Tài liệu Giáo án công nghệ lớp 11 chuẩn ktkn_bộ 7

  • Số trang: 96 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THPT HiÒn ®a Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 11 Gi¸o ¸n: 01 Ngµy so¹n: …/ …/ …… Ch¬ng 1 : VÏ KÜ thuËt c¬ së TiÕt1- Bµi1: Tiªu chuÈn tr×nh bµy b¶n vÏ kÜ thuËt I. Môc tiªu bµi häc : - HiÓu ®îc néi dung c¬ b¶n cña 1 sè tiªu chuÈn vÒ tr×nh bµy b¶n vÏ kÜ thuËt. - Cã ý thøc thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn b¶n vÏ kÜ thuËt. II.ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn: - C¸c tiªu chuÈn vÒ tr×nh bµy b¶n vÏ. - Tranh vÏ phãng to c¸c h×nh 1. 3, 1. 4, 1. 5 Sgk - Cã thÓ dïng phÇn mÒm Power Point ®Ó tr×nh chiÕu c¸c tiªu chuÈn nÕu ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt vµ thêi gian cho phÐp. 2. Häc sinh: - Xem tríc néi dung häc ë nhµ III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1. æn ®Þnh líp : - KiÓm tra sÜ sè, lµm quen ®Çu n¨m. Líp TiÕt häc Ngµy d¹y SÜ sè Tªn häc sinh v¾ng mÆt 2. KiÓm tra bµi cò: - ë líp 8 c¸c em ®· lµm quen víi b¶n vÏ KT, vËy em nµo cho biÕt b¶n VKT ®îc x©y dùng dùa trªn quy t¾c nµo? 3. Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ Trß Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu c¸ch tr×nh bµy khæ giÊy vµ tØ lÖ giÊy Häc sinh tù nghiªn cøu vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái. I/ Khæ giÊy: C©u1 : Cã mÊy lo¹i khæ giÊy? KÝch thíc tõng TCVN7258: 2003 (ISO 5457: 1999) lo¹i khæ giÊy? - Giíi thiÖu b¶ng 1. 1 - Yªu cÇu 1 h/s tr¶ lêi. - Giíi thiÖu h×nh 1. 1 C©u 2: Tõ khæ giÊy chÝnh cã thÓ lËp ra c¸c - Mçi b¶n vÏ ®Òu cã khung vÏ vµ khæ giÊy t¬ng øng b»ng c¸ch nµo? khung tªn. - Yªu cÇu 1 h/s tr¶ lêi vµ tÊt c¶ vÏ h×nh 1. 1 vµo vë. C©u 3: Khung tªn ®îc ®Æt ë ®©u? Yªu cÇu h/s quan s¸t h×nh 1. 2 vµ tr¶ lêi. - Hs vÏ h×nh 1. 2 vµo vë. II/ TØ lÖ: C©u 4: TØ lÖ lµ g×? Cã c¸c lo¹i tØ lÖ nµo? - TØ lÖ lµ tØ sè gi÷a kÝch thíc ®o ®îc H·y cho vÝ dô vÒ viÖc ph¶i dïng tØ lÖ? trªn h×nh biÓu diÔn cña vËt thÓ vµ kÝch thíc t¬ng øng trªn vËt thÓ ®ã. VD: VÏ nhµ -  ph¶i dïng tØ lÖ thu nhá. VÏ chi tiÕt cña ®ång hå ®eo tay  ph¶i dïng tØ lÖ phãng to. 1 Trêng THPT HiÒn ®a - Yªu cÇu häc sinh quan s¸t thËt kÜ b¶ng 1. 2, t×m c¸c ®êng nÐt øng dông trªn h×nh 1. 3. Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 11 Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu c¸c lo¹i nÐt vÏ vµ chiÒu réng nÐt vÏ III/ NÐt vÏ: (TCVN 8- 20: 2002) (ISO 128- 20: 1996) 1/ C¸c lo¹i nÐt vÏ: - Giíi thiÖu b¶ng 1. 2 vµ giíi thiÖu øng dông cô thÓ cña tõng lo¹i ®êng GV yªu cÇu : nÐt trªn b¶n vÏ. H×nh 1. 3 - VÏ h×nh 1. 3 vµo vë víi chiÒu réng nÐt 2/ ChiÒu réng cña nÐt vÏ: ®Ëm b»ng 0, 5mm vµ nÐt m¶nh b»ng 0, ChiÒu réng cña nÐt vÏ ®îc chän 25mm. trong d·y kÝch thíc sau: 0, 13; 0, 18; 0, 25; 0, 35; 0, 5; 0, 7;1, 4;2 mm. Thêng lÊy chiÒu réng nÐt ®Ëm b»ng 0, 5 mm vµ nÐt m¶nh b»ng 0, 25 mm. Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÓu vÒ ch÷ viÕt trªn giÊy vÏ IV/ Ch÷ viÕt: GV giíi thiÖu chung vÒ ch÷ viÕt trªn b¶n vÏ TCVN 7284- 2: 2003 (ISO 3092- 2: 2000) kü thuËt, hái : quy ®Þnh khæ ch÷ vµ kiÓu ch÷ La tinh viÐt C©u 5: Khæ ch÷ lµ g×? Cã c¸c lo¹i khæ ch÷ trªn b¶n vÏ vµ c¸c tµi liÖu kü thuËt. nµo? 1/ Khæ ch÷ : (h) HS suy nghÜ tr¶ lêi. - Khæ ch÷ lµ gi¸ trÞ ®îc x¸c ®Þnh b»ng GV - Yªu cÇu häc sinh kÎ 1 sè ch÷ trªn h×nh chiÒu cao cña ch÷ hoa tÝnh b»ng mm. 1. 4. Cã c¸c khæ ch÷ sau: 1, 8; 2, 5; 3, 5; 5; 7; 10; 14; 20 mm. 2/ KiÓu ch÷ : - Trªn b¶n VKT thêng dïng kiÓu ch÷ nh h×nh 1. 4 Ho¹t ®éng 4 : T×m hiÓu vÒ c¸ch ghi kÝch thíc trªn b¶n vÏ V/ Ghi kÝch thíc: GV yªu cÇu t×m hiÓu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái : TCVN 5705: 1993 1/ §êng kÝch thíc: C©u 6: §êng kÝch thíc lµ g×?§êng giãng - §êng kÝch thíc ®îc vÏ b»ng nÐt liÒn kÝch thíc lµ g×? Ph©n biÖt ®êng kÝch thíc vµ m¶nh, song song víi phÇn tö ®îc ghi kÝch ®êng giãng kÝch thíc? thíc, ë ®Çu mót ®êng kÝch thíc cã vÏ mòi GV vÏ h×nh minh ho¹ lªn b¶ng nÕu ®ñ thêi tªn. gian. 2/ §êng giãng kÝch thíc: - §êng giãng kÝch thíc ®îc vÏ b»ng nÐt liÒn m¶nh, thêng kÎ vu«ng gãc víi ®êng GV ph©n tÝch c¸ch ghi kÝch thíc trªn h×nh 1. kÝch thíc vµ vît qu¸ ®êng kÝch thíc 6 vµ 1. 7. Hs vÏ h×nh ®ã vµo vë. kho¶ng 6 lÇn chiÒu réng nÐt vÏ. 3/ Ch÷ sè kÝch thíc: - Ch÷ sè kÝch thíc chØ trÞ sè thùc, kh«ng GV vÏ h×nh minh ho¹ trªn b¶ng, häc sinh vÏ phô thuéc vµo tØ lÖ b¶n vÏ vµ ®îc ghi trªn theo. ®êng kÝch thíc - KÝch thíc ®é dµi dïng ®¬n vÞ lµ mm, trªn b¶n vÏ kh«ng ghi ®¬n vÞ ®o vµ ®îc ghi nh h×nh 1. 6, nÕu dïng ®¬n vÞ kh¸c th× ph¶I ghi râ ®¬n vÞ ®o. 2 Trêng THPT HiÒn ®a - Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 11 KÝch thíc gãc dïng ®¬n vÞ ®o lµ ®é, phót, gi©y vµ ®îc ghi nh h×nh 1. 7. 4/ KÝ hiÖu , R: - Tríc con sè kÝch thíc ®êng kÝnh cña ®êng trßn ghi kÝ hiÖu  vµ b¸n kÝnh cung trßn ghi kÝ hiÖu R. 4. Cñng cè : - Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK trang 10. 5. Híng dÉn vÒ nhµ: - Hoµn thµnh c¸c h×nh vÏ cña c¸c phÇn néi dung trªn. - ChuÈn bÞ xem tríc bµi 2 : H×nh chiÕu vu«ng gãc. Gi¸o ¸n: 02 Ngµy so¹n: … /…/ …… TiÕt 2 - Bµi 2: H×nh chiÕu vu«ng gãc I. Môc tiªu bµi häc: - Häc sinh hiÓu ®îc néi dung c¬ b¶n cña ph¬ng ph¸p h×nh chiÕu vu«ng gãc. - BiÕt ®îc vÞ trÝ cña c¸c h×nh chiÕu ë trªn h×nh vÏ. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Ph¬ng ph¸p chiÕu gãc thø nhÊt vµ ph¬ng ph¸p chiÕu gãc thø ba. - Tranh vÏ phãng to h×nh 2. 1; 2. 2 ; 2. 3; 2. 4 SGK. - M« h×nh 3 mÆt ph¼ng h×nh chiÕu vµ vËt thÓ. - Cã thÓ dïng phÇn mÒm Power poin ®Ó thÓ hiÖn. 2. Häc sinh: - §äc tríc bµi ë nhµ - SGK, vë, bót viÕt III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1. æn ®Þnh líp - KiÓm tra sÜ sè. Líp TiÕt häc Ngµy d¹y SÜ sè Tªn häc sinh v¾ng mÆt 2. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: NhËn xÐt mét sè kÝch thíc ghi ë h×nh 1. 8, kÝch thíc nµo ghi sai? C©u 2: Cã c¸c khæ giÊy chÝnh nµo? Nªu c¸ch vÏ khung b¶n vÏ vµ khung tªn? 3. Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ Trß Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu ph¬ng ph¸p chiÕu gãc thø nhÊt Ph¬ng ph¸p nµy Hs ®· häc ë I/ Ph¬ng ph¸p chiÕu gãc thø nhÊt (PPCG 1) líp 8 v× vËy GV cã thÓ ®Æt c©u - Trong PPCG1, vËt thÓ ®îc ®Æt trong 1 gãc t¹o thµnh hái: bëi c¸c mÆt ph¼ng h×nh chiÕu ®øng, mp h×nh chiÕu C©u 1: Em h·y nªu tªn vµ vÞ b»ng, mp h×nh chiÕu c¹nh vu«ng gãc víi nhau tõng trÝ c¸c mÆt ph¼ng h×nh chiÕu ®«i mét. trong PPCG1? - Mp h×nh chiÕu ®øng ë sau, mp h×nh chiÕu b»ng ë díi C©u 2: Trong PPCG1, vËt thÓ vµ mp h×nh chiÕu c¹nh ë bªn ph¶i vËt thÓ. 3 Trêng THPT HiÒn ®a ®îc ®Æt nh thÕ nµo ®èi víi c¸c mÆt ph¼ng h×nh chiÕu? C©u 3 : Trªn b¶n vÏ, c¸c h×nh chiÕu ®îc bè trÝ nh thÕ nµo? - Gv giíi thiÖu c¸c h×nh chiÕu trªn h×nh 2. 1. C©u 4: H·y nªu sù liªn hÖ giãng ®èi víi c¸c h×nh chiÕu. - Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 11 C¸c híng chiÕu tõ tríc, tõ trªn, tõ tr¸i theo thø tù vu«ng gãc víi mp h×nh chiÕu ®øng, b»ng, c¹nh. Sau khi chiÕu vËt thÓ lªn c¸c mp sÏ ®îc c¸c h×nh chiÕu ®øng A, h×nh chiÕu b»ng B vµ h×nh chiÕu c¹nh C. Trªn b¶n vÏ c¸c h×nh chiÕu ®îc s¾p xÕp cã hÖ thèng theo h×nh chiÕu ®øng. - H×nh chiÕu b»ng B ®îc ®Æt díi h×nh chiÕu ®øng A, Gv giíi thiÖu l¹i víi Hs vÒ vÞ h×nh chiÕu c¹nh C ®îc ®Æt ë bªn ph¶i h×nh chiÕu ®øng trÝ c¸c h×nh chiÕu trªn h×nh 2. 2 A. (Sgk- 12). Hs vÏ h×nh 2. 2 vµo vë. HS l¾ng nghe vµ ghi nhí. Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu ph¬ng ph¸p chiÕu gãc thø ba GV giíi thiÖu vµ ph©n tÝch vÒ ph¬ng ph¸p chiÕu thø 3 : II/ Ph¬ng ph¸p chiÕu gãc thø 3 (PPCG3) - T¬ng tù PPCG1 chØ kh¸c : Mp h×nh chiÕu ®øng ë - C¸c níc ch©u Mü vµ 1 sè tríc, mp h×nh chiÕu b»ng ë trªn vµ mp h×nh chiÕu níc t b¶n kh¸c thêng c¹nh ë bªn tr¸i vËt thÓ. dïng PPCG thø 3, ®Ó héi - C¸c híng chiÕu tõ tríc, tõ trªn, tõ tr¸i theo thø tù nhËp chóng ta cÇn t×m vu«ng gãc víi c¸c mp h×nh chiÕu ®øng, b»ng vµ hiÓu vÒ ph¬ng ph¸p nµy. c¹nh. - GV Giíi thiÖu tªn, vÞ trÝ - Sau khi chiÕu vËt thÓ lªn c¸c mp h×nh chiÕu, c¸c h×nh c¸c h×nh chiÕu nh trªn chiÕu ®îc ®Æt nh h×nh 2. 4. h×nh 2. 4. Sù liªn hÖ giãng gi÷a c¸c h×nh chiÕu ph¶i ®¶m b¶o nh PPCG1. - Cho HS so s¸nh sù kh¸c - H×nh chiÕu b»ng B ®Æt ë trªn h×nh chiÕu ®øng A. nhau gi÷a vÞ trÝ c¸c h×nh - H×nh chiÕu c¹nh C ®Æt ë bªn tr¸i h×nh chiÕu ®øng chiÕu trªn b¶n vÏ cña A. PPCG1 vµ PPCG2. HS l¾ng nghe, ghi nhí vµ so s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a 2 ph¬ng ph¸p chiÕu. 4. Cñng cè bµi häc GV ®Æt c©u hái: - VÞ trÝ cña c¸c h×nh chiÕu trªn b¶n vÏ cña PPCG1 vµ PPCG2? - Sù kh¸c nhau gi÷a 2 ph¬ng ph¸p chiÕu? 5. Híng dÉn vÒ nhµ - Tr¶ lêi c©u hái vµ lµm bµi tËp SGK trang13. - §äc tríc bµi 3 SGK, chuÈn bÞ c¸c dông cô, vËt liÖu cho bµi thùc hµnh giê sau. 4 Trêng THPT HiÒn ®a Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 11 Gi¸o ¸n: 03 Ngµy so¹n:…/…/…… TiÕt 3 - Bµi 3 : Thùc hµnh VÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ ®¬n gi¶n I. Môc tiªu bµi häc: - VÏ ®îc 3 h×nh chiÕu cña vËt thÓ ®¬n gi¶n. - Ghi ®îc c¸c kÝch thíc trªn c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ ®¬n gi¶n. - Tr×nh bµy ®îc b¶n vÏ theo c¸c tiªu chuÈn cña b¶n vÏ kÜ thuËt. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - §äc bµi 3 Sgk vµ c¸c tµi liÖu tham kh¶o liªn quan ®Õn bµi. - M« h×nh gi¸ ch÷ L (h×nh 3. 1 sgk) - Tranh vÏ phãng to h×nh 3. 2 sgk - C¸c ®Ò bµi h×nh 3 chiÒu. 2. Häc sinh: - §äc tríc bµi ë nhµ - SGK, vë, bót viÕt III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1. æn ®Þnh líp: -KiÓm tra sÜ sè, ®ång phôc. Líp TiÕt häc Ngµy d¹y SÜ sè Tªn häc sinh v¾ng mÆt 2. KiÓm tra bµi cò: - Tr¶ lêi c©u hái vµ bµi tËp SGK trang 13. 3. Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng vµ d¹y häc Néi dung Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu néi dung vµ c¸c bíc tiÕn hµnh GV tr×nh bµy vµ ph©n tÝch néi dung 1. Néi dung thùc hµnh cÇn thùc hµnh. - LËp b¶n vÏ trªn khæ giÊy A4 gåm 3 h×nh chiÕu HS l¾ng nghe, ghi nhí. vµ c¸c kÝch thíc cña vËt thÓ ®¬n gi¶n tõ vËt mÉu hoÆc tõ h×nh chiÕu biÓu diÔn 3 chiÒu cña vËt thÓ. 2. C¸c bíc tiÕn hµnh GV nªu tãm t¾t c¸c bíc tiÕn hµnh vµ - LÊy gi¸ ch÷ L lµm vÝ dô. híng dÉn c¸ch thùc hiÖn c¸c bíc. Bíc 1: Quan s¸t, ph©n tÝch h×nh d¹ng vËt thÓ vµ - Gäi 1 HS nh¾c l¹i sù liªn hÖ vÒ kÝch chän c¸c híng chiÕu. (H×nh 3. 2- Sgk) thíc vµ vÞ trÝ gi÷a c¸c h×nh chiÕu - Gi¸ cã d¹ng ch÷ L néi tiÕp trong khèi h×nh b»ng c¸ch tr¶ lêi c¸c c©u hái: hép ch÷ nhËt, phÇn th¼ng ®øng cã lç h×nh trô ë C©u 1: H×nh chiÕu ®øng, chiÕu b»ng, gi÷a. chiÕu c¹nh cho biÕt c¸c kÝch thíc nµo - Chän 3 híng chiÕu lÇn lît vu«ng gãc víi mÆt tríc, mÆt trªn, mÆt bªn tr¸i cña vËt thÓ. cña vËt thÓ? Bíc 2: Chän tØ lÖ thÝch hîp víi khæ giÊy A4 vµ C©u 2: Trong PPCG1 c¸c h×nh chiÕu kÝch thíc cña vËt thÓ. ®îc ®Æt nh thÕ nµo? - Bè trÝ 3 h×nh chiÕu c©n ®èi trªn b¶n vÏ theo ®óng sù liªn hÖ chiÕu. C©u3: Ba h×nh chiÕu cña h×nh hép Bíc 3: LÇn lît vÏ mê b»ng nÐt m¶nh tõng phÇn ch÷ nhËt lµ nh÷ng h×nh nµo? cña vËt thÓ theo sù ph©n tÝch h×nh d¹ng cña khèi C©u 4: Ba h×nh chiÕu cña h×nh trô 5 Trêng THPT HiÒn ®a trßn xoay lµ nh÷ng h×nh nµo? Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 11 h×nh häc. Bíc 4 : T« ®Ëm c¸c nÐt thÊy, ®êng bao thÊy cña vËt thÓ trªn c¸c h×nh biÓu diÔn. Dïng nÐt ®øt ®Ó (Lu ý : Mçi kÝch thíc chØ ghi 1 lÇn) biÓu diÔn c¸c c¹nh khuÊt, ®êng bao khuÊt HS tr¶ lêi c¸c c©u hái vµ nghe GV hBíc 5: KÎ c¸c ®êng giãng kÝch thíc, ®êng kÝch íng dÉn. thíc vµ ghi con sè kÝch thíc trªn c¸c h×nh chiÕu. Ho¹t ®éng 2 : Tæ chøc thùc hµnh 3. Thùc hµnh - Gi¸o viªn giao ®Ò bµi cho häc sinh vµ nªu Häc sinh nhËn ®Ò vµ lµm bµi theo yªu c¸c yªu cÇu cña bµi lµm. cÇu vµ theo híng dÉn cña gi¸o viªn. - Gi¸o viªn gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c cho häc sinh. 4. Cñng cè bµi häc - Gi¸o viªn thu bµi lµm cña häc sinh, sau ®ã nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê thùc hµnh vÒ sù chuÈn bÞ cña häc sinh, kÜ n¨ng lµm bµi vµ th¸i ®é häc tËp cña häc sinh. 5. Híng dÉn vÒ nhµ - Yªu cÇu häc sinh ®äc tríc bµi 4 SGK. Gi¸o ¸n: 04 Ngµy so¹n:…/…/…… TiÕt 4 - Bµi 4: MÆt c¾t vµ h×nhc¾t i. Môc tiªu bµi häc: - HiÓu ®îc mét sè kiÕn thøc vÒ mÆt c¾t vµ h×nh c¾t. - BiÕt c¸ch vÏ m¾t c¾t vµ h×nh c¾t cña vËt thÓ ®¬n gi¶n. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Néi dung cña bµi - M« h×nh, tranh vÏ phãng toh×nh 4. 1 vµ 4. 2 SGK - Cã thÓ dïng ch¬ng tr×nh Power poin ®Ó d¹y. 2. Häc sinh: - Vë, SGK… III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1. æn ®Þnh líp: o KiÓm tra sÜ sè. Líp TiÕt häc Ngµy d¹y SÜ sè Tªn häc sinh v¾ng mÆt 2. KiÓm tra bµi cò: o ë líp 8 c¸c em ®· häc vÒ h×nh c¾t vËy v× sao trªn b¶n vÏ ph¶i dïng h×nh c¾t? o Cho vËt thÓ ®¬n gi¶n cã r·nh hoÆc lç, yªu cÇu häc sinh vÏ 3 h×nh chiÕu? 3. Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ Trß Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm vÒ mÆt c¾t vµ h×nh c¾t Dùa vµo kiÓm tra bµi cò GV nªu lÝ do I. Kh¸i niÖm vÒ mÆt c¾t vµ h×nh c¾t: v× sao ph¶i c¾t. Gi¶ sö dïng 1 mp tëng tîng song song víi 1 - Cho HS ®äc phÇn k/n, quan s¸t mp h×nh chiÕu c¾t vËt thÓ ra lµm 2 phÇn. h×nh 4. 1 SGK trªn tranh vÏ khæ to ChiÕu vu«ng gãc phÇn vËt thÓ ë sau mp c¾t 6 Trêng THPT HiÒn ®a - vµ rót ra k/n thÕ nµo lµ mÆt c¾t, h×nh c¾t? MÆt c¾t vµ h×nh c¾t kh¸c nhau nh thÕ nµo? ThÕ nµo lµ mp c¾t, h×nh c¾t vµ mÆt c¾t? Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 11 lªn mp h×nh chiÕu song song víi mp c¾t ®ã ®îc : - H×nh biÓu diÔn c¸c ®êng bao cña vËt thÓ n»m trªn mp c¾t gäi lµ mÆt c¾t. - H×nh biÓu diÔn mÆt c¾t vµ c¸c ®êng bao cña vËt thÓ sau mp c¾t gäi lµ h×nh c¾t. MÆt c¾t ®îc thÓ hiÖn b»ng ®êng g¹ch g¹ch. Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu vÒ mÆt c¾t GV hái : mÆt c¾t dïng ®Ó lµm g× ? HS suy nghÜ tr¶ lêi. II. MÆt c¾t: - Dïng ®Ó biÓu diÔn h×nh d¹ng tiÕt diÖn vu«ng gãc cña vËt thÓ. GV hái : 1. MÆt c¾t chËp - MÆt c¾t chËp ®îc vÏ nh thÕ nµo ? Lµ mÆt c¾t ®îc vÏ ngay trªn h×nh chiÕu t- MÆt c¾t chËp dïng ®Ó lµm g× ? ¬ng øng. §êng bao cña mÆt c¾t chËp ®îc HS t×m hiÓu tr¶ lêi. vÏ b»ng nÐt liÒn m¶nh. HS quan s¸t h×nh 4.2 SGK vµ vÏ vµo vë. GV mÆt c¾t rêi ®îc ®Æt gÇn h×nh chiÕu 2. MÆt c¾t rêi t¬ng øng vµ liªn hÖ víi h×nh chiÕu b»ng Lµ mÆt c¾t ®îc vÏ ë ngoµi h×nh chiÕu, ®êng nÐt chÊm g¹ch m¶nh. bao cña mÆt c¾t rêi ®îc vÏ b»ng nÐt liÒn - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 4.3; 4. 4 ®Ëm. vµ vÏ vµo vë. HS ghi nhí, vÏ h×nh. Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÓu vÒ h×nh c¾t GV ph©n tÝch tïy thuéc vµo cÊu t¹o cña vËt thÓ mµ dïng c¸c lo¹i h×nh c¾t kh¸c nhau. Yªu cÇu : - HS quan s¸t h×nh 4.1 vµ 4. 5, vÏ h×nh 4. 5 vµo vë. - HS quan s¸t h×nh 4. 6 vµ vÏ vµo vë. - HS quan s¸t h×nh 4. 7 vµ vÏ vµo vë. III. H×nh c¾t 1. H×nh c¾t toµn bé - H×nh c¾t sö dông mét mp c¾t vµ dïng ®Ó biÓu diÔn h×nh d¹ng bªn trong cña vËt thÓ. 2. H×nh c¾t mét nöa - H×nh biÓu diÔn gåm 1 nöa h×nh c¾t ghÐp víi 1 nöa h×nh chiÕu, ®êng ph©n c¸ch lµ trôc ®èi xøng ®îc vÏ b»ng nÐt chÊm g¹ch m¶nh. - H×nh c¾t mét nöa dïng ®Ó biÓu diÔn vËt thÓ ®èi xøng. Trªn phÇn h×nh c¾t thêng kh«ng vÏ c¸c nÐt ®øt. 3. H×nh c¾t côc bé - H×nh biÓu diÔn vËt thÓ díi d¹ng h×nh c¾t, ®êng giíi h¹n phÇn h×nh c¾t vÏ b»ng nÐt lîn sãng. 4. Cñng cè bµi häc - Tr¶ lêi c©u hái SGK trang 24. 5. Híng dÉn vÒ nhµ. - §äc phÇn th«ng tin bæ sung. - Lµm BT 1, 2 SGK trang 24, 25. - Xem tríc bµi 5. Gi¸o ¸n: 05 7 Trêng THPT HiÒn ®a Ngµy so¹n:…/…/…… Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 11 TiÕt 5- Bµi 5 : H×nh chiÕu trôc ®o I. Môc tiªu: - Häc sinh hiÓu ®îc c¸c kh¸i niÖm vÒ h×nh chiÕu trôc ®o. - BiÕt c¸ch vÏ h×nh chiÕu trôc ®o cña vËt thÓ ®¬n gi¶n. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - C¸c tranh vÏ phãng to h×nh 5. 1 vµ b¶ng 5. 1 SGK - Khu«n vÏ e lÝp. 2. Häc sinh: - Vë ghi, SGK III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1. æn ®Þnh líp: - KiÓm tra sÜ sè, ®ång phôc. Líp TiÕt häc Ngµy d¹y SÜ sè Tªn häc sinh v¾ng mÆt 2. KiÓm tra bµi cò: o ThÕ nµo lµ mÆt c¾t vµ h×nh c¾t?H×nh c¾t vµ mÆt c¾t dïng ®Ó lµm g×? o Ph©n biÖt c¸c lo¹i h×nh c¾t? 3. Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ Trß Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1:T×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ h×nh chiÕu trôc ®o. GV ®a ra mét sè c©u hái: I. Kh¸i niÖm: C©u 1: C¸c h×nh 3. 9 Sgk trang 21 1. ThÕ nµo lµ h×nh chiÕu trôc ®o ? cã ®Æc ®iÓm g×? - H×nh chiÕu trôc ®o lµ h×nh biÓu diÔn ba chiÒu - ThÓ hiÖn c¶ 3 chiÒu (3 kÝch thcña vËt thÓ ®îc x©y dùng b»ng phÐp chiÕu íc ) cña vËt thÓ. song song. C©u 2: H×nh chiÕu trôc ®o cã u * C¸ch x©y dùng h×nh chiÕu trôc ®o : ®iÓm g×? - G¾n vµo vËt thÓ hÖ trôc to¹ ®é vu«ng gãc - DÔ nhËn biÕt h×nh d¹ng cña vËt OXYZ víi c¸c to¹ ®é theo 3 chiÒu dµi, réng vµ thÓ. cao cña vËt thÓ. ChiÕu vËt thÓ cïng hÖ to¹ ®é C©u 3: H×nh chiÕu trôc ®o ®îc vÏ vu«ng gãclªn mp h×nh chiÕu (P’) theo ph¬ng trªn 1 hay nhiÒu mp h×nh chiÕu? chiÕu l (l kh«ng song song víi P’) vµ kh«ng song - 1 mp h×nh chiÕu. song víi c¸c trôc to¹ ®é. Trªn mp (P’) nhËn ®îc C©u 4: V× sao ph¬ng chiÕu l kh«ng mét h×nh chiÕu cña vËt thÓ vµ hÖ to¹ ®îc song song víi mp h×nh chiÕu vµ ®éO’X’Y’Z’. H×nh biÓu diÔn ®ã gäi lµ h×nh chiÕu c¸c trôc to¹ ®é? trôc ®o cña vËt thÓ. - Hs vÏ h×nh 5. 1 vµo vë. 8 Trêng THPT HiÒn ®a Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 11 - Giíi thiÖu trªn tranh vÏ khæ to. - Gãc trôc ®o vµ c¸c hÖ sè biÕn d¹ng thay ®æi liªn quan ®Õn c¸c yÕu tè nµo? - VÞ trÝ cña c¸c trôc to¹ ®é hoÆc ph¬ng chiÕu l ®èi víi mp h×nh chiÕu P’. GV kÕt luËn: C¸c gãc trôc ®o vµ c¸c hÖ sè biÕn d¹ng lµ 2 th«ng sè c¬ b¶n cña HCT§. 2. Th«ng sè c¬ b¶n cña h×nh chiÕu trôc ®o: a) Gãc trôc ®o: - Trong phÐp chiÕu trªn, h×nh chiÕu cña c¸c trôc to¹ ®é lµ O’X’, O’Y’, O’Z’ gäi lµ c¸c trôc ®o. Gãc gi÷a c¸c trôc ®o : X’O’Y’, Y’O’Z’, X’O’Z’ gäi lµ c¸c gãc trôc ®o. b) HÖ sè biÕn d¹ng: Lµ tØ sè ®é dµi h×nh chiÕu cña 1 ®o¹n th¼ng n»m trªn trôc to¹ ®é víi ®é dµi thùc cña ®o¹n th¼ng ®ã. O ' A' = p lµ hÖ sè biÕn d¹ng theo trôc O’X’ OA O' B' = q lµ hÖ sè biÕn d¹ng theo trôc O’Y’ OB O' C ' = r lµ hÖ sè biÕn d¹ng theo trôc O’X’ OC Ho¹t ®éng 2:T×m hiÓu h×nh chiÕu trôc ®o vu«ng gãc ®Òu vµ xiªn gãc c©n - Hs vÏ h×nh 5. 2 vµo vë. II. H×nh chiÕu trôc ®o vu«ng gãc ®Òu. 1. §Æc ®iÓm: Trong h×nh chiÕu trôc ®o vu«ng gãc đÒu l r (P’) vµ 3 hÖ sè biÕn d¹ng b»ng nhau p = q = r. 2. Th«ng sè c¬ b¶n: a) Gãc trôc ®o: X’O’Y’=Y’O’Z’=X’O’Z’=1200 b) HÖ sè biÕn d¹ng: p = q = r = 0, 8 120o - §Ó dÔ vÏ quy íc lÊy p = q = r = 1, trôc O’Z’ biÓu thÞ chiÒu cao ®îc ®Æt th¼ng ®øng. 3. H×nh chiÕu trôc ®o cña h×nh trßn 120o - Lµ c¸c h×nh elip cã c¸c híng kh¸c nhau. Quy íc Elip cã trôc dµi b»ng 1, 22 d, trôc ng¾n Häc sinh quan s¸t h×nh 5. 3 b»ng 0, 7 d (d lµ ®ßng kÝnh cña h×nh trßn). Sgk. III. H×nh chiÕu trôc ®o xiªn gãc c©n: 1. §Æc ®iÓm: GV Trong h×nh chiÕu trôc ®o xiªn - Trong h×nh chiÕu trôc ®o xiªn gãc c©n l kh«ng gãc c©n, c¸c mÆt cña vËt thÓ song vu«ng gãc víi P’. song víi mp toa ®é XOZ kh«ng bÞ C¸c hÖ sè biÕn d¹ng b»ng nhau tõng ®«i mét. biÕn d¹ng. p = q; q =r ; r =p. HS l¾ng nghe, ghi chÐp 2. Th«ng sè c¬ b¶n: a) Gãc trôc ®o: X’O’Z’=900, X’O’Y’=1350 b)HÖ sè biÕn d¹ng: p =r = 1; q= 0, 5 Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu c¸ch vÏ h×nh chiÕu trôc ®o 9 Trêng THPT HiÒn ®a GV tr×nh bµy c¸ch vÏ HCT§ th«ng qua vÝ dô b¶ng 5.1 SGK. HS quan s¸t, ghi nhí. Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 11 IV. C¸ch vÏ h×nh chiÕu trôc ®o: - Ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm h×nh d¹ng cña vËt thÓ ®Ó chän c¸ch vÏ h×nh chiÕu trôc ®o cho phï hîp. Giíi thiÖu c¸c bíc vÏ trªn b¶ng 5. 1 sgk (30). 4. Cñng cè bµi häc: - Tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK trang 31. - Tæng kÕt l¹i néi dung träng t©m cña bµi. 5. Híng dÉn vÒ nhµ: Gi¸o ¸n: 06 Ngµy so¹n:…/…/…… TiÕt 6- Bµi 6 : Thùc hµnh : BiÓu diÔn vËt thÓ I. Môc tiªu: - §äc ®îc b¶n vÏ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña vËt thÓ ®¬n gi¶n. - VÏ ®îc h×nh chiÕu thø 3, h×nh c¾tvµ h×nh chiÕu trôc ®o cña vËt thÓ ®¬n gi¶n tõ 2 h×nh chiÕu. II. ChuÈn bÞ bµi thùc hµnh: 1. Gi¸o viªn: - ChuÈn bÞ h×nh vÏ 6. 3 SGK (trang 33). - ChuÈn bÞ m« h×nh vµ c¸c dông cô vÏ cÇn thiÕt. 2. Häc sinh: - SGK, dông cô thùc hµnh. III. TiÕn tr×nh tæ chøc thùc hµnh: 1. æn ®Þnh líp: Líp TiÕt häc Ngµy d¹y SÜ sè Tªn häc sinh v¾ng mÆt 2. KiÓm tra bµi cò: - Nªu c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña h×nh chiÕu trôc ®o vu«ng gãc ®Òu vµ xiªn gãc c©n ? 3. Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng vµ d¹y häc Néi dung Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu néi dung vµ c¸c bíc tiÕn hµnh 1. Néi dung thùc hµnh GV tr×nh bµy vµ ph©n tÝch néi dung Cho b¶n vÏ 2 h×nh chiÕu cña vËt thÓ ®¬n gi¶n, yªu cÇn thùc hµnh. cÇu : HS l¾ng nghe, ghi nhí. - §äc b¶n vÏ vµ h×nh dung ®îc h×nh d¹ng cña vËt thÓ. - VÏ h×nh chiÕu thø 3, h×nh c¾t trªn h×nh chiÕu ®øng vµ HCT§ cña vËt thÓ - Ghi c¸c kÝch thíc cña vËt thÓ lªn c¸c HC vu«ng gãc 2. C¸c bíc tiÕn hµnh - LÊy h×nh chiÕu cña æ trôc ( h×nh 6.1 ) lµm vÝ dô : Bíc 1: §äc b¶n vÏ hai h×nh chiÕu GV nªu tãm t¾t c¸c bíc tiÕn hµnh vµ - Ph©n tÝch c¸c h×nh chiÕu ra tõng phÇn vµ ®èi híng dÉn c¸ch thùc hiÖn c¸c bíc. chiÕu gi÷a c¸c h×nh chiÕu. - Em h·y nªu c¸c bíc ®Ó dùng h×nh Bíc 2: VÏ h×nh chiÕu thø 3 chiÕu trôc ®o? - LÇn lît vÏ tõng c¹nh tõ 2 h×nh chiÕu ®· cho ( h×nh 6.4 SGK ). - Nªu c¸ch tr×nh bµy bµi lµm nh h×nh 10 Trêng THPT HiÒn ®a 6.6 SGK. Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 11 Bíc 3: VÏ h×nh c¾t. - Khi vÏ cÇn x¸c ®Þnh vÞ trÝ mÆt ph¼ng c¾t. Bíc 4 : VÏ h×nh chiÕu trôc ®o. Ho¹t ®éng 2 : Tæ chøc thùc hµnh 3. Thùc hµnh Häc sinh nhËn ®Ò vµ lµm bµi theo yªu - Gi¸o viªn giao ®Ò bµi cho häc sinh vµ nªu c¸c cÇu vµ theo híng dÉn cña gi¸o viªn. yªu cÇu cña bµi lµm. - Gi¸o viªn gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c cho häc sinh. 4. Cñng cè bµi häc : - HÕt giê gi¸o viªn thu bµi cña häc sinh vÒ kÝ, kiÓm tra nh÷ng g× ®· lµm ®îc cña häc sinh. - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê thùc hµnh: vÒ sù chuÈn bÞ cña häc sinh, kÜ n¨ng lµm bµi cña häc sinh. - Th¸i ®é häc tËp cña häc sinh. 5. Híng dÉn vÒ nhµ: - Yªu cÇu häc sinh tiÕp tôc nghiªn cøu bµi tËp cña m×nh vµ xem kÜ c¸c tiªu chuÈn vÒ tr×nh bµy b¶n vÏ ®Ó thùc hiÖn bµi lµm cho tèt. Gi¸o ¸n: 07 Ngµy so¹n:…/…/…… TiÕt 7- Bµi 6 : Thùc hµnh : BiÓu diÔn vËt thÓ ( TiÕp ) I. Môc tiªu: - §äc ®îc b¶n vÏ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña vËt thÓ ®¬n gi¶n. - VÏ ®îc h×nh chiÕu thø 3, h×nh c¾tvµ h×nh chiÕu trôc ®o cña vËt thÓ ®¬n gi¶n tõ 2 h×nh chiÕu. II. ChuÈn bÞ bµi thùc hµnh: 1. Gi¸o viªn: - ChuÈn bÞ h×nh vÏ 6. 3 SGK (trang 33). - ChuÈn bÞ m« h×nh vµ c¸c dông cô vÏ cÇn thiÕt. 2. Häc sinh: - SGK, dông cô thùc hµnh. III. TiÕn tr×nh tæ chøc thùc hµnh: 11 Trêng THPT HiÒn ®a 1. æn ®Þnh líp: Líp TiÕt häc Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 11 Ngµy d¹y SÜ sè 2. KiÓm tra bµi cò: - Nªu c¸c bíc vÏ h×nh chiÕu trôc ®o ? - Nªu c¸c lo¹i h×nh c¾t, c¸ch vÏ h×nh c¾t ? 3. Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ Trß Tªn häc sinh v¾ng mÆt Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1 : Tr¶ bµi tËp, nhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh GV tr¶ bµi tËp lÇn tríc cho c¸c em. 1. Tr¶ bµi, nhËn xÐt HS l¾ng nghe, ghi nhí. - Tr¶ bµi GV nhËn xÐt qua vÒ bµi lµm giê tríc - NhËn xÐt. cña c¸c em. Nªu c¸c bíc ®Ó hoµn thiÖn b¶n vÏ vµ nh÷ng chç sai cÇn söa. Hs nhËn bµi tËp, l¾ng nghe. Ho¹t ®éng 2 : Tæ chøc thùc hµnh 2. Thùc hµnh ( tiÕp ) Häc sinh tiÕp tôc hoµn thiÖn bµi lµm - Gi¸o viªn giao ®Ò bµi cho häc sinh vµ nªu cña m×nh c¸c yªu cÇu cña bµi lµm. - VÏ h×nh c¾t vµ vÏ h×nh chiÕu trôc - Gi¸o viªn gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c cho häc ®o. sinh. 4. Cñng cè bµi häc - HÕt giê gi¸o viªn thu bµi cña häc sinh vÒ chÊm. - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê thùc hµnh: vÒ sù chuÈn bÞ cña häc sinh, kÜ n¨ng lµm bµi cña häc sinh. - Th¸i ®é häc tËp cña häc sinh. 5. Híng dÉn vÒ nhµ: - ¤n tËp l¹i c¸ch vÏ h×nh chiÕu, h×nh c¾t, h×nh chiÕu trôc ®o. - Yªu cÇu häc sinh ®äc tríc bµi 7 SGK. Gi¸o ¸n: 08 Ngµy so¹n:…/…/…… TiÕt 8- Bµi 7 : h×nh chiÕu phèi c¶nh I. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt ®îc kh¸i niÖm vÒ h×nh chiÕu phèi c¶nh. - BiÕt c¸ch vÏ ph¸c h×nh chiÕu phèi c¶nh cña vËt thÓ ®¬n gi¶n. II. ChuÈn bÞ 1. Gi¸o viªn - Tranh vÏ phãng to HCPC c¸c h×nh 7. 1;7. 2; 7. 3 SGK. - Sö dông m¸y chiÕu nÕu cã. 12 Trêng THPT HiÒn ®a 2. Häc sinh: - Vë ghi, bót, SGK… III. TiÕn tr×nh d¹y häc 1. æn ®Þnh líp: Líp TiÕt häc Ngµy d¹y Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 11 SÜ sè Tªn häc sinh v¾ng mÆt 2. KiÓm tra bµi cò: - H·y nªu c¸c phÐp chiÕu ®· häc? C¸ch x¸c ®Þnh h×nh chiÕu cña 1 ®iÓm trong c¸c lo¹i phÐp chiÕu võa nªu. 3. Gi¶ng bµi míi: 13 Trêng THPT HiÒn ®a Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 11 Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ Trß Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu vÒ c¸c kh¸i niÖm cña h×nh chiÕu phèi c¶nh I. Kh¸i niÖm: 1. H×nh chiÕu phèi c¶nh lµ g×? - H×nh chiÕu phèi c¶nh lµ h×nh biÓu diÔn ®îc x©y dùng b»ng phÐp chiÕu xuyªn t©m. GV yªu cÇu Hs quan s¸t h×nh 7. 1 SGK vµ cã nhËn Trong phÐp chiÕu nµy: xÐt g×. - T©m chiÕu lµ m¾t ngêi quan s¸t (®iÓm nh×n). Hs t×m hiÓu vµ tr¶ lêi: - MÆt ph¼ng h×nh chiÕu lµ mét mÆt ph¼ng th¼ng ®øng t- C¸c viªn g¹ch cµng ë xa ëng tîng gäi lµ mÆt tranh. cµng nhá l¹i - MÆt ph¼ng n»m ngang trªn ®ã ®Æt c¸c vËt thÓ cÇn biÓu - C¸c ®êng th¼ng trong thùc diÔn gäi lµ mÆt ph¼ng vËt thÓ. tÕ song song víi nhau vµ MÆt ph¼ng n»m ngang ®i qua ®iÓm nh×n gäi lµ mÆt kh«ng song song víi m¾t ph¼ng tÇm m¾t. MP nµy c¾t mÆt tranh theo 1 ®êng th¼ng ph¼ng h×nh chiÕu, gÆp nhau gäi lµ ®êng ch©n trêi (tt) t¹i 1 ®iÓm, ®îc gäi lµ ®iÓm 2. øng dông cña h×nh chiÕu phèi c¶nh tô. §Ó biÓu diÔn c¸c c«ng tr×nh cã kÝch thíc lín nh nhµ cöa, HS quan s¸t tiÕp h×nh 7. 2 cÇu ®êng... 3. C¸c lo¹i h×nh chiÕu phèi c¶nh: - Yªu cÇu Hs quan s¸t Thêng cã 2 lo¹i : h×nh 7. 1 vµ 7. 3 ®Ó - H×nh chiÕu phèi c¶nh 1 ®iÓm tô nhËn xÐt vµ ph©n biÖt. - H×nh chiÕu phèi c¶nh 2 ®iÓm tô *)H×nh chiÕu phèi c¶nh 1®iÓm tô: nhËn ®îc khi mÆt tranh song song víi mét mÆt cña vËt thÓ. - ThÕ nµo lµ HCPC 1 ®iÓm tô, 2 ®iÓm tô ? Chóng gièng vµ kh¸c nhau ë nh÷ng ®iÓm nµo? *)H×nh chiÕu phèi c¶nh2 ®iÓm tô: nhËn ®îc khi mÆt tranh kh«ng song song víi mét mÆt nµo cña vËt thÓ. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch vÏ ph¸c HCPC mét ®iÓm tô GV ®a ra ®Ò bµi: Cho vËt II. Ph¬ng ph¸p vÏ ph¸c h×nh chiÕu phèi c¶nh: thÓ cã d¹ng ch÷ L. H·y vÏ ph¸c HCPC 1 ®iÓm tô cña vËt thÓ. HS nghiªn cøu c¸c bíc vÏ trong SGK Gi¸o viªn híng dÉn tõng bíc vÏ, häc sinh vÏ theo vµo vë. 14 *) KÕt luËn: §Ó vÏ HCPC cña vËt thÓ, ta vÏ HCPC cña c¸c ®iÓm thuéc vËt thÓ. Trêng THPT HiÒn ®a 4. Cñng cè bµi häc : - Nªu l¹i c¸c kh¸i niÖm, c¸c bíc vÏ HCPC 1 ®iÓm tô. - Tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK trang 40. Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 11 5. Híng dÉn vÒ nhµ : - VÏ h×nh 7. 4 SGK trang 40. - ¤n lÝ thuyÕt vµ bµi tËp ch¬ng 1 ®Ó giê sau kiÓm tra 1 tiÕt. Gi¸o ¸n: 09 Ngµy so¹n:…/…/…… TiÕt 9: KiÓm tra 1 tiÕt I. Môc tiªu bµi häc: - Th«ng qua bµi kiÓm tra ®¸nh gi¸ sù nhËn thøc vµ kÜ n¨ng lµm bµi cña häc sinh trong phÇn vÏ kÜ thuËt c¬ së. - Qua bµi lµm cña häc sinh gi¸o viªn tù rót ra c¸ch d¹y cho phï hîp víi tõng ®èi tîng häc sinh. II. ChuÈn bÞ 1. Gi¸o viªn: ChuÈn bÞ ®Ò kiÓm tra, ®¸p ¸n chÊm. - PhÇn 1 tr¾c nghiÖm - Ph©n 2 lµm bµi tËp nhá 2. Häc sinh: - Häc sinh chuÈn bÞ: kiÕn thøc, dông cô thùc hµnh, giÊy vÏ. III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1. æn ®inh líp: Líp TiÕt häc Ngµy d¹y SÜ sè Tªn häc sinh v¾ng mÆt 2. Ph¸t ®Ò 3. Bµi míi: Gi¸o viªn ph¸t ®Ò cho häc sinh Quan s¸t häc sinh lµm bµi vµ nh¾c nhë thêi gian. 4 .Cñng cè bµi häc: - GV thu bµi vµ nhËn xÐt. - Híng dÉn qua vÒ c¸c bµi tËp vµ c¸c c©u tr¾c nghiÖm. 5. Híng d·n vÒ nhµ - §äc tríc bµi 8. Néi dung ma trËn ®Ò Chñ ®Ò Bµi 1: Tiªu chuÈn tr×nh bµy b¶n vÏ kÜ thuËt NhËn biÕt Møc ®é VËn dông Th«ng hiÓu CÊp ®é thÊp HiÓu ®îc néi dung c¬ b¶n cña c¸c tiªu CÊp ®é cao Céng 15 Trêng THPT HiÒn ®a Sè c©u Sè ®iÓm Bµi 2: H×nh chiÕu vu«ng gãc Sè c©u Sè ®iÓm Bµi 4: MÆt c¾t vµ h×nh c¾t Sè c©u Sè ®iÓm Bµi 5: H×nh chiÕu trôc ®o Sè c©u Sè ®iÓm Bµi 6: H×nh chiÕu phèi c¶nh Sè c©u Sè ®iÓm Tæng sè c©u Tæng sè ®iÓm NhËn biÕt c¸c h×nh chiÕu 1 c©u 0,5 ®iÓm C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n, néi dung, th«ng sè, c«ng dông 3 c©u 1,5 ®iÓm NhËn biÕt c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n 2 c©u 1 ®iÓm chuÈn vÒ b¶n vÏ kÜ thuËt 3 c©u 1,5 ®iÓm HiÓu ®îc ®Æc ®iÓm c¸c h×nh chiÕu 2 c©u 1 ®iÓm NhËn biÕt ®îc c¸c lo¹i mÆt c¾t vµ h×nh c¾t 1 c©u 0,5 ®iÓm Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 11 VÏ ®îc h×nh chiÕu cña vËt thÓ ®¬n gi¶n ( TL ) 1 c©u 1 ®iÓm BiÕt c¸ch vÏ h×nh chiÕu trôc ®o ( TL ) 1 c©u 3 ®iÓm 3 c©u 1,5 ®iÓm 4 c©u 2,5 ®iÓm 1 c©u 0,5 ®iÓm 4 c©u 4,5 ®iÓm 2 c©u 1 ®iÓm 14 c©u 10 ®iÓm Néi dung ®Ò kiÓm tra Hä vµ tªn:……………………………….Líp: ………. PhÇn I: Tr¾c nghiÖm (Khoanh trßn b»ng bót mùc vµo ph¬ng ¸n lùa chän) C©u 1: NÐt liÒn m¶nh dïng ®Ó vÏ c¸c ®êng nµo? A. §êng: Giãng, kÝch thíc C. §êng g¹ch g¹ch trªn mÆt c¾t, ®êng giãng, ®êng kt. B. §êng bao thÊy, c¹nh thÊy D. §êng kÝch thíc C©u 2: ChiÒu réng cña nÐt vÏ thêng ®îc chän kÝch thíc nµo sau ®©y? A. NÐt liÒn ®Ëm b»ng 0,5mm, nÐt liÒn m¶nh b»ng 0,35mm. B. NÐt liÒn ®Ëm b»ng 0,75mm, nÐt liÒn m¶nh b»ng 0,25mm. C. NÐt liÒn ®Ëm b»ng 0,5mm, nÐt liÒn m¶nh b»ng 0,25mm D. NÐt liÒn ®Ëm b»ng 0,75mm, nÐt liÒn m¶nh b»ng 0,35mm. C©u 3: Mét chi tiÕt cã chiÒu dµi 5 cm ®îc vÏ trªn b¶n vÏ lµ 500mm. Chi tiÕt ®ã ®îc vÏ theo tØ lÖ nµo: A. TØ lÖ 1 : 1 C. TØ lÖ 1 : 10 B. TØ lÖ 10 : 1 D. TØ lÖ 2 : 1 C©u 4: H×nh chiÕu tõ trªn xuèng cßn gäi lµ h×nh chiÕu g×? A. H×nh chiÕu b»ng C. H×nh chiÕu ®øng B. H×nh chiÕu c¹nh D. H×nh chiÕu trôc ®o C©u 5: H×nh chiÕu c¹nh thÓ hiÖn nh÷ng kÝch thíc chiÒu nµo cña vËt thÓ? A. ChiÒu dµi, chiÒu cao. C. ChiÒu dµi, chiÒu réng B. ChiÒu cao, chiÒu réng. D. C¶ 3 chÒu. C©u 6: Trong ph¬ng ph¸p chiÕu gãc thø nhÊt, h×nh chiÕu b»ng ®îc ®Æt ë vÞ trÝ nµo so víi h×nh chiÕu ®øng? A. Bªn ph¶i HC§ B. Bªn díi HC§ C. Bªn tr¸i HC§ D. Bªn trªn HC§ C©u 7: H×nh chiÕu trôc ®o ®îc thùc hiÖn b»ng phÐp chiÕu nµo? A. PhÐp chiÕu vu«ng gãc C. PhÐp chiÕu ®øng B. PhÐp chiÕu xuyªn t©m D. PhÐp chiÕu song song. C©u 8: Gãc gi÷a c¸c trôc täa ®é cña hÖ trôc täa ®é xiªn gãc c©n lµ bao nhiªu? A. 450, 1200, 1200 C. 900, 1200, 1200 B. 1200, 1200, 1200 D. 900, 1350, 1350. C©u 9: HÖ sè biÕn d¹ng ë H×nh chiÕu trôc ®o vu«ng gãc ®Òu: 16 Trêng THPT HiÒn ®a Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 11 A. p = r = 1; q = 0,8 C. p = r = q = 0,8 B. p = q = r = 0,5 D. A, B, C ®Òu sai C©u 10: §êng ph©n c¸ch gi÷a h×nh chiÕu vµ h×nh c¾t trong h×nh c¾t mét nöa ®îc vÏ b»ng nÐt A. liÒn ®Ëm C. g¹ch chÊm m¶nh B. ®øt m¶nh D. liÒn m¶nh C©u 11. H×nh chiÕu phèi c¶nh lµ h×nh biÓu diÔn ®îc x©y dùng b»ng phÐp chiÕu A. song song C. ®øng B. xuyªn t©m D. vu«ng gãc. C©u 12: H×nh chiÕu phèi c¶nh 2 ®iÓm tô nhËn ®îc khi mÆt tranh A. c¾t c¸c mÆt cña vËt thÓ C. kh«ng song song víi mÆt nµo cña vËt thÓ B. vu«ng gãc víi mét mÆt cña vËt thÓ D. song song víi mét mÆt cña vËt thÓ. PhÇn II: Tù luËn: H·y vÏ h×nh chiÕu thø ba vµ h×nh chiÕu trôc ®o cña vËt thÓ cã 2 h×nh chiÕu vu«ng gãc nh sau: I/ PhÇn 1: Mçi c©u ®óng 0,5 ®iÓm C©u 1 C C©u 2 C Híng dÉn chÊm C©u 3 C©u 4 C©u 5 C©u 6 C©u 7 C©u 8 C©u 9 C©u 10 C©u 11 C©u 12 B A B C D D D C B C II/ PhÇn 2: - VÏ h×nh chiÕu vu«ng gãc: - §óng h×nh, ®óng nÐt: 0,5 ®iÓm - Ghi ®óng vµ ®ñ kÝch thíc: 0,5 ®iÓm - VÏ h×nh chiÕu phèi c¶nh: - §óng h×nh d¹ng, ®êng nÐt, kÝch thíc: 3 ®iÓm Gi¸o ¸n: 10 Ngµy so¹n:…/…/…… Ch¬ng 2: VÏ kÜ thuËt øng dông TiÕt 10 - Bµi 8 thiÕt kÕ vµ b¶n vÏ kÜ thuËt I. Môc tiªu bµi häc: - BiÕt ®îc c¸c giai ®o¹n chÝnh cña c«ng viÖc thiÕt kÕ. - HiÓu ®îc vai trß cña b¶n vÏ trong thiÕt kÕ. - Cã ý thøc häc tËp nghiªm tóc. II. ChuÈn bÞ 1. Gi¸o viªn: - Gi¸o ¸n. - §äc SGK, nghiªn cøu tµi liÖu cã liªn quan - Mét sè tranh ¶nh vµ h×nh vÏ vÒ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ c¬ khÝ. - M« h×nh hép ®ùng ®å dïng häc tËp. 2. Häc sinh: - SGK, ®å dïng häc tËp. III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1. æn ®inh líp: Líp TiÕt häc Ngµy d¹y SÜ sè Tªn häc sinh v¾ng mÆt 2. KiÓm tra bµi cò: - H×nh chiÕu phèi c¶nh thêng ®îc sö dông trong c¸c b¶n vÏ nµo? T¹i sao? 17 Trêng THPT HiÒn ®a Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 11 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ Trß Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu vÒ thiÕt kÕ - GV cho häc sinh quan s¸t 1 sè I) ThiÕt kÕ: tranh ¶nh vÒ s¶n phÈm c¬ khÝ, 1) C¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ: c«ng tr×nh x©y dùng... vµ nãi râ ®Ó Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ®îc tãm lîc theo s¬ ®å sau: chÕ t¹o ra c¸c sp ®ã ngêi ta ph¶i thiÕt kÕ. H×nh thµnh ý tëng. - HS ®äc kÜ c¸c bíc thiÕt kÕ ®îc ®X¸c ®Þnh ®Ò tµi thiÕt kÕ a ra trong SGK ®Ó n¾m râ tõng giai ®o¹n thiÕt kÕ. VÏ s¬ ®å h×nh 8. 1 vµo vë. Thu thËp th«ng tin TiÕn hµnh thiÕt kÕ Lµm m« h×nh thö nghiÖm ChÕ t¹o thö. ThÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸ ph¬ng ¸n thiÕt kÕ - GV hái: Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ thêng ph¶i tr¶i qua c¸c giai ®o¹n nµo? - HS th¶o luËn, suy nghÜ tr¶ lêi. - GV kÕt luËn néi dung - HS ghi nhí LËp hå s¬ kÜ thuËt Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ thêng qua c¸c giai ®o¹n sau: a) §iÒu tra, nghiªn cøu yªu cÇu cña thÞ trêng, nguyÖn väng cña ngêi thiÕt kÕ, h×nh thµnh ý tëng vµ x¸c ®Þnh ®Ò tµi thiÕt kÕ. b) TiÕn hµnh tÝnh to¸n lËp b¶n vÏ nh»m x¸c ®Þnh h×nh d¹ng, kÕt cÊu, kÝch thíc, chøc n¨ng cña s¶n phÈm. c) Lµm m« h×nh, tiÕn hµnh thö nghiÖm hoÆc chÕ t¹o thö. d) ThÈm ®Þnh, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ph¬ng ¸n thiÕt kÕ, c¶i tiÕn ®Ó ®îc ph¬ng ¸n tèt nhÊt. GV yªu cÇu: e) Theo ph¬ng ¸n tèt nhÊt, tiÕn hµnh lËp hå s¬ kÜ - HS x¸c ®Þnh môc ®Ých chÕ t¹o thuËt gåm c¸c b¶n vÏ tæng thÓ vµ chi tiÕt cña chiÕc hép ®Ó x¸c ®Þnh ®îc yªu cÇu s¶n phÈm, c¸c b¶n thuyÕt minh, tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ. c¸c chØ dÉn vÒ vËn hµnh, sö dông s¶n phÈm. 2. ThiÕt kÕ hép ®ùng ®å dïng häc tËp: - Mçi em cã thÓ ®a ra ý tëng thiÕt - Bíc 1: X¸c ®Þnh môc ®Ých sö dông s¶n phÈm ®Ó kÕ cña m×nh b»ng h×nh vÏ vµo vë. h×nh thµnh ph¬ng ¸n thiÕt kÕ. Cã tham kh¶o h×nh SGK (43). - Bíc 2: Dùa vµo môc ®Ých, yªu cÇu cña s¶n phÈm, thu thËp c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn s¶n phÈm ®Ó cã thÓ ph¸c ho¹ ra s¶n phÈm. - Bíc 3 : Lµm m« h×nh, chÕ t¹o thö, kiÓm tra xem cã hîp lý vÒ h×nh d¸ng, kÝch thíc, mµu s¾c kh«ng? - Bíc 4: Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ph¬ng ¸n thiÕt kÕ 18 Trêng THPT HiÒn ®a Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 11 theo c¸c yªu cÇu ®· ®Ò ra. Cuèi cïng ®a ra ph¬ng ¸n thiÕt kÕ tèt nhÊt. - Bíc 5: C¨n cø ph¬ng ¸n thiÕt kÕ ®· hoµn thiÖn, tiÕn hµnh hoµn chØnh hå s¬, viÕt thuyÕt minh giíi thiÖu s¶n phÈm, lËp c¸c b¶n vÏ chi tiÕt vµ b¶n vÏ l¾p. Ho¹t ®éng 2 : Giíi thiÖu vÒ b¶n vÏ kÜ thuËt II/ B¶n vÏ kÜ thuËt B¶n vÏ kÜ thuËt HS ®· ®îc häc ë 1. C¸c lo¹i b¶n vÏ kÜ thuËt líp 8, v× vËy GV cã thÓ ®a ra c©u *) B¶n vÏ kÜ thuËt: lµ c¸c th«ng tin kÜ thuËt ®îc hái: ThÕ nµo lµ b¶n vÏ kÜ thuËt? tr×nh bµy díi d¹ng ®å ho¹ theo c¸c quy t¾c thèng - Giíi thiÖu 2 lo¹i b¶n vÏ bµng nhÊt. h×nh 9. 4 vµ 11. 2 SGK. Thêng gÆp 2 lo¹i b¶n vÏ kÜ thuËt: ( Gv: C¸c b¶n vÏ cña s¶n phÈm *) B¶n vÏ c¬ khÝ: Gåm c¸c b¶n vÏ liªn quan ®Õn lµ tµi liÖu chÝnh cña hå s¬ kÜ thiÕt kÕ, chÕ t¹o, l¾p r¸p, kiÓm tra, sö dông... c¸c thuËt, kÕt qu¶ cuèi cïng cña hå m¸y mãc, thiÕt bÞ. s¬ thiÕt kÕ. ) *) B¶n vÏ x©y dùng: Gåm c¸c b¶n vÏ liªn quan ®Õn thiÕt kÕ, thi c«ng, l¾p r¸p, kiÓm tra, sö dông... c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc vµ x©y dùng. 2. Vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi thiÕt kÕ GV hái: Trong thiÕt kÕ b¶n vÏ cã - §äc c¸c b¶n vÏ ®Ó thu thËp th«ng tin liªn quan ®Õn vai trß nh thÕ nµo? ®Ò tµi thiÕt kÕ. HS tr¶ lêi. - VÏ c¸c b¶n vÏ ph¸c cña s¶n phÈm. - dïng c¸c b¶n vÏ ®Ó trao ®æi ý kiÕn víi ®ång nghiÖp. - VÏ c¸c b¶n vÏ cÇn thiÕt. 4. Cñng cè - C¸c giai ®o¹n chÝnh cña c«ng viÖc thiÕt kÕ ? - Vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt trong thiÕt kÕ ? 5. Híng dÉn vÒ nhµ - Häc bµi vµ tr¶ líi c¸c c©u hái trong SGK trang 46. §äc tríc bµi 9 SGK. Gi¸o ¸n: 11 Ngµy so¹n:…/…/…… TiÕt 11 - Bµi 9 b¶n vÏ c¬ khÝ I. Môc tiªu bµi häc: - BiÕt ®îc néi dung chÝnh cña b¶n vÏ chi tiÕt vµ b¶n vÏ l¾p. - BiÕt c¸ch lËp b¶n vÏ chi tiÕt. - Cã ý thøc häc tËp nghiªm tóc. II. ChuÈn bÞ 1. Gi¸o viªn: - Gi¸o ¸n. - §äc SGK, nghiªn cøu tµi liÖu cã liªn quan - Tranh vÏ phãng to h×nh 9. 1, 9. 4 SGK. - Tranh hoÆc m« h×nh bé gi¸ ®ì. 2. Häc sinh: - SGK, ®å dïng häc tËp. III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1. æn ®inh líp: Líp TiÕt häc Ngµy d¹y SÜ sè Tªn häc sinh v¾ng mÆt 19 Trêng THPT HiÒn ®a Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 11 2. KiÓm tra bµi cò: - Tr×nh bµy c¸c néi dung c¬ b¶n cña c«ng viÖc thiÕt kÕ? - ThÕ nµo lµ b¶n vÏ kÜ thuËt? Nªu c¸c lo¹i b¶n vÏ kÜ thuËt? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ Trß Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu vÒ b¶n vÏ chi tiÕt I. B¶n vÏ chi tiÕt HS quan s¸t h×nh 9. 1 SGK vµ tr¶ lêi 1. Néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt c¸c c©u hái: *)Néi dung: B¶n vÏ chi tiÕt thÓ hiÖn h×nh - B¶n vÏ biÓu diÔn néi dung g×? d¹ng, kÝch thíc, vµ c¸c yªu cÇu kÜ thuËt cña chi - B¶n vÏ nµy dïng ®Ó lµm g×? tiÕt. Tõ c¸c c©u tr¶ lêi cña häc sinh, gi¸o *) C«ng dông: B¶n vÏ chi tiÕt dïng ®Ó chÕ t¹o viªn ®Æt tiÕp c©u hái: vµ kiÓm tra chi tiÕt. - B¶n vÏ chi tiÕt gåm nh÷ng néi 2. C¸ch lËp b¶n vÏ chi tiÕt dung g×? - Tríc khi lËp b¶n vÏ chi tiÕt cÇn ph¶i nghiªn - B¶n vÏ chi tiÕt dïng ®Ó lµm g×? cøu kÜ c«ng dông, c¸c yªu cÇu kÜ thuËt cña chi - Muèn lËp b¶n vÏ chi tiÕt, cÇn ph¶i tiÕt. lµm g×? - Ph©n tÝch h×nh d¹ng vµ kÕt cÊu cña chi tiÕt, - Nªu tr×nh tù lËp b¶n vÏ? chän ph¬ng ¸n biÓu diÔn vµ c¸c h×nh biÓu diÔn. - HS nghiªn cøu kÜ tr×nh tù lËp b¶n *) Tr×nh tù lËp b¶n vÏ vÏ vµ thùc hiÖn theo. Bíc 1: Bè trÝ h×nh biÓu diÔn vµ khung tªn. GV kÕt luËn l¹i néi dung chÝnh Bíc 2: VÏ mê. HS ghi nhí, ghi chÐp. Bíc 3: T« ®Ëm. Bíc 4: Ghi phÇn ch÷. Bíc 5: KiÓm tra, hoµn thiÖn b¶n vÏ. Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu vÒ b¶n vÏ l¾p HS quan s¸t tranh vÏ h×nh 9. 4, b¶n vÏ II. B¶n vÏ l¾p l¾p bé gi¸ ®ì vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: * Néi dung: - Trªn b¶n vÏ nµy g«m nh÷ng chi B¶n vÏ l¾p tr×nh bµy h×nh d¹ng vµ vÞ trÝ t¬ng tiÕt nµo? Mèi quan hÖ gi÷a c¸c quan cña 1 nhãm chi tiÕt ®îc l¾p víi nhau. chi tiÕt? * C«ng dông: - B¶n vÏ l¾p gåm nh÷ng néi dung B¶n vÏ l¾p dïng ®Ó l¾p r¸p c¸c chi tiÕt. g×? - B¶n vÏ l¾p dïng ®Ó lµm g×? HS ®äc b¶n vÏ l¾p vµ cho biÕt c¸c néi chÝnh cña b¶n vÏ. GV kÕt luËn l¹i néi dung. 4. Cñng cè : - Néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt vµ b¶n vÏ l¾p, ph©n biÖt ®îc b¶n vÏ chi tiÕt vµ b¶n vÏ l¾p. - N¾m ®îc c¸c bíc lËp b¶n vÏ l¾p. 5. Bµi tËp vÔ nhµ: - Häc bµi vµ lµm bµi tËp SGK trang 52. - §äc tríc bµi 10. 20
- Xem thêm -