Tài liệu Giáo án công nghệ lớp 11 chuẩn ktkn_bộ 12

  • Số trang: 112 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 Tuaàn : 1 Ngaøy soaïn: TPPCT: 1 Ngaøy daïy: CHÖÔNG I VEÕ KYÛ THUAÄT CÔ SÔÛ BAØI 1 TIEÂUCHUAÅN TRÌNH BAØY BAÛN VEÕ KYÕ THUAÄT I, Muïc tieâu baøi hoïc: 1, Kieâùn thöùc: Qua baøi hoïc HS caàn: - Hieåu ñöôïc noäi dung cô baûn cuûa caùc tieâu chuaån veà trình baøy baûn veõ kyõõû thuaät. - Coù yù thöùc thöïchieän caùc tieâu chuaån baûn veõ kyõõ thuaät. 2, Kó naêng: - Bieát moät soá baûn veõ kyõõ thuaät, cuï theå: tieâu chuaån khoå giaáy, neùt veõ. II. Chuaån bò baøi daïy: 1. Noäi dung: - GV: Nghieân cöùu kó noäi dung baøi 1 SGK. - Ñoïc caùc tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN) vaø tieâu chuaån Quoác teâ (TCQT) veà trình baøy baûn veõ kyõõ thuaät. - Xem laïi baøi 2 saùch Coâng ngheä 8. -HS: ñoïc tröôùc noäi dung baøi 1 SGK, tìm hieåu caùc noäi dung troïng taâm Ñoà duøng daïy hoïc: - Tranh veõ phoùng to hình 1.3; 1.4; 1.5 SGK, boä thöôùc veõ kó thuaät . 2. Phöông Phaùp. Söû duïng phöông phaùp neâu vaán ñeà, keát hôïp vôùi phöông phaùp thuyeát trình, dieãn giaûng, phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc. III. Tieán trình toå chöùc daïy hoïc 1. Phaân boå baøi giaûng: Baøi giaûng thöïc hieän trong moät tieát, goàm caùc noäi dung: - Khoå giaáy. - Tæ leä. - Neùt veõ. - Chöõ vieát. - Ghi kích thöôùc. Troïng taâm cuûa baøi laø caùc quy ñònh quan troïng cuûa tieâu chuaån veà trình baøy baûn veõ goàm: - Caùch chia caùc khoå giaáy chính. - Caùch veõ caùc neùt veõ. - Caùch ghi caùc chöõ soá kích thöôùc. 2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 2.1.OÂån ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, taùc phong neà neáp taùc phong cuûa hoïc sinh. 2.2.Kieåm tra baøi cuõ: 2.3.Ñaët vaán ñeà: ÔÛ lôùp 8 caùc em ñaõ bieát moät soá caùc tieâu chuaån veà trình baøy baûn veõ. Ñeå hieåu roõ hôn caùc tieâu chuaån Vieät Namveà baûn veõ kó thuaät, ta nghieân cöùu baøi 1. Hoaït ñoäng cuûa Giaùo Vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc Sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu yù nghóa veà tieâu chuaån baûn veõ kó thuaät. GV nhaéc laïi veà vai troø, yù nghóa - HS laéng nghe vaø ghi cheùp YÙ nghóa cuûa tieâu chuaån BVKT: cuûa baûn veõ kó thuaät (BVKT). -BVKT laø phöông tieän trong lónh Vì baû n veû kyõ õ û thuaä t laø “ngoâ n ngöõ ” vöïc kó thuaät vaø ñaõ troû thaønh - Taïi sao baûn veõ kó thuaät phaûi Giaùo vieân: Trang 1 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 ñöôïc xaây döïng theo quy taéc chung duøng cho kyõõû thuaät. thoáng nhaát? GV giôùi thieäu vaén taét veà tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN) vaø tieâu chuaån Quoác Teá (TCQT) veà BVKT. - Taïi sao noùi baûn veõ kyõõû thuaät laø “ngoân ngöõ” kyõõû thuaät?. Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu veà khoå giaáy. - Vì sao baûn veõ phaûi veõ theo caùc khoå giaáy nhaát ñinh? - Vieäc quy ñònh caùc khoå giaáy coù lieân quan gì ñeán caùc thieát bò saûn xuaát vaø in aán? - GV cho hoïc sinh quan saùt hình 1.1 SGK vaø ñaët caâu hoûi?. ?. Caùch chia caùc khoå giaáy A1, A2, A3, A4 töø khoå A0 nhö theá naøo? Kích thöôùc ra sao? Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu tyû leä. - Töø caùc öùng duïng thöïc teá laø baûn ñoà ñòa lyù, ñoà thò trong toaùn hoïc caùc em ñaõ bieát, GV ñaët caâu hoûi: ?. Theá naøo laø tyû leä baûn veõ? ?. Caùc loaïi tyû leä? ?. Cho ví duï minh hoïa caùc loaïi tyû leä ñoù? Hoaït ñoäng 4: Giôùi thieäu neùt veõ GV yeâu caàu hoïc sinh xem baûng 1.2 vaø hình 1.3 SGK ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi: ?. Caùc neùt lieàn ñaäm, lieàn maûnh bieåu dieãn caùc ñöôøng gì cuûa vaät theå? ?. Hình daïng nhö theá naøo? ?. Neùt ñöùt, neùt chaám gaïch maûnh, neùt löôïn soùng bieåu dieãn caùc ñöôøng gì cuûa vaät theå? ?. Hình daïng nhö theá naøo? GV keát luaän: Caùc neùt veõ naøy ñöôïc quy ñònh theo TCVN. - Quy ñònh khoå giaáy ñeå thoáng nhaát I/ Khoå giaáy: quaûn lyù vaø tieát kieäm trong saûn - Coù 05 loaïi khoå giaáy, kích thöôùc xuaát. nhö sau: + A0: 1189 x 841(mm) + A1: 841 x 594 (mm) + A2: 594 x 420 (mm) - HS quan saùt hình 1.2 vaø neâu caùch + A3: 420 x 297 (mm) veõ khung baûn veõ vaø khung teân. + A4: 297 x 210 (mm) II/ Tyû leä: Tyû leä laø tyû soá giöõ kích thöôùc daøi ño ñöôïc treân hình bieåu dieãn cuûa -Tyû leä laø tyû soá giöõ kích thöôùc daøi vaät theå vaø kích thöôùc thöïc töông ño ñöôïc treân hình bieåu dieãn cuûa öùng ño ñöôïc treân vaät theå ñoù. vaät theå vaø kích thöôùc thöïc töông - Coù 03 loaïi tyû leä: öùng ño ñöôïc treân vaät theå ñoù. + Tyû leä 1:1 – tyû leä nguyeân hình - Coù 03 loaïi tyû leä: + Tyû leä 1:X – tyû leä thu nhoû + Tyû leä X:1 – tyû leä phoùng to - Neùt lieàn ñaäm: ñöôøng bao thaáy, Caïnh thaáy - Neùt lieàn maûnh: ñöôøng kích thöôùc, ñöôøng gioùng, ñöôùng gaïch gaïch treân maët caét. - Neùt löôïn soùng: ñöôøng giôùi haïn moät phaàn hình caét. - Neùt ñöùt maûnh: ñöôøng bao khuaát, caïnh khuaát. - Neùt gaïch chaám maûnh: ñöôøng taâm, ñöôøng truïc ñoái xöùng ?. Vieäc quy ñònh chieàu roäng caùc -SH ñoïc muïc 2 sgk traû lôøi. neùt veõ nhö theá naøo vaø coù lieân quan gì ñeán buùt veõ khoâng? Giaùo vieân: “ngoân ngöõ” chung duøng cho kó thuaät. Vì vaäy, noù phaûi ñöôïc xaây döïng theo caùc quy taéc thoáng nhaát ñöôïc quy ñònh trong caùc tieâu chuaån veà BVKT. III/ Neùt veõ: 1. Caùc loaïi neùt veõ: - Neùt lieàn ñaäm: + A1: ñöôøng bao thaáy + A2: Caïnh thaáy - Neùt lieàn maûnh: + B1: ñöôøng kích thöôùc + B2: ñöôøng gioùng + B3: ñöôùng gaïch gaïch treân maët caét. - Neùt löôïn soùng: + C1: ñöôøng giôùi haïn moät phaàn hình caét. - Neùt ñöùt maûnh: + F1: ñöôøng bao khuaát, caïnh khuaát. - Neùt gaïch chaám maûnh: Trang 2 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 + G1: ñöôøng taâm + G2: ñöôøng truïc ñoái xöùng 2. Chieàu roäng neùt veõ: 0,13; 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,4 vaø 2mm. Thöôøng laáy chieàu roäng neùt ñaäm baèng 0,5mm vaø neùt maûnh baèng 0,25mm. Hoaït ñoäng 5: Giôùi thieäu chöõ vieát - GV: treân baûn veõ kyõõû thuaät, ngoaøi -HS laén nghe vaø ghi cheùp. caùc hình veõ coøn coù phaàn chöõ ñeå ghi caùc kích thöôùng, ghi kyõõ hieäu vaø caùc chí thích caàn thieátkhaùc. Chöõ vieát caàn coù yeâu caàu gì? - GV yeâu caàu hoïc sinh quan saùt -SH ñoïc muïc IV sgk traû lôøi. hình 1.4 vaø neâu nhaän xeùt kieåu daùng, caáu taïo, kích thöôùc caùc phaàn cuûa chöõ? Hoaït ñoäng 6: Giôùi thieäu caùch ghi kích thöôùc - Hoïc sinh quan saùt hình 1.5; 1.6 nhaän xeùt caùc ñöôøng ghi kích thöôùc. - GV neâu taàm quan troïng cuûa vieäc -Döïa vaøo kích thöôùc theå hieän treân ghi kích thöôùc, baèng caùch ñaët caâu baûn veõ maø nhaø saûn xuaát hay cheá hoûi: taïo seõ laøm ra saûn phaåm coù kích thöôùc ñuùng theo yeâu caàu. ?. Neáu ghi kích thöôùc treân baûn veõ -Haøng hoaù saûn xuaát ra sai  sai hoaëc gaây nhaàm laãn cho ngöôøi khoâng söû duïng ñöôïc, toán nguyeân ñoïc thì ñöa ñeán haäu quaû nhö theá vaät lieäu, toán coâng daãn ñeán thua loã naøo? - GV trình baøy caùc quy ñònh veà vieäc ghi kích thöôùc. IV/ Chöõ vieát: 1. Khoå chöõ: - Khoå chöõ: (h) laø giaù trò ñöôïc xaùc ñònh baèng chieàu cao cuûa chöõ hoa tính baèng mm. Coù caùc khoå chöõ: 1,8; 2,5; 14; 20mm. - Chieàu roäng: (d) cuûa neùt chöõ thöôøng laáy baèng 1/10h. 2. Kieåu chöõ: Thöôøng duøng kieåu chöõ ñöùng (hình 1.4 SGK). V/ Ghi kích thöôùc: 1. Ñöôøng kích thöôùc: Veõ baèng neùt lieàn maûnh, song song vôùi phaàn töû ñöôïc ghi kích thöôùc (hình 1.5). 2. Ñöôøng gioùng kích thöôùc: Veõ baèng neùt lieàn maûnh thöôøng keû vuoâng goùc vôùi ñöôøng kích thöôùc, vöôït quaù ñöôøng kích thöôùc moät ñoaïn ngaén. 3. Chöõ soá kích thöôùc: Chæ trò soá kích thöôùc thöïc (khoaûng saùu laàn chieàu roäng neùt). 4. Kyù hieäu: Þ, R. IV. Toång keát: Qua noäi dung baøi hoïc caùc em caàn naém caùc noäi dung sau: - Vì sao baûn veõ kyõõû thuaät phaûi ñöôïc laäp theo caùc tieâu chuaån?. - Tieâu chuaån trình baøy baûn veõ kyõõû thuaät bao goàm nhöõng tieâu chuaån naøo?. V. Daën doø: Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi 1.8, traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK, ñoïc tröôùc baøi soá 2 “Hình chieáu vuoâng goùc”. VI. Ruùt kinh nghieäm: Tuaàn : 2 - 3 Giaùo vieân: TPPCT: 2 - 3 Trang 3 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Ngaøy soaïn: Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 Ngaøy daïy: BAØI 2 HÌNH CHIEÁU VUOÂNG GOÙC I, Muïc tieâu baøi hoïc: 1, Kieâùn thöùc: Qua baøi hoïc HS caàn: - Hieåu ñöôïc noäi dung cô baûn cuûa phöông phaùp hình chieáu vuoâng goùc. - Bieát ñöôïc vò trí caùc hình chieáu ôû treân baûn veõ. - Phaân bieät giöõa phöông phaùp chieáu goùc thöù nhaát (PPCG1) vôùi phöông phaùp chieáu goùc thöù ba (PPCG3). 2, Kó naêng: - Bieát moät soá baûn veõ kyõõ thuaät, cuï theå: tieâu chuaån khoå giaáy, neùt veõ. II. Chuaån bò baøi daïy: 1. Noäi dung: - GV: Nghieân cöùu kó noäi dung baøi 2 SGK. - Ñoïc caùc taøi lieäu lieân quan ñeán baøi giaûng. -HS: ñoïc tröôùc noäi dung baøi 2 SGK, tìm hieåu caùc noäi dung troïng taâm. Ñoà duøng daïy hoïc: - Tranh veõ phoùng to caùc hình 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trang 11, 12, 13 SGK. - Vaät maãu theo hình 2.1 trang 11 SGK vaø moâ hình ba maët phaúng hình chieáu. Boä thöôùc veõ kyõõ thuaät. 2. Phöông Phaùp. Söû duïng phöông phaùp neâu vaán ñeà, keát hôïp vôùi phöông phaùp thuyeát trình, dieãn giaûng, phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc. III/ Tieán trình toå chöùc daïy hoïc: 1. Phaân boå baøi giaûng: Baøi giaûng thöïc hieän trong moät tieát, goàm caùc noäi dung: - Phöông phaùp chieáu goùc thöù nhaát (PPCG1) - Phöông phaùp chieáu goùc thöù ba (PPCG3) Troïng taâm cuûa baøi: - Vò trí töông ñoái giöõa vaät theå vaø caùc maët phaúng hình chieáu. - Caùch boá trí caùc hình chieáu trong baûn veõ. 2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 2.1. OÂån ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, taùc phong neà neáp taùc phong cuûa hoïc sinh. 2.2. Kieåm tra baøi cuõ: - Tyû leä laø gì? Coù maáy loaïi tyû leä? Laáy daãn chöùng minh hoaï caùc loaïi tyû leä. - Haõy neâu teân goïi, moâ taû hình daïng vaø öùng duïng caùc loaïi neùt veõ thöôøng duøng? - Trình baøy caùc quy ñònh khi ghi kích thöôùc? 2.3. Ñaët vaán ñeà: ÔÛ lôùp 8 caùc em ñaõ ñöôïc bieát moät khaùi nieäm hình chieáu, caùc maët phaúng hình chieáu vaø vò trí caùc hình chieáu treân baûn veõ. Ñeå hieåu roõ hôn veà noäi dung, phöông phaùp hình chieáu vuoâng goùc ta nghieân cöùu baøi 2. Hoaït ñoäng cuûa Giaùo Vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc Sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu phöông phaùp chieáu goùc thöù nhaát (PPCG1). Trong phaàn kyõ thuaät Coâng ngheä -HS laéng nghe va ghi cheùp. I/ Phöông phaùp chieáu goùc thöù 8, HS ñaõ hoïc moät soá noäi dung cô nhaát (PPCG1): baûn cuûa phöông phaùp caùc hình - Vaät theå ñöôïc ñaët giöõa ngöôøi chieáu vuoâng goùc, vì vaäy giaùo vieân quan saùt vaø maët phaúng chieáu. ñaët caâu hoûi ñeå hoïc sinh nhôù laïi - Vaät theå chieáu ñöôïc ñaët trong Giaùo vieân: Trang 4 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 kieán thöùc. - Trong phöông phaùp chieáu goùc thöù nhaát, vaät theå ñöôïc ñaët nhö theá naøo ñoái vôùi caùc maët phaúng hình chieáu ñöùng, hình chieáu baèng, vaø hình chieáu caïnh (Hình 2.1 trang 11 - SGK). - Sau khi chieáu, maët phaúng hình chieáu baèng vaø maët phaúng hình chieáu caïnh ñöôïc môû ra nhö theá naøo? - Vaät theå chieáu ñöôïc ñaët trong moät goùc taïo thaønh bôûi caùc maët phaúng hình chieáu ñöùng, hình chieáu baèng, hình chieáu caïnh vuoâng goùc vôùi nhau töøng ñoâi moät. - Maët phaúng chieáu baèng môû xuoáng döôùi, maët phaúng chieáu caïnh môû sang phaûi ñeå caùc hình chieáu cuøng naèm treân maët phaúng chieáu ñöùng laø maët phaúng baûn veõ. - Treân baûn veõ, caùc hình chieáu Hình chieáu baèng ñöôïc ñaët döôùi ñöôïc boá trí nhö theá naøo? (hình 2.2 hình chieáu ñöùng, hình chieáu caïnh trang 12 – SGK). ñöôïc daët beân phaûi hình chieáu ñöùng. moät goùc taïo thaønh bôûi caùc maët phaúng hình chieáu ñöùng, hình chieáu baèng, hình chieáu caïnh vuoâng goùc vôùi nhau töøng ñoâi moät. - Maët phaúng chieáu baèng môû xuoáng döôùi, maët phaúng chieáu caïnh môû sang phaûi ñeå caùc hình chieáu cuøng naèm treân maët phaúng chieáu ñöùng laø maët phaúng baûn veõ. Hình chieáu baèng ñöôïc ñaët döôùi hình chieáu ñöùng, hình chieáu caïnh ñöôïc daët beân phaûi hình chieáu ñöùng. IV. Toång keát: Qua noäi dung baøi hoïc caùc em caàn naém caùc noäi dung sau: - Vì sao phaûi duøng nhieàu hình chieáu ñeå bieåu dieãn vaät theå? V. Daën doø: Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp vaø traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK, ñoïc tröôùc baøi soá 3, chuaån bò duïng cuï, vaät lieäu ñeå laøm baøi thöïchaønh vaøo giôø hoïc sau. VI. Ruùt kinh nghieäm: Tuaàn :4 - 5 Ngaøy soaïn: TPPCT:4 - 5 Ngaøy daïy: BAØI 3 THÖÏC HAØNH – VEÕ CAÙC HÌNH CHIEÁU CUÛA VAÄT THEÅ ÑÔN GIAÛN I, Muïc tieâu baøi hoïc: -Veõ ñöôïc ba hình chieáu ñöùng, baèng, caïnh cuûa vaät theå töø hình ba chieàu hoaëc vaät maãu. -Ghi ñöôïc kích thöôùc cuûa vaät theå, boá trí hôïp lívaø ñuùng tieâu chuaån caùc kích thöôùc. -Bieát caùch trình baøy baûn veõ theo caùc tieâu chuaån cuûa baûn veõ kó thuaät. II. Chuaån bò baøi thöïc haønh: 3. Noäi dung: - GV: Nghieân cöùu kó noäi dung baøi 3 SGK. -Ñoïc caùc tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN) vaø tieâu chuaån Quoác teâ (TCQT) veà trình baøy baûn veõ kyõõ thuaät. -HS: ñoïc tröôùc noäi dung baøi 3 SGK, tìm hieåu caùc noäi dung troïng taâm, boä thöôùc veõ kó thuaät . Ñoà duøng daïy hoïc: - Tranh veõ phoùng to hình 3.1; 3.3; 3.4; 3.6; 3.7 SGK, boä thöôùc veõ kó thuaät . 4. Phöông Phaùp. Söû duïng phöông phaùp neâu vaán ñeà, keát hôïp vôùi phöông phaùp thuyeát trình, dieãn giaûng, phöông phaùp daïy hoïc thöïc haønh. III. Tieán trình toå chöùc daïy hoïc Giaùo vieân: Trang 5 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 3. Phaân boå baøi giaûng: Baøi giaûng thöïc hieän trong moät tieát, goàm caùc noäi dung: -GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS vaø giôùi thieäu noäi dung baøi thöïc haønh trong (5 phuùt). -HS laøm baøi taïi lôùp döôùi söï höôùng daãn cuûa GV (khoaûnh 32 phuùt). 4. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 2.1.OÂån ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, taùc phong neà neáp taùc phong cuûa hoïc sinh. 2.2.Kieåm tra baøi cuõ: - Neâu noäi dung PPCG1 vaø PPCG3?. 2.3.Noäi dung: Giaùo vieân: Trang 6 Hoaït ñoäng cuûa Giaùo Vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc Sinh Noäi dung Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Giaùo Vieân giôùi thieäu baøi . (5 phuùt) Lôùp 11 -GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa -HS ñaët caùc duïng cuï vaät I/ Chuaån bò HS cho baøi thöïc haønh. lieäu maø GV ñaü yeâu caàu - (SGK) chuaån tröôùc ôû nhaø. -GV treo tranh veõ hình Giaù -HS quan saùt laéng nghe II/ Noäi dung thöïc haønh: Chöõ L leân baûng ñeå giôùi thieäu vaø laøm theo yeâu caàu cuûa -Laäp baûn veõ kó thuaät treân khoå giaáy A4 vaø yeâu caàu HS laäp baûn veõ kó GV. goàm ba hình chieáu vaø caùc kích thöôùc cuûa thuaät treân khoå giaáy A4 cuûa Giaù Chöõ L. Giaù Chöõ L . Hoaït ñoäng 2: HS laøm baøi taïi lôùp döôùi söï höôùng daãn cuûa GV . (32 phuùt) -Quan saùt vaät theå em thaáy vaät -Vaät coù daïng chöõ L, phaàn Böôùc 1:Phaân tích hình daïng vaät theå, choïn theå coù hình daïng nhö theá naøo? ñeá naèm ngang coù seû raõnh höôùng chieáu. hình hoäp chöõ nhaät, phaàn Höôùng chieáu baèng thaúng ñöùng coù seû loã hình truï. -Caùc baïn choïn höôùng chieáu -HS suy nghó traû lôøi. nhö theá naøo? Tröôøng THPT Hoaï t ñoäng 1: Toå Lyù - CN Höôùng chieáu chính -Chuùng ta ñaü hoïc maáy phöông phaùp chieáu, trong tröôøng hôïp naøy caùc em choïn phöông phaùp chieáu goùc thöù maáy? -Trong PPCG1 vò trí caùc hình chieáu treân baûn veõ nhö theá naøo? Höôùng chieáu caïnh -Chuùng ta ñaü hoïc PPCG1 Böôùc 2: Boá trí caùc hình chieáu. vaø PPCG2, trong baøi naøy chuùng ta choïn PPCG1. -HS döïa vaøo kieán thöïc baøi 3 ñeå traû lôøi. -Sau khi choïn PPCG1 vaø boá - Veõ phaùc töøng phaàn cuûa Böôùc 3: Veõ phaùc töøng phaàn cuûa vaät theå baèng neùt maûnh. trí caùc hình chieáu thìn ta vaät theå baèng neùt maûnh. laømm gì? Giaùo vieân: Trang 7 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 IV. Toång keát: -GV nhaän xeùt giôø thöïc haønh: +Söï chuaån bò cuûa HS. +Kó naêng laøm baøi cuûa HS. +Tuyeân döông nhöõng taäp theå, caù nhaân coù yù thöùc toát trong giôø thöïc haønh vaø pheâ bình nhuõng taäp theå, caù nhaân khoâng coù yù thöùc toát trong giôø thöïc haønh. +GV thu baøi veà nhaø chaám ñieåm. V. Daën doø: - Caùc em veà nhaø hoïc baøi cuõ, moãi toå laøm moät baøi taäp tang 21 sgk, ñoïc vaø nghin cöùu baøi 4 “Maët caét vaø hình caét” trang 22 sgk , ghi cheùp laïi caùc vaán ñeà khoù hieåu. VI. Ruùt kinh nghieäm: Tuaàn :6 Ngaøy soaïn: TPPCT:6 Ngaøy daïy: BAØI 4 HÌNH CAÉT VAØ MAËT CAÉT I, Muïc tieâu baøi hoïc: 1. Kieán thöùc: Qua baøi hoïc sinh caàn bieát ñöôïc: -Hieåu ñöôïc khaùi nieäm vaø công duïng cuûa hình caét vaø maët caét. -Bieát caùch veõ hình caét vaø maët caét cuûa caùc vaät theå ñôn giaûn. -Nhaän bieát ñöôïc hình caét vaø maët caét treân baûn veõ kó thuaät. II. Chuaån bò baøi daïy: 3. Kieán thöùc lieân quan: Trong phaàn veõ kó thuaät coâng ngheä 8, hoïc sinh ñaõ hoïc khaùi nieäm veà hình caét vaø maët caét vaø öùng duïng thöïc teá. 4. Noäi dung: GV: -Nghieân cöùu kó baøi 4 SGK, ñoïc taøi lieäu tham khaûo lieân quan ñeán baøi giaûng, Xem laïi baøi 8 saùch coâng ngheä 8. HS: ñoïc tröôùc noäi dung baøi 4 SGK. 5. Ñoà duøng daïy hoïc: GV:Giaùo aùn, tranh veõ hình 4.1, 4.2. trang 23, 24 trong SGK, ñoà duøng daïy hoïc khaùc. HS:Vô, thöôùc keû SGK. 6. Phöông Phaùp. Söû duïng phöông phaùp neâu vaán ñeà, keát hôïp vôùi phöông phaùp thuyeát trình, dieãn giaûng, phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc vaø töông taùc. III. Tieán trình toå chöùc daïy hoïc 7. phaân boå baøi giaûng: Baøi giaûng thöïc hieän trong moät tieát, goàm caùc noäih dung: Giaùo vieân: Trang 8 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 - Khaùi nieäm ve hình caét vaø maët caét. Maët caét. Hình caét. 8. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 2.1.Oån ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, taùc phong neà neáp taùc phong cuûa hoïc sinh. (1 phuùt) 2.2.Kieåm tra baøi cuõ: - Haõy neâu sö khaùc nhau giöõa PPC G1? (3 phuùt) 2.3.Ñaët vaán ñeà: (1 phuùt) Ñoái vôùi caùc vaät theå coù nhieàn phaàn roãng ôû beân trong nhö caùc loã, caùc raõnh neáu duøng hình bieãu dieãn thì coù nhieàu neùt ñöùt, nhö theá baûn veõ thieáu roõ raøng, saùng suûa. Vì vaäy, treân baûn veõ kó thuaät thöôøng duøng hình caét vaø maët caét ñeå bieåu dieãn hình daïng beân trong cuûa vaät theå. Hoaït ñoäng cuûa Giaùo Vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc Sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu khaùi nieäm hình caét vaø maët caét. (8 phuùt) GV:duøng tranh veõ hình 4.1 SGK ñeå giôùi thieäu cho HS veà vaät theå,maët phaúng chieáu, maët phaúng caét, caùch tieán haønh caét. Trtình baøy quaù trình veõ hình caét vaø maët caét. Ñeå keát luaän GV hoûi. -Nhö theá naøo laø maët phaúng caét? -Töø vaät theå treân ta neân ñaët maët phaúng caét ôû vò trjs naøo? - Maët caét laø gì? HS:Quan saùt vaø veõ hình 4.1 sgk caét theo höôùng daãn cuûa GV vaø ttraû lôøi caâu hoûi. HS:Maët phaúng caét laø maêtl phaúng song song vôùi maët phaúng cieáu, ñi qua taâm cuûa vaät theå, chia vaät theå ra laøm 2 phaàn. -HS tìm hieåu trong sgk traû lôøi. -HS tìm hieåu trong sgk traû lôøi. - Hình caét laø gì? Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà maët caét.(15 phuùt) GV: duøng tranh veõ hình 4.2;4.3;4.4 SGK phaân tích cho HS vaø ñaët caâu hoûi. HS: Duøng ñeå bieåu dieãn tieát -Maët caét duøng ñeå laøm gì? dieän ngang cuûa vaät theå. I.Khaùi nieäm hình caét vaø maët a, maët caét b,hình caét -Hình bieåu dieãn caùc ñöôøng bao cuûa vaät theå naèm treân maët phaúng caét goïi laø maët caét. -Hình bieåu dieãn maët caét vaø caùc ñöôøng bao cuûa vaät theå sau maët phaúng caét goïi laø hình caùt. Löu yù: Maët caét ñöôïc keû gaïch gaïch hoaëc ñöôïc kí hieäu cuûa vaät lieäu. II. Maët caét: -Maët caét duøng trong tröôøng hôïp HS: Duøng ñeå bieåu dieãn tieát naøo? dieän ngang cuûa vaät theå - Coù maáy loaïi maët caét? –Maét duøng ñeå bieåu dieãn tieát -Maët caét chaäp vaø maët caét rôøi -HS tìm hieåu trong sgk traû lôøi. dieän vuoâng goùc cuûa vaät theå. Duøng khaùc nhau nhö theá naøo? trong tröôøng hôïp vaät theå coù nhieàu -Chuùng ñöôïc quy öôùc veõ ra sao? phaàn loã, raõnh. Ñöôïc duøng trong tröôøng hôïp naøo? 1. Maët caét chaäp: Giaùo vieân: Trang 9 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 –Maët caét chaäp ñöôïc veõ ngay treân hình chieáu töông öùng, ñöôøng bao cuûa maët caét ñöôïc veõ baèng neùt lieàn maûnh. –Maët caét chaäp duøng ñeå bieåu dieãn vaät theå coù hình daïng ñôn giaûn. VIII. 2. Maët caét rôøi: –Maët caét rôøi ñöôïc veõ ôû ngoaøi hình chieáu töông öùng, ñöôøng bao cuûa maët caét ñöôïc veõ baèng neùt lieàn ñaäm. –Maët caét ñöôïc veõ gaàn hình chieáu vaø lieân heä vôùi hình chieáu baèng neùt gaïch chaám maûnh. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà hình caét.(15 phuùt) -HS neâu laïi khaùi nieäm hình caét GV:Em haõy neâu laïi khaùi nieäm hình caét? -Döïa vaøo hình 4.5;4.6;4.7sgkthì coù -coù 3loaïi. maáy loaïi hình caét? -Hình caét toaøn boä ñöôïc duøng trong -duøng ñeå bieåu dieãn hình daïng beân trong cuûa vaät theå. tröôøng hôïp naøo? - Hình caét moät nöûa ñöôïc quy öôùc -HS tìm hieåu trong sgk traû lôøi. veõ ra sao? -Hình caét moät nöûa ñöôïc duøng trong tröôøng hôïp naøo? -HS tìm hieåu trong sgk traû lôøi. - Hình caét cuïc boä ñöôïc quy öôùc veõ -Duøng ñeå bieåu dieãn moät phaàn ra sao? naøo ñoù cuûa vaät theå. -Hình caét cuïc boä ñöôïc duøng trong tröôøng hôïp naøo? III. Hình caét: -Coù 3 loaïi hình caét. 1. Hình caét toaøn boä: -Laø hình caét söû duïnh moät maët phaúng caét vaø duøng ñeå bieåu dieãn hình daïng beân trong cuûa vaät theå. 1. Hình caét moät nöûa: (baùn phaàn) -Laø hình bieåu dieãn goàm nöûa hình caét geùp vôùi nöûa hình chieáu, ñöôøng phaâncaùch laø ñöôøng taâm. ÖÙng duïng: ñeå bieåu dieãn nhöõng vaät ñoái xöùng. 3. Hình caét cuïc boä: (rieâng phaàn) -Laø hình bieåu dieãn moät phaàn vaät theå döôùi dang hình caét, ñöôøng giôùi haïn veõ baèng neùt löôïn soùng. IV.Toång keát: -Neâu khaùi nieäm hình caét vaø maët caét? - hình caét vaø maët caét duøng ñeå laøm gì? Giaùo vieân: Trang 10 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 -Maët caét goàm nhöõng loaïi naøo? Caùch veõ ra sao? -Maët caét goàm nhöõng loaïi naøo? chuùng ñöôïc duøng trong tröôøng hôïp naøo? V. Daën doø: -Caùc em veà nhaø hoïc baøi cuõ, ñoïc phaàn thoâng tin boå sung trang 25 sgk -Laøm baøi taäp 1,2,3 trang 24, 25 sgk vaø xem tröôùc noäi dung baøi 5: (Hình chieáu truïc ño) VI. Ruùt kinh nghieäm: Tuaàn :7 - 8 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: TPPCT:7 -8 BAØI 5 HÌNH CHIEÁU TRUÏC ÑO I, Muïc tieâu baøi hoïc: Qua baøi hoïc sinh caàn naém ñöôïc: - Hieäu ñöôïc khaùi nieäm veà hình chieáu truïc ño (HCTÑ). - Bieát caùch veõ HCTÑ cuûa vaät theå ñôn giaûn. - Bieát caùch veõ HCTÑ vuoâng goùc ñeàu vaø xieân goùc caân cuûa vaät theå ñôn giaûn. II. Chuaån bò baøi daïy: 9. Noäi dung: -GV: Nghieân cöùu kó noäi dung baøi 5 trang 27 SGK, ñoïc caùc taøi lieäu coù noäi dung lieân quan tôùi baøi giaûng, xem laïi baøi 4,5,6 saùch coâng ngheä 8, soaïn giaùo aùn, laäp keá hoaïch giaûng daïy. -HS: ñoïc tröôùc noäi dung baøi 5 trang 27 SGK, tìm hieåu caùc noäi dung troïng taâm, boä thöôùc veõ kó thuaät. 10. Ñoà duøng daïy hoïc: -Tranh veõ hình 5.1 vaø baûng 5.1 trong SGK, thöôùc veõ kó thuaät. 11. Phöông Phaùp. Söû duïng phöông phaùp neâu vaán ñeà, keát hôïp vôùi phöông phaùp thuyeát trình, dieãn giaûng, phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc. III. Tieán trình toå chöùc daïy hoïc 12. Phaân boå baøi giaûng: Baøi giaûng thöïc hieän trong moät tieát, goàm caùc noäi dung: - Khaùi nieäm veà hình chieáu truïc ño (HCTÑ). - HCTÑ vuoâng goùc ñeàu. -HCTÑ xieân goùc caân. cuûa vaät theå ñôn giaûn. -Caùch veõ HCTÑ. 13. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 2.1.OÂån ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, taùc phong neà neáp taùc phong cuûa hoïc sinh. 2.2.Kieåm tra baøi cuõ: - Neâu khaùi nieäm veà hình caét maët caét ? - Coù maáy loaïi hình caét? - Phaân bieät caùc loaïi hình caét? Giaùo vieân: Hoïc sinh hoïc baøi cuõ, traû lôøi caâu hoûi. Trang 11 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 2.3.Ñaët vaán ñeà: Ô lôùp 8 caùc em ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi caùc khoái ña dieän, trong thöïc teá moät soá caùc vaät theå ñöôïc hình thaønh töø caùc khoái ña dieän ñoù-ñoù chính laø HCTÑ cuûa vaät theå. Ñeû hieåu roõ hôn veà HCTÑ vaø bieát caùch veõ HCTÑ cuûa moät soá vaät the ñôn giaûn ta nghin cöùu baøi 5 SGK. Hoaït ñoäng cuûa Giaùo Vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc Sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà khaùi nieäm HCTÑ Giaùo vieân: Trang 12 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN GV: yeâu caâu HS quan saùt laïi hình 3.9 sgk vaø ñaët caâu hoûi. -Treân hinh 3.9 coù nhöõng ñaëc ñieåm gì? HS: Chieàu daøi, roäng, cao cuûa -Töø ñoù GV keát luaän, caùc hình 3.9 laø vaät theå ñöôïc bieåu dieãn treân HCTÑ. cuøng moät mp chieáu. HS:Theo gioõi veõ laïi H 5.1 theo GV: Duøng hình ve 5.1 sgk ñeå trình söï höôùng daãn cuûa GV. baøy noäi dung phöông phaùp xaây döïng HCTÑ töø caùc gôïi yù, daãn daét HS xaây döïng nhö sau. -Moät vaät theå V gaén vaøo heä truïc toaï ñoä vuoâng goùc OXYZ, vôùi cacs truïc toaï ñoä ñaët theo 3 chieàu daøi, roäng, cao cuûa vaät theå. -Chieáu vaät theå cuøng heä truïc toaï ñoä vuoâng goùc leân mp chieáu P’ theo phöông chieáu l (l khoâng song song vôùi P vaø truïc toaï ñoä naøo). Keát quaû ta thu ñöôïc V’ treân P  ñoù chính laø HCTÑ HS: HCTÑ cuûa vaät theå veõ treân cuûa V. moät mp chieáu. Vaäy: + HCTÑ cuûa vaät theå veõ treân moät HS: Neáu phöông l song song hay nhieàu mp chieáu? vôùi P vaø vôiù caùc truïc toaï ñoä + Vì sao phöông l khoâng ñöôïc thì ta khoâng thu ñöôïc V’ treân song song vôùi P vaø vôù truïc toaï ñoä P. naøo? GV: Duøng hình ve 5.1 sgk Trong pheùp chieáu treân, hình cuûa truïc toaï ñoä laø caùc truïc O’X’, O’Y’, HS: Ñoä daøi O’A’ so vôùi OA, O’Z’ goïi laø truïc ño ,goùc hôïp bôûi caùc O’B’ so vôùi OB, O’C’ so vôùi truïc ño goïi laø goùc truïc ño. OC thay ñoåi. GV: Nhaän xeùt ñoä daøi O’A’ so vôùi OA, O’B’ so vôùi OB, O’C’ so vôùi OC. Vaäy ta laäp tæ soá ñoä daøi hình chieáu cuûa moät ñoaïn thaúng naèm treân truïc toaï ñoä vôùi ñoä daøi thöïc cuûa ñoaïn thaúng ñoù ta ñöôïc heä soá bieán daïng cuûa doaïn thaeûng ñoù treân truïc toaï ñoä töông öùng. Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 I,Khaùi nieäm 1, Caùch xaây döïng HCTÑ. V V’ Khaùi nieâm: HCTÑ laø hình bieåu dieãn 3 chieàu cuûa vaät theå ñöôïc xaây döïng baèng pheùp chieáu song song. 2, Thoâng soá cô baûn cuûa HCTÑ a, Goùc truïc ño -X’O’Y’, Y’O’Z’, X’O’Z’ b, Heä soá bieán daïng O ' A' - OA  P laø heä soá bieá daïng theo truïc O’X’. O' B' - OB q laø heä soá bieá daïng theo truïc O’X’. O' C ' - OC r laø heä soá bieá daïng theo truïc O’X’. Hoaït ñoäng 2:Tìm hieåu HCTÑ vuoâng goùc ñeàu GV:Coù nhieàu laïi HCTÑ nhöng trong veõ kó thuaät thöôøng duøng HCTÑ vaø HCTÑ xieân goùc caân. -Nhö theá naøo laø vuoâng goùc? HS: Laø phöôùng chieáu l vuoâng goùc voùi mp chieáu. -Nhö theá naøo laø ñeàu? HS: Heä soá bieân daïng theo caùc Giaùo vieân: II, Hình chieáu truïc ño vuoâng goùc ñeàu ÑN: Laø hình chieáu coù phöôùng chieáu l vuoâng goùc voùi mp chieáu, coù 3 heä soá bieán daïng baèng nhau p=q=r=1. Goùc truïc ño X’O’Y’, Trang 13 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Y’O’Z’, X’O’Z’. Z 30 12 0 GV:Ñeå veõ HCTÑ vuoâng goùc ñeàu ta truïc ño baèng nhau p=q=r. caàn quan taâm ñeán caùc thoâng soá ñoù laø: goùc truïc ño vaø hheä soá bieán daïng. Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 HS: Khi chieáu hình vuoâng leân GV:Trong thöïc teá thì goùc truïc ño laø HCTÑ vuoâng goùc ñeàu ta ñöôïc goùc vuoâng, vaäy khi ta chieáu hình hình thoi, hình troøn ñöôïc hình vuoâng leân HCTÑ vuoâng goùc ñeàu thì elíp. noù bieán daïng thaønh hình gì? hình troøn thì noù bieán daïng thaønh hình gì? X 120 Y *, Khi chieáu hình vuoâng leân HCTÑ vuoâng goùc ñeàu ta ñöôïc hình thoi, hình troøn ñöôïc hình elíp. Hoaït ñoäng 3:Tìm hieåu HCTÑ xieân goùc can GV:-Nhö theá naøo laø vuoâng goùc? HS: Laø phöôùng chieáu l khoâng III, Hình chieáu truc ño xieân goùc vuoâng goùc voùi mp chieáu. caân HS: Coù 2 trong 3 heä soá bieân ÑN: Laø hình chieáu coù phöôùng -Nhö theá naøo laø ñeàu? daïng theo caùc truïc ño baèng chieáu l khoâng vuoâng goùc voùi mp nhau p=r=1; q=0,5 chieáu, mp toaï ñoä XOZ ñaët song GV: Trong HCTÑ xieân goùc caân caùc song vôùi mp hình chieáu maët cuûa vaät theå ñaët song song vôùi mp - Heä soá bieán daïng p=r=1; q=0,5. toaï ñoä XOZ thì khoâng bò bieán daïng - GoùctruïcñoX’O’Y’=Y’O’Z’=1350 X’O’Z’=900. Hoaït ñoäng 4:Tìm hieåu caùch veõ HCTÑ GV: Höôùng daãn HS caùch veõ HCTÑ thoâng qua ví duï baûng 5.1 sgk. +Ñaëttruïc toaï ñoä theo chieàu daøi, cao, roäng cuûa vaät theå. +Laáy moät maët phaúng cuûa vaät theå laøm maët cô sôû. +Veõ hình hoäp ngoaïi tieáp vaät theå. Veõ HCTÑ cuûa vaät theå. Giaùo vieân: IV, Caùch veõ hình chieáu truc ño (SGK) Trang 14 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 IV. Toång keát: Qua noäi dung baøi hoïc caùc em caàn naém caùc noäi dung sau: -HCTÑ laø gì? -Taïi sao trong baûn veõ kó thuaät khoâng laáy HCTÑ laøm phöông phaùp bieåu dieãn chính? -Neâu hai thoâng soá cô baûn cuûa HCTÑ? V. Daën doø: - Caùc em veà nhaø hoïc baøi cuõ, ñoïc vaø nghin cöùu phaàn thoâng tin boå sung trang 31 sgk vaø xem qua noäi dung baøi môùi baøi 6 “ Thöïc haønh: bieåu dieãn vaät theå”. VI. Ruùt kinh nghieäm: Tuaàn :9 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: TPPCT:9 BAØI 6 THÖÏC HAØNH BIEÅU DIEÃN VAÄT THEÅ I, Muïc tieâu baøi hoïc: Qua baøi GV caàn laøm cho HS naém ñöôïc: - Ñoïc ñöôïc baûn veõ hình chieáu vuoâng goùc (HCVG) cuûa vaät theå ñôn giaûn. - Veõ ñöôïc hình chieáu thö 3, hình caét treân hình chieáu ñöùng HCTÑ cuûa vaät theå ñôn giaûn töø baûn veõ 2 hình chieáu. - Ghi kích thöôùc cuûa vaät theå. -Hoaøn thaønh moät baûn veõ kó thuaät töø 2 hình chieáu cho tröôùc. II. Chuaån bò baøi daïy: 14. Noäi dung: -GV: Nghieân cöùu kó noäi dung baøi 6 trang 32 SGK, ñoïc caùc taøi lieäu coù noäi dung lieân quan tôùi baøi giaûng, soaïn giaùo aùn, laäp keá hoaïch giaûng daïy. -HS: ñoïc tröôùc noäi dung baøi 6 trang 32 SGK, tìm hieåu caùc noäi dung troïng taâm, boä thöôùc veõ kó thuaät. 15. Ñoà duøng daïy hoïc: -Moâ hình oå truïc hình 6.3 sgk, tranh veõ hình caùc ñeà baøi trong SGK, thöôùc veõ kó thuaät. 16. Phöông Phaùp. Söû duïng phöông phaùp neâu vaán ñeà, keát hôïp vôùi phöông phaùp thuyeát trình, dieãn giaûng, phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc. III. Tieán trình toå chöùc daïy hoïc 17. Phaân boå baøi giaûng: Baøi giaûng thöïc hieän trong 2 tieát, goàm caùc noäi dung: - Phaàn 1: GV giôùi thieäu baøi (20 phuùt). - Phaàn 1: HS laøm baøi taïi lôp döôùi söï höôùng daãn cuûa GV (70 phuùt). 18. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 2.1.OÂån ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, taùc phong neà neáp taùc phong cuûa hoïc sinh. 2.2.Kieåm tra baøi cuõ: - HCTÑ duøng ñeå laøm gì ? - Coù maáy HCTÑ? Hoïc sinh hoïc baøi cuõ, traû lôøi caâu hoûi. - Neâu caùc thoâng soá cô baûn cuûa HCTÑ? Giaùo vieân: Trang 15 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 2.3.Ñaët vaán ñeà: Ô lôùp 8 caùc em ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi caùc khoái ña dieän, trong thöïc teá moät soá caùc vaät theå ñöôïc hình thaønh töø caùc khoái ña dieän ñoù-ñoù chính laø HCTÑ cuûa vaät theå. Ñeû hieåu roõ hôn veà HCTÑ vaø bieát caùch veõ HCTÑ cuûa moät soá vaät the ñôn giaûn ta nghieân cöùu baøi 5 SGK. TIEÁT 1: Hoaït ñoäng cuûa Giaùo Vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc Sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi GV: Giôùi thieäu baøi (laáy hai hình HS: Chuaån thöôùc eâke, com pa, I,Chuaån bò chieáu cuûa oå truïc laøm ví duï h4.6 duïng cuï veõ kó thuaät, giaái A4. Duïng cuï. Chuaån thöôùc eâke, com sgk). pa, duïng cuï veõ kó thuaät, giaái A4, sgk. II, Noäi dung Töø 2 hình chieáu veõ hình chieáu HS:Theo gioõi , quan saùt ,phaân thöù 3 vaø HCTÑ cuûa vaät theå. III, Caùc böôùc tieán haønh GV: yeâu caàu HS ñoïc baûn veõ hai tích hình, veõ laïi ñeà baøi. Böôùc 1: Ñoïc baûn veõ hai hình hình chieáu cuûa oå truïc h4.6 sgk). chieáu vaø veõ laïi 2 hình chieáu. -Hình chieáu ñöùng goàm 2 phaàn, coù kích thöôùc khaùc nhau. Phaàn treân coù chieàu cao 28, ñöôøng kính 30 - Phaàn döôùi coù chieàu cao 12, chieàu HS: Ta bieát chieàu cao, daøi cuûa daøi laø 60. vaät theå. + Döïa vaøo hình chieáu ñöùng ta bieát thoâng tin gì veà vaät theå? HS: Ta bieát chieàu daøi, roäng cuûa vaät theå. + Döïa vaøo hình chieáu baèng ta bieát HS: vaät theå goàm phaàn truï roãng thoâng tin gì veà vaät theå? þ30/14, phaàn roãng caïy xuoát chieàu + Döïa vaøo hình chieáu ñöùng vaø hình daøi vaät theå, phaàn ñeá 12×30×60 chieáu baèng ta bieát thoâng tin gì veà 2ñaàu bò khuyeát raõnh R16. vaät theå? HS: Theo gioõi vaø veõ theo GV. Böôùc 1: Veõ hình chieáu thöù 3 beân phaûi hình chieáu ñöùng. GV: Sau khi ñaõ hình dung ñöôïc hình daïng cuûa vaät theå ta tieán haønh veõ hình chieáu thöù 3. (GV veõ leân baûng, giaûng töøng böôùc cho HS) IV. Toång keát: -Qua baøi thöïc haønh GV nhaän xeùt thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. -Tuyeân döông nhöõng taäp theå, caù nhaân coù tinh thaàn, yù thöùc hoïc taäp toát, pheâ bình nhöõng taäp theå caù nhaân coù tinh thaàn, yù thöùc hoïc taäp keùm. -Goïi teân chaám moät soâ baøi treân lôùp, nhaän xeùt nhöõng sai soùt cuûa HS. Giaùo vieân: Trang 16 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 V. Daën doø: - Caùc em mang baøi veà nhaø, chuaån bò noïi dung tieáp theo tieát sau ñem baøi leân tieáp tuïc veõ hình caét maët caét vaø HCTÑ.. VI. Ruùt kinh nghieäm: Tuaàn :10 Ngaøy soaïn: TPPCT:10 Ngaøy daïy: BAØI 6 THÖÏC HAØNH BIEÅU DIEÃN VAÄT THEÅ (tieáp theo) I, Muïc tieâu baøi hoïc: Qua baøi GV caàn laøm cho HS naém ñöôïc: - Ñoïc ñöôïc baûn veõ hình chieáu vuoâng goùc (HCVG) cuûa vaät theå ñôn giaûn. - Veõ ñöôïc hình chieáu thö 3, hình caét treân hình chieáu ñöùng HCTÑ cuûa vaät theå ñôn giaûn töø baûn veõ 2 hình chieáu. - Ghi kích thöôùc cuûa vaät theå. -Hoaøn thaønh moät baûn veõ kó thuaät töø 2 hình chieáu cho tröôùc. II. Chuaån bò baøi daïy: 19. Noäi dung: -GV: Nghieân cöùu kó noäi dung baøi 6 trang 32 SGK, ñoïc caùc taøi lieäu coù noäi dung lieân quan tôùi baøi giaûng, soaïn giaùo aùn, laäp keá hoaïch giaûng daïy. -HS: ñoïc tröôùc noäi dung baøi 6 trang 32 SGK, tìm hieåu caùc noäi dung troïng taâm, boä thöôùc veõ kó thuaät. 20. Ñoà duøng daïy hoïc: -Moâ hình oå truïc hình 6.3 sgk, tranh veõ hình caùc ñeà baøi trong SGK, thöôùc veõ kó thuaät. 21. Phöông Phaùp. Söû duïng phöông phaùp neâu vaán ñeà, keát hôïp vôùi phöông phaùp thuyeát trình, dieãn giaûng, phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc. III. Tieán trình toå chöùc daïy hoïc 22. Phaân boå baøi giaûng: Baøi giaûng thöïc hieän trong 2 tieát, goàm caùc noäi dung: - Phaàn 1: GV giôùi thieäu baøi - Phaàn 1: HS laøm baøi taïi lôp döôùi söï höôùng daãn cuûa GV 23. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 2.1.OÂån ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, taùc phong neà neáp taùc phong cuûa hoïc sinh. 2.2.Kieåm tra baøi cuõ: - HCTÑ duøng ñeå laøm gì ? - Coù maáy HCTÑ? Hoïc sinh hoïc baøi cuõ, traû lôøi caâu hoûi. - Neâu caùc thoâng soá cô baûn cuûa HCTÑ? 2.3.Ñaët vaán ñeà: Ô lôùp 8 caùc em ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi caùc khoái ña dieän, trong thöïc teá moät soá caùc vaät theå ñöôïc hình thaønh töø caùc khoái ña dieän ñoù-ñoù chính laø HCTÑ cuûa vaät theå. Ñeû hieåu roõ hôn veà HCTÑ vaø bieát caùch veõ HCTÑ cuûa moät soá vaät the ñôn giaûn ta nghin cöùu baøi 5 SGK. TIEÁT 2 : Hoaït ñoäng cuûa Giaùo Vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc Sinh Noäi dung Giaùo vieân: Trang 17 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi. GV: +Coù maáy loaïi hình caét ñaõ hoïc? Ñoù laø nhöõng hình caét naøo? +Trong tröôøng hôïp naøy ta duøng hình caét naøo? Taïi sao? + Em haõy neâu khaùi nieäm hình caét moät nöûa? + Em haõy xaùc ñònh vò trí maët phaúng caét trong tröôøng hôïp treân? + Maët caét ñöôïc kí hieäu nhö theá naøo? Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 HS: Coù 3 loaïi : hình caét toaøn Böôùc 3: Veõ hình caét boä, hình caét moät nöûa,hình caét cuïc boä. HS: hình caét moät nöûa, vì vaät ñoái xöùng. HS: Döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå traû lôøi. Böôùc 4: Veõ HCTÑ GV: Caùch veõ HCTÑ caùc em xem laïi HS:eXem laïi kieán thöùc ñaõ hoïc. baûng 5.2 sgk. HS: Theo gioõi vaø veõ theo GV. -Choïn truc ño. -Choïn mp cô sôû. -Tieán haønh veõ theo caùc böôùc. HS: Theo gioõi vaø veõ theo GV. -Taåy xoaù neùt thöøa, toâ ñaäm hình. GV: Sau khi ñaõ hình thaønh baûn veõ, caùc em chænh söûa, kieåm tra baûn veõ , taåy xoaù neùt thöøa , toâ ñaäm hình. Ghi kích thöôùc. Hoaøn thieän baûn veõ. (GV veõ leân baûng, giaûng töøng böôùc cho HS) Hoaït ñoäng 2: Toå chöùc thöïc haønh . GV: Giao ñeà cho HS veõ hình chieáu HS: Laøm baøi theo söï höôùng IV, Toå chöùc thöïc haønh : thöù 3 töø 2 hình chieáu cuûa oå truïc (h 6.1 daãn cuûa GV. sgk) vaø veõ HCTÑ cuûa oå truïc. IV. Toång keát: -Qua baøi thöïc haønh GV nhaän xeùt thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. -Tuyeân döông nhöõng taäp theå, caù nhaân coù tinh thaàn, yù thöùc hoïc taäp toát, pheâ bình nhöõng taäp theå caù nhaân coù tinh thaàn, yù thöùc hoïc taäp keùm. -Goïi teân chaám moät soâ baøi treân lôùp, nhaän xeùt nhöõng sai soùt cuûa HS. V. Daën doø: - Caùc em mang baøi veà nhaø, ñoïc tröôùc noäi dung baøi “hình chieáu phoái caûnh” VI. Ruùt kinh nghieäm: Giaùo vieân: Trang 18 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Tuaàn :11 Ngaøy soaïn: Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 TPPCT:11 Ngaøy daïy: BAØI 7 HÌNH CHIEÁU PHOÁI CAÛNH I, Muïc tieâu baøi hoïc: Qua baøi hoïc sinh caàn naém ñöôïc: - Hieäu ñöôïc khaùi nieäm veà hình chieáu phoái caûnh (HCPC). - Bieát caùch veõ phaùc HCPC cuûa vaät theå ñôn giaûn. II. Chuaån bò baøi daïy: 1, Kieán thöùc lieân quan Trong baøi 2 saùch cong ngheä 8, caùc em ñaõ bieát caùc pheùp chieáu, trong ñoù pheùp chieáu xuyeân taâm laø cô sôû ñeå xaây döïng HCPC. 24. Noäi dung: -GV: Nghieân cöùu kó noäi dung baøi 7 trang 37 SGK, ñoïc caùc taøi lieäu coù noäi dung lieân quan tôùi baøi giaûng, xem laïi baøi 2 saùch coâng ngheä 8, soaïn giaùo aùn, laäp keá hoaïch giaûng daïy. HS: ñoïc tröôùc noäi dung baøi 7 trang 37 SGK, tìm hieåu caùc noäi dung troïng taâm, boä thöôùc veõ kó thuaät. HS: Vôû, sgk, duïng cuï veõ kó thuaät. 25. Ñoà duøng daïy hoïc: GV :Tranh veõ hình 7.1 vaø 7.2 trong SGK, thöôùc veõ kó thuaät. HS: Vôû, sgk, duïng cuï veõ kó thuaät. 26. Phöông Phaùp. Söû duïng phöông phaùp neâu vaán ñeà, keát hôïp vôùi phöông phaùp thuyeát trình, dieãn giaûng, phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc. III. Tieán trình toå chöùc daïy hoïc 27. Phaân boå baøi giaûng: Baøi giaûng thöïc hieän trong moät tieát, goàm caùc noäi dung: - Khaùi nieäm veà hình chieáu HCPC. -Phöông phaùp veõ phaùc HCPC. 28. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 2.1.OÂån ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, taùc phong neà neáp taùc phong cuûa hoïc sinh. 2.2.Kieåm tra baøi cuõ: -Neâu khaùi nieäm veà hình chieáu truïc ño vuoâng goùc ñeàu? Caùc thoâng soá cô baûn ? -Neâu khaùi nieäm veà hình chieáu truïc ño vuoâng goùc ñeàu? Caùc thoâng soá cô baûn ? (Hoïc sinh hoïc baøi cuõ ñeå traø lôøi) 2.3.Ñaët vaán ñeà: Trong baøi 2 saùch coâng ngheä 8, caùc em ñaõ bieát caùc pheùp chieáu nhö pheùp chieáu vuoâng goùc, pheùp chieáu song song, pheùp chieáu xuyeân taâm, trong ñoù pheùp chieáu xuyeân taâm laø cô sôû ñeå xaây döïng HCPC. Vaäy nhö theá naøo laø HCPC? caùch veõ phaùc HCPC cuûa vaät theå ñôn giaûn nhö theá naøo ta ñi vaøo baøi 7. Hoaït ñoäng cuûa Giaùo Vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc Sinh Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà khaùi nieäm HCPC. Giaùo vieân: Noäi dung Trang 19 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN GV: yeâu caâu HS quan saùt tranh veõ hình 7.1 sgk vaø ñaët caâu hoûi. -Ñaây laø HCPC hai ñieåm tuï cuûa moät ngoâi nhaø -Quan saùt hình veõ cho bieát HCPC cuûa ngoâi nhaø ñöôïc xaây döïng baèng pheùp chieáu gì? Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 HS: Quan saùt hình veõ vaø ñoïc sgk. HS: HCPC cuûa ngoâi nhaø ñöôïc xaây döïng baèng pheùp chieáu xuyeân taâm. HS: neâu khaùi nieäm cuûa HCPC. I,Ñònh nghóa -Vaäy HCPC laø gì? HS: caùc caïnh cuûa ngoâi nhaø 1,Khaùi nieäm song song vôùi nhau. +HCPC laø hình bieåu dieãn ñöôïc -Trong thöïc teá caùc em thaáy caùc caïnh xaây döïng baèng pheùp chieáu xuyeân cuûa ngoâi nhaø coù song song? taâm. - Nhöng quan saùt hình veõ ta thaáy caùc caïnh song song naøy vôùi maëy phaúng hình chieáu thì gaëp nhau taïi moät ñieåm, ñieåm naøy goïi laø ñieåm tuï. -Ñeå HS hieåu roõ hôn veà ñieåm tuï GV laáy ví duï. Ta ñöùng treân ñöôøng ray taøu löûa (thaúng, daøi) nhìn veà phía xa ñöôøng ray, ta thaây ñöôøng ray nhoû laïi vaø 2 thanh ray gaëp nhua taïi moät ñieåm, ñieåm ñoù ñöôïc coi laø ñieåm tuï. Vaäy trong pheùp chieáu xuyeân taâm 2 ñöôøng thaúng song song coù theå chieáu thaønh 2 ñöôøng thaúng caét nhau. -GV yeâu caàu HS quan saùt hình 7.2sgk. -Ñaây laø heä thoáng xaây döïng HCPC, em haõy cho bieát ñaâu laø taâm chieáu, mp chieáu, mp vaät theå, mp taàm maét, ñöôøng chaân trôøi, ñieåm tuï? GV: caùc em quan saùt h7.1 vaø7.3, coù nhaän xeùt gì veà kích thöôùc caùc boä phaän Giaùo vieân: HS: +Taâm chieáu laø maét ngöôøi quan saùt. +mp thaúng ñöùng töôûng töôïng ñgl mphc hay maët tranh. +mp naèm ngang treân ñoù ñaët vaät theå laø mp vaät theå. + mp naèm ngang ñi qua ñieåm nhìn goïi laø mp taàm maét. +giao cuûa mp taàm maét vaø mphc taïo thaønh ñöôøng thaúng goïi laø ñöôøng chaân trôøi (kí hieäu tt). +tuø ñieåm nhìn keû moät ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi ñöôøng chaân trôøi caét ñöôøng chaân trôøi taïi 1ñieåm goïi laø ñieåm tuï. +Quan saùt tranh ta thaáy caùc boä phaän cuûa ngoâi nhaø caøng xa maét ta caøng nhoû laïi. HS: traû lôøi. + Ñaëc ñieåm cuûa HCPC laø taïo cho ngöôøi xem aán töôïng veà khoaûng Trang 20
- Xem thêm -