Tài liệu Giáo án công nghệ 9 cả năm_cktkn_bộ 19_bvmt

  • Số trang: 103 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

So¹n 18/08/2013 Häc k× I PhÇn mét : vÏ kÜ thuËt Ch¬ng I: b¶n vÏ c¸c khèi h×nh häc TiÕt 1 - BµI 1: vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè 8A 8B 8C I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: BiÕt ®îc mét sè kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kÜ thuËt Gióp häc sinh biÕt ®îc vai trß cña b¶n vÏ kü thuËt ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.Cã nhËn thøc ®óng ®¾n ®èi víi viÖc häc m«n vÏ kü thuËt -Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng quan s¸t,ph©n tÝch -Th¸i ®é: Gi¸o dôc lßng say mª häc tËp. Lµm viÖc theo quy tr×nh. yªu thÝch vÏ kü thuËt II. ChuÈn bÞ : + §èi víi gi¸o viªn: Tranh ¶nh h×nh 1.1, 1.2, 1.3 SGK + §èi víi häc sinh: §äc tríc bµi 1 SGK. Thước thẳng III. TiÕn tr×nh bµi häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng 3. Bµi míi: §V§: Em muèn diÔn ®¹t t tëng, t×nh c¶m vµ truyÒn ®¹t mét th«ng tin th× cã thÓ biÓu diÔn nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh GV: Nh×n vµo h×nh 1.1 h·y nãi râ ý nghÜa cña tõng h×nh vÏ GV: Nh×n vµo h×nh vÏ ta cã thÓ biÕt ®îc néi dung cña h×nh vÏ do vËy h×nh vÏ lµ ph¬ng tiÖn quan träng dïng trong giao tiÕp ? Tr×nh bµy kh¸i niÖm cña b¶n vÏ kÜ thuËt? NhËn xÐt vµ kÕt luËn ? Em h·y kÓ ra mét sè lÜnh vùc kÜ thuËt mµ em biÕt? NhÊn m¹nh: - Mçi lÜnh vùc ®Òu ph¶i cã trang bÞ c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ vµ cÇn cã c¬ së h¹ tÇng, nhµ xëng. Do ®ã b¶n vÏ kÜ thuËt ®îc chia lµm 2 lo¹i lín: GV: §a m« h×nh ng«i nhµ, lâi thÐp cho häc sinh quan s¸t. 1 Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I Kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kÜ thuËt B¶n vÏ kÜ thuËt tr×nh bµy c¸c th«ng tin kÜ thuËt cña s¶n phÈm díi d¹ng c¸c h×nh vÏ vµ c¸c kÝ hiÖu theo c¸c quy t¾c thèng nhÊt vµ thêng vÏ theo tØ lÖ + B¶n vÏ c¬ khÝ thuéc lÜnh vùc chÕ t¹o m¸y vµ thiÕt bÞ. + B¶n vÏ x©y dùng thuéc lÜnh vùc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng… ? C¸c s¶n phÈm vµ c«ng tr×nh trªn muèn chÕ t¹o hoÆc thi c«ng ®óng nh ý muèn cña nhµ thiÕt kÕ th× ngêi thiÕt kÕ ph¶i thÓ hiÖn nã b»ng c¸i g× ? ? Ngêi c«ng nh©n khi chÕ t¹o mét s¶n phÈm hoÆc x©y dùng mét c«ng tr×nh th× cã thÓ c¨n cø vµo c¸i g×? ( c¨n cø vµo b¶n vÏ kü thuËt) ? Quan s¸t h×nh 1.2 SGK h·y nãi mèi liªn quan ®Õn b¶n vÔ kÜ thuËt? HS: Quan s¸t vµ tr¶ lêi ? Nªu tÇm quan träng cña b¶n vÏ kü thuËt ®èi víi s¶n xuÊt? GV: §a vËt thËt ®Ó häc sinh quan s¸t kÕt hîp víi viÖc quan s¸t h×nh 1.3 HS: Quan s¸t ? Muèn sö dông cã hiÖu qu¶ vµ an toµn c¸c ®å dïng vµ c¸c thiÕt bÞ ®ã th× ta cÇn ph¶i lµm g×? HS: Quan s¸t vµ tr¶ lêi II. B¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi s¶n xuÊt H×nh vÏ lµ mét ph¬ng tiÖn quan träng dïng trong giao tiÕp… B¶n vÏ diÔn t¶ chÝnh x¸c h×nh d¹ng kÕt cÊu cña s¶n phÈm hoÆc c«ng tr×nh B¶n vÏ kÜ thuËt lµ ng«n ng÷ dïng chung trong ngµnh kÜ thuËt III. B¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi ®êi sèng - §Ó sö dông cã hiÖu qu¶ vµ an toµn th× ph¶i kÌm theo b¶n chØ dÉn b»ng lêi vµ b»ng h×nh vÏ - B¶n vÏ kÜ thuËt lµ tµi liÖu cÇn thiÕt kÌm theo s¶n phÈm dïng trong trao ®æi vµ sö dông IV. B¶n vÏ dïng trong c¸c lÜnh vùc kÜ thuËt. C¸c lÜnh vùc kü thuËt ®Òu g¾n liÒn víi b¶n vÏ kü thuËt vµ mçi lÜnh vùc kÜ thuËt ®Òu cã lo¹i b¶n vÏ riªng cña ngµnh m×nh. Häc vÏ kÜ thuËt ®Ó øng dông vµo s¶n xuÊt vµ ®êi sèng GV cho HS xem s¬ ®å h×nh 1.4 SGK ? B¶n vÏ ®îc dïng trong lÜnh vùc nµo ? H·y nªu mét sè lÜnh vùc mµ em biÕt ? c¸c lÜnh vùc kü thuËt ®ã cÇn trang thiÕt bÞ g× ? Cã cÇn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kh«ng ? GV: Ph¸t phiÕu häc tËp ND: Em h·y nªu mét vµi VD vÒ c¸c trang thiÕt bÞ vµ c¬ së h¹ tÇng cña c¸c lÜnh vùc kÜ thuËt C¬ khÝ: M¸y c«ng cô, nhµ xëng X©y dùng: M¸y x©y dùng, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn Giao th«ng: Ph¬ng tiÖn giao th«ng, ®êng giao th«ng, cÇu cèng N«ng nghiÖp: m¸y n«ng nghiÖp, c«ng tr×nh thñy lîi, c¬ së chÕ biÕn ? Ph¶i sö dông nh÷ng dông cô g× ®Ó vÏ b¶n vÏ kü thuËt 4. Cñng cè ? T¹i sao b¶n vÏ kÜ thuËt lµ ph¬ng tiÖn th«ng tin dïng trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng? ? V× sao chóng ta cÇn ph¶i häc m«n vÏ kü thuËt 5.HDVN: - §äc tríc bµi 2 SGK - Mçi tæ chuÈn bÞ m« h×nh mét h×nh hép ch÷ nhËt, ®Ìn pin. 2 3 So¹n 24/08/2013 TiÕt 2 - Bµi 2: h×nh chiÕu Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè 8A 8B 8C I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ phÐp chiÕu, h×nh chiÕu vu«ng gãc vµ vÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu. BiÕt ®îc sù t¬ng quan gi÷a c¸c híng chiÕu víi c¸c h×nh chiÕu. - Kü n¨ng: nhËn biÕt h×nh chiÕu cña vËt thÓ - Th¸i ®é: Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn,chÝnh x¸c Lµm viÖc theo quy tr×nh. yªu thÝch vÏ kü thuËt II. ChuÈn bÞ : + §èi víi gi¸o viªn: - M« h×nh h×nh hép nh h×nh 2.3, 2.4 SGK - Nguån s¸ng, bao diªm, vá bao thuèc l¸. - B×a cat t«ng cøng gËp lµm m« h×nh mÆt ph¼ng chiÕu + §èi víi häc sinh: - Mét sè h×nh hép ®Ó quan s¸t III. TiÕn tr×nh bµi häc 1.æn ®Þnh tæ chøc líp: 2.KiÓm tra bµi cò: Tr×nh bµy vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi ®êi sèng vµ s¶n xuÊt. Cho vÝ dô minh ho¹ 3. Gi¶ng bµi míi: §V§: H×nh chiÕu lµ h×nh biÓu hiÖn mét mÆt nh×n thÊy cña vËt thÓ ®èi víi ngêi quan s¸t ®øng tríc vËt thÓ. PhÇn khuÊt ®îc thÓ hiÖn b»ng nÐt ®øt. VËy cã c¸c phÐp chiÕu nµo? Tªn gäi h×nh chiÕu ë trªn b¶n vÏ nh thÕ nµo? Chóng ta cïng nghiªn cøu bµi : “ H×nh chiÕu”. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n GV: Nªu t×nh huèng khi trêi n¾ng hoÆc tèi I. Kh¸i niÖm vÒ h×nh chiÕu cã ¸nh ®iÖn ta nh×n thÊy bãng cña m×nh ë d- ChiÕu mét vËt thÓ lªn mét mÆt ph¼ng íi mÆt ®Êt ta ®îc mét h×nh gäi lµ h×nh chiÕu HS: KÕt hîp quan s¸t h×nh 2.1 SGK ? Em h·y chØ ra ®©u lµ mÆt ph¼ng chiÕu, tia chiÕu, h×nh chiÕu? 4 ? Kh¸i niÖm vÒ h×nh chiÕu. ? C¸ch vÏ h×nh chiÕu cña mét ®iÓm cña vËt thÓ ntn. GV: Cho häc sinh quan s¸t tranh h×nh 2.2 ®Æt c©u hái: ? NhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm cña c¸c tia chiÕu trong c¸c h×nh 2.2a, 2.2b, 2.2c SGK HS: Th¶o luËn GV: KÕt luËn: ®Æc ®iÓm c¸c tia chiÕu kh¸c nhau, cho ta c¸c phÐp chiÕu kh¸c nhau ? Cho vÝ dô vÒ c¸c phÐp chiÕu nµy trong tù nhiªn? HS: Th¶o luËn vµ tr¶ lêi HS: Quan s¸t h×nh 2.3 vµ m« h×nh ba mÆt ph¼ng chiÕu ? Nªu vÞ trÝ cña c¸c mÆt chiÕu ®èi víi vËt thÓ? ? C¸c mÆt ph¼ng chiÕu ®îc ®Æt nh thÕ nµo ®èi víi ngêi quan s¸t? GV: Yªu cÇu HS ®äc c©u hái trong SGK vµ nghiªn cøu tr¶ lêi. HS: Nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái GV: Cho HS quan s¸t m« h×nh ? VËt thÓ ®îc ®Æt ntn ®èi víi c¸c mÆt ph¼ng chiÕu II. C¸c phÐp chiÕu - PhÐp chiÕu xuyªn t©m: C¸c tia chiÕu ®ång quy - PhÐp chiÕu song song: c¸c tia chiÕu song2 - PhÐp chiÕu vu«ng gãc: C¸c tia chiÕu vu«ng gãc víi mpc III. C¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc 1. C¸c mÆt ph¼ng chiÕu - MÆt chÝnh diÖn (MÆt ph¼ng chiÕu ®øng) - MÆt n»m ngang (MÆt ph¼ng chiÕu b»ng) - MÆt c¹nh bªn ph¶i ( MÆt ph¼ng chiÕu c¹nh) 2. C¸c h×nh chiÕu - H×nh chiÕu ®øng cã híng chiÕu tõ tríc ®Õn - H×nh chiÕu b»ng cã híng chiÕu tõ trªn xuèng - H×nh chiÕu c¹nh cã híng chiÕu tõ tr¸i sang ph¶i IV. VÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu - C¸c h×nh chiÕu cña mét vËt thÓ ®îc vÏ trªn cïng mét mÆt ph¼ng cña b¶n vÏ - H×nh chiÕu b»ng ë bªn díi h×nh chiÕu ®øng - H×nh chiÕu c¹nh ë bªn ph¶i h×nh chiÕu ®øng. GV nãi râ v× sao ph¶i më c¸c mÆt ph¼ng chiÕu( v× h×nh chiÕu ph¶i ®îc vÏ trªn cïng 1 b¶n vÏ) ? H·y nªu vÞ trÝ cña mÆt ph¼ng chiÕu b»ng vµ mÆt ph¼ng chiÕu c¹nh khi më? HS: T×m hiÓu m« h×nh vµ th¶o luËn theo nhãm C¸c nhãm tr¶ lêi vµ nhËn xÐt chÐo nhau ? V× sao ph¶i dïng nhiÒu h×nh chiÕu ®Ó biÓu diÔn vËt thÓ ? NÕu dïng mét h×nh chiÕu cã ®îc kh«ng ? 4.Cñng cè: ? ThÕ nµo lµ h×nh chiÕu 5.Híng dÉn vÒ nhµ: - Híng dÉn lµm BT sè 3 SGK vµ ®äc phÇn cã thÓ em cha biÕt. - §äc tríc bµi 4 SGK Ngµy so¹n: 01/09/2013 TiÕt 3- Bµi 3: bµi tËp thùc hµnh: H×nh chiÕu cña vËt thÓ Ngµy gi¶ng 5 Lãp- SÜ sè 8A 8B 8C I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: - BiÕt ®îc c¸c h×nh chiÕu trªn b¶n vÏ. - BiÕt biÓu diÔn h×nh chiÕu trªn mÆt ph¼ng chiÕu - Kü n¨ng: - VËn dông vµo bµi tËp thùc hµnh ®Ó cñng cè kiÕn thøc vÒ h×nh chiÕu. - Th¸i ®é: - Ph¸t huy trÝ tëng tîng trong kh«ng gian - Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c - Cần giữ vệ sinh n¬i lµm viÖc gãp phÇn b¶o vÖ m«i trêng. II. ChuÈn bÞ : + §èi víi gi¸o viªn: M« h×nh vËt thÓ H×nh 3.1 a Néi dung bµi thùc hµnh B¶ng phô + §èi víi häc sinh: Thíc kÎ, bót ch× , giÊy A4. III. TiÕn tr×nh bµi häc 1 æn ®Þnh tæ chøc líp 2 KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra sù chuÈn bÞ b¸o c¸o thùc hµnh cña hs 3 Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n - Gäi mét HS lªn ®äc néi dung bµi I. Giai ®o¹n híng dÉn ban ®Çu thùc hµnh - §äc néi dung bµi thùc hµnh vµ t×m hiÓu c¸c bíc tiÕn hµnh thùc hµnh - Gi¶i thÝch c¸c bíc tiÕn hµnh: + §äc kÜ néi dung bµi thùc hµnh vµ - Ghi néi dung tiÕn hµnh thùc hµnh vµo vë kÎ b¶ng 3.1 vµo bµi lµm, sau ®ã ®¸nh dÊu (x) vµo « thÝch hîp cña b¶ng. + VÏ c¸c h×nh chiÕu ®øng, b»ng, c¹nh cña mét trong c¸c vËt thÓ h×nh 3.1 a ®óng vÞ trÝ cña chóng ë trªn b¶n vÏ. C¸ch lµm b¸o c¸o thùc hµnh Nªu c¸ch tr×nh bµy bµi lµm trªn khæ Lµm bµi trªn khæ A4 A4 vµ c¸ch bè trÝ phÇn h×nh, ch÷, khung tªn lªn b¶ng, hs qs¸t vµ lµm theo. II. Giai ®o¹n thùc hµnh Tæ chøc thùc hµnh Híng dÉn HS lµm bµi vµ kiÓm tra §¸p ¸n. c¸ch tiÕn hµnh thùc hµnh bµi tËp cña 1. HS Tæng kÕt ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh: III. Giai ®o¹n kÕt thóc thùc hµnh - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê lµm bµi 6 tËp thùc hµnh: - GV híng dÉn häc sinh tù ®¸nh gi¸ Häc sinh chuÈn bÞ chu ®¸o ®å dïng thùc bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu hµnh, lµm viÖc nghiªm tóc bµi häc. C¸ch thùc hiÖn - GV thu bµi vÒ chÊm, cã thÓ chÊm mét sè bµi tríc líp ®Ó nhËn xÐt kÕt qu¶ 4.Cñng cè GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chÊm ®iÓm mét sè bµi 5. Híng dÉn vÒ nhµ: - GV dÆn HS ®äc tríc bµi 5 SGK. - ChuÈn bÞ giÊy A4 , thíc kÎ , bót ch×. So¹n: 05/09/2013 TiÕt 4 - bµi 4: B¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè 8A 8B 8C I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: BiÕt ®îc c¸c khèi ®a diÖn thêng gÆp (H×nh hép ch÷ nhËt, h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh chãp ®Òu) HiÓu râ sù t¬ng quan gi÷a h×nh chiÕu trªn b¶n vÏ vµ vËt thÓ. - Kü n¨ng: Ph©n tÝch nhËn biÕt ®îc c¸c khèi ®a diÖn, ®äc ®îc b¶n vÏ -Th¸i ®é:Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn,chÝnh x¸c II. ChuÈn bÞ : + §èi víi gi¸o viªn: - MÉu vËt: H×nh hép ch÷ nhËt, h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh chãp ®Òu , b×a cøng 3 mpc, bao diªm. + §èi víi häc sinh: Mçi tæ chuÈn bÞ mét mÉu vËt : Hép phÊn, hép bót. III. TiÕn tr×nh bµi häc 1.æn ®Þnh tæ chøc líp 2.KiÓm tra bµi cò: Kh«ng 7 3.Gi¶ng bµi míi: §V§: Khèi ®a diÖn lµ mét khèi ®îc bao bëi c¸c h×nh ®a gi¸c ph¼ng. §Ó nhËn d¹ng ®îc c¸c khèi ®a diÖn thêng gÆp: H×nh hép ch÷ nhËt, h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh chãp ®Òu: §äc ®îc b¶n vÏ vËt thÓ cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt, h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh chãp ®Òu. Chóng ta cïng ®i nghiªn cøu bµi: “ B¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn “ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n sinh GV: Cho HS quan s¸t h×nh 4.1 vµ I. Khèi ®a diÖn m« h×nh Khèi ®a diÖn ®îc bao bëi c¸c h×nh ®a gi¸c ph¼ng HS: Quan s¸t vµ nghiªn cøu ? C¸c khèi h×nh häc ®îc bao bëi c¸c h×nh g×? GV: KÕt luËn II. H×nh hép ch÷ nhËt GV: Cho HS quan s¸t h×nh 4.2 vµ 1.ThÕ nµo lµ h×nh hép ch÷ nhËt kÌm theo vËt thËt H×nh hép ch÷ nhËt ®îc bao bëi 6 h×nh ch÷ nhËt ? H×nh hép ch÷ nhËt ®îc giíi h¹n bëi c¸c h×nh g×? C¸c c¹nh vµ c¸c mÆt cña h×nh hép cã ®Æc ®iÓm g×? 2. H×nh chiÕu cña h×nh hép ch÷ nhËt B¶ng 4.1 HS: Ho¹t ®éng theo nhãm tr¶ lêi H×nh H×nh chiÕu H×nh d¹ng kÝch thíc GV: KÕt luËn nh SGK HCN a,h 1 §øng GV: Yªu cÇu H tham kh¶o néi HCN a,b 2 B»ng dung c©u hái SGK vµ tr¶ lêi HCN b,h 3 C¹nh HS: Quan s¸t tr¶ lêi III. H×nh l¨ng trô ®Òu GV: KÕt luËn GV: Gäi H lªn b¶ng vÏ 3 h×nh 1. ThÕ nµo lµ h×nh l¨ng trô ®Òu H×nh l¨ng trô ®Òu lµ h×nh bao bëi 2 mÆt ®¸y lµ 2 chiÕu ®a gi¸c ®Òu b»ng nhau vµ c¸c mÆt bªn lµ GV: Yªu cÇu H xem tranh vµ m« h×nh c¸c h×nh ch÷ nhËt b»ng nhau h×nh 2. H×nh chiÕu cña h×nh l¨ng trô ®Òu HS: Quan s¸t tranh B¶ng 4.2 ? Tr¶ lêi c©u hái trong SGK H×nh H×nh chiÕu H×nh d¹ng kÝch thíc HS: Nghiªn cøu vµ tr¶ lêi HCN a,h 1 §øng GV: KÕt luËn Tam gi¸c a,b 2 B»ng HCN b,h 3 C¹nh GV T¬ng tù nh phÇn h×nh ch÷ IV. H×nh chãp ®Òu nhËt HS tù tr¶ lêi, lËp b¶n vµ ghi 1.ThÕ nµo lµ h×nh chãp ®Òu SGK vµo vë 2.H×nh chiÕu cña h×nh chãp ®Òu B¶ng 4.3 H×nh H×nh H×nh d¹ng kÝchthíc GV Cho hs qs¸t tranh vµ m« h×nh chiÕu ? Cho biÕt khèi ®a diÖn ë h×nh 4.6 a,h 1 §øng Tam gi¸c c©n SGK ®îc bao bëi c¸c h×nh g× ? a 2 B»ng H.vu«ng GV vÏ h×nh 4.7 lªn b¶ng vµ hs tr¶ a,h 3 C¹nh Tam gi¸c c©n lêi 3 c©u hái sgk ®Ó ®iÒn vµo b¶ng * Chó ý :(SGK - T18) 4.3. GV : NhËn xÐt, §a ra ®¸p ¸n ®óng 8 4. Cñng cè: ? Dùa vµo c¸c phÇn ®· häc trªn h·y cho biÕt c¸c khèi ®a diÖn ®îc x¸c ®Þnh b»ng kÝch thíc nµo? 5. Híng dÉn vÒ nhµ: ChuÈn bÞ ®å dïng bµi 5 ®Ó thùc hµnh So¹n: 07/09/2013 TiÕt 5 - bµi 5: bµi tËp thùc hµnh: §äc b¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn Ngµy gi¶ng Lãp- SÜ sè 8A 8B 8C I. Môc tiªu: KiÕn thøc: - Gióp häc sinh ®äc ®îc b¶n vÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ cã d¹ng khèi ®a diÖn. -Kü n¨ng: VËn dông vµo bµi tËp thùc hµnh ®Ó cñng cè kiÕn thøc vÒ h×nh chiÕu -Th¸i ®é:Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c Cần giữ vệ sinh n¬i lµm viÖc gãp phÇn b¶o vÖ m«i trêng II. ChuÈn bÞ : + §èi víi gi¸o viªn: M« h×nh vËt thÓ A, B, C, D Néi dung bµi thùc hµnh B¶ng phô + §èi víi häc sinh: Thíc kÎ, bót ch×, compa, giÊy A4 . III. TiÕn tr×nh bµi häc 1 æn ®Þnh tæ chøc líp 2 KiÓm tra bµi cò: 3 Bµi míi: §V§: §Ó ®äc ®îc b¶n vÏ h×nh chiÕu cña vËt thÓ cã d¹ng c¸c khèi ®a diÖn, ®Ó tõ ®ã h×nh thµnh kÜ n¨ng ®äc b¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn vµ ph¸t huy trÝ tëng tîng kh«ng gian, h«m nay chóng ta sÏ häc bµi: “§äc b¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn”. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I. Giai ®o¹n híng dÉn ban ®Çu - Gäi mét HS lªn ®äc néi dung bµi - §äc néi dung bµi thùc hµnh vµ t×m hiÓu thùc hµnh c¸c bíc tiÕn hµnh thùc hµnh - Gi¶i thÝch c¸c bíc tiÕn hµnh: - Ghi néi dung tiÕn hµnh thùc hµnh vµo vë + §äc kÜ néi dung bµi thùc hµnh vµ kÎ b¶ng 5.1 vµo bµi lµm, sau ®ã ®¸nh dÊu (x) vµo « thÝch hîp cña b¶ng. + VÏ c¸c h×nh chiÕu ®øng, b»ng, c¹nh cña mét trong c¸c vËt thÓ A, B, C, D. 9 II. Giai ®o¹n thùc hµnh Tæ chøc thùc hµnh Híng dÉn HS lµm bµi vµ kiÓm tra §¸p ¸n. c¸ch tiÕn hµnh thùc hµnh bµi tËp cña 1. HS a. 1 – B; 2 – A; 3 – D; b. 1 2 3 Tæng kÕt ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh: - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê lµm bµi tËp thùc hµnh - GV híng dÉn häc sinh tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc. - GV thu bµi vÒ chÊm, cã thÓ chÊm mét sè bµi tríc líp ®Ó nhËn xÐt kÕt qu¶ 4–C 4 III. Giai ®o¹n kÕt thóc thùc hµnh Häc sinh chuÈn bÞ chu ®¸o ®å dïng thùc hµnh, lµm viÖc nghiªm tóc C¸ch thùc hiÖn 4.Cñng cè GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chÊm ®iÓm mét sè bµi 5. Híng dÉn vÒ nhµ: - GV dÆn HS ®äc tríc bµi 6 SGK So¹n 15/09/2013 TiÕt 6 - bµi 6: B¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè 8A 8B 8C I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Gióp häc sinh nhËn d¹ng ®îc c¸c khèi trßn xoay nh h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu - Kü n¨ng: §äc ®îc b¶n vÏ vËt thÓ, cã d¹ng h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu 10 - Th¸i ®é: Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c II. ChuÈn bÞ : + §èi víi gi¸o viªn: - Tranh vÏ hoÆc m« h×nh vËt thÓ mét sè khèi trßn xoay: H×nh trô, h×nh nãn vµ h×nh cÇu - M« h×nh khèi trßn xoay: H×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu. + §èi víi häc sinh: - §äc tríc bµi 6 SGK III. TiÕn tr×nh bµi häc 1.æn ®Þnh tæ chøc líp: 2. KiÓm tra bµi cò: Trong qu¸ tr×nh häc 3.Gi¶ng bµi míi: §V§: Khèi trßn xoay lµ mét khèi h×nh häc ®îc t¹o thµnh khi quay mét h×nh ph¼ng quanh mét ®êng cè ®Þnh( Trôc quay ) cña h×nh. §Ó nhËn d¹ng ®îc c¸c khèi trßn xoay thêng gÆp: H×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu vµ ®Ó ®äc ®îc b¶n vÏ vËt thÓ cña chóng, chóng ta cïng nghiªn cøu bµi: “ B¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay “ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n GV cho HS quan s¸t tranh vµ m« h×nh 1.Khèi trßn xoay c¸c khèi trßn xoay sau ®ã ®Æt c©u hái: HS quan s¸t m« h×nh GV ®a ra - H×nh trô: Khi quay mét h×nh ch÷ nhËt mét vßng quanh mét c¹nh cè ®Þnh ta ®îc h×nh trô ( H×nh 6.2a ) ? C¸c khèi trßn xoay tªn gäi lµ g×? - H×nh nãn: Khi quay mét tam gi¸c vu«ng mét vßng quanh mét c¹nh gãc vu«ng cè Chóng ®îc t¹o thµnh nh thÕ nµo ®Þnh ta ®îc h×nh nãn ( H×nh 6.2b ) - H×nh cÇu: Khi quay mét nöa h×nh trßn mét vßng quanh ®êng kÝnh cè ®Þnh, ta ®îc h×nh cÇu ( H×nh 6.2c ) ? H·y kÓ tªn mét sè vËt thÓ thêng cã KL: khèi trßn xoay ®îc t¹o thµnh khi quay d¹ng khèi trßn mét h×nh ph¼ng quanh mét ®êng cè ®Þnh (trôc quay) cña h×nh. GV cho HS quan s¸t m« h×nh h×nh trô VD: C¸i nãn, qu¶ bãng, vá hép s÷a. II. H×nh chiÕu cña h×nh trô, h×nh nãn, Em h·y nªu tªn gäi c¸c h×nh chiÕu ? GV vÏ lÇn lît c¸c h×nh chiÕu vµ b¶ng h×nh cÇu 6.1 SGK lªn b¶ng, yªu cÇu häc sinh ®èi 1. H×nh trô chiÕu h×nh 6.3 SGK H×nh H×nh d¹ng KÝch thíc chiÕu ? Mçi h×nh chiÕu cã d¹ng nh thÕ nµo? thÓ hiÖn kÝch thíc nµo? §øng ch÷ nhËt d, h B»ng Trßn d C¹nh Ch÷ nhËt d, h GV cho HS quan s¸t m« h×nh h×nh nãn ? H·y nªu tªn gäi c¸c h×nh chiÕu? H×nh 2. H×nh nãn chiÕu cã d¹ng h×nh g×? Nã thÓ hiÖn H×nh kÝch thíc nµo cña khèi h×nh nãn? H×nh d¹ng KÝch thíc chiÕu Gäi HS lªn b¶ng kÎ b¶ng 6.2 SGK vµ §øng Tam gi¸c d, h ®iÒn b¶ng HS quan s¸t m« h×nh GV ®a ra vµ nghe B»ng Trßn d GV chØ ra c¸c ph¬ng chiÕu C¹nh Tam gi¸c d, h 11 GV cho HS quan s¸t m« h×nh h×nh cÇu 3. H×nh cÇu ? H·y nªu tªn gäi c¸c h×nh chiÕu? H×nh H×nh H×nh d¹ng KÝch thíc chiÕu cã d¹ng h×nh g×? Nã thÓ hiÖn chiÕu kÝch thíc nµo cña khèi h×nh cÇu? §øng Trßn d Gäi HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi sau ®ã nhËn xÐt vµ yªu cÇu HS vÒ nhµ kÎ , ®iÒn b¶ng B»ng Trßn d vµo vë C¹nh Trßn d Chó ý: Thêng dïng 2 h×nh chiÕu ®Ó biÓu diÔn khèi trån xoay, mét h×nh chiÕu thÓ hiÖn mÆt bªn vµ chiÒu cao, 1 h×nh chiÕu thÓ hiÖn h×nh d¹ng vµ ®êng kÝnh mÆt ®¸y 4. Cñng cè: ? GV yªu cÇu HS ®äc phÇn ghi nhí SGK 5. Híng dÉn vÒ nhµ: + Tr¶ lêi c©u hái, lµm bµi tËp trong SBT + ChuÈn bÞ ®å dïng giê sau thùc hµnh. So¹n: 22/09/2013 TiÕt 7 - bµi 7: bµi tËp thùc hµnh: §äc b¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè 8A 8B 8C I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Häc sinh biÕt ®äc b¶n vÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ cã d¹ng khèi trßn xoay. - Kü n¨ng: Ph¸t huy trÝ tëng tîng kh«ng gian cña häc sinh. -Th¸i ®é: Cã ý thøc t×m hiÓu trong thùc tÕ c¸c khèi trßn xoay.Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn,chÝnh x¸c. Cần giữ vệ sinh n¬i lµm viÖc gãp phÇn b¶o vÖ m«i trêng II. ChuÈn bÞ : + §èi víi gi¸o viªn: M« h×nh vËt thÓ A, B, C, D Tranh phãng to H 7.1, H 7.2 (SGK) B¶ng phô + §èi víi häc sinh: Thíc kÎ, bót ch×, compa, giÊy A4 . III. TiÕn tr×nh bµi häc 1 æn ®Þnh tæ chøc líp: 2 KiÓm tra bµi cò: xen kẽ trong giờ 3 Gi¶ng bµi míi: 12 §V§: §Ó ®äc ®îc b¶n vÏ h×nh chiÕu cña vËt thÓ cã d¹ng c¸c khèi trßn, ®Ó tõ ®ã h×nh thµnh kÜ n¨ng ®äc b¶n vÏ c¸c khèi trßn vµ ph¸t huy trÝ tëng tîng kh«ng gian, h«m nay chóng ta sÏ häc bµi: “ §äc b¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay “. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n sinh Giíi thiÖu néi dung vµ tr×nh tù I. Giai ®o¹n híng dÉn chuÈn bÞ tiÕn hµnh - §äc néi dung bµi thùc hµnh vµ t×m hiÓu c¸c Gäi mét HS lªn ®äc néi dung bµi bíc tiÕn hµnh thùc hµnh thùc hµnh - Ghi néi dung tiÕn hµnh thùc hµnh vµo vë Gi¶i thÝch c¸c bíc tiÕn hµnh: + §äc kÜ néi dung bµi thùc hµnh vµ kÎ b¶ng 7.1 vµo bµi lµm, sau ®ã ®¸nh dÊu (x) vµo « thÝch hîp cña b¶ng ®Ó chØ râ sù t¬ng quan gi÷a c¸c b¶n vÏ víi c¸c vËt thÓ + Ph©n tÝch vËt thÓ b»ng c¸ch ®¸nh dÊu ( x) vµo b¶ng 7.2. C¨n cø vµo phÇn chuÈn bÞ néi dung Lµm bµi trªn khæ A4 bµi 7 Lµm viÖc c¸ nh©n theo sù híng dÉn cña GV C¸ch lµm b¸o c¸o thùc hµnh GV treo b¶ng phô h×nh 7.2 c¸c vËt II. Giai ®o¹n tæ chøc thùc hµnh thÓ B¶ng 7.2 Nªu c¸ch tr×nh bµy bµi lµm trªn B¶ng 7.1 V.thÓ A B C D V.thÓ A B C D khæ A4 B.vÏ B.vÏ 1 x H.Trô x x Tæ chøc thùc hµnh 2 x H nãn x x Híng dÉn HS lµm bµi vµ kiÓm tra c¸ch tiÕn hµnh thùc hµnh bµi tËp côt cña HS 3 x H Hép x x x x 4 x H chám x x cÇu Tæng kÕt ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh: III. Giai ®o¹n kÕt thóc thùc hµnh -GV thu bµi lµm cña HS &§a ra HS chuÈn bÞ chu ®¸o ®å dïng thùc hµnh, lµm ®¸p ¸n ®óng viÖc nghiªm tóc - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê lµm bµi tËp thùc hµnh: - GV híng dÉn HS tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc 4. Cñng cè - GV thu bµi vÒ chÊm, cã thÓ chÊm mét sè bµi tríc líp ®Ó nhËn xÐt kÕt qu¶ 5. Híng dÉn vÒ nhµ: - GV dÆn HS ®äc tríc bµi 8 SGK - Mçi tæ lµm m« h×nh: Qu¶ cam, èng lãt 13 So¹n 06/10/2013 Ch¬ng ii: b¶n vÏ kÜ thuËt TiÕt 8 - bµI 8: Kh¸i niÖm vÒ h×nh c¾t Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè 8A 8B 8C I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: BiÕt ®îc kh¸i niÖm vµ c«ng dông cña h×nh c¾t - Kü n¨ng: NhËn d¹ng ®îc vËt thÓ díi h×nh thøc mÆt ph¼ng c¾t - Th¸i ®é: Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c vµ yªu thÝch vÏ kü thuËt. II. ChuÈn bÞ : + §èi víi gi¸o viªn: - Tranh vÏ hoÆc m« h×nh vËt thÓ ( qu¶ cam. èng lãt) - Mét miÕng nhùa trong - B¶n vÏ èng lãt h×nh 9.1 SGK III. TiÕn tr×nh bµi häc 1. æn ®Þnh tæ chøc líp: 2. KiÓm tra bµi cò: Kiểm tra 15 phút Câu 1 : Nêu vị trí các hình chiếu trên bản vẽ kĩ thuật ? Vì sao phải dùng nhiều hình chiếu để biểu diễn vật thể ? Nếu dùng một hình chiếu có được không ? Câu 2 : Tìm hình chiếu dứng, hình chiếu bằng của vật thể sau 3. Gi¶ng bµi míi: §V§: Nh ta ®· biÕt b¶n vÏ kÜ thuËt lµ tµi liÖu kÜ thuËt chñ yÕu cña s¶n phÈm. Nã ®îc lËp ra trong giai ®o¹n thiÕt kÕ, ®îc dïng trong tÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tõ chÕ t¹o, l¾p r¸p, thi c«ng ®Õn vËn hµnh, söa ch÷a. §Ó biÕt ®îc mét sè kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kÜ thuËt, hiÓu ®îc kh¸i niÖm vµ c«ng dông cña h×nh c¾t, chóng ta cïng nghiªn cøu bµi: “ Kh¸i niÖm vÒ H×nh c¾t “ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I. Kh¸i niÖm vÒ h×nh c¾t ? Khi häc vÒ ®éng vËt, thùc vËt muèn Muèn thÊy ®îc cÊu t¹o bªn trong ta ph¶i 14 thÊy cÊu t¹o bªn trong ta lµm nh thÕ nµo? mæ hoÆc bæ ra NhÊn m¹nh: §Ó diÔn t¶ c¸c kÕt cÊu bªn trong bÞ che khuÊt cña vËt thÓ ( lç, r·nh cña chi tiÕt m¸y ) trªn b¶n vÏ kÜ thuËt cÇn ph¶i dïng ph¬ng ph¸p c¾t §a vËt thÓ(qu¶ cam bÞ c¾t lµm ®«i) cho HS quan s¸t vµ GV tr×nh bµy qu¸ tr×nh vÏ Khi vÏ h×nh c¾t, vËt thÓ ®îc xem nh bÞ h×nh c¾t th«ng qua vËt mÉu èng lãt bÞ c¾t mÆt ph¼ng c¾t tëng tîng c¾t thµnh 2 phÇn: PhÇn vËt thÓ ë sau mÆt ph¼ng c¾t ®«i vµ h×nh 8.2 SGK ®îc chiÕu lªn mÆt ph¼ng chiÕu ®Ó ®îc h×nh c¾t KÕt luËn: ? H×nh c¾t ®îc vÏ nh thÕ nµo vµ dïng ®Ó - H×nh c¾t lµ h×nh biÓu diÔn phÇn vËt thÓ lµm g×? ë sau mÆt ph¼ng c¾t - H×nh c¾t dïng ®Ó biÓu diÔn râ h¬n h×nh d¹ng bªn trong cña vËt thÓ, phÇn vËt thÓ bÞ mÆt ph¼ng c¾t c¾t qua ®îc kÎ g¹ch g¹ch( H8.2d ) ? NÕu dïng mÆt ph¼ng c¾t c¾t ®«i mét vËt thÓ cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt, vËy h×nh H×nh ch÷ nhËt c¾t sÏ cã h×nh d¹ng nh thÕ nµo? 4. Cñng cè: - §äc ghi nhí SGK 5. Híng dÉn vÒ nhµ: - §äc tríc bµi 9 So¹n 13/10/2013 Tiết 9- Bài 9: BẢN VẼ CHI TIẾT Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè 8A 8B 8C I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: HS bieát ®äc noäi dung cuûa baûn veõ chi tieát ®¬n gi¶n. - KÜ n¨ng: HS bieát ®îc caùch ñoïc baûn veõ chi tieát ñôn giaûn. - Th¸i ®é: RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®äc b¶n vÏ kÜ thuËt nãi chung vµ b¶n vÏ chi tiÕt nãi riªng 15 II. ChuÈn bÞ : + §èi víi gi¸o viªn: - Tranh: B¶n vÏ chi tiÕt cã h×nh c¾t. S¬ ®å h×nh 9.1 SGK + §èi víi häc sinh: Mçi tæ chuÈn bÞ giÊy A4, thíc kÎ, §äc tríc bµi 9 SGK III. TiÕn tr×nh bµi häc 1. æn ®Þnh tæ chøc líp: 2. KiÓm tra bµi cò: ThÕ nµo lµ b¶n vÏ kü thuËt ? ThÕ nµo lµ h×nh c¾t ? H×nh c¾t dïng ®Ó lµm g× ? 3. Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n GV: Cho HS quan s¸t b¶n vÏ èng lãt I. Néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt ? Gi¶ sö lµ mét c«ng nh©n cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ra chiÕc èng lãt, em ph¶i n¾m ®îc, hiÓu ®îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt tõ b¶n vÏ nµy. VD: Xe ®¹p víi c¸c chi tiÕt x¨m, lèp, trôc Giíi thiÖu èng lãt, b¶n vÏ èng lãt a. H×nh biÓu diÔn HS: §äc SGK BiÓu diÔn h×nh d¹ng bªn trong vµ Quan s¸t h×nh 9.1 bªn ngoµi cña èng lãt Nªu c¸c néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt ? H×nh biÓu diÔn gåm nh÷ng h×nh nµo ( H×nh Gåm h×nh c¾t ( VÞ trÝ h×nh chiÕu chiÕu, h×nh c¾t vv…) ®øng) ? C¸c h×nh ®ã biÓu diÔn c¸c bé phËn nµo cña - H×nh chiÕu c¹nh. vËt thÓ. ? Bªn trong èng lãt lµ g×? ? Bªn ngoµi h×nh d¹ng ra sao ( Bªn trong : H×nh trô v× h×nh chiÕu ®øng lµ b. KÝch thíc: HCN; h×nh chiÕu c¹nh lµ h×nh trßn ). Gåm: HS: Quan s¸t h×nh 9.1 - §êng kÝnh ngoµi ? Trªn b¶n vÏ thÓ hiÖn kÝch thíc nµo cña vËt - §êng kÝnh trong thÓ. - ChiÒu dµi ? C¸c kÝch thíc ®ã cã ý nghÜa g×. CÇn thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ kiÓm tra Chó ý: KÝch thíc ghi trªn b¶n vÏ lµ kÝch thíc èng lãt thùc cña s¶n phÈm. GV: Gi¶i thÝch viÖc c¨n cø vµo sè ghi kÝch thíc trªn b¶n vÏ ®Ó chÕ t¹o, kiÓm tra s¶n phÈm. HS: Quan s¸t h×nh 9.1 ? Yªu cÇu kü thuËt lµ muèn nãi ®Õn ®iÒu g×. c. Yªu cÇu kÜ thuËt: - Gi¶i thÝch viÖc lµm tï c¹nh vµ m¹ kÏm Lµm tï c¹nh vµ m¹ kÏm HS: Quan s¸t h×nh 9.1 ChØ dÉn gia c«ng, xö lÝ bÒ mÆt vv - X¸c ®Þnh khung tªn ThÓ hiÖn chÊt lîng cña chi tiÕt. ? Nªu c¸c néi dung trong khung tªn d. Khung tªn: 16 Gåm: ? Tªn gäi chi tiÕt m¸y ( èng lãt ) ? VËt liÖu ( ThÐp ) ? TØ lÖ ( 1:1 ) ? KÝ hiÖu b¶n vÏ ( 9.01 ) ? C¬ së thiÕt kÕ ( Nhµ m¸y c¬ khÝ Hµ Néi ) b. T×m hiÓu phÇn II GV: Treo b¶ng 9.1 phãng to Gv cïng hs ®äc b¶n vÏ èng lãt . ? VËy ®Ó ®äc ®îc th«ng th¹o b¶n vÏ chóng ta ph¶i lµm g×. - Tªn gäi chi tiÕt m¸y VËt liÖu TØ lÖ KÝ hiÖu b¶n vÏ C¬ s¬ thiÕt kÕ II. §äc b¶n vÏ chi tiÕt Tr×nh tù: 1.Khung tªn 2.H×nh biÓu diÔn 3. KÝch thíc 4. Yªu cÇu kÜ thuËt Tæng hîp 4. Cñng cè: - §äc ghi nhí SGK - Em h·y nªu tr×nh tù ®äc b¶n vÏ chi tiÕt 5. Híng dÉn vÒ nhµ:- §äc tríc bµi 10 So¹n: 20/10/2013 TiÕt 10-bµi 10: Bµi tËp thùc hµnh : §äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã h×nh c¾t Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè 8A 8B 8C I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: HiÓu mét c¸ch ®Çy ®ñ néi dung b¶n vÏ chi tiÕt. - §äc ®îc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã h×nh c¾t - KÜ n¨ng - RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®äc b¶n vÏ kÜ thuËt nãi chung vµ b¶n vÏ chi tiÕt nãi riªng - Thái độ : T¸c phong lµm viÖc ®óng quy ®Þnh, ý thøc tæ chøc kû luËt tèt Cần giữ vệ sinh n¬i lµm viÖc gãp phÇn b¶o vÖ m«i trêng II. ChuÈn bÞ : + §èi víi gi¸o viªn: - Nghiªn cøu SGK vµ tµi liÖu liªn quan - VÏ phãng to b¶n vÏ 10.1 SGK vµ b¶ng 9.1 - Bé vËt liÖu, dông cô vÏ + §èi víi häc sinh: - Bé dông cô vÏ - KÎ s½n mÉu b¸o c¸o thùc hµnh - §äc tríc bµi 10 SGK III. TiÕn tr×nh bµi häc 1. æn ®Þnh tæ chøc líp: 2 . KiÓm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ b¶n vÏ chi tiÕt. B¶n vÏ chi tiÕt dïng ®Ó lµm g×? 17 ? Nªu tr×nh tù ®äc b¶n vÏ chi tiÕt 3. Gi¶ng bµi míi: Bµi tËp thùc hµnh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Giíi thiÖu néi dung vµ tr×nh tù tiÕn hµnh HS: Nghiªn cøu: Néi dung, c¸c bíc tiÕn hµnh bµi tËp ? Nªu néi dung nh÷ng c«ng viÖc cÇn lµm? ? Nªu c¸c bíc tiÕn hµnh? - §äc b¶n vÏ vßng ®ai theo tr×nh tù ®äc b¶n vÏ chi tiÕt - KÎ b¶ng theo mÉu 9.1 - Ghi phÇn tr¶ lêi vµo b¶ng GV: Híng dÉn HS ®äc b¶n vÏ 10.1 Treo b¶n vÏ 10.1 phãng to ? H×nh d¹ng cña h×nh biÓu diÔn, c¸c h×nh biÓu diÔn? ? C¸c kÝch thíc? ? Yªu cÇu kÜ thuËt ? Khung tªn ? Tæng hîp ? Nªu c«ng viÖc cÇn lµm ? Nh¾c l¹i néi dung b¶ng 9.1 ? Nh¾c l¹i néi dung b¶n vÏ chi tiÕt GV: Híng dÉn HS t×m hiÓu phÇn cã thÓ em cha biÕt Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I. Giai ®o¹n híng dÉn ban đầu §äc b¶n vÏ chi tiÕt bé vßng ®ai h×nh 10.1 Ghi c¸c néi dung cÇn hiÓu vµo mÉu nh b¶ng 9.1 H×nh biÓu diÔn, kÝch thíc, yªu cÇu kÜ thuËt, khung tªn - H×nh c¾t ë h×nh chiÕu ®øng : Gåm c¸c h×nh b¸n nguyÖt, HCN - H×nh chiÕu b»ng: C¸c h×nh ch÷ nhËt - ChiÒu dµi ®Õ: 140 - ChiÒu réng ®Õ: 50 - Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 lç: 110 - B¸n kÝnh trong: 25 - B¸n kÝnh ngoµi: 39 - BÒ dµy ®Õ: 10 - §êng kÝnh lç vÝt : 12 * lµm tï c¹nh; m¹ kÏm *Tªn gäi chi tiÕt: Vßng ®ai; VËt liÖu: ThÐp; TØ lÖ: 1:2 *H×nh 1/2 trô trßn, 2 c¸nh nÑp h×nh hép ch÷ nhËt cã lç II. Giai ®o¹n Tæ chøc thùc hµnh 1: KÎ khung b¶n vÏ, khung tªn vµo GV: KiÓm tra ®å dïng, dông cô cu¶ HS -tê Bíc giÊy vÏ khæ A4 HS: Thùc hiÖn bµi tËp theo c¸c bíc: - Bíc 2: KÎ b¶ng theo mÉu b¶ng 9.1 vµo tê GV: Theo dâi uèn n¾n nh÷ng häc sinh giÊy vÏ yÕu - Bíc 3: Ghi phÇn tr¶ lêi vµo b¶ng 9.1 III.Giai ®o¹n kÕt thóc thùc hµnh GV: Cïng HS nhËn xÐt bµi lµm cña mét -ý thøc chuÈn bÞ HS HS: C¨n cø nhËn xÐt cña GV, tù ®¸nh -Th¸i ®é häc tËp vµ lµm viÖc -thêi gian lµm viÖc gi¸ bµi lµm cña m×nh GV: Thu bµi 4. Cñng cè Theo tõng phÇn 5 HDVN: ChuÈn bÞ bµi 11 18 So¹n 27/10/2013 Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè TiÕt 11 - bµi 11: BiÓu diÔn ren 8A 8B 8C I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: HiÓu vµ biÓu diÔn ®îc ren trªn b¶n vÏ Gióp häc sinh nhËn d¹ng ®îc ren trªn b¶n vÏ chi tiÕt, biÕt ®îc quy íc vÏ ren - Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch tæng hîp - Th¸i ®é: Gi¸o dôc lßng yªu thÝch m«n häc II. ChuÈn bÞ : + §èi víi gi¸o viªn VËt mÉu: §Ìn sîi ®èt xo¸y, ®ui xoay, vÝt, bu l«ng, ®ai èc vv Tranh vÏ phãng to h×nh 11.3; 11.4; 11.5; 11.6 SGK + §èi víi häc sinh -Su tÇm mÉu vËt - ChuÈn bÞ dông cô häc tËp. III. TiÕn tr×nh bµi häc 1. æn ®Þnh tæ chøc líp 2 . KiÓm tra bµi cò 3. Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n + 1 HS kÓ tªn chi tiÕt, nªu c«ng dông I. Chi tiÕt cã ren - cho biÕt c«ng dông cña ren trªn c¸c Bu l«ng , ®ai èc , lä mùc.... chi tiÕt ë h×nh 1.1 SGK. Sau ®ã Gv cho hs bá mÉu vËt ®· chuÈn bÞ ®Ó quan s¸t. - NhËn xÐt sù thuËn lîi cña viÖc ghÐp nèi b»ng ren II. Quy íc vÏ ren 1. Ren ngoµi ? T¹i sao ph¶i quy íc vÏ ren Ren ngoµi lµ ren ®îc h×nh thµnh ë mÆt HS: X¸c ®Þnh ren ngoµi trªn mÉu vËt ngoµi cña chi tiÕt ? Ren nh thÕ nµo ®îc gäi lµ ren ngoµi -§êng ®Ønh ren ®îc vÏ b»ng nÐt liÒn ®Ëm §äc yªu cÇu t×m hiÓu cña phÇn 1 -§êng ch©n ren ®îc vÏ b»ng nÐt liÒn m¶nh GV: - Treo tranh vÏ h×nh 11.2 vµ 11.3 -§êng giíi h¹n ren ®îc vÏ b»ng nÐt liÒn Giíi thiÖu: + Ren h×nh biÓu diÔn ren ®Ëm + §Ønh ren, giíi h¹n ren, ch©n ren HS:- Thùc hiÖn yªu cÇu b»ng bót ch× vµo -Vßng ®Ønh ren ®îc vÏ ®ãng kÝn b»ng nÐt liÒn ®Ëm SGK -Vßng ch©n ren ®îc vÏ hë b»ng nÐt liÒn Ch÷a bµi, nhËn xÐt m¶nh ¸p dông lµm miÖng bµi tËp 1/37: 19 + Quan s¸t h×nh 11.7, x¸c ®Þnh h×nh biÓu diÔn ®óng, h×nh biÓu diÔn sai ? Cã mÊy lçi sai? ®ã lµ nh÷ng lçi nµo? GV: Treo tranh h×nh 11.4; 11.5, híng dÉn t×m hiÓu t¬ng tù víi ren trong HS: §äc chó ý tríc khi thùc hÞªn bµi tËp 2/37 2.Ren trong -§êng ®Ønh ren ®îc vÏ b»ng nÐt liÒn ®Ëm -§êng ch©n ren ®îc vÏ b»ng nÐt liÒn m¶nh -§êng giíi h¹n ren ®îc vÏ b»ng nÐt liÒn ®Ëm -Vßng ®Ønh ren ®îc vÏ ®ãng kÝn b»ng HS: §äc néi dung phÇn 3 GV: Cho HS quan s¸t h×nh 11.6 ®ång nÐt liÒn ®Ëm -Vßng ch©n ren ®îc vÏ hë b»ng nÐt liÒn thêi víi h×nh 11.4; 11.5 m¶nh Gîi ý cho HS thÊy : 3.Ren bÞ che khuÊt H×nh c¾t : ThÊy ren trong -§êng ®Ønh ren , ®êng ch©n ren, H×nh chiÕu : Kh«ng thÊy ren trong ®êng giíi h¹n ren ®îc vÏ b»ng nÐt ®øt GV: Cho HS quan s¸t tranh ? H×nh 11.9a ren ®îc biÓu diÔn ntn? ? H×nh 11.9b, ren ®îc biÓu diÔn ra sao ( PhÇn ¨n khíp u tiªn biÓu diÔn ren nµo ) GV: Lu ý HS vÒ kh¸i niÖm: D¹ng ren, ®êng kÝnh ren, híng so¾n sÎ, t×m hiÓu ë bµi 12 4. Cñng cè HS: LÇn lît tr¶ lêi c¸c c©u hái : 1,2,3/37( SGK) 5 Híng dÉn vÒ nhµ: ChuÈn bÞ ®ñ ®å dïng, dông cô cho bµi thùc hµnh : Bµi 12 So¹n 03/11/2013 TiÕt 12: Bµi 12: Bµi tËp thùc hµnh : §äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã ren Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè 8A 8B 8C I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: HiÓu mét c¸ch ®Çy ®ñ néi dung b¶n vÏ chi tiÕt. §äc ®îc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã ren. - Kü n¨ng:RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®äc b¶n vÏ kÜ thuËt nãi chung vµ b¶n vÏ chi tiÕt nãi riªng - Th¸i ®é: T¸c phong lµm viÖc ®óng quy ®Þnh, ý thøc tæ chøc kû luËt tèt. Cần giữ vệ sinh n¬i lµm viÖc gãp phÇn b¶o vÖ m«i trêng II. ChuÈn bÞ : 20
- Xem thêm -