Tài liệu Giáo án công nghệ lớp 10

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 150 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I. N«ng - l©m ng­ nghiÖp Ch­¬ng 1. trång trät – l©m nghiÖp ®¹i c­¬ng TiÕt 1. Bµi 2. kh¶o nghiÖm gièng c©y trång I. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. KiÕn thøc - BiÕt ®­îc môc ®Ých, ý nghÜa cña c«ng t¸c kh¶o nghiÖm gièng c©y trång - BiÕt ®­îc néi dung cña c¸c thÝ nghiÖm so s¸nh gièng, kiÓm tra kü thuËt, s¶n xuÊt qu¶ng c¸o trong hÖ thèng c«ng t¸c kh¶o nghiÖm gièng c©y trång 2. Kü n¨ng - RÌn luyÖn kü n¨ng so s¸nh, ph©n tÝch 3. Th¸i ®é hµnh vi II. Ph­¬ng tiÖn d¹y häc 1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh, ¶nh liªn quan ®Õn bµi häc 2. Häc sinh chuÈn bÞ: III. ph­¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më - Trùc quan t×m tßi - Nghiªn cøu SGK t×m tßi IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. æn ®Þnh líp 2. TiÕn tr×nh bµi míi 1 Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu môc ®Ých ý nghÜa cña c«ng t¸c kh¶o nghiÖm gièng. - TT1: GV yªu cÇu HS nc SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: - V× sao c¸c gièng c©y trång tr­íc khi ®­a vµo SX ®¹i trµ ph¶i qua kh¶o nghiÖm? - MÝch ý nghÜa cña c«ng t¸c kh¶o nghiÖm gièng lµ g×? Néi dung bµi häc I. môc ®Ých, ý nghÜa cña c«ng t¸c kh¶o nghiÖm gièng 1. §¸nh gi¸ kh¸ch quan, chÝnh x¸c vµ c«ng nhËn kÞp thêi gièng c©y trång míi 2. Cung cÊp nh÷ng th«ng tin chñ yÕu vÒ yªu cÇu kü thuËt canh t¸c vµ h­íng sö dông nh÷ng gièng míi ®­îc c«ng nhËn - TT2: Hs th¶o luËn, tr¶ lêi c¸c c©u hái - TT3: GV nhËn xÐt vµ ghi tãm t¾t c¸c ý c¬ b¶n 1. Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu c¸c lo¹i thÝ nghiÖm kh¶o nghiÖm gièng c©y trång - TT1: GV yªu cÇu HS nc SGK tranh ¶nh H2.1-2.2-2.3 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: - Gièng míi chän t¹o hoÆc nhËp néi ®­îc so s¸nh víigièng nµo? So s¸nh vÒ c¸c chØ tiªu g×? - Môc ®Ých vµ ph¹m vi cña thÝ nghiÖm kiÓm tra kü thuËt? - Môc ®Ých vµ ph¹m vi cña thÝ nghiÖm s¶n xuÊt qu¶ng c¸o? - TT2: Hs th¶o luËn, tr¶ lêi c¸c c©u hái II. c¸c lo¹i thÝ nghiÖm kh¶o nghiÖm gièng c©y trång 1. TN so s¸nh gièng - Gièng míi chän t¹o hoÆc nhËp néi ®­îc so s¸nh víi c¸c gièng phæ biÕn réng r·i trong SX ®¹i trµ. - C¸c chØ tiªu SS: ST – PT, NS, CL n«ng s¶n, tÝnh chèng chÞu. -  NÕu v­ît tréi: göi ®Õn trung t©m Kh¶o nghiÖm gièng Quèc gia 2. TN kiÓm tra Kü thuËt - Môc ®Ých: KiÓm tra nh÷ng ®Ò xuÊt cña c¬ quan chän t¹o gièng vÒ quy tr×nh KT gieo trång - TT3: GV nhËn xÐt vµ ghi tãm t¾t c¸c - Ph¹m vi: TiÕn hµnh tr«ng m¹ng l­íi ý c¬ b¶n kh¶o nghiÖm gièng Quèc gia  XD ®­îc quy tr×nh KT ®Ó më réng SX ®¹i trµ 3. TN s¶n xuÊt qu¶ng c¸o - M§: tuyªn truyÒn ®­a gièng míi vµo SX ®¹i trµ 2 - Ph¹m vi: DiÖn tÝch réng lín V. Cñng cè 1. Nªu môc ®Ých, ý nghÜa cña c«ng t¸c kh¶o nghiÖm gièng c©y trång 2. HÖ thèng kh¶o nghiÖm gièng c©y trång ®­îc tæ chøc vµ thùc hiÖn nh­ thÕ nµo? VI. H­íng dÉn ho¹t ®éng vÒ nhµ 1. Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK 2. ChuÈn bÞ bµi 2 vµ 3 ......................................................................................................................................... TiÕt 2 Bµi 2 - 3. s¶n xuÊt gièng c©y trång I. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. KiÕn thøc - Nªu ®­îc môc ®Ých cña c«ng t¸c s¶n xuÊt gièng c©y trång - Tr×nh bµy ®­îc tr×nh tù vµ quy tr×nh s¶n xuÊt gièng c©y trång 2. Kü n¨ng - RÌn luyÖn kü n¨ng so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp 3. Th¸i ®é hµnh vi II. Ph­¬ng tiÖn d¹y häc 1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh, ¶nh liªn quan ®Õn bµi häc 2. Häc sinh chuÈn bÞ: III. ph­¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më 3 - Trùc quan t×m tßi - Nghiªn cøu SGK t×m tßi IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. KiÓm tra bµi cò C©u 1: Nªu môc ®Ých cña thÝ nghiÖm qu¶ng c¸o gièng C©u 2: ý nghÜa cña c«ng t¸c kh¶o nghiÖm gièng c©y trång 2. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc 1. Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu môc ®Ých cña c«ng t¸c s¶n xuÊt gièng c©y trång. I. Môc ®Ých cña c«ng t¸c s¶n xuÊt gièng c©y trång. - Duy tr× cñng, cè ®é thuÇn chñng, søc - TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK sèng vµ tÝnh tr¹ng ®iÓm h×nh cña gièng phÇn I vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: - T¹o ra sè l­îng gièng cÇn thiÕt ®Ó - Môc ®Ých cña c«ng t¸c s¶n xuÊt gièng cung cÊp cho s¶n xuÊt ®¹i trµ c©y trång? - §­a gièng tèt phæ biÕn nhanh vµ s¶n - ThÕ nµo lµ søc sèng, tÝnh tr¹ng ®iÓm xuÊt h×nh cña gièng? - ThÕ nnµo lµ s¶n xuÊt ®¹i trµ? - TT2: Hs th¶o luËn, tr¶ lêi c¸c c©u hái - TT3: GV nhËn xÐt vµ ghi tãm t¾t c¸c ý c¬ b¶n 2. Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu hÖ thèng s¶n III. hÖ thèng s¶n xuÊt gièng xuÊt gièng c©y trång c©y trång - TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK - G§1: S¶n xuÊt h¹t gièng siªu nguyªn phÇn II, quan s¸t H3.1 vµ tr¶ lêi c¸c c©u chñng hái: - G§2: S¶n xuÊt h¹t gièng nguyªn - HÖ thèng s¶n xuÊt gièng c©y trång chñng gåm mÊy giai ®o¹n? Néi dung cña tõng - G§3: S¶n xuÊt h¹t gièng x¸c nhËn giai ®o¹n ®ã lµ g×? H¹t gièng SNC - T¹i sao h¹t gièng SNC, NC cÇn ®­îc SX t¹i c¸c c¬ së SX gièng chuyªn H¹t gièng NC nghiÖp? - TT2: Hs th¶o luËn, tr¶ lêi c¸c c©u hái H¹t gièng XN 4 - TT3: GV nhËn xÐt vµ ghi tãm t¾t c¸c ý c¬ b¶n 3. Ho¹t ®éng 3. T×m hiÓu quy tr×nh s¶n xuÊt gièng c©y trång - TT1: - TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK phÇn III, quan s¸t H3.2, H3.3, H4.1 vµ tiÕn hµnh th¶o luËn nhãm: - Nhãm 1: c©y trång tù thô phÊn - Nhãm 2: c©y trång thô phÊn chÐo - Nhãm 3: c©y trång nh©n gièng v« tÝnh Nhãm 4: S¶n xuÊt gièng c©y rõng - TT2: Hs th¶o luËn, cö ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt - TT3: GV nhËn xÐt, bæ sung vµ ghi tãm t¾t c¸c ý c¬ b¶n III. Quy tr×nh s¶n xuÊt gièng c©y trång 1. S¶n xuÊt gièng c©y trång n«ng nghiÖp a. S¶n xuÊt gièng c©y trång tù thô phÊn b. S¶n xuÊt gièng c©y trång thô phÊn chÐo c. S¶n xuÊt gièng ë c©y trång nh©n gièng v« tÝnh 2. S¶n xuÊt gièng c©y rõng V. Cñng cè GV vÏ s¬ ®å c©m H3.2, H3.3 lªn b¶n, yªu cÇu HS lªn b¶ng hoµn thµnh s¬ ®å VI. H­íng dÉn ho¹t ®éng vÒ nhµ 1. Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK 2. ChuÈn bÞ bµi 5 ............................................................................................................................... 5 TiÕt 3 Bµi 5. x¸c ®Þnh søc sèng cña h¹t I. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. KiÕn thøc - X¸c ®Þnh søc sèng cña h¹t mét sè c©y trång n«ng nghiÖp 2. Kü n¨ng - RÌn luyÖn Kü n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, tæ chøc nhãm 3. Th¸i ®é hµnh vi - TÝnh cÈn thËn, khÐo lÐo, cã ý thøc tæ chøc kØ luËt - ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng trong qu¸ tr×nh thùc hµnh II. Ph­¬ng tiÖn d¹y häc 1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh, ¶nh liªn quan ®Õn bµi häc 2. Häc sinh chuÈn bÞ: III. ph­¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më - Trùc quan t×m tßi - BiÓu diÔn thÝ nghiÖm t×m tßi IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. KiÓm tra bµi cò C©u 1: Nªu môc ®Ých cña c«ng t¸c s¶n xuÊt gièng c©y trång C©u 2: Tr×nh bµy quy tr×nh s¶n xuÊt h¹t gièng thô phÊn chÐo 6 2. TiÕn tr×nh bµi míi a. Ho¹t ®éng 1. Giíi thiÖu bµi thùc hµnh - GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh - GV nªu néi dung vµ biÓu diÔn quy tr×nh thùc hµnh b. Ho¹t ®éng 2. Tæ chøc, ph©n c«ng nhãm - GV ph©n nhãm thùc hµnh (theo c¸c tæ) - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS - Ph©n c«ng néi dung vµ vÞ trÝ thùc hµnh cho c¸c nhãm c. Ho¹t ®éng 3. Thùc hµnh - HS thùc hiÖn quy tr×nh thùc hµnh - GV quan s¸t c¸c nhãm TH vµ h­íng dÉn thªm d. Ho¹t ®éng 4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh - HS tù ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ chÐo tõng b­íc thùc hiÖn quy tr×nh, kÕt qu¶ x¸c ®Þnh tØ lÖ h¹t gièng - GV c¨n cø kÕt qu¶ thùc hµnh cña c¸c tæ ®Ó ®¸nh gi¸, nhËn xÐt rót kinh nghiÖm V. Cñng cè Yªu cÇu 1 HS nh¸c l¹i quy tr×nh thùc hµnh VI. H­íng dÉn ho¹t ®éng vÒ nhµ 1. Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK 2. ChuÈn bÞ bµi 6 7 TiÕt 4. Bµi 6. øng dông c«ng nghÖ nu«i cÊy m« tÕ bµo Trong nh©n gièng c©y trång n«ng – l©m nghiÖm I. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. KiÕn thøc - BiÕt ®­îc thÕ nµo lµ nu«i cÊy tÕ bµo, c¬ së khoa häc cña ph­¬ng ph¸p nµy. - BiÕt ®­îc quy tr×nh nh©n gièng b»ng c«ng nghÖ tÕ bµo. 2. Kü n¨ng - RÌn luyÖn kü n¨ng quan s¸t ph©n tÝch, so s¸nh, tæng hîp. 3. Th¸i ®é hµnh vi - Ham hiÓu biÕt khoa häc c«ng nghÖ. II. Ph­¬ng tiÖn d¹y häc 1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh, ¶nh liªn quan ®Õn bµi häc. S¬ ®å H6 SGK, phiÕu häc tËp. 2. Häc sinh chuÈn bÞ: III. ph­¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më - Trùc quan t×m tßi - Nghiªn cøu SGK t×m tßi IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. æn ®Þnh líp 2. TiÕn tr×nh bµi míi 8 Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« tÕ bµo - TT1: GV treo mét sè tranh ¶nh vÒ ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« tÕ bµo, yªu cÇu HS quan s¸t kÕt hîp nc SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: - C¸c tÕ bµo TV cã thÓ sèng khi t¸ch rêi khái c¬ thÓ mÑ kh«ng? CÇn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn g×? - Nh÷ng tÕ bµo ®­îc nu«i cÊy trong m«i tr­êng nh©n t¹o nµy sÏ ph¸t triÓn thÕ nµo?  Kh¸i niÖm - TT2: Hs th¶o luËn, tr¶ lêi c¸c c©u hái - TT3: GV nhËn xÐt vµ bæ sung vµ kÕt luËn 2. Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu c¬ së khoa häc cña ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« tÕ bµo - TT1: GV ph¸t phiÕu häc tËp, yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh phiÕu. PhiÕu häc tËp Tæ……………. Líp………….. §äc SGK môc II vµ thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau: 1. C¬ së khoa häc cña ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« tÕ bµo? Em hiÓu thÕ nµo lµ tÝnh toµn n¨ng cña tÕ bµo. 2. Hoµn thµnh s¬ ®å c©m sau: Néi dung bµi häc I. kh¸i niÖm vÒ ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« tÕ bµo - Nu«i cÊy tÕ bµo trong m«i tr­êng thÝch hîp vµ cung cÊp ®Çy ®ñ chÊt dinh d­ìng gÇn gièng nh­ trong c¬ thÓ th× m« tÕ bµo cã thÓ sèng, ph©n bµo liªn tiÕp, biÖt ho¸ thµnh m« vµ c¬ quan  c©y hoµn chØnh II. c¬ së khoa häc cña ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« tÕ bµo - TÝnh toµn n¨ng cña tÕ bµo - Kh¶ n¨ng ph©n ho¸ vµ ph¶n ph©n ho¸ cña tÕ bµo 9 TB hîp tö Nu«i cÊy m« tÕ bµo C©y h. chØnh C©y h. chØnh - TT2: Hs th¶o luËn nhãm, hoµn thµnh phiÕu häc tËp vµ cö ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. - TT3: GV nhËn xÐt vµ ghi tãm t¾t c¸c ý c¬ b¶n 2. Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu quy tr×nh c«ng nghÖ nu«i cÊy m« tÕ bµo - TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK sau ®ã tr×nh bµy thµnh 1 s¬ ®å - TT2:Hs lªn b¶ng tr×nh bµy - TT2: GV yªu cÇu HS nc môc III, chia nhãm th¶o luËn N1: ý nghÜa N2: Chän VL vµ khö trïng N3: T¹o chåi, t¹o rÔ N4: CÊy vµo MT vµ trong v­ên ­¬m - TT2: Hs th¶o luËn nhãm vµ cö ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. - TT3: GV nhËn xÐt vµ ghi tãm t¾t c¸c ý c¬ b¶n III. quy tr×nh c«ng nghÖ nu«i cÊy m« tÕ bµo 1. ý nghÜa 2. Quy tr×nh c«ng nghÖ Chän VL nu«i cÊy Khö trïng T¹o chåi T¹o rÔ CÊy c©y vµo MT thÝch øng Trång c©y trong v­ên ­¬m 10 V. Cñng cè 1. GV treo 2 s¬ ®å ®Ó HS nh¾c l¹i c¬ së vµ quy tr×nh nu«i cÊy m« tÕ bµo VI. H­íng dÉn ho¹t ®éng vÒ nhµ 1. Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK 2. ChuÈn bÞ bµi 7 ..................................................................................................................... TiÕt 5. Bµi 7. mét sè tÝnh chÊt cña ®Êt trång I. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. KiÕn thøc - Nªu ®­îc kh¸i niÖm keo ®Êt, - Tr×nh bµy ®­îc kh¸i niÖm kh¶ n¨ng hÊp phô cña ®Êt, ph¶n øng dung dÞch ®Êt, ®é ph× nhiªu cña ®Êt. 2. Kü n¨ng - RÌn luyÖn kü n¨ng quan s¸t, so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp 3. Th¸i ®é hµnh vi II. Ph­¬ng tiÖn d¹y häc 1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh, ¶nh, h×nh vÏ liªn quan ®Õn bµi häc 2. Häc sinh chuÈn bÞ: III. ph­¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më - Trùc quan t×m tßi - Nghiªn cøu SGK t×m tßi 11 IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. KiÓm tra bµi cò C©u 1: ThÕ nµo lµ nu«i cÊy tÕ bµo, c¬ së khoa häc cña ph­¬ng ph¸p nµy C©u 2: Tr×nh bµy quy tr×nh nh©n gièng b»ng c«ng nghÖ tÕ bµo. 2. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc 1. Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu keo ®Êt vµ kh¶ n¨ng hÊp phô cña ®Êt - TT1: GV yªu cÇu HS quan s¸t H7, nghiªn cøu SGK phÇn I vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: - Keo ®Êt lµ g×? - G¶i thÝch t¹i sao keo ®Êt mang ®iÖn? - Keo ®Êt cã mÊy líp ion, ®ã lµ nh÷ng líp nµo? - ThÕ nµo lµ kh¶ n¨ng hÊp phô cña ®Êt? - TT2: Hs th¶o luËn, tr¶ lêi c¸c c©u hái - TT3: GV nhËn xÐt vµ ghi tãm t¾t c¸c ý c¬ b¶n 2. Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu Ph¶n øng cña dung dÞch ®Êt - TT1: GV yªu cÇu HS nhí l¹i kiÕn thøc ®· häc ë líp 7 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: - ThÕ nµo lµ ph¶n øng dung dÞch ®Êt - Ph¶n øng dung dÞch ®Êt ®­îc chia lµm mÊy lo¹i, ®ã lµ nh÷ng lo¹i nµo? - V× sao ph¶i nghiªn cøu ph¶n øng dung dÞch ®Êt? - TT2: Hs th¶o luËn, tr¶ lêi c¸c c©u hái - TT3: GV nhËn xÐt vµ ghi tãm t¾t c¸c ý c¬ b¶n I. keo ®Êt vµ kh¶ n¨ng hÊp phô cña ®Êt 1. Keo ®Êt a. Kh¸i niÖm - Lµ nh÷ng phÇn tö cã kÝch th­íc kho¶ng < 1  , kh«ng hoµ tan trong n­íc mµ ë tr¹ng th¸i huyÒn phï b. CÊu t¹o keo ®Êt - Nh©n - Líp ion quyÕt ®Þnh ®iÖn - Líp ion bÊt ®éng - Líp ion khuÕch t¸n II. Ph¶n øng cña dung dÞch ®Êt 1. Ph¶n øng chua cña ®Êt - §é chua ho¹t tÝnh: do H+ - §é chua tiÒm tµng: do H+ vµ Al3+ 2. Ph¶n øng kiÒm cña ®Êt 12 3. Ho¹t ®éng 3. T×m hiÓu ®é ph× nhiªu cña ®Êt - TT1: GV yªu cÇu HS nhí l¹i kiÕn thøc ®· häc ë líp 7, kÕt hîp ®äc SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: - Nªu kh¸i niÖm vÒ ®é ph× nhiªu cña ®Êt? - Dùa vµo nguån gèc h×nh thµnh ®é ph× nhiªu cña ®Êt ®­îc chia thµnh mÊy lo¹i, lµ nh÷ng lo¹i nµo? - Tr¶ lêi c¸c lÖnh trong SGK? - TT2: Hs th¶o luËn, tr¶ lêi c¸c c©u hái - TT3: GV nhËn xÐt vµ ghi tãm t¾t c¸c ý c¬ b¶n III. ®é ph× nhiªu cña ®Êt 1. Kh¸i niÖm Lµ kh¶ n¨ng cña ®Êt cung cÊp ®ång thêi vµ kh«ng ngõng n­íc, chÊt dinh d­ìng, kh«ng chøa c¸c chÊt ®éc h¹i cho c©y trång, ®¶m b¶o cho c©y ®¹t n¨ng suÊt cao. 2. Ph©n lo¹i - §é ph× nhiªu tù nhiªn - §é ph× nhiªu nh©n t¹o V. Cñng cè GV yªu cÇu nh¾c l¹i c¸c kh¸i niÖm: Keo ®Êt, ph¶n øng dung dÞch ®Êt, ®é ph× cña ®Êt, kh¶ n¨ng hÊp phô cña ®Êt. VI. H­íng dÉn ho¹t ®éng vÒ nhµ 1. Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK 2. ChuÈn bÞ bµi 8 .............................................................................................................................. TiÕt 6. Bµi 8. Thùc hµnh. X¸c ®Þnh ®é chua cña ®Êt I. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. KiÕn thøc - X¸c ®Þnh ®é pH cña ®Êt b»ng thiÕt bÞ th«ng th­êng 2. Kü n¨ng - RÌn luyÖn Kü n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, tæ chøc nhãm 3. Th¸i ®é hµnh vi 13 - TÝnh cÈn thËn, khÐo lÐo, cã ý thøc tæ chøc kØ luËt - ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng trong qu¸ tr×nh thùc hµnh II. Ph­¬ng tiÖn d¹y häc 1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - MÉu ®Êt kh« ®· nghiÒn nhá - M¸y ®o pH - §ång hå bÊm gi©y - Dung dÞc KCl 1N vµ n­íc cÊt - B×nh tam gi¸c 100ml - èng ®ong dung tÝch 50ml - C©n kü thuËt 2. Häc sinh chuÈn bÞ: III. ph­¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më - Trùc quan t×m tßi - BiÓu diÔn thÝ nghiÖm t×m tßi IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. KiÓm tra bµi cò C©u 1: kh¸i niÖm: Keo ®Êt, ph¶n øng dung dÞch ®Êt, ®é ph× cña ®Êt, kh¶ n¨ng hÊp phô cña ®Êt 2. TiÕn tr×nh bµi míi a. Ho¹t ®éng 1. Giíi thiÖu n«i dung bµi thùc hµnh - B­íc 1: C©n 2 mÉu ®Êt (20g) ®æ mçi m·u vµ 1 b×nh tam gi¸c 14 - B­íc 2: §ong 50ml KCl 1N ®æ vµo b×nh tam gi¸c thø nhÊt vµ 50ml n­íc cÊt vµo b×nh tam gi¸c thø 2 - B­íc 3: Dïng tay l¾c 15 phót - B­íc 4: x¸c ®Þnh pH cña ®Êt b. Ho¹t ®éng 2. Tæ chøc, ph©n c«ng nhãm - GV ph©n nhãm thùc hµnh (theo c¸c tæ) - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS - Ph©n c«ng dông cô vµ vÞ trÝ thùc hµnh cho c¸c nhãm c. Ho¹t ®éng 3. Thùc hµnh - HS thùc hiÖn quy tr×nh thùc hµnh - GV quan s¸t c¸c nhãm TH vµ h­íng dÉn thªm d. Ho¹t ®éng 4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh - HS tù ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ chÐo tõng b­íc thùc hiÖn quy tr×nh, kÕt qu¶ x¸c ®Þnh pH - GV c¨n cø kÕt qu¶ thùc hµnh cña c¸c tæ ®Ó ®¸nh gi¸, nhËn xÐt rót kinh nghiÖm V. Cñng cè Yªu cÇu 1 HS nh¾c l¹i quy tr×nh thùc hµnh VI. H­íng dÉn ho¹t ®éng vÒ nhµ 1. ChuÈn bÞ bµi 9 15 TiÕt 7. Bµi 9. biÖn ph¸p c¶i t¹o vµ sö dông ®Êt x¸m b¹c mµu ®Êt xãi mßn m¹nh tr¬ sái ®¸ I. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. KiÕn thøc - BiÕt ®­îc sù h×nh thµnh, tÝnh chÊt cña ®Êt x¸m b¹c mµu, biÖn ph¸p c¶i t¹o vµ h­íng sö dông lo¹i ®Êt nµy - BiÕt ®­îc nguyªn nh©n g©y xãi mßn, tÝnh chÊt cña ®Êt xãi mßn m¹nh, biÖn ph¸p c¶i t¹o vµ h­íng sö dông 2. Kü n¨ng - RÌn luyÖn kü n¨ng quan s¸t, so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp 3. Th¸i ®é hµnh vi - Cã ý thøc b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng ®Êt II. Ph­¬ng tiÖn d¹y häc 1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh, ¶nh, h×nh vÏ liªn quan ®Õn bµi häc 2. Häc sinh chuÈn bÞ: III. ph­¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më - Trùc quan t×m tßi - Nghiªn cøu SGK t×m tßi IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. KiÓm tra bµi cò 2. TiÕn tr×nh bµi míi 16 Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc 1. Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu biÖn ph¸p c¶i t¹o vµ sö dông ®Êt x¸m b¹c mµu - TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK phÇn I vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: - Nguyªn nh©n h×nh thµnh ®Êt x¸m b¹c mµu? - Tõ nh÷ng nguyªn nh©n ®ã, h·y nªu nh÷ng tÝnh chÊt cña ®Êt x¸m b¹c mµu? - TT2: Hs th¶o luËn, tr¶ lêi c¸c c©u hái - TT3: GV yªu cÇu HS tiÕp tôc nghiªn cøu SGK phÇn I vµ ®iÒn vµo phiÕu häc tËp. PhiÕu häc tËp Tæ …………….Líp………………. (thêi gian hoµn thµnh 7 phót) BiÖn ph¸p T¸c dông I. C¶i t¹o vµ sö dông ®Êt x¸m b¹c mµu H­íng sö dông lo¹i ®Êt nµy? - TT2: Hs th¶o luËn, hoµn thµnh phiÕu vµ cö ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy - TT3: GV nhËn xÐt vµ ghi tãm t¾t c¸c ý c¬ b¶n 2 Ho¹t ®éng 2 T×m hiÓu biÖn ph¸p c¶i t¹o vµ sö dông ®Êt xãi mßn m¹nh tr¬ sëi ®¸. - TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK phÇn II vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: - Nguyªn nh©n h×nh thµnh ®Êt xãi mßn m¹nh tr¬ sëi ®¸? - Tõ nh÷ng nguyªn nh©n ®ã, h·y nªu nh÷ng tÝnh chÊt cña ®Êt xãi mßn m¹nh tr¬ sëi ®¸? - TT2: Hs th¶o luËn, tr¶ lêi c¸c c©u hái - TT3: GV yªu cÇu HS tiÕp tôc nghiªn cøu SGK phÇn II vµ ®iÒn vµo phiÕu häc tËp. PhiÕu häc tËp Tæ …………….Líp………………. (thêi gian hoµn thµnh 7 phót) 1. Nuyªn nh©n h×nh thµnh 2. TÝnh chÊt 3. BiÖn ph¸p c¶i t¹o vµ h­íng sö dông a. BiÖn ph¸p c¶i t¹o b. H­íng sö dông II. C¶i t¹o vµ sö dông ®Êt xãi mßm m¹nh tr¬ sái ®¸ 1. Nguyªn nh©n g©y xãi mßn ®Êt 2. TÝnh chÊt 3. BiÖn ph¸p c¶i t¹o vµ h­íng sö dông a. BiÖn ph¸p c«ng tr×nh b. BiÖn ph¸p n«ng häc 17 BiÖn ph¸p T¸c dông H­íng sö dông lo¹i ®Êt nµy? - TT2: Hs th¶o luËn, hoµn thµnh phiÕu vµ cö ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy - TT3: GV nhËn xÐt vµ ghi tãm t¾t c¸c ý c¬ b¶n V. Cñng cè Tõ nguyªn nh©n, h·y nªu c¸c biÖn ph¸p c¶i t¹o ®Êt x¸m b¹c mµu vµ ®Êt xãi mßn m¹nh tr¬ sái ®¸. VI. H­íng dÉn ho¹t ®éng vÒ nhµ 1. Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK 2. ChuÈn bÞ bµi 10 ...................................................................................................................... TiÕt 8. Bµi 10. biÖn ph¸p c¶i t¹o vµ sö dông ®Êt mÆn, ®Êt phÌn I. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. KiÕn thøc - BiÕt ®­îc sù h×nh thµnh, tÝnh chÊt cña ®Êt mÆn vµ ®Êt phÌn - BiÕt ®­îc ph¸p c¶i t¹o vµ h­íng sö dông ®Êt mÆn vµ ®Êt phÌn 2. Kü n¨ng - RÌn luyÖn kü n¨ng quan s¸t, so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp 3. Th¸i ®é hµnh vi - Cã ý thøc b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng ®Êt II. Ph­¬ng tiÖn d¹y häc 1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh, ¶nh, h×nh vÏ liªn quan ®Õn bµi häc 2. Häc sinh chuÈn bÞ: 18 III. ph­¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më - Trùc quan t×m tßi - Nghiªn cøu SGK t×m tßi IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. KiÓm tra bµi cò 2. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc 1. Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu biÖn ph¸p c¶i t¹o vµ sö dông ®Êt mÆn - TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK phÇn I vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: - Nguyªn nh©n h×nh thµnh ®Êt mÆn? - Tõ nh÷ng nguyªn nh©n ®ã, h·y nªu nh÷ng tÝnh chÊt cña ®Êt mÆn? - TT2: Hs th¶o luËn, tr¶ lêi c¸c c©u hái - TT3: GV yªu cÇu HS tiÕp tôc nghiªn cøu SGK phÇn I vµ ®iÒn vµo phiÕu häc tËp. PhiÕu häc tËp Tæ …………….Líp………………. (thêi gian hoµn thµnh 7 phót) 1. BiÖn ph¸p c¶i t¹o vµ t¸c dông cña ®Êt mÆn? BiÖn ph¸p T¸c dông I. C¶i t¹o vµ sö dông ®Êt mÆn 1. Nuyªn nh©n h×nh thµnh 2. TÝnh chÊt 3. BiÖn ph¸p c¶i t¹o vµ h­íng sö dông a. BiÖn ph¸p c¶i t¹o b. H­íng sö dông 2. H­íng sö dông lo¹i ®Êt nµy? - TT2: Hs th¶o luËn, hoµn thµnh phiÕu vµ cö ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy - TT3: GV nhËn xÐt vµ ghi tãm t¾t c¸c ý c¬ b¶n 2 Ho¹t ®éng 2 T×m hiÓu biÖn ph¸p c¶i II. C¶i t¹o vµ sö dông ®Êt phÌn t¹o vµ sö dông ®Êt phÌn. 1. Nguyªn nh©n h×nh thµnh 19 - TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK phÇn II vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: - Nguyªn nh©n h×nh thµnh ®Êt phÌn.? - Tõ nh÷ng nguyªn nh©n ®ã, h·y nªu nh÷ng tÝnh chÊt cña ®Êt phÌn.? - TT2: Hs th¶o luËn, tr¶ lêi c¸c c©u hái - TT3: GV yªu cÇu HS tiÕp tôc nghiªn cøu SGK phÇn II vµ ®iÒn vµo phiÕu häc tËp. PhiÕu häc tËp Tæ …………….Líp………………. (thêi gian hoµn thµnh 7 phót) 1. BiÖn ph¸p c¶i t¹o vµ t¸c dông cña ®Êt phÌn? BiÖn ph¸p T¸c dông 2. TÝnh chÊt 3. BiÖn ph¸p c¶i t¹o vµ h­íng sö dông a. BiÖn ph¸p c¶i t¹o b. H­íng sö dông 2. H­íng sö dông lo¹i ®Êt nµy? - TT2: Hs th¶o luËn, hoµn thµnh phiÕu vµ cö ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy - TT3: GV nhËn xÐt vµ ghi tãm t¾t c¸c ý c¬ b¶n V. Cñng cè Tõ nguyªn nh©n, h·y nªu c¸c biÖn ph¸p c¶i t¹o ®Êt mÆn vµ ®Êt phÌn VI. H­íng dÉn ho¹t ®éng vÒ nhµ 1. Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK 2. ChuÈn bÞ bµi 12 20
- Xem thêm -