Tài liệu Giáo án công nghệ 9 cả năm_cktkn_bộ 12

  • Số trang: 575 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

1. C¬ khÝ: Bµi Bµi 17 Tªn bµi Vai trß cđa c¬ khÝ trong s¶n xut vµ ®i sng §Þa ch tÝch hỵp I. Vai trß cđa c¬ khÝ - Sư dơng s¶n phm cđa c¬ khÝ, c«ng n¨ng cđa m¸y c¬ khÝ tit kiƯm n¨ng lỵng ®Ĩ s¶n xut ra s¶n phm, thit bÞ 1 Ni dung tIch hỵp sư dơng trong c¸c ngµnh kinh t. - Gi¶m nhĐ lao ®ng cđa con ngi. 2 Bµi 18 Vt liƯu c¬ khÝ II. TÝnh cht c¬ b¶n cđa vt liƯu c¬ khÝ La chn vt liƯu c¬ khÝ ph hỵp víi yªu cÇu ch t¹o, sư dơng t¹o n¨ng xut lao ®ng cao gi¶m tiªu tn n¨ng lỵng kh«ng cÇn thit (nhiƯt n¨ng, ®iƯn n¨ng...). 3 Bµi 19 Thc hµnh Vt liƯu c¬ khÝ Bµi 20 Dơng cơ c¬ khÝ Bµi 21 Ca vµ ®ơc kim lo¹i Ph©n biƯt vt liƯu kim lo¹i vµ phi kim lo¹i 4 La chn ®ĩng vt liƯu - chn ph¬ng ¸n gia c«ng p gi¶m n¨ng lỵng trong s¶n xut. Bµi 22 Dịa vµ khoan kim lo¹i Bµi 23 Thc hµnh ®o vµ v¹ch du Sư dơng ®ĩng dơng cơ c¬ khÝ khi gia c«ng, hiĨu r k thut sư dơng c¸c dơng cơ c¬ khÝ, tÝnh to¸n vt liƯu hỵp lý s tit kiƯm thi gian s¶n s¶n xut, t¹o n¨ng xut lao ®ng cao, gi¶m chi phÝ n¨ng lỵng cÇn thit. 5 Bµi 24 Kh¸i niƯm vỊ chi tit m¸y vµ l¾p ghÐp I. Kh¸i niƯm vỊ chi tit m¸y Sư dơng chi tit m¸y trong c¸c nhm chi tit hoỈc cơm chi tit trong sưa ch÷a, thay th tit kiƯm nguyªn vt liƯu vµ n¨ng lỵng s¶n xut c¸c tit m¸y. 6 Bµi 25 Mi ghÐp c ®Þnh, mi - Sư dơng c¸c lo¹i mi ghÐp ghÐp kh«ng th¸o ®ỵc trong c¬ khÝ ®Ĩ tit kiƯm nguyªn liƯu, n¨ng lỵng ch C¸c ni dung vỊ cu t¹o ra c¸c chi tit gp phÇn tit t¹o ®Ỉc ®iĨm vµ ng dơng cđa c¸c lo¹i mi kiƯm n¨ng lỵng. ghÐp Bµi 26 Mi ghÐp th¸o ®ỵc - La chn c¸c mi ghÐp ph hỵp víi yªu cÇu sư dơng, ®¸p ng ®ỵc yªu 7cÇu k thut Bµi 27 Bµi 28 Mi ghÐp ®ng tit kiƯm ®ỵc n¨ng lỵng sư dơng trong ch t¹o vµ s¶n Thc hµnh ghÐp ni chi xut. tit Bµi 29 TruyỊn chuyĨn ®ng Bµi 30 Bin ®ỉi chuyĨn ®ng Nguyªn t¾c, cu t¹o, ng dơng cđa c¸c b truyỊn chuyĨn ®ng 8 Bµi 31 Thc hµnh truyỊn vµ bin ®ỉi chuyĨn ®ng - Nh c c¸c b truyỊn chuyĨn ®ng con ngi ch cÇn mt ngun ®ng lc c thĨ truyỊn t¶i ®n nhiỊu lo¹i m¸y c«ng t¸c ph hỵp víi tÝnh cht c«ng viƯc. - C thĨ thay ®ỉi tc ® cđa c¸c m¸y c«ng t¸c mµ kh«ng cÇn ngun ®ng lc9c c«ng sut lín, tiªu hoa nhiỊu n¨ng l- 2. K thut ®iƯn Bµi 32 Vai trß cđa ®iƯn n¨ng trong k I. §iƯn n¨ng - HiĨu ®iƯn n¨ng ®ỵc Khi d¹y phÇn nµy gi¸o viªn cho hc sinh liªn hƯ s¶n xut do bin ®ỉi nhiỊu thc t ®Ĩ hiĨu r h¬n vỊ ni dung sư dơng vµ tit ki d¹ng n¨ng lỵng kh¸c n¨ng lỵng ni chung vµ n¨ng lỵng ®iƯn ni riªng. th«ng qua c¸c nhµ m¸y ®iƯn ®Ĩ t ® thy r n¨ng lỵng ®iƯn kh«ng ph¶i lµ ngun v« tn, ph¶i tit 10 thut vµ ®i sng II. Vai trß cđa ®iƯn n¨ng kiƯm. - TruyỊn t¶i ®iƯn n¨ng t n¬i s¶n xut ®n n¬i tiªu dng c tỉn tht n¨ng lỵng v× vy cÇn ¸p dơng biƯn ph¸p n©ng cao ®iƯn ¸p khi truyỊn t¶i ®Ĩ gi¶m tỉn 11 tht. - §iƯn n¨ng c vai trß quan trng trong viƯc ung cp n¨ng lỵng cho c¸c m¸y mc, thit bÞ vµ ph¬ng tiƯn ho¹t ®ng ®Ĩ phơc vơ s¶n xut vµ ®i sng. Con ngui cÇn ph¶i tit 12 kiƯm, sư dơng hỵp lÝ n¨ng lỵng ®iƯn trong s¶n xut vµ ®i sng ®Ĩ gp phÇn tit kiƯn n¨ng lỵng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn. Bµi 33 An toµn ®iƯn 13 Bµi 34 Thc hµnh - Dơng cơ b¶o vƯ an toµn ®iƯn I. Nguyªn nh©n g©y tai n¹n ®iƯn 14 - C¸c nguyªn nh©n g©y tai n¹n ®iƯn trong ® c v d©y dn bÞ ®t s g©y tỉn tht n¨ng lỵng ®iƯn. Bµi 35 Thc hµnh – Cu ngi bÞ tai n¹n ®iƯn II. Mt s biƯn ph¸p an toµn ®iƯn - ¸p dơng c¸c biƯn ph¸p an toµn ®iƯn ®Ĩ tr¸nh hoa n¨ng lỵng ®iƯn trªn m¹ch ®iƯn vµ c¸c thit ®iƯn. - Dng qu¸ t¶i víi líi ®iƯn, lµm ®iƯn ¸p bÞ gi kh«ng ®¶m b¶o ®ỵc hiƯu sut cđa c¸c thit bÞ (®Ì c«ng sut m¸y ®iƯn gi¶m) l·ng phÝ ®iƯn n¨ng. Bµi 36 I. Vt liƯu dn ®iƯn La chn ®ĩng vt liƯu, ph 15 Vt liƯu k thut ®iƯn II. Vt liƯu c¸ch ®iƯn III. Vt liƯu dn t hỵp víi c«ng viƯc sư dơng, ®¸p ng yªu cÇu k thut lµm gi¶m tỉn tht ®iƯn, tit kiƯm nguyªn vt liƯu ®iƯn. VÝ dơ: Trong ch t¹o m¸y ®iƯn, chn vt liƯu dn t tt lµm gi¶m dßng phuc«, 16 gi¶m tỉn hao v× nhiƯt. Bµi 37 Ph©n lo¹i vµ s liƯu I. Ph©n lo¹i ® dng ®iƯn k thut cđa ® dng ®iƯn II. S liƯu cđa ® dng 17 - Ph©n lo¹i ® dng ®iƯn ®Ĩ x¸c ®Þnh c¸c nhm ® ®iƯn, giĩp thay th c¸c thit bÞ ph hỵp gi¶m ® n¨ng tiªu tn. VÝ dơ: C thĨ thay bng ®Ìn hunh qu cho bng ®Ìn sỵ ®t. - X¸c ®Þnh s liƯu k thut cđa thit bÞ vµ ® dng ® ®Ĩ thit k, chn thit bÞ c s liƯu ph hỵp víi tÝch ®iƯn Bµi 38 § dng lo¹i ®iƯn II. §Ìn sỵi ®t quang - ®Ìn sỵi ®t Bµi 39 §Ìn hunh quang c«ng viƯc, yªu cÇu sư dơng gi¶m tiªu tn ®iƯn n¨n La chn ®Ìn sỵi ®t c c«ng sut ph hỵp víi tÝnh c«ng viƯc, ®¶m b¶o ®ỵc c¸c yªu cÇu chiu s¸ng, dơ: ®c s¸ch, ®Ìn ngđ, ®Ìn cÇu thang... lµ sư d ®ung svµ tit kiƯm n¨ng lỵng ®iƯn. 18 Bµi 40 Thc hµnh - ®Ìn ng II. §Ìm compac hunh hunh quang quang III. So s¸nh ®Ìn sỵi ®t vµ ®Ìn hunh quang 19 - Sư dơng ®Ìn compac hunh quang víi hiªu sut quang lín gp 4 lÇn ®Ìn sỵi ®t, ph hỵp víi tÝnh ch dơng lµm gi¶m tiªu thơ c«ng sut ®iƯn gp phÇn kiƯm n¨ng lỵng. - So s¸nh nh÷ng u ®iĨm vỊ hiƯu sut vµ tiªu thu c sut ®iƯn ®Ĩ c la chn lo¹i bng ®Ìn ph hỵp víi c viƯc vµ tit kiƯm ®ỵc n¨ng lỵng ®iƯn. Bµi 41 § dng lo¹i ®iƯn II. Bµn lµ ®iƯn: nhiƯt - Bµn lµ Lµ dơng cơ tiªu thơ nhiỊu ®iƯn n¨ng lỵng ®iƯn. - HiĨu nguyªn t¾c lµm viƯc, c¸c s liƯu k thut vµ c sư dơng bµn lµ ®iƯn nh»m ®¸p ng ®ỵc mơc ® cđa c«ng viƯc vµ gi¶m tiªu thu n¨ng lỵng ®iƯn kiƯm). - Ch sư dơng bµn lµ ®iƯn khi tht cÇn thit, ®iỊu c nhiƯt ® ph hỵp ®Ĩ gi¶m thi gian tiªu thơ n¨ng l ®iƯn. 20
- Xem thêm -