Tài liệu Giáo án công nghệ lớp 12 chuẩn ktkn_bộ 13

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng THPT Vónh Xuaân Tuaàn 1, tieát 1 NS: Giaùo aùn coâng ngheä 12   PHAÀN I: KÓ THUAÄT ÑIEÄN TÖÛ I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Bieát ñöôïc vai troø vaø trieån voïng phaùt trieån cuûa ngaønh kó thuaät ñieän töû trong saûn suaát vaø ñôøi soáng. 2. Kyõ naêng: - Hoïc sinh coù theå töï keå ra nhöõng öùng duïng trong saûn xuaát vaø ñôøi soáng cuûa ngaønh kó thuaät ñieän töû. Ñaëc bieät caùc vaät duïng ñieän töû trong gia ñình, ñòa phöông . 3. Thaùi ñoä: - Hoïc sinh töï nhaän thaáy vai troø vaø trieån voïng cuûa ngaønh ñieän töû , töø ñoù coù theå ñònh höôùng ñöôïc ngheà nghieäp cuûa baûn thaân trong töông lai. - Hoïc sinh töï döï ñoaùn ñöôïc söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh ñieän töû cuûa nöôùc ta . II. CHUAÅN BÒ : 1. Giaùo vieân : Heä thoáng caâu hoûi, moät soá ví duï veà öùng duïng cuûa ngaønh kó thuaät ñieän töû nöôùc ta vaø theá giôùi. 2. Hoïc sinh : Tham khaûo baøi 1, tìm hieåu öùng duïng cuûa ngaønh kó thuaât ñieän töû vaøo coâng ngheä vaø ñôøi soáng. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi -OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp - Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù lôùp. - Giôùi thieäu chöông trình boä - HS: Laéng nghe moân kó thuaät. Baøi 1:VAI TROØ VAØ TRIEÅN -Giôùi thieäu baøi môùi: Hieän - HS: Laéng nghe VOÏNG PHAÙT TRIEÅN CUÛA nay trong ñôøi soáng vaø trong NGAØNH KÓ THUAÄT ÑIEÄN saûn xuaát vieäc öùng duïng kó thuaät, coâng ngheä thoâng tin TÖÛ TRONG SAÛN XUAÁT phaùt trieån nhö theá naøo ?! VAØ ÑÔØI SOÁNG Hoâm nay chuùng ta seõ cuøng nhau nghieân cöùu vaán ñeà naøy. HÑ2: Tìm hieåu vai troø kó thuaät ñieän töû trong saûn xuaát vaø ñôøi soáng I. Vai troø kó thuaät ñieän töû H1 : Hieän nay vai troø noùi T1: Ñieàu khieån vaø töï ñoäng hoaù trong saûn xuaát vaø ñôøi soáng : chung cuûa ngaønh kó thuaät caùc quaù trình saûn xuaát, laøm taêng 1. Ñoái vôùi saûn xuaát : naêng suaát vaø chaát löôïng saûn Ñieàu khieån vaø töï ñoäng hoaù ñieän töû theá naøo ? phaåm. caùc quaù trình saûn xuaát, nhieàu coâng ngheä môùi ñaõ xuaát hieän GV: Yeâu caàu HS laàn löôït HS: Ñoïc thoâng tin vaø lieân heä hieåu GV: NGUYEÃN THANH HAÛI 1 TOÅ: LY Ù- TIN - COÂNG NGHEÄ Tröôøng THPT Vónh Xuaân Giaùo aùn coâng ngheä 12   laøm taêng naêng suaát vaø chaát xem thoâng tin muïc I.1 SGK bieát thöïc teá. vaø hieåu bieát thöïc teá traû lôøi löôïng saûn phaåm : vai troø cuûa kó thuaät ñieän töû H2 : Trong cheá taïo maùy ? + Cheá taïo maùy. T2: Duøng nhieàu loaïi maùy caét goït kim loaïi laøm vieäc theo chöông trình kó thuaät soá. + Trong ngaønh luyeän kim. H3 : Trong luyeän kim ? T3: Nhieät luyeän baèng loø caûm öùng duøng doøng ñieän cao taàn ñaõ naêng cao chaát löôïng saûn phaåm. + Trong nhaø maùy saûn xuaát xi H4 : Trong nhaø maùy saûn T4: Vôùi caùc thieát bò ñieän töû, vi söû maêng. xuaát xi maêng ? lí vaø maùy tính, töï ñoäng theo doõi vaø ñieàu khieån toaøn boä quaù trình saûn xuaát ra thaønh phaåm. + Trong coâng nghieäp hoaù hoïc. H5 : Vai troø trong coâng T5: Maï, ñuùc choáng aên moøn kim nghieäp hoaù hoïc. loaïi. + Trong thaêm doø khai thaùc. H6 : Trong thaêm doø khai T6: Duøng nhieàu thieát bò ñieän töû. thaùc ? + Trong noâng nghieäp. H7 : Trong noâng nghieäp ? T7: Kó thuaát cao taàn duøng vaøo cheá bieán hoa maøu vaø thöïc phaåm. kó thuaät laïnh vaø chieáu xaï giuùp baûo quaûn thöïc phaåm. + Trong ngö nghieäp. H8 : Trong ngö nghieäp ? T8: Duøng maùy sieâu aâm ñaùnh baét caù. + Trong ngaønh giao thoâng vaän H9 : Trong ngaønh giao T9: ÖÙng duïng ño ñaït thoâng soá taûi. thoâng vaän taûi? bay, chæ huy caùc chuyeán bay, daãn ñöôøng taøu bieån, laùi töï ñoäng, kieåm tra haønh khaùch ra saân bay. + Trong böu chính vieãn thoâng. H10 : Trong böu chính vieãn T10: Nöôùc ta töø kó thuaät töông töï thoâng ? sang kó thuaät soá. + Ngaønh phaùt thanh truyeàn H11 : Ngaønh phaùt thanh T11: Nöôùc ta thoâng qua veä tinh hình. truyeàn hình ? phuû soùng toaøn quoác. 2. Ñoái vôùi ñôøi soáng : GV: Yeâu caàu HS xem thoâng HS: Xem thoâng tin vaø keát hôïp hieåu -Naâng cao chaát löôïng cuoäc tin muïc I.2 SGK traû lôøi vai bieát thöïc teá : soáng cho con ngöôøi : troø : + Trong ngaønh khí töôïng thuyû H12 :Trong ngaønh khí T12: Töï ñoäng ño ñaït cung caáp döõ vaên. töôïng,thuyû vaên? lieäu baùo caùo thôøi tieát nhanh, chính xaùc. + Trong lónh vöïc y teá. H13 : Trong lónh vöïc y teá ? T13: Taïo caùc maùy ñieän tim, X quang, sieâu aâm, maùy chaïy thaän + Trong caùc ngaønh thöông maïi, H14 : Trong caùc ngaønh T14: ñöôïc öùng duïng vaø phaùt trieån. ngaân haøng, taøi chính, vaên hoaù, thöông maïi, ngaân haøng, taøi ngheä thuaät . . . chính, vaên hoaù, ngheä thuaät + Caùc thieát bò ñieän töû thoâng H15 : Caùc thieát bò ñieän töû T15: Radioâ, casset, ti vi, maùy ghi GV: NGUYEÃN THANH HAÛI 2 TOÅ: LY Ù- TIN - COÂNG NGHEÄ Tröôøng THPT Vónh Xuaân Giaùo aùn coâng ngheä 12   duïng. thoâng duïng hình . . - Taùc haïi KTÑT laø gaây ra söï ?MT : Nghaønh ktñt coù aûnh TL: gaây ra söï nhieãm ñoäc trong nhieãm ñoäc trong khoâng khí: höôõng nhö theá naøo ñeán moâi khoâng khí: soùng ñieän töø,hoùa soùng ñieän töø,hoùa chaát... tröôøng ? chaát... HÑ3 : Tìm hieåu trieån voïng cuûa kó thuaät ñieän töû II. Trieån voïng cuûa kó thuaät ñieän töû : GV: Yeâu caàu HS xem thoâng HS: Xem thoâng tin vaø keát hôïp hieåu + Trong töông lai kó thuaät ñieän tin muïc II bieát thöïc teá : « » töû ñoùng vai troø laø boä naõo cho H16 : Trieån voïng cuûa kó T16: Trong töông lai kó thuaät ñieän caùc thieát bò vaø caùc quaù trình saûn thuaät ñieän töû trong töông lai töû ñoùng vai troø laø « boä naõo » cho xuaát. theá naøo ? caùc thieát bò vaø caùc quaù trình saûn + Taïo thieát bò thay theá coâng xuaát. vieäc con ngöôøi khoâng tröïc tieáp H17 : Ñoái vôùi coâng vieäc con T17: Taïo thieát bò thay theá coâng laøm ñöôïc. ngöôøi khoâng tröïc tieáp laøm vieäc con ngöôøi + Thu nhoû theå tích, giaûm khoái ñöôïc thì phaûi laøm gì ? löôïng vaø chaát löôïng caøng cao. H18 : Öu ñieåm cuûa thieát bò T18: Thu nhoû theå tích, giaûm khoái ñieän töû nhö theá naøo ? löôïng vaø chaát löôïng caøng cao. HÑ4 : Vaän duïng, cuûng coá 1. Haõy neâu caùc öùng duïng kó thuaät ñieän töû trong saûn xuaát maø 1. Neâu caùc öùng duïng kó thuaät ñieän em bieát ? töû trong saûn xuaát : xi maï, sieâu aâm ñaùnh baét caù . . . 2. Haõy neâu öùng duïng kó thuaät ñieän töû trong ñôøi soáng maø em 2. Neâu öùng duïng kó thuaät ñieän töû trong ñôøi soáng : ti vi, noài côm bieát ? ñieän... . 3. Neâu caùc thieát bò ñieän töû coù öu ñieåm thu nhoû theå tích maø 3. Maùy vi tính xaùch tay, maøn hình tinh theå loûng . . . chöùc naêng vaø chaát löôïng caøng cao maø em bieát ? HÑ 5: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø - Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh -GV: höôùng daãn HS hoïc baøi, -HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa caùc caâu hoûi SGK laøm baøi GV - Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi 2,soaïn -GV: höôùng daãn HS chuaån -HS: chuaån bò baøi môùi theo höôùng baøi theo caâu hoûi SGK bò baøi môùi daãn cuûa GV TOÅ TRÖÔÛNG ……………………………..................... GV: NGUYEÃN THANH HAÛI KIEÅM TRA KIEÅM TRA CHEÙO …………………………………....................... 3 BAN GIAÙM HIEÄU ………………………………………....................... TOÅ: LY Ù- TIN - COÂNG NGHEÄ Tröôøng THPT Vónh Xuaân Giaùo aùn coâng ngheä 12   CHÖÔNG I : LINH KIEÄN ÑIEÄN TÖÛ Tuaàn 1, tieát 1 NS: I. MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc : - Bieát ñöôïc caáu taïo, kyù hieäu, soá lieäu kó thuaät vaø coâng duïng cuûa caùc linh kieän ñieän töû cô baûn nhö: Ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän caûm. - Nhaän bieát, phaân bieät caùc loaïi ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän caûm - Vaän duïng coâng duïng cuûa caùc linh kieän ñieän töû ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng thöïc teá. 2. Kó naêng : - Nhaän bieát, phaân bieät caùc loaïi ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän caûm - Vaän duïng coâng duïng cuûa caùc linh kieän ñieän töû ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng thöïc teá. 3. Thaùi ñoä : - Lieân heä thöïc teá, thaûo luaän tìm hieåu kieán thöùc. II. CHUAÅN BÒ : 1. Giaùo vieân : Tranh veõ caùc hình 2-2;2-4;2-7 trong SGK; Vaät maãu veà ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän caûm. 2. Hoïc sinh : Tham khaûo baøi môùi. Caùc linh kieän ñieän trôû caùc loaïi, tuï cuoän caûm. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi -OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp - Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù lôùp. - Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø - HS: ñöôïc goïi traû lôøi - Neâu vai troø cuûa kó thuaät ñieän => HS khaùc nhaän xeùt töû ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng ? neâu caâu hoûi -Giôùi thieäu baøi môùi: Caùc thieát bò - HS: Laéng nghe Baøi 2 : ÑIEÄN TRÔÛ - TUÏ ñieän töû ñöôïc laép bôûi caùc linh ÑIEÄN - CUOÄN CAÛM kieän gì vaø caáu taïo caùc linh kieän ñoù ?! Hoâm nay chuùng ta seõ cuøng nhau nghieân cöùu vaán ñeà naøy. HÑ2: Tìm hieåu veà ñieän trôû I. Ñieän trôû: 1. Coâng duïng, caáu taïo, phaân loaïi, kyù hieäu: a) Coâng duïng: Haïn cheá hoaëc ñieàu chænh doøng ñieän vaø phaân chia ñieän aùp trong maïch ñieän. b) Caáu taïo: Baèng kim loaïi coù ñieän trôû suaát cao hoaëc duøng boät than phun leân loõi söù. GV: NGUYEÃN THANH HAÛI H1: Coâng duïng cuûa ñieän trôû laø T1: Haïn cheá hoaëc ñieàu chænh gì ? doøng ñieän vaø phaân chia ñieän aùp trong maïch ñieän. GV: Haõy xem thoâng tin muïc b. HS: Xem thoâng tin muïc b. H2: Ñieän trôû thöôøng ñöôïc caáu T2: Thöôøng duøng kim loaïi coù taïo baèng gì ? ñieän trôû suaát cao hoaëc duøng boät than phun leân loõi söù. 4 TOÅ: LY Ù- TIN - COÂNG NGHEÄ Tröôøng THPT Vónh Xuaân Giaùo aùn coâng ngheä 12   GV: Haõy xem thoâng tin muïc c. c) Phaân loaïi: Theo : H3: Theo coâng suaát coù loaïi naøo? + Coâng suaát: H4: Theo trò soá coù loaïi naøo ? + Trò soá: H5: Khi ñaïi löôïng vaät lí taùc + Trò soá ñieän trôû thay ñoåi theo ñoäng leân ñieän trôû trò soá noù thay taùc ñoäng : ñoåi thì phaân loaïi theá naøo ? d) Kí hieäu : SGK 2. Caùc soá lieäu kó thuaät cuûa ñieän trôû: a) Trò soá ñieän trôû: + Cho bieát möùc ñoä caû n trôû doøng ñieän cuûa ñieän trôû. + Ñôn vò: OÂm (  ) + 1k  =103  + 1M  =106  b) Coâng suaát ñònh möùc: Laø coâng suaát tieâu hao treân ñieän trôû maø noù coù theå chòu ñöïng ñöôïc trong thôøi gian daøi maø khoâng hoûng. Ñôn vò ño laø oaùt : W. HS: Xem thoâng tin muïc b. T3: CS nhoû, CS lôùn. T4:Trò soá coá ñònh hoaëc bieán ñoåi. T5: Ñieän trôû nhieät : Heä soá döông , Heä soá aâm -Ñieän trôû bieán ñoåi theo ñieän aùp. - Quang ñieän trôû GV: Cho HS quan saùt caùc loaïi HS: Quan saùt caùc loaïi ñieän trôû thaät. ñieän trôû thaät. GV: Duøng baûng veõ hình 2.2 HS: Ghi nhaän kí hieäu. SGK giôùi thieäu kí hieäu. H6: Trò soá ñieän trôû cho bieát gì ? T6: Cho bieát möùc ñoä caûn trôû doøng ñieän cuûa ñieän trôû. T7: + Ñôn vò: OÂm (  ) H7: Ñôn vò ñieän trôû laø gì ? + 1k  =103  + 1M  =106  H8: Coâng suaát ñònh möùc laø gì ? T8: Laø coâng suaát tieâu hao treân ñieän trôû maø noù coù theå chòu ñöïng Ñôn vò ño laø gì ? ñöôïc trong thôøi gian daøi maø khoâng hoûng. Ñôn vò ño laø oaùt : W. HÑ3 : Tìm hieåu veà tuï ñieän II. Tuï ñieän: 1. Coâng duïng, caáu taïo, phaân loaïi, kí hieäu: a) Coâng duïng: Ngaên caûn doøng ñieän 1 chieàu vaø cho doøng ñieän xoay chieàu ñi qua. b)Caáu taïo: Laø taäp hôïp cuûa hai hay nhieàu vaät daãn ngaên caùch bôûi lôùp ñieän moâi. c) Phaân loaïi: theo lôùp ñieän moâi d) Kí hieäu : SGK 2. Caùc soá lieäu kyû thuaät cuûa tuï ñieän: a) Trò soá ñieän dung: Cho bieát khaû naêng luyõ naêng löôïng ñieän tröôøng cuûa tuï ñieän khi coù ñieän aùp ñaët leân hai cöïc GV: NGUYEÃN THANH HAÛI H9: Coâng duïng cuûa tuï ñieän ? T9: Ngaên caûn doøng ñieän 1 chieàu vaø cho doøng ñieän xoay chieàu ñi qua. H10: Caáu taïo cuûa tuï ñieän theá T10: Laø taäp hôïp cuûa hai hay naøo ? nhieàu vaät daãn ngaên caùch bôûi lôùp ñieän moâi. H11:Coù nhöõng loaïi tuï ñieän naøo? T11: Tuï xoay, tuï giaáy, tuï mica, tuï goám,tuï ni lon, tuï daàu, tuï hoaù. GV: Giôùi thieäu HS quan saùt caùc HS: Quan saùt caùc daïng tuï thaät. daïng cuûa tuï thaät. H12: Trò soá ñieän dung cho bieát T12: Cho bieát khaû naêng tích luyõ khaû naêng gì cuûa tuï ? naêng löôïng ñieän tröôøng cuûa tuï ñieän khi coù ñieän aùp ñaët leân hai 5 TOÅ: LY Ù- TIN - COÂNG NGHEÄ Tröôøng THPT Vónh Xuaân cuûa tuï ñieän. - Ñôn vò ño laø fara ( F ). Caùc öôùc soá : + 1  F =10-6F + 1 nF =10-9F + 1 pf = 10-12F. b) Ñieän aùp ñònh möùc: ( Uñm) laø trò soá ñieän aùp lôùn nhaát cho pheùp ñaët leân hai cöïc cuûa tuï ñieän maø noù hoaït ñoäng ñöôïc. c) Dung khaùng cuûa tuï ñieän: XC  1 2fc Giaùo aùn coâng ngheä 12   cöïc cuûa tuï ñieän. H13: Neâu ñôn vò ñieän dung vaø T13: Ñôn vò ño laø fara ( F ). Caùc caùc öôùc soá cuûa noù ; quan heä caùc öôùc soá : + 1  F =10-6F ñôn vò ? + 1 nF =10-9F + 1 pf = 10-12F. H14: Ñieän aùp ñònh möùc cuûa tuï T14: laø trò soá ñieän aùp lôùn nhaát cho pheùp ñaët leân hai cöïc cuûa tuï ñieän laø gì ? ñieän. 1 H15: Dung khaùng cuûa tuï ñieän T15: X C  2fc xaùc ñònh bôûi heä thöùc naøo ? HÑ4 : Tìm hieåu veà cuoän caûm III. Cuoän caûm: 1. Coâng duïng, caáu taïo, phaân loaïi, kyù hieäu: a) Coâng duïng: Thöôøng duøng ñeå daãn doøng ñieän moät chieàu, chaën doøng ñieän cao taàn. b) Caáu taïo: Daây daãn ñieän quaán thaønh cuoän caûm. c) Phaân loaïi: Cuoän caûm cao taàn, cuoän caûm trung taàn, cuoän caûm aâm taàn. d) Kí hieäu : SGK 2. Caùc soá lieäu kyû thuaät cuûa cuoän caûm: a)Trò soá ñieän caûm : + Cho bieát khaû naêng tích luyõ naêng löôïng töø tröôøng khi coù doøng ñieän chaïy qua. + Ñôn vò ño laø Henry ( H ). Caùc öôùc soá : - 1 mH =10-3H - 1  H =10-6H b) Heä soá phaåm chaát: 2fL Q r c) Caûm khaùng: GV: NGUYEÃN THANH HAÛI H16: Cuoän caûm coù taùc duïng gì ? T16: Thöôøng duøng ñeå daãn doøng ñieän moät chieàu, chaën doøng ñieän cao taàn. H17: Cuoän caûm ñöôïc caáu taïo T17: Daây daãn ñieän quaán thaønh baèng gì ? cuoän caûm. H18: Neâu phaân loaïi cuoän caûm ? T18: Duøng daây daãn ñieän quaán thaønh cuoän caûm. GV: Cho HS quan saùt caùc cuoän HS: Quan saùt caùc daïng cuoäng caûm, vaø giôùi thieäu kí hieäu. caûm vaø ghi nhaän kí hieäu. H19: Trò soá cuoän caûm cho bieát T19: Cho bieát khaû naêng tích luyõ khaû naêng gì cuûa cuoän caûm ? naêng löôïng töø tröôøng khi coù doøng ñieän chaïy qua. H20: Trò soá cuoän caûm phuï T20: Phuï thuoäc vaøo kích thöôùc, thuoäc vaøo gì ? hình daïng, vaät lieäu loõi, … H21: Ñôn vò cuûa heä soá töï caûm ? T21: Ñôn vò ño laø Henry ( H ). Caùc öôùc soá : - 1 mH =10-3H - 1  H =10-6H GV: xem thoâng tin muïc b) ; c). HS: Xem thoâng tin. H22: Heä soá phaåm chaát cuûa cuoän T22: Ñaëc tröng cho toån hao caûm ñaëc tröng cho gì ? naêng löôïng trong cuoän caûm. H23: Caûm khaùng laø gì ? T23: Laø ñaïi löôïng bieåu hieän söï 6 TOÅ: LY Ù- TIN - COÂNG NGHEÄ Tröôøng THPT Vónh Xuaân Giaùo aùn coâng ngheä 12   caûn trôû cuûa cuoän caûm ñoái vôùi XL= 2  fL doøng ñieän chaïy qua noù. H24:Vieát bieåu thöùc caûm khaùng ? T24: XL= 2  fL HÑ5 : Vaän duïng, cuûng coá 1. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai ? 1. Ñaùp aùn : D. A. Ñieän trôû duøng haïn cheá hoaëc ñieàu chænh doøng ñieän vaø phaân chia ñieän aùp trong maïch ñieän. B. Tuï ñieän coù taùc duïng ngaên caûn doøng ñieän 1 chieàu vaø cho doøng ñieän xoay chieàu ñi qua. C. Cuoän caûm thöôøng duøng ñeå daãn doøng ñieän moät chieàu, chaën doøng ñieän cao taàn. D. Ñieän aùp ñònh möùc cuûa tuï laø trò soá ñieän aùp ñaët vaøo hai cöïc tuï ñieän ñeå noù hoaït ñoäng bình thöôøng. 2. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai ? 2. Ñaùp aùn : C A. Trò soá ñieän trôû cho bieát möùc ñoä caûn trôû doøng ñieän cuûa ñieän trôû. B. Trò soá ñieän dung cho bieát khaû naêng tích luyõ ñieän tröôøng cuûa tuï ñieän khi coù ñieän aùp ñaët leân hai cöïc cuûa tuï ñieän. C. Coâng suaát ñònh möùc cuûa ñieän trôû laø coâng suaát tieâu hao treân ñieän trôû maø noù coù theå chòu ñöïng ñöôïc trong thôøi gian ngaén maø khoâng hoûng. D. Trò soá ñieän caûm cho bieát khaû naêng tích luyõ naêng löôïng töø tröôøng khi coù doøng ñieän chaïy qua. HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø - Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh -GV: höôùng daãn HS hoïc baøi, -HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa caùc caâu hoûi SGK laøm baøi GV - Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi 3,soaïn -GV: höôùng daãn HS chuaån bò -HS: chuaån bò baøi môùi theo baøi theo gôïi yù SGK baøi môùi höôùng daãn cuûa GV BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TOÅ TRÖÔÛNG …………………………………..................... GV: NGUYEÃN THANH HAÛI KIEÅM TRA KIEÅM TRA CHEÙO …………………………………....................... 7 BAN GIAÙM HIEÄU ………………………………………....................... TOÅ: LY Ù- TIN - COÂNG NGHEÄ Tröôøng THPT Vónh Xuaân Giaùo aùn coâng ngheä 12   Tuaàn 2, tieát 2 NS: I. MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc : - Nhaän bieát ñöôïc hình daïng vaø phaân loïai ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän caûm. - Naém ñöôïc qui öôùc ghi voøng maøu vaø caùch ñoïc giaù trò cuûa caùc linh kieän. 2. Kó naêng : - Ñoïc vaø ño ñöôïc soá lieäu kó thuaät cuûa caùc linh kieän ñieän trôû, tuï ñieän vaø cuoän caûm. 3. Thaùi ñoä : - Coù yù thöùc thöïc hieän ñuùng quy trình vaø caùc quy ñònh veà an toøan. II. CHUAÅN BÒ : 1. Giaùo vieân : Ñoàng hoà vaïn naêng moät chieác, caùc loïai ñieän trôû coù trò soá töø 100 Ω -470 Ω 20 chieác goàm loïai ghi trò soá vaø loïai chæ thò baèng voøng maøu., caùc loïai tuï ñieän goàm 10 chieác ( tuï giaáy , tuï söù, tuï hoùa), caùc loïai cuoän caûm 6 chieác (goàm loõi khoâng khí, loõi ferit, loõi saét töø) 2. Hoïc sinh : OÂn baøi 2 ñoïc baøi 3 vaø chuaån bò baûn baùo caùo. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. OÅn ñònh lôùp : 1ph. 2. Kieåm tra baøi cuõ : Kieåm tra chuaån bò maãu baùo caùo cuûa HS Ñaët vaán ñeà : Ñeå kieåm tra chaát löôïng cuûa caùc linh kieän ñieän trôû, tuï vaø cuoän caûm ta ño trò soá cuûa chuùng nhö theá naøo ?! Ñoïc giaù trò cuûa cuûa theo qui ghi theá naøo ?! 3. Thöïc haønh : * Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn ban ñaàu : + Giôùi thieäu muïc tieâu tieát hoïc : - Nhaän bieát ñöôïc hình daïng vaø phaân loïai ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän caûm - Ñoïc vaø ño ñöôïc soá lieäu kó thuaät cuûa caùc linh kieän ñieän trôû, tuï ñieän vaø cuoän caûm. + Giôùi thieäu noäi dung vaø qui trình thöïc haønh : a) Qui öôùc veà maøu ñeå ghi vaø ñoïc trò soá ñieän trôû : Ñen Naâu ñoû Cam Vaøng Xanh luïc soá 5 soá 0 soá 1 soá 2 soá 3 soá 4 Giaù trò ñieän trôû bieåu hieän bôûi caùc voøng maøu : - Voøng thöù nhaát chæ chöõ soá thöù nhaát. - Voøng thöù hai chæ chöõ soá thöù hai. - Voøng thöù ba chæ soá chöõ soá 0 ñaët tieáp theo chöõ soá thöù hai. - Voøng thöù tö chæ möùc sai soá theo qui öôùc ( SGK). Ví duï : SGK. b) Caùch ñoïc soá lieäu kó thuaät ghi treân tuï ñieän : + Treân tuï thöôøng ghi hai soá lieäu kó thuaät : - Ñieän aùp ñònh möùc (V) GV: NGUYEÃN THANH HAÛI 8 Xanh lam soá 6 Tím soá 7 Xaùm soá 8 traéng soá 9 TOÅ: LY Ù- TIN - COÂNG NGHEÄ Tröôøng THPT Vónh Xuaân Giaùo aùn coâng ngheä 12   - Trò soá ñieän dung, ñôn vò  F. tuï goám thöôøng ghi con soá maø khoâng ghi ñôn vò : ví duï : 101 coù giaù trò 100pF ; 102 coù giaù trò 1000pF ; 203 coù giaù trò laø 20000pF. Böôùc 1 : Quan saùt vaø nhaän bieát caùc loaïi linh kieän. Böôùc 2: Choïn ra 5 ñieän trôû maøu. Laàn löôït ñoïc giaù trò töøng ñieän trôû vaø ño trò soá baèng ñoàng hoà, ghi vaøo baûng 1. Böôùc 3: Choïn 3 loaïi cuoän caûm khaùc nhau veà vaät lieäu laøm loõi vaø caùch quaán daây roài ñieàn vaøo baûng 2. Böôùc 4: Choïn ra 1 tuï coù cöïc tính vaø 1 tuï khoâng coù cöïc tính ñeå ñoïc caùc soá lieäu kó thuaät, ghi vaøo baûng 3. + Phaân duïng cuï cho caùc nhoùm : Caùc nhoùm nhaän vaø kieåm tra soá löôïng duïng cuï. MAÃU BAÙO CAÙO THÖÏC HAØNH ÑIEÄN TRÔÛ – CUOÄN CAÛM – TUÏ ÑIEÄN Hoï vaø teân : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Tìm hieåu, ñoïc vaø ño trò soá cuûa ñieän trôû : Baûng 1 SGK. 2. Tìm hieåu veà cuoän caûm : Baûng 2 SGK. 3. Tìm hieåu veà tuï ñieän : Baûng 3 SGK. 4. Ñaùnh giaù keát quaû thöïc haønh : * Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh : TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Tìm hieåu veà ñieän trôû + Haõy xaùc ñònh ñieän trôû, cuoän caûm tuï ñieän döïa vaøo + HS xem caùc duïng cuï vaø xaùc ñònh caùc linh hình daïng ñaëc ñieåm beân ngoøai cuûa chuùng . kieän vaø ñaët caùc linh kieän cuøng loïai moät choã. + Haõy ñoïc trò soá ñieän trôû ghi baèng voøng maøu. + HS ñoïc trò soá ñieän trôû döïa vaøo höôùng daãn cuûa GV hoaëc döïa vaøo caùch höôùng daãn cuûa SGK. + Giaùo vieân laáy moät ñieän trôû maøu ñoïc vaø höôùng + HS tieáp tuïc ñoïc caùc trò soá ñieän trôû maøu khaùc daãn hoïc sinh caùch ñoïc. + Ghi soá lieäu ñoïc ñöôïc vaøo baûng 1. + Caùc nhoùm ghi soá lieäu ñoïc ñöôïc vaøo baûng 1. + Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh caùch söû duïng ñoàng + HS quan saùt vaø nhôù laïi caùch söû duïng ñoàng hoà hoà vaïn naêng . vaïn naêng ôû lôùp 11. + Haõy ño trò soá ñieän trôû cuûa caùc ñieän trôû vaø ghi vaøo + Caùc nhoùm phaân tieán haønh ño trò soá ñieän trôû baûng soá 1. vaø ghi vaøo baûng soá 1. + Ghi nhaän xeùt vaøo coät töông öùng. + Ghi nhaän xeùt vaøo coät töông öùng. Tìm hieåu veà cuoän caûm + Haõy choïn ra 3 loïai cuoän caûm khaùc nhau veà vaät + HS quan saùt caùc cuoän daây vaø xaùc ñònh caùc lieäu laøm loõi vaø caùch quaán daây roài ñieàn vaøo baûng 2. cuoän daây. + Haõy phaân bieät cuoän daây cao taàn, trung taàn vaø aâm + Xaùc ñònh cuoän daây cao taàn ,trung taàn , aâm taàn. taàn. + Ghi kí hieäu vaät lieäu loõi vaøo baûng 2. + Ghi kí hieäu vaät lieäu loõi vaøo baûng 2. + Ghi nhaän xeùt vaøo baûng 2. + Ghi nhaän xeùt vaøo baûng 2. Tìm hieåu veà tuï ñieän + Giaùo vieân laáy moät tuï ñieän ñoïc vaø giaûi thích soá + Nghe höôùng daãn vaø ñoïc, giaûi thích soá lieäu kó lieäu kó thuaät treân tuï ñieän. thuaät cuûa caùc tuï ñieän coøn laïi. GV: NGUYEÃN THANH HAÛI 9 TOÅ: LY Ù- TIN - COÂNG NGHEÄ Tröôøng THPT Vónh Xuaân Giaùo aùn coâng ngheä 12   + Haõy choïn moät tuï ñieän coù cöïc tính vaø moät tuï ñieän + Choïn moät tuï ñieän coù cöïc tính vaø moät tuï ñieän khoâng coù cöïc tính, ñoïc vaø ghi caùc soá lieäu kó thuaät khoâng coù cöïc tính, ñoïc vaø ghi caùc soá lieäu kó vaøo baûng soá 3. thuaät vaøo baûng soá 3. + Haõy giaûi thích caùc soá lieäu kó thuaät ghi treân tuï + Ghi giaûi thích soá lieäu kó thuaät vaøo baûng 3. ñieän. Hoïat ñoäng 3 : Keát thuùc tieát hoïc ñaùnh giaù keát quaû. + HS hoøan thaønh baùo caùo veà keát quaû thöïc haønh theo maãu. + GV döïa vaøo quaù trình thöïc haønh vaø keát quaû thuïc haønh nhaän xeùt ñaùnh tieát thöïc haønh . + Noäp baùo caùo thöïc haønh vaø thu doïn duïng cuï, veä sinh phoøng thöïc haønh., giaûm chaát thaûi raén ra moâi tröôøng. Caên daën : Tham khaûo baøi 4. BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TOÅ TRÖÔÛNG …………………………………..................... GV: NGUYEÃN THANH HAÛI KIEÅM TRA KIEÅM TRA CHEÙO …………………………………....................... 10 BAN GIAÙM HIEÄU ………………………………………....................... TOÅ: LY Ù- TIN - COÂNG NGHEÄ Tröôøng THPT Vónh Xuaân Giaùo aùn coâng ngheä 12   Tuaàn 3, tieát 3 NS: I. MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc : - Bieát caáu taïo, kí hieäu, phaân loaïi vaø coâng duïng cuûa moät soá linh kieän baùn daãn vaø IC. - Bieát ñöôïc nguyeân lyù laøm vieäc cuûa tirixto vaø triac 2. Kó naêng : - Phaân bieät ñöôïc caùc linh kieän baùn daãn vaø nhaän bieát ñöôïc caùc cöïc cuûa chuùng. 3. Thaùi ñoä : - Coù thaùi ñoä hoïc taäp nghieâm tuùc, thaûo luaän tìm hieåu kieán thöùc. II. CHUAÅN BÒ : 1. Giaùo vieân : Caùc hình vaø tranh veõ : 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-6, 4-7 ( SGK) - Moät soá linh kieän maãu : caùc loaïi ñioát tieáp ñieåm vaø tieáp maët, caùc loaïi tranzito PNP vaø NPN, caùc loaïi tirixto, triac,diac, IC 2. Hoïc sinh : Xem laïi baûn chaát cuûa doøng ñieän trong chaát baùn daãn cuõng nhö öùng duïng cuûa chaát baùn daãn trong vieäc taïo ra caùc linh kieän baùn daãn (ñioát, tranzito). (vaät lyù 11). Tham khaûo baøi 4. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi -OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp - Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù lôùp. -Coâng duïng, caáu taïo cuûa ñieän - Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS - HS: ñöôïc goïi traû lôøi trôû ?Trò soá ñieän trôû, Coâng suaát vaø neâu caâu hoûi => HS khaùc nhaän xeùt ñònh möùc cuûa ñieän trôû laø gì ? Baøi 4 : LINH KIEÄN BAÙN -Giôùi thieäu baøi môùi: Hieän nay - HS: Laéng nghe trong ñôøi soáng vaø trong saûn DAÃN VAØ IC xuaát vieäc öùng duïng kó thuaät, coâng ngheä thoâng tin phaùt trieån nhö theá naøo ?! Hoâm nay chuùng ta seõ cuøng nhau nghieân cöùu vaán ñeà naøy. HÑ2: tìm hieåu veà ñioát vaø tranzito I. Ñioát baùn daãn : GV: Xem thoâng tin muïc I SGK. HS: Xem thoâng tin muïc I. 1. Caáu taïo: H1: Ñioát baùn daãn coù caáu taïo T1: Laø linh kieän baùn daãn coù 1 lôùp Linh kieän baùn daãn coù 1 lôùp tieáp theá naøo? tieáp giaùp P-N, coù hai cöïc A,K. giaùp P-N, coù hai cöïc A, K. H2: Theo cheá taïo, ñioát chia T2: Hai loaïi : Ñioât tieáp ñieåm vaø 2. Phaân loaïi : maáy loaïi ? ñioât tieáp maët + Theo cheá taïo : H3: Neâu ñaëc ñieåm, coâng duïng T3: Ñioât tieáp ñieåm : Choã tieáp giaùp - Ñioât tieáp ñieåm. cuûa ñioât tieáp ñieåm ? raát nhoû, chæ cho doøng ñieän nhoû ñi - Ñioât tieáp maët. qua, duøng ñeå taùch soùng vaø troän GV: NGUYEÃN THANH HAÛI 11 TOÅ: LY Ù- TIN - COÂNG NGHEÄ Tröôøng THPT Vónh Xuaân Giaùo aùn coâng ngheä 12   H4: Neâu ñaëc ñieåm, coâng duïng cuûa ñioât tieáp maët ? + Theo chöùc naêng : - Ñioât oån aùp : - Ñioât chænh löu : H5: Theo chöùc naêng coù maáy loaïi, coâng duïng moãi loaïi ? +Kí hieäu trong maïch ñieän: hình 4.1 SGK. II. Tranzito : 1. Caáu taïo : Linh kòeân baùn daãn coù 2 lôùp tieáp giaùp P – N vaø coù 3 cöïc ( E,B,C) 2. Phaân loaïi : + PNP +NPN - Sô ñoà caáu taïo vaø kí hieäu trong maïch ñieän : hình 4.3 SGK 3. Coâng duïng : Duøng ñeå khueách ñaïi, taùch soùng vaø xung . . . H6: Veõ kí hieäu ñioát vaø chæ chieàu doøng ñieän ñioât cho qua ? H7: Caáu taïo cuûa tranzito coù T7: Laø linh kòeân baùn daãn coù 2 lôùp maáy lôùp tieáp giaùp vaø maáy tieáp giaùp P – N vaø coù 3 cöïc ( E,B,C). cöïc ? H8: Ngöôøi ta phaân tranzito theá naøo ? loaïi T8: döïa vaøo caáu taïo phaân loaïi : PNP vaø NPN. H9: Kí hieäu vaø chieàu doøng T9: Veõ kí hieäu vaø chæ chieàu doøng ñieän cho qua moãi loaïi. ñieän qua moãi loaïi ? H10: Coâng duïng cuûa tranzito ? T10: Duøng ñeå khueách ñaïi, taùch soùng vaø xung . . . HÑ3: Tìm hieåu veà tirixto: III. Tirixto : GV: Haõy xem thoâng tin muïc III.1 SGK. 1. Caáu taïo vaø coâng duïng : + Caáu taïo: H11: Caáu taïo tirixto coù maáy Coù 3 lôùp tieáp giaùp P – N vôùi 3 lôùp tieáp giaùp P-N, maáy cöïc ? cöïc : A, K,G. H12: Veõ kí hieäu, chæ teân caùc + Kí hieäu : h.4.4. cöïc ? H13: Tirixto coù coâng duïng gì ? + Coâng duïng: Duøng trong maïch chænh löu coù ñieåu khieån. GV: Haõy xem thoâng tin muïc 2. Nguyeân lyù laøm vieäc vaø soá lieäu III.2. kó thuaät : H14: Khi chöa coù UGK > 0, a) Nguyeân lí laøm vieäc : UAK> 0 thì tirixto ñaãn ñieän + Khi chöa coù UGK > 0 thì duø khoâng ? UAK> 0, noù vaãn khoâng daãn ñieän. H15: Khi naøo noù daãn ñieän ? + Khi coù UGK > 0 vaø UAK> 0, noù cho doøng ñieän ñi töø A sang K, UGK khoâng coøn taùc duïng. H16: Caùc soá lieäu kó thuaät b) Soá lieäu kó thuaät : chính cuûa tirixto laø gì ? GV: NGUYEÃN THANH HAÛI taàn. T4: Ñioât tieáp maët : Choã tieáp giaùp coù dieän tích lôùn, cho doøng ñieän lôùn ñi qua, duøng chænh löu. T5: Hai loaïi : - Ñioât oån aùp : OÅn ñònh ñieän aùp moät chieàu. - Ñioât chænh löu : Bieán doøng xoay chieàu thaønh doøng ñieän moät chieàu. T6: Veõ vaø neâu chieàu doøng ñieän cho qua ñioát. 12 HS: Xem thoâng tin muïc III. 1 SGK. T11: Coù 3 lôùp tieáp giaùp P – N vôùi 3 cöïc : A, K,G. T12: Veõ kí hieäu, chæ teân caùc cöïc T13: Duøng trong maïch chænh löu coù ñieåu khieån. HS: Xem thoâng tin muïc III. 2 SGK. T14: Khi chöa coù UGK > 0 thì duø UAK> 0, noù vaãn khoâng daãn ñieän. T15: Khi coù UGK > 0 vaø UAK> 0, noù cho doøng ñieän ñi töø A sang K, UGK khoâng coøn taùc duïng. T16: IAkñm, UAkñm, UGKñm vaø IGKñm. TOÅ: LY Ù- TIN - COÂNG NGHEÄ Tröôøng THPT Vónh Xuaân Giaùo aùn coâng ngheä 12   IAkñm, UAkñm, UGKñm vaø IGKñm. IV.Triac vaø ñiac : 1. Caáu taïo kí hieäu vaø coâng duïng: +Caáu taïo : caû hai ñeàu coù caáu truùc nhieàu lôùp ; triac coù 3 cöïc A1, A2, G coøn triac khoâng coù cöïc G. + Caáu taïo vaø kí hieäu trong maïch ñieän: hình 4.6SGK - Coâng duïng : Duøng ñeå ñieàu khieån trong caùc maïch ñieän xoay chieàu. 2. Nguyeân lyù laøm vieäc vaø soá lieäu kyõ thuaät : a) Nguyeân lyù laøm vieäc : *Triac : + Khi G vaø A2 coù ñieän theá aâm so vôùi A1 thì triac môû, I töø A1 sang A2 + Khi G vaø A2 coù ñieän theá döông so vôùi A1 thì triac môû, I töø A2 sang A1 HÑ4: Tìm hieåu veà triac vaø ñiac GV: xem thoâng tin muïc III.1. HS: Xem thoâng tin. H17: Caáu taïo cuûa triac vaø ñiac T17: Caû hai ñeàu coù caáu truùc nhieàu gioáng vaø khaùc nhau theá naøo ? lôùp ; triac coù 3 cöïc A1, A2, G coøn triac khoâng coù cöïc G. GV: Giôùi thieäu caáu taïo vaø kí HS: Theo doõi tranh veõ. hieäu baèng trang veõ. H18: Coâng duïng cuûa triac vaø T18: Duøng ñeå ñieàu khieån trong ñiac ? caùc maïch ñieän xoay chieàu. GV: Haõy xem thoâng tin muïc HS: Xem thoâng tin. III.2 . H19: Khi naøo triac môû cho I T19: Khi G vaø A2 coù ñieän theá aâm chaïy töø A1 sang A2 ? so vôùi A1 thì triac môû, A1 ñoùng vai troø anoát, A2 ñoùng vai troø laø catoát, doøng ñieän ñi töø A1 sang A2 T20: Khi G vaø A2 coù ñieän theá H20: Khi naøo triac môû cho I döông so vôùi A1 thì triac môû, A2 ñoùng vai troø anoát, A1 ñoùng vai troø chaïy töø A2 sang A1 ? laø catoát, doøng ñieän ñi töø A2 sang A1 * Ñiac : T21: Khi ñöôïc kích môû baèng caùch Ñöôïc kích môû baèng caùch naâng H21: Ñiac hoaït ñoäng cho doøng naâng cao ñieän aùp ñaët vaøo hai cöïc cao ñieän aùp ñaët vaøo hai cöïc T22: IAñm, UAñm, UG vaø IG. ñieän qua khi naøo ? b)Soá lieäu kó thuaät : IAñm, UAñm, H22: Neâu soá lieäu kó thuaät cuûa UG vaø IG. triac vaø ñiac ? HÑ5: Tìm hieåu veà quang ñieän töû vaø vi maïch toå hôïp V. Quang ñieän töû : GV: Haõy xem thoâng tin muïc V. HS: Xem thoâng tin. + laø linh kieän ñieän töû coù thoâng H23: Quang ñieän trôû laø gì ? T23: laø linh kieän ñieän töû coù thoâng soá thay ñoåi theo ñoä chieáu saùng. soá thay ñoåi theo ñoä chieáu saùng. + Duøng trong caùc maïch ñieän töû H24: Cho bieát coâng duïng cuûa T24: Duøng trong caùc maïch ñieän töû ñieàu khieån baèng aùnh saùng. quang ñieän trôû ? ñieàu khieån baèng aùnh saùng. VI. Vi maïch toå hôïp GV: Yeâu caàu xem thoâng tin HS: Xem thoâng tin. + Laø vi maïch ñieän töû tích hôïp. muïc VI + Phaân loaïi : H25: Vi maïch toå hôïp laø gì ? T25: Laø vi maïch ñieän töû tích hôïp, -IC töông töï : duøng ñeå khueách goïi taét laø IC. ñaïi, taïo dao ñoäng, oån aùp. . . H26: IC töông töï duøng ñeå laøm T26: Duøng ñeå khueách ñaïi, taïo dao -IC soá : duøng trong thieát bò töï gì ? ñoäng, oån aùp thu phaùt soùng voâ ñoäng, xung soá, trong maùy tính tuyeán ñieän, giaûi maõ ti vi maøu . . . GV: NGUYEÃN THANH HAÛI 13 TOÅ: LY Ù- TIN - COÂNG NGHEÄ Tröôøng THPT Vónh Xuaân ñieän töû. . . Giaùo aùn coâng ngheä 12   H27: IC soá duøng ñeå laøm gì ? HÑ5: Vaän duïng, cuûng coá 1. Neâu caáu taïo vaø coâng duïng cuûa ñioât ? 2. Neâu caáu taïo vaø coâng duïng cuûa tranzito ? 3. Tirixto thöôøng duøng ñeå laøm gì ? 4. Triac vaø ñiac cho doøng ñieän qua noù coù chieàu theá naøo ? HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø - Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh -GV: höôùng daãn HS hoïc baøi, caùc caâu hoûi SGK laøm baøi - Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi 5,soaïn -GV: höôùng daãn HS chuaån bò baøi theo caâu hoûi SGK baøi môùi T27: Duøng trong thieát bò töï ñoäng, thieát bò xung soá, trong xöû lí thoâng tin, trong maùy tính ñieän töû. . 1. HS neâu laïi caáu taïo vaø coâng duïng. 2. HS neâu laïi caáu taïo vaø coâng duïng. 3. Neâu coâng duïng. 4. Cho doøng ñieän qua ñöôïc theo hai chieàu tuyø thuoäc ñieän aùp ñaët vaøo caùc cöïc. -HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV -HS: chuaån bò baøi môùi theo höôùng daãn cuûa GV BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TOÅ TRÖÔÛNG …………………………………..................... GV: NGUYEÃN THANH HAÛI KIEÅM TRA KIEÅM TRA CHEÙO …………………………………....................... 14 BAN GIAÙM HIEÄU ………………………………………....................... TOÅ: LY Ù- TIN - COÂNG NGHEÄ Tröôøng THPT Vónh Xuaân Giaùo aùn coâng ngheä 12   Tuaàn 4, tieát 4 NS: I. MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : -Cuûng coá nguyeân lí laøm vieäc cuûa caùc linh kieän : Ñioát ; Tirixto ; Triac vaø naém vöõng kí hieäu cuûa chuùng. 2. Kó naêng : - Nhaän daïng ñöôïc caùc loaïi ñioát, tirixto vaø triac. -Ño ñöôïc ñieän trôû thuaän, ñieän trôû ngöôïc cuûa caùc linh kieän ñeå xaùc ñònh ñöôïc cöïc anoât, catoât loaïi toát, xaáu. 3.Thaùi ñoä : -Coù yù thöùc thöïc hieän ñuùng qui trình vaø caùc qui ñònh veà an toaøn. II. CHUAÅN BÒ : 1. Giaùo vieân : Moãi nhoùm : 1 ñoàng hoà vaïn naêng ; ñioât tieáp ñieåm vaø tieáp maët (toát + xaáu) : 6 chieác ; Tirixto vaø triac (toát vaø xaáu) : 6 chieác. 2. Hoïc sinh : OÂn baøi 4 ; caùch söû duïng ñoàng hoà vaïn naêng ; ñoïc baøi 5 vaø chuaån bò maãu baùo caùo. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. OÅn ñònh lôùp : 2. Kieåm tra baøi cuõ : Ñaët vaán ñeà : 3. Thöïc haønh : ° Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn ban ñaàu : + Giôùi thieäu muïc tieâu tieát hoïc : Quan saùt, nhaän bieát caùc loaïi linh kieän. Ño ñieän trôû thuaän vaø nghòch cuûa caùc linh kieän. + Giôùi thieäu noäi dung vaø qui trình thöïc haønh : Böôùc 1 : Quan saùt, nhaän bieát caùc loaïi linh kieän : Caên cöù hình daïng, caáu taïo beân ngoaøi ñeå choïn rieâng ra : Ñioát tieáp ñieåm, ñioát tieáp maët, tirixto, triac : - Ñioát tieáp ñieåm coù hai ñieän cöïc, daây daãn nhoû. - Ñioát tieáp maët coù hai ñieän cöïc, daây daãn to. - tirixto vaø triac ñeàu coù ba ñieän cöïc. Böôùc 2: Chuaån bò ñoàng hoà ño : Chuyeån ñoàng hoà vaïn naêng veà thang ño ñieän trôû x 100  . Kieåm tra chænh laïi kim ñoäng hoà cho ñuùng vò trí 0  khi chaäp hai ñaàu que ño laïi. Chuù yù : - Que ñoû caém ôû cöïc döông (+) cuûa ñoàng hoà laø cöïc aâm (-) cuûa pin 1,5V ôû trong ñoàng hoà. - Que ñen caém ôû cöïc aâm (-) cuûa ñoàng hoà laø cöïc döông (+) cuûa pin 1,5V ôû trong ñoàng hoà. Böôùc 3: Ño ñieän trôû thuaän vaø nghòch cuûa caùc linh kieän : a) Choïn ra hai loaïi ñioát roài laàn löôït ño ñieän trôû thuaän, ngöôïc theo hình 5.1 SGK. Ghi vaøo baûng baùo caùo. Nhaän xeùt ghi Ñioát toát hay xaáu. b) Choïn ra tirixto roài laàn löôït ño ñieän trôû thuaän, ngöôïc trong hai tröôøng hôïp cho UGK = 0 vaø UGK > 0V theo hình 5.2 SGK. Ghi keát quaû vaøo baûng baùo caùo. Nhaän xeùt daãn ñieän hay khoâng. GV: NGUYEÃN THANH HAÛI 15 TOÅ: LY Ù- TIN - COÂNG NGHEÄ Tröôøng THPT Vónh Xuaân Giaùo aùn coâng ngheä 12   c) Choïn ra triac roài laàn löôït ño ñieän trôû giöõa hai ñaàu A 1 vaø A2 trong hai tröôøng hôïp : - Cöïc G ñeå hôû vaø ño theo hình 5.3a SGK. - Cöïc G noái vôùi A 2 vaø ño theo hình 5.3b. ghi keát quaû vao baûng baùo caùo. Nhaän xeùt daãn ñieän hay khoâng. + Phaân duïng cuï cho caùc nhoùm : Caùc nhoùm nhaän vaø kieåm tra soá löôïng duïng cuï. MAÃU BAÙO CAÙO THÖÏC HAØNH ÑIOÂT – TIRIXTO – TRIAC Hoï vaø teân : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Tìm hieåu vaø kieåm tra ñioát : Baûng 1 SGK. 2. Tìm hieåu vaø kieåm tra tirixto : Baûng 2 SGK. 3. Tìm hieåu vaø kieåm tra triac : Baûng 3 SGK. 4. Ñaùnh giaù keát quaû thöïc haønh : ° Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh : TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Quan saùt, nhaän bieát caùc loaïi linh kieän + Yeâu caàu caùc nhoùm quan saùt nhaän bieát caùc loaïi linh + Caùc nhoùm thaûo luaän nhaän bieát caùc loaïi linh kieän : Ñioát tieáp ñieåm, ñioát tieáp maët, tirixto, triac kieän. + Quan saùt theo doõi caùc nhoùm löïa choïn linh kieän. + Caên cöù hình daïng, caáu taïo beân ngoaøi ñeå choïn rieâng ra : Ñioát tieáp ñieåm, ñioát tieáp maët, tirixto, triac + Yeâu caàu ñaïi dieän nhoùm neâu caên cöù ñaëc ñieåm ñeå + Ñaïi dieän nhoùm neâu ñaëc dieåm nhaän bieát caùc nhaän bieát. linh kieän chæ cuï theå vaøo linh kieän. 2. Chuaån bò ñoàng hoà ño + Yeâu caàu caùc nhoùm quan saùt ñoàng hoà ño vaø chuyeån + Chuyeån ñoàng hoà vaïn naêng veà thang ño ñieän trôû x 100  . thang ño ñieän trôû veà x 100  . + Kieåm tra chænh laïi kim ñoäng hoà cho ñuùng vò + Kieåm tra vieäc chænh laïi kim cuûa caùc nhoùm. trí 0  khi chaäp hai ñaàu que ño laïi. + Yeâu caàu caùc nhoùm chæ vaø neâu thang ño caàn ñoïc + Quan saùt maët thang ño naém vöõng thang ño caàn ñoïc. Ñaïi dieän neâu thang ño ñoïc treân maët treân maët chia ñoä öùng thang ño ñaõ chuyeån treân. chia ñoä. + Yeâu caàu caùc nhoùm neâu chæ cöïc döông vaø cöïc cuûa + Neâu cöïc döông vaø cöïc aâm cuûa pin trong ñoàng hoà ño. pin trong ñoàng hoà ño. 3. Ño ñieän trôû thuaän vaø nghòch cuûa caùc linh kieän a) Ño ñieän trôû thuaän vaø nghòch cuûa ñioát : + Theo doõi caùch ño ñioát cuûa caùc nhoùm. Ghi vaøo baûng baùo caùo. Nhaän xeùt ghi ñioát toát hay xaáu. + Theo doõi caùch ño Tirixto cuûa caùc nhoùm. Chæ daãn b) Ño ñieän trôû thuaän, ngöôïc cuûa Tirixto trong hai tröôøng hôïp cho UGK = 0 vaø UGK > 0V theo theâm ñoái vôùi nhoùm coøn chöa naém vöõng caùch ño. hình 5.2 SGK. Ghi keát quaû vaøo baûng baùo caùo. Nhaän xeùt daãn ñieän hay khoâng. GV: NGUYEÃN THANH HAÛI 16 TOÅ: LY Ù- TIN - COÂNG NGHEÄ Tröôøng THPT Vónh Xuaân Giaùo aùn coâng ngheä 12   + Nhaéc nhôû caùc nhoùm ghi soá lieäu ño ñöôïc vaøo baûng c) Laàn löôït ño ñieän trôû giöõa hai ñaàu A 1 vaø A2 baùo caùo vaø ghi nhaän xeùt. cuûa triac trong hai tröôøng hôïp : - Cöïc G ñeå hôû vaø ño theo hình 5.3a SGK. - Cöïc G noái vôùi A 2 vaø ño theo hình 5.3b. ghi keát quaû vaøo baûng baùo caùo. Nhaän xeùt daãn ñieän hay khoâng. ° Hoaït ñoäng 3 : Ñaùnh giaù keát quaû : + Caùc nhoùm ñaïi dieän baùo caùo keát quaû thöïc haønh vaø töï ñaùnh giaù. + Nhaän xeùt yù thöùc HS trong giôø thöïc haønh. + HS hoaøn thaønh vaø noäp baùo caùo, thu doïn duïng cuï, veä sinh phoøng hoïc, giaûm chaát thaûi raén ra moâi tröôøng. Caên daën : Chuaån bò thöïc haønh baøi 6 vaøo tieát sau. BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TOÅ TRÖÔÛNG …………………………………..................... GV: NGUYEÃN THANH HAÛI KIEÅM TRA KIEÅM TRA CHEÙO …………………………………....................... 17 BAN GIAÙM HIEÄU ………………………………………....................... TOÅ: LY Ù- TIN - COÂNG NGHEÄ Tröôøng THPT Vónh Xuaân Giaùo aùn coâng ngheä 12   Tuaàn 5, tieát 5 NS: I. MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc : -Cuõng coá kieán thöùc veà tranzito. 2. Kó naêng : - Nhaän daïng ñöôïc caùc loaïi tranzito PNP, NPN cao taàn, aâm taàn, coâng suaát nhoû, coâng suaát lôùn. - Ño ñöôïc ñieän trôû thuaän , ngöôïc giöõa caùc chaân cuûa tranzito ñeå phaân bieät loaïi tranzito PNP, NPN, phaân bieät loaïi toát, xaáu vaø xaùc ñònh ñöôïc ñieän cöïc B cuûa tranzito. 3. Thaùi ñoä : - Coù yù thöùc thöïc hieän ñuùng quy trình vaø caùc qui ñònh veà an toaøn. II. CHUAÅN BÒ : 1. Giaùo vieân : duïng cuï, vaät lieäu cho 1 nhoùm HS: - Ñoàng hoà vaïn naêng : 1 chieác - Tranzito caùc loaïi: PNP. NPN cao taàn, aâm taàn, coâng suaát nhoû, coâng suaát lôùn (loaïi toát, xaáu) cuûa Nhaät Baûn: 8 chieác. 2. Hoïc sinh : OÂn kieán thöùc veà tranzito. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. OÅn ñònh lôùp : 1 ph. 2. Kieåm tra baøi cuõ : Kieåm tra chuaån bò maãu baùo caùo. Ñaët vaán ñeà : Ta ñaõ hoïc veà tranzito, nay ta tìm hieåu caùch kieåm tra chaát löôïng tranzito nhö theá naøo ! 3. Thöïc haønh : ° Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn ban ñaàu : + Giôùi thieäu muïc tieâu tieát hoïc : - Quan saùt, nhaän bieát caùc tranzito PNP va NPN cao taàn, aâm taàn, coâng suaát nhoû, coâng suaát lôùn. . - Ño ñöôïc ñieän trôû thuaän , ngöôïc giöõa caùc chaân cuûa tranzito ñeå phaân bieät loaïi tranzito PNP, NPN, phaân bieät loaïi toát, xaáu vaø xaùc ñònh ñöôïc ñieän cöïc B cuûa tranzito. + Giôùi thieäu noäi dung vaø qui trình thöïc haønh : - GV Neâu caùch ñaët teân vaø kí hieäu tranzito Nhaät Baûn. - Giaûi thích caùc kí hieäu. - Neâu caùch ño ñeå tìm ra cöïc B vaø phaân bieät loaïi PNP vaø NPN : Ño ñieän trôû thuaän vaø ñieän trôû ngöôïc cuûa tieáp giaùp P-N theo sô ñoà hình 6.1. SGK. Böôùc 1: Quan saùt, nhaän bieát vaø phaân loaïi caùc tranzito cuûa Nhaät Baûn Böôùc 2: Chuaån bò ñoàng hoà ño: chuyeån ñoàng hoà vaïn naêng veà thang ño ñieän trôû x 100  . Kieåm tra chænh laïi kim ñoàng hoà cho ñuùng vò trí 0  khi chaäp hai ñaàu que ño laïi. Chuù yù : - Que ñoû caém ôû cöïc döông (+) cuûa ñoàng hoà laø cöïc aâm (-) cuûa pin 1,5V ôû trong ñoàng hoà. - Que ñen caém ôû cöïc aâm (-) cuûa ñoàng hoà laø cöïc döông (+) cuûa pin 1,5V ôû trong ñoàng hoà. Böôùc 3: Xaùc ñònh loaïi vaø chaát löôïng tranzito : ño ñieän trôû ñeá xaùc ñònh loaïi, chaát löôïng cuûa tranzito theo hình 6.1 vaø hình 6.2. Sau ñoù ghi trò soá ñieän trôû vaø nhaän xeùt vaøo baûng cuûa maãu baùo caùo thöïc haønh. + Phaân duïng cuï cho caùc nhoùm : Caùc nhoùm nhaän vaø kieåm tra soá löôïng duïng cuï. GV: NGUYEÃN THANH HAÛI 18 TOÅ: LY Ù- TIN - COÂNG NGHEÄ Tröôøng THPT Vónh Xuaân Giaùo aùn coâng ngheä 12   MAÃU BAÙO CAÙO THÖÏC HAØNH ÑIOÂT – TIRIXTO – TRIAC Hoï vaø teân : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Tìm hieåu vaø kieåm tra tranzito : Baûng ghi giaù trò ño trang 35 SGK. 2. Ñaùnh giaù keát quaû thöïc haønh : ° Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh : TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Quan saùt, nhaän bieát vaø phaân loaïi caùc tranzito cuûa Nhaät Baûn : GV: Yeâu caàu HS : HS: Thöïc hieän : + Ñoïc kí hieäu ghi treân tranzito Nhaät Baûn ñeå xaùc + Ñoïc kí hieäu ghi treân tranzito Nhaät Baûn ñeå xaùc ñònh : ñònh : -Tranzito cao taàn loaïi PNP : coù kí hieäu A. -Tranzito cao taàn loaïi PNP : coù kí hieäu A. -Tranzito aâm taàn loaïi PNP : coù kí hieäu B. -Tranzito aâm taàn loaïi PNP : coù kí hieäu B. - Tranzito cao taàn loaïi NPN : coù kí hieäu C. - Tranzito cao taàn loaïi NPN : coù kí hieäu C. - Tranzito aâm taàn loaïi NPN : coù kí hieäu D. - Tranzito aâm taàn loaïi NPN : coù kí hieäu D. + Phaân caùc loaïi treân ra thaønh 4 nhoùm. + Phaân caùc loaïi treân ra thaønh 4 nhoùm. + Kieåm tra keát quaû caùc nhoùm phaân loaïi. + Baùo caùo GV kieåm tra. 2. Chuaån bò ñoàng hoà ño GV: Yeâu caàu HS : HS: Thöïc hieän : + Chuyeån ñoàng hoà vaïn naêng veà thang ño ñieän trôû + Chuyeån ñoàng hoà vaïn naêng veà thang ño ñieän trôû x 100  . Kieåm tra chænh laïi kim ñoàng hoà cho x 100  . Kieåm tra chænh laïi kim ñoàng hoà cho ñuùng vò trí 0  khi chaäp hai ñaàu que ño laïi. ñuùng vò trí 0  khi chaäp hai ñaàu que ño laïi. + Kieåm tra vieäc chuyeån thang ño ñoàng hoà. + Baùo caùo GV kieåm tra. 3. Ño ñöôïc ñieän trôû thuaän , ngöôïc giöõa caùc chaân cuûa tranzito GV: Yeâu caàu HS : HS: Thöïc hieän : 1. Xaùc ñònh cöïc B cuûa tranzito PNP : + Khi que ñoû ôû cöïc naøo maø que ñen ñaët vaøo hai + Xaùc ñònh cöïc B cuûa tranzito PNP loaïi 2SA vaø 2SB. cöïc coøn laïi. thaáy ñieän trôû ñeàu nhoû: Ñoù laø cöïc B. + Ño trò soá ñieän trôû B - E loaïi 2SA + Ño trò soá ñieän trôû B - E loaïi 2SA : -Khi que ñoû ôû B. -Khi que ñoû ôû B. -Khi que ñen ôû B. -Khi que ñen ôû B. + Ño ñieän trôû B – C loaïi 2SA : + Ño ñieän trôû B – C loaïi 2SA : -Khi que ñoû ôû B. -Khi que ñoû ôû B. -Khi que ñen ôû B. -Khi que ñen ôû B. + Ño trò soá ñieän trôû B - E loaïi 2SB töông töï. + Ño trò soá ñieän trôû B - E loaïi 2SB : Töông töï. + Ño ñieän trôû B – C loaïi 2SB töông töï. + Ño ñieän trôû B – C loaïi 2SB : Töông töï. + Ghi caùc soá lieäu ño ñöôïc vaøo baûn baùo caùo. + Ghi caùc soá lieäu ño ñöôïc vaøo baûn baùo caùo. 2. Xaùc ñònh cöïc B cuûa tranzito NPN : + Khi que ñen ôû cöïc naøo maø que ñoû ñaët vaøo hai + Xaùc ñònh cöïc B cuûa tranzito NPN loaïi 2SC vaø 2SD. cöïc coøn laïi. thaáy ñieän trôû ñeàu nhoû: Ñoù laø cöïc B. + Ño trò soá ñieän trôû B – E vaø B – C vôùi caùc yeâu GV: NGUYEÃN THANH HAÛI 19 TOÅ: LY Ù- TIN - COÂNG NGHEÄ Tröôøng THPT Vónh Xuaân Giaùo aùn coâng ngheä 12   + Ño trò soá ñieän trôû B – E vaø B – C vôùi caùc yeâu caàu töông töï cho tranzito 2SC vaø 2SD. caàu töông töï cho tranzito 2SC vaø 2SD. + Ghi keát quaû ño töông öùng vaøo baûng baùo caùo. + Ghi keát quaû ño töông öùng vaøo baûng baùo caùo. + Ghi nhaän xeùt loaïi toát xaáu, töông öùng vaøo coät ôû + Nhaän xeùt loaïi toát xaáu, töông öùng vaøo coät ôû baûng baûng baùo caùo. baùo caùo ? ° Hoaït ñoäng 3 : Ñaùnh giaù keát quaû : + Caùc nhoùm ñaïi dieän baùo caùo keát quaû thöïc haønh vaø töï ñaùnh giaù. + Nhaän xeùt yù thöùc HS trong giôø thöïc haønh. + HS hoaøn thaønh vaø noäp baùo caùo, thu doïn duïng cuï, veä sinh phoøng hoïc, giaûm chaát thaûi raén ra moâi tröôøng. Caên daën : BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TOÅ TRÖÔÛNG …………………………………..................... GV: NGUYEÃN THANH HAÛI KIEÅM TRA KIEÅM TRA CHEÙO …………………………………....................... 20 BAN GIAÙM HIEÄU ………………………………………....................... TOÅ: LY Ù- TIN - COÂNG NGHEÄ
- Xem thêm -