Tài liệu Giáo án công nghệ 9 cả năm_cktkn_bộ 15

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trương Thị Thanh Thủy- Häc k× II Ch¬ng V: TruyÒn vµ biÕn ®æi truyÓn ®éng So¹n: 05/01/2014 TiÕt 28-Bµi 29: TruyÒn chuyÓn ®éng Ngµy gi¶ng Líp - SÜ sè 8A 8B 8C I. Môc tiªu : - KiÕn thøc: Häc sinh biÕt ®îc cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc vµ øng dông cña mét sè c¬ cÊu truyÒn ®éng. HiÓu ®îc vai trß quan träng cña truyÒn chuyÓn ®éng - Kü n¨ng: BiÕt c¸ch th¸o l¾p vµ x¸c ®Þnh ®îc tû sè truyÒn cña mét sè bé truyÒn ®éng - Th¸i ®é: Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ, cÈn thËn, chÝnh x¸c Cã thãi quen lµm viÖc theo quy tr×nh. II. ChuÈn bÞ: - §èi víi gi¸o viªn: + §å dïng: M« h×nh c¬ cÊu truyÒn chuyÓn ®éng (Bé truyÒn ®éng ®ai, b¸nh r¨ng xÝch) III. TiÕn tr×nh thùc hiÖn: 1. Tæ chøc æn ®Þnh líp: 2. KiÓm tra bµi cò 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n 1 Trương Thị Thanh ThủyT×m hiÓu t¹i sao cÇn truyÒn chuyÓn ®éng. - Y/c hs quan s¸t H29.1 - T¹i sao cÇn truyÒn chuyÓn ®éng quay tõ trôc gi÷a ®Õn trôc sau xe ®¹p? - T¹i sao sè r¨ng cña ®Üa l¹i nhiÒu h¬n sè r¨ng cña lÝp? - Y/c hs quan s¸t m« h×nh truyÒn chuyÓn ®éng - Gv ph©n tÝch trªn m« h×nh vµ dùa vµ néi dung ®· tæng hîp ë trªn ®Ó kÕt luËn. - Y/c hs liªn hÖ bé xÝch lÝp nhiÒu tÇng ë xe ®¹p ®Þa h×nh. I. T¹i sao cÇn truyÒn chuyÓn ®éng? CÇn truyÒn chuyÓn ®éng v× c¸c bé phËn cña m¸y thêng ®Æt xa nhau vµ cã thÓ chóng cÇn tèc ®é quay kh¸c nhau. II. Bé truyÒn chuyÓn ®éng 1. TruyÒn ®éng ma s¸t- truyÒn ®éng ®ai a. CÊu t¹o bé truyÒn ®éng ®ai - Gv giíi thiÖu kh¸i niÖm (ph©n tÝch râ vËt dÉn vµ bÞ dÉn) - Y/c hs quan s¸t H29.2 - Y/c hs quan s¸t m« h×nh vµ cho biÕt bé truyÒn ®ai gåm bao nhiªu chi tiÕt? ®îc lµm b»ng vËt liÖu g×? - T¹i sao khi quay b¸nh dÉn, b¸nh bÞ dÉn l¹i quay theo? Gåm: b¸nh dÉn1,b¸nh bÞ dÉn 2,vµ d©y ®ai 3 b. Nguyªn lý lµm viÖc - Khi b¸nh dÉn 1(cã ®êng kÝnh D1) quay víi tèc ®é nd(n1) (vßng /phót), nhê lùc ma s¸t gi÷a d©y ®ai vµ b¸nh ®ai, b¸nh bÞ dÉn 1 (cã - H·y cho biÕt tèc ®é vµ chiÒu quay đường kÝnh D2) sÏ quay víi tèc ®é nbd (vßng/phót) cña c¸c b¸nh? - Gv ®¸nh gi¸, tæng hîp, nªu nguyªn lý - Tû sè truyÒn ®îc x¸c ®Þnh nh sau: i = nbd/nd = n2/n1= D1/D2 lµm viÖc hay n2=n1xD1/D2 ChiÒu quay cã thÓ thay ®æi tuú thuéc c. øng dông vµo bé truyÒn - Tèc ®é thay ®æi tuú thuéc vµo ®êng M¸y kh©u, m¸y khoan , m¸y tiÖn, «t«, m¸y kÐo kÝnh b¸nh cña bé truyÒn. ? Tõ hÖ thøc trªn em cã nhËn xÐt g×vÒ mèi quan hÖ gi÷a ®êng kÝnh b¸nh ®ai vµ sè vßng quay cña chóng? ? Muèn ®¶o chiÒu chuyÓn ®éng cña b¸nh bÞ dÉn, ta m¾c d©y dai theo kiÓu nµo? - Gv vËn hµnh m« h×nh, ph©n tÝch §Æc ®iÓm: CÊu t¹o ®¬n gi¶n, lµm viÖc ªm, Ýt ån, cã thÓ truyÒn chuyÓn ®éng gi÷a c¸c trôc chiÒu quay trªn m« h×nh xa nhau. Khi ma sát giưa bánh đai và giây - Y/c hs liªn hÖ thùc tÕ đai giảm có thể làm cho dây đai bị tuột hoặc - GV tæng hîp, ph©n tÝch, nªu ph¹m vi øng dông (chó ý c¸ch t¨ng ma s¸t ®èi tỉ số truyền thay đổi. víi ®ai truyÒn cña m¸y xay x¸t g¹o ë ®Þa ph¬ng - ®©y lµ nhîc ®iÓm cña bé truyÒn ®éng ®ai) - Gv giíi thiÖu kh¸i niÖm (nãi râ bé 2. TruyÒn ®éng ¨n khíp. truyÒn ®éng ¨n khíp sÏ h¹n chÕ ®îc a. CÊu t¹o bé truyÒn ®éng - Bé truyªn ®éng b¸nh r¨ng gåm b¸nh dÉn, nhîc ®iÓm cña bé truyÒn ®éng ®ai) b¸nh bÞ dÉn - Y/c hs quan s¸t H29.3 - H·y m« t¶ bé truyÒn ®éng ¨n khíp vµ - Bé truyÒn ®éng xÝch gåm: §Üa dÉn, ®Üa bÞ dÉn, xÝch. ®iÒn vµo dÊu ba chÊm SGK. - §Ó c¸c b¸nh r¨ng ¨n khíp ®îc víi nhau hoÆc ®Üa ¨n khíp víi xÝch cÇn ®¶m b¶o yÕu tè g×? 2 Muèn ¨n khíp ®îc th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai r·nh kÒ nhau trªn b¸nh nµy ph¶i b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai r¨ng kÒ nhau trªn b¸nh kia. (B- Trương Thị Thanh Thủy- ý kiÕn kh¸c - Gv ®¸nh gi¸, tæng hîp íc r¨ng b»ng nhau) b.TÝnh chÊt NÕu b¸nh 1 cã sè r¨ng Z1 quay víi tèc ®é n1 (vßng /phót), b¸nh 2 cã sè r¨ng Z2 quay víi tèc ®é n2 (vßng /phót) tØ sè truyÒn: i = n2/n1 = Z1/Z2 hay n2= n1 x Z1/Z2 B¸nh r¨ng nµo cã sè r¨ng Ýt h¬n sÏ quay nhanh h¬n - Tõ phÇn tæng hîp tªn rót ra kÕt luËn (tÝnh chÊt) - Ph©n tÝch, chøng minh th«ng qua c«ng thøc x¸c ®Þnh tû sè truyÒn c. øng dông Bé truyÒn ®éng b¸nh r¨ng nh ®ång hå, hép sè xe m¸y. Bé truyÒn ®éng xÝch nh xe ®¹p ,xe m¸y, m¸y n©ng truyÒn - Y/c hs liªn hÖ thùc tÕ ? nªu ph¹m vi øng dông 4. Cñng cè - Y/c 01 hs ®äc phÇn ghi nhí. -tr¶ lêi c¸c c©u hái ë Sgk. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc 5.HDVN. Xem tríc bµi 30 So¹n: 12/01/2014 TiÕt 29 - Bµi 30: BiÕn ®æi chuyÓn ®éng Ngµy gi¶ng Lãp- SÜ sè 8A 8B 3 8C Trương Thị Thanh ThủyI. Môc tiªu: - KiÕn thøc: BiÕt ®îc cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc vµ øng dông cña mét sè c¬ cÊu biÕn ®æi chuyÓn ®éng trong thùc tÕ - Kü n¨ng: BiÕt c¸ch th¸o l¾p vµ x¸c ®Þnh ®îc tû sè truyÒn cña mét sè bé truyÒn ®éng - Th¸i ®é: GD tÝnh ch¨m chØ cÈn thËn, Cã thãi quen lµm viÖc theo quy tr×nh. II.ChuÈn bÞ: - §èi víi gi¸o viªn: Bé m« h×nh truyÒn vµ biÕn ®æi chuyÓn ®éng Tranh SGK III. TiÕn tr×nh bµi häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: Nªu cÊu t¹o nguyªn lý lµm viÖc cña bé truyÒn ®éng ®ai. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I. T¹i sao cÇn biÕn ®æi chuyÓn ®éng? CÇn biÕn ®æi chuyÓn ®éng v× c¸c bé phËn c«ng t¸c cña m¸y cÇn nh÷ng chuyÓn ®éng kh¸c nhau ®Ó thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô nhÊt ®Þnh tõ mét chuyÓn ®éng ban ®Çu - C¬ cÊu biÕn chuyÓn ®éng quay thµnh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn hoÆc ngîc l¹i - C¬ cÊu biÕn ®æi chuyÓn ®éng quay thµnh chuyÓn ®éng l¾c hoÆc ngîc l¹i -Y/c hs quan s¸t H30.1 Sgk - Y/c hs quan s¸t m« h×nh - Y/c hs nghiªn cøu th«ng tin ë môc I Sgk - Tai sao chiÕc m¸y kh©u l¹i chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn ®îc? - H·y m« t¶ chuyÓn ®éng cô thÓ cña tõng chi tiÕt trong H30.1 b»ng c¸ch hoµn thµnh c©u (Gv treo b¶ng phô) - Gv kÕt luËn. II. Mét sè c¬ cÊu biÕn ®æi chuyÓn ®éng. 1. BiÕn chuyÓn ®éng quay thµnh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn (c¬ cÊu tay quay con trît) a. CÊu t¹o - Tay quay 1 - Y/c hs quan s¸t H30.2 - Thanh truyÒn 2 - Y/c hs m« t¶ cÊu t¹o cña c¬ cÊu - Gi¸ ®ì 4 - Con trît 3 b. Nguyªn lý lµm viÖc Khi tay quay 1 quay qanh trôc A, ®Çu B cña - Khi tay quay 1 quay ®Òu th× con trît thanh truyÒnchuyÓn ®éng trßn , lµm cho 3 sÏ chuyÓn ®éng nh thÕ nµo? con trît 3 chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i trªn - kÕt luËn vµ ®a ra nguyªn lý lµm viÖc gi¸ ®ì 4. Nhê ®ã chuyÓn ®éng quay cña tay cña c¬ cÊu (Gv ph©n tÝch trªn m« quay ®îc biÕn thµnh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn h×nh) qua l¹i cña con trît. - Khi nµo th× con trît 3 ®æi híng? - kÕt luËn vµ ®a ra kh¸i niÖm ®iÓm chÕt trªn, ®iÓm chÕt díi cña c¬ cÊu (Gv ph©n tÝch trªn m« h×nh) - Ta biÕn ®æi chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn cña con trît thµnh chuyÓn ®éng quay cña tay quay cã ®îc kh«ng? Khi ®ã c¬ cÊu c. øng dông sÏ chuyÓn ®éng nh thÕ nµo? Dïng trong m¸y kh©u, m¸y ca, « t« - ®a ra ph¹m vi øng dông cña c¬ cÊu (Gv ph©n tÝch trªn m« h×nh vµ H30.3 Sgk) - Y/c hs liªn hÖ thùc tÕ - Y/c hs quan s¸t H30.4 Sgk 2. BiÕn ®æi chuyÓn ®éng quay thµnh chuyÓn ®éng l¾c (c¬ cÊu tay quay - thanh l¾c) a. CÊu t¹o 4 Trương Thị Thanh Thủy- Y/c hs quan s¸t m« h×nh (Gv thao t¸c Gåm : Tay quay1, thanh truyÒn 2,thanh l¾c chËm) 3 vµ gi¸ ®ì 4. Chóng ®îc nèi víi nhau b»ng - H·y m« t¶ cÊu t¹o cña c¬ cÊu. c¸c khíp quay. b. Nguyªn lý - Khi tay quay 1 quay ®Òu th× thanh l¾c Khi tay quay 1 quay ®Òu quanh trôc A, 3 sÏ chuyÓn ®éng nh thÕ nµo? th«ng qua thanh truyÒn 2, lµm thanh l¾c 3 - Gv ®¸nh gi¸, kÕt luËn, ®a ra ng.lý l¾c qua l¾c l¹i quanh trôc D mét gãc nµo lµm viÖc cña c¬ cÊu (Gv ph©n tÝch trªn ®ã. Tay quay 1 ®îc gäi lµ kh©u dÉn. m« h×nh) - Ta biÕn ®æi chuyÓn ®éng l¾c cña thanh l¾c thµnh chuyÓn ®éng quay cña c. øng dông tay quay cã ®îc kh«ng? Khi ®ã c¬ cÊu Dïng trong m¸y dÖt, xe tù ®Èy, m¸y kh©u sÏ chuyÓn ®éng nh thÕ nµo? ®¹p ch©n. - Nªu ph¹m vi øng dông cña c¬ cÊu 4. Cñng cè - Y/c 01 hs ®äc phÇn ghi nhí. - Tr¶ lêi c¸c c©u hái ë Sgk. 5. HDVN: §äc tríc bµi 31 5 Trương Thị Thanh Thủy- So¹n 19/01/2013 TiÕt 30-Bµi 31 :Thùc hµnh: TruyÒn vµ biÕn ®æi chuyÓn ®éng Ngµy gi¶ng Lãp- SÜ sè 8A 8B 8C I. Môc tiªu: - Th¸o vµ l¾p ®îc c¸c bé truyÒn vµ biÕn ®æi chuyÓn ®éng ®óng quy tr×nh. - TÝnh ®óng ®îc tû sè truyÒn cña bé truyÒn vµ biÕn ®æi chuyÓn ®éng - Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ, cÈn thËn, chÝnh x¸c, ý thøc kû luËt.Cã t¸c phong lµm viÖc ®óng qui tr×nh. II. ChuÈn bÞ: - §èi víi gi¸o viªn: + Néi dung: Nghiªn cøu Sgk, Sgv, tµi liÖu tham kh¶o. + §å dïng: Theo môc I Sgk - §èi víi häc sinh: + Néi dung: Nghiªn cøu kü Sgk, b¸o c¸o. III. TiÕn tr×nh bµi häc: 1. Tæ chøc æn ®Þnh líp. 2.KiÓm tra bµi cò 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I. Giai ®o¹n híng dÉn chuÈn bÞ - Gv giíi thiÖu c¸c bé truyÒn ®éng Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh - Híng dÉn qui tr×nh th¸o l¾p (thao t¸c 1. §o ®êng kÝnh b¸nh ®ai, ®Õm sè r¨ng mÉu), c¸ch ®Õm sè r¨ng, c¸ch ®IÒu chØnh, 2. L¾p r¸p c¸c bé truyÒn ®éng vµ kiÓm lµm b¸o c¸o tra tû sè truyÒn - Nªu lu ý khi thùc hµnh - KiÓm tra c«ng t¸c chuÈn bÞ - Ph©n c«ng nhãm vµ vÞ trÝ thùc hµnh - Y/ c thùc hiÖn bµi thùc hµnh (chia thµnh 02 nhãm lín lµm theo c¸c néi dung 1, 2 vµ 3 sau kho¶ng thêi gian th× ®æi nhãm 6 Trương Thị Thanh Thủy®Ó ®¶m b¶o sù ®¸p øng vÒ thiÕt bÞ cho II. Giai ®o¹n tæ chøc thùc hµnh thùc hµnh) -GV Quan s¸t, theo dâi, uèn n¾n Häc sinh lµm viÖc theo nhãm vµ ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o thùc hµnh Nh¾c nhë hs néi quy an toµn lao ®éng III.Giai ®o¹n kÕt thóc thùc hµnh -VÒ c«ng t¸c chuÈn bÞ - Thùc hiÖn qui tr×nh -Th¸i ®é häc tËp - Gv híng dÉn hs thu dän dông cô, tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh. - Gv thu bµi thùc hµnh, nhËn xÐt 4 Cñng cè: Theo tõng phÇn 5 HDVN: §äc tríc bµi 32 PhÇn III- Kü thuËt ®iÖn So¹n: 26/01/2013 TiÕt 31-Bµi 32: vai trß cña ®iÖn n¨ng trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng 7 Trương Thị Thanh ThủyNgµy gi¶ng Líp- SÜ sè 8A 8B 8C I. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt ®îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng. - HiÓu ®îc vai trß cña ®iÖn n¨ng trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. - Quan s¸t, ph©n tÝch, liªn hÖ thùc tÕ - Gi¸o dôc hs ý thøc tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng lµ tiÕt kiÖm c¸c nguyªn liÖu ®Ó t¹o ra ®iÖn n¨ng, b¶o vÖ m«i trêng. II. ChuÈn bÞ : + §èi víi gi¸o viªn: - Nghiªn cøu SGK vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan - Tranh vÏ phãng to h×nh 32.1, 32.2, 32.3, 32.4 SGK + §èi víi häc sinh: - Nghiªn cøu bµi III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1. æn ®Þnh tæ chøc líp: 2 . KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n HS: KÓ tªn mét sè d¹ng n¨ng lîng mµ em biÕt (NhiÖt n¨ng, c¬ n¨ng....) GV: Gîi ý: ? N¨ng lîng do ®èt than, cñi sinh ra gäi lµ n¨ng lîng g× ? - Nªu kh¸i niÖm ®iÖn n¨ng ? §Ó s¶n xuÊt ra ®iÖn n¨ng, tríc hÕt ta ph¶i lµm g× (X©y dùng nhµ m¸y ®iÖn) ? ë nhµ m¸y ®iÖn n¨ng lîng ®Çu vµo lµ nh÷ng n¨ng lîng nµo HS: - Quan s¸t h×nh 32.1 - Nªu c¸c bé phËn chÝnh cña c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn - Tr×nh bµy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng ë nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn GV: Gi¶i thÝch mµu s¾c ë c¸c ®êng èng dÉn níc c¸ch lµm l¹nh h¬i thµnh níc HS: Quan s¸t h×nh 32.2 ? C¸c bé phËn chÝnh cña nhµ m¸y thuû ®iÖn ? Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra ®iÖn n¨ng ë nhµ m¸y thuû ®iÖn GV: ChØ tranh, gi¶i thÝch thªm vÒ viÖc - Môc ®Ých x©y dùng ®Ëp níc 8 I. §iÖn n¨ng: 1. §iÖn n¨ng lµ g×? N¨ng lîng (C«ng) cña dßng ®iÖn gäi lµ ®iÖn n¨ng 2. S¶n xuÊt ®iÖn n¨ng - NhiÖt n¨ng - Thuû n¨ng - C¬ n¨ng - Quang n¨ng - N¨ng lîng nguyªn tö §Òu t¹o ra ®iÖn n¨ng a. Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Than, khÝ ®èt ®un s«i níc, h¬i níc ë nhiÖt ®é cao, ¸p suÊt lín ®Èy lµm quay tua bin h¬i kÐo m¸y ph¸t ®iÖn quay b. Nhµ m¸y thuû ®iÖn Níc d©ng cao, theo ®êng èng dÉn, ®éng n¨ng lín ®Ëp vµo c¸nh qu¹t tua bin níc lµm quay tua bin m¸y ph¸t t¹o ra ®iÖn n¨ng Trương Thị Thanh Thủy- Nh÷ng lîi Ých kh¸c cña nhµ m¸y thuû ®iÖn ? So s¸nh tiÒm n¨ng, u ®iÓm cña nhµ m¸y thuû ®iÖn víi nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn (Ýt « nhiÔm, nguån n¨ng lîng ®Çu vµo kh«ng mÊt tiÒn mua) ? Bé phËn quan träng nhÊt cña nhµ m¸y ®iÖn nguyªn tö ? Qua tr×nh s¶n xuÊt ra ®iÖn ? Nh÷ng chó ý khi x©y dùng nhµ m¸y ®iÖn nguyªn tö (An toµn tuyÖt ®èi) c. Nhµ m¸y ®iÖn nguyªn tö Lß ph¶n øng t¹o ra nhiÖt n¨ng, h¬i níc ë nhiÖt ®é cao ¸p suÊt lín. 3. TruyÒn t¶i ®iÖn n¨ng : - Tõ nhµ m¸y ®Õn khu c«ng nghiÖp dïng ®êng d©y truyÒn t¶i ®iÖn ¸p cao 500 KV, 220KV - §a ®iÖn ®Õn khu d©n c, líp häc dïng ®êng d©y truyÒn t¶i ®iÖn ¸p thÊp ( h¹ ¸p) HS: - Thùc hiÖn yªu cÇu t×m hiÓu vµo 220V - 380V SGK b»ng bót ch× II. Vai trß cña ®iÖn n¨ng : - Nªu ý kiÕn - §iÖn n¨ng lµ nguån n¨ng lîng, nguån - NhËn xÐt, bæ xung ®éng lùc cho c¸c m¸y, thiÕt bÞ GV: Cho VD - Nhê cã ®iÖn n¨ng, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc tù ®éng ho¸ vµ cuéc sèng con ngêi cã ®Êy ®ñ tiÖn nghi, v¨n minh hiÖn ®¹i h¬n 4. Cñng cè - HS: §äc ghi nhí, cho VD - §äc “Cã thÓ em cha biÕt 5. hdvn:- DÆn dß chuÈn bÞ bµi 33 So¹n:0 2/02/2013 Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè Ch¬ng VI: An toµn ®iÖn TiÕt 32- Bµi 33 : An toµn ®iÖn 8A 8B 8C I. Môc tiªu: - HiÓu ®îc nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra tai n¹n ®iÖn, sù nguy hiÓm cña dßng ®iÖn ®èi víi c¬ thÓ ngêi. - BiÕt ®îc mét sè biÖn ph¸p an toµn ®iÖn trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng - Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, an toµn khi sö dông ®iÖn II. ChuÈn bÞ : + §èi víi gi¸o viªn: - Nghiªn cøu SGK vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan - Tranh vÏ phãng to h×nh 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5 SGK - Mét sè dông cô b¶o vÖ an toµn ®iÖn: K×m ®iÖn, bót thö ®iÖn + §èi víi häc sinh: - T×m hiÓu c¸c biÖn ph¸p an toµn ®iÖn trong thùc tÕ ®Þa ph¬ng III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1. æn ®Þnh tæ chøc líp: 2 . KiÓm tra bµi cò: 9 Trương Thị Thanh Thủy? Chøc n¨ng c¸c nhµ m¸y ®iÖn lµ g×? Chøc n¨ng c¸c ®êng d©y dÉn ®iÖn lµ g× ? §iÖn n¨ng cã vai trß g× trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n - Nªu c¸c nguyªn nh©n chÝnh g©y ra tai n¹n ®iÖn ( 3 nguyªn nh©n ) HS:- Quan s¸t tranh h×nh 33.1 SGK HS: Cho VD c¸c trêng hîp tai n¹n do nguyªn nh©n thø 2 HS: Quan s¸t tranh 33.2, m« t¶, kÕt luËn ? Trong trêng hîp nµo d©y ®iÖn cã thÓ bÞ ®øt r¬i vµo ngêi ? Ph¶i ®Ò phßng ra sao HS: Quan s¸t h×nh 33.3 GV: Trong khi sö dông vµ söa ch÷a, ®Ó tr¸nh tai n¹n ®iÖn cÇn tu©n theo c¸c biÖn ph¸p, nguyªn t¾c an toµn ®iÖn HS: - Quan s¸t h×nh 33.4, thùc hiÖn yªu cÇu t×m hiÓu - Tr×nh bµy GV: NhËn xÐt, söa ch÷a, kÕt luËn HS: §äc SGK, tr×nh bµy c¸c nguyªn t¾c GV: Cho VD gi¶i thÝch tõng nguyªn t¾c HS:- Quan s¸t h×nh 33.5 - KÓ tªn, vËt liªu, c«ng dông cña c¸c dông cô an toµn ®iÖn “Tai n¹n ®iÖn x¶y ra rÊt nhanh vµ v« cïng nguy hiÓm, nã cã thÓ g©y ho¶ ho¹n, lµm bÞ th¬ng hoÆc chÕt ngêi” I. V× sao x¶y ra tai n¹n ®iÖn 1. Do ch¹m trùc tiÕp vµo vËt mang ®iÖn - Ch¹m trùc tiÕp vµo d©y dÉn trÇn hoÆc d©y dÉn hë - Sö dông ®å dïng ®iÖn bÞ rß ®iÖn ra ngoµi vá kim lo¹i - Söa ch÷a ®iÖn kh«ng ng¾t nguån ®iÖn 2. Do vi ph¹m kho¶ng c¸ch an toµn ®èi víi líi ®iÖn cao ¸p vµ tr¹m biÕn thÕ - §iÖn phãng qua kh«ng khÝ, qua ngêi 3. Do ®Õn gÇn d©y ®iÖn ®øt r¬i xuèng ®Êt - Ma b·o to, d©y ®iÖn ®øt, kh«ng ®Õn gÇn chç d©y ®iÖn ®øt ch¹m xuèng ®Êt II. Mét sè biÖn ph¸p an toµn ®iÖn 1. Mét sè nguyªn t¾c an toµn ®iÖn khi sö dông ®iÖn - Thùc hiÖn tèt c¸ch ®iÖn d©y dÉn - KiÓm tra c¸ch ®iÖn cña ®å dïng ®iÖn - Thùc hiÖn tèt nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ ®å dïng ®iÖn - Kh«ng vi ph¹m kho¶ng c¸ch an toµn ®èi víi líi ®iÖn cao ¸p 2. Mét sè nguyªn t¾c an toµn trong khi söa ch÷a ®iÖn - C¾t nguån ®iÖn + Rót phÝch c¾m ®iÖn + Rót cÇu ch× + C¾t cÇu dao + Sö dông c¸c dung cô b¶o vÖ an toµn ®iÖn cho mçi c«ng viÖc trong khi söa ch÷a ®Ó tr¸nh bÞ ®iÖn giËt vµ tai n¹n kh¸c - Sö dông vËt lãt c¸ch ®iÖn - Sö dông c¸c dông cô lao ®éng c¸ch ®iÖn - Sö dông c¸c dông cô kiÓm tra 4. Cñng cè :HS §äc ghi nhí, cho VD 5.hDvn: DÆn dß chuÈn bÞ bµi thùc hµnh 10 Trương Thị Thanh Thủy- So¹n:16/02/2013 TiÕt 33-bµi 34:Thùc hµnh: dông cô b¶o vÖ an toµn ®iÖn Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè 8A 8B 8C I. Môc tiªu: - Häc sinh hiÓu ®îc c«ng dông, cÊu t¹o cña mét sè dông cô b¶o vÖ an toµn ®iÖn - Sö dông ®îc mét sè dông cô b¶o vÖ an toµn ®iÖn - Cã ý thøc thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c an toµn ®iÖn trong khi sö dông vµ söa ch÷a ®iÖn - RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, t¸c phong nhanh nhÑn II. ChuÈn bÞ : + §èi víi gi¸o viªn: - Nghiªn cøu SGK vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan + §èi víi häc sinh: - Nghiªn cøu bµi - ChuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o thùc hµnh III. TiÕn tr×nh bµi häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc líp: 2 . KiÓm tra bµi cò: Xen kÏ trong giê 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n GV neâu muïc tieâu, yeâu caàu vaø noäi qui cuûa I. Giai ®o¹n híng dÉn ban ®Çu 1. ChuÈn bÞ tieát thöïc haønh. 2.T×m hiÓu dông cô b¶o vÖ an toµn GV neâu tieâu chí ñaùnh giaù tieát thöïc haønh GV: Chia líp thµnh c¸c nhãm nhá, mçi ®iÖn nhãm kho¶ng 4-5 häc sinh. - C¸c nhãm trëng kiÓm tra dông cô thùc hµnh cña tõng thµnh viªn, mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. 11 Trương Thị Thanh Thủy- H·y nªu mét sè vÝ dô vÒ nh÷ng bé phËn ®îc lµm b»ng vËt liÖu c¸c ®iÖntrong nh÷ng ®å dïng hµng ngµy, chóng ®îc lµm b»ng vËt liÖu g×? ? t¹i sao dßng ®iÖn qua bót thö ®iÖn l¹i kh«ng g©y nguy hiÓm cho ngêi sö dông? GV: Híng dÉn lµm mÉu häc sinh quan s¸t vµ lµm theo. 3. T×m hiÓu bót thö ®iÖn a. Quan s¸t vµ m« t¶ cÊu t¹o bót thö ®iÖn b. nguyªn lý lµm viÖc c. Sö dông bót thö ®iÖn II: Giai ®o¹n tæ chøc thùc hµnh 1. T×m hiÓu dông cô b¶o vÖ an toµn ? §Æc ®iÓm vÒ cÊu t¹o cña c¸c dông cô ®ã ®iÖn: Th¶m c¸ch ®iÖn, g¨ng tay cao ? PhÇn c¸ch ®iÖn ®îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu su, ñng cao su, k×m ®iÖn g×? ? C¸ch sö dông Sau khi quan s¸t m« t¶ em h·y ghi vµo môc 1 b¸o c¸o thùc hµnh 2. T×m hiÓu bót thö ®iÖn Quan s¸t m« t¶ cÊu t¹o bót thö ®iÖn GV híng dÉn hs c¸ch sö dông bót thö ®iÖn Häc sinh lµm b¸o c¸o thùc hµnh Häc sinh thùc hiÖn bµi tËp theo nhãm ®· ®îc ph©n c«ng III. Giai ®o¹n kÕt thóc thùc hµnh - VÒ c«ng t¸c chuÈn bÞ Tæng kÕt vµ ®¸nh gi¸ thùc hµnh - kÕt qu¶ thùc hiÖn -Giaùo vieân cho HS töï ñaùnh giaù tieát thöïc - Th¸i ®é häc tËp haønh cuûa nhoùm mình sau ñoù cho HS kieåm tra cheùo keát quaû thöïc haønh cuûa nhoùm baïn. -Giaùo vieân nhaän xeùt . 4.Cñng cè:-Theo tõng phÇn 5. HDVN: - HS chuaån bò tieáp baøi: “TH:Cøu ngêi bÞ tai n¹n ®iÖn” 12 Trương Thị Thanh ThủySo¹n:23/02/2013 TiÕt 34 - bµi 35: THùC HµNH: Cøu ngêi bÞ tai n¹n ®iÖn Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè 8A 8B 8C I. Môc tiªu: - BiÕt c¸ch t¸ch n¹n nh©n ra khái nguån ®iÖn - BiÕt c¸ch s¬ cøu n¹n nh©n do bÞ ®iÖn giËt - RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, t¸c phong nhanh nhÑn, ph¶n øng tèt khi gÆp ngêi bÞ tai n¹n ®iÖn II. ChuÈn bÞ : + §èi víi gi¸o viªn: - Nghiªn cøu SGK vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan - Tranh phãng to h×nh 35.1 - 35.4 SGK - V¶i kh«, v¸n gç, sµo tre + §èi víi häc sinh: - Nghiªn cøu bµi - Mçi tæ: 1 sµo tre, 1 gËy gç kh«, v¸n gç kh«, v¶i kh«, 1chiÕu (hoÆc nilon) ®Ó tr¶i khi thùc hµnh - ChuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o thùc hµnh III. TiÕn tr×nh bµi häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc líp: 2 . KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n GV neâu muïc tieâu, yeâu caàu vaø noäi qui cuûa tieát thöïc haønh. GV neâu tieâu chí ñaùnh giaù tieát thöïc haønh GV: Chia líp thµnh c¸c nhãm nhá, mçi nhãm kho¶ng 4-5 häc sinh. - C¸c nhãm trëng kiÓm tra dông cô thùc hµnh cña tõng thµnh viªn, mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. Thöïc haønh taùch naïn nhaân ra khoûi nguoàn ñieän GV: Cho häc sinh quan s¸t t×nh huèng 1 vµ tr¶ lêi c©u hái SGK - C¸c nhãm th¶o luËn ®Ó sö lý ®óng nhÊt GV tieán haønh laøm maãu. GV: Cho häc sinh quan s¸t h×nh I. Giai ®o¹n híng dÉn ban ®Çu 1. ChuÈn bÞ 2.T¸ch n¹n nh©n ra khái nguån ®iÖn 4. S¬ cøu n¹n nh©n II: Giai ®o¹n tæ chøc thùc hµnh 1. T×nh huèng 1: N¹n nh©n ch¹m vµo vËt mang ®iÖn trªn mÆt ®Êt * C¸ch gi¶i cøu: T×m c¸ch c¾t nguån ®iÖn 2.T×nh huèng 2: N¹n nh©n bÞ d©y ®iÖn ®øt ®Ì lªn ngêi * C¸ch gi¶i cøu: §øng trªn v¸n gç kh«, dïng sµo tre, gç kh« hÊt d©y ®iÖn ra khái ngêi n¹n nh©n 13 Trương Thị Thanh Thủy35.2 t×nh huèng 2. Em h·y chän mét trong nh÷ng c¸ch 3.T×nh huèng 3: N¹n nh©n bÞ n¹n trªn cao sö lý hay nhÊt * C¸ch gi¶i cøu: HS: Th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi c©u Dïng vËt mÒm lãt bªn díi ®Êt sau ®ã t×m hái c¸ch c¾t nguån ®iÖn Gv theo doõi vaø höôùng daãn kòp thôøi caùc noäi dung thöïc haønh cuûa HS. Thùc hµnh s¬ cøu n¹n nh©n: 1.Ph¬ng ph¸p n»m sÊp: Thöïc haønh sô cöùu naïn nhaân GV: Cho häc sinh quan s¸t h×nh 35.3 ph¬ng ph¸p n»m sÊp HS: Quan s¸t lµm theo. GV: Cho häc sinh quan s¸t h×nh 2. Ph¬ng ph¸p hµ h¬i thæi ng¹t: 35.4 hµ h¬i thæi ng¹t. GV: Híng dÉn lµm mÉu häc sinh Häc sinh lµm b¸o c¸o thùc hµnh quan s¸t vµ lµm theo. GV: Chän ph¬ng ph¸p phï hîp víi giíi tÝnh cña häc sinh ®Ó thùc hµnh. Häc sinh thùc hiÖn bµi tËp theo III. Giai ®o¹n kÕt thóc thùc hµnh nhãm ®· ®îc ph©n c«ng - VÒ c«ng t¸c chuÈn bÞ Tæng kÕt vµ ®¸nh gi¸ thùc hµnh - kÕt qu¶ thùc hiÖn -Giaùo vieân cho HS töï ñaùnh giaù tieát - Th¸i ®é häc tËp thöïc haønh cuûa nhoùm mình sau ñoù cho HS kieåm tra cheùo keát quaû thöïc haønh cuûa nhoùm baïn. Giaùo vieân nhaän xeùt . 4. Cñng cè: Theo tõng phÇn 5. HDVN: §äc tríc bµi VËt liÖu kÜ thuËt ®iÖn Ch¬ng VII : §å dïng ®iÖn gia ®×nh So¹n: 09/03/2014 TiÕt 35-Bµi 36 vËt liÖu kÜ thuËt ®iÖn Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè 8A 8B 8C I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: BiÕt ®îc vËt liÖu dÉn ®iÖn, vËt liÖu c¸ch ®iÖn, vËt liÖu dÉn tõ. HiÓu ®îc ®Æc tÝnh vµ c«ng dông cña mçi lo¹i vËt liÖu kü thuËt ®iÖn. 14 Trương Thị Thanh Thủy-Kü n¨ng:Quan s¸t, ph©n tÝch, tæng hîp. -Th¸i ®é: Gi¸o dôc lßng yªu m«n häc, cã ý thøc nghiªm tóc . II. ChuÈn bÞ : + §èi víi gi¸o viªn: - Nghiªn cøu SGK vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan - Tranh vÏ phãng to h×nh 36.1, 36.2, b¶ng 36.1 SGK - Bé mÉu vËt vËt liÖu kÜ thuËt ®iÖn III. TiÕn tr×nh bµi häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc líp: 2 . KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi: Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh - Giíi thiÖu c¸c vËt liÖu dïng ®Ó chÕ t¹o ®å Dùa vµo ®Æc tÝnh vµ c«ng dông ngêi dïng thiÕt bÞ ®iÖn gäi lµ vËt liÖu kÜ thuËt ta ph©n vËt liÖu kü thuËt thµnh 3 ®iÖn lo¹i chÝnh: HS: §äc SGK, nªu c¬ së ph©n lo¹i - VËt liÖu dÉn ®iÖn - VËt liÖu c¸ch ®iÖn - VËt liÖu dÉn tõ I. VËt liÖu dÉn ®iÖn HS: §äc SGK, tr¶ lêi c©u hái vÊn ®¸p - VËt liÖu cho dßng ®iÖn ch¹y qua gäi ? Nªu ®Æc tÝnh cña vËt liÖu dÉn ®iÖn lµ vËt liÖu dÉn ®iÖn ? §iÖn trë suÊt - VËt liÖu dÉn ®iÖn cã ®iÖn trë xuÊt ? KÓ tªn c¸c vËt liÖu dÉn ®iÖn nhá: 10-6—10-8m ? øng dông tõng lo¹i - Kim lo¹i GV: - Gi¶i thÝch kh¸i niÖm ®iÖn trá suÊt: + Vµng, b¹c: lµm vi m¹ch, linh kiÖn §iÖn trá suÊt lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho sù quý c¶n trë dßng ®iÖn cña mét lo¹i vËt liÖu + §ång, nh«m, hîp kim ®ång nh«m - Cho VD vÒ øng dông cña vËt liÖu dÉn lµm d©y ®iÖn, bé phËn dÉn ®iÖn trong ®iÖn c¸c TB§ HS:- NhËn biÕt c¸c mÉu vËt ®îc lµm b»ng + Hîp kim Pheroniken, nicrom khã vËt liÖu dÉn ®iÖn nãng ch¶y, chÕ t¹o d©y bµn lµ, má hµn, bµn lµ, bÕp ®iÖn HS:- NhËn biÕt vËt liÖu c¸ch ®iÖn trong c¸c mÉu vËt GV: Gi¶i thÝch vÒ tuæi thä, hiÖn tîng giµ ho¸ cña vËt liÖu c¸ch ®iÖn - Khi ®å dïng ®iÖn lµm viÖc, do t¸c ®éng cña nhiÖt ®é, chÊn ®éng vµ c¸c t¸c ®éng lÝ ho¸ kh¸c, vËt liÖu c¸ch ®iÖn sÏ bÞ giµ ho¸ - ë nhiÖt ®é cho phÐp, tuæi thä cña vËt liÖu c¸ch ®iÖn : 10 – 20 n¨m -Khi nhiÖt ®é lµm viÖc qu¸ nhiÖt ®é cho phÐp tõ 80 – 10 0C, tuæi thä cña vËt liÖu c¸ch ®iÖn chØ cßn mét nöa HS: Quan s¸t h×nh 3.6 GV:- Gi¶ng gi¶i vÒ cÊu t¹o m¸y biÕn ¸p - Gi¶i thÝch vÒ tõ trêng 15 II. VËt liÖu c¸ch ®iÖn - Kh«ng cho dßng ®iÖn ch¹y qua - Cã ®iÖn trë suÊt lín 108—1013m - Lµm giÊy, thuû tinh, nhùa ebonit. III. VËt liÖu dÉn tõ - Cho ®êng søc tõ ch¹y qua Trương Thị Thanh ThủyHS: - KÓ tªn thiÕt bÞ ®iÖn cã cÊu t¹o t¬ng - ThÐp kÜ thuËt ®iÖn: Anico, Ferit.. tù - Lµm lâi dÉn tõ cña nam ch©m ®iÖn, - §äc SGK, nªu ®Æc tÝnh cña vËt liÖu dÉn lâi MBA, lâi m¸y ph¸t ®iÖn tõ, kÓ tªn øng dông cña c¸c lo¹i vËt liÖu dÉn tõ 4. Cñng cè:-HS Thùc hiÖn bµi tËp cuèi bµi - §äc phÇn ghi nhí 5.HDVN: ChuÈn bÞ bµi 38 So¹n: 16/03/2014 TiÕt 36-Bµi 38: §å dïng lo¹i ®iÖn - quang: §Ìn sîi ®èt Ngµy gi¶ng Lãp- SÜ sè 8A 8B 8C I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu ®îc cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña ®Ìn sîi ®èt HiÓu ®îc c¸c ®Æc ®iÓm cña ®Ìn ®Ìn sîi ®èt, - Kü n¨ng: HiÓu ®îc u nhîc ®iÓm cña mçi lo¹i ®Ìn ®Ó lùa chän hîp lý®Ìn chiÕu s¸ng trong nhµ. - Th¸i ®é: Cã ý thøc dïng ®Ìn sîi ®èt ®óng c¸c nguyªn t¾c kü thuËt vµ tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng. II. ChuÈn bÞ: + §èi víi gi¸o viªn - Tranh vÏ phãng to theo bµi: H×nh 38.1  38.2 - MÉu vËt: §Ìn sîi ®èt ®u«i xo¸y. §ui gµi, ®ui xo¸y III. TiÕn tr×nh lªn líp 1. æn ®Þnh líp 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n - Nªu xuÊt sø ®Ìn sîi ®èt, ®Ìn huúnh quang.. 16 Trương Thị Thanh Thủy- Nguyªn lý ®Ìn ®iÖn - C¬ së ph©n lo¹i - C¸c lo¹i ®Ìn ®iÖn. GV: Nªu s¬ lîc nguyªn lý lµm viÖc cña 3 lo¹i ®Ìn. HS: Quan s¸t ®Ó thÊy øng dông mçi lo¹i ®Ìn h×nh 38.1 HS: Quan s¸t tranh h×nh 38.2, mÉu vËt ? Nªu cÊu t¹o ®Ìn sîi ®èt ? §Ìn sîi ®èt gåm mÊy phÇn ? KÓ tªn ? Nªu cÊu t¹o sîi ®èt Dïng bót ch× ®iÒn vµo SGK ? CÊu t¹o cña sîi ®èt GV: Gi¶i thÝch v× sao ph¶i dïng hîp kim vonfram, d¹ng lß so xo¾n. V× sao ph¶i hót hÕt kh«ng khÝ ( T¹o ch©n kh«ng ) vµ b¬m khÝ tr¬ vµo bãng? HS: Quan s¸t bãng GV: Gi¶i thÝch viÖc sö dông khÝ tr¬ (khÝ tr¬: HÇu nh kh«ng ho¹t ®éng hãa häc => t¨ng tuæi thä d©y tãc) ? Nªu yªu cÇu ®èi víi kÝch thíc bãng ? §u«i ®Ìn ®îc lµm b»ng g×? cã cÊu t¹o nh thÕ nµo? HS: L¾p ®Ìn vµo ®ui phï hîp kiÓu, c«ng suÊt, ®iÖn ¸p. ? Em h·y ph¸t biÓu t¸c dông ph¸t quang cña dßng ®iÖn ? Nªu nguyªn lý lµm viÖc sau khi thùc hiÖn yªu cÇu t×m hiÓu. ? Nªu ®Æc ®iÓm cña ®Ìn sîi ®èt ? V× sao sö dông ®Ìn sîi ®èt ®Ó chiÕu s¸ng kh«ng tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng GV: Gi¶i thÝch nguyªn nh©n hiÖu suÊt ph¸t quang thÊp - §äc sè liÖu kü thuËt ghi trªn ®Ìn mÉu vËt. - Gi¶i thÝch ý nghÜa §Ìn sîi ®èt thêng dïng ë ®©u ? I. Ph©n lo¹i ®Ìn điện - C¨n cø vµo nguyªn lý lµm viÖc: + §Ìn sîi ®èt + §Ìn huúnh quang 17 Trương Thị Thanh Thủy+ §Ìn phãng ®iÖn (cao ¸p thñy ng©n, cao ¸p natri) II. §Ìn sîi ®èt 1. CÊu t¹o: 3 bé phËn chÝnh a. Sîi ®èt ( d©y tãc) - D©y kim lo¹i d¹ng lß xo xo¾n. - B»ng vonfram - BiÕn ®æi ®iÖn n¨ng->quang n¨ng b. Bãng thñy tinh - Thñy tinh chÞu nhiÖt - Hót hÕt kh«ng khÝ vµ b¬m khÝ tr¬ vµo ®Ó t¨ng tuæi thä cña sîi ®èt - KÝch thíc bãng ph¶i ®ñ lín Bãng s¸ng Bãng mê. c. §u«i ®Ìn: - §ång hoÆc s¾t tr¸ng kÏm ®îc g¾n chÆt víi bãng thñy tinh. - Trªn ®u«i cã hai cùc tiÕp xóc ®u«i ng¹nh (®u«i gµi) ®u«i xo¸y 2. Nguyªn lý lµm viÖc: - Khi ®ãng ®iÖn, dßng ®iÖn ch¹y qua d©y tãc -> D©y tãc nãng lªn ®Õn t0 cao -> d©y tãc ®Ìn ph¸t s¸ng. 3. §Æc ®iÓm cña ®Ìn sîi ®èt. a. §Ìn ph¸t ra ¸nh s¸ng liªn tôc b. HiÖu suÊt ph¸t quang thÊp c. Tuæi thä thÊp 4. Sè liÖu kü thuËt U®m: 127v; 220v P®m: 15w, 25w, 40w, 60w...300w 5. Sö dông - Thêng xuyªn lau bôi 4. Cñng cè: HS: ®äc ghi nhí 5. HDVN: DÆn dß: ChuÈn bÞ bµi sau §Ìn huúnh quang 18 Trương Thị Thanh Thủy- So¹n: 16/03/2014 TiÕt 37 - Bµi 39: ®Ìn huúnh quang Ngµy gi¶ng Lãp- SÜ sè 8A 8B 8C I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu ®îc cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña ®Ìn huúnh quang. HiÓu ®îc c¸c ®Æc ®iÓm cña ®Ìn huúnh quang -Kü n¨ng: HiÓu ®îc u nhîc ®iÓm cña mçi lo¹i ®Ìn ®Ó lùa chän hîp lý®Ìn chiÕu s¸ng trong nhµ. - Th¸i ®é: Cã ý thøc dïng ®Ìn huúnh quang ®óng c¸c nguyªn t¾c kü thuËt vµ tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng. II. ChuÈn bÞ: + §èi víi gi¸o viªn - Tranh 39.1, 39.2 - MÉu vËt: §Ìn huúnh quang, ®Ìn compac, ®u«i gµi, ®u«i ng¹nh III. TiÕn tr×nh lªn líp 1. æn ®Þnh líp 2. KiÓm tra bµi cò: Nªu cÊu t¹o , nguyªn lý lµm viÖc , ®Æc ®iÓm cña ®Ìn sîi ®èt? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I. §Ìn èng huúnh quang. 1.CÊu t¹o: gåm - èng thñy tinh - Hai ®iÖn cùc a. èng thñy tinh - ChiÒu dµi: 0,3m - 2,4m - MÆt trong èng phñ líp bét huúnh quang - Chøa h¬i thñy ng©n vµ khÝ tr¬ b. §iÖn cùc - D©y vonfram - D¹ng lß xo xo¾n. - §iÖn cùc ®îc tr¸ng mét líp bari -oxit ®Ó ph¸t ra ®iÖn tö -Mçi ®iÖn cùc cã hai ®Çu tiÕp ®iÖn ®a ra ngoµi qua ch©n ®Ìn nèi víi nguån ®iÖn 2. Nguyªn lý lµm viÖc: GV: Gi¶i thÝch vÒ nguyªn lý lµm viÖc. - Khi ®ãng ®iÖn, hiÖn tîng phãng ®iÖn gi÷a hai ®iÖn cùc cña ®Ìn t¹o ra tia tö ngo¹i, tia tö ngo¹i t¸c dông vµo líp bét huúnh quang => 19 HS: §äc SGK Nghiªn cøu mÉu vËt Quan s¸t h×nh 39.1 => Nªu tªn, cÊu t¹o c¸c bé phËn cña ®Ìn huúnh quang. HS: Quan s¸t kü èng thñy tinh, nªu cÊu t¹o. Thùc hiÖn yªu cÇu t×m hiÓu. GV: Gi¶i thÝch: Líp bét huúnh quang cã t¸c dông lµm ®Ìn ph¸t s¸ng khi bÞ tia tö ngo¹i t¸c ®éng. HS: Quan s¸t h×nh vÏ 39.1. => Nªu cÊu t¹o cña ®iÖn cùc. Trương Thị Thanh Thủy®Ìn ph¸t s¸ng. Mµu ®Ìn phô thuéc chÊt huúnh quang. 3. §Æc ®iÓm cña ®Ìn èng huúnh quang: a. HiÖn tîng nhÊp nh¸y. HS: - §äc SGK b. HiÖu suÊt ph¸t quang cao h¬n ®Ìn sîi ®èt. - Xem l¹i bµi ®Ìn sîi ®èt. => So s¸nh, nªu ®Æc ®iÓm cña ®Ìn c. Tuæi thä: 8000 giê. èng huúnh quang. d. Måi phãng ®iÖn. GV: Gi¶i thÝch nguyªn nh©n cña hiÖn t- 4. Sè liÖu kü thuËt îng nhÊp nh¸y, måi phãng ®iÖn U®m : 127V, 220V HS: Quan s¸t mÉu vËt, ®äc sè liÖu KT. - ChiÒu dµi èng:0,6 => P®m = 18w,20w 1,2 => P®m = 36w, 40w HS: §äc SGK, c¨n cø kinh nghiÖm b¶n th©n => Nªu c¸ch sö dông ®Ìn huúnh quang. HS: - Quan s¸t mÉu vËt - §äc SGK - So s¸nh ®iÓm kh¸c ®Ìn huúnh quang víi ®Ìn com pac. ? So s¸nh u nhîc ®iÓm cña ®Ìn huúnh quang víi ®Ìn sîi ®èt HS: Thùc hiÖn yªu cÇu t×m hiÓu Ch÷a bµi GV: NhËn xÐt kÕt luËn 5. Sö dông: - Thêng xuyªn lau chïi ®Ó ph¸t s¸ng tèt II. §Ìn compac huúnh quang. - ChÊn lu ®Æt trong ®u«i ®Ìn. - HiÖu suÊt ph¸t quang gÊp bèn lÇn ®Ìn sîi ®èt. III. So s¸nh ®Ìn sîi ®èt vµ ®Ìn huúnh quang. * §Ìn sîi ®èt: -¦u ®iÓm : + kh«ng cÇn chÊn lu + ¸nh s¸ng liªn tôc Nhîc ®iÓm: + Kh«ng tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng + Tuæi thä thÊp. * §Ìn huúnh quang: -¦u ®iÓm : + tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng + tuæi thä cao. Nhîc ®iÓm:+¸nh s¸ng kh«ng liªn tôc + CÇn chÊn lu 4. Cñng cè: HS: ®äc ghi nhí 5. HDVN: ChuÈn bÞ bµi sau Thùc hµnh §Ìn ống huúnh quang So¹n:16/03/2014 TiÕt 38-Bµi 40: Thùc hµnh : ®Ìn èng huúnh quang. Ngµy gi¶ng Lãp- SÜ sè 8A 8B 8C I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: BiÕt ®îc cÊu t¹o cña ®Ìn èng huúnh quang,chÊn lu,t¾cte HiÓu nguyªn t¾c lµm viÖc vµ c¸ch sö dông ®Ìn èng huúnh quang - Kü n¨ng: BiÕt l¾p m¹ch ®Ìn huúnh quang 20
- Xem thêm -