®Þnh møc: (U®m) - Khi m¾c tô hãa vµo m¹ch ®iÖn ph¶i ®Æt cho ®óng chiÒu ®iÖn ¸p. H§3 : T×m hiÓu vÒ cuén c¶m. III- Cuén c¶m: - GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ h×nh 2.5 ®Ó giíi 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i,c«ng dông: thiÖu cho hs nhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i cuén c¶m. - CÊu t¹o: Dïng ®©y dÉn ®iÖn quÊn thµnh - KÝ hiÖu: (ë tranh vÏ) - Dïng c«ng thøc: XL = 2  FL ®Ó gi¶i thÝch c«ng - Ph©n lo¹i: Cao tÇn,trung tÇn,©m tÇn. thøc cña cuén c¶m. - C«ng dông: Dïng dÉn dßng ®iÖn 1 chiÒu, chÆn dßng ®iÖn cao tÇn. 2- C¸c sè liÖu kÜ thuËt: a- TrÞ sè ®iÖn c¶m: (L) - §¬n vÞ: H 1H=103mH=106  H. b- HÖ sè phÈm chÊt: 2FL Q= r H§4 : Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - GV nhÊn m¹nh vai trß vµ tÇm quan träng cña ngµnh kt ®iÖn tö trong sx vµ ®êi sèng. - Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ ®Ó hs nhËn d¹ng vµ ph©n biÖt c¸c linh kiÖn tõ ®ã cho biÕt: CÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i vµ c«ng dông cña tõng linh kiÖn cô thÓ. - §¸nh gi¸ tinh thÇn th¸i ®é häc tËp vµ tiÕp thu bµi cña hs. - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái trong sgk. - §äc kÜ tríc bµi 3 sgk vµ su tÇm c¸c linh kiÖn: §iÖn trë,tô ®iÖn,cuén c¶m c¸c lo¹i ®Ó thøc hµnh. ************************************* TiÕt 2 22/8/2011 Ngµy Bµi 3 Thùc hµnh c¸c linh kiÖn ®iÖn trë-tô ®iÖn-cuén c¶m I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - NhËn biÕt h×nh d¹ng,th«ng sè cña c¸c linh kiÖn. 2- kÜ n¨ng: - §äc vµ ®o ®îc c¸c th«ng sè kÜ thuËt cña c¸c linh kiÖn. - Sö dông thµnh th¹o ®ång hå v¹n n¨ng. 3- thµi ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ c¸c quy tr×nh vµ quy ®Þnh vÒ an toµn. II- ChuÈn bÞ: 1- chuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu kÜ bµi 2vµ 3 sgk. - Lµm thö bµi thùc hµnh. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: - Dông cô, vËt liÖu cho mçi nhãm hs. + §ång hå v¹n n¨ng: 1 chiÕc. + C¸c lo¹i ®iÖn trë: 10 chiÕc. + C¸c lo¹i tô ®iÖn: 10 chiÕc. 2 + C¸c lo¹i cuén c¶m: 10 chiÕc. - HS nghiªn cøu qui íc c¸c vßng mµu trªn ®iÖn trë h×nh 3.1 sgk,chuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o thùc hµnh trang 14 sgk. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- kiÓm tra bµi cñ: Nªu kÝ hiÖu,ph©n lo¹i,sè liÖu kÜ thuËt vµ t¸c dông cña ®iÖn trë trong m¹ch ? 3- Néi dung bµi thùc hµnh: H§1 : Híng dÉn ban ®Çu: a- GV giíi thiÖu môc tiªu cña bµi häc: Trong thêi gian 45/ mçi nhãm hs ph¶i biÕt nhËn d¹ng,®äc vµ ®o ®îc c¸c sè liÖu kÜ thuËt cña c¸c linh kiÖn: §iÖn trë,tô ®iÖn,cuén c¶m. b- GV giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. - Bíc 1: Quan s¸t,nhËn biÕt vµ ph©n lo¹i c¸c linh kiÖn. - Bíc 2: Chän ra 5 ®iÖn trë mµu lËn lît lÊy ra tõng ®iÖn trë ®Ó ®äc trÞ sè vµ ®o b»ng ®ång hå råi ghi vµo b¶ng sè 01. - Bíc 3: Chän ra 3 lo¹i cuén c¶m kh¸c nhau vÒ vËt liÖu lµm lâi vµ c¸ch quÊn d©y råi ®iÒn vµo b¶ng 02. - Bíc 4: Chän ra 1 tô ®iÖn cã cùc tÝnh vµ 1 tô ®iÖn kh«ng cã cùc tÝnh ®Ó ghi ra c¸c sè liÖu kÜ thuËt råi ®iÒn vµo b¶ng 03. c- Ph©n chia dông cô,vËt liÖu cho c¸c nhãm hs: Theo nh ®· chuÈn bÞ Thùc hµnh H§2: Ho¹t ®éng cña hs 1- Quan s¸t,nhËn biÕt vµ ph©n lo¹i c¸c linh kiÖn: Quan s¸t h×nh d¹ng c¸c linh kiÖn ®Ó nhËn biÕt vµ ph© lo¹i ra c¸c linh kiÖn: ®iÖn trë,tô ®iÖn,cuén c¶m. 2- §äc vµ ®o trÞ sè cña ®iÖn trë mµu. - C¸ch ®äc c¸c ®iÖn trë mµu. - C¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó ®o ®iÖn trë. - §o trÞ sè ®iÖn trë. - Ghi trÞ sè vµo b¶ng 01. 3- NhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i cuén c¶m: Ph©n lo¹i theo vËt liÖu lµm lâi. Ghi vµo b¶ng 02. 4- Ph©n lo¹i,c¸ch ®äc vµ gi¶i thÝch sè liÖu kÜ thuËt ghi trªn tô ®iÖn: Ho¹t ®éng cña GV - Theo dái, híng dÉn qu¸ tr×nh thùc hµnh cña hs. - Híng dÉn hs c¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó ®o ®iÖn trë. - Quan s¸t híng dÉn c¸ch ®äc ®iÖn trë cña hs. - Híng dÉn hs ghi sè liÖu vµo mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. H§3- §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm hs lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thùc hµnh cña nhãm vµ tù ®¸nh gi¸. - GV thu b¸o c¸o thùc hµnh cña c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung vÒ qu¸ tr×nh thùc hµnh. - Thu dän vËt liÖu,dông cô vµ vÖ sinh líp häc. - VÒ nhµ ®äc tríc bµi 4 sgk. ******************************* TiÕt 3 29/8/2011 Ngµy Bµi 4 linh kiÖn b¸n dÉn vµ ic I- Môc tiªu: 3 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc cÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i cña mét sè linh kiÖn b¸n dÉn vµ IC. - Gi¶i thÝch ®îc ng lÝ lµm viÖc cña Tirixto vµ tri ac. 2- KÜ n¨ng: - NhËn d¹ng vµ ®äc ®îc c¸c kÝ hiÖu trªn c¸c linh kiÖn. 3- Th¸i ®é: - Nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh häc tËp. II-ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu kÜ bµi 4 sgk. - Tham kh¶o c¸c tµi liÖu cã liªn quan. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: - Tranh vÏ 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 sgk - Mét sè linh kiÖn mÉu: §i èt c¸c lo¹i,tranzito,Tirixto,Triac,®iac,IC. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cñ: Nªu c¸ch ®äc gi¸ trÞ cña ®iÖn trë mµu ? 3- Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV&HS H§1- T×m hiÓu vÒ ®ièt vµ tranzito: -GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ H 4.1 ? HS quan s¸t h×nh d¹ng vµ cÊu t¹o cña ®ièt. ? §ièt cã cÊu t¹o ntn ? ? Cã mÊy lo¹i ®ièt ? -GV: Dö dông tranh vÏ h×nh 4.2 vµ vËt mÉu cho hs quan s¸t. ?HS cho biÕt Tranzito kh¸c ®ièt ntn ? H§2- T×m hiÓu vÒ Tirixto: -GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ H 4.3 sgk ®Ó gi¶ng gi¶i. -HS quan s¸t vµ cho biÕt: ? Tirixto kh¸c tranzito vÒ cÊu t¹o vµ kÝ hiÖu ntn ? -NhËn d¹ng 1 sè lo¹i Tirixto. -GV: Dïng s¬ ®å gi¶i thÝch nguyªn lÝ lµm viÖc cña Tirixto. H§3- T×m hiÓu vÒ triac vµ ®iac: -GV: Sö dông tranh vÏ H 4.4 sgk gi¶i thÝch cÊu t¹o vµ kÝ hiÖu. -HS quan s¸t h×nh vÏ ®Ó ph©n biÖt gi÷a triac vµ ®iac. -GV: Gi¶i thÝch ng lÝ lµm viÖc cña triac vµ ®iac Néi dung kiÖn thøc I- §i èt b¸n dÉn: - Linh kiÖn b¸n dÉn cã 1 tiÕp gi¸p N-P vá b»ng thñy tinh,nhùa,kim lo¹i.Cã 2 ®iÖn cùc: anèt (A) vµ katèt (k). + §ièt tiÕp ®iÓm: t¸ch sãng,trén tÇn. + §ièt tiÕp mÆt: ChØnh lu. + §ièt æn ¸p (zªne): æn ¸p. II- Tranzito: - Linh kiÖn b¸n dÉn cã 2 tiÕp gi¸p P-N vá bäc nhùa,kim lo¹i.Cã 3 ®iÖn cùc: E,B,C. - Cã 2 lo¹i: P-N-P vµ N-P-N - Dïng kuÕch ®¹i tÝnh hiÖu,t¸ch sãng, t¹o xung. III- Tirixto:(§ièt chØnh lu cã ®iÒu khiÓn) 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,c«ng dông: - Cã 3 tiÕp gi¸p P-N,vá b»ng nhùa,kim lo¹i. cã 3 ®iÖn cùc (A),(K),®/kh (G) - Dïng trong m¹ch chØnh lu cã ®/kh. 2- Nguyªn lÝ lµm viÖc vµ sè liÖu kÜ thuËt: - UGK  0, UAK >0  Tirixto kh«ng dÉn - UGK > 0, UAK >0  Tirixto dÉn ®iÖn. - §i tõ A ®Õn Kvµ ngõng khi UAK= 0 - C¸c sè liÖu kÜ thuËt: IA®m; UAK®m; UGK. IV- Triac vµ §iac: 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,c«ng dông: - Cã 5 líp tiÕp gi¸p P-N. + Triac: 3 ®iÖn cùc: A1, A2, G. + §iac: 2 ®iÖn cùc: A1, A2, - Dïng ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ trong c¸c m¹ch ®iÖn xoay chiÒu. 2- Nguyªn lÝ lµm viÖc vµ sè liÖu kÜ thuËt: * Triac: - Khi G,A2 cã ®iÖn thÕ ©m so víi A1  Triac më A1(A), A2 (K) dßng ®i tõ A1  A2 - Khi G,A2 cã ®iÖn thÕ d¬ng so víi A1 th× Triac më. A2(A), A1 (K) dßng ®i tõ A2  A1  Triac cã kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn theo 2 chiÌu  G ®/khiÓn lóc 4 H§4-Giíi thiÖu quang ®iÖn tö vµ IC. -GV: LÊy mét sè vÝ dô vÒ quang ®iÖn tö lµm c¸c bé c¶m biÕn trong c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn tù ®éng. më. * §iac: - KÝch më b»ng c¸ch n©ng cao ®iÖn ¸p ®Æt vµo 2 cùc. - Sè liÖu kÜ thuËt: IA®m; UAK®m; UG V- Quang ®iÖn tö: - Lµ linh kiÖn ®/tö cã th«ng sè thay ®æi theo ®é chiÕu s¸ng.Dïng trong c¸c m¹ch ®/k b»ng ¸nh s¸ng. VI- Vi ®iÖn tö IC: - IC tuyÕn tÝnh. - IC l« gÝc. Khi sö dông cÇn tra cøu sæ tay H§5- §¸nh gi¸ tæng kÕt: - N¾m ch¾c cÊu t¹o,ng lÝ lµm viÖc vµ sè liÖu kÜ thuËt cña Tirixto. - CÊu t¹o,ng lÝ lµm viÖc cña triac vµ ®iac. - Ph©n biÖt ®îc gi÷a Tirixto vµ triac. - NhËn xÐt quµ tr×nh häc tËp cña hs. - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái ë cuèi bµi. - ChuÈn bÞ dông cô,vËt liÖu vµ mÉu b¸o c¸o ë bµi 5 sgk. ********************************** TiÕt 4 4/9/2011 Ngµy Bµi 5 Thùc hµnh ®ièt - tirixto - triac I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c lo¹i linh kiÖn: §ièt,Tirixto,triac. - BiÕt c¸ch ®o ®iÖn trë thuËn,®iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh cùc A,K vµ x¸c ®Þnh tèt xÊu. 2- KÜ n¨ng: - §o ®îc ®iÖn trë thuËn,®iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn b»ng ®ång hå v¹n n¨ng. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ c¸c qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu bµi 4,5 sgk. - Lµm thö bµi thùc hµnh,®iÒn c¸c sè liÖu vµo mÉu b¸o c¸o. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: Dông cô vËt liÖu cho mét nhãm hs. - §ång hå v¹n n¨ng: 1 chiÕc. - §ièt c¸c lo¹i: Tèt vµ xÊu. - Tirixto, Triac. - HS nghiªn cøu c¸ch kiÓm tra ®ièt,Tirixto,Triac ë c¸c h×nh 5-1; 5-2; 5-3 sgk vµ chuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o thøc hµnh trang 22 sgk. III- TiÕn tr×nh bµi thùc hµnh: 1- æn ®Þnh líp: 2- kiÓm tra 15 phót: So s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau vÒ nguyªn lÝ lµm viÖc cña Tirixto vµ Triac ? 3- Néi dung bµi thùc hµnh: H§1- Híng dÉn ban ®Çu. a- GV giíi thiÖu môc tiªu cña tiÕt häc: Trong thêi gian 45/ mçi nhãm hs ph¶i biÕt nhËn d¹ng,biÕt c¸ch ®o ®iÖn trë thuËn,®iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn: §ièt,Tirixto,Triac. b- GV giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh: - Bíc 1: Quan s¸t nhËn biÕt c¸c lo¹i linh kiÖn. 5 - Bíc 2: ChuÈn bÞ ®ång hå ®o. - Bíc 3: §o ®iÖn trë thuËn vµ ®iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn. c- Chia dông cô,vËt liÖu cho tõng nhãm HS: Theo chuÈn bÞ nh trªn H§2 Thùc hµnh. Ho¹t ®éng cña häc sinh 1- Quan s¸t nhËn biÕt c¸c lo¹i linh kiÖn: - Quan s¸t h×nh d¹ng,cÊu t¹o bªn ngoµi cña c¸c linh kiÖn ®Ó chän ra c¸c lo¹i ®ièt,triac, Tirixto. - Dïng ®ång hå ®o ®Ó ph©n biÖt gi÷a Tirixto vµ Triac. - Quan s¸t, híng dÉn hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. 2- ChuÈn bÞ ®ång hå ®o: - Qua s¸t GV híng dÉn c¸h sö dông ®ång hå v¹n n¨ng vµ lµm mÉu. - Thùc hµnh c¸c thao t¸c vÒ c¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng. - Híng dÉn hs sö dông ®ång hå ®o (v¹n n¨ng) vµ lµm mÉu. 3- §o ®iÖn trë thuËn vµ ®iÖn të ngîc cña c¸c linh kiÖn: - §ièt: Theo s¬ ®å h×nh 5.1 sgk vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 01. - Tirixto: + UGK= 0: S¬ ®å 5.2 (a). + UGK> 0: S¬ ®å 5.2 (b). + Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 02 vµ cho nhËn xÐt vÒ chÊt lîng. - Triac: + UG= 0 (®Ó hë) S¬ ®å 5.3 (a). + UG 0 (G nèi víi A2) 5.3 (b). + Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 03. + NhËn xÐt vÒ chÊt lîng. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - Quan s¸t, híng dÉn hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh vµ g¶i quyÕt nh÷ng th¾c m¾c khi hs gÆp khã kh¨n hoÆc yªu cÇu. - Híng dÉn hs ghi sè liÖu vµo mÉu b¸o c¸o. H§3 - §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm hs lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thùc hµnh cña nhãm vµ tù ®¸nh gi¸. - Thu b¸o c¸o c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung. - HS thu dän dông cô,vËt liÖu vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß hs chuÈn bÞ c¸c linh kiÖn ®Ó thùc hµnh vµ ®äc tríc bµi 6 sgk. TiÕt 5 12/9/2011 ******************************* Ngµy Bµi 6 Thùc hµnh tran zi to I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c lo¹i Tran zi to P-N-P, N-P-N cao tÇn, ©m tÇn, c«ng suÊt nhá, c«ng suÊt lín. 2- KÜ n¨ng: - §o ®îc ®iÖn trë ngîc, thuËn gi÷a c¸c ch©n cña tranzito. - Ph©n biÖy lo¹i PNP, NPN. Tèt, xÊu vµ x¸c ®Þnh ®îc c¸c ®iÖn cùc cña tranzito. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ c¸c qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu bµi 4; 6 sgk. - Lµm thö bµi thùc hµnh. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: 6 - §ång hå v¹n n¨ng: 1c¸i 1nhãm. - Tranzito c¸c lo¹i: NPN, PNP. - HS nghiªn cøu c¸ch ®o, kiÓm tra tranzito vµ chuÈ bÞ b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hµnh theo mÉu sgk. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cñ: Nªu cÊu t¹o, c«ng dông, ph©n lo¹i cña Tranzito? 3- Néi dung thùc hµnh: H§1- Híng dÉn ban ®Çu a- GV giíi thiÖu môc tiªu cña bµi häc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c lo¹i tranzito PNP, NPN. - §o ®îc ®iÖn trë thuËn, ngîc cña tranzito. b- N«i dung vµ qui tr×nh thùc hµnh: Bíc 1: Quan s¸t,nhËn biÕt vµ ph©n lo¹i c¸c tranzito NPN, PNP. Bíc 2: ChuÈn bÞ ®ång hå ®o. Bíc 3: X¸c ®Þnh lo¹i vµ chÊt lîng tranzito. c- Ph©n chia dông cô vµ vËt liÖu: Nh ®· chuÈn bÞ H§2 Thùc hµnh Ho¹t ®«ng cña HS Ho¹t ®éng cña GV 1- Quan s¸t, nhËn biÕtvµ ph©n lo¹i tranzito PNP, NPN: - Quan s¸t, híng dÉn hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. - Quan s¸t h×nh d¹ng, cÊu t¹o bªn ngoµi. - Quan s¸t c¸c ®iÖn cùc. - Híng dÉn hs sö dông ®ång hå v¹n n¨ng kÕ,vµ 2- ChuÈn bÞ ®ång hå ®o: lµm mÉu. - §o ®iÖn trë thang x100. - ChËp que ®o chØnh vÒ vÞ trÝ 0. - Híng dÉn,quan s¸t hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. 3- X¸c ®Þnh lo¹i,chÊt lîng cña T: - §o ®iÖn trë ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i. - ChØ can thiÖp khi hs gÆp khã kh¨n,th¾c m¾c. - X¸c ®Þnh chÊt lîng theo h×nh 6.1; 6.2. Híng dÉn hs ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o thùc - Ghi trÞ sè ®iÖn trë. hµnh. - Rót ra kÕt luËn. - §iÒn c¸c th«ng sè vµ kÕt luËn vµo mÉu b¸o c¸o. H§3 - §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - §¹i diÖn nhãm hs lªn tr×nh b¸y kÕt qu¶ thøc hµnh cña nhãm. - Thu b¸o c¸o vµ nhËn xÐt. - HS thu dän ph¬ng tiÖn, dông cô vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß: + Häc bµi cñ. + §äc tríc néi dung bµi 7 sgk. ********************************** 7 Ch¬ng2 mét sè m¹ch ®iÖn tö c¬ b¶n TiÕt 6 22/8/2011 Bµi 7 Ngµy kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn tö chØnh lu vµ nguån mét chiÒu I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc kh¸i niÖm ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö. 2- KÜ n¨ng: - HiÓu ®îc chøc n¨ng, nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¹ch chØnh lu, m¹ch läc vµ m¹ch æn ¸p. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc trong qu¸ tr×nh häc tËp, yªu thÝch bµi häc. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu néi dung bµi 7 sgk. - Tham kh¶o tµi liÖu liªn quan. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: - Tranh vÏ c¸c h×nh 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 sgk - VËt mÉu: Mach nguån mét chiÒu. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1- T×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i: I- Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö. 1- Kh¸i niÖm: - GV: LÊy mét sè m¹ch trog thùc tÕ ®Ó giíi thiÖu M¹ch ®iÖn tö lµ m¹ch ®iÖn m¾c phèi hîp gi÷a c¸c kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö. linh kiÖn ®iÖn tö ®Ó thøc hiÖn 1 nhiÖm vô nµo ®ã. 2- Ph©n lo¹i: Theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: - HS: Quan s¸t s¬ ®å h×nh 7-1 sgk ®Ó ph©n lo¹i - M¹ch khuÕch ®¹i. m¹ch ®iÖn tö. - M¹ch t¹o sãng h×nh sinh. - M¹ch t¹o xung. - M¹ch nguån chØnh lu, läc vµ æn ¸p. H§2- T×m hiÓu vÒ m¹ch chØnh lu: - GV: Sö dông tranh vÏ c¸c h×nh 7-2; 7-3; 7-4 sgk - Theo ph¬ng thøc gia c«ng, xö lÝ tÝn hiÖu. ®Ó giíi thiÖu c¸c m¹ch chØnh lu. - M¹ch kÜ thuËt t¬ng tù. - HS: Quan s¸t vµ cho biÕt ng lÝ lµm viÖc cña c¸c - M¹ch kÜ thuËt sè. m¹ch. II- M¹ch chØnh lu vµ nguån mét chiÒu: - Trong h×nh 7-3 nÕu m¾c c¶ hai ®ièt ngîc chiÒu 1- M¹ch chØnh lu: th× sÏ ra sao ? - Dïng c¸c ®ièt ®Ó ®æi ®iÖn xoay chiÒu thµnh ®iÖn - H×nh 7-4 nÕu mét ®ièt nµo m¾c ngîc hoÆc bÞ mét chiÒu. ®¸nh thñng th× sao ? - Cã nhiÒu c¸ch m¾c m¹ch chØnh lu: H§3- T×m hiÓu vÒ nguån mét chiÒu: - M¹ch ®iÖn chØnh lu n÷a chu k×:(7.2) - M¹ch chØnh lu hai n÷a chu kÝ (7.3) - GV: Dïng tranh vÏ h×nh 7-5; 7-6 ®Ó chØ ra c¸c - M¹ch chØnh lu cÇu (7.4) 8 khèi chøc n¨ng trong m¹ch nguån mét chiÒu. - HS: Quan s¸t chØ ra ®îc dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch vµ d¹ng sãng minh häa ®iÖn ¸p ë c¸c ®iÓm 1,2,3,4 trong m¹ch. 2- Nguån mét chiÒu: a- S¬ ®å chøc n¨ng cña m¹ch nguån mét chiÒu: S¬ ®å khèi cña m¹ch nguån h×ng 7-5 1. BiÕn ¸p nguån. 2. M¹ch chØnh lu. 3. M¹ch läc nguån. 4. M¹ch æn ¸p. 5. M¹ch b¶o vÖ. b- M¹ch nguån ®iÖn thùc tÕ: - BiÕn ¸p nguån. - M¹ch chØnh lu. - M¹ch läc nguån. - M¹ch æn ®Þnh ®iÖn ¸p mét chiÒu. H§4- Tæng kÕt ®¸nh gi¸: ? Cã mÊy lo¹i m¹ch ®iÖn tö ? ? M¹ch chØnh lu gåm nh÷ng m¹ch nµo ? Ng lÝ lµm viÖc ? ? C¸c khèi chøc n¨ng cña nguån mét chiÒu ? M¹ch nguån trong thùc tÕ ? - NhËn xÐt qu¸ tr×nh tiÕp thu cña hs. - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái ë cuèi bµi. - DÆn dß: + Quan s¸t mét sè m¹ch nguån mét chiÒu trong thùc tÕ. + §äc tríc bµi 8 sgk. ********************************* TiÕt 7 25/9/2011 Ngµy Bµi 8 m¹ch khuÕch ®¹i - m¹ch t¹o xung I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: BiÕt ®îc chøc n¨ng s¬ ®å vµ nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¹ch k§ vµ m¹ch t¹o xung ®¬n gi¶n. 2- KÜ n¨ng: §äc ®îc s¬ då vµ ng lÝ lµm viÖc cña m¹ch k§ vµ m¹ch t¹o xung. 3- Th¸i ®é: Tu©n thñ theo ng lÝ lµm viÖc cña c¸c m¹ch. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu néi dung bµi 8 sgk. - Tham kh¶o tµi liÖu liªn quan. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cñ: ? S¬ ®å ng lÝ cña m¹ch chØnh lu cÇu ? C¸c khèi chøc n¨ng cña m¹ch nguån mét chiÒu ? 3- Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV&HS H§1- T×m hiÓu vÒ m¹ch k§: GV: NhÊn m¹nh ®©y lµ m¹ch ®iÖn rÊt c¬ b¶n,nã cã m¹ch trong hÇu hÕt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö. Cã thÓ dïng Tranzito rêi r¹c hoÆc dïng IC. GV sö dông tranh vÏ kÕt hîp vËt mÉu nh h×nh 8-1 sgk ®Ó gi¶i thÝch kÝ hiÖu vÒ IC k§ thuËt to¸n. HS: Quan s¸t s¬ ®å ®Ó biÕt c¸c kÝ kiÖu. Néi dung kiÕn thøc I- M¹ch khuÕch ®¹i: 1- Chøc n¨ng cña m¹ch k§: K§ tÝn hiÖu vÒ mÆt ®iÖn ¸p,dßng ®iÖn, c«ng suÊt. 2- S¬ ®å vµ ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch k§: a- Giíi thiÖu vÒ IC K§ thuËt to¸n vµ m¹ch k§ dïng IC: - IC k§ thuËt to¸n(OA): Cã hÖ sè k§ lín,cã hai 9 GV sö dông tranh vÏ h×nh 8-2 sgk ®Ó gi¶ng gi¶i m¹ch k§ ®iÖn ¸p dïng OA. H§2- T×m hiÓu vÒ m¹ch t¹o xung: GV sö dông tranh vÏ h×nh 8-3 sgk giíi thiÖu s¬ ®å m¹ch ®iÖn. HS: Quan s¸t vµ cho biÕt c¸c linh kiÖn bè trÝ trong m¹ch ? GV:Sö dông tranh vÏ h×nh 8-4 Gi¶i thÝch ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch ®a hµi tù dao ®éng. ®Çu vµo vµ mét ®Çu ra. - KÝ hiÖu cña OA: + UVK: §Çu vµo kh«ng ®¶o (+) + UV§: §Çu vµo ®¶o (-) + Ura: §Çu ra. b- Ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch k§ ®iÖn ¸p dïng OA: - §Çu vµo kh«ng ®¶o nèi ®Êt (®iÓm chung cña m¹ch). - TÝn hiÖu vµo qua R1 ®a vµo ®Çu ®¶o cña OA. - §iÖn ¸p ®Çu ra ngîc pha víi ®iÖn ¸p ®Çu vµo vµ ®îc k§ lín lªn. - HSK§: K®= Ura Uvao = Rht R1  HSK§ do Rht Vµ R1 quyÕt ®Þnh. II- M¹ch t¹o xung: 1- Chøc n¨ng cña m¹ch t¹o xung: BiÕn ®æi n¨ng lîng cña dßng ®iÖn 1 chiÒu thµnh n¨ng lîng dao ®éng ®iÖn cã h×nh d¹ng vµ tÇn sè theo yªu cÇu. 2- S¬ ®å vµ ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung ®a hµi tù dao ®éng: a- S¬ ®å m¹ch ®iÖn: - T1,T2 : cïng lo¹i. - R1,R2,R3,R4. - C1,C2. b- Nguyªn lÝ lµm viÖc: - Khi ®ãng ®iÖn mét T th«ng vµ mét T t¾t,sau 1 thêi gian T ®ang th«ng l¹i t¾t,T ®ang t¾t l¹i th«ng (nhê qu¸ tr×nh phãng n¹p cña hai tô ®iÖn) qu¸ tr×nh cø tiÕp diÔn theo chu k× ®Ó t¹o xung. - NÕu chän T1 gièng T2 ,R1=R2; R3=R4=R; C1=C2=C th× xung ®a hµi ®èi xøng víi ®é réng xung.  =0,7 Rc, Chu k× xung Tx=2  H§3- Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - Chøc n¨ng s¬ ®å, ng/lÝ m¹ch k§ dïng OA. - Chøc n¨ng s¬ ®å, ng/lÝ m¹ch t¹o xung ®a hµi tù dao ®éng. - NhËn xÐt giê häc. - DÆn dß: + tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi,häc bµi cñ. + §äc tríc néi dung bµi 9 sgk. **************************************** TiÕt 8 2/10/2011 Ngµy Bµi 9 thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö ®¬n gi¶n I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc nguyªn t¾c chung vµ c¸c bíc cÇn thiÕt tiÕn hµnh thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö. 2- KÜ n¨ng: - ThiÕt kÕ ®îc mét m¹ch ®iÖn tö ®¬n gi¶n. 10 3- Th¸i ®é: - Tu©n thñ theo nguyªn t¾c vµ c¸c bíc thiÕt kÕ. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu bµi 9 sgk. - Tham kh¶o c¸c tµi liÖu cã liÖn quan. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: - Mét b¶ng ®iÖn tö ®· l¾p s½n. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cñ: ? Chøc n¨ng cña m¹ch t¹o xung? S¬ ®å ng/lÝ cña m¹ch t¹o xung ®a hµi? 3- Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1: Ng/t¾c thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö: I- Nuyªn t¾c chung: - B¸m s¸t vµ ®¸p øng nhu cÇu thiÕt kÕ. GV: Muèn chÕ t¹o ®îc mét m¹ch ®iÖn tö ngêi - M¹ch thiÕt kÕ ®¬n gi¶n,tin cËy. thiÕt kÕ cÇn tu©n thñ nguyªn t¾c g× ? - ThuËn tiÖn khi l¾p ®Æt,vËn hµnh vµ söa ch÷a. - Ho¹t ®éng chÝnh x¸c. - Linh kiÖn cã s¼n trªn thi trêng. H§2: C¸c bíc thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn: II- C¸c bíc thiÕt kÕ: 1- ThÕt kÕ m¹ch nguyªn lÝ: GV: Tr×nh bµy hai bíc thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö. - T×m hiÓu yªu cÇu cu¶ m¹ch thiÕt kÕ. - §a ra mét sè ph¬ng ¸n ®Ó thøc hiÖn. - Chän ph¬ng ¸n hîp lÝ nhÊt. Sö dông b¶ng m¹ch ®Ó chØ rá c¸ch bè trÝ c¸c linh - TÝnh to¸n chän c¸c linh kiÖn hîp lÝ. kiÖn vµ bè trÝ ®êng d©y ®iÖn trong m¹ch in. 2- ThiÕt kÕ m¹ch l¾p r¸p: - Bè trÝ c¸c linh kiÖn trªn b¶ng m¹ch ®iÖn khoa H§3: häc vµ hîp lÝ. - VÏ ra ®êng d©y dÉn ®iÖn. ThiÕt kÕ m¹ch nguån ®iÖn mét chiÒu: - D©y dÉn kh«ng chång chÐo lªn nhau vµ ng¾n nhÊt. GV: Giao nhiÖm vô thiÕt kÕ cho HS theo ®Çu bµi sgk III- ThiÕt kÕ m¹ch nguån ®iÖn mét chiÒu: Yªu cÇu thiÕt kÕ: §iÖn ¸p vµo 220v,50Hz. §iÖn ¸p - Giíi thiªu c¸c lo¹i s¬ ®å chØnh lu vµ chän s¬ ®å. ra mét chiÒu 12v,dßng ®iÖn t¶i 1A. 1 .Lùa chän s¬ ®å thiÕt kÕ. - TÝnh to¸n vµ lùa chän c¸c linh kiÖn. 2. S¬ ®å bé nguån (h×nh 9-1 sgk). 3. TÝnh to¸n vµ chän c¸c linh kiÖn trong m¹ch. * BiÕn ¸p: - C«ng suÊt bbiÕn ¸p: P= KP..Ut¶i .It¶i=1,3.12,1=15,6 w Kp: HÖ sè thêng chän = 1,3. - §iÖn ¸p vµo: U1=220v; f=50Hz. - §iÖn ¸p ra: U2=(Ut¶i+  U§ +  UBA)/ 2 =(12+3+ 0,72)/ 2 =11,15v U = 0,75v: Sôt ¸p trªn ®ièt.  D - Chän MBA cã: U1=220v; U2=9,2v; P®m=15,6w. * §ièt: - Dßng ®iÖn ®Þnh møc (I®m) I®m= KI.It¶i/ 2 = 10.1/2 = 5A (KI: H sè) - §iÖn ¸p ngîc lín nhÊt cho phÐp ®Æt lªn ®ièt (UN) UN= Ku.U2. 2 =1,8.9,2. 2 =14,3v. * Tô ®iÖn: §Ó läc tèt th× trÞ sè ®iÖn dung cµng lín cµng tèt vµ ph¶i chÞu ®îc ®iÖn ¸p cña m¹ch. C=1000  F, UN 25v H§1: Tæng kÕt ®¸nh gi¸. - Nguyªn t¾c chung vÒ thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö.C¸c bíc thiÕt kÕ m¹ch. 11 - TÝnh to¸n,lùa chän c¸c linh kiÖn ®Ó thiÕt kÕ m¹ch nguån mét chiÒu. - NHËn xÐt giê häc. - DÆn dß: + Tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi 9 sgk. + §äc tríc néi dung bµi 10 sgk,chuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. ************************************* TiÕt 9 10/10/2011 Ngµy Bµi 10 Thùc hµnh T×m hiÓu m¹ch nguån cÊp ®iÖn mét chiÒu I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c linh kiÖn vµ vÏ s¬ ®å ng/lÝ tõ m¹ch nguån thùc tÕ. 2- KÜ n¨ng: - Ph©n tÝch ®îc ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch ®iÖn. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ c¸c qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - GV nghiªn cøu bµi 7,9,10 sgk. - Lµm thö bµi thùc hµnh, ®iÒn c¸c sè liÖu vµo b¸o c¸o mÉu. - HS ®äc tríc néi dung bµi 10 vµ chuÈn bÞ b¸o c¸o mÉu sgk. 2- ChuÈn bÞ dông cô: - Dông cô vËt liÖu cho mçi nhãm HS: + 1 ®ång hå v¹n n¨ng. + 1 m¹ch nguån cÊp ®iÖn 1chiÒu ®· l¾p s¼n trªn b¶ng m¹ch. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cñ: Tr×nh bµy c¸c khèi chøc n¨ng cña m¹ch nguån mét chiÒu trong thùc tÕ vµ nhiÖm vô cña tõng khèi? 3- Néi dung thøc hµnh: H§1: Híng dÉn ban ®Çu: a- GV giíi thiÖu môc tiªu cña tiÕt häc. b- GV giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. Bíc 1: Quan s¸t t×m hiÓu c¸c linh kiÖn trªn m¹ch thøc tÕ. Bíc 2: VÏ s¬ ®å ng/lÝ cña m¹ch ®iÖn trªn. Bíc 3: CÊp ®iÖncho m¹ch vµ ®o c¸c th«ng sè c- Ph©n chia dông cô vËt liÖu cho tõng nhãm hs. H§2: Thùc hµnh Ho¹t ®éng cña HS 1- Quan s¸t t×m hiÓu c¸c linh kiÖn trªn m¹ch thùc Ho¹t ®éng cña GV 12 tÕ: - Quan s¸t h×nh d¹ng cña c¸c linh kiÖn - Sè lîng cña c¸c linh kiÖn. - C¸ch nèi gi÷a c¸c linh kiÖn víi nhau. 2- VÏ s¬ ®å ng/lÝ: VÏ s¬ ®å ng/lÝ trª c¬ së ®· qua s¸t m¹ch thøc tÕ. 3- CÊp ®iÖn cho m¹ch: Dïng ®ång hå v¹n n¨ng ®o vµ ghi kÕt qu¶ c¸c ®iÖn ¸p ë nh÷ng vÞ trÝ vµo mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. - §iÖn ¸p ë hai ®Çu cuén s¬ cÊp cña BA nguån U1(xoay chiÒu). - §iÖn ¸p hai ®Çu cuén thø cÊp U2 ~ - §iÖn ¸p ë hai ®Çu ra sau mach läc U3- §iÖn ¸p ë hai ®Çu ra sau æn ¸p U4- - Híng dÉn hs quan s¸t t×m hiÓu c¸c linh kiÖn trªn m¹ch thùc tÕ. - Híng dÉn HS vÏ s¬ ®å nguyªn lÝ. - Híng dÉn HS c¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng ®o ®iÖn ¸p xoay chiÒu,mét chiÒu vµ c¸ch ®äc trÞ sè theo c¸c thang ®o. - Quan s¸t qu¸ tr×nh thøc hµnh cña HS vµ híng dÉn HS ghi kÕt qu¶ vµo mÉu thùc hµnh. * Chó ý: Nh¾c nhë HS vÒ an toµn ®iÖn. H§3- Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - §¹i diÖn tõng nhãm HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thøc hµnh cña nhãm. - Thu b¸o c¸o c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung. - HS thu dän dông cô,vËt liÖu vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß HS chuÈn bÞ dông cô,c¸c linh kiÖn vµ ®äc tríc néi dung bµi 11. TiÕt 10 16/10/2011 ************************************** Ngµy Bµi 11 Thùc hµnh L¾p m¹ch nguån chØnh lu cÇucã biÕn ¸p nguån vµ tô läc I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: BiÕt ®îc chøc n¨ng vµ ng/lÝ cña m¹ch chØnh lu cÇu. 2- KÜ n¨ng: L¾p ®îc c¸c linh kiÖn ®iÖn tö lªn bo m¹ch thö theo s¬ ®å ng/lÝ h×nh9-1 3- Th¸i ®é: Cã ý thøc tu©n thñ qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu bµi 4,7,9,11 sgk. - Lµm thö bµi thùc hµnh,®iÒn c¸c sè liÖu vµo b¸o c¸o mÉu. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: Dông cô vµ vËt liÖu cho mçi nhãm HS: - Mét ®ång hå v¹n n¨ng.Mét bo m¹ch thö. - K×m,kÑp,dao gät d©y.D©y ®iÖn,bèn ®ièt tiÕp m¹ch,mét tô hãa. - Mét BA nguån,Mét thiÕt bÞ dïng nguån mét chiÒu. III- TiÕn tr×nh thùc hµnh: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cñ: 3- Néi dung thùc hµnh: H§1: Híng dÉn ban ®Çu. - GV giíi thiÖu môc tiªu bµi häc. - GV giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. Bíc 1: KiÓm tra vµ ph©n biÖt ®iÖn cùc cña ®ièt. Bíc 2: Bè trÝ c¸c linh kiÖn lªn bo m¹ch thö vµ nèi thµnh m¹ch theo s¬ ®å ng/lÝ 9-1 sgk. Bíc 3: C¾m ®iÖn cho m¹ch lµm viÖc vµ ®o ®iÖn ¸p mét chiÒu. - Ph©n chia dông cô,vËt liÖu cho tõng nhãm HS. H§2: Thùc hµnh. Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV 1- KiÓm tra ph©n biÖt ®iÖn cùc cña ®ièt: 13 Dïng ®ång hå v¹n n¨ng kiÓm tra chÊt lîng cña c¸c ®ièt tèt hay xÊu. KiÓm tra vµ ph©n biÖt c¸c ®iÖn cùc cña ®ièt: anèt, kat«t. 2- Bè trÝ c¸c linh kiÖn lªn bo m¹ch thö: -Bè trÝ c¸c linh kiÖn lªn bo m¹ch thö theo s¬ ®å ng/lÝ h×nh 9-1 sgk. - VÏ s¬ ®å m¹ch l¾p r¸p. - Nèi m¹ch theo s¬ ®å. 3- C¾m nguån vµ ®o ®iÖn ¸p: - §o ®iÖn ¸p mét chiÒu khi cã tô läc. - §o ®iÖn ¸p mét chiÒu khi kh«ng cã tô läc. - Ghi kÕt qu¶ vµo môc 2 b¸o c¸o thùc hµnh theo mÉu. - CÊp nguån cho thiÕt bÞ nguån mét chiÒu vµ rót ra nhËn xÐt,kÕt luËn. - Híng dÉn HS c¸ch dïng ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó kiÓm tra c¸c ®ièt. - Giíi thiÖu vÒ bo m¹ch thö, c¸ch nèi d©y,l¾p m¹ch ®iÖn trªn bo m¹ch thö. - KiÓm tra m¹ch ®· l¾p cña tõng nhãm HS,nÕu l¾p ®óng míi cho phÐp c¾m ®iÖn ®Ó ®o ®iÖn ¸p. H§3: Tæng kÕt ®¸nh gi¸. - §¹i diÖn tõng nhãm HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thøc hµnh cña nhãm. - Thu b¸o c¸o c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung. - HS thu dän dông cô,vËt liÖu vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß: §äc tríc néi dung bµi 12 sgk. ************************************ TiÕt 11 24/10/2011 Ngµy Bµi 12 Thùc hµnh ®iÒu chØnh c¸c th«ng sè cña m¹ch t¹o xung ®a hµi dïng tranzito I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - HiÓu ®îc ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung ®a hµi. 2- KÜ n¨ng: - BiÕt c¸ch ®æi xung ®a hµi ®èi xøng sang xung ®a hµi kh«ng ®èi xøng. - BiÕt c¸ch thay ®æi chu k× xung cho nhanh hay chËm. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ mäi qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu néi dung bµi 12 sgk. - ¤n l¹i bµi 8 sgk. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: Dông cô,vËt liÖu cho mçi nhãm HS. - Mét m¹ch t¹o xung ®a hµi ®èi xøng dïng tranzito ®· l¾p s½n (8-3) - Hai tô hãa lo¹i 20  F /16v. K×m,kÑp,tua vÝt. - Nguån ®iÖn mét chiÒu 4,5v. III- TiÕn tr×nh thùc hµnh: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cñ: Tr×nh bµy s¬ ®å vµ nguyªnlÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung ®a hµi ®èi xøng ? 3- Néi dung thùc hµnh: H§1: Híng dÉn ban ®Çu. - Giíi thiÖu môc tiªu cña bµi häc. - Giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. 14 Bíc 1: CÊp nguån cho m¹ch ®iÖn ho¹t ®éng,quan s¸t ¸nh s¸ng vµ ®Õm sè lÇn s¸ng cña LED trong kho¶ng 30 gi©y.Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. Bíc 2: C¾t nguån,m¾c song song 2tô ®iÖn víi 2 tô ®iÖn trong s¬ ®å,®ãng ®iÖn vµ lµm nh bíc 1. Bíc 3: C¾t ®iÖn vµ bá ra 1 tô ë mét vÕ cña bíc 2.§ãng ®iÖn vµ lµm nh bíc 1,so s¸nh thêi gian s¸ng tèi cña 2 LED. - Ph©n chia dông cô,vËt liÖu cho tõng nhãm HD. H§2: Thùc hµnh Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV 1-CÊp nguån cho m¹ch ®iÖn ho¹t ®éng: - Quan s¸t ¸nh s¸ng vµ ®Õm sè lÇn s¸ng cña LED trong kho¶ng 30 gi©y. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. - Híng dÉn HS ®a nguån vµo ®óng vÞ trÝ vµ quan s¸t sè lÇn s¸ng cña LED. 2- C¾t nguån: M¾c song song hai tô víi hai tô trong m¹ch - §ãng ®iÖn. - Quan s¸t. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. - Híng dÉn ghi kÕt qu¶. Híng dÉn vµ quan s¸t HS trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. 3- C¾t nguån: - Bá mét tô ë bíc 2. - §ãng ®iÖn. - §Õm sè lÇn s¸ng cña LED trong kho¶ng 30 gi©y. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. - So s¸nh thêi gian s¸ng tèi cña 2 LED - Híng dÉn HS thao t¸c c¸c bíc thay ®æi tô ®iÖn vµ quan s¸t sù s¸ng tèi cña LED. - Chó ý an toµn cho ngêi vµ thiÕt bÞ. H§3: Tæng kÕt ®¸nh gi¸. - §¹i diÖn tõng nhãm HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thøc hµnh cña nhãm. - Thu b¸o c¸o c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung. - HS thu dän dông cô,vËt liÖu vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß: «n tËp ch¬ng 1 vµ 2 ®Ó tiÕt sau kiÓm tra mét tiÕt. TiÕt 12 30/10/2011 ********************************* Ngµy KiÓm Tra 45 phót I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc: - KiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh trong ch¬ng I vµ II. - Th«ng qua bµi kiÓm tra cñng cè kh¾c s©u kiÕn thøc cho häc sinh. 2. Kü n¨ng; - RÌn luyÖn ®øc tÝnh cÈn thËn ,cÇn cï,kiªn nhÉn cho häc sinh. - TÝnh ®éc lËp, khÈn tr¬ng trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n vµ lµm bµi. II. ChuÈn bÞ. 1.Gi¸o viªn. - DÆn tríc cho häc sinh chuÈn bÞ - ChuÈn bÞ ®Ò kiÓm tra vµ ®¸p ¸n. 2. Häc sinh. - Häc bµi cò, «n bµi vµ lµm bµi tËp vÒ nhµ. - ChuÈn bÞ giÊy, bót vµ dông cô ®Ó lµm bµi. III. TiÕn tr×nh kiÓm tra. 1. Gi¸o viªn æn ®Þnh líp vµ kiÓm tra sÜ sè. 2. Yªu cÇu kû luËt ®èi víi giê kiÓm tra. 15 3. Ph¸t ( ghi) ®Ò kiÓm tra vµ qu¶n häc sinh lµm bµi. 4. Thu bµi kiÓm tra vµ nh¾c nhë häc sinh chuÈn bÞ bµi sau. IV. Néi dung ®Ò kiÓm tra. C©u 1(3®). Tr×nh bµy c«ng dông cña ®iÖn trë,cuén c¶m vµ tô ®iÖn. C©u 2(4®). VÏ s¬ ®å m¹ch chØnh lu cÇu cã biÕn ¸p ,cuén c¶m vµ tô läc. C©u 3 (3®). VÏ s¬ ®å m¹ch t¹o xung ®a hµi . V . §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm. 1 C©u 2 Néi dung a, C«ng dông cña ®iÖn trë. §iÖn trë lµ linh kiÖn dïng nhiÒu nhÊt trong c¸c m¹ch ®iÖn tö. C«ng dông cña nã lµ h¹n chÕ hoÆc ®iÒu chØnh dßng ®iÖn vµ ph©n chia ®iÖn ¸p trong m¹ch ®iÖn. b, C«ng dông cña cuén c¶m. Trong kü thuËt ®iÖn tö, cuén c¶m thêng dïng ®Ó dÉn dßng ®iÖn mét chiÒu, chÆn dßng ®iªn cao tÇn vµ khi m¾c phèi hîp víi tô ®iÖn sÏ h×nh thµnh m¹ch céng hëng. c, Tô ®iÖn cã t¸c dông ng¨n c¸ch dßng ®iÖn mét chiÒu vµ cho dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua. Khi m¾c phèi hîp víi cuén c¶m sÏ h×nh thµnh m¹ch céng hëng. §iÓm 1® 1® 1® VÏ s¬ ®å m¹ch chØnh lu cÇu cã biÕn ¸p vµ cã tô läc. U1 U2 §4 §1 §3 §2 C UTAI 4® RTAI 3 R1 Ur1 C1 R3 T1 R4 C2 T2 EC R2 Ur2 3® KÕt qu¶ ph©n lo¹i Giái Sè lîng PhÇn tr¨m 16 Kh¸ TB YÕu KÐm TiÕt 13 6/11/2011 Ch¬ng3 Mét sè m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn Ngµy Bµi 13 Kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc kh¸i niÖm,c«ng dông,ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn. 2- KÜ n¨ng: VËn dông c¸c m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn vµo thùc tiÓn. 3- Th¸i ®é: §¹t ®îc kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng nªu trªn. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu bµi 13 sgk. - T×m hiÓu c¸c m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn trong thùc tÕ. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: - Tranh vÏ c¸c h×nh 13-3; 13-4 sgk. - Mét sè tranh vÏ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn b»ng m¹ch ®iÖn tö. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Néi dung: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1: Kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn tö ®/khiÓn. GV: LÊy c¸c vd vÒ c¸c thiÕt bÞ ®k ®iÖn tö ®Ó giíi I- Kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn: thiÖu vÒ m¹ch ®iÖn tö ®k. Nh÷ng m¹ch ®iÖn tö thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu HS: Tr¶ lêi c¸c c©u hái: khiÓn gäi lµ m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn. - §iÒu khiÓn ®é s¸ng cña ®Ìn bµn (®Ìn ngñ) ®îc S¬ ®å khèi tæng qu¸t cña m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn thùc hiÖn phæ biÕn m¹ch g× ? hinh13-1 sgk. - LÊy 1 sè dv thùc tÕ minh häa cho c¸c thiÕt bÞ ®k Khi cã tÝn hiÖu ®a vµo,m¹ch ®/tö §K xö lÝ §K tÝn b»ng ®iÖn tö. hiÖu vµ ®a lÖnh tíi ®èi tîng §K. GV: Giíi thiÖu chøc n¨ng vµ s¬ ®å khèi cña m¹ch §T§K. II- C«ng dông: H§2: Tr×nh bµy c«ng dông vµ ph©n lo¹i m¹ch - §iÒu khiÓn tÝn hiÖu. - Tù ®éng hãa c¸c m¸y mãc,thiÕt bÞ. ®iÖn tö ®k. - §iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ d©n dông. - §iÒu khiÓn trß ch¬i,gi¶i trÝ. -GV: Sö dông s¬ ®å khèi h×nh 13-3 sgk tr×nh bµy c¸c c«ng dông cña §T§K. III- Ph©n lo¹i: -HS: KÓ mét sè øng dông cña m¹ch §T§K mµ em - Theo c«ng suÊt. biÕt ? + M¹ch §T§K c«ng suÊt nhá. + M¹ch §T§K c«ng suÊt lín. -GV: Giíi thiÖu c¸c c¸ch ph©n lo¹i m¹ch §T§K - Theo chøc n¨ng: nh s¬ ®å 13-4 sgk vµ lÊy vd thùc tÕ ®Ó minh häa. + §iÒu khiÓn tÝn hiÖu. + §iÒu khiÓn tèc ®é. -HS: Quan s¸t vµ lÊy thªm mét sè vd thêng gÆp - Theo møc ®é tù ®éng hãa. trong thùc tÕ. + §iÒu khiÓn b»ng m¹ch rêi. + §iÒu khiÓn b»ng vi m¹ch. + §iÒu khiÓn b»ng vi m¹ch xö lÝ cã lËp tr×nh. 17 + §iÒu khiÓn b»ng phÇn mÒm m¸y tÝnh. H§2: Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - N¾m ch¾c kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn. - C«ng dông vµ ph©n lo¹i cña m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn. - NhËn xÐt giê häc. - DÆn dß: + Tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi. + §äc tríc néi dung bµi 14 sgk. TiÕt 14 12/11/2011 **************************************** Ngµy Bµi 14 M¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - HiÓu ®îc kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu. - BiÕt ®îc c¸c khèi c¬ b¶n cña m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu. 2- KÜ n¨ng: - §äc ®îc s¬ ®å khèi cña m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu 3- Th¸i ®é - §¹t ®îc kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng nªu trªn II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu néi dung bµi 14 sgk - Tham kh¶o thªm c¸c tµi liÖu cã liªn quan 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: - Tranh vÏ c¸c h×nh 14-2, 14-3 sgk III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- Tæ chøc æn ®Þnh líp: 2- KiÓm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn? H·y kÓ tªn mét sè m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn mµ em biÕt? 3- Néi dung bµi: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1: I- Kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu: - M¹ch ®iÖn tö dïng ®Ó ®iÒu khiÒn sù thay ®æi T×m hiÓu kh¸i niÖm vµ c«ng dông cña m¹ch tr¹ng th¸i cña c¸c tÝn hiÖu gäi lµ m¹ch ®iÒu khiÓn ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu. tÝn hiÖu. - VÝ dô: -GV: + §iÒu khiÓn tÝn hiÖu giao th«ng + nªu kh¸i qu¸t vÒ m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu + §iÒu khiÓn b¶ng ®iÖn tö + Giíi thiÖu c¸c vÝ dô vÒ m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu + B¸o hiÖu vµ b¶o vÖ ®iÖn ¸p. nh sgk. II- C«ng dông: - Th«ng b¸o vÒ t×nh tr¹ng thiÕt bÞ khi gÆp sù cè. -HS: LÊy 1 sè vÝ dô vÒ m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu VÝ dô: §iÖn ¸p cao, ®iÖn ¸p thÊp, qu¸ nhiÖt ®é, trong thùc tÕ ®· gÆp. ch¸y næ... - Th«ng b¸o nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho con ng-GV: + NhËn xÐt vµ ®a ra kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÒu khiÓn êi thùc hiÖn theo hiÖu lÖnh. VÝ dô: §Ìn xanh, ®á cña tÝn hiÖu giao th«ng... tÝn hiÖu nh sgk. - Lµm c¸c thiÕt bÞ trang trÝ b»ng b¶ng ®iÖn tö. + Gîi ý cho HS nªu c¸c øng dông cña m¹ch ®iÒu VÝ dô: C¸c h×nh ¶nh qu¶ng c¸o, biÓn hiÖu... khiÓn tÝn hiÖu vµ gi¶i thÝch minh ho¹. - Th«ng b¸o vÒ t×ng tr¹ng ho¹t ®éng cña m¸y mãc. H§2: VÝ dô: TÝn hiÖu th«ng b¸o cã nguån. Giíi thiÖu nguyªn lÝ cña m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn III- Nguyªn lÝ chung cña m¹ch ®iÒu khiÓn: hiÖu: - Khi thiÕt kÕ, chÕ t¹o m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu -GV: Giíi thiÖu s¬ ®å khèi ®¬n gi¶n trong sgk lªn ®¬n gi¶n thêng cã nguyªn lÝ sau: b¶ng vµ gi¶i thÝch chøc n¨ng cña c¸c khèi. 18 -HS: quan s¸t s¬ ®å khèi vµ cho biÕt nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¹ch. -GV: LÊy vÝ dô m¹ch b¸o hiÖu vµ b¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p h×nh 14-3 ®Ó minh ho¹. NhËn lÖnh Xö lÝ KhuÕch ®¹i ChÊp hµnh - VÝ dô:M¹ch b¸o hiÖu vµ b¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p cho gia ®×nh. + Chøc n¨ng c¸c linh kiÖn: BA- BiÕn ¸p h¹ ¸p tõ 220V xuèng 15V ®Ó nu«i m¹ch ®iÒu khiÓn. D1, C- §i«t vµ tô ®iÖn ®æ ®iÖn xoay chiÒu thµnh ®iÖn mét chiÒu VR, R1- §iÖn trë chØnh ngìng t¸c ®éng khi qu¸ ¸p. D0, R2- §i«t æn ¸p vµ ®iÖn trë t¹o dßng ®Æt ngìng t¸c ®äng cho T1, T2. R3- §iÖn trë b¶o vÖ cho c¸c Tranzito. D2- §i«t b¶o vÖ cuén d©y r¬ le. T1, T2- Tranzito ®iÒu khiÓn r¬ le ho¹t ®éng. K- R¬ le ®ãng, c¾t nguån. H§3: Tæng kÕt ®¸nh gi¸ : ? §Ó thay ®æi tr¹ng th¸i cña c¸c th«ng tin vÒ mét ho¹t ®éng hay chÕ ®é lµm viÖc nµo ®ã, ta dïng m¹ch nµo ? - Nh÷ng m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu ®¬n gi¶n gåm c¸c khèi chøc n¨ng nµo ? - NhËn xÐt giê häc. - DÆn dß HS tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - Tham kh¶o m¹ch ch¹y ch÷ ë h×nh 14-4 vµ ®äc tríc néi dung bµi 15 sgk. *************************************** TiÕt 15 21/11/2011 Ngµy Bµi 15 Mach ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ xoay chiÒu mét pha I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc øng dông cña m¹ch ®iÒu khiÓn ®iÖn tö trong ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬ mét pha. - HiÓu ®îc m¹ch ®iÒu khiÓn tèc ®é qu¹t ®iÖn b»ng triac. 2- KÜ n¨ng: §iÒu khiÓn ®îc tèc ®é qu¹t ®iÖn b»ng triac. 3- Th¸i ®é: §¹t ®îc kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®· nªu trªn. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu bµi 15 sgk. - Nghiªn cøu c¸c tµi liÖu vÒ m¹ch diÒu khiÓn tirixto vµ triac. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: M¹ch ®iÒu khiÓn qu¹t ®iÖn b»ng triac. Tranh vÏ h×nh 15-2 sgk. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 19 2- Bµi cñ: ?S¬ ®å khèi vµ nguyªn lÝ chung cña m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu ? 3- Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1: I- Kh¸i niÖm,c«ng dông cña m¹ch ®k tèc ®é ®éng Giíi thiÖu kh¸i niÖm vµ c«ng dông: c¬ xoay chiÒu 1 pha: - Khi sö dông c¸c ®/c¬ 1 pha cÇn ph¶i ®iÒu chØnh tèc - GV lÊy mét sè vÝ dô vÒ ®éng c¬ 1 pha vµ cho c©u ®é ®Ó phï hîp víi tõng chÕ ®é lµm viÖc vµ yªu cÇu hái. sö dông. - C¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn tèc ®é: - T×m mét sè ®/c¬ 1 pha cã vµ kh«ng ®iÒu chØnh + Thay ®æi sè vßng d©y stato. tèc ®é ? + §iÒu khiÓn ®iÖn ¸p ®a vµo ®/c¬. + §/khiÓn tÊn sè dßng ®iÖn vµo ®/c¬. H§2: II- Nguyªn lÝ ®k tèc ®é ®éng c¬ 1 pha. Giíi thiÖu ng/lÝ ®k tèc ®é ®/c¬ 1pha: - §K tèc ®é b»ng c¸ch thay ®æi ®iÖn ¸p -GV: Gi¶i thÝch ng/lÝ ®k tèc ®é 1 pha b»ng ®k ®iÖn h×nh 15-1a. - §K tèc ®é b»ng c¸ch thay ®æi tÇn sè h×nh 15-1b. ¸p vµ tÇn sè. Ho¹t ®éng 3: -T×m hiÓu mét sè m¹ch ®k tèc ®é ®/c¬ 1 pha: -GV: CHo HS t×m hiÓu c¸c linh kiÖn trªn s¬ ®å h×nh 15-2 sgk. -Gi¶i thÝch ng/lÝ lµm viÖc cña hai m¹ch ®k tèc ®é. III- Mét sè m¹ch ®k ®éng c¬ 1 pha: - §k tèc ®é qu¹t ®iÖn b»ng c¸ch thay ®æi U. + Kh«ng dïng Diac.h×nh 15-2a. + Cã dïng Diac.h×nh 15-2b. - Chøc n¨ng c¸c linh kiÖn: + T: Triac ®iÒu khiÓn ®iÖn ¸p. + VR: BiÕn trë ®iÒu chØnh kho¶ng thêi gian dÉn cña triac. + R: §iÖn trë h¹n chÕ. + D: Diac ®Þnh ngìng ®iÖn ¸p ®Ó ®iac dÉn. + C: Tô t¹o ®iÖn ¸p ngìng ®Ó më th«ng T vµ D. H§3: Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - N¾m c«ng dông vµ c¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬. - Nguyªn lÝ ®iÒu khiÓn ®éng c¬ dïng triac vµ diac. - NhËn xÐt. - DÆn dß: + Häc bµi cñ. + §äc tríc néi dung bµi 16 sgk. + ChuÈn bÞ dông cô thùc hµnh. *********************************** TiÕt 16 28//11/2011 Ngµy Bµi 16 Thùc hµnh M¹ch ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu 1 pha (TiÕt 1) I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: HiÓu vµ ph©n biÖt ®îc s¬ ®å ng/li vµ s¬ ®å l¾p r¸p. 2- KÜ n¨ng: L¾p ®îc mét m¹ch ®iÒu khiÓn ®¬n gi¶n. 3- Th¸i ®é: Cã ý thøc tu©n thñ c¸c qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu néi dung bµi 16 sgk. 20
- Xem thêm -