Tài liệu Giáo án công nghệ lớp 12 chuẩn ktkn_bộ 12

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THPT Na R× B¾c K¹n T©n GV: §µo Ngäc PPPhÇn 1 kÜ thuËt ®iÖn tö Ch¬ng1 linh kiÖn ®iÖn Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng 07 / 08 /2012 12A1 : 11/08/2012 12A4 : 10/08/2012 12A7 : 09/08/2012 TiÕt1: 12A2 : 09/08/2012 12A5 :10/08/2012 12A8 : 12A3 : 10/08/2012 12A6 : 12A9 : 09/08/2012 Bµi 2 c¸c linh kiÖn ®iÖn trë-tô ®iÖn-cuén c¶m I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc cÊu t¹o, kÝ hiÖu,SLKT và c«ng dông cña c¸c lo¹i linh kiÖn ®iÖn tö c¬ b¶n:R-L-C 2- KÜ n¨ng: - NhËn d¹ng vµ ph©n biÖt ®îc c¸c lo¹i kinh kiÖn:®iÖn trë, tô ®iÖn, cuén c¶m. 3- Th¸i ®é: - Yªu thÝch c¸c nghÒ trong ngµnh kÜ thuËt ®iÖn tö. - §¹t ®îc kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng trªn. ii- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu bµi 1vµ 2 sgk. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: - Mét sè ®iÖn tö d©n dông ®Ó hs quan s¸t. - Tranh vÏ c¸c h×nh: 2-2; 2-4; 2-6 sgk. - VËt mÉu: §iÖn trë, tô ®iÖn, cuén c¶m c¸c lo¹i. iii- TiÕn tr×nh bµi häc: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi míi: Ho¹t ®éngcña GV&HS H§1 : T×m hiÓu vÒ ®iÖn trë. - GV: Dïng vËt mÉu ®èi chiÕu víi tranh vÏ kÝ hiÖu ®Ó hs nhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i ®îc c¸c ®iÖn trë. - Dïng ®Þnh luËt «m: I = U ®Ó m« t¶ c¸c R sè liÖu kÜ thuËt vµ c«ng dông cña ®iÖn trë trong m¹ch. - HS: quan s¸t hÝnh vÏ 2.1 vµ vËt mÉu ®Ó nhËn d¹ng vµ ph©n biÖt c¸c lo¹i ®iÖn trë. Giáo án Công nghệ 12 Néi dung kiÕn thøc I- §iÖn trë (R): 1- CÊu t¹o, kÝ hiÖu, ph©n lo¹i, c«ng dông: - CÊu t¹o: Dïng d©y kim lo¹i cã ®iÖn trë suÊt cao, hoÆc bét than phun lªn lâi sø. - KÝ hiÖu: (H×nh vÏ: 2-2 sgk) - Ph©n lo¹i: + C«ng suÊt: C«ng suÊt nhá,lín. + TrÞ sè: Cè ®Þnh, biÕn ®æi. + §¹i lîng vËt lÝ: . §iÖn trë nhiÖt: HÖ sè nhiÖt d¬ng: toc   R  HÖ sè nhiÖt ©m : toc   R  . §iÖn trë biÕn ®æi theo ®iÖn ¸p: U   R  - C«ng dông: h¹n chÕ hoÆc ®iÒu chØnh dßng ®iÖn vµ ph©n chia ®iÖn ¸p trong m¹ch ®iÖn. 2- C¸c sè liÖu kÜ thuËt cña ®iÖn trë: a- TrÞ sè ®iÖn trë (R): 1 Năm học 2012- 2013 Trêng THPT Na R× B¾c K¹n GV: T©n §µo Ngäc - §¬n vÞ ®o:  1M  =103k  =106  b- C«ng suÊt ®Þnh møc: lµ c«ng suÊt tiªu hao trªn ®iÖn trë mµ nã cã thÓ chÞu ®îc trong thêi gian dµi, kh«ng bÞ nãng, ch¸y, ®øt. ®¬n vÞ ®o: w H§2 : T×m hiÓu vÒ tô ®iÖn: II- Tô ®iÖn: 1- CÊu t¹o, kÝ hiÖu, ph©n lo¹i, c«ng dông: - GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ 2.3 ®Ó cho - CÊu t¹o: Gåm 2 hay nhiÒu vËt dÉn ng¨n c¸ch hs nhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i ®îc tô ®iÖn. nhau b»ng líp ®iÖn m«i. - KÝ hiÖu: (h×nh vÏ: 2-4 sgk) - Ph©n lo¹i: Tô giÊy, tô mi ca, tô dÇu, tô hãa... 1 - Dïng c«ng thøc: Xc = - C«ng dông: Ng¨n c¸ch dßng ®iÖn 1 chiÒu vµ 2FC cho dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua, läc nguån, ®Ó gi¶i thÝch c«ng dông. läc sãng. - HS: Quan s¸t vËt mÉu vµ h×nh vÏ ®Ó nhËn 2- C¸c sè liÖu kÜ thuËt: a- trÞ sè ®iÖn dung: (C) d¹ng vµ ph©n biÖt c¸c lo¹i tô ®iÖn. - §¬n vÞ: F 1F=10-6  F=10-9nF=10-12pF. b- §iÖn ¸p ®Þnh møc: (U®m) - Khi m¾c tô hãa vµo m¹ch ®iÖn ph¶i ®Æt cho ®óng chiÒu ®iÖn ¸p. III- Cuén c¶m: H§3 : T×m hiÓu vÒ cuén c¶m. 1- CÊu t¹o, kÝ hiÖu, ph©n lo¹i, c«ng dông: - CÊu t¹o: Dïng ®©y dÉn ®iÖn quÊn thµnh - GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ h×nh 2.5 ®Ó giíi thiÖu cho hs nhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i - KÝ hiÖu: (h×nh vÏ : 2-7 sgk) cuén c¶m. - Ph©n lo¹i: Cao tÇn,trung tÇn,©m tÇn. - C«ng dông: Dïng dÉn dßng ®iÖn 1 chiÒu, - Dïng c«ng thøc: XL = 2  fL ®Ó gi¶i thÝch chÆn dßng ®iÖn cao tÇn. c«ng thøc cña cuén c¶m. 2- C¸c sè liÖu kÜ thuËt: a- TrÞ sè ®iÖn c¶m: (L) - §¬n vÞ: H 1H= 103mH = 106  H. b- HÖ sè phÈm chÊt: Q = 2fL r H§4 : Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - GV nhÊn m¹nh vai trß vµ tÇm quan träng cña ngµnh kü thuËt ®iÖn tö trong sx vµ ®êi sèng. - Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ ®Ó hs nhËn d¹ng vµ ph©n biÖt c¸c linh kiÖn tõ ®ã cho biÕt: CÊu t¹o, kÝ hiÖu, ph©n lo¹i vµ c«ng dông cña tõng linh kiÖn cô thÓ. - §¸nh gi¸ tinh thÇn th¸i ®é häc tËp vµ tiÕp thu bµi cña hs. - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái trong sgk. - §äc kÜ tríc bµi 3 sgk vµ su tÇm c¸c linh kiÖn: §iÖn trë,tô ®iÖn,cuén c¶m c¸c lo¹i ®Ó thøc hµnh. Giáo án Công nghệ 12 2 Năm học 2012- 2013 Trêng THPT Na R× B¾c K¹n GV: T©n §µo Ngäc ************************************* Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt2: 13/08/2012 12A1 : 12A4 : 12A7 : 12A2 : 12A5 : 12A8 : 12A3 : 12A6 : 12A9 : Bµi 3 Thùc hµnh c¸c linh kiÖn ®iÖn trë-tô ®iÖn-cuén c¶m I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - NhËn biÕt h×nh d¹ng, th«ng sè cña c¸c linh kiÖn. 2- kÜ n¨ng: - §äc vµ ®o ®îc c¸c th«ng sè kÜ thuËt cña c¸c linh kiÖn. - Sö dông thµnh th¹o ®ång hå v¹n n¨ng. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ c¸c quy tr×nh vµ quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng khi thùc hµnh. II- ChuÈn bÞ: 1- chuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu kÜ bµi 2 vµ 3 sgk. - Lµm thö bµi thùc hµnh. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: - Dông cô, vËt liÖu cho mçi nhãm hs. + §ång hå v¹n n¨ng: 1 chiÕc. + C¸c lo¹i ®iÖn trë: 10 chiÕc. + C¸c lo¹i tô ®iÖn: 10 chiÕc. Giáo án Công nghệ 12 3 Năm học 2012- 2013 Trêng THPT Na R× B¾c K¹n T©n GV: §µo Ngäc + C¸c lo¹i cuén c¶m: 10 chiÕc. - HS nghiªn cøu qui íc c¸c vßng mµu trªn ®iÖn trë h×nh 3.1 sgk, chuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o thùc hµnh trang 14 sgk. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- kiÓm tra bµi cñ: Nªu kÝ hiÖu, ph©n lo¹i, sè liÖu kÜ thuËt vµ t¸c dông cña ®iÖn trë trong m¹ch ? 3- Néi dung bµi thùc hµnh: a- GV giíi thiÖu môc tiªu cña bµi häc: Trong thêi gian 45/ mçi nhãm hs ph¶i biÕt nhËn d¹ng, ®äc vµ ®o ®îc c¸c sè liÖu kÜ thuËt cña c¸c linh kiÖn: §iÖn trë, Tô ®iÖn, Cuén c¶m. -Qui ước về vòng màu và cách ghi trị số điện trở Đen Nâu Đỏ Cam Vàng Lục Lam Tím Xám Trắng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sai số +Không ghi 20% +Ngân nhũ  10% +Kim nhũ  5% +Nâu  1% + Đỏ  2% Cách đọc Vòng thứ nhất chỉ số thứ nhất Vòng thứ hai chỉ số thứ 2 Vòng thứ 3 chỉ số “0” đặt tiếp sau hai chữ số trên. Vòng thứ 4 chỉ sai số b- GV giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. - Bíc 1: Quan s¸t, NhËn biÕt vµ ph©n lo¹i c¸c linh kiÖn. - Bíc 2: Chän ra 5 ®iÖn trë mµu lËn lît lÊy ra tõng ®iÖn trë ®Ó ®äc trÞ sè vµ ®o b»ng ®ång hå råi ghi vµo b¶ng sè 01. - Bíc 3: Chän ra 3 lo¹i cuén c¶m kh¸c nhau vÒ vËt liÖu lµm lâi vµ c¸ch quÊn d©y råi ®iÒn vµo b¶ng 02. - Bíc 4: Chän ra 1 tô ®iÖn cã cùc tÝnh vµ 1 tô ®iÖn kh«ng cã cùc tÝnh ®Ó ghi ra c¸c sè liÖu kÜ thuËt råi ®iÒn vµo b¶ng 03. c- Ph©n chia dông cô,vËt liÖu cho c¸c nhãm hs: Theo nh ®· chuÈn bÞ H§2: Thùc hµnh Ho¹t ®éng cña hs 1- Quan s¸t, nhËn biÕt vµ ph©n lo¹i c¸c linh kiÖn: Quan s¸t h×nh d¹ng c¸c linh kiÖn ®Ó nhËn biÕt vµ ph© lo¹i ra c¸c linh kiÖn: ®iÖn trë, tô ®iÖn, cuén c¶m. 2- §äc vµ ®o trÞ sè cña ®iÖn trë mµu. - C¸ch ®äc c¸c ®iÖn trë mµu. - C¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó ®o Giáo án Công nghệ 12 Ho¹t ®éng cña GV - Theo dái, híng dÉn qu¸ tr×nh thùc hµnh cña hs. - Híng dÉn hs c¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó ®o ®iÖn trë. 4 Năm học 2012- 2013 Trêng THPT Na R× B¾c K¹n ®iÖn trë. - §o trÞ sè ®iÖn trë. - Ghi trÞ sè vµo b¶ng 01. 3- NhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i cuén c¶m: Ph©n lo¹i theo vËt liÖu lµm lâi. Ghi vµo b¶ng 02. 4- Ph©n lo¹i, C¸ch ®äc vµ gi¶i thÝch sè liÖu kÜ thuËt ghi trªn tô ®iÖn: GV: T©n §µo Ngäc - Quan s¸t híng dÉn c¸ch ®äc ®iÖn trë cña hs. - Híng dÉn hs ghi sè liÖu vµo mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TRỞ, TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM HỌ VÀ TÊN……………...............................................LỚP ………………… Tìm hiểu về điện trở STT Vạch màu trên thân Trị số đọc Trị số đo Nhận xét điện trở 1 2 3 4 5 Tìm hiểu về cuộn cảm STT Loại cuộn cảm 1 2 3 Kí hiệu và vật liệu lõi Nhận xét Tìm hiểu về tụ điện STT Loại tụ điện Giải thích số liệu Số liệu kỹ thuật ghi trên tụ 1 Tụ không có cực tính 2 Tụ có cực tính H§3- §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm hs lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thùc hµnh cña nhãm vµ tù ®¸nh gi¸. - GV thu b¸o c¸o thùc hµnh cña c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung vÒ qu¸ tr×nh thùc hµnh. - Thu dän vËt liÖu,dông cô vµ vÖ sinh líp häc. - VÒ nhµ ®äc tríc bµi 4 sgk. Giáo án Công nghệ 12 5 Năm học 2012- 2013 Trêng THPT Na R× B¾c K¹n GV: T©n §µo Ngäc ******************************* Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt 3: 20 / 08 / 2012 12A1 : 12A4 : 12A7 : 12A2 : 12A5 : 12A8 : Bµi 4 12A3 : 12A6 : 12A9 : linh kiÖn b¸n dÉn vµ ic I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc cÊu t¹o, kÝ hiÖu, ph©n lo¹i cña mét sè linh kiÖn b¸n dÉn vµ IC. - Gi¶i thÝch ®îc nguyªn lÝ lµm viÖc cña Tirixto vµ triac. 2- KÜ n¨ng: - NhËn d¹ng vµ ®äc ®îc c¸c kÝ hiÖu trªn c¸c linh kiÖn. 3- Th¸i ®é: - Nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh häc tËp, thùc hiÖn ®óng quy tr×nh vµ quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng. II-ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu kÜ bµi 4 sgk. - Tham kh¶o c¸c tµi liÖu cã liªn quan. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: - Tranh vÏ 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 sgk - Mét sè linh kiÖn mÉu: §ièt c¸c lo¹i, Tranzito, Tirixto, Triac, §iac, IC. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cñ: Nªu c¸ch ®äc gi¸ trÞ cña ®iÖn trë mµu ? 3- Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV&HS H§1- T×m hiÓu vÒ ®ièt vµ tranzito: -GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ H 4.1sgk ? ? HS quan s¸t h×nh d¹ng vµ cÊu t¹o cña ®ièt ? ?§ièt cã cÊu t¹o ntn ? ?Cã mÊy lo¹i ®ièt ? -GV: Dö dông tranh vÏ h×nh 4.2 sgkvµ vËt mÉu cho hs quan s¸t. ?HS cho biÕt Tranzito kh¸c ®ièt ntn ? Giáo án Công nghệ 12 Néi dung kiÖn thøc I- §i èt b¸n dÉn: - Linh kiÖn b¸n dÉn cã 1 tiÕp gi¸p N-P vá b»ng thñy tinh, nhùa, kim lo¹i. Cã 2 ®iÖn cùc: anèt (A) vµ katèt (k). + §ièt tiÕp ®iÓm: t¸ch sãng, trén tÇn. + §ièt tiÕp mÆt: ChØnh lu. + §ièt æn ¸p (zªne): æn ¸p : dïng ®Ó æn ®Þnh ®iÖn ¸p mét chiÒu. +®ièt chØnh lu : biÕn ®æi dßng xoay chiÒu thµnh dßng mét chiÒu. II- Tranzito: - Linh kiÖn b¸n dÉn cã 2 tiÕp gi¸p P-N vá bäc nhùa, kim lo¹i. Cã 3 ®iÖn cùc: E, B, C. - Cã 2 lo¹i: P-N-P vµ N-P-N 6 Năm học 2012- 2013 Trêng THPT Na R× B¾c K¹n H§2- T×m hiÓu vÒ Tirixto: GV: T©n §µo Ngäc - Dïng kuÕch ®¹i tÝnh hiÖu, t¸ch sãng, t¹o xung. - kÝ hiÖu, cÊu t¹o : h×nh 4-3 sgk. III- Tirixto:(§ièt chØnh lu cã ®iÒu khiÓn) 1- CÊu t¹o, kÝ hiÖu, c«ng dông: - Cã 3 tiÕp gi¸p P-N, vá b»ng nhùa, kim lo¹i. cã 3 ®iÖn cùc (A),(K),®/kh (G) -HS quan s¸t vµ cho biÕt: - Dïng trong m¹ch chØnh lu cã ®iÒu khiÓn. ? Tirixto kh¸c tranzito vÒ cÊu t¹o vµ -cÊu t¹o, kÝ hiÖu: h×nh 4-4 sgk. kÝ hiÖu ntn ? 2- Nguyªn lÝ lµm viÖc vµ sè liÖu kÜ thuËt: -NhËn d¹ng 1 sè lo¹i Tirixto. - UGK  0, UAK >0  Tirixto kh«ng dÉn -GV: Dïng s¬ ®å gi¶i thÝch nguyªn - UGK > 0, UAK >0  Tirixto dÉn ®iÖn. lÝ lµm viÖc cña Tirixto. - §i tõ A ®Õn Kvµ ngõng khi UAK= 0 - C¸c sè liÖu kÜ thuËt: IA®m; UAK®m; UGK. H§3- T×m hiÓu vÒ triac vµ ®iac: IV- Triac vµ §iac: -GV: Sö dông tranh vÏ H 4.4 sgk 1- CÊu t¹o, kÝ hiÖu, c«ng dông: gi¶i thÝch cÊu t¹o vµ kÝ hiÖu. - Cã 5 líp tiÕp gi¸p P-N. + Triac: 3 ®iÖn cùc: A1, A2, G. -HS quan s¸t h×nh vÏ ®Ó ph©n biÖt + §iac: 2 ®iÖn cùc: A1, A2, gi÷a triac vµ ®iac. - Dïng ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ trong c¸c m¹ch ®iÖn xoay chiÒu. 2- Nguyªn lÝ lµm viÖc vµ sè liÖu kÜ thuËt: -GV: Gi¶i thÝch nguyªn lÝ lµm viÖc * Triac: cña triac vµ ®iac - Khi G,A2 cã ®iÖn thÕ ©m so víi A1  Triac më A1(A), A2 (K) dßng ®i tõ A1  A2 - Khi G,A2 cã ®iÖn thÕ d¬ng so víi A1 th× Triac më. A2(A), A1 (K) dßng ®i tõ A2  A1  Triac cã kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn theo 2 chiÒu  G ®iÒu khiÓn lóc më. * §iac: - KÝch më b»ng c¸ch n©ng cao ®iÖn ¸p ®Æt vµo 2 cùc. - Sè liÖu kÜ thuËt: IA®m; UAK®m; UG -GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ H 4.3 sgk ®Ó gi¶ng gi¶i. H§4-Giíi thiÖu quang ®iÖn tö vµ IC. -GV: LÊy mét sè vÝ dô vÒ quang ®iÖn tö lµm c¸c bé c¶m biÕn trong c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn tù ®éng. V- Quang ®iÖn tö: - Lµ linh kiÖn ®iÖn tö cã th«ng sè thay ®æi theo ®é chiÕu s¸ng.Dïng trong c¸c m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn b»ng ¸nh s¸ng. VI- Vi ®iÖn tö IC: - IC tuyÕn tÝnh. - IC l« gÝc. Khi sö dông cÇn tra cøu sæ tay H§5- §¸nh gi¸ tæng kÕt: - N¾m ch¾c cÊu t¹o, Nguyªn lÝ lµm viÖc vµ sè liÖu kÜ thuËt cña Tirixto. - CÊu t¹o, Nguyªn lÝ lµm viÖc cña triac vµ ®iac. - Ph©n biÖt ®îc gi÷a Tirixto vµ triac. - NhËn xÐt qu¸ tr×nh häc tËp cña hs. - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái ë cuèi bµi. Giáo án Công nghệ 12 7 Năm học 2012- 2013 Trêng THPT Na R× B¾c K¹n GV: T©n §µo Ngäc - ChuÈn bÞ dông cô,VËt liÖu vµ mÉu b¸o c¸o ë bµi 5 sgk. ********************************** Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng … TiÕt4: 26 / 08 / 2012 12A1 : 12A4 : 12A7 : 12A2 : 12A5 : 12A8 : 12A3 : 12A6 : 12A9 : Bµi 5 Thùc hµnh ®ièt - tirixto - triac I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c lo¹i linh kiÖn: §ièt, Tirixto, Triac. - BiÕt c¸ch ®o ®iÖn trë thuËn, §iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh cùc A, K vµ x¸c ®Þnh tèt xÊu. 2- KÜ n¨ng: - §o ®îc ®iÖn trë thuËn, §iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn b»ng ®ång hå v¹n n¨ng. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ c¸c qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng khi thùc hµnh. II- ChuÈn bÞ: Giáo án Công nghệ 12 8 Năm học 2012- 2013 Trêng THPT Na R× B¾c K¹n T©n GV: §µo Ngäc 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu bµi 4,5 sgk. - Lµm thö bµi thùc hµnh, §iÒn c¸c sè liÖu vµo mÉu b¸o c¸o. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: Dông cô vËt liÖu cho mét nhãm hs. - §ång hå v¹n n¨ng: 1 chiÕc. - §ièt c¸c lo¹i: Tèt vµ xÊu. - Tirixto, Triac. - HS nghiªn cøu c¸ch kiÓm tra ®ièt,Tirixto,Triac ë c¸c h×nh 5-1; 5-2; 5-3 sgk vµ chuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o thøc hµnh trang 22 sgk. III- TiÕn tr×nh bµi thùc hµnh: 1- æn ®Þnh líp: 2- kiÓm tra 15 phót: So s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau vÒ nguyªn lÝ lµm viÖc cña Tirixto vµ Triac ? 3- Néi dung bµi thùc hµnh: H§1- Híng dÉn ban ®Çu. a- GV giíi thiÖu môc tiªu cña tiÕt häc: Trong thêi gian 45/ mçi nhãm hs ph¶i biÕt nhËn d¹ng, biÕt c¸ch ®o ®iÖn trë thuËn, ®iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn: §ièt, Tirixto, Triac. b- GV giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh: - Bíc 1: Quan s¸t nhËn biÕt c¸c lo¹i linh kiÖn. - Bíc 2: ChuÈn bÞ ®ång hå ®o. - Bíc 3: §o ®iÖn trë thuËn vµ ®iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn. c- Chia dông cô, vËt liÖu cho tõng nhãm HS: Theo chuÈn bÞ nh trªn H§2 Thùc hµnh. Ho¹t ®éng cña häc sinh 1- Quan s¸t nhËn biÕt c¸c lo¹i linh kiÖn: - Quan s¸t h×nh d¹ng, CÊu t¹o bªn ngoµi cña c¸c linh kiÖn ®Ó chän ra c¸c lo¹i ®ièt, Triac, Tirixto. - Dïng ®ång hå ®o ®Ó ph©n biÖt gi÷a Tirixto vµ Triac. - Quan s¸t, híng dÉn hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. 2- ChuÈn bÞ ®ång hå ®o: - Qua s¸t GV híng dÉn c¸h sö dông ®ång hå v¹n n¨ng vµ lµm mÉu. - Thùc hµnh c¸c thao t¸c vÒ c¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng. - Híng dÉn hs sö dông ®ång hå ®o (v¹n n¨ng) vµ lµm mÉu. 3- §o ®iÖn trë thuËn vµ ®iÖn të ngîc cña c¸c linh kiÖn: - §ièt: Theo s¬ ®å h×nh 5.1 sgk vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 01. - Tirixto: + UGK= 0: S¬ ®å 5.2 (a). Sgk + UGK> 0: S¬ ®å 5.2 (b). Sgk + Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 02 vµ cho nhËn xÐt vÒ chÊt lîng.(sgk) - Triac: + UG= 0 (®Ó hë) S¬ ®å 5.3 (a). (sgk) + UG 0 (G nèi víi A2) 5.3 (b). (sgk) Giáo án Công nghệ 12 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - Quan s¸t, híng dÉn hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh vµ g¶i quyÕt nh÷ng th¾c m¾c khi hs gÆp khã kh¨n hoÆc yªu cÇu. - Híng dÉn hs ghi sè liÖu vµo mÉu b¸o c¸o. 9 Năm học 2012- 2013 Trêng THPT Na R× B¾c K¹n + Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 03. (sgk) + NhËn xÐt vÒ chÊt lîng. GV: T©n §µo Ngäc H§3 - §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm hs lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thùc hµnh cña nhãm vµ tù ®¸nh gi¸. - Thu b¸o c¸o c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung. - HS thu dän dông cô,vËt liÖu vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß hs chuÈn bÞ c¸c linh kiÖn ®Ó thùc hµnh vµ ®äc tríc bµi 6 sgk. ******************************* Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng …… TiÕt 5: 03 / 09 / 2012 12A1 : 12A4 : 12A7 : 12A2 : 12A5 : 12A8 : 12A3 : 12A6 : 12A9 : Bµi 6 Thùc hµnh tran zi to I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c lo¹i Tranzito P-N-P, N-P-N cao tÇn, ©m tÇn, c«ng suÊt nhá, c«ng suÊt lín. 2- KÜ n¨ng: - §o ®îc ®iÖn trë ngîc, thuËn gi÷a c¸c ch©n cña tranzito. - Ph©n biÖy lo¹i PNP, NPN. Tèt, xÊu vµ x¸c ®Þnh ®îc c¸c ®iÖn cùc cña tranzito. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ c¸c qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn khi thùc hµnh. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu bµi 4; 6 sgk. - Lµm thö bµi thùc hµnh. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: - §ång hå v¹n n¨ng: 1c¸i 1nhãm. - Tranzito c¸c lo¹i: NPN, PNP. - HS nghiªn cøu c¸ch ®o, kiÓm tra tranzito vµ chuÈn bÞ b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hµnh theo mÉu sgk. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cñ: Nªu cÊu t¹o, c«ng dông, ph©n lo¹i cña Tranzito? 3- Néi dung thùc hµnh: H§1- Híng dÉn ban ®Çu a- GV giíi thiÖu môc tiªu cña bµi häc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c lo¹i tranzito PNP, NPN. - §o ®îc ®iÖn trë thuËn, ngîc cña tranzito. Giáo án Công nghệ 12 10 Năm học 2012- 2013 Trêng THPT Na R× B¾c K¹n GV: T©n §µo Ngäc b- N«i dung vµ qui tr×nh thùc hµnh: Bíc 1: Quan s¸t,nhËn biÕt vµ ph©n lo¹i c¸c tranzito NPN, PNP. Bíc 2: ChuÈn bÞ ®ång hå ®o. Bíc 3: X¸c ®Þnh lo¹i vµ chÊt lîng tranzito. c- Ph©n chia dông cô vµ vËt liÖu: Nh ®· chuÈn bÞ H§2 Thùc hµnh Ho¹t ®«ng cña HS Ho¹t ®éng cña GV 1- Quan s¸t, nhËn biÕtvµ ph©n lo¹i tranzito PNP, NPN: - Quan s¸t, Híng dÉn hs trong qu¸ tr×nh - Quan s¸t h×nh d¹ng, cÊu t¹o bªn ngoµi. thùc hµnh. - Quan s¸t c¸c ®iÖn cùc. 2- ChuÈn bÞ ®ång hå ®o: - Híng dÉn hs sö dông ®ång hå v¹n n¨ng - §o ®iÖn trë thang x100. kÕ vµ lµm mÉu. - ChËp que ®o chØnh vÒ vÞ trÝ 0. 3- X¸c ®Þnh lo¹i, ChÊt lîng cña T: - Híng dÉn, quan s¸t hs trong qu¸ tr×nh - §o ®iÖn trë ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i. thùc hµnh. - X¸c ®Þnh chÊt lîng theo h×nh 6.1; 6.2. (sgk) - ChØ can thiÖp khi hs gÆp khã kh¨n, Th¾c - Ghi trÞ sè ®iÖn trë. m¾c. - Rót ra kÕt luËn. Híng dÉn hs ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o - §iÒn c¸c th«ng sè vµ kÕt luËn vµo mÉu thùc hµnh. b¸o c¸o. H§3 - §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - §¹i diÖn nhãm hs lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thùc hµnh cña nhãm. - Thu b¸o c¸o vµ nhËn xÐt. - HS thu dän ph¬ng tiÖn, dông cô vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß: + Häc bµi cñ. + §äc tríc néi dung bµi 7 sgk. Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng Giáo án Công nghệ 12 ********************************** 03 / 09 / 2012 12A1 : 12A4 : 12A7 : 12A2 : 12A5 : 12A8 : 11 12A3 : 12A6 : 12A9 : Năm học 2012- 2013 Trêng THPT Na R× B¾c K¹n GV: T©n §µo Ngäc Ch¬ng2 TiÕt 6: mét sè m¹ch ®iÖn tö c¬ b¶n Bµi 7 kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn tö chØnh lu vµ nguån mét chiÒu I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc kh¸i niÖm, ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö. 2- KÜ n¨ng: - HiÓu ®îc chøc n¨ng, cña m¹ch chØnh lu, m¹ch läc vµ m¹ch æn ¸p. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc trong qu¸ tr×nh häc tËp, yªu thÝch bµi häc. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu néi dung bµi 7 sgk. - Tham kh¶o tµi liÖu liªn quan. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: - Tranh vÏ c¸c h×nh 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 sgk - VËt mÉu: Mach nguån mét chiÒu. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1- T×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm vµ ph©n I- Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö. lo¹i: 1- Kh¸i niÖm: M¹ch ®iÖn tö lµ m¹ch ®iÖn m¾c phèi hîp - GV: LÊy mét sè m¹ch trong thùc tÕ ®Ó gi÷a c¸c linh kiÖn ®iÖn tö ®Ó thøc hiÖn mét nhiÖm vô nµo ®ã trong kü thuËt ®iÖn tö. giíi thiÖu kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö. 2- Ph©n lo¹i: +Theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: - M¹ch khuÕch ®¹i. - HS: Quan s¸t s¬ ®å h×nh 7-1 sgk ®Ó ph©n - M¹ch t¹o sãng h×nh sinh. lo¹i m¹ch ®iÖn tö. - M¹ch t¹o xung. - M¹ch nguån chØnh lu, läc vµ æn ¸p. + Theo ph¬ng thøc gia c«ng, xö lÝ tÝn hiÖu. - M¹ch kÜ thuËt t¬ng tù. - M¹ch kÜ thuËt sè. II- M¹ch chØnh lu vµ nguån mét chiÒu: H§2- T×m hiÓu vÒ m¹ch chØnh lu: 1- M¹ch chØnh lu: - GV: Sö dông tranh vÏ c¸c h×nh 7-2; 7-3; a.C«ng dông: Dïng c¸c ®ièt ®Ó ®æi dßng 7-4 sgk ®Ó giíi thiÖu c¸c m¹ch chØnh lu. ®iÖn xoay chiÒu thµnh dßng ®iÖn mét chiÒu. - HS: Quan s¸t vµ cho biÕt nguyªn lÝ lµm - Cã nhiÒu c¸ch m¾c m¹ch chØnh lu: viÖc cña c¸c m¹ch. - M¹ch ®iÖn chØnh lu n÷a chu k×:(7.2 sgk) - Trong h×nh 7-3 nÕu m¾c c¶ hai ®ièt ngîc - M¹ch chØnh lu hai n÷a chu kÝ (7.3 sgk) chiÒu th× sÏ ra sao ? - M¹ch chØnh lu cÇu (7.4 sgk) -HS: Suy nghÜ tr¶ lêi. - H×nh 7-4 nÕu mét ®ièt nµo m¾c ngîc hoÆc bÞ ®¸nh thñng th× sao ? 2- Nguån mét chiÒu: -HS: Quan s¸t h×nh vÏ råi tr¶ lêi. a- S¬ ®å chøc n¨ng cña m¹ch nguån mét H§3- T×m hiÓu vÒ nguån mét chiÒu: chiÒu: S¬ ®å khèi cña m¹ch nguån h×nh mét chiÒu Giáo án Công nghệ 12 12 Năm học 2012- 2013 Trêng THPT Na R× B¾c K¹n GV: T©n - GV: Dïng tranh vÏ h×nh 7-5; 7-6 ®Ó chØ ra 7-5 sgk. c¸c khèi chøc n¨ng trong m¹ch nguån mét chiÒu. 1 2 - HS: Quan s¸t chØ ra ®îc dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch vµ d¹ng sãng minh häa ®iÖn ¸p ë c¸c ®iÓm 1,2,3,4 trong m¹ch. 3 4 §µo Ngäc T¶i tiªu thô 5 1. BiÕn ¸p nguån. 2. M¹ch chØnh lu. 3. M¹ch läc nguån. 4. M¹ch æn ¸p. 5. M¹ch b¶o vÖ. b- M¹ch nguån ®iÖn thùc tÕ: (h×nh 7-7 sgk) - khèi 1 biÕn ¸p nguån. - khèi 2 m¹ch chØnh lu. - khèi 3 m¹ch läc nguån. - khèi 4 m¹ch æn ®Þnh ®iÖn ¸p mét chiÒu. H§4- Tæng kÕt ®¸nh gi¸: ? Cã mÊy lo¹i m¹ch ®iÖn tö ? ? M¹ch chØnh lu gåm nh÷ng m¹ch nµo ? ? C¸c khèi chøc n¨ng cña nguån mét chiÒu ? M¹ch nguån trong thùc tÕ ? - NhËn xÐt qu¸ tr×nh tiÕp thu cña hs. - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái ë cuèi bµi. - DÆn dß: + Quan s¸t mét sè m¹ch nguån mét chiÒu trong thùc tÕ. + §äc tríc bµi 8 sgk. ******************************* 03 / 09 / 2012 Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt 7: 12A1 : 12A4 : 12A7 : Bµi 8 12A2 : 12A5 : 12A8 : 12A3 : 12A6 : 12A9 : m¹ch khuÕch ®¹i - m¹ch t¹o xung I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: BiÕt ®îc chøc n¨ng s¬ ®å vµ nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¹ch khuÕch ®¹i vµ m¹ch t¹o xung ®¬n gi¶n. 2- KÜ n¨ng: §äc ®îc s¬ då vµ nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¹ch khuÕch ®¹i vµ m¹ch t¹o xung. 3- Th¸i ®é: Tu©n thñ theo nguyªn lÝ lµm viÖc cña c¸c m¹ch. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cñ: ? S¬ ®å khèi cña m¹ch nguån mét chiÒu ? C¸c khèi chøc n¨ng cña m¹ch nguån mét chiÒu ? 3- Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV&HS H§1- T×m hiÓu vÒ m¹ch k§: Giáo án Công nghệ 12 Néi dung kiÕn thøc I- M¹ch khuÕch ®¹i: 13 Năm học 2012- 2013 Trêng THPT Na R× B¾c K¹n GV: NhÊn m¹nh ®©y lµ m¹ch ®iÖn rÊt c¬ b¶n, nã cã m¹ch trong hÇu hÕt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö. Cã thÓ dïng Tranzito rêi r¹c hoÆc dïng IC. GV sö dông tranh vÏ kÕt hîp vËt mÉu nh h×nh 8-1 sgk ®Ó gi¶i thÝch kÝ hiÖu vÒ IC khuÕch ®¹i thuËt to¸n. HS: Quan s¸t s¬ ®å ®Ó biÕt c¸c kÝ kiÖu. GV sö dông tranh vÏ h×nh 8-2 sgk ®Ó gi¶ng gi¶i m¹ch k§ ®iÖn ¸p dïng OA. H§2- T×m hiÓu vÒ m¹ch t¹o xung: GV sö dông tranh vÏ h×nh 8-3 sgk giíi thiÖu s¬ ®å m¹ch ®iÖn. HS: Quan s¸t vµ cho biÕt c¸c linh kiÖn bè trÝ trong m¹ch ? T©n GV: §µo Ngäc 1- Chøc n¨ng cña m¹ch k§: K§ tÝn hiÖu vÒ mÆt ®iÖn ¸p,dßng ®iÖn, c«ng suÊt. 2- S¬ ®å vµ ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch k§: a- Giíi thiÖu vÒ IC K§ thuËt to¸n vµ m¹ch k§ dïng IC: - IC k§ thuËt to¸n(OA): Cã hÖ sè k§ lín,cã hai ®Çu vµo vµ mét ®Çu ra. - KÝ hiÖu cña OA: + UVK: §Çu vµo kh«ng ®¶o (+) + UV§: §Çu vµo ®¶o (-) + Ura: §Çu ra. b- Ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch k§ ®iÖn ¸p dïng OA: - §Çu vµo kh«ng ®¶o nèi ®Êt (®iÓm chung cña m¹ch). - TÝn hiÖu vµo qua R1 ®a vµo ®Çu ®¶o cña OA. - §iÖn ¸p ®Çu ra ngîc pha víi ®iÖn ¸p ®Çu vµo vµ ®îc k§ lín lªn. - HSK§: K®= Ura = Rht Uvào R1  HSK§ do Rht Vµ R1 quyÕt ®Þnh. II- M¹ch t¹o xung: 1- Chøc n¨ng cña m¹ch t¹o xung: BiÕn ®æi n¨ng lîng cña dßng ®iÖn 1 chiÒu thµnh n¨ng lîng dao ®éng ®iÖn cã h×nh d¹ng vµ tÇn sè theo yªu cÇu. 2- S¬ ®å vµ ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung ®a hµi tù dao ®éng: GV:Sö dông tranh vÏ h×nh 8-4 a- S¬ ®å m¹ch ®iÖn: Gi¶i thÝch ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch ®a hµi tù - T1,T2 : cïng lo¹i. dao ®éng. - R1,R2,R3,R4. - C1,C2. b- Nguyªn lÝ lµm viÖc: - Khi ®ãng ®iÖn mét T th«ng vµ mét T t¾t,sau 1 thêi gian T ®ang th«ng l¹i t¾t,T ®ang t¾t l¹i th«ng (nhê qu¸ tr×nh phãng n¹p cña hai tô ®iÖn) qu¸ tr×nh cø tiÕp diÔn theo chu k× ®Ó t¹o xung. - NÕu chän T1 gièng T2 ,R1=R2; R3=R4=R; C1=C2=C th× xung ®a hµi ®èi xøng víi ®é réng xung.  =0,7 Rc, Chu k× xung Tx=2  H§3- Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - Chøc n¨ng s¬ ®å, ng/lÝ m¹ch k§ dïng OA. - Chøc n¨ng s¬ ®å, ng/lÝ m¹ch t¹o xung ®a hµi tù dao ®éng. - NhËn xÐt giê häc. Giáo án Công nghệ 12 14 Năm học 2012- 2013 Trêng THPT Na R× B¾c K¹n GV: T©n §µo Ngäc - DÆn dß: + tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi,häc bµi cñ. + §äc tríc néi dung bµi 9 sgk. **************************************** Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt 8: 16 / 09 / 2012 12A1 : 12A4 : 12A7 : Bµi 9 12A2 : 12A5 : 12A8 : 12A3 : 12A6 : 12A9 : thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö ®¬n gi¶n I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc nguyªn t¾c chung vµ c¸c bíc cÇn thiÕt tiÕn hµnh thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö. 2- KÜ n¨ng: - ThiÕt kÕ ®îc mét m¹ch ®iÖn tö ®¬n gi¶n. 3- Th¸i ®é: - Tu©n thñ theo nguyªn t¾c vµ c¸c bíc thiÕt kÕ. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu bµi 9 sgk. - Tham kh¶o c¸c tµi liÖu cã liÖn quan. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: - Mét b¶ng ®iÖn tö ®· l¾p s½n. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cñ: ? Chøc n¨ng cña m¹ch t¹o xung? S¬ ®å ng/lÝ cña m¹ch t¹o xung ®a hµi? 3- Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1: I- Nuyªn t¾c chung: Ng/t¾c thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö: - B¸m s¸t vµ ®¸p øng nhu cÇu thiÕt kÕ. - M¹ch thiÕt kÕ ®¬n gi¶n,tin cËy. GV: Muèn chÕ t¹o ®îc mét m¹ch ®iÖn tö - ThuËn tiÖn khi l¾p ®Æt,vËn hµnh vµ söa ngêi thiÕt kÕ cÇn tu©n thñ nguyªn t¾c g× ? ch÷a. - Ho¹t ®éng chÝnh x¸c. - Linh kiÖn cã s¼n trªn thi trêng. H§2: II- C¸c bíc thiÕt kÕ: C¸c bíc thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn: 1- ThÕt kÕ m¹ch nguyªn lÝ: - T×m hiÓu yªu cÇu cu¶ m¹ch thiÕt kÕ. GV: Tr×nh bµy hai bíc thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn - §a ra mét sè ph¬ng ¸n ®Ó thøc hiÖn. tö. - Chän ph¬ng ¸n hîp lÝ nhÊt. - TÝnh to¸n chän c¸c linh kiÖn hîp lÝ. 2- ThiÕt kÕ m¹ch l¾p r¸p: Sö dông b¶ng m¹ch ®Ó chØ rá c¸ch bè trÝ - Bè trÝ c¸c linh kiÖn trªn b¶ng m¹ch ®iÖn Giáo án Công nghệ 12 15 Năm học 2012- 2013 Trêng THPT Na R× B¾c K¹n c¸c linh kiÖn vµ bè trÝ ®êng d©y ®iÖn trong m¹ch in. H§3: ThiÕt kÕ m¹ch nguån ®iÖn mét chiÒu: GV: Giao nhiÖm vô thiÕt kÕ cho HS theo ®Çu bµi sgk - Giíi thiªu c¸c lo¹i s¬ ®å chØnh lu vµ chän s¬ ®å. - TÝnh to¸n vµ lùa chän c¸c linh kiÖn. T©n GV: §µo Ngäc khoa häc vµ hîp lÝ. - VÏ ra ®êng d©y dÉn ®iÖn. - D©y dÉn kh«ng chång chÐo lªn nhau vµ ng¾n nhÊt. III- ThiÕt kÕ m¹ch nguån ®iÖn mét chiÒu: Yªu cÇu thiÕt kÕ: §iÖn ¸p vµo 220v, 50Hz. §iÖn ¸p ra mét chiÒu 12v, dßng ®iÖn t¶i 1A. 1 .Lùa chän s¬ ®å thiÕt kÕ. 2. S¬ ®å bé nguån (h×nh 9-1 sgk). 3. TÝnh to¸n vµ chän c¸c linh kiÖn trong m¹ch. * BiÕn ¸p: - C«ng suÊt bbiÕn ¸p: P= KP..Ut¶i .It¶i=1,3.12.1=15,6 w Kp: HÖ sè thêng chän = 1,3. - §iÖn ¸p vµo: U1=220v; f=50Hz. - §iÖn ¸p ra: U2=(Ut¶i+  U§ +  UBA)/ 2 =(12+3+ 0,72)/ 2 =10,4 V.  UĐ= 2 V: Sôt ¸p trªn ®ièt.  UBA= 6 %Utải= 0,72 V.-sụt áp bên trong biến áp khi có tải. - Chän MBA cã: U1=220v; U2=10,4 V P®m=15,6w. * §ièt: - Dßng ®iÖn ®Þnh møc (I®m) I®m= KI.It¶i/ 2 = 10.1/2 = 5A (KI: hệ sè) - §iÖn ¸p ngîc lín nhÊt cho phÐp ®Æt lªn ®ièt (UN) UN= Ku.U2. 2 =1,8.10,4. 2 =26,5 V. * Tô ®iÖn: §Ó läc tèt th× trÞ sè ®iÖn dung cµng lín cµng tèt vµ ph¶i chÞu ®îc ®iÖn ¸p cña m¹ch. U2 2 =14,7 V. chon tụ có thông số C=1000  F, Uđm =25v H§1: Tæng kÕt ®¸nh gi¸. - Nguyªn t¾c chung vÒ thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö. C¸c bíc thiÕt kÕ m¹ch. - TÝnh to¸n, lùa chän c¸c linh kiÖn ®Ó thiÕt kÕ m¹ch nguån mét chiÒu. - NHËn xÐt giê häc. - DÆn dß: + Tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi 9 sgk. + §äc tríc néi dung bµi 10 sgk, ChuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. ************************************* 23 / 09 / 2012 Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt 9: Giáo án Công nghệ 12 12A1 : 12A4 : 12A7 : 12A2 : 12A5 : 12A8 : 12A3 : 12A6 : 12A9 : Bµi 10 Thùc hµnh 16 Năm học 2012- 2013 Trêng THPT Na R× B¾c K¹n GV: T©n §µo Ngäc T×m hiÓu m¹ch nguån cÊp ®iÖn mét chiÒu I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c linh kiÖn vµ vÏ s¬ ®å ng/lÝ tõ m¹ch nguån thùc tÕ. 2- KÜ n¨ng: - Ph©n tÝch ®îc ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch ®iÖn. 3- Th¸i ®é: - Thực hiện đúng quy tr×nh vµ quy ®Þnh vÒ an toµn lao động. - Làm việc cẩn thận, kiên trì. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - GV nghiªn cøu bµi 4,7,9,10 sgk. - Lµm thö bµi thùc hµnh, ®iÒn c¸c sè liÖu vµo b¸o c¸o mÉu. - HS ®äc tríc néi dung bµi 10 vµ chuÈn bÞ b¸o c¸o mÉu sgk. 2- ChuÈn bÞ dông cô: - Dông cô vËt liÖu cho mçi nhãm HS: + 1 ®ång hå v¹n n¨ng. + 1 m¹ch nguån cÊp ®iÖn 1chiÒu ®· l¾p s¼n trªn b¶ng m¹ch. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Néi dung thực hµnh: H§1: Híng dÉn ban ®Çu: a- GV giíi thiÖu néi dung vµ quy tr×nh thùc hµnh. Bíc 1: Quan s¸t t×m hiÓu c¸c linh kiÖn trªn m¹ch thøc tÕ. Bíc 2: VÏ s¬ ®å ng/lÝ cña m¹ch ®iÖn trªn. Bíc 3: CÊp ®iÖn cho m¹ch vµ ®o c¸c th«ng sè b- Ph©n chia dông cô vËt liÖu cho tõng nhãm hs. H§2: Thùc hµnh Ho¹t ®éng cña HS 1- Quan s¸t t×m hiÓu c¸c linh kiÖn trªn m¹ch thùc tÕ: - Quan s¸t h×nh d¹ng cña c¸c linh kiÖn - Sè lîng cña c¸c linh kiÖn. - C¸ch nèi gi÷a c¸c linh kiÖn víi nhau. 2- VÏ s¬ ®å ng/lÝ: VÏ s¬ ®å ng/lÝ trªn c¬ së ®· qua s¸t m¹ch thøc tÕ. 3- CÊp ®iÖn cho m¹ch: Dïng ®ång hå v¹n n¨ng ®o vµ ghi kÕt qu¶ c¸c ®iÖn ¸p ë nh÷ng vÞ trÝ vµo mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. - §iÖn ¸p ë hai ®Çu cuén s¬ cÊp cña BA nguån U~(xoay chiÒu). Giáo án Công nghệ 12 Ho¹t ®éng cña GV - Híng dÉn hs quan s¸t t×m hiÓu c¸c linh kiÖn trªn m¹ch thùc tÕ. - Híng dÉn HS vÏ s¬ ®å nguyªn lÝ. - Híng dÉn HS c¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng ®o ®iÖn ¸p xoay chiÒu, mét chiÒu vµ c¸ch ®äc trÞ sè. theo c¸c thang ®o. - Quan s¸t qu¸ tr×nh thực hµnh cña HS vµ híng dÉn HS ghi kÕt qu¶ vµo mÉu thùc 17 Năm học 2012- 2013 Trêng THPT Na R× B¾c K¹n - §iÖn ¸p hai ®Çu cuén thø cÊp U1~ - §iÖn ¸p ë hai ®Çu ra sau mạch läc U3- §iÖn ¸p ë hai ®Çu ra sau æn ¸p U4- GV: T©n §µo Ngäc hµnh. * Chó ý: Nh¾c nhë HS vÒ an toµn ®iÖn. H§3- Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - §¹i diÖn tõng nhãm HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thøc hµnh cña nhãm. - Thu b¸o c¸o c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung. - HS thu dän dông cô,vËt liÖu vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß HS chuÈn bÞ dông cô, c¸c linh kiÖn vµ ®äc tríc néi dung bµi 12. Mẫu báo cáo thực hành. MẠCH NGUỒN ĐIỆN MỘT CHIỀU Họ và tên…… Lớp…………. 1. Sơ đồ nguyên lý của mạch nguồn thực tế. Vẽ sơ đồ nguyên lý vào mẫu báo cáo thực hành. 2. Kết quả đo điện áp Điện áp sơ cấp Điện áp thứ cấp Điện áp sau mạch Điện áp sau ổn biến áp. U~ (v). biến áp. U1~ (v). lọc. U3- (v). áp. U4- (v). 3.Đánh giá kết quả thực hành. Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt 10: ************************* 01 / 10 / 2012 12A1 : 12A4 : 12A7 : 12A2 : 12A5 : 12A8 : 12A3 : 12A6 : 12A9 : Bµi 12 Thùc hµnh ®iÒu chØnh c¸c th«ng sè cña m¹ch t¹o xung ®a hµi dïng tranzito I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - HiÓu ®îc ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung ®a hµi. 2- KÜ n¨ng: - BiÕt c¸ch ®æi xung ®a hµi ®èi xøng sang xung ®a hµi kh«ng ®èi xøng. - BiÕt c¸ch thay ®æi chu k× xung cho nhanh hay chËm. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ mäi qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu néi dung bµi 12 sgk. - ¤n l¹i bµi 8 sgk. Giáo án Công nghệ 12 18 Năm học 2012- 2013 Trêng THPT Na R× B¾c K¹n GV: T©n §µo Ngäc 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: Dông cô,vËt liÖu cho mçi nhãm HS. - Mét m¹ch t¹o xung ®a hµi ®èi xøng dïng tranzito ®· l¾p s½n (8-3) - Hai tô hãa lo¹i 20  F /16v. K×m, kÑp, tua vÝt. - Nguån ®iÖn mét chiÒu 4,5v. III- TiÕn tr×nh thùc hµnh: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cñ: Tr×nh bµy s¬ ®å vµ nguyªnlÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung ®a hµi ®èi xøng ? 3- Néi dung thùc hµnh: H§1: Híng dÉn ban ®Çu. - Giíi thiÖu môc tiªu cña bµi häc. - Giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. Bíc 1: CÊp nguån cho m¹ch ®iÖn ho¹t ®éng, quan s¸t ¸nh s¸ng vµ ®Õm sè lÇn s¸ng cña LED trong kho¶ng 30 gi©y.Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. Bíc 2: C¾t nguån, m¾c song song 2 tô ®iÖn víi 2 tô ®iÖn trong s¬ ®å,®ãng ®iÖn vµ lµm nh bíc 1. Bíc 3: C¾t ®iÖn vµ bá ra 1 tô ë mét vÕ cña bíc 2. §ãng ®iÖn vµ lµm nh bíc 1, so s¸nh thêi gian s¸ng tèi cña 2 LED. - Ph©n chia dông cô,vËt liÖu cho tõng nhãm HD. H§2: Thùc hµnh Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV 1-CÊp nguån cho m¹ch ®iÖn ho¹t ®éng: - Híng dÉn HS ®a nguån vµo ®óng vÞ trÝ vµ - Quan s¸t ¸nh s¸ng vµ ®Õm sè lÇn s¸ng cña quan s¸t sè lÇn s¸ng cña LED. LED trong kho¶ng 30 gi©y. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. - Híng dÉn ghi kÕt qu¶. 2- C¾t nguån: M¾c song song hai tô víi hai tô trong m¹ch Híng dÉn vµ quan s¸t HS trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. - §ãng ®iÖn. - Quan s¸t. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. - Híng dÉn HS thao t¸c c¸c bíc thay ®æi tô 3- C¾t nguån: ®iÖn vµ quan s¸t sù s¸ng tèi cña LED. - Bá mét tô ë bíc 2. - §ãng ®iÖn. - §Õm sè lÇn s¸ng cña LED trong kho¶ng 30 - Chó ý an toµn cho ngêi vµ thiÕt bÞ. gi©y. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. - So s¸nh thêi gian s¸ng tèi cña 2 LED H§3: Tæng kÕt ®¸nh gi¸. - §¹i diÖn tõng nhãm HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thøc hµnh cña nhãm. - Thu b¸o c¸o c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung. - HS thu dän dông cô,vËt liÖu vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß: Về nhà xêm nội dung ch¬ng 1 vµ 2 ®Ó tiÕt sau ôn tập. Giáo án Công nghệ 12 19 Năm học 2012- 2013 Trêng THPT Na R× Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt 11 : B¾c K¹n T©n GV: §µo Ngäc ********************************* 01 / 10 / 2012 12A1 : 12A4 : 12A7 : 12A2 : 12A5 : 12A8 : 12A3 : 17/10/2012 12A6 : 18/10/2012 12A9 : ÔN TẬP KIỂM TRA MỘT TIẾT I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - N¾m ®îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña linh kiÖn ®iÖn tö vµ m¹ch ®iÖn tö c¬ b¶n. - Gi¶i ®¸p mét sè th¾c m¾c cã liªn quan ®Õn néi dung ch¬ng tr×nh. 2- KÜ n¨ng: - BiÕt vËn dông c¸c c«ng thøc tÝnh to¸n ®Ó thiÕt kÕ ®îc m¹ch ®iÖn tö c¬ b¶n 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc t×m hiÓu c¸c linh kiÖn vµ m¹ch ®iÖn tö. - Cã ý thøc tu©n thñ mäi qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- ChuÈn bÞ: 1- Néi dung: - Nghiªn cøu ch¬ng I vµ ch¬ng II III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi míi: Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV Giáo án Công nghệ 12 20 Năm học 2012- 2013
- Xem thêm -