Tài liệu Giáo án công nghệ lớp 11 chuẩn ktkn_bộ 6

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GV: Lương Minh Cường (Giaùo aùn coâng ngheä 11) Tieát: 1 PHAÀN MOÄT vẽ kĩ thuật Chöông 1: VEÕ KÓ THUAÄT CÔ SÔÛ Baøi 1: TIEÂU CHUAÅN TRÌNH BAØY BAÛN VEÕ KÓ THUAÄT(1 tieát) I- MUÏC TIEÂU  Hieåu ñöôïc noäi dung cô baûn cuûa moät soá tieâu chuaån veà trình baøy baûn veõ kó thuaät.  Coù yù thöùc thöïc hieän caùc tieâu chuaån baûn veõ kó thuaät. II- PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY: dieãn giaûng keát hôïp tröïc quan III- CHUAÅN BÒ BAØI GIAÛNG 1. Chuaån bò noäi dung - Nghieân cöùu kó baøi 1 SGK. - Ñoïc caùc Tieâu chuaån Vieät Nam vaø caùc Tieâu chuaån Quoác teá veà trình baøy baûn veõ kó thuïaât. 2. Chuaån bò phöông tieän daïy hoïc Tranh veõ phoùng to caùc hình 1.3, 1.4 vaø 1.5 SGK. IV- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. Ñieåm danh 2. Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Muïc tieâu caàn ñaït Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu yù nghóa cuûa tieâu chuaån veà baûn HS: ñoïc sgk trang 5 veõ kó thuaät HS: tieâu chuaån baûn veõ kó thuaät + Vì sao noùi baûn veõ kó thuaät laø vaên baûn quy ñònh caùc quy laø “Ngoân ngöõ” chung duøng taéc thoáng nhaát ñeå laäp baûn veõ kó thuaät, trong ñoá coù caùc tieâu trong kó thuaät? chuaån veà trình baøy baûn veõ. + Baûn veõ kó thuaät ñöôïc xaây döïng döïa treân quy taéc naøo? Baûn veõ kó thuaät ñöôïc laäp theo Tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN) hoaëc Tieâu chuaån Quoác Teá (ISO). I> Khoå giaáy Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu khoå giaáy Kích thöôùc caùc khoå giaáy chính nhö baûng 1.1 SGK. HS: Quy ñònh khoå giaáy ñeå A0 1198x841mm thoá n g nhaá t quaû n lí vaø tieá t + Vì sao baûn veõ phaûi veõ theo A1 841x594mm kieäm trong saûn xuaát. caùc khoå giaáy nhaát ñònh? A2 594x420mm + Vieäc quy ñònh khoå giaáy coù HS: quan saùt hình 1.1, baûng A3 420x297mm lieân quan gì ñeán caùc thieát bò 1.1 SGK vaø traû lôøi caâu hoûi GV ñaët caâu hoûi: saûn xuaát vaø in aán? A4 297x210mm Ghi chuù: treân moãi baûn veõ phaûi cp1 khung teân ñaët ôû goùc phaûi döôùi cuûa baûn veõ. 1 GV: Lương Minh Cường (Giaùo aùn coâng ngheä 11) HS quan saùt hình 1.1, baûng HS: TCVN 7285 : 2003. Tæ leä 1.1 SGK vaø ñaët caâu hoûi: caïnh daøi vôùi caïnh ngaén cuûa Caùch chia caùc khoå giaáy A1, caùc khoå giaáy chính laø A2, A3 vaø A4, töø khoå A0 nhö theá naøo? 2 . GV trình baøy caùc khoå giaáy A0 coù dieän tích 1m 2 thaønh nhieàu khoå chính khaùc nhau theo TCVN 7285 : 2003. Tæ leä caïnh daøi vôùi caïnh ngaén cuûa caùc khoå giaáy II> Tæ leä. chính laø 2 . Töø ñoù ñöa ñeán kích thöôùc caùc khoå giaáy HS xem caùc loaïi tæ leä theo Theo TCVN 7286 : 2003 (ISO 5455 : 1971). chính nhö baûng 1.1 SGK. TCVN 7286 : 2003 (ISO -Tæ leä thu nhoû:1:20 5455 : 1971). -Tæ le nguyeân hình:1:1 - -Tæ leä phoùng to:25:1 Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu tæ leä HS xem baûng 1.2 vaø hình 1.3 III> Neùt veõ. hình 1.4 SGK GV: Theá naøo laø tæ leä cuûa SGK 1. Caùc loaïi neùt veõ. baûn veõ? Ñeå HS traû lôøi. Sau -Neùt lieàn ñaäm. doù GV keát luaän nhö SGK. -Neùt lieàn maûnh. GV yeâu caàu HS xem caùc -Neùt löôïn soùng. loaïi tæ leä theo TCVN 7286 : HS: traû lôøi caâu hoûi 2003 (ISO 5455 : 1971). -Neùt ñöùt maûnh. Quy ñònh chieà u roä n g caù c neù t Hoaït ñoäng 4: Giôùi thieäu neùt -Neùt chaám gaïch maûnh. veõ ñeå taïo thuaän lôïi cho vieäc veõ. 2. Chieàu roäng cuûa neùt veõ. cheá taïo vaø söû duïng buùt veõ. GV yeâu caàu HS xem baûng Sau ñoù GV trình baøy caùch veõ Thöôøng duøng: 1.2 vaø hình 1.3 SGK , sau ñoù caùc loaïi neùt nhö SGK. -Neùt ñaäm:0,5mm ñaët caâu hoûi: Caùc neùt lieàn ñaäm, lieàn maûnh, HS xem hình 1.4 SGK vaø neâu -Neùt maûnh:0,25mm neùt ñöùt, neùt gaïch chaám maûnh nhaän xeùt veà kieåu daùng, caáu bieåu dieãn caùc ñöôøng gì cuûa taïo vaø kích thöôùc caùc phaàn IV> Chöõ vieát. vaät theå? cuûa chöõ Vieäc quy ñònh chieàu roäng caùc neùt veõ coù lieân quan gì ñeán buùt veõ? Hoaït ñoäng 5: HS: Yeâu caàu cuûa chöõ vieát treân baûn veõ kó thuaät nhö theá naøo? Ñöôøng kích thöôùc. + Ñöôøng gioùng kích thöôùc. 2 V> Ghi kích thöôùc. GV: Lương Minh Cường (Giaùo aùn coâng ngheä 11) + Chöõ soá kích thöôùc. 1.Ñöôøng kích thöôùc. + Kí hieäu , R. Duøng neùt lieàn maûnh, ñaàu muùt coù muõi teân. 2.Ñöôøng gioùng kích thöôùc. Hoaït ñoäng 6: Giôùi thieäu caùch ghi kích thöôùc Vuông góc vôùi ñöôøng kích thöôùc. GV neâu taàm quan troïng cuûa vieäc ghi kích thöôùc baèng caùch ñaët caâu hoûi: 4.Kí hieäu , R. 3.Chöõ soá kích thöôùc. . Neáu kích thöôùc ghi treân baûn veõ sai hoaëc gaây nhaàm laãn cho ngöôøi ñoïc thì ñöa ñeán keát quaû nhö theá naøo? GV yeâu caàu HS noùi roõ chieàu chöõ soá kích thöôùc trong caùc tröôøng hôïp ñöôøng kích thöôùc coù chieàu nghieâng khaùc nhau vaø nhaän xeùt moät soá kích thöôùc ghi ôû hình 1.6 SGK. - Hoaït ñoäng 7: Toång keát, ñaùnh giaù, chuaån bò baøi môùi - GV daët caâu hoûi theo caùc muïc tieâu cuûa baøi ñeå ñaùnh giaù söï tieáp thu cuûa HS ñoái vôùi baøi giaûng. Coù theå ñaët caùc caâu hoûi nhö sau: + Vì sao baûn veõ kó thuaät phaûi ñöôïc laäp theo caùc tieâu chuaån? + Tieâu chuaån trình baøy baûn veõ kó thuaät goàm nhöõng tieâu chuaån naøo? GV höôùng daãn HS traû lôøi caùc caâu hoûi, laøm baøi taäp ôû cuoái baøi 1 SGK, yeâu caàu HS ñoïc phaàn Thoâng tin boå sung vaø ñoïc tröôùc baøi 2 SGK. - ************************************************************************ Tieát: 2 Baøi 2: HÌNH CHIEÁU VUOÂNG GOÙC (1tieát) I- MUÏC TIEÂU  Hieåu ñöôïc noäi dung cô baûn cuûa phöông phaùp hình chieáu vuoâng goùc.  Bieát ñöôïc vò trí cuûa caùc hình chieáu ôû treân baûn veõ. II- PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY: dieãn giaûng keát hôïp tröïc quan III- CHUAÅN BÒ BAØI GIAÛNG 1. Chuaån bò noäi dung 3 - GV: Lương Minh Cường (Giaùo aùn coâng ngheä 11) Nghieân cöùu kó baøi 2 SGK. - Ñoïc taøi lieäu tham khaûo lieân quan ñeán baøi giaûng. 2. Chuaån bò phöông tieän daïy hoïc - Tranh veõ phoùng to caùc hình 2.1, 2.2, 2.3 vaø 2.4 SGK. - Vaät maãu theo hình 2.1 SGK vaø moâ hình ba maët phaúng hình chieáu. IV- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. Ñieåm danh 2. Kieåm tra baøi cuõ: + Vì sao noùi baûn veõ kó thuaät laø “Ngoân ngöõ” chung duøng trong kó thuaät? + Baûn veõ kó thuaät ñöôïc xaây döïng döïa treân quy taéc naøo? + Neáu kích thöôùc ghi treân baûn veõ sai hoaëc gaây nhaàm laãn cho ngöôøi ñoïc thì ñöa ñeán keát quaû nhö theá naøo? 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng1: Tìm hieåu phöông phaùp chieáu goùc thöù nhaát Muïc tieâu caàn ñaït I.Phöông phaùp chieáu goùc thöù nhaát + Trong PPCG1, vaät theå ñöôïc ñaët nhö theá naøo ñoái vôùi caùc maët HS: Xem hình phaúng hình chieáu ñöùng, baèng (Hình 2.1 SGK) vaø caïnh? + Sau khi chieáu, maët phaúng (Hình 2.2 SGK) hình chieáu baèng vaø maët phaúng HS: Chia thaønh 4 nhoùm ñeå hình chieáu caïnh ñöôïc xoay nhö thaûo luaän caâu hoûi giaùo vieân ñaët ra theá naøo? + Treân baûn veõ, caùc hình chieáu ñöôïc boá trí nhö theá naøo? HS: töøng nhoùm trình baøy keát GV:Hình chieáu baèng vaø hình quaû sau khi thaûo luaän chieáu caïnh ñöôïc ñaët ôû vò trí lieân heä gioùng vôùi hình chieáu ñöùng. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu phöông phaùp chieáu goùc thöù ba (PPCG3) II.Phöông phaùp chieáu goùc thöù ba (PPCG3). HS: Xem hình (Hình 2.3 SGK) + Trong PPCG3, vaät theå ñöôïc (Hình 2.24SGK) ñaët nhö theá naøo ñoái vôùi caùc maët phaúng hình chieáu ñöùng, baèng vaø caïnh? (hình 2.3. SGK) + Sau khi chieáu, maët phaúng 4 GV: Lương Minh Cường (Giaùo aùn coâng ngheä 11) hình chieáu baèng vaø maët phaúng HS: Tieâu chuaån Vieät Nam vaø hình chieáu caïnh ñöôïc xoay nhö Tieâu chuaån Quoác teá quy ñònh baûn veõ ñöôïc duøng moät trong theá naøo? hai phöông phaùp chieáu goùc + Treân baûn veõ, caùc hình chieáu thöù nhaát vaø goùc thöù ba. Nöôùc ñöôïc boá trí nhö theá naøo? (hình ta vaø nhieàu nöôùc Chaâu Aâu 2..4 SGK) thöôøng duøng PPCG1. Nhieàu Caàn noùi roõ Tieâu chuaån nöôùc Chaâu Mó vaø moät soá nöôùc Vieät Nam vaø Tieâu chuaån Quoác khaùc thöôøng duøng PPCG3. teá quy ñònh baûn veõ ñöôïc duøng moät trong hai phöông phaùp chieáu goùc thöù nhaát vaø goùc thöù ba. Nöôùc ta vaø nhieàu nöôùc Chaâu Aâu thöôøng duøng PPCG1. Nhieàu nöôùc Chaâu Mó vaø moät soá nöôùc khaùc thöôøng duøng PPCG3. Hoaït ñoäng 3: Toång keát, ñaùnh giaù vaø höông daãn veà nhaø. GV ñaët caâu hoûi theo caùc muïc tieâu cuûa baøi hoïc ñeå toång keát vaø ñaùnh giaù söï tieáp thu cuûa HS ñoái vôùi baøi giaûng. - Coù theå ñaët caâu hoûi nhö sau: + Vì sao phaûi duøng nhieàu hình chieáu ñeå bieåu dieãn vaät theå? + Söï khaùc nhau cuûa PPCG1 vaø PPCG3 nhö theá naøo? - GV höôùng daãn HS traû lôøi caùc caâu hoûi, laøm caùc baøi taäp ôû cuoái baøi 2 SGK. - GV yeâu caàu HS ñoïc tröôùc baøi 3 SGK, chuaån bò caùc duïng cuï, vaät lieäu … ñeå laøm baøi thöïc haønh vaøo giôø hoïc sau. ***************************************************************************** Tieát: 3 Baøi 3 THÖÏC HAØNH HÌNH CHIEÁU VUOÂNG GOÙC (1tieát) I- MUÏC TIEÂU  Veõ ñöôïc ba hình chieáu (goàm hình chieáu ñöùng, hình chieáu baèng vaø hình chieáu caïnh) cuûa vaät theå ñôn giaûn.  Ghi ñöôïc caùc kích thöôùc treân caùc hình chieáu cuûa vaät theå ñôn giaûn.  Trình baøy ñöôïc baûn veõ theo caùc tieâu chuaån cuûa baûn veõ kó thuaät. II - PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY: dieãn giaûng keát hôïp tröïc quan III- CHUAÅN BÒ BAØI GIAÛNG 1. Chuaån bò noäi dung - Nghieân cöùu baøi 3 SGK. - Ñoïc taøi lieäu tham khaûo lieân quan ñeán baøi thöïc haønh. 5 GV: Lương Minh Cường (Giaùo aùn coâng ngheä 11) 2. Chuaån bò phöông tieän daïy baøi thöïc haønh - Moâ hình giaù chöõ L (hình 3.1 SGK) - Tranh veõ phoùng to hình 3.2 vaø 3.4 SGK - Caùc ñeà baøi hình ba chieàu (hình 3.9 SGK ) hoaëc caùc vaät maãu. IV- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1>Ñieåm danh 2>Kieåm tra baøi cuõ: + Sau khi chieáu, maët phaúng hình chieáu baèng vaø maët phaúng hình chieáu caïnh ñöôïc xoay nhö theá naøo? + Treân baûn veõ, caùc hình chieáu ñöôïc boá trí nhö theá naøo? 3>Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu baøi GV trình baøy noäi dung baøi thöïc haønh vaø neâu toùm taét caùc böôùc tieán haønh. Laáy giaù chöõ L laøm ví duï (hình 3.1 SGK) HS: laéng nghe gv höôùng daãn + Böôùc 1: Phaân tích hình daïng vaät theå vaø choïn caùc höôùng chieáu (hình 3.2 SGK) HS: Phaân tích hình daïng vaät theå vaø choïn caùc höôùng chieáu (hình 3.2 SGK + Böôùc 2: Boá trí caùc hình chieáu treân baûn veõ baèng caùc hình chöõ nhaät bao ngoaøi hình chieáu (hình 3.3 SGK). + Böôùc 3: Veõ töøng phaàn cuûa vaät theå baèng neùt maûnh (hình 3.4 SGK) + Böôùc 4: Toâ ñaäm caùc neùt thaáy vaø duøng neùt ñöùt ñeå bieåu dieãn caïnh khuaát, ñöôøng bao khuaát (hình 3.5SGK). HS: Veõ theo töøng phaàn cuûa vaät theå baèng neùt maûnh + Böôùc 5: Ghi kích thöôùc (hình HS: Toâ ñaäm caùc neùt thaáy vaø 3.6 SGK) duøng neùt ñöùt ñeå bieåu dieãn caïnh khuaát, ñöôøng bao khuaát + Böôùc 6: Keû khung veõ vaø 6 Muïc tieâu caàn ñaït GV: Lương Minh Cường (Giaùo aùn coâng ngheä 11) khung teân (hình 3.7 SGK) vaø hoaøn thieän baûn veõ. GV neâu caùch trình baøy baøi laøm nhö hình 3.8 SGK HS laøm baøi theo söï höôùng daãn Hoaït ñoäng 2: Toå chöùc thöïc cuûa GV. haønh GV giao baøi cho HS vaø neâu caùc yeâu caàu cuûa baøi laøm. Hoaït ñoäng 3: Toång keát, ñaùnh giaù vaø höông daãn veà nhaø. - GV nhaän xeùt giôø thöïc haønh. + Söï chuaån bò cuûa HS. + Kó naêng laøm baøi thöïc haønh cuûa HS + Thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. GV yeâu caàu HS ñoïc tröôùc baøi 4 SGK vaø khuyeán khích HS laøm moâ hình vaät theå baèng vaät lieäu meàm. HS hoaøn thaønh baøi 3 ôû nhaø vaø noäp baøi vaøo tuaàn tieáp theo. - ***************************************************************************** Tieát: 4 Baøi 4 MAËT CAÉT VAØ HÌNH CAÉT(1 tieát) I- MUÏC TIEÂU  Hieåu ñöôïc moät soá kieán thöùc veà maët caét vaø hình caét.  Bieát caùch veõ maët caét vaø hình caét cuûa vaät theå ñôn giaûn. II- PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY: dieãn giaûng keát hôïp tröïc quan III- CHUAÅN BÒ BAØI GIAÛNG 1. Chuaån bò noäi dung - Nghieân cöùu kó baøi 4 SGK. - Ñoïc taøi lieäu tham khaûo lieân quan ñeán baøi giaûng. 2. Chuaån bò phöông tieän daïy hoïc Moâ hình, tranh veõ phoùng to hình 4.1 vaø 4.2 SGK IV- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1>Ñieåm danh 2>Kieåm tra baøi cuõ: trình baøy noäi dung baøi thöïc haønh vaø neâu toùm taét caùc böôùc tieán haønh. Laáy giaù chöõ T? 7 GV: Lương Minh Cường (Giaùo aùn coâng ngheä 11) 3>Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng1: Tìm hieåu khaùi nieäm veà maët caét vaø hình caét Muïc tieâu caàn ñaït I.Khaùi nieäm veà maët caét vaø hình caét. Trong phaàn Veõ kó thuaät cuûa Coâng ngheä 8, HS ñaõ hoïc khaùi nieäm veà hình caét, vì vaäy GV ñaët caâu hoûi gôïi yù ñeå HS nhôù laïi kieán thöùc ñaõ hoïc. Sau ñoù, GV duøng maãu vaät vaø HS: quan saùt vaø ttaû lôi caâu hoûi hình veõ phoùng to 4.1 , 4.2 SGK sau khi tim hieåu vaø xem sgk höôùng daãn quaù trình veõ maët caét vaø hình caét. GV Theá naøo laø maët phaúng caét, maët caét vaø hình caét? II.Maët caét. HS: coù theå laáy theâm caùc maët 1.Maët caét chaäp. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà maët caét theùp hình T, chöõ L, … laøm Veõ ngay treân hình chieáu. caét ví duï. Duøng cho maët caét coù hình daïng ñôn GV noùi roõ maët caét duøng ñeå laøm giaûn. gì, duøng trong tröôøng hôïp naøo, coù theå laáy theâm caùc maët caét theùp hình I, chöõ U, … laøm ví duï. GV trình baøy hai loaïi maët caét chaäp vaø maët caét rôøi nhö SGK vaø HS: quan saùt vaø traû lôi caâu hoûi ñaët caâu hoûi: sau khi tim hieåu vaø xem sgk 2.Maët caét rôøi. Maët caét chaäp vaø maët caét rôøi Veõ beân ngoaøi hình chieáu. khaùc nhau nhö theá naøo? Chuùng III.Hình caét. ñöôïc duøng trong tröôøng hôïp 1.Hình caét toaøn boä. naøo? HS: quan saùt vaø traû lôi caâu hoûi Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu veà hình sau khi tim hieåu vaø xem sgk caét GV neâu ñònh nghóa veà hình caét, sau ñoù trình baøy caùc loaïi hình caét” 2.Hình caét moät nöûa. + Hình caét toaøn boä + Hình caét moät nöûa + Hình caét cuïc boä GV höôùng daãn caùch veõ vaø neâu öùng duïng töøng loaïi hình caét. 8 GV: Lương Minh Cường (Giaùo aùn coâng ngheä 11) 3.Hình caét cuïc boä Hoaït ñoäng 4: Toång keát, ñaùnh giaù vaø höông daãn veà nhaø. - GV ñaët caâu hoûi theo caùc muïc tieâu cuûa baøi ñeå toång keát vaø ñaùnh giaù söï tieáp thu cuûa HS nhö: + Theá naøo laø maët caét vaø hình caét? + Maët caét vaø hình caét duøng ñeå laøm gì? + Maët caét goàm nhöõng loaïi naøo ? chuùng ñöôïc duøng trong tröôøng hôïp naøo? GV höôùng daãn HS traû lôøi caùc caâu hoûi, laøm baøi taäp ôû cuoái baøi 4 SGK, yeâu caàu HS ñoïc phaàn thoâng tin boå sung vaø ñoïc tröôùc baøi 5 SGK. - GV thu baøi 3 veà nhaø chaám, nhaän xeùt vaø cho ñieåm ñaùnh giaù keát quaû. ***************************************************************************** Tieát: 5 Baøi 5 HÌNH CHIEÁU TRUÏC ÑO I- MUÏC TIEÂU  Hieåu ñöôïc khaùi nieäm veà hình chieáu truïc ño (HCTÑ)  Bieát caùch veõ HCTÑ cuûa vaät theå ñôn giaûn. II- PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY: dieãn giaûng keát hôïp tröïc quan III- CHUAÅN BÒ BAØI GIAÛNG 1. Chuaån bò noäi dung - Nghieân cöùu kó baøi 5 SGK. - Ñoïc taøi lieäu tham khaûo lieân quan ñeán baøi giaûng. 2. Chuaån bò phöông tieän daïy hoïc - Caùc tranh veõ phoùng to caùc hình 5 vaø baûng 5.1 SGK. - Khuoân veõ elip (paleùt). IV- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1>Ñieåm danh 2>Kieåm tra baøi cuõ: + Theá naøo laø maët caét vaø hình caét? Maët caét vaø hình caét duøng ñeå laøm gì? + Maët caét goàm nhöõng loaïi naøo ? chuùng ñöôïc duøng trong tröôøng hôïp naøo? 3>Baøi môùi 9 GV: Lương Minh Cường (Giaùo aùn coâng ngheä 11) Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Muïc tieâu caàn ñaït Hoaït ñoäng1: Tìm hieåu khaùi nieäm veà HCTÑ I.Khaùi nieäm. HS: laéng nghe keát hôïp vôùi GV Caùc hình 3.9 coù ñaëc ñieåm saùch giaùo khoa vaø traû caâu hoûi gì? cuûa giaùo vieân + HCTÑ ñöôïc veõ treân moät hay nhieàu maët phaúng hình chieáu? 1.Theá naøo laø HCTÑ. + Vì sao phöông chieáu l khoâng ñöôïc song song vôùi maët phaúng hình chieáu vaø khoâng ñöôïc song song vôùi caùc truïc toaï ñoä. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu thoâng II.Thoâng soá cô baûn cuûa HCTÑ. soá cô baûn cuûa HCTÑ HS: caùc goùc ñoù laø caùc goùc truïc caùc tæ soá 1.Goùc truïc ño. GV duøng hình veõ phoùng ño; to 5.1 SGK noùi roõ caùc goùc , O ' A' , O' B , O ' C laø caùc heä � X ' O 'Y ', Y� ' O ' Z ', vaø � X ' O ' Z ', laø caùc OA OB OC � X ' O 'Y ', Y� ' O ' Z ', vaø � X ' O ' Z ', laø goùc truïc ño. soá bieán daïng theo caùc truïc caùc goùc truïc ño; caùc tæ soá ntn? O’X’, O’Y’, O’Z’. 2.Heä soá bieán daïng. GV söû duïng caâu hoûi nhö SGK O ' A' O' B O' C  p. q, r ñeå HS thaáy roõ söï thay ñoåi cuûa OA OB OC caùc goùc truïc ño vaø heä soá bieán daïng theo söï thay ñoåi vò trí cuûa caùc truïc toaï ñoä hay phöông chieáu l ñoái vôùi maët phaúng hình chieáu P’. HS: Caùc goùc truïc ño vaø caùc heä soá bieán daïng laø hai thoâng II.HCTÑ vuoâng goùc ñeàu. Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu HCTÑ soá cô baûn cuûa HCTÑ 1.Thoâng soá cô baûn. vuoâng goùc ñeàu 0 � X ' O 'Y ' = Y� 'O ' Z ' = � X ' O ' Z ' = 120 GV noùi roõ, coù nhieàu loaïi HCTÑ 2.Heä soá bieán daïng. vaø trong veõ kó thuaät thöôøng duøng loaïi HCTÑ vuoâng goùc ñeàu p=q=r=1 vaø HCTÑ xieân goùc caân. GV Goïi hs keát luaän Khi giaûng phaàn naøy, GV chæ neâu hai thoâng soá cô baûn cuûa HS: naém kieán thöùc HCTÑ vuoâng goùc ñeàu, GV � khoâng chöùng minh maø chæ neâu + Goùc caùc truïc ño X ' O 'Y ' = 0 Y� 'O ' Z ' = � X ' O ' Z ' = 120 keát luaän + Heä soá bieán daïng p = q = r Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu HCTÑ xieân goùc caân III. HCTÑ xieân goùc caân. 1. Goùc caùc truïc ño. 0 � X ' O ' Z ' = 90 , � X ' O 'Y ' = Y� 'O ' Z ' = 0 135 . GV neâu hai thoâng soá cô baûn cuûa HS: naém kieán thöùc HCTÑ xieân goùccaân maø khoâng + Goùc caùc truïc ño: � X ' O ' Z ' = 2.Heä soá bieán daïng. caàn chöùng minh: p = r = 1 vaø q = 0,5 10 GV: Lương Minh Cường (Giaùo aùn coâng ngheä 11) 0 900 , � X ' O 'Y ' = Y� ' O ' Z ' = 135 ; IV. Caùch veõ HCTÑ cuûa vaät the.å Hoaït ñoäng 5: Caùch veõ HCTÑ + Heä soá bieán daïng: p = r = 1 cuûa vaät theå vaø q = 0,5 GV trình baøy caùch veõ HCTÑ cuûa vaät theå thoâng qua ví duï nhö baûng 5.1 SGK Hoaït ñoäng 6: Toång keát, ñaùnh giaù vaø höông daãn veà nhaø. - GV ñaët caâu hoûi theo caùc muïc tieâu cuûa baøi ñeå toång keát vaø ñaùnh giaù söï tieáp thu cuûa HS: + HCTÑ duøng ñeå laøm gì? + Taïi sao trong veõ kó thuaät khoâng laáy HCTÑ laø phöông phaùp bieåu dieãn chính? + Hai thoâng soá cô baûn cuûa HCTÑ laø gì? GV höôùng daãn HS traû lôøi caùc caâu hoûi ôû cuoái baøi 5 SGK, yeâu caàu HS ñoïc phaàn thoâng tin boå sung vaø doïc tröôùc baøi 6 SGK, chuaån bò duïng cuï veõ, vaät lieäu cho baøi thöïc haønh. - ***************************************************************************** Tieát: 6 + 7 Baøi 6 Thöïc haønh BIEÅU DIEÃN VAÄT THEÅ (2 tieát) I- MUÏC TIEÂU  Ñoïc ñöôïc baûn veõ hình chieáu vuoâng goùc cuûa vaät theå ñôn giaûn.  Veõ ñöôïc hình chieáu thöù ba, hình caét vaø HCTÑ cuûa vaät theå ñôn giaûn töø baûn veõ hai hình chieáu. II- PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY: dieãn giaûng keát hôïp tröïc quan III- CHUAÅN BÒ BAØI THÖÏC HAØNH 1. Chuaån bò noäi dung - Nghieân cöùu kó baøi 6 SGK. - Ñoïc taøi lieäu tham khaûo lieân quan ñeán baøi thöïc haønh. 2. Chuaån bò phöông tieän daïy baøi thöïc haønh - Moâ hình oå truïc tho hình 6.3 SGK IV- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1>Ñieåm danh 2>Kieåm tra baøi cuõ: GV ñaët caâu hoûi theo caùc muïc tieâu cuûa baøi ñeå toång keát vaø ñaùnh giaù söï tieáp thu cuûa HS: + HCTÑ duøng ñeå laøm gì? + Taïi sao trong veõ kó thuaät khoâng laáy HCTÑ laø phöông phaùp bieåu dieãn chính? + Hai thoâng soá cô baûn cuûa HCTÑ laø gì? 3>Baøi môùi 11 GV: Lương Minh Cường (Giaùo aùn coâng ngheä 11) Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Muïc tieâu caàn ñaït Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu baøi GV trình baøy noäi dung baøi thöïc haønh vaø neâu toùm taét caùc böôùc tieán haønh. Laáy hai hình chieáu cuûa oå truïc laøm ví duï HS: laøm theo trình töï cuûa gv (hình 6.1 SGK). höôùng daãn (hình 6.1 SGK). + Böôùc 1: Ñoïc baûn veõ hai hình chieáu vaø phaân tích hình daïng oå truïc (hình 6.2 SGK). + Böôùc 2: Veõ hình chieáu thöù ba (hình 6.4 SGK). + Böôùc 3: Veõ hình caét (hình 6.3 SGK). HS: Veõ hình chieáu thöù ba (hình 6.4 SGK). + Böôùc 4: Veõ HCTÑ (hình 6.3 HS: Veõ hctñ (hình 6.3 SGK). SGK). Caùc böôùc khaùc töông töï nhö baøi 3. GV neâu caùch trình baøy baøi laøm nhö hình 6.6 SGK TIEÁT 2 Hoaït ñoäng 2: Toå chöùc thöïc haønh HS: Chia thaønh 4 nhoùm GV giao ñeà baøi cho HS vaø neâu caùc yeâu caàu cuûa baøi laøm. HS laøm baøi theo söï höôùng daãn cuûa GV. Hoaït ñoäng 3: Toång keát, ñaùnh giaù vaø höông daãn veà nhaø. - GV nhaän xeùt giôø thöïc haønh: + Söï chuaån bò cuûa HS. + Kó naêng laøm baøi thöïc haønh cuûa HS, 12 GV: Lương Minh Cường (Giaùo aùn coâng ngheä 11) + Thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - GV thu baøi veà nhaø chaám, nhaän xeùt vaø cho ñieåm, ñaùnh giaù keát quaû. - GV yeâu caàu HS ñoïc tröôùc baøi 7 SGK. Tieát: 8 Baøi 7 HÌNH CHIEÁU PHOÁI CAÛNH(1 tieát) I- MUÏC TIEÂU  Bieát ñöôïc khaùi nieäm veà hình chieáu phoái caûnh (HCPC)  Bieát caùch veõ phaùc HCPC cuûa vaät theå ñôn giaûn. II- PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY: dieãn giaûng keát hôïp tröïc quan III- CHUAÅN BÒ BAØI GIAÛNG 1. Chuaån bò noäi dung - Nghieân cöùu baøi 7 SGK. - Ñoïc taøi lieäu tham khaûo lieân quan ñeán baøi giaûng. 2. Chuaån bò phöông tieän daïy hoïc - Tranh veõ phoùng to hình HCPC caùc hình 7.1, 7.2, 7.3 SGK. - Tranh veõ phoùng to caùc böôùc veõ phaùc HCPC moät ñieåm tuï trong SGK. - Tranh veõ phoùng to hình chieáu vuoâng goùc vaø HCTÑ cuûa ngoâi nhaø coù HCPC cho ôû hình 7.1 SGK. - Söû duïng maùy chieáu qua ñaàu (neáu coù). IV- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1>Ñieåm danh 2>Kieåm tra baøi cuõ: 3>Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Muïc tieâu caàn ñaït Hoaït ñoäng1: Môû ñaàu GV giôùi thieäu baûn veõ 3 loaïi hình chieáu: vuoâng goùc, truïc ño vaø phoái caûnh cuûa cuøng moät vaät theå (söû duïng tranh veõ caùc loaïi hình chieáu cuûa ngoâi nhaø ñaõ chuaån bò). - + Neâu caùch xaùc ñònh hình chieáu cuûa moät ñieåm trong caùc loaïi pheùp chieáu. HS nhaän xeùt veà söï khaùc nhau + Hình chieáu cuûa hai ñöôøng giöõa caùc pheùp chieáu : thaúng song song trong caùc laoïi pheùp chieáu vuoâng goùc, song song vaø xuyeân taâm seõ nhö theá naøo? I.Khaùi nieäm veà HCPC. + Haõy so saùnh ñoä daøi thöïc cuûa 1. HCPC laø gì. moät ñoaïn thaúng vôùi ñoâï daøi HS: Trong pheùp chieáu xuyeân 13 GV: Lương Minh Cường (Giaùo aùn coâng ngheä 11) hình chieáu cuûa noù trong caùc taâm, hai ñöôøng thaúng song song coù theå ñöôïc chieáu thaønh pheùp chieáu. hai ñöôøng thaúng caét nhau. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùc khaùi nieäm veà HCPC Trình baøy heä thoáng xaây döïng HCPC: Ñieàm nhìn, maët HS: Öùng duïng cuûa HCPC ñeå tranh, maët phaúng vaät theå, bieåu dieãn caùc vaät theå coù kích ñöôøng chaân trôøi, ñieåm tuï. thöôùc lôùn: Caùc coâng trình kieán 2.Öùng duïng cuûa HCPC. GV: Öùng duïng cuûa HCPC ñeå truùc, xaây döïng nhö: Nhaø cöûa, 3. Phaân loaïi HCPC. bieåu dieãn caùc vaät theå coù kích caàu ñöôøng, … do ñaëc ñieåm cô thöôùc lôùn trong nhung lónh vöïc baûn cuûa HCPC laø gaây ñöôïc aán töôïng veà khoaûng caùch xa gaàn naøo? cuûa caùc ñoái töôïng ñöôïc bieåu dieãn. - HS: + HCPC moät ñieåm tuï: GV: Phaân bieät hai loaïi HCPC Maët tranh ñöôïc choïn song moät ñieåm tuï vaø hai ñieåm tuï? song vôùi moät maët cuûa coâng trình, cuõng nhö coù nghóa laø Hoaït ñoäng 3: Trình baøy caùch ngöôøi quan saùt nhìn thaúng vaøo moät maët cuûa coâng trình. veõ phaùc HCPC moät ñieåm tuï + HCPC hai ñieåm tuï: Maët tranh khoâng song song vôùi GV: phaûi veõ töøng böôùc treân moät maët naøo cuûa coâng trình, baûng, höôùng daãn vaø giaûi thích cuõng nhö coù yù nghóa laø ngöôøi cho HS veõ theo. quan saùt nhìn vaøo goùc cuûa II.PP veõ phaùc hình chieáu PC. coâng trình. HS veõ theo. - Hoaït ñoäng 4: Toång keát, ñaùnh giaù vaø höông daãn veà nhaø. GV neâu caâu hoûi cuûng coá baøi: + Ñònh nghóa caùc khaùi nieäm: ñieåm nhìn, maët tranh, maët phaúng vaät theå, maët phaúng taàm maët, ñöôøng chaân trôøi, ñieåm tuï. + Hình bieåu dieãn naøo trong caùc loaïi HCTÑ vaø phoái caûnh gaây aán töôïng gioáng nhö khi quan saùt ñoái töôïng trong thöïc teá? + So saùnh hình bieåu dieãn nhaän ñöôïc trong phöông phaùp HCPC vôùi moät böùc aûnh chuïp baèng maùy aûnh thoâng thöôøng. + So saùnh vieäc veõ phaùc HCPC vôùi vieäc veõ böùc tranh phong caûnh. - GV yeâu caàu moät HS traû lôøi, moät soá HS khaùc nhaän xeùt, boå sung, sau ñoù GV ñaùnh giaù, cho ñieåm vaø toång keát caùc kieán thöùc troïng taâm cuûa baøi. - GV höôùng daãn HS traû lôøi caùc caâu hoûi, laøm baøi taäp ôû cuoái baøi 7 SGK vaø yeâu caàu HS ñoïc tröôùc baøi 8 SGK. 14 GV: Lương Minh Cường (Giaùo aùn coâng ngheä 11) Tieát: 9 Kieåm tra 1 tieát 15 GV: Lương Minh Cường (Giaùo aùn coâng ngheä 11) Tieát: 10 Chöông 2: VEÕ KÓ THUAÄT ÖÙNG DUÏNG Baøi 8 THIEÁT KEÁ VAØ BAÛN VEÕ KÓ THUAÄT (1 tieát) I- MUÏC TIEÂU  Bieát ñöôïc caùc giai ñoaïn chính cuûa coâng vieäc thieát keá.  Hieåu ñöôïc vai troø cuûa baûn veõ kó thuaät trong thieát keá. II- PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY: dieãn giaûng keát hôïp tröïc quan III- CHUAÅN BÒ BAØI GIAÛNG 1. Chuaån bò noäi dung - Nghieân cöùu kó baøi 8 SGK. - Ñoïc saùch tham khaûo lieân quan ñeán baøi giaûng. 2. Chuaån bò phöông tieän daïy hoïc Tranh aûnh veà saûn phaåm cô khí vaø coâng trình xaây döïng nhö: oâ toâ, maùy bay, caàu, ñöôøng, nhaø cao taàng, . . . - Moâ hình hoäp ñöïng ñoà duøng hoïc taäp. IV- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1>Ñieåm danh 2>Kieåm tra baøi cuõ: + Ñònh nghóa caùc khaùi nieäm: ñieåm nhìn, maët tranh, maët phaúng vaät theå, maët phaúng taàm maët, ñöôøng chaân trôøi, ñieåm tuï. + Hình bieåu dieãn naøo trong caùc loaïi HCTÑ vaø phoái caûnh gaây aán töôïng gioáng nhö khi quan saùt ñoái töôïng trong thöïc teá? + So saùnh hình bieåu dieãn nhaän ñöôïc trong phöông phaùp HCPC vôùi moät böùc aûnh chuïp baèng maùy aûnh thoâng thöôøng. 3>Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Muïc tieâu caàn ñaït Hoaït ñoäng1: Tìm hieåu veà thieát keá I.Thieát keá. HS quan saùt moät soá tranh aûnh veà saûn phaåm cô khí vaø coâng GV trình baøy noäi dung cuûa caùc trình xaây döïng nhö oâ toâ, taøu giai ñoaïn thieát keá vaø veõ sô ñoà vuõ truï, ñöôøng cao toác, nhaø cao toùm taét quaù trình thieát keá (hình taàng, ñaäp thuyû ñieän,. . . ñeå taïo 8.1, 8.2… SGK). höùng thuù hoïc taäp cho HS vaø noùi roõ: ñeå cheá taïo caùc saûn GV Nhaän xeùt veà quaù trình phaåm vaø xaây döïng caùc coâng thieát keá hoäp ñöïng ñoà duøng hoïc trình ñoù ngöôøi ta phaûi tieán 16 1.Caùc giai ñoaïn thieát keá. 2.Thieát keá ñöïng ñoà duøng hoïc taäp. GV: Lương Minh Cường (Giaùo aùn coâng ngheä 11) taäp vaø ñeà xuaát yù kieán caûi tieán. haønh thieát keá. Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu veà baûn veõ kó thuaät Theá naøo laø baûn veõ kó thuaät? GV giôùi thieäu hai loaïi baûn veõ laø baûn veõ cô khí vaø baûn veõ xaây döïng. HS: tham khaûo SGK ñeå traû lôøi GV söû duïng hình 9.4 vaø hình + Trong giai ñoaïn ñieàu tra, 11.2 SGK ñeå giôùi thieäu hai loaïi nghieân cöùu hình thaønh yù baûn veõ treân. töôûng, xaùc ñònh ñeà taøi thieát keá vaø thu thaäp thoâng tin caàn GV: Cho hs xem moãi giai ñoaïn phaûo ñoïc caùc baûn veõ kó thuaät , thieát keá gaén lieàn vôùi baûn veõ kó caùc taøi lieäulieân quan vaø phaùc thuaät hoïa saûn phaåm (hình 8.2 II.Baûn veõ kó thuaät. SGK). 1.Caùc loaïi baûn veõ kó thuaät. + Trong giai ñoaïn tính toaùn -Baûn veõ cô khí. thieát keá phaûi laäp caùc baûn veõ - Baûn veõ xay döïng. ñeå xaùc ñònh hình daïng vaø kích 2.Vai troø cuûa baûn veõ kó thuaät ñoái thöôùc cuûa saûn phaåm (hình 8.3 vôùi thieát keá. SGK). -Ñoïc caùc baûn veõ ñeå thu thaäp thoâng tin lieân quan ñeán ñeà taøi. -Veõ caùc baûn veõ phaùc cuûa saûn phaåm khi laäp phöông aùn thieát keá. -Duøng baûn veõ ñeå trao ñoåi yù kieán vôùi ñoàng nghieäp. -Veõ caùc baûn chi tieát vaø caùc baûn toång theå cuûa saûn phaåm ñeå cheá taïo vaø kieåm tra saûn phaåm. Hoaït ñoäng 3: Toång keát, ñaùnh giaù vaø höông daãn veà nhaø. - GV ñaët caâu hoûi theo caùc muïc tieâu cuûa baøi hoïc ñeå toång keát vaø ñaùnh giaù söï tieáp thu cuûa HS. - GV höôùng daãn HS traû lôøi caùc caâu hoûi ôû cuoái baøi 8 SGK vaø yeâu caàu HS ñoïc tröôùc baøi 9 SGK. - GV khuyeán khích HS tìm hieåu moät soá baûn veõ, sô ñoà gaëp trong thöïc teá. 17 GV: Lương Minh Cường (Giaùo aùn coâng ngheä 11) Tieát: 11 Baøi 9 BAÛN VEÕ CÔ KHÍ I- MUÏC TIEÂU  Bieát ñöôïc noäi dung chính cuûa baûn veõ chi tieát vaø baûn veõ laép.  Bieát caùch laäp baûn veõ chi tieát. II- PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY: dieãn giaûng keát hôïp tröïc quan III- CHUAÅN BÒ BAØI GIAÛNG 1. Chuaån bò noäi dung - Nghieân cöùu kó baøi 9 SGK. - Ñoïc saùch tham khaûo lieân quan ñeán baøi giaûng. 2. Chuaån bò phöông tieän daïy hoïc - Tranh veõ phoùng to hình 9.1, 9.4 SGK. - Tranh hoaëc moâ hình boä giaù ñôõ (hình 9.2 SGK). IV- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1>Ñieåm danh 2>Kieåm tra baøi cuõ: Nhaän xeùt veà quaù trình thieát keá hoäp ñöïng ñoà duøng hoïc taäp vaø ñeà xuaát yù kieán caûi tieán. Theá naøo laø baûn veõ kó thuaät? 3>Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng1: Tìm hieàu veà baûn veõ chi tieát Muïc tieâu caàn ñaït I.Baûn veõ chi tieát. 1.Noäi dung cuûa baûn veõ chi tieát. Trong thieát keá vaø cheá taïo cô khí, baûn veõ chi tieát vaø baûn veõ laép laø hai baûn veõ quan troïng. Noäi dung cuûa baûn veõ chi tieát HS oân laïi baèng caùch traû lôøi HS ñaõ hoïc ôû phaàn Veõ kó thuaät caùc caâu hoûi cuûa gv ñaït ra moân Coâng ngheä 8. thoâng qua (hình 9.1 SGK) baûn veõ giaù ñôõ (hình 9.1 SGK) Cho HS oân laïi baèng caùch ñaët caùc caâu hoûi nhö: + Baûn veõ chi tieát goàm nhöõng noäi dung gì? + Baûn veõ chi tieát duøng ñeå laøm gì? 18 Baûn veõ chi tieát giaù ñôõ 2.Caùch laäp baûn veõ chi tieát. -Böôùc 1. Boá tr1 caùc hình bieåu dieãn vaø khung teân. -Böôùc 2. Veõ môø. -Böôùc 3. Toâ ñaäm. -Böôùc 4. Ghi phaàn chöõ. II.Baûn veõ laép. GV: Lương Minh Cường (Giaùo aùn coâng ngheä 11) GV trình baøy trình töï laäp baûn veõ giaù ñôõ theo hình 9.3SGK. HS laøm baøi theo söï höôùng daãn cuûa GV. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà baûn veõ laép Noäi dung cuûa baûn veõ laép HS cuõng ñaõ ñöôïc hoïc ôû moân Coâng ngheä 8. Thoâng qua baûn veõ laép HS oân laïi baèng caùch traû lôøi boä giaù ñôõ (hình 9.4 SGK) cho caùc caâu hoûi cuûa gv ñaït ra (hình 9.4 SGK) HS oân laïi baèng caùch ñaët caùc caâu hoûi nhö: Baûn veõ laép boä giaù ñôõ Baûn veõ laép goàm nhöõng noäi dung gì? - Baûn veõ laép duøng ñeå laøm - gì? Hoaït ñoäng 3: Toång keát, ñaùnh giaù vaø höông daãn veà nhaø. GV ñaët caâu hoûi theo caùc muïc tieâu cuûa baøi hoïc ñeå toång keát vaø ñaùnh giaù söï tieáp thu cuûa HS. Coù theå ñaët caâu hoûi nhö sau: Trình töï laäp baûn veõ chi tieát nhö theá naøo? - GV höôùng daãn HS traû lôøi caùc caâu hoûi vaø laøm baøi taäp ôû cuoái baøi 9 SGK. GV yeâu caàu HS ñoïc tröôùc baøi 10 SGK vaø chuaån bò caùc duïng cuï, vaät lieäu, … ñeå laøm baøi thöïc haønh. - ***************************************************************************** 19 GV: Lương Minh Cường (Giaùo aùn coâng ngheä 11) Tieát: 12 + 13 Baøi 10 Thöïc Haønh LAÄP BAÛN VEÕ CHI TIEÁT CUÛA SAÛN PHAÅM CÔ KHÍ ÑÔN GIAÛN (2 tieát) I- MUÏC TIEÂU  Laäp ñöôïc baûn veõ chi tieát töø vaät maãu hoaëc töø baûn veõ laép cuûa saûn phaåm cô baûn ñôn giaûn.  Hình thaønh kó naêng laäp baûn veõ kó thuaät vaø taùc phong laøm vieäc theo quy trình. II- PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY: dieãn giaûng keát hôïp tröïc quan III- CHUAÅN BÒ BAØI GIAÛNG 1. Chuaån bò noäi dung - Nghieân cöùu kó baøi 10 SGK. - Ñoïc saùch tham khaûo lieân quan ñeán baøi thöïc haønh 2. Chuaån bò phöông tieän daïy hoïc Caùc ñeà baøi cho trong hình 10.1 vaø 10.2 SGK. IV- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1>Ñieåm danh 2>Kieåm tra baøi cuõ:xem vôû BT Trình töï laäp baûn veõ chi tieát nhö theá naøo? 3>Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Muïc tieâu caàn ñaït Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu baøi GV trình baøy noäi dung baøi thöïc haønh: Laäp baûn veõ chi tieát cuûa saûn phaåm cô khí ñôn giaûn töø HS: Ví duï, töø vaät maãu boä giaù vaät maãu hoaëc töø baûn veõ laép. ñôõ (hình 9.2) hoaëc töø baûn veõ Ñeà baøi. laép cuûa boä giaù ñôõ (hình 9.4) vaø chi tieát giaù ñôõ (hình 9.1) Veõ caùc chi tieát 1 vaø 2 cuûa baûn veõ naém cöõa. GVtrình baøy caùc böôùc tieán baøi 9 SGK. haønh baøi 10 SGK bao goàm hai böôùc, böôùc1: Chuaån bò vaø böôùc 2: Laäp baûn veõ chi tieát. GV caàn nhaán maïnh: Ngöôøi veõ phaûi hieåu roõ hình daïng vaø keát caáu cuûa chi tieát caàn veõ, töø ñoù choïn ñöôïc moät soá hình bieåu dieãn caàn thieát (hình chieáu, hình caét, maët caét, …) ñeå theå hieän moät caùch ñaày ñuû, roõ raøng chi tieát ñoù. Ví duï, giaù ñôõ (hình 9.1 SGK) ñöôïc HS: Ví duï, giaù ñôõ (hình 9.1 SGK) ñöôïc bieåu dieãn baèng hai hình caét vaø moät hình chieáu baèng. 20
- Xem thêm -