Tài liệu Giáo án công nghệ 9 cả năm_cktkn_bộ 11_2

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

NS:16 /8/ 2014 NG: /8/2014 ___ HäC K× I___ TiÕt 1 Bµi 1. Giíi thiÖu nghÒ ®iÖn d©n dông A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - HiÓu ®îc vÞ trÝ vai trß cña nghÒ ®iÖn d©n dông ®èi víi ®êi sèng vµ s¶n xuÊt. - HiÓu biÕt ®îc mét sè th«ng tin c¬ b¶n vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông. 2. Kü n¨ng: - BiÕt ®îc mét sè biÖn ph¸p an toµn lao ®éng trong nghÒ ®iÖn d©n dông. - Quan s¸t, t×m hiÓu vµ ph©n tÝch. 3. Th¸i ®é: Say mª høng thó ham thÝch m«n häc. BiÕt b¶o vÖ m«i trêng. b. Ph¬ng ph¸p- ph¬ng tiÖn: 1. Ph¬ng ph¸p: Nªu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò; th¶o luËn nhãm… 2. Ph¬ng tiÖn: a. Gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, gi¸o ¸n, tµi liÖu tham kh¶o, tranh ¶nh. b. Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, vë ghi, mét sè bµi th¬ ca ngîi nghÒ ®iÖn. c. TiÕn tr×nh h® d¹y häc: I. Tæ chøc: 9A: 9B: 9C: II. KiÓm tra: Th«ng b¸o néi dung m«n häc; quy ®Þnh cña bé m«n. III. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: Trong cuéc sèng hµng ngµy chóng ta thêng xuyªn ®îc tiÕp xóc víi ®iÖn. VËy ®iÖn n¨ng cã vai trß nh thÕ nµo trong cuéc sèng hµng ngµy ta ®i t×m hiÓu néi dung bµi h«m nay. Ho¹t ®éng cña GV & HS Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu néi dung vai trß, vÞ trÝ cña nghÒ ®iÖn d©n dông trong sx vµ ®êi sèng: GV: Cho häc sinh ®äc th«ng tin SGK –5 ? Vai trß vµ vÞ trÝ cña nghÒ ®iÖn trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh thÕ nµo? HS: Sau khi ®äc th«ng tin vµ nghiªn cøu c©u hái vµ tr¶ lêi I. Vai trß vµ vÞ trÝ cña nghÒ ®iÖn d©n dông trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. - NghÒ ®iÖn d©n dông rÊt ®a d¹ng ho¹t ®éng chñ yÕu trong c¸c lÜnh vùc sö dông ®iÖn n¨ng phôc vô cho ®êi sèng, sinh ho¹t vµ lao ®éng s¶n xuÊt cña c¸c hé tiªu dïng ®iÖn. Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu ®Æc ®iÓm yªu cÇu cña nghÒ ®iÖn. GV: Cho häc sinh nghiªn cøu th«ng II. §Æc ®iÓm yªu cÇu cña nghÒ ®iÖn. tin s¸ch gi¸o khoa 1. §èi tîng lao ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông: ? §èi tîng lao ®éng cña nghÒ ®iÖn lµ - §èi tîng lao ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông bao gåm: g×? + ThiÕt bÞ b¶o vÖ ®ãng c¾t vµ lÊy ®iÖn. HS: Sau khi ®äc th«ng tin vµ nghiªn + Nguån ®iÖn mét chiÒu vµ xoay chiÒu ®iÖn ¸p thÊp cøu c©u hái vµ tr¶ lêi díi 380V. + ThiÕt bÞ ®o lêng ®iÖn GV: Thèng nhÊt, kÕt luËn. + VËt liÖu vµ dông cô lµm viÖc cña nghÒ ®iÖn. + C¸c lo¹i ®å dïng ®iÖn 2. Néi dung lao ®éng cña nghÒ ®iÖn: - Néi dung lao ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông bao gåm GV: Tæ chøc cho HS t×m hiÓu néi nh÷ng lÜnh vùc: dung cña nghÒ ®iÖn d©n dông. + L¾p m¹ng ®iÖn s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t: ? Theo em néi dung lao ®éng cña VÝ dô : L¾p tr¹m biÕn ¸p, ph©n xëng, x©y l¾p ®êng d©y nghÒ ®iÖn d©n dông bao gåm nh÷ng h¹ ¸p. lÜnh vùc nµo cho vÝ dô? + L¾p ®Æt trang thiÕt bÞ vµ ®å dïng ®iÖn. HS : Th¶o luËn nhãm vµ cö ®¹i diÖn VÝ dô : L¾p ®Æt ®éng c¬ ®iÖn, m¸y ®iÒu hßa nhiÖt ®é.... nhãm ph¸t biÓu? + B¶o dìng vËn hµnh, s÷a ch÷a, kh¾c phôc sù cè GV : So s¸nh c¸c ý kiÕn cña nhãm x¶y ra trong m¹ng ®iÖn, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. sau ®ã bæ sung vµ ®a ra kÕt luËn. VÝ dô : Khi m¹ng ®iÖn bÞ mÊt ®iÖn ngêi thî ®iÖn ph¶i nhanh chãng t×m ra nguyªn nh©n ®Ó kh¾c phôc sù cè, lµm cho m¹ng ®iÖn cã ®iÖn nhanh chãng cµng tèt. 3. §iÒu kiÖn lµm viÖc cña nghÒ ®iÖn d©n dông. - §iÒu kiÖn lµm viÖc cña nghÒ ®iÖn bao gåm: GV : Cho häc sinh lµm c©u hái trong + ViÖc l¾p ®Æt ®êng d©y, söa ch÷a trong m¹ng thêng SGK – 6 dùa theo c©u hái võa tr¶ ph¶i tiÕn hµnh ngoµi trêi, trªn cao, lu ®éng, gÇn khu vùc lêi. cã ®iÖn nªn rÊt nguy hiÓm. + C«ng t¸c l¾p ®Æt ®êng d©y söa ch÷a, hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ vµ s¶n xuÊt chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ ®iÖn thêng ? Theo em ngêi thî ®iÖn lµm viÖc ph¶i tiÕn hµnh trong nhµ trong ®iÒu kiÖn b×nh thêng. trong ®iÒu kiÖn nµo ? - §iÒn dÊu (X) vµo « trèng. HS : Th¶o luËn nhãm, mçi nhãm tr¶ a. (X) d. ( ) lêi sau ®ã gi¸o viªn kÕt luËn lai vÒ b. (X) e. ( ) ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña nghÒ ®iÖn d©n c. (X) g. (X) dông. 4. Yªu cÇu cña nghÒ ®iÖn d©n dông ®èi víi ng êi lao ®éng. §äc SGK – 7 5. TriÓn väng nghÒ. GV: Cho häc sinh ho¹t ®éng c¸c §äc SGK – 7, 8 nh©n lµm c©u hái trong SGK – 6 6. Nh÷ng n¬i ®µo t¹o nghÒ. §äc SGK – 8 7. Nh÷ng n¬i ho¹t ®éng nghÒ. GV : Cho häc sinh ®äc hiÓu ®îc th«ng tin phÇn 5, 6, 7 trong SKG – 7, 8. HS: T×m hiÓu tr¶ lêi theo híng dÉn cña GV. IV. Cñng cè: HS tr¶ lêi c¸c c©u hái: + Em h·y cho biÕt néi dung lao ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông lµ g×? + §iÒu kiÖn lµm viÖc cña nghÒ ®iÖn? V. Híng dÉn h/s häc ë nhµ: Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ: - Häc bµi theo SKG, vë ghi, tr¶ lêi c¸c c©u hái ë cuèi bµi, chuÈn bÞ bµi sau, su c¸c mÉu d©y dÉn ®iÖn, d©y c¸p ®iÖn. tÇm Ngµy.... th¸ng 8 n¨m 2014 KÝ duyÖt cña Tæ KHTN NS: 24/ 8/ 2014 NG: / 8/ 2014 TiÕt 2(B.2): VËt liÖu ®iÖn dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - HiÓu ®îc mét sè vËt liÖu ®iÖn thêng dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn. - N¾m ®îc c«ng dông tÝnh n¨ng vµ t¸c dông cña tõng lo¹i vËt liÖu. 2. Kü n¨ng: - BiÕt c¸ch sö dông mét sè vËt liÖu ®iÖn th«ng dông mét c¸ch hîp lý - Quan s¸t, t×m hiÓu vµ ph©n tÝch. 3. Th¸i ®é: Say mª høng thó ham thÝch m«n häc, vÖ sinh líp b¶o vÖ m«i trêng B. Ph¬ng ph¸p- ph¬ng tiÖn: 1. Ph¬ng ph¸p: Nªu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò; gîi më; th¶o luËn nhãm… 2. Ph¬ng tiÖn: a. GV: Mét sè mÉu d©y dÉn ®iÖn vµ c¸p ®iÖn, mét sè vËt liÖu c¸ch ®iÖn, d©y dÉn ®iÖn vµ d©y dÉn tõ b. HS: SGK, vë ghi, su tÇm mét sè mÉu d©y dÉn ®iÖn vµ c¸p ®iÖn, mét sè vËt liÖu c¸ch ®iÖn, d©y dÉn ®iÖn vµ d©y dÉn tõ. c. tiÕn tr×nh h® d¹y häc: I. æn ®Þnh: 9A: 9B: 9C: II. KiÓm tra: C©u hái: Em h·y cho biÕt néi dung lao ®éng vµ yªu cÇu cña nghÒ ®iÖn d©n dông lµ g×? III. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: Líp 8 ta ®· ®îc häc c¸c vËt liÖu kü thuËt ®iÖn, vËy vËt liÖu ®iÖn dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ gåm cã c¸c vËt liÖu nµo? Chóng ta sÏ t×m hiÓu néi dung nay trong bµi häc ngµy h«m nay. Ho¹t ®éng cña GV & HS Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu vÒ d©y dÉn ®iÖn GV: §a cho häc sinh quan s¸t mét sè I. D©y dÉn ®iÖn. mÉu d©y ®iÖn vµ treo tranh h×nh 2.1 1. Ph©n lo¹i. SGK . ? Em h·y kÓ tªn mét sè lo¹i d©y dÉn ®iÖn mµ em biÕt? HS: Ho¹t ®éng c¸ nh©n vµ tr¶ lêi c©u - Cã lo¹i d©y dÉn trÇn, d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn, d©y dÉn lâi nhiÒu sîi, d©y dÉn lâi 1 sîi. hái trªn. GV: Cho HS lµm viÖc theo nhãm lµm bµi tËp ph©n lo¹i d©y dÉn ®iÖn theo D©y dÉn D©y dÉn D©y dÉn D©y dÉn trÇn bäc c¸ch lâi nhiÒu lâi 1 sîi b¶ng 2.1 SKG. ®iÖn sîi HS: Lµm bµi tËp theo nhãm sau ®ã ®a o a,b,c,d b,c,d a bµi tËp c¸c nhãm so s¸nh GV: KÕt luËn l¹i bµi tËp trªn b»ng c¸ch treo b¶ng phô cho häc sinh so s¸nh GV: §Ó tr¸ch HS nhÇm lÉn gi÷a kh¸i - Lâi lµ phÇn trong cña d©y, lâi cã thÓ cã 1 sîi niÖn lâi vµ sîi gi¸o viªn ®Æt c©u? hay nhiÒu sîi. ? Em h·y ph©n biÖt lâi vµ sîi cña d©y dÉn ®iÖn? §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng : GV: Cho häc sinh lµm bµi tËp ®iÒn tõ +....Bäc c¸ch ®iÖn vµo chç trèng: +....nhiÒu.....nhiÒu..... HS: Lµm bµi c¸ nh©n theo kh¸i niÖn ph©n biÖt lâi vµ sîi. 2. CÊu t¹o d©y dÉn ®iÖn ®îc bäc c¸ch ®iÖn. GV: Treo tranh h×nh 2-2 SGK vµ mÉu - Gåm 2 phÇn: vËt kÕt hîp cho häc sinh ®äc th«ng tin. + Lâi: thêng lµm b»ng ®ång hoÆc nh«m, HS: §äc th«ng tin vµ quan s¸t tranh vÏ. ®îc chÕ t¹o 1 sîi hoÆc nhiÒu sîi. ? D©y dÉn ®iÖn ®îc bäc c¸ch ®iÖn cã + Vá c¸ch ®iÖn: gåm 1 líp hoÆc nhiÒu cÊu t¹o nh thÕ nµo? líp thêng lµm b»ng cao su hoÆc chÊt c¸ch ®iÖn HS: T×m hiÓu tr¶ lêi. tæng hîp (PVC) GV: Cã thÓ dÉn d¾t HS rót ra kÕt luËn Ngoµi líp c¸ch ®iÖn mét sè lo¹i d©y dÉn cßn vÒ cÊu t¹o d©y dÉn ®iÖn gåm cã: Lâi cã thªm líp vá b¶o vÖ chèng va ®Ëp c¬ häc, d©y, phÇn c¸ch ®iÖn vµ vá bäc c¬ häc. ¶nh hëng cña ®é Èm, níc vµ c¸c chÊt hãa häc. GV: §Æt c©u hái më réng: em h·y cho biÕt t¹i sao líp vá c¸ch ®iÖn thêng cã - Vá c¸ch ®iÖn cña d©y dÉn ®iÖn thêng cã mµu mµu s¾c kh¸c nhau? s¾c kh¸c nhau ®Ó ph©n biÖt vµ thuËn tiÖn trong HS: Th¶o luËn vµ ®a ra ý kiÕn sau ®ã viÖc sö dông, s÷a ch÷a. gi¸o viªn kÕt luËn l¹i. GV: Treo b¶ng phô cho häc sinh tham 3. Sö dông d©y dÉn ®iÖn. kh¶o ®Æc ®iÓm 1 sè lo¹i d©y dÉn ®iÖn - ViÖc lùa chän d©y dÉn cÇn tu©n thñ theo b¶ng vµ d©y c¸p ®iÖn ®îc kÝ hiÖu trªn d©y thiÕt kÕ, trong thiÕt kÕ d©y dÉn thêng ®îc lùa dÉn theo thø tù tõ tr¸i sang ph¶i. chän theo nh÷ng tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh. GV: Cho häc sinh nghiªn cøu th«ng tin VÝ dô : D©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn thêng lµ trong SKG M(nxF) trong ®ã : M lµ lâi ®ång, n lµ sè lâi ? ViÖc lùa chän d©y dÉn cÇn tu©n thñ d©y, F lµ tiÕt diÖn cña d©y lâi (mm2) theo nguyªn t¾c nµo? - §äc kÝ hiÖu d©y dÉn ®iÖn cña b¶n vÏ thiÕt kÕ HS: Qua nghiªn cøu th«ng tin trªn tr¶ m¹ng ®iÖn : M(2x1,5), A(2x2) lêi. - Chó ý : SGK – 10 ? H·y ®äc kÝ hiÖu d©y dÉn ®iÖn cña b¶n vÏ thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn : M(2x1,5), A(2x2) HS: Tù lµm bµi c¸ nh©n ®Ó ®äc ®îc kÝ hiÖu trªn dùa theo vÝ dô cña bµi. GV: Muèn ®äc ®îc thªm mét sè kÝ hiÖu kh¸c c¸c em cÇn n¾m v÷ng c¸c ký hiÖu vµ ý nghÜa cña b¶ng 1 mµ gi¸o viªn cho. Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu vÒ d©y c¸p ®iÖn GV: Treo tranh h×nh 2-3, b¶ng 2 - 2 II. D©y c¸p ®iÖn SGK vµ mÉu vËt kÕt hîp cho häc sinh 1. CÊu t¹o: - Gåm cã c¸c bé phËn chÝnh sau: ®äc th«ng tin. + Lâi c¸p: thêng lµm b»ng ®ång hoÆc nh«m. HS: §äc th«ng tin vµ quan s¸t tranh + Vá c¸p thêng lµm b»ng cao su tù nhiªn, cao vÏ, vËt mÉu. su tæng hîp, chÊt polyvinylchride ( PVC ).... ? D©y c¸p ®iÖn cã cÊu t¹o nh thÕ + Vá b¶o vÖ ®îc chÕ t¹o phï hîp víi m«i trnµo ? vËt liÖu lµm bé phËn ®ã ? êng l¾p ®Æt c¸p kh¸c nhau nh vá chÞu nhiÖt, chÞu HS: Tr¶ lêi. ? Em h·y ph©n biÖt d©y dÉn vµ c¸p ? mÆn, chÞu ¨n mßn......C¸p ®iÖn trong nhµ thêng HS: Th¶o luËn nhãm, sau ®ã tõng cã líp vá b¶o vÖ mÒm chÞu ®îc n¾ng, ma. nhãm tr¶ lêi vµ gi¸o viªn kÕt luËn l¹i. - C¸p ®iÖn bao gåm nhiÒu d©y dÉn ®iÖn ®îc bäc c¸ch ®iÖn bªn ngoµi lµ vá b¶o vÖ mÒm. ? C¸p ®îc dïng ë ®©u? GV: Gîi ý cho HS nhí l¹i nh÷ng hiÓu - C¸p dïng ®Ó truyÒn t¶i ®iÖn, c¸p t¶i ®iÖn tõ nhµ biÕt vÒ ®êng d©y tai ®iÖn, c¸p ngÇm. m¸y ph¸t ®iÖn cho nh÷ng hé ®«ng ngêi: truyÒn biÕn ¸p, truyÒn ®iÖn cho nh÷ng hé ®«ng ngêi.... GV bæ sung vµ ®a ra kÕt luËn. GV: Treo h×nh 2 – 4 lªn b¶ng vµ gi¶i thÝch cho häc sinh vÒ m¹ng cung cÊp 2. Sö dông c¸p ®iÖn ®iÖn vµo nhµ dïng c¸p bäc PVC. ? Qua ®ã em h·y cho biÕt cÊu t¹o vµ ph¹m vi sö dông cña c¸p ®èi víi - Víi m¹ng ®iÖn trong nhµ c¸p ®îc dïng ®Ó l¾p m¹ng ®iÖn trong nhµ nh thÕ nµo? ®Æt ®êng d©y h¹ ¸p dÉn ®iÖn tõ líi ®iÖn ph©n phèi HS: Tr¶ lêi gÇn nhÊt ®Õn m¹ng ®iÖn trong nhµ. GV: Chèt l¹i vµ ®a ra kÕt luËn. Ho¹t ®éng 3. T×m hiÓu néi dung vËt liÖu c¸ch ®iÖn GV: Gîi ý nh¾c l¹i kiÕn thøc cò cho III. VËt liÖu c¸ch ®iÖn. häc sinh vÒ kh¸i niÖn vËt liÖu c¸ch - Lµ vËt liÖu dïng ®Ó c¸ch ly c¸c phÇn ®iÖn víi ®iÖn ( häc m«n c«ng nghÖ 8 ) nhau vµ gi÷a phÇn dÉn ®iÖn vµ phÇn kh«ng mang ? VËt liÖu c¸ch ®iÖn lµ g× ? ®iÖn. HS: Tr¶ lêi - §é c¸ch ®iÖn cao, chÞu nhiÖt tèt, chèng Èm tèt vµ ? VËt liÖu c¸ch ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o cã ®é bÒn c¬ häc cao. nh÷ng yªu cÇu g× ? H·y g¹ch chÐo vµo nh÷ng « trèng ®Ó chØ ra HS: Tr¶ lêi nh÷ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn cña m¹ng ®iÖn trong nhµ. GV: qua ®ã gi¸o viªn cho häc sinh lµm c©u hái trong SGK - 12 Pu li sø Vá ®ui ®Ìn ? T¹i sao trong l¾p ®¹t m¹ng ®iÖn l¹i èng luån d©y dÉn ThiÕc ph¶i dïng vËt liÖu c¸ch ®iÖn? Vá cÇu ch× Mica HS: Th¶o luËn vµ tr¶ lêi GV: Rót ra kÕt luËn. - Trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn ph¶i dïng vËt liÖu c¸ch ®iÖn ®Ó gi÷ an toµn cho m¹ng ®iÖn vµ cho con ngêi. IV. Cñng cè: GV: Cñng cè kiÕn thøc ®· häc cho häc sinh b»ng c¸ch cho häc sinh tr¶ lêi c©u hái ë cuèi bµi häc. V. Híng dÉn h/s häc ë nhµ: Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ: - Häc bµi theo s¸ch gi¸o khoa vµ vë ghi. - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm mét b¶n su tËp d©y c¸p, d©y dÉn ®iÖn vµ nh÷ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn trong nhµ. - Yªu cÇu häc sinh m« t¶ ®îc cÊu t¹o 1 sè mÉu trong b¶ng su tËp ®ã. - ChuÈn bÞ néi dung vµ vËt liÖu dông, dông cô cho tiÕt sau häc. .................................................................... .................................................................... Bå Lý, ngµy ..... th¸ng 8 n¨m 2014 Ký duyÖt cña Tæ KHTN Ngµy so¹n: 06/ 9/ 2014 Ngµy d¹y: / 9/ 2014 TiÕt 3 Bµi 3. Dông cô dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ®îc c«ng dông, ph©n lo¹i cña mét sè ®ång hå ®o ®iÖn. - BiÕt c«ng dông cña mét sè dông cô c¬ khÝ dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn. - HiÓu ®îc tÇm quan träng cña ®o lêng ®iÖn trong nghÒ ®iÖn. 2. Kü n¨ng: Quan s¸t, t×m hiÓu vµ ph©n tÝch ®îc c¸c lo¹i d.cô dïng trong l¾p ®Æt ®iÖn. 3. Th¸i ®é: Say mª høng thó ham thÝch m«n häc, vÖ sinh líp b¶o vÖ m«i trêng B. Ph¬ng ph¸p- ph¬ng tiÖn: 1. Ph¬ng ph¸p: Nªu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò; th¶o luËn nhãm, gîi më… 2. Ph¬ng tiÖn: a. Gi¸o viªn: Mét sè dông cô c¬ khÝ thêng dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn nh k×m; tua vit, bóa... Mét sè ®ång hå ®o ®iÖn : V«nkÕ, Ampe kÕ..... b. Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, vë ghi, häc bµi cò, ®äc vµ chuÈn bÞ bµi míi, su tÇm mét sè mÉu vÒ ®ång hå ®o ®iÖn, dông cô c¬ khÝ c. TiÕn tr×nh h® d¹y häc: I. Tæ chøc: 9A: 9B: 9C: II. KiÓm tra: C©u hái: So s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau cña d©y dÉn ®iÖn vµ d©y c¸p ®iÖn? III. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: Trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn ngêi thî ph¶i dïng c¸c dông cô nh ®ång hå ®o, bóa, k×m, tuavÝt...®Ó l¾p ®Æt. VËy c¸c dông cô nµy cã c«ng dông vµ ph©n lo¹i nh thÕ nµo ta vµo t×m hiÓu néi dung bµi h«m nay. Ho¹t ®éng cña GV & HS Néi dung kiÕn thøc Häat ®éng 1: T×m hiÓu néi dung ®ång hå ®o ®iÖn. GV: Dùa trªn viÖc khai th¸c kinh nghiÖm I. §ång hå ®o ®iÖn. vµ hiÓu biÕt cña HS ®Ó GV ®Æt c©u hái. ? Em h·y kÓ tªn mét sè ®ång hå ®o ®iÖn 1. C«ng dông cña ®ång hå ®o ®iÖn. mµ em biÕt. HS: Th¶o luËn nhãm vµ ®¹i diÖn c¸c - Mét sè ®ång hå ®o ®iÖn thêng dïng: nhãm tr¶ lêi. Ampe kÕ, o¸t kÕ, c«ng t¬... GV: Bæ sung vµ ®a ra kÕt luËn. GV: Cho häc sinh lµm bµi tËp theo nhãm vµo phiÕu häc tËp theo b¶ng 3 – 1 SGK. - B¶ng 3.1 sgk. HS: Ho¹t ®éng nhãm vµ tr¶ lêi phiÕu häc - Nhê cã ®ång hå ®o ®iÖn chóng ta cã tËp. biÕt t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c thiÕt GV: So s¸nh phiÕu häc tËp cña c¸c nhãm thÓ bÞ ®iÖn, ph¸n ®o¸n ®îc nh÷ng nguyªn víi kÕt qu¶ cña gi¸o viªn lµm. nh©n h háng, sù cè kü thuËt, hiÖn tîng ? VËy c«ng dông cña ®ång hå ®o ®iÖn lµ lµm viÖc kh«ng b×nh thêng cña m¹ng g× ? ®iÖn vµ ®å dïng ®iÖn. HS: Tr¶ lêi vµ gi¸o viªn kÕt luËn l¹i GV: §Ó cñng cè kiÕn thøc phÇn nµy GV cho HS tr¶ lêi c©u hái sau. ? T¹i sao trªn vá m¸y biÕn ¸p thêng ¸p - Trªn vá m¸y biÕn ¸p thêng ¸p Ampe Ampe kÕ vµ V«n kÕ? kÕ vµ V«n kÕ ®Ó kiÓm tra trÞ sè ®Þnh møc HS: Tr¶ lêi vµ gi¸o viªn kÕt luËn l¹i. ? C«ng t¬ ®îc l¾p ë m¹ng ®iÖn trong nhµ cña c¸c ®¹i lîng ®iÖn cña m¹ng ®iÖn. cã môc ®Ých g×? HS: Tr¶ lêi vµ gi¸o viªn kÕt luËn l¹i. GV: Cho häc sinh quan s¸t b¶ng 3 – 2 vµ b¶ng 3 – 3 SGK. Yªu cÇu häc sinh gÊp s¸ch l¹i vµ lµm viÖc c¸ nh©n. HS: Thùc hiÖn, tr¶ lêi, th¶o luËn ®a ra kÕt luËn theo híng dÉn cña GV. GV: Thèng nhÊt, kÕt luËn. GV: Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm trang bÞ cho mçi nhãm 1 ®ång hå v¹n n¨ng vµ nghiªn cøu t¬ng tù nh s¸ch gi¸o khoa GV: Yªu cÇu mçi nhãm gi¶i thÝch kÝ hiÖu trªn mÆt ®ång hå vµ cÊp chÝnh x¸c cña ®ång hå ®ã. HS: Tù th¶o luËn nhãm trong qu¸ tr×nh th¶o luËn GV quan s¸t xem nh÷ng chç sai cña HS råi uèn n¾n. - C«ng t¬ ®îc l¾p ë m¹ng ®iÖn trong nhµ víi môc ®Ých: §o ®iÖn n¨ng tiªu thô. 2. Ph©n lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn. - Cã nhiÒu lo¹i. - Chia theo ®¹i lîng cÇn ®o. §ång hå ®o ®iÖn Ampe kÕ O¸tkÕ V«n kÕ C«ng t¬ ¤m kÕ §ång hå v¹n n¨ng §¹i lîng cÇn ®o Cêng ®é dßng ®iÖn C«ng suÊt §iÖn ¸p §. n¨ng tiªu thô cña m¹ch ®iÖn §iÖn trë m¹ch ®iÖn §iÖn ¸p, dßng ®iÖn, ®iÖn trë Ký hiÖu A W V KWh  A-V-R 3. Mét sè ký hiÖu cña ®ång hå ®o ®iÖn. * VÝ dô: Trªn mÆt ®ång hå cã ghi ( b¶ng 2 sgk ) - V«n kÕ cã thang ®o 300V, cÊp chÝnh x¸c lµ 1 th× sai sè tuyÖt ®èi lµ: 300 x1 100 = 3V Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu dông cô c¬ khÝ dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn. II. Dông cô c¬ khÝ. GV: Gi¶ng gi¶i cho häc sinh biÕt trong - Bµi tËp: §iÒn tªn vµ c«ng dông cña c¸c dông « trèng trong b¶ng 3. 4 SGK. c«ng viÖc l¾p ®Æt vµ söa ch÷a m¹ng ®iÖn, cô vµo a. Thíc: Dïng ®Ó ®o kÝch thíc, kho¶ng chóng ta thêng ph¶i sö dông 1 sè dông c¸ch cÇn l¾p ®Æt ®iÖn. Thíc cÆp: Dïng ®Ó ®o kÝch thíc bao cô c¬ khÝ khi l¾p ®Æt d©y dÉn vµ c¸c thiÕt ngoµib.cña mét vËt h×nh cÇu, h×nh trô, kÝch thbÞ ®iÖn. HiÖu qu¶ c«ng viÖc phô thuéc íc c¸c lç (®êng kÝnh lç, chiÒu s©u r·nh...) s©u cña c¸c lç, bËc, ®êng kÝnh d©y mét phÇn vµo viÖc chän vµ sö dông dông chiÒu dÉn.... cô lao ®éng ®ã. c. Panme: Lµ lo¹i dông cô ®o chÝnh x¸c, cã thÓ ®o ®îc chªnh lÖch kÝch thíc tíi 1/100mm. HS: Quan s¸t, t×m hiÓu vµ ghi nhí. Thî ®iÖn ®«i khi ph¶i dïng panme ®Ó ®o ®êng GV: Cho häc sinh lµm viÖc theo tõng cÆp kÝnh d©y ®iÖn. Tuèc n¬ vÝt: Dïng ®Ó th¸o l¾p èc vÝt b¾t mmlµm bµi tËp ®iÒn tªn vµ c«ng dông d©yd.dÉn, cã 2 loai tuèc n¬ vÝt lo¹i 4 c¹nh vµ cña c¸c dông cô c¬ khÝ vµo « trèng trong lo¹i 2 c¹nh. e. Bóa: Dïng ®Ó ®ãng t¹o lùc khi cÇn g¸ b¶ng 3 – 4 SGK. l¾p c¸c thiÕt bÞ ®iÖn lªn têng, trÇn nhµ....ngoµi HS: Thùc hiÖn theo yªu cÇu vµ híng dÉn ra bóa cßn dïng ®Ó nhæ ®inh. g. Ca: Dïng ®Ó ca c¸c lo¹i èng nhùa, èng cña GV. kim lo¹i.....lµm theo kÝch thíc theo yªu cÇu. GV: Gäi c¸c nhãm HS lªn b¶ng tr×nh h. K×m: Dïng ®Ó c¾t d©y dÉn theo chiÒu dµi bµy. ®· ®Þnh, ngoµi ra k×m cßn ®Ó tuèt d©y vµ gi÷ HS: Tr×nh bµy, th¶o luËn vµ nªu ý kiÕn d©y dÉn khi cÇn nèi. i. M¸y khoan: Dïng ®Ó khoan lç trªn bª bæ sung. t«ng hoÆc gç...®Ó l¾p ®Æt d©y dÉn vµ thiÕt bÞ GV: NhËn xÐt, bæ sung, thèng nhÊt. ®iÖn. HS: Ghi nhí. Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn luyÖn tËp. III. LuyÖn tËp.  Bµi tËp 1. H·y ®iÒn ch÷ § nÕu c©u ®óng GV: Gäi HS ®äc bµi tËp trang 17 sgk. HS: §äc bµi tËp theo yªu cÇu cña GV. GV: Tæ chøc cho HS lµm bµi tËp. HS: TiÕn hµnh lµm bµi tËp, tr¶ lêi, nhËn xÐt, kÕt luËn. GV: Bæ sung thèng nhÊt. vµ ch÷ S nÕu c©u sai vµo « trèng. Víi c©u sai, t×m Tõ sai vµ söa l¹i cho ®óng. 1 2 3 4 C©u §-S Tõ sai Tõ ®óng IV. Cñng cè: Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc môc ghi nhí cña bµi. (?) C«ng dông cña ®ång hå ®o ®iÖn lµ? (?) Cho häc sinh ®äc l¹i c¸c ký hiÖu trªn mÆt ®ång hå. V. Híng dÉn HS häc ë nhµ: Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ: - Häc bµi theo s¸ch gi¸o khoa vµ vë ghi. - ChuÈn bÞ néi dung vµ vËt liÖu dông cô bµi thùc hµnh cho tiÕt sau häc( chuÈn bÞ theo tæ) nh d©y dÉn lâi mét sîi; k×m; tua vÝt; bót thö ®iÖn… Ngµy.... th¸ng 9 n¨m 2014 KÝ duyÖt cña Tæ KHTN ...................................................................... ...................................................................... Ngµy so¹n: 14/ 9/ 2014 Ngµy d¹y: / 9/ 2014 TiÕt 4 Bµi 4. thùc hµnh: Sö dông ®ång hå ®iÖn ( t1) A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ®îc c«ng dông, c¸ch sö dông cña mét sè ®ång hå ®o ®iÖn. - Ph©n lo¹i vµ sö dông ®îc mét sè ®ång hå ®o - §¶m b¶o an toµn ®iÖn khi thùc hµnh. 2. Kü n¨ng: RÌn luyÖn kü n¨ng, thao t¸c dïng ®ång hå ®o ®iÖn ®Ó ®o ®iÖn ¸p. 3. Th¸i ®é: T¹o sù say mª høng thó ham thÝch m«n häc; lµm viÖc cã quy tr×nh… B. Ph¬ng ph¸p- ph¬ng tiÖn: 1. Ph¬ng ph¸p: Nªu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò; th¶o luËn nhãm, gîi më… 2. Ph¬ng tiÖn: a. Gi¸o viªn: Nguån ®iÖn, ampe kÕ, v«n kÕ; c«ng t¬ ®iÖn, ®ång hå v¹n n¨ng, m¹ch ®iÖn, bãng ®Ìn, k×m ®iÖn, tua vit, bót thö ®iÖn, d©y dÉn. b. Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, vë ghi, häc bµi cò, ®äc vµ chuÈn bÞ bµi míi, su tÇm mét sè mÉu vÒ ®ång hå ®o ®iÖn nh c«ng t¬ ®iÖn; dông cô: k×m; tua vit; bót thö ®iÖn c. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng d¹y häc: I. Tæ chøc: 9A: 9B: 9C: II. KiÓm tra: C©u hái: Em h·y nªu tªn gäi, ký hiÖu vµ ®¹i lîng ®o cña mét sè ®ång hå ®o ®iÖn. III. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV & HS Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn ban ®Çu GV: Nªu môc tiªu bµi häc vµ chia nhãm I. Yªu cÇu. häc sinh. - Sgk. HS: T×m hiÓu vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu II. T×m hiÓu vµ sö dông ®ång hå ®o ®iÖn. cña GV. - Gi¶i thÝch ký hiÖu. GV: Híng dÉn HS c¸ch thùc hiÖn, lµm - Chøc n¨ng: ®¹i lîng ®o. mÉu. - Chøc n¨ng c¸c nóm ®iÒu khiÓn. HS: Quan s¸t, t×m hiÓu vµ ghi nhí c¸c - Sö dông ®ång hå ®o ®iÖn ®Ó ®o ®iÖn ¸p thao t¸c cña GV. nguån. GV: Híng dÉn HS c¸ch ghi kÕt qu¶. - B¸o c¸o thùc hµnh. HS: Ghi nhí. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn luyÖn tËp. III. LuyÖn tËp. GV: Ph¸t dông cô thùc hµnh cho HS. - T×m hiÓu ®ång hå ®o ®iÖn. HS: NhËn dông cô vµ tiÕn hµnh thùc hiÖn + Gi¶i thÝch ký hiÖu. bµi thùc hµnh. + Chøc n¨ng c¸c nóm ®iÒu khiÓn. GV: Quan s¸t, theo dâi vµ uèn n¾n qu¸ + §¹i lîng ®o. tr×nh thùc hiÖn cña c¸c nhãm HS. §o ®iÖn ¸p nguån cña m¹ch ®iÖn. HS: Ghi kÕt qu¶, b¸o c¸o, nhËn xÐt. + L¾p m¹ch ®iÖn vµ ®o ®iÖn ¸p. GV: Thèng nhÊt, bæ sung. IV. Cñng cè: - GV Cho häc sinh ®äc l¹i c¸c ký hiÖu trªn mÆt ®ång hå. - VÖ sinh phßng häc. - Thu cÊt dông cô thùc hµnh, nép b¸o thùc hµnh. V. Híng dÉn h/s häc ë nhµ. Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ: - Häc bµi theo s¸ch gi¸o khoa vµ vë ghi - VÒ t×m hiÓu ®ång hå ®o ®iÖn ë gia ®×nh: c¸c th«ng sè kü thuËt ghi trªn ®ång hå - ChuÈn bÞ néi dung vµ vËt liÖu dông cô bµi thùc hµnh cho tiÕt sau häc. …………………………………………… …… …………………………………………… …… Bå Lý; ngµy th¸ng 9 n¨m 2014 KÝ duyÖt cña Tæ KHTN Ngµy so¹n: 16 / 9/ 2014 Ngµy d¹y: / 9/ 2014 TiÕt 5 Bµi 4. thùc hµnh: Sö dông ®ång hå ®iÖn ( t2) A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ®îc c«ng dông, c¸ch sö dông cña mét sè ®ång hå ®o ®iÖn. - NhËn biÕt vµ sö dông ®îc c«ng t¬ ®iÖn ®Ó ®o ®iÖn n¨ng tiª thô - §¶m b¶o an toµn ®iÖn khi thùc hµnh. 2. Kü n¨ng: RÌn luyÖn kü n¨ng, thao t¸c dïng c«ng t¬ ®iÖn ®Ó ®o ®iÖn ¸p tiªu thô 3. Th¸i ®é: T¹o sù say mª høng thó ham thÝch m«n häc; lµm viÖc cã quy tr×nh vµ khoa häc B. Ph¬ng ph¸p- ph¬ng tiÖn: 1. Ph¬ng ph¸p: Nªu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò; th¶o luËn nhãm, gîi më… 2. Ph¬ng tiÖn: a. Gi¸o viªn: Nguån ®iÖn, ampe kÕ, v«n kÕ; c«ng t¬ ®iÖn, ®ång hå v¹n n¨ng, m¹ch ®iÖn, bãng ®Ìn, k×m ®iÖn, tuèc n¬ vÝt, bót thö ®iÖn, d©y dÉn. b. Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, vë ghi, häc bµi cò, ®äc vµ chuÈn bÞ bµi míi, su tÇm mét sè mÉu vÒ ®ång hå ®o ®iÖn nh c«ng t¬ ®iÖn; dông cô: k×m; tua vit; bót thö ®iÖn c. TiÕn tr×nh h® d¹y häc: I. Tæ chøc: 9A: 9B: 9C: II. KiÓm tra: Sù chuÈn bÞ ®å dïng thiÕt bÞ thùc hµnh cña h/s III. Bµi míi: 1350 Ho¹t ®éng cña GV- HS Néi5dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn ban ®Çu GV: Nªu môc tiªu bµi häc, chia nhãm I. §o ®iÖn n¨ng tiªu thô b»ng c«ng t¬ ®iÖn. häc sinh vµ ph¸t dông cô, thiÕt bÞ. 1. §äc, gi¶i thÝch ký hiÖu ghi trªn c«ng t¬. HS: T×m hiÓu vµ th * VD: ùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. GV: Híng dÉn HS c¸ch thùc hiÖn, lµm mÉu. HS: Quan s¸t, t×m hiÓu vµ ghi nhí c¸c thao t¸c cña GV. 220V 5 (20) A 50Hz GV: Híng dÉn HS ®äc vµ gi¶i thÝch 1350 lµ 900 vßng/ KWh c¸c ký hiÖu ghi trªn mÆt c«ng t¬. sè KWh HS: T×m hiÓu, tr¶ lêi, ghi nhí kÕt ®· tiªu luËn. thô, GV: Híng dÉn HS t×m hiÓu s¬ ®å cßn 5 lµ sè lÎ. m¹ch ®iÖn vµ c¸c phÇn tö cã trong s¬ - 900 vßng/KWh: 1 KWh ®Üa nh«m quay 900 vßng. ®å m¹ch ®iÖn. - Mòi tªn chØ chiÒu quay cña ®Üa nh«m. HS: Quan s¸t, t×m hiÓu, tr¶ lêi vµ nhËn - 220V vµ 5 ( 20 )A ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn ®Þnh møc xÐt theo yªu cÇu, híng dÉn cña GV. cña c«ng t¬. GV: Lu ý cho HS khi m¾c m¹ch ®iÖn - 50Hz lµ tÇn sè cña dßng ®iªn. cÇn sù chÝnh x¸c ®óng víi s¬ ®å vµ 2. S¬ ®å m¹ch ®iÖn c«ng t¬ ®iÖn. tuyÖt ®èi tu©n thñ an toµn kü thuËt - S¬ ®å: ®iÖn KWh HS: Ghi nhí. GV: Lµm mÉu, híng dÉn HS c¸ch ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô vµ x¸c ®Þnh sè ®iÖn ~220V 1 2 3 4 PT A n¨ng ®· tiªu thô. K HS: Quan s¸t, ghi nhí c¸c thao t¸c, tiÕn tr×nh thùc hiÖn cña GV. - C¸c phÇn tö cã trong s¬ ®å: 3. §o ®iÖn n¨ng tiªu thô. §o ®iÖn n¨ng tiªu thô cña bãng ®Ìn 100 W. 4. B¸o c¸o kÕt qu¶ ®o. B¶ng 4-1 sgk. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn luyÖn tËp. GV: Tæ chøc cho HS luyÖn tËp TH II. LuyÖn tËp. HS: Thùc hµnh theo nhãm, ®o ®iÖn - §o ®iÖn n¨ng tiªu thô b»ng c«ng t¬ ®iÖn: n¨ng tiªu thô cña bãng dÌn 100W + Gi¶i thÝch c¸c ký hiÖu ghi ë trªn mÆt cña c«ng t¬ trong thêi gian 20phót. + Thùc hµnh: §o ®iÖn n¨ng tiªu thô cña bãng ®Ìn GV: Quan s¸t, theo dâi, kiÓm tra & 100W trong thêi gian 20phót b»ng c«ng t¬ ®iÖn. uèn n¾n q.tr×nh thùc hiÖn cña c¸c + Ghi vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ®o ®îc, gi¶i thÝch, nhËn xÐt. nhãm HS. HS: Ghi kÕt qu¶, b¸o c¸o, nhËn xÐt. GV: Thèng nhÊt, bæ sung. IV. Cñng cè: - GV: NhËn xÐt qu¸ tr×nh thùc hiÖn cña HS. - HS: Nép b¸o c¸o thùc hµnh. V. Híng dÉn h/s häc ë nhµ. Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ: - Häc bµi theo s¸ch gi¸o khoa vµ vë ghi. - ChuÈn bÞ néi dung vµ vËt liÖu dông cô bµi thùc hµnh cho tiÕt sau häc... .......................................................................... .......................................................................... Ngµy so¹n: 20/ 9/ 2012 Ngµy d¹y: / 9/ 2012 Bå lý, ngµy.... th¸ng 9 n¨m 2014 KÝ duyÖt cña Tæ KHTN TiÕt 6. Bµi 4. Thùc hµnh: Sö dông ®ång hå ®o ®iÖn ( TiÕt 3) A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ®îc c«ng dông, c¸ch sö dông cña mét sè ®ång hå ®o ®iÖn. - NhËn biÕt vµ sö dông ®îc c«ng t¬ ®iÖn ®Ó ®o ®iÖn n¨ng ti - §¶m b¶o an toµn ®iÖn khi thùc hµnh. 2. Kü n¨ng: RÌn luyÖn kü n¨ng, thao t¸c dïng c«ng t¬ ®iÖn ®Ó ®o ®iÖn ¸p tiªu thô; lµm viÖc theo nhãm vµ c¸ nh©n. 3. Th¸i ®é: T¹o sù say mª høng thó ham thÝch m«n häc; lµm viÖc cã quy tr×nh vµ khoa häc B. Ph¬ng ph¸p- ph¬ng tiÖn: 1. Ph¬ng ph¸p: Nªu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò; th¶o luËn nhãm, gîi më… 2. Ph¬ng tiÖn: a. Gi¸o viªn: Tranh ¶nh mét sè ®ång hå ®o ®iÖn, nguån ®iÖn, ampe kÕ, v«n kÕ; c«ng t¬ ®iÖn, ®ång hå v¹n n¨ng, bãng ®Ìn, k×m ®iÖn, tuèc n¬ vÝt, bót thö ®iÖn, d©y dÉn. b. Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, vë ghi, häc bµi cò, ®äc vµ chuÈn bÞ bµi míi, su tÇm mét sè mÉu vÒ ®ång hå ®o ®iÖn nh c«ng t¬ ®iÖn; dông cô: k×m; tua vit; bót thö ®iÖn c. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng d¹y häc: I. Tæ chøc: 9A: 9B: II. KiÓm tra: Sù chuÈn bÞ ®å dïng thiÕt bÞ thùc hµnh cña h/s III. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV- HS Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn ban ®Çu. I. §o ®iÖn trë b»ng ®ång hå v¹n n¨ng ( tïy GV: Nªu môc tiªu bµi häc, chia nhãm GV d¹y) häc sinh vµ ph¸t dông cô, thiÕt bÞ. 1. T×m hiÓu c¸ch sö dông. HS: T×m hiÓu vµ thùc hiÖn theo yªu - Nóm ®iÒu chØnh ®Ó lùu chän ®¹i lîng ®o. cÇu cña GV. * VD: A , V, . GV: Híng dÉn HS c¸ch thùc hiÖn, lµm 2. §o ®iÖn trë. mÉu sö dông ®ång hå v¹n n¨ng x¸c - §iÒu chØnh nóm 0. ( b¾t buéc cho mçi lÇn ®o ) ®Þnh ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn. -Thùc hiÖn dïng ®ång hå v¹n n¨ng ®o x¸c ®Þnh HS: Quan s¸t, t×m hiÓu vµ ghi nhí c¸c ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn. thao t¸c cña GV. 3. Ghi kÕt qña vµo b¶ng b¸o c¸o. GV: Híng dÉn HS ®äc kÕt qu¶ khi - Ghi c¸c kÕt qña ®o ®îc khi thay ®æi thang ®o tthay ®æi thang ®o. ¬ng øng. HS: T×m hiÓu, ghi nhí. 4. B¸o c¸o kÕt qu¶ ®o. - B¶ng 4-2sgk. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn luyÖn tËp. GV: Tæ chøc cho HS luyÖn tËp thùc II. LuyÖn tËp. hµnh. - §o ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn, ®å dïng ®iÖn, thiÕt HS: TiÕn hµnh ®o ®iÖn trë b»ng ®ång bÞ ®iÖn b»ng ®ång hå v¹n n¨ng theo c¸c thang hå v¹n n¨ng. ®o kh¸c nhau. GV: Quan s¸t, uèn n¾n, ®iÒu chØnh c¸c - Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng b¸o c¸o thùc hµnh. thao t¸c cña HS. - Tr×nh bµy kÕt qña. HS: B¸o c¸o kÕt qña, thu dän, vÖ sinh. L¦ U ý: Tïy theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cã thÓ GV chØ chän 1 ph¬ng ¸n sö dông c«ng t¬ ®iÖn hoÆc sö dông ®ång hå vÆn n¨ng ®Ó d¹y ( Theo SGK C«ng nghÖ 9). Nªn GV còng cã thÓ híng dÉn l¹i HS sö dông c«ng t¬ ®iÖn nh ë tiÕt 5 IV. Cñng cè. - GV: NhËn xÐt qu¸ tr×nh thùc hiÖn cña HS. - GV thu b¸o c¸o thùc hµnh ®Ó k.tra V. Híng dÉn h/s häc ë nhµ. - Häc bµi theo s¸ch gi¸o khoa vµ vë ghi. - Quan s¸t c«ng t¬ ®iÖn ë nhµ ®Ó tÝnh ®iÖn n¨ng tiªu thô tiªu thô… - ChuÈn bÞ néi dung vµ vËt liÖu dông cô bµi thùc hµnh cho tiÕt sau häc bµi: Thùc hµnh nèi d©y dÉn ®iÖn. Ngµy.... th¸ng 9 n¨m 2013 KÝ duyÖt cña Tæ KHTN ....................................................................... ....................................................................... Ngµy so¹n: 23/ 9/ 2013 Ngµy d¹y: / 10/ 2013 TiÕt 7 bµi 5. TH- Nèi d©y dÉn ®iÖn A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ®îc c¸c yªu cÇu cña mèi nèi d©y dÉn ®iÖn. - HiÓu ®îc mét sè ph¬ng ph¸p nèi d©y dÉn ®iÖn. 2. Kü n¨ng: - Nèi ®îc mét sè mèi nèi d©y dÉn ®iÖn. - Quan s¸t, t×m hiÓu vµ ph©n tÝch vµ biÕt ®îc c¸ch nèi d©y dÉn ®iÖn. 3. Th¸i ®é: CÈn thËn; cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc; lµm viÖc cã quy tr×nh; tu©n thñ an toµn vÒ ®iÖn... B. Ph¬ng ph¸p- ph¬ng tiÖn: 1. Ph¬ng ph¸p: Nªu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò; th¶o luËn nhãm, gîi më; thùc nghiÖm 2. Ph¬ng tiÖn: a. Gi¸o viªn: Tranh vÏ qui tr×nh nèi d©y dÉn ®iÖn( nÕu cã), mét sè mÉu c¸c lo¹i mèi nèi d©y dÉn ®iÖn, k×m c¾t d©y, k×m tuèt d©y; tuèc n¬ vÝt, d©y dÉn ®iÖn lâi 1 sîi, lâi nhiÒu sîi, giÊy r¸p, b¨ng c¸ch ®iÖn,… b. Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, vë ghi, häc bµi cò, ®äc vµ chuÈn bÞ bµi míi, chuÈn bÞ thªm cho c¸c dông cô vµ vËt liÖu cho bµi thùc hµnh c. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng d¹y häc: I. Tæ chøc: 9A: 9B: II. KiÓm tra: Sù chuÈn bÞ ®å dïng thiÕt bÞ thùc hµnh cña h/s III. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: Trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt, söa ch÷a ®êng d©y dÉn ®iÖn vµ thiÕt bÞ ®iÖn cña m¹ng ®iÖn thêng ph¶i thùc hiÖn c¸c mèi nèi d©y dÉn ®iÖn. ChÊt lîng c¸c mèi nèi nµy ¶nh hëng kh«ng Ýt tíi sù lµm viÖc cña m¹ng ®iÖn. NÕu mét sè mèi nèi láng lÎo sÏ x¶y ra sù cè lµm ®øt m¹ch hoÆc ph¸t ra tia löa ®iÖn lµm chËp m¹ch g©y háa ho¹n. §Ó rÌn luyÖn kü n¨ng nèi d©y dÉn ®iÖn chóng ta cïng ®i t×m hiÓu néi dung bµi thùc hµnh ngµy h«m nay. Ho¹t ®éng cña GV- HS Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu yªu cÇu mèi nèi d©y dÉn ®iÖn I. Yªu cÇu vÒ mèi nèi d©y dÉn ®iÖn. GV: Cho HS quan s¸t mét sè mÉu nèi d©y - DÉn ®iÖn tèt: mèi nèi ph¶i tiÕp xóc tèt, dÉn ®iÖn mèi nèi ph¶i chÆt. HS: Quan s¸t, t×m hiÓu. - Cã ®é bÒn c¬ häc cao: chÞu ®îc lùc kÐo. GV? Mét mèi nèi d©y dÉn ®iÖn cÇn ph¶i - An toµn ®iÖn: ®îc c¸ch ®iÖn tèt, mèi nèi ®¹t nh÷ng yªu cÇu nµo ? t¹i sao ? kh«ng s¾c ®Ó tr¸nh lµm thñng líp b¨ng HS: T×m hiÓu, tr¶ lêi, th¶o luËn vµ ®a ra kÕt c¸ch ®iÖn. luËn theo yªu cÇu cña GV. - §¶m b¶o vÒ mÆt mü thuËt: gän vµ ®Ñp. GV: Thèng nhÊt, bæ sung kÕt luËn cña HS. HS: Ghi nhí. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ c¸ch thùc hiÖn c¸c mèi nèi d©y dÉn ®iÖn II. Nèi d©y dÉn ®iÖn. 1. Dông cô, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ GV: TiÕn hµnh cho HS quan s¸t c¸c lo¹i mèi nèi d©y dÉn ®iÖn. HS: Quan s¸t, t×m hiÓu, ghi nhí. ? Muèn thùc hiÖn nèi d©y dÉn ®iÖn cÇn chuÈn bÞ nh÷ng dông cô, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ g× ?. - Dông cô: K×m c¾t d©y, k×m tuèt d©y; k×m gi÷ d©y, tuèc n¬ vÝt, bót thö ®iÖn. - VËt liÖu: D©y dÉn ®iÖn lâi 1 sîi, lâi nhiÒu sîi, giÊy r¸p, b¨ng c¸ch ®iÖn - ThiÕt bÞ: PhÝch c¾m ®iÖn; æ c¾m ®iÖn. 2. Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh. * Cã 3 lo¹i mèi nèi d©y dÉn ®iÖn: nèi GV? Cã mÊy lo¹i mèi nèi d©y dÉn ®iÖn ?. th¼ng, nèi ph©n nh¸nh, nèi dïng phô kiÖn. HS: Tr¶ lêi, nhËn xÐt, kÕt luËn. * Qui tr×nh nèi d©y dÉn ®iÖn. GV: Bæ sung, thèng nhÊt. Bíc 1: Bãc vá c¸ch ®iÖn. Bíc 2: Lµm s¹ch lâi. GV: TiÕn hµnh thao t¸c c¸c bíc nèi d©y Bíc 3: Nèi d©y. dÉn ®iÖn. HS: Quan s¸t, ghi nhí. a. Nèi th¼ng: GV: Gäi mét sè HS lªn bãc vá vµ lµm s¹ch - Nèi d©y dÉn lâi 1 sîi. lâi d©y dÉn ®iÖn. + Uèn gËp lâi: Chia ®o¹n lâi thµnh 2 HS: Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. phÇn ( mçi phÇn ®ñ quÊn kho¶ng 4-6 GV: TiÕn hµnh híng dÉn nèi th¼ng d©y ®¬n vßng); uèn vu«ng gãc hai d©y vµ mãc lâi 1 sîi vµ d©y ®¬n lâi nhiÒu sîi chóng vµo nhau. GV: Lu ý HS c¸ch tuèt vá d©y + VÆn xo¾n: Gi÷ ®óng vÞ trÝ råi xo¾n Yªu cÇu HS khi v¨n xo¾n cÇn tr¸nh lµm hai ®Çu d©y vµo nhau ( d©y nµy vµo d©y trÇy lâi vµ c¸c vßng ph¶i vÆn chÆt, ®Òu. kia) 4-6 vßng. Sau ®ã siÕt mèi nèi võa ®ñ HS: Quan s¸t, t×m hiÓu vµ ghi nhí. chÆt vµ ®Òu + KiÓm tra mèi nèi: Dùa theo yªu cÇu GV: Gäi HS lªn thùc hiÖn c¸c bíc uèn lâi, ®Æt ra. vÆn xo¾n. - Nèi d©y dÉn lâi nhiÒu sîi. HS: Thùc hiÖn, nhËn xÐt, rót ra kinh + Bãc vá c¸ch ®iÖn vµ lµm s¹ch lâi: Chó nghiÖm. ý kh«ng lµm ®øt sîi d©y nµo. HS: Quan s¸t, ghi nhí. + Lång lâi: Xße ®Òu c¸c sîi cña lâi thµnh h×nh nan qu¹t sau ®ã lång c¸c sîi lâi GV: Chia nhãm HS, tæ chøc cho HS luyÖn råi ®an chÐo vµo nhau tËp nèi d©y dÉn ®iÖn. + VÆn xo¾n: LÇn lît quÊn råi miÕt ®Òu HS: Thùc hiÖn theo nhãm nèi d©y dÉn nh÷ng sîi cña lâi nµy lªn lâi cña d©y kia ®iÖn: bãc vá, lµm s¹ch lái, uèn lâi. kho¶ng 3-5 vßng chÆt vµ ®Òu + KiÓm tra mèi nèi: Mèi nèi ch¾c; chÆt GV: Quan s¸t, uèn n¾n c¸c thao t¸c thùc vµ ®Òu hiÖn cña HS, nhËn xÐt. + C¸ch ®iÖn mèi nèi: Dïng b¨ng dÝnh HS: Ghi nhí. c¸ch ®iÖn quÊn ®Òu che kÝn mèi nèi ®Òu ch¾c ®Ñp b. Nèi rÏ. - Nèi d©y dÉn lâi 1 sîi. + Uèn gËp lâi: §Æt d©y chÝnh vµ d©y nh¸nh vu«ng gãc víi nhau; uèn gËp lâi d©y nh¸nh ( nh h.v 5-7) + VÆn xo¾n: Dïng k×m quÊn d©y nh¸nh lªn d©y chÝnh sau ®ã xo¾n kho¶ng 7 vßng; sau ®ã siÕt chÆt mèi nèi. + KiÓm tra mèi nèi: Mèi nèi ch¾c; chÆt ®Òu vµ ®Ñp. + C¸ch ®iÖn mèi nèi: Dïng b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn quÊn ®Òu che kÝn mèi nèi ®Òu ch¾c ®Ñp IV. Cñng cè GV: Nh¾c l¹i néi dung c¸c bíc nèi d©y dÉn ®iÖn. V. Híng dÉn h/s häc ë nhµ. - Häc bµi theo s¸ch gi¸o khoa vµ vë ghi. - ChuÈn bÞ vËt liÖu dông cô bµi thùc hµnh cho tiÕt sau häc bµi: Thùc hµnh nèi d©y dÉn ®iÖn ( tiÕp theo ). ....................................................................... ....................................................................... Ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2013 KÝ duyÖt cña Tæ KHTN Ngµy so¹n: 6 / 10/ 2013 Ngµy d¹y: / 10/ 2013 TiÕt 8 bµi 5. TH- Nèi d©y dÉn ®iÖn ( tiÕt 2) A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ®îc c¸c yªu cÇu cña mèi nèi d©y dÉn ®iÖn. - HiÓu ®îc mét sè ph¬ng ph¸p nèi d©y dÉn ®iÖn. 2. Kü n¨ng: - Nèi ®îc mét sè mèi nèi d©y dÉn ®iÖn. - Quan s¸t, t×m hiÓu vµ ph©n tÝch vµ biÕt ®îc c¸ch nèi d©y dÉn ®iÖn. - Cã kü n¨ng nèi võa ®¶m b¶o kü thuËt võa thÈm mü... 3. Th¸i ®é: Say mª høng thó ham thÝch m«n häc, an toµn thùc hµnh, vÖ sinh phßng häc, b¶o vÖ m«i trêng B. Ph¬ng ph¸p- ph¬ng tiÖn: 1. Ph¬ng ph¸p: Nªu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò; th¶o luËn nhãm, gîi më; thùc hµnh... 2. Ph¬ng tiÖn: a. Gi¸o viªn: Mét sè mÉu c¸c lo¹i mèi nèi d©y dÉn ®iÖn, k×m c¾t d©y, k×m tuèt d©y; tuèc n¬ vÝt, d©y dÉn ®iÖn lâi 1 sîi, lâi nhiÒu sîi, giÊy r¸p, b¨ng c¸ch ®iÖn,… b. Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, vë ghi, häc bµi cò, ®äc vµ chuÈn bÞ bµi míi, chuÈn bÞ thªm cho c¸c dông cô vµ vËt liÖu cho bµi thùc hµnh c. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng d¹y häc: I. Tæ chøc: 9A: 9B: II. KiÓm tra: ? Nªu ph¬ng ph¸p nèi th¼ng d©y dÉn lâi 1 sîi vµ nhiÒu sîi. ? §Ó mèi nèi ®Ñp, ®óng kü thuËt th× ta ph¶i lu ý ®iÒu g× III. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: H.nay chóng ta sÏ ®i t×m hiÓu tiÕp mét sè mèi nèi kh¸c. §Ó rÌn luyÖn kü n¨ng nèi d©y dÉn ®iÖn chóng ta cïng ®i t×m hiÓu néi dung bµi thùc hµnh ngµy h«m nay. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn ban ®Çu GV: Nh¾c l¹i yªu cÇu vµ c¸ch thùc hiÖn I. Nèi th¼ng, nèi ph©n nh¸nh d©y dÉn mèi nèi nèi th¼ng; nèi rÏ d©y dÉn ®iÖn lâi ®iÖn. 1 sîi. 1. Nèi th¼ng Lu ý 1 sè ®Æt ®iÓm yªu cÇu cña mèi nèi - Néi dung: HS: T×m hiÓu, cñng cè thªm. + Nèi th¼ng d©y dÉn lâi nhiÒu sîi. + Nèi th¼ng d©y dÉn lâi mét sîi. GV: TiÕn hµnh híng dÉn lµm mÉu cho HS - Thùc hiÖn: c¸ch nèi th¼ng d©y dÉn ®iÖn. + Bãc vá. ( CÇn lµm tõng bíc râ rµng m¹ch l¹c; lu ý + Lµm s¹ch lâi. ®Æc ®iÓm cña tõng bíc) + Nèi d©y. + C¸ch ®iÖn mèi nèi. HS: Chó ý quan s¸t 2. Nèi ph©n nh¸nh. GV: TiÕn hµnh híng dÉn lµm mÉu cho HS a. Víi d©y lâi 1 sîi: c¸ch nèi ph©n nh¸nh d©y dÉn ®iÖn. -Thùc hiÖn: HS: Ghi nhí. + Bãc vá. + Lµm s¹ch lâi. GV: §a mét sè mèi nèi d©y dÉn ®iÖn c¸c + Nèi d©y. khãa tríc ®· thùc hiÖn. ( mèi nèi tèt vµ + C¸ch ®iÖn mèi nèi. mèi nèi háng ). b. Víi d©y lâi nhiÒu sîi: Bíc 1: Bãc vá c¸ch ®iÖn ( nh phÇn trªn) nªn dïng dao nhá c¾t phÇn vá nhÑ nhµng GV: Lµm mÉu nèi ph©n nh¸nh d©y nhiÒu tr¸nh lµm ®øt; síc lâi sîi. Trong qu¸ tr×nh lµm lu ý c¸ch bãc vá Bíc 2: Lµm s¹ch lâi: NhÑ nhµng lµm s¹ch d©y kh«ng ®Ó ®øt lâi; c¸ch vÆn xo¾n ®Òu tõng sîi d©y mét... chÆt ngîc chiÒu nhau Bíc 3: Nèi d©y: - T¸ch lâi d©y m¹ch chÝnh; ®Æt lâi d©y HS: Kh¾c s©u ghi nhí. m¹ch nh¸nh vµo gi÷a d©y m¹ch chÝnh vµ lÇn lît vÆn xo¾n tõng nöa lâi d©y nh¸nh vµo d©y m¹ch chÝnh kho¶ng 3-4 vßng - Lu ý: QuÊn ngîc chiÒu nhau, råi c¾t bá phÇn thõa cña d©y m¹ch nh¸nh; xiÕt chÆt GV: ChØ ra yªu cÇu cña mèi nèi; mèi nèi ®Çu d©y m¹ch nh¸nh. ®Ñp vµ kh«ng ®¹t yªu cÇu. Bíc 4: KiÓm tra mèi nèi Mèi nèi bÒn ch¾c ®Ñp lµ ®îc GV: Híng dÉn c¸ch lµm vßng khuyªn; lu ý 3. Nèi d©y víi phô kiÖn: 1 sè yªu cÇu cña mèi nèi; c¸ch tiÕn hµnh... §îc dïng nèi víi c¸c thiÕt bÞ hoÆc mèi nèi HS: Chó ý quan s¸t kh«ng yªu cÇu cao vÒ lùc c¬ häc - Lµm khuyªn d©y nèi: Khuyªn kÝn vµ khuyªn hë cã ®êng kÝnh lín h¬n dêng kÝnh vÝt vÆn - §Æt vßng khuyªn vµ vÆn vÝt b»ng tua vÝt - Cóng cã 1 sè mèi nèi chØ cÇn c¾t vá d©y nèi råi níi èc vÆn råi dïng tua vÝt vÆn chÆt - Lu ý: Mèi nèi ch¾c ch¾n; kÝn; gän... Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn luyÖn tËp GV: KiÓm tra dông cô; thiÕt bÞ thùc hµnh II. LuyÖn tËp thùc hµnh. GV: Chia nhãm, tæ chøc cho HS luyÖn tËp. - Nèi th¼ng d©y dÉn lâi mét sîi vµ nhiÒu sîi. HS: Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. - Nèi ph©n nh¸nh d©y dÉn lâi mét sîi vµ GV: Quan s¸t, uèn n¾n qu¸ tr×nh HS thùc nhiÒu sîi. hiÖn. - Sè lîng: 2 mèi nèi lâi nhiÒu sîi vµ 2 mèi HS: Nép bµi ( c¸c mèi nèi ) nèi lâi mét sîi / nhãm häc sinh IV. Cñng cè: - GV: NhËn xÐt tiÕt häc thùc hµnh nèi d©y dÉn ®iÖn. - HS thu dän dông cô, vÖ sinh phßng häc. V. Híng dÉn h.s häc ë nhµ. - Häc bµi theo s¸ch gi¸o khoa vµ vë ghi. TËp nèi d©y dÉn ®iÖn ë nhµ ®Ó rÌn luyÖn kü n¨ng nèi d©y dÉn ®iÖn. - ChuÈn bÞ vËt liÖu dông cô bµi thùc hµnh cho tiÕt sau häc bµi: Thùc hµnh nèi d©y dÉn ®iÖn ( tiÕp theo ). Ngµy.... th¸ng 10 n¨m 2013 KÝ duyÖt cña Tæ KHTN ....................................................................... Ngµy so¹n: 12 / 10/ 2013 Ngµy d¹y: / 10/ 2013 bµi 5. TiÕt 9 TH- Nèi d©y dÉn ®iÖn ( tiÕt 3) A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ®îc c¸c yªu cÇu cña mèi nèi d©y dÉn ®iÖn. - HiÓu ®îc mét sè ph¬ng ph¸p nèi d©y dÉn ®iÖn. - N¾m ®îc c¸c bíc nèi d©y dÉn ®iÖn ®¶m b¶o yªu cÇu KT vµ thÈm mü 2. Kü n¨ng: - Nèi ®îc mèi nèi th¼ng; ph©n nh¸nh vµ nèi phô kiÖn d©y dÉn ®iÖn. - Quan s¸t, t×m hiÓu vµ ph©n tÝch vµ biÕt ®îc c¸ch nèi d©y dÉn ®iÖn. - So s¸nh víi yªu cÇu kü thuËt ®Ó kiÓm tra chÊt lîng cña mèi nèi 3. Th¸i ®é: Say mª høng thó ham thÝch m«n häc, an toµn thùc hµnh, vÖ sinh phßng häc, b¶o vÖ m«i trêng B. Ph¬ng ph¸p- ph¬ng tiÖn: 1. Ph¬ng ph¸p: Nªu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò; nhãm nhá, gîi më; thùc hµnh... 2. Ph¬ng tiÖn: a. Gi¸o viªn: Mét sè mÉu c¸c lo¹i mèi nèi d©y dÉn ®iÖn, k×m c¾t d©y, k×m tuèt d©y; tuèc n¬ vÝt, d©y dÉn ®iÖn lâi 1 sîi, lâi nhiÒu sîi, giÊy r¸p, b¨ng c¸ch ®iÖn,… b. Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, vë ghi, chuÈn bÞ thªm cho c¸c dông cô vµ vËt liÖu cho bµi thùc hµnh c. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng d¹y häc: I. Tæ chøc: 9A: 9B: II. KiÓm tra: ? Nªu ph¬ng ph¸p nèi ph©n nh¸nh d©y dÉn lâi 1 sîi vµ nhiÒu sîi. ? §Ó mèi nèi ®Ñp, ®óng kü thuËt th× ta ph¶i lu ý ®iÒu g×? III. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: H.nay chóng ta sÏ ®i t×m hiÓu tiÕp mét sè mèi nèi kh¸c. §Ó rÌn luyÖn kü n¨ng nèi d©y dÉn ®iÖn chóng ta cïng ®i t×m hiÓu néi dung bµi thùc hµnh ngµy h«m nay. Ho¹t ®éng cña GV- HS Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn ban ®Çu GV: Nh¾c l¹i c¸ch thùc hiÖn nèi d©y ph©n I. Nèi ph©n nh¸nh vµ nèi d©y dïng nh¸nh phô kiÖn. Lu ý : + Víi d©y dÉn lâi 1 sîi cÇn chän lo¹i 1. Nèi ph©n nh¸nh ( tiÕp theo) -Thùc hiÖn: d©y cã ®êng kÝnh kh«ng qu¸ lín ; kh«ng qu¸ + Bãc vá. cøng th× sÏ dÔ uèn + Lµm s¹ch lâi. + Khi bãc vá vµ ®¸nh giÊy gi¸p ph¶i + Nèi d©y thËt nhÑ nhµng kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn líp vá + KiÓm tra mèi nèi bªn trong. + C¸ch ®iÖn mèi nèi. + Khi uèn gËp lâi ph¶i vÆn xo¾n d©y nh¸nh theo ®óng yªu cÇu theo c¸c bíc híng 2. Nèi d©y dïng phô kiÖn. dÉn ë SGK... - Nèi b»ng vÝt. HS: T×m hiÓu, ghi nhí. + Lµm mèi nèi. GV: Treo tranh vµ tiÕn hµnh lµm mÉu, híng + Nèi d©y. dÉn cho HS c¸ch bíc thùc hiÖn nèi ph©n + KiÓm tra mèi nèi. nh¸nh vµ nèi d©y dïng phô kiÖn. HS: Quan s¸t, t×m hiÓu, ghi nhí c¸c thao t¸c - Nèi b»ng ®ai èc nèi d©y. cña GV. + Lµm ®Çu nèi th¼ng. GV: Cho HS quan s¸t mét sè mÉu mèi nèi + Nèi d©y dÉn. cña c¸c khãa tríc ®· thùc hiÖn ( mèi nèi tèt + KiÓm tra mèi nèi. vµ mèi nèi bÞ háng ). Lu ý mèi nèi ntn th× ®¹t yªu cÇu vµ kh«ng ®¹t yªu cÇu HS: T×m hiÓu, ghi nhí. GV: Nh¾c nhë HS khi lµm vµ ®Æt khuyªn hë cÇn ph¶i ®óng kÜ thu©t. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn luyÖn tËp GV: Chia nhãm, tæ chøc cho HS luyÖn tËp. II. LuyÖn tËp thùc hµnh. HS: Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV - Nèi ph©n nh¸nh vµ nèi d©y dïng phô NhËn dông cô ; vËt liÖu c¸c nhãm tù ph©n kiÖn lâi mét sîi vµ nhiÒu sîi. c«ng s¾p xÕp c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn - Sè lîng: 2 mèi nèi ph©n nh¸nh vµ 2 mèi nèi d©y dÉn dïng phô kiÖn / nhãm trong tæ GV: Quan s¸t, uèn n¾n qu¸ tr×nh HS thùc häc sinh. hiÖn. GV : Híng dÉn cô thÓ c¸c nhãm cha n¾m ch¾c kü thuËt nèi ; c¸c bíc lu ý ®Ó cã mèi nèi ®Ñp HS: Thùc hiÖn nhËn dông cô; vËt liÖu thiÕt bÞ; ph©n c«ng nhiÖm vô c¸c b¹n trong tæ ( vµi bËn mét mèi nèi) HS: Thùc hµnh theo sù híng dÉn cña GV Ho¹t ®éng 3: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - GV: Híng dÉn HS ®¸nh gi¸, nhËn xÐt kÕt III. §¸nh gi¸. qña thùc hµnh. - ChÊt lîng s¶n phÈm. Dùa vµo c¸c yªu cÇu KT cña tõng lo¹i mèi - Thùc hiÖn theo quy tr×nh. nèi ®Ó ®¸nh gi¸ - ý thøc häc tËp, ®¶m b¶o an toµn lao - HS: Thùc hiÖn ®¸nh gi¸, nhËn xÐt kÕt qña ®«ng, vÖ sinh n¬i lµm viÖc. ®¹t ®îc. - GV: §¸nh gi¸, ghi ®iÓm mét vµi nhãm Lu ý: Khi ®¸nh gi¸ th× GV nªn ®¸nh gi¸ tæng qu¸t; thang chia ®iÓm cã phÇn ®iÓm chuÈn bÞ; ý thøc thùc hµnh( cã nghiªm tóc kh«ng hay ®ïa nghÞch g©y rèi mÊt trËt tù); vÖ sinh khu vùc s¹ch sÏ kh«ng... IV. Cñng cè: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ qóa tr×nh thùc hiÖn cña HS. Thu s¶n phÈm vÒ nhµ chÊm tiÕp V. Híng dÉn h.s häc ë nhµ: - Híng dÉn h/s chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn cho bµi kiÓm tra 1 tiÕt ( dông cô- vËt liÖu TH theo nhãm 3-5 hs); «n tËp lý thuyÕt tõ ®Çu n¨m häc ®Õn bµi 5. - Thùc hiÖn l¹i c¸c mèi nèi th¼ng d©y 1 sîi - nhiÒu sîi; ph©n nh¸nh d©y 1 sîi; nhiÒu sîi; nèi víi phô kiÖn .................................................................... .................................................................... Bå Lý, ngµy.... th¸ng 10 n¨m 2013 KÝ duyÖt cña Tæ KHTN ************************************ Ngµy so¹n: 29/10/2010 Ngµy gi¶ng:04/1/2010 TiÕt 10 KiÓm tra 1 tiÕt a. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - KiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c kiÕn thøc ®· häc ë ch¬ng 1 tõ ®Çu n¨m cho ®Õn nay, qua ®ã cã kÕ ho¹ch b«× dìng häc sinh yÕu, kÐm vµ kh¸, giái. - RÌn tÝch cËn thËn kiªn tr×, chÝnh x¸c, lµm viÖc theo quy tr×nh, ®¶m b¶o an toµn trong thùc hµnh, sö dông thµnh th¹o dông cô . BiÕt c¸ch ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ khi lµm bµi kiÓm tra - RÌn tÝch nghiªm tóc khi lµm bµi kiÓm tra cã ý thøc say mª vµ ham thÝch m«n häc. b. ChuÈn bÞ: * GV :- §Ò bµi kiÓm tra thùc hµnh, ®¸p ¸n vµ thang ®iÓm , phßng bé m«n. * HS :- Dông cô thùc hµnh : k×m c¾t d©y, k×m tuèt d©y, k×m má trßn, dao con , b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn, ®Ò bµi kiÓm tra thùc hµnh vµ ®¸p ¸n bµi kiÓm tra - VËt liÖu : d©y dÉn lâi mét sîi vµ lâi nhiÒu sîi mçi lo¹i dµi 0,5m .¤n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc tõ ®Çu n¨m cho ®Õn nay. c . tiÕn tr×nh lªn líp: I. æn ®Þnh tæ chøc. - KiÓm tra sÜ sè. 9A.................. 9B.................. 9C................ II. KiÓm tra bµi cò. III. Bµi míi. - GV: Yªu cÇu häc sinh ®Ó dông cô ,vËt liÖu lªn bµn ®Ó kiÓm tra. GV ph¸t bæ sung dông cô cho c¸c nhãm thùc hµnh. GV chÐp ®Ò kiÓm tra lªn b¶ng vµ ®Ò nghÞ häc sinh lµm bµi nghiªm tóc. - HS: Nh×n ®Ò vµ thùc hiÖn bµi kiÓm tra. A. §Ò bµi: Cho chuÈn bÞ tríc Dông cô vµ vËt liÖu. Mçi häc sinh thùc hiÖn nèi c¸c mèi nèi sau vµ nèi ®óng yªu cÇu kü thuËt : 1. Nèi th¼ng d©y dÉn lâi mét sîi vµ lâi nhiÒu sîi. 2. N èi ph©n nh¸nh d©y dÉn lâi mét sîi vµ lâi nhiÒu sîi. Yªu cÇu: C¸c s¶n phÈm thùc hµnh cña mçi em häc sinh ®îc buéc riªng thµnh bã , cã d¸n giÊy ë ngoµi vµ ghi râ hä vµ tªn vµ líp. B. §¸p ¸n: Mèi nèi ®¶m b¶o 4 tiªu chuÈn vÒ yªu cÇu kü thuËt cña mèi nèi ®¹t 2,5 ®iÓm. Tæng 4 mèi nèi = 10 ®iÓm. stt 1 2 3 4 Mèi nèi Yªu cÇu kü thuËt Nèi th¼ng d©y dÉn lâi mét sîi 4 yªu cÇu küthuËt Nèi th¼ng d©y dÉn lâi nhiÒu sîi 4 yªu cÇu kt Nèi rÏ d©y dÉn lâi mét sîi 4 yªu cÇu kt Nèi rÏ d©y dÉn lâi nhiªu sîi 4 yªu cÇu kt Tæng ®iÓm IV. Còng cè. -GV: NhËn xÐt th¸i ®é lµm bµi cña HS vµ thu s¶n phÈm bµi nhµ chÊm . V. Híng dÉn vÒ nhµ : Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ: - ChuÈn bÞ bµi häc tiÕp theo ë nhµ. ®iÓm 2,5® 2,5® 2,5® 2,5® 10 lµm cña häc sinh vÒ ******************************************************** Ngµy so¹n: 26 / 10/ 2013 Ngµy d¹y: / 10/ 2013 TiÕt 11 Bµi 6. thùc hµnh- l¾p m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn (tiÕt 1) A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt ®îc chøc n¨ng cña b¶ng ®iÖn, vÏ ®îc s¬ ®å nguyªn lý vµ l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn vµ hiÓu ®îc qui tr×nh l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn. 2. Kü n¨ng: H×nh thµnh kü n¨ng l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn ®óng qui tr×nh, yªu cÇu kü thuËt vµ ®¶m b¶o an toµn. 3. Th¸i ®é: Say mª høng thó ham thÝch m«n häc, lµm viÖc cã quy tr×nh, b¶o vÖ m«i trêng B. Ph¬ng ph¸p- ph¬ng tiÖn: 1. Ph¬ng ph¸p: Nªu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò; th¶o luËn nhãm, gîi më; thùc hµnh… 2. Ph¬ng tiÖn: - Dông cô: B¶ng ®iÖn mÉu ®· l¾p s½n; k×m c¾t d©y, k×m tuèt d©y, dao nhá, tua vÝt, bót thö ®iÖn, thíc kÎ, bót ch×. - VËt liÖu vµ thiÕt bÞ: B¶ng ®iÖn, æ c¾m ®iÖn, cÇu ch×, c«ng t¾c, d©y dÉn ®iÖn, giÊy r¸p, b¨ng c¸ch ®iÖn c. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng d¹y häc: I. Tæ chøc: 9A: 9B: II. KiÓm tra: Sù chuÈn bÞ ®å dïng; thiÕt bÞ thùc hµnh cña h/s III. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: B¶ng ®iÖn lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña m¹ng ®iÖn trong nhµ, nã cã chøc n¨ng nh ph©n phèi, ®iÒu khiÓn nguån n¨ng lîng ®iÖn cho m¹ng ®iÖn vµ nh÷ng ®å dïng ®iÖn trong nhµ ®Ó hiÓu râ m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn chóng ta cïng ®i t×m hiÓu néi dung bµi thùc hµnh h«m nay. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu môc tiªu bµi häc GV: Nªu môc tiªu bµi häc. I. Môc tiªu. HS: T×m hiÓu, ghi nhí. - Sgk. GV: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh vÒ - VËt liÖu vµ thiÕt bÞ: B¶ng ®iÖn, æ c¾m vËt liÖu, thiÕt bÞ vµ nhËn xÐt vÒ ý thøc ®iÖn, cÇu ch×, c«ng t¾c, d©y dÉn ®iÖn, giÊy chuÈn bÞ cña häc sinh. r¸p, b¨ng c¸ch ®iÖn, bót thö ®iÖn. HS: Tr×nh bµy sù chuÈn bÞ cña nhãm m×nh. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu néi dung vµ tr×nh tù thùc hiÖn. II. Néi dung vµ tr×nh tù thùc hiÖn. GV: TiÕn hµnh tæ chøc cho HS t×m hiÓu 1. T×m hiÓu chøc n¨ng cña b¶ng ®iÖn. chøc n¨ng cña b¶ng ®iÖn. - B¶ng ®iÖn lµ mét phÇn cña m¹ng ®iÖn HS: Thùc hiÖn theo híng dÉn vµ yªu cÇu trong nhµ. Trªn b¶ng ®iÖn thêng l¾p nh÷ng cña GV. thiÕt bÞ ®ãng c¾t, b¶o vÖ vµ lÊy ®iÖn cña GV? B¶ng ®iÖn cã chøc n¨ng g×? m¹ng ®iÖn. Cã mÊy lo¹i b¶ng ®iÖn? - Cã 2 lo¹i b¶ng ®iÖn. GV: Gäi HS tr¶ lêi. + B¶ng ®iÖn chÝnh. HS: T×m hiÓu, tr¶ lêi, nhËn xÐt, kÕt luËn. + B¶ng ®iÖn nh¸nh. GV: TiÕn hµnh híng dÉn HS t×m hiÓu c¸ch 2. VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn. vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn. a) S¬ ®å nguyªn lý. HS: Quan s¸t, thùc hiÖn theo híng dÉn vµ - Sgk. yªu cÇu cña GV. b) S¬ ®å l¾p ®Æt. GV: Gäi HS lªn b¶ng thùc hiÖn vÏ s¬ ®å - VÏ ®êng d©y nguån: nguyªn lý. O HS: Thùc hiÖn, nhËn xÐt, kÕt luËn. A GV: Híng dÉn thùc hiÖn híng dÉn HS c¸c - X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Ó b¶ng ®iÖn, bãng ®Ìn: bíc vÏ s¬ ®å l¾p ®Æt. O HS: Quan s¸t, ghi nhí vµ lªn b¶ng vÏ s¬ ®å A l¾p ®Æt. GV: Bæ sung, thèng nhÊt. HS: Ghi nhí c¸ch vÏ s¬ ®å. GV: Híng dÉn HS t×m hiÓu c¸c bíc thùc hiÖn l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn. HS: Quan s¸t, t×m hiÓu. ? Khi l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn ta thùc hiÖn theo mÊy bíc? §ã lµ nhøng bíc nµo ? GV: Gäi HS tr¶ lêi. HS: T×m hiÓu tr¶ lêi, nhËn xÐt. GV: Chia nhãm HS, tæ chøc cho HS luyÖn tËp l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn th«ng qua c¸c thao t¸c mÉu. HS: Thùc hiÖn theo nhãm, quan s¸t, t×m hiÓu, ghi nhí tr×nh tù thao t¸c vµ tr¶ lêi theo yªu cÇu cña GV. GV: Quan s¸t, uèn n¾n c¸c thao t¸c thùc hiÖn cña HS, nhËn xÐt. HS: Ghi nhí. GV: Cho HS quan s¸t mét m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn ®· hoµn thµnh. HS: Quan s¸t, ghi nhí. - X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trªn b¶ng ®iÖn: O A - VÏ ®êng d©y ®iÖn: O A 3. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn. - V¹ch dÊu. - Khoan lç b¶ng ®iÖn. - Nèi d©y thiÕt bÞ ®iÖn cña b¶ng ®iÖn. - L¾p thiÕt bÞ ®iÖn vµo b¶ng ®iÖn. - KiÓm tra. IV. Cñng cè: Nh¾c l¹i vÒ c/bÞ, néi dung vµ quy tr×nh thùc hiÖn l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn. V. Híng dÉn h.s häc ë nhµ: - Häc bµi theo s¸ch gi¸o khoa vµ vë ghi. - Quan s¸t b¶ng ®iÖn trong gia ®×nh ®Ó t×m hiÓu ®Æc ®iÓm c¶u b¶ng ®iÖn; s¬ ®å nguyªn lý vµ l¾p ®Æt cña chóng - ChuÈn bÞ vËt liÖu dông cô thùc hµnh cho tiÕt sau häc bµi: Thùc hµnh l¾p m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn ( tiÕp theo ). Ngµy.... th¸ng 10 n¨m 2013 ...................................................................... ....................................................................... KÝ duyÖt cña Tæ KHTN NS: 11/11/2012 NG: /11/2012 TiÕt 12: thùc hµnh - l¾p m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn (tiÕt 2) A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: L¾p ®Æt ®îc m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn gåm mét cÇu ch×, mét æ c¾m ®iÖn, mét c«ng t¾c ®iÒu khiÓn mét bãng ®Ìn dùa trªn s¬ ®å l¾p ®Æt. 2. Kü n¨ng: - H×nh thµnh kü n¨ng l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn ®óng qui tr×nh, yªu cÇu kü thuËt vµ ®¶m b¶o an toµn. - Lµm viÖc ®éc lËp; phèi hîp nhãm hiÖu qu¶ 3. Th¸i ®é: Say mª høng thó ham thÝch m«n häc cã tÝnh lµm viÖc theo qui tr×nh. B. Ph¬ng ph¸p- ph¬ng tiÖn: 1. Ph¬ng ph¸p: Nªu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò; th¶o luËn nhãm, gîi më; thùc hµnh 2. Ph¬ng tiÖn: a. Gi¸o viªn: - Dông cô: B¶ng ®iÖn mÉu ®· l¾p s½n; K×m c¾t d©y, k×m tuèt d©y, dao nhá, tua vÝt, bót thö ®iÖn, thíc kÎ, bót ch×. - VËt liÖu vµ thiÕt bÞ: B¶ng ®iÖn, æ c¾m ®iÖn, cÇu ch×, c«ng t¾c, d©y dÉn ®iÖn, giÊy r¸p, b¨ng c¸ch ®iÖn; bãng ®Ìn - ®ui ®Ìn; phÝch c¾m b. Häc sinh: ChuÈn bÞ thªm cho c¸c dông cô vµ vËt liÖu cho bµi TH theo y/cÇu cña GV. c. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng d¹y häc: I. Tæ chøc: 9A: 9B: 9C: II. KiÓm tra: - Sù chuÈn bÞ ®å dïng; thiÕt bÞ thùc hµnh cña h/s - Gäi 2 lªn b¶ng: Mét vÏ s¬ ®å nguyªn lÝ; mét vÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn Sau ®ã: GV yªu cÇu HS ph©n tÝch s¬ ®å ( vÒ kÝ hiÖu; nguyªn t¾c ho¹t ®éng...) III. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: ë tiÕt tríc chóng ta ®· ®îc t×m hiÓu vÒ s¬ ®å m¹ch ®iÖn gåm 2 cÇu ch×; mét c«ng t¾c ®iÒu khiÓn 1 b.®Ìn; 1 æ c¾m...; ®· bíc ®Çu t×m hiÓu quy tr×nh l¾p ®Æt. H«m nay chóng ta sÏ tiÕp tôc t×m hiÓu cô thÓ c¸c bíc l¾p ®Æt vµ TH thùc tÕ theo nhãm. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn ban ®Çu GV: Nh¾c l¹i c¸c bíc thùc hiÖn l¾p ®Æt I. Néi dung. m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn. - L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn. HS: T×m hiÓu, ghi nhí. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn luyÖn tËp GV: Ph¸t dông cô, vËt liÖu, thiÕt bÞ cho c¸c II. LuyÖn tËp thùc hµnh. nhãm HS . * Bµi tËp : L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn HS: NhËn dông cô, vËt liÖu, thiÕt bÞ tiÕn gåm cã: 2 cÇu ch×, 1 æ c¾m, 1 c«ng t¾c ®iÒu hµnh thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. khiÓn mét bãng ®Ìn. GV: Yªu cÇu HS tiÕn hµnh thùc hiÖn tõ bíc 1. V¹ch dÊu. 1 ®Õn bíc 3. - Tríc tiªn ta ph¶i ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn lªn HS: Thùc hiÖn theo nhãm. trªn b¶ng ®iÖn ( cÇu ch×; c«ng t¸c; æ c¾m) ®Ó s¾p xÕp vÞ trÝ; t¹o sù c©n ®èi vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thiÕt bÞ ®iÖn; còng nh kho¶ng c¸ch víi c¸c mÐp ngoµi cña b¶ng ®iÖn GV: Quan s¸t, uèn n¾n qu¸ tr×nh thùc hiÖn - Th«ng thêng cÇu ch× ta thêng ®Æt phÝa cña c¸c nhãm HS. trªn cïng; sau ®ã ®Õn c«ng t¾c; cuèi cïng lµ æ c¾m trªn b¶ng ®iÖn HS: Ghi nhí, chó ý mét sè híng dÉn cña - V¹ch dÊu vÞ trÝ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ trªn GV b¶ng ®iÖn.( khi v¹ch dÊu cÇn chän mét c¹nh chuÈn cña b¶ng ®iÖn ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng vÞ trÝ, kÝch thíc cßn l¹i cña thiÕt bÞ cho c©n ®èi) - V¹ch dÊu vÞ trÝ b¾t vÝt, vÞ chÝ luån d©y dÉn vµo thiÕt bÞ ( cã kÝ hiÖu riªng cho c¸c vÞ trÝ :O,A). GV: Lu ý HS vÞ trÝ b¾t vÝt ta chØ khoan måi; còng cã thÓ kh«ng khoan ®èi víi gç mÒn Tuú theo kÝch cì cña d©y dÉn mµ ta chän mòi khoan cho phï h¬n HS: Sau khi v¹ch dÊu xong; chuyÓn sang bíc 2 lµ khoan lç GV: Chó ý ®èi víi HS an toµn lao ®éng khi khoan HS: CÈn thËn khi thùc hiÖn thao t¸c khoan. GV: Gi¸m s¸t; trî gióp nÕu cÇn GV: Lu ý HS dùa vµo s¬ ®å l¾p ®Æt ®Ò nèi d©y ®óng yªu cÇu + CÇn thùc hiÖn nèi d©y ®óng y.c kü thuËt + CÇn ®Êu d©y ®óng KT; gän gµng; chÆt 2. Khoan lç b¶ng ®iÖn. - Chän khoan, chän mòi khoan phï hîp ®Ó khoan. - Khoan lç kh«ng xuyªn( khoan måi) ®Ó b¾t vÝt thiÕt bÞ.( mòi khoan �2mm) - khoan lç xuyªn ®Ó luån d©y dÉn ®iÖn nèi vµo thiÕt bÞ( mòi khoan �5mm) - C¸ch khoan: §Æt mòi khoan ®óng vÞ trÝ v¹ch dÊu ®Ó chØnh ®óng t©m lç. Sau ®ã cho mòi khoan ch¹y ®iÒu chØnh tiÕn ®Òu vµ liªn tôc. 3. Nèi d©y thiÕt bÞ ®iÖn cña b¶ng ®iÖn. - §o vµ luån d©y dÉn qua lç luån d©y cña b¶ng ®iÖn. - Nèi c¸c ®Çu d©y vµo c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña b¶ng ®iÖn( theo s¬ ®å l¨p ®Æt). Chó ý: D©y dÉn kh«ng ®îc ®Ó trïng vµ ®i
- Xem thêm -