Tài liệu Giáo án công nghệ bài tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

BÀI 1: TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KĨ THUẬT I. Môc tiªu bµi häc: - HiÓu ®­îc néi dung c¬ b¶n cña 1 sè tiªu chuÈn vÒ tr×nh bµy b¶n vÏ kÜ thuËt. - Cã ý thøc thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn b¶n vÏ kÜ thuËt. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - C¸c tiªu chuÈn vÒ tr×nh bµy b¶n vÏ. - Tranh vÏ phãng to c¸c h×nh 1. 3, 1. 4, 1. 5 Sgk - Cã thÓ dïng phÇn mÒm Power Point ®Ó tr×nh chiÕu c¸c tiªu chuÈn nÕu ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt vµ thêi gian cho phÐp. 2. Häc sinh: - Xem tr­íc néi dung häc ë nhµ. III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1. Ổn ®Þnh líp: - KiÓm tra sÜ sè, lµm quen ®Çu n¨m. Líp TiÕt häc Ngµy d¹y SÜ sè Tªn häc sinh v¾ng mÆt 2. KiÓm tra bµi cò: - Ở líp 8 c¸c em ®· lµm quen víi b¶n vÏ KT, vËy em nµo cho biÕt b¶n VKT ®­îc x©y dùng dùa trªn quy t¾c nµo? 3. Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ Trß Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu c¸ch tr×nh bµy khæ giÊy vµ tØ lÖ giÊy Häc sinh tù nghiªn cøu vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái. I/ Khæ giÊy: C©u1: Cã mÊy lo¹i khæ giÊy? KÝch th­íc TCVN7258: 2003 (ISO 5457: 1999) tõng lo¹i khæ giÊy? - Giíi thiÖu b¶ng 1. 1 - Yªu cÇu 1 h/s tr¶ lêi. - Giíi thiÖu h×nh 1. 1 C©u 2: Tõ khæ giÊy chÝnh cã thÓ lËp ra c¸c - Mçi b¶n vÏ ®Òu cã khung vÏ vµ khung tªn. khæ giÊy t­¬ng øng b»ng c¸ch nµo? - Yªu cÇu 1 h/s tr¶ lêi vµ tÊt c¶ vÏ h×nh 1. 1 vµo vë. C©u 3: Khung tªn ®­îc ®Æt ë ®©u? Yªu cÇu h/s quan s¸t h×nh 1. 2 vµ tr¶ lêi. - Hs vÏ h×nh 1. 2 vµo vë. II/ TØ lÖ: C©u 4: TØ lÖ lµ g×? Cã c¸c lo¹i tØ lÖ nµo? - TØ lÖ lµ tØ sè gi÷a kÝch th­íc ®o ®­îc H·y cho vÝ dô vÒ viÖc ph¶i dïng tØ lÖ? trªn h×nh biÓu diÔn cña vËt thÓ vµ VD: VÏ nhµ -  ph¶i dïng tØ lÖ thu nhá. kÝch th­íc t­¬ng øng trªn vËt thÓ ®ã. VÏ chi tiÕt cña ®ång hå ®eo tay  ph¶i dïng tØ lÖ phãng to. - Yªu cÇu häc sinh quan s¸t thËt kÜ b¶ng 1. 2, t×m c¸c ®­êng nÐt øng dông trªn h×nh 1. 3. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸c lo¹i nÐt vÏ vµ chiÒu réng nÐt vÏ III/ NÐt vÏ: (TCVN 8- 20: 2002) (ISO 128- 20: GV yªu cÇu: 1996) - VÏ h×nh 1. 3 vµo vë víi chiÒu réng nÐt 1/ C¸c lo¹i nÐt vÏ: ®Ëm b»ng 0, 5mm vµ nÐt m¶nh b»ng 0, - Giíi thiÖu b¶ng 1. 2 vµ giíi thiÖu 25mm. øng dông cô thÓ cña tõng lo¹i ®­êng nÐt trªn b¶n vÏ. H×nh 1. 3 2/ ChiÒu réng cña nÐt vÏ: - ChiÒu réng cña nÐt vÏ ®­îc chän trong d·y kÝch th­íc sau: 0, 13; 0, 18; 0, 25; 0, 35; 0, 5; 0, 7;1, 4;2 mm. Th­êng lÊy chiÒu réng nÐt ®Ëm b»ng 0, 5 mm vµ nÐt m¶nh b»ng 0, 25 mm. Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu vÒ ch÷ viÕt trªn giÊy vÏ IV/ Ch÷ viÕt: GV giíi thiÖu chung vÒ ch÷ viÕt trªn b¶n vÏ TCVN 7284- 2: 2003 (ISO 3092- 2: kü thuËt, hái: 2000) quy ®Þnh khæ ch÷ vµ kiÓu ch÷ La C©u 5: Khæ ch÷ lµ g×? Cã c¸c lo¹i khæ ch÷ tinh viÐt trªn b¶n vÏ vµ c¸c tµi liÖu kü nµo? thuËt. HS suy nghÜ tr¶ lêi. 1/ Khæ ch÷ : (h) GV - Yªu cÇu häc sinh kÎ 1 sè ch÷ trªn h×nh - Khæ ch÷ lµ gi¸ trÞ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng 1. 4. chiÒu cao cña ch÷ hoa tÝnh b»ng mm. Cã c¸c khæ ch÷ sau: 1, 8; 2, 5; 3, 5; 5; 7; 10; 14; 20 mm. 2/ KiÓu ch÷ : - Trªn b¶n VKT th­êng dïng kiÓu ch÷ nh­ h×nh 1. 4 Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu vÒ c¸ch ghi kÝch th­íc trªn b¶n vÏ V/ Ghi kÝch th­íc: GV yªu cÇu t×m hiÓu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái: TCVN 5705: 1993 1/ §­êng kÝch th­íc: C©u 6: §­êng kÝch th­íc lµ g×?§­êng giãng - §­êng kÝch th­íc ®­îc vÏ b»ng nÐt liÒn kÝch th­íc lµ g×? Ph©n biÖt ®­êng kÝch th­íc m¶nh, song song víi phÇn tö ®­îc ghi vµ ®­êng giãng kÝch th­íc? kÝch th­íc, ë ®Çu mót ®­êng kÝch th­íc GV vÏ h×nh minh ho¹ lªn b¶ng nÕu ®ñ thêi cã vÏ mòi tªn. gian. 2/ §­êng giãng kÝch th­íc: - §­êng giãng kÝch th­íc ®­îc vÏ b»ng nÐt liÒn m¶nh, th­êng kÎ vu«ng gãc víi GV ph©n tÝch c¸ch ghi kÝch th­íc trªn h×nh 1. ®­êng kÝch th­íc vµ v­ît qu¸ ®­êng kÝch 6 vµ 1. 7. Hs vÏ h×nh ®ã vµo vë. th­íc kho¶ng 6 lÇn chiÒu réng nÐt vÏ. 3/ Ch÷ sè kÝch th­íc: - Ch÷ sè kÝch th­íc chØ trÞ sè thùc, kh«ng GV vÏ h×nh minh ho¹ trªn b¶ng, häc sinh vÏ phô thuéc vµo tØ lÖ b¶n vÏ vµ ®­îc ghi theo. trªn ®­êng kÝch th­íc - KÝch th­íc ®é dµi dïng ®¬n vÞ lµ mm, trªn b¶n vÏ kh«ng ghi ®¬n vÞ ®o vµ ®­îc ghi nh­ h×nh 1. 6, nÕu dïng ®¬n vÞ kh¸c th× ph¶I ghi râ ®¬n vÞ ®o. - KÝch th­íc gãc dïng ®¬n vÞ ®o lµ ®é, phót, gi©y vµ ®­îc ghi nh­ h×nh 1. 7. 4/ KÝ hiÖu , R: - Tr­íc con sè kÝch th­íc ®­êng kÝnh cña ®­êng trßn ghi kÝ hiÖu  vµ b¸n kÝnh cung trßn ghi kÝ hiÖu R. 4. Cñng cè: - Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK trang 10. 5. H­íng dÉn vÒ nhµ: - Hoµn thµnh c¸c h×nh vÏ cña c¸c phÇn néi dung trªn. - ChuÈn bÞ xem tr­íc bµi 2: H×nh chiÕu vu«ng gãc.
- Xem thêm -