Tài liệu Giáo án công nghệ 8 soạn 4 cột

  • Số trang: 151 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaùo aùn Coâng ngheä 8 Tuaàn Naêm hoïc : 2012 - 2013 Ngaøy soaïn: Tieát Ngaøy daïy: PHAÀN MOÄT: VEÕ KYÕ THUAÄT Chöông I : BAÛN VEÕ CAÙC KHOÁI HÌNH HOÏC Baøi 1: VAI TROØ CUÛA BAÛN VEÕ KYÕ THUAÄT TRONG SAÛN XUAÁT VAØ ÑÔØI SOÁNG I. Muïc tieâu: - Kieán thöùc: Bieát ñöôïc vai troø cuûa baûn veõ kyõ thuaät ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng. - Kó naêng : nhaän bieát ñuùng vai troø cuûa veõ kyõ thuaät trong ñôøi soáng. - Thaùi ñoä : vaän duïng ñöôïc ôû nhöõng ngaønh ngheà naøo caàn baûn veõ kyõ thuaät. II. Ñoà duøng daïy hoïc : - HV sô ñoà maïch ñieän, sô ñoà thöïc teá. III. Tieán Haønh : 1. OÅn ñònh : 2. Giôùi thieäu baøi : Vôùi nhöõng phöông tieän thoâng tin caàn thieát nhö hieän nay chuùng ta duøng caùc cöû chæ. Ñoái vôùi trong kyõ thuaät ta duøng lôøi noùi khoâng theå hieän ñöôïc 3. Baøi môùi : TG Noäi Dung Hoaït ñoäng trôï giuùp GV Hoaït ñoäng hoïc sinh HÑ1: Trong giao tieáp con ngöôøi duøng nhöõng phöông tieän thoâng tin gì? I Baûn Veõ Kyõ Yù nghóa cuûa H 1.1 Thuaät Ñoái Vôùi Saûn I Baûn Veõ Kyõ Thuaät Ñoái Xuaát Vôùi Saûn Xuaát Ngöôøi coâng nhaân khi cheá - Baûn veõ kyõ thuaät a.Qua tranh aûnh ngöôøi taïo ra caùc saûn phaåm vaø xaây laø ngoân ngöõ chung coâng nhaân khi cheá taïo ra döïng coâng trình thì caên cöù duøng trong kyõ caùc saûn phaåm vaø xaây döïng vaøo baûn veõ. thuaät. coâng trình thì caên cöù vaøo Khoâng coù baûn veõ ngöôøi caùi gì? CN khoâng theå XD ñöôïc. b. khoâng coù baûn veõ ngöôøi Raát quan troïng trong saûn CN coù theå xaây döïng ñöôïc xuaát khoâng? 1 Giaùo aùn Coâng nheä 8 II. Baûn veõ kyõ thuaät c. noù coù taàm quan trong ñoái vôùi ñôøi soáng. nhö theá naøo trong saûn xuaát HÑ 2 : II. Baûn veõ kyõ thuaät ñoái vôùi ñôøi soáng Cho hs quan saùt H1.3a III. Baûn veõ duøng Caùc thieát bò ta muoán söû trong caùc lónh vöïc duïng thì caàn phaûi laøm gì? kyõ thuaät. Muoán bieát caùch söû duïng ta caàn phaûi laøm gì? - Moãi lónh vöïc kyõ III. Baûn veõ duøng trong caùc thuaät ñeàu coù baûn lónh vöïc kyõ thuaät. veõ rieâng cho ngaønh Cho hs quan saùt h1.4 mình. - Lónh vöïc naøo duøng baûn veõ ? Naêm hoïc : 2012 - 2013 - Quan saùt HV -Caàn phaûi bieát caùch söû duïng caùc thieát bò ñoù. - Ta phaûi tìm hieåu taøi lieäu höôùng daãn ñoà duøng. (baûn chæ daãn söû duïng ñoà duøng). - Cô khí noâng nghieäp, xaây döïng, ñieän löïc, giao thoâng, kieán truùc, quaân söï. - Ôû moãi lónh vöïc caùc baûn veõ ñeàu khaùc nhau. - Baûn veõ kyõ thuaät - Caùc lónh naøy duøng baûn - Baûn veõ kyõ thuaät laø laø phöông tieän veõ gioáng haây khaùc nhau? phöông tieän thoâng tin duøng thoâng tin duøng trong saûn xuaát vaø - Baûn veõ kyõ thuaät laø gì? trong saûn xuaát ñôøi soáng vaø ñôøi soáng - Gì sau caàn hoïc veõ kyõ Hoïc veõ kyõ thuaät thuaät? Hoïc veõ kyõ thuaät ñeå öøng ñeå öùng duïng vaøo duïng vaøo saûn xuaät vaø ñôøi saûn xuaät vaø ñôøi HÑ4: soáng. soáng. Toång keát Hs ñoïc ghi nhôù 4/ Cuûng coá: Traû lôøi caùc caâu hoûi 1, 2, 3. 5/ Daên doø: Hoïc baøi, xem tröôùc baøi môùi Tuaàn 1 Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 2 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Naêm hoïc : 2012 - 2013 Ngaøy Soaïn Tieát 2 Ngaøy daïy Baøi 2: HÌNH CHIEÁU I Muïc tieâu: - kieán thöùc: Bieát ñöôïc theà naøo laø hình chieáu. - kó naêng : Bieát ñöôïc moät soá hình chieáu . - thaùi ñoä : Ñoïc ñöôïc moât soá hình chieáu treân baûn veõ kyõ thuaät. II Ñoà duøng daïy hoïc : - HV phoùng to Hình: 2.1; 2.2 a, b, c; 2.3; 2.4. III Tieán Haønh : 1. OÅn ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ 7ph. 1/ vì sao noùi baûn veõ kyõ thuaät laø ngoân ngöõ duøng chung trong kyõ thuaät 2/ baûn veõ kyõ thuaät coù vai troø nhö theá naøo ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng. 3. Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng hoïc sinh Hoaït ñoäng trôï giuùp GV Noäi Dung HÑ1: Cho hs xem H2.1. ñoïc khaùi I/ khaùi nieäm veà Ñoïc khaùi nieäm. nieäm hình chieáu: Veõ hình chieáu. Dieãn taû hình daïng Laáy theâm ví duï. HÑ2: Höôùng daãn caùch veõ hình caùc maët cuûa vaät theå Xem hình 2.2a,b,c coù nhaän chieáu. theo caùc höôøng xeùt gì veà ñaëc ñieåm caùc tia chieáu khaùc nhau. chieáu Cho hs xem H2.2 a,b,c coù nhaän xeùt gì veà ñaëc ñieåm caùc II/ Caùc pheùp chieáu. - Ha tia chieáu xuaát phaùt taïi tia chieáu ôû caùc hình a,b,c? Pheùp chieáu vuoâng 1ñieåm. H 2.2a goùc duøng ñeå veõ caùc - Hb caùc tia chieáu song song. H2.2b hình chieáu vuoâng - Hc coù caùc tia chieáu vuoâng H2.2c goùc. goùc. Khi naøo söû duïng caùc pheùp Pheùp chieáu xuyeân Khi veõ caùc hình chieáu chieáu vuoâng goùc? taâm vaø song song vuoâng goùc Khi naøo söû duïng caùc pheùp duøng ñeû veõ caùc hình chieáu song song vaø pheùp bieåu dieãn 3 chieàu Khi veõ caùc hình 3 chieàu boå chieáu xuyeân taâm? boå xung cho caùc xung cho caùc chieáu vuoâng hình chieáu vuoâng goùc treân baûn veõ kyõ thuaät. goùc treân baûn veõ kyû HÑ3: thuaät. Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 3 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Ta laàn löôït chieáu vuoâng goùc vaät theå theo 3 höôùng khaùc nhau leân MP chieáu - Maët chính dieän. - Maët ngang. - Maët caïnh phaûi. Hình chieáu ñöùng coù höôùng chieáu töø tröôùc tôùi Hình chieàu baèng coù höôùng chieáu töø treân xuoáng. Hình chieáu caïnh coù höôùng chieáu töø traùi sang. HÑ4: -Vò trí hình chieáu baèng ñöôïc môû xuoáng döôùi. -Vò trí hình chieáu caïnh ñöôïc môû sang beân phaûi. -Caùc ïñöôøngng neùt ñöôïc theå hieän treân baûn veõ. Naêm hoïc : 2012 - 2013 III/ Caùc hình chieáu vuoâng goùc. 1/ Caùc maët phaúng hình chieáu. Xem H2.3 Maët chính dieän Ñeå dieãn taû hình daïng vaät theå goïi laø maët phaúng ta laøm theá naøo? chieáu ñöùng. Maët naèm ngang goïi laø maët phaúng Caùc höôùng ñoù bao goàm chieáu baèng. Maët caïng beân goïi höôùng naøo? laø maët phaúng chieáu caïnh. 2 /Caùc hình chieáu Hình chieáu ñöùng coù höôùng chieáu töø tröôùc tôùi. Xem H2.4 Hình chieàu baèng Cho bieát teân goïi caùc hình chieáu töông öùng vôùi caùc coù höôùng chieáu töø treân xuoáng. höôùng chieáu? Hình chieáu caïnh coù höôùng chieáu töø traùi sang. IV Vò trí caùc hình Vò trí caùc hình chieáu coù ñaëc chieáu. Treân baûng veõ coù ñieåm gì? quy ñònh B=0aûn veõ coù quy ñònh gì? - Hình chieáu baèng ñöôïc môû xuoáng döôùi. -Hình chieáu caïnh ñöôïc môû sang beân phaûi. 4/ Cuûng coá Coù maáy pheùp chieáu cô baûn? Vaø ñaëc ñieåm cuûa töøng pheùp chieáu. Teân goïi vaø vò trí cuûa caùc hình chieáu treân baûn veõ 5/ Daën doø Hoïc baøi Ghi phaàn ghi nhôù. Ñoïc coù theå em chöa bieát. Laøm baøi taäp trong taäp baøi taäp Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 4 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Naêm hoïc : 2012 - 2013 Tuaàn 2 Ngaøy Soaïn: Tieát 3 Ngaøy daïy : Baøi 3: BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH HÌNH CHIEÁU CUÛA VAÄT THEÅ I Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Bieát ñöôïc söï lieân quan giöõa höôùng chieáu vaø hình chieáu. 2. Kó naêng : Bieát caùch boá trí caùc hình chieáu treân baûn veõ. 3. Thaùi ñoä : Ñoïc ñöôïc moât soá hình chieáu treân baûn veõ kyõ thuaät. II Ñoà duøng daïy hoïc : - Thöôùc, eâke, compa, giaáy A4. III Tieán Haønh : 1. OÅn ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ 7ph. 1/ Coù maáy pheùp chieáu? Ñaëc ñeåm moãi pheùp chieáu. 2/ Teân goïi vaø vò trí caùc hìn chieáu treân baûn veõ. 4. Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng hoïc sinh Trôï giuùp GV Noäi Dung HÑ1: Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hs I Chuaån bò: II Noäi Dung: - Trình baøy ñoà duøng thöïc Thöôùc, eâke, compa, giaáy A4 Chæ roû söï töông haønh Cho hoïc sinh ñoïc noäi dung quan giöõa höôùng - Ñoïc noäi dung baøi baøi. chieáu vaø hình chieáu. Töøng hs xem qua baøi thöïc Veõ laïi caùc hình HÑ2: haønh chieáu III/ Caùc Böôùc Tieán Yeâu caàu baøi thöïc haønh coù Haønh maáy böôùc ta phaûi laøm gì? Böôùc1: Ñoïc kyõ noäi dung baøi Noâi dung töøng böôùc.nhö theá Böôùc1: Ñoïc kyõ noäi Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 5 Giaùo aùn Coâng nheä 8 taäp thöïc haønh. naøo? Böôùc2: Baøi laøm treân giaáy Phaân tích noäi dung khoå A4, caàn boá trí caùc phaán chöõ & phaàn hình caân ñoái Veõ hình & laøm baøi treân baûn veõ. Böôùc3: keû baøng 3.1 vaøo baøi laømvaø ñaùnh daáu X vaøo oâ ñaõ choïn trong baûng ñoù. Böôùc4: Veõ laïi 3 hình chieáu 1,2,3 ñuùng vò trí cuûa chuùng treân baûn veõ Ñoïc caùc böôùc chuù yù sgk Khi veõ Chuù yù gì? Naêm hoïc : 2012 - 2013 dung baøi taäp thöïc haønh. Böôùc2: Baøi laøm treân giaáy khoå A4, caàn boá trí caùc phaán chöõ & phaàn hình caân ñoái treân baûn veõ. Böôùc3: keû baøng 3.1 vaøo baøi laømvaø ñaùnh daáu X vaøo oâ ñaõ choïn trong baûng ñoù. Böôùc4: Veõ laïi 3 hình chieáu 1,2,3 ñuùng vò trí cuûa chuùng treân baûn veõ 4/ Cuûng coá: Xem laïi chuù yù 5/ Daën doø : Xem tröôùc baøi 4 IV. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy: Tuaàn 2 Ngaøy Soaïn Tieát 4 Ngaøy daïy : Baøi 4 BAÛN VEÕ CAÙC KHOÁI HÌNH HOÏC ÑA DIEÄN I Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Bieát ñöôïc caùc khoái hình hoïc ña dieän thöôøng gaëp: hình hoïp chöû nhaät, laêng truï ñieàu, hình choùp ñieàu. 2. Kó naêng : Ñoïc ñöôïc baûn veõ caùc khoài ña dieän . 3. Thaùi ñoä : nhaän daïng caùc khoái ña dieän thöôøng gaëp vaø ñaëc ñieåm hình chieáu caùc khoái ña dieän. II Ñoà duøng daïy hoïc : - Vaät maãu caùc khoái ña dieän. Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 6 Giaùo aùn Coâng nheä 8 III Tieán Haønh : 1. OÅn ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ 7ph. Söõa baøi thöïc haønh. 3. Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng hoïc sinh HÑ1: Naêm hoïc : 2012 - 2013 Trôï giuùp GV Noäi Dung I Khoái ña dieän Cho hs quan saùt khoái ña Caùc khoái ña dieän Caùc khoái ña dieän dieän. Bao boïc bôûi caùc HCN ñöôïc bao boïc bôûi caùc Laø caùc khoái gì ? Bao boïc bôûi caùc hình chöõ Khoái ña dieän HHCN coù hình ña giaùc phaûng. nhaät vaø hình tam giaùc. ñaëc ñieåm gì? Bao boïc bôûi caùc hình tam Khoái ña dieän laêng truï coù giaùc. ñaëc ñieåm gì? Bao dieâm, hoïp thuoác laù, vieân gaïch. Khoái ña dieän laêng truï coù Buùt chì ñai oùc( hình laêng ñaëc ñieåm gì? truï), kim töï thaùp chuoâng nhaø Cho bieát moät soá vaät theå coù II Hình hoäp chöû thôø ( hình choùp ñeàu). kkhoái ña dieän maø em bieát. nhaät HÑ2 : 1. theá naøo laø hình Quan saùt moâ hình. hoäp chöõ nhaät. Ñöôïc bao bôûi caùc HCN.(6 Hình hoäp chöõ nhaät HCN) ñöôïc bao bôûi saùu Cho hoïc sinh quan saùt moâ HCN Laø moät hình chöõ nhaät. hình H4.2 HHCN ñöôïc bao bôûi caùc Hình chieáu ñöùng, hình chieáu hình naøo? baèng, hình chieáu caïnh laø caùc hình chöõ nhaät. Nhìn theo caùc höôùng khaùc nhau HHCN laø moät hình gì? 2. Hình chieáu cuûa Khi chieáu HHCN leân caùc hình hoäp chöõ nhaät Ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi höôùng chieáu thì noù laø hình Thaûo luaän traû lôøi caâu hoûi gì? HìnhHình chieáu Hình daïngKích thöôùc Cho hoïc sinh ñoïc baûn veõ 1C-ÑöùngHCN a*h Thaûo luaän nhoùm traû lôùi caâu 2C-BaèngHCN a*b III Hình laèng truï hoûi H4.3 3C-CaïnhHCN h*b ñeàu: Cho hoïc sinh xem moâ hình. 1. Theá naøo laø hình HÑ3: Cho bieát khoái ña dieän ñöôïc laêng truï ñeàu. Ñöôïc bao bôûi hai maët ñaùy laø bao bôûi caùc hình gì? Hình laêng truï ñeàu Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 7 Giaùo aùn Coâng nheä 8 hai hình tam giaùc ñeàu baèng nhau vaø caùc maët beân laø caùc HCN baèng nhau. Naêm hoïc : 2012 - 2013 ñöôïc bao bôûi hai maët ñaùy laø 2 hình tam giaùc ñieàu baèng nhau vaø caùc maët beân laø Hs ñoïc baûn veõ HC cuûa hình caùc HCN baèng nhau laêng truï ñeàu. 2. Hình chieáu cuûa Caùc hình 1,2,3 laø caùc hình hình laêng truï ñeàu . chieáu gì? Chuùng coù hình daïng nhö Hình chieáu: ñöùng, baèng, theá naøo? caïnh. Chuùng theå hieän kích thöôùc naøo cuûa hình laêng truï ñeàu? Hai HCN vaø moat Hình tam Laøm baûng 4.2 giaùc. Caùc kích thöôùc laø: Daøi, roäng vaø cao. Thaûo luaän nhoùm. HìnhHình chieáu Hình daïngKích thöôùc 1C-Ñöùng2 HCN a*h 2C-BaèngT-giaùc a*b 3C-CaïnhHCN h*b HÑ4: Hình choùp ñöôïc bao bôûi maët ñaùy laø moat hình ña giaùc ñeàu & caùc maët beân laø tam giaùc caân baèng nhau, coù chung ñænh. IV Hình choùp ñeàu: Cho hs xem moâ hình cuûa 1. Theá naøo laø hình hình choùp. choùp ñeàu: Khoái ña dieän ñöôïc bao bôûi Hình choùp ñeàu ñöôïc caùc hình gì? bao bôûi maët ñaùy laø moat hìh ña giaùc ñeàu vaø caùc maët beân laø caùc hình tam giaùc Cho hs ñoïc baûn veõ H4.6 caân baèng nhau coù Laøm vaøo baûn 4.6 chung ñænh. Hình choùp ñeàu coù nhöõng hình chieáu naøo? 2. Hình chieáu cuûa Chuùng ñöôïc bao boïc bôûi hình choùp ñeàu. hình gì? Chuù yù: Thöôøng chæ duøng HS ñoïc baûn veõ H4.6 2 hình chieáu ñeå bieåu Laø caùc hình chieáu ñöùng, dieãn hình laêng truï baèng & caïnh hoaëc hình choùp. Moat hình chieáu theå Goàm hình tam giaùc, hình hieän maët beân vaø vuoâng & HCN chieáu cao, moät hình Hs ñoïc chuù yù chieáu theå hieän hình daïng vaø kích thöôùc ñaùy. Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 8 Giaùo aùn Coâng nheä 8 4/ Cuûng coá: Theá naøo laø hình laêng truï ñeàu Theá naøo laø hình choùp ñeàu 5/ Daën doø : Ghi baøi laøm baøi taäp, hoïc baøi IV. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy: Naêm hoïc : 2012 - 2013 Tuaàn Ngaøy Soaïn Tieát Ngaøy daïy : Baøi 5 THÖÏC HAØNH ÑOÏC BAÛN VEÕ CAÙC KHOÁI HÌNH HOÏC ÑA DIEÄN I Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Ñoïc baûn veõ hình chieáu cuûa vaät theå coù daïng caùc khoái ña dieän. 2. Kó naêng : Phaùt huy trí töôûng töôïng khoâng gian. 3. Thaùi ñoä : Caùch veõ khoái ña dieän. II Ñoà duøng daïy hoïc : Vaät maãu caùc khoái ña dieän. III Tieán Haønh : 1.OÅn ñònh : 2.Kieåm tra baøi cuõ kieåm tra duïng cuï hoïc sinh 7ph. 3.Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng hoïc sinh Trôï giuùp GV Noäi Dung I. Chuaån bò: Duïng cuï: Thöôùc, compa Vaät lieäu: Giaáy A4 , buùt chì, taåy, giaáy nhaùp.. HS ñoïc phaàn noäi dung SGK, vôû baøi taäp. HS keû baûn 5.1 vaøo taäp baøi Cho hs ñoïc phaàn noäi dung II. Noäi dung: Keû baûn g 5.1 sgk taäp. Keû baûng 5.1 Baûn veõA B C Hoïat ñoäng nhoùm Nhoùm hoaït ñoäng. D Baûn veõ A B C D Laømbaûng 5.1 Vaät theå Vaät theå Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 9 Giaùo aùn Coâng nheä 8 1 * 2 * 3 4 Naêm hoïc : 2012 - 2013 1 * 2 * * 3 * * Cho hs ñoïc caùc böôùc tieán 4 * HS laøm böôùc 2. haønh. III. Caùc böôùc tieán Cho hs laøm böôùc 2 haønh: B1: Ñoïc kó phaàn noäi dung baøi thöïc haønh ñaùnh daáu cheùo vaøo baûng. Cho hs ñoïc coù theå em chöa B2: Veõ hình chieáu bieát. ñöùng, baèng vaø caïnh cuûa vaät theå A Chuù yù: Veõ môø roái toâ ñaäm. Kích thöôùc theo hình ñaõ cho hoaëc theo tæ leä, caàn boá trí caân ñoái caùc hình treân baûn veõ. 4/ Cuûng coá: Nhaän bieát caùch veõ caùc hình chieáu.Bieát veõ hình ba chieàu 5/ Daën doø : Xem laïi baøi taäp, hoïc baøi, xem baøi môùi IV Nhaän xeùt Tieát thöïc haønh Tuaàn Ngaøy Soaïn :. Tieát Ngaøy daïy : Baøi 6: BAÛN VEÕ CAÙC KHOÁI TROØN XOAY I Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Nhaän bieát ñöïoc caùc khoái troøn xoay thöôøng gaëp. 2. Kó naêng : Ñoïc ñöôïc baûn veõ vaät theå coù daïng hình truï hình noù vaø hình caàu. 3. Thaùi ñoä : Veõ ñöôïc baûn veõ coù khoái troøn xoay. II Ñoà duøng daïy hoïc : - Phoùng to H6.2; 6.3; 6.4. III Tieán Haønh : Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 10 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Naêm hoïc : 2012 - 2013 1. OÅn ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ 7ph. Quan saùt hình 4.1a,b,c. cho bieát caùc khoái ñoù ñöôïc bao bôûi caùc hình gì? 3. Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng hoïc sinh Trôï giuùp GV Noäi Dung HÑ1: Nhaän bieát khoái troøn xoay I. Khoái troøn xoay: Hình chöõ nhaät phaàn 1 Hình chöõ nhaät Hình tam giaùc Khoái troøn xoy bao goàm Hình tam giaùc Nöõa hình troøn. nhöõng hình naøo? Nöõa hình troøn. Thaûo luaän ñieàn vaøo oâ troáng. Thaûo luaän taïi choå. Ñieàn Vaät coù khoái troøn xoay nhö: vaøo oâ troáng vaø nieâu taû baèng II. Hình chieáu cuûa caùi noùn, quaû boùng, caùi chay. lôøi. hình truï, hình noùn, HÑ2: Nieâu taû moät coù khoái troøn hình caàu: Hình chieáu cuûa hình truï coù xoay. 1. Hình truï: hình daïng caùc hình chieáu laø - HC Ñuùng laø HCN HC ñöùng, baèng, caïnh. Hình Ñoïc phaàn in nghieâng. d*h daïng laø: 2 HCN & hình troøn. Tìm hieåu hình chieáu cuûa - HC baèng ñk laø d Coù ñöôøng kính d vaø chieàu noù. - HC caïnh laø HCN: cao h Coù hình daïng vaø kích thöôùc d*h. Coù caùc HC laø ñöùng, baèng, nhö theá naøo? 2. Hình noùn. caïnh. Hình daïng laø 2 hình Laøm baûng 6.1 - HC Ñuùng laø H.tam tam giaùc c6n vaø 1 hình troøn. giaùc d*h Chieàu cao laø h ñk d Hình noùn coù caùc HC laø - HC baèng hình troøn. Hoaøn thaønh baûng 6.2 hình gì coù kích thöôùc nhö - HC caïnh laø H.tam theá naøo? giaùc d*h Coù 3 hình chieáu laø ñöng, Laøm baûng 6.2 3. Hình caàu: baèng, caïnh. Ñieàu laø hình Hình chieáu laø: ñöùng, troøn, coù ñöôøng kính laø d Kích thöôùc hình daïng vaø baèng, caïnh. Ñieàu laø hình chieáu cuûa hình caàu: hình troùn. Ñoïc chuù yù Kích thöôùc : d Chuù yù: Khi bieãu dieãn hình chieá ta Thöôøng duøng hai phaûi chuù yù gì? hình chieáu ñeå bieåu dieån khoái troøn xoay, moät HC theå hieän maët beân vaø chieàu cao, moät hình chieáu theå hieän hình daïng vaø Cho hs ñoïc ghi nhôù. ñöôøng kính maët ñaùy 4/ Cuûng coá: khi quay HCN, tam giaùc, nöõa hình troøn ta coù ñöôïc hình gì? 5/ Daën doø : Laøm baøi taäp, hoïc baøi, xem baøi môùi. Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 11 Giaùo aùn Coâng nheä 8 IV. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy: Tuaàn : Naêm hoïc : 2012 - 2013 Ngaøy Soaïn: Tieát : Ngaøy daïy : Baøi 7: THÖÏC HAØNH ÑOÏC BAÛN VEÕ CAÙC KHOÁI TROØN XOAY I Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Ñoïc ñöôïc baûn veõ caùc hình chieáu cuûa vaät theå. 2. Kó naêng : Phaùt huy trí töôûng töôïng khoâng gian. 3. Thaùi ñoä : Nhaän bieát roõ caùc hình chieáu. II Ñoà duøng daïy hoïc : - Thöôùc eke vaø compa. - Giaáy A4, buùt chì, taåy. III Tieán Haønh : 1. OÅn ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ 10ph. - Hình truï ñöôïc taï thaønh nhö theá naøo? Neáu ñaët maêt ñaùy cuûa hình truï song song vôùi mp chieáu caïnh thì HCÑ & HCC coù hình daïng gì? - Khi quay 1HCN quanh moat truïc coá ñònh ta ñöôïc hình gì? 3. Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng hoïc sinh Trôï giuùp GV Noäi Dung HÑ1: I. Chuaån bò: Kieåm tra chuaån bò hs Thöôùc, eke. Trình baøy duïng cuï leân baøn. Compa, giaáy A4, buùt chì. Ñoïc noäi dung. Cho hs ñoïc noäi dung II. Noäi dung: Thaûo luaän laøm baûng 7.1 Hs thaûo luaän chæ roû söï Baûn veõ A B C töông quan giöõa HC vaø vaät D Nhoùm trình baøy keát quaû tìm theå Vaät theå ñöôïc. Cho nhoùm trình baøy 1 * Baûn veõ A B C D 2 * Vaät theå 3 * 1 * 4 * 2 * 3 * 4 * Chæ roõ söï töông quan khoái Thaûo luaän nhoùm laøm baûng Hình hoïc naøo ôû baûng 7.2 Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 12 Giaùo aùn Coâng nheä 8 7.2 Leân baûng laøm 7.2 Vaät theåKhoái hình hoïc A Hình truï, hình hoäp B Hình choùp caàu, hình hoäp C Hình noù cuït, hình hoäp D Hình truï, hình hoäp, hình noùn cuït. Naêm hoïc : 2012 - 2013 Thaûo luaän vaán ñeà. Vaät theåKhoái hình hoïc A Hình truï, hình hoäp B Hình choùp caàu, hình hoäp C Hình noù cuït, hình Thuïc hieän baøi taäp treân khoå hoäp giaáy A4 D Hình truï, hình Ñoïc caùc böôac tieán haønh hoäp, hình noùn cuït. Cho hs tieán haønh laøm baøi taäp III. Caùc böôùc tieán Laøm theo caùc böôùc chæ daãn ôû Laøm tình töï haønh: SGK Ñoïc coù theå em chöa bieát. Thöïc hieän ñuû caùc Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt böôc sgk tieát baøi taäp. Ñoïc coù theå em chöa bieát 4/ Cuûng coá: Caùch nhaän daïng caùc khoái hình hoïc Coù caùc loïai hình chieáu naøo? 5/ Daën doø : Laøm baøi taäp, hoïc baøi, xem baøi môùi. IV. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy: Xem baøi thöïc haønh Xem tröôùc baøi 8. Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 13 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Naêm hoïc : 2012 - 2013 Tuaàn Ngaøy Soaïn Tieát Ngaøy daïy : CHÖÔNG II. BAÛN VEÕ KYÛ THUAÄT Baøi 8: KHAÙI NIEÄM VEÀ BAÛN VEÕ HÌNH CAÉT I Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Bieát moät soá khaùi nieäm veà baûn veõ kyõ thuaät . 2. Kó naêng : Coâng duïng hình caét. 3. Thaùi ñoä : Caùc ngaønh coù lieân quan ñeán baûn veõ kyõ thuaät. II Ñoà duøng daïy hoïc : Quaû cam boå ñoâi. oáng loùt PVC to. III Tieán Haønh : 1. OÅn ñònh : Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 14 Giaùo aùn Coâng nheä 8 2. Kieåm tra baøi cuõ . 3. Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng hoïc sinh 20p HÑ1: Hs ñoïc khaùi nieäm. Coù 2 loaïi baûn veõ kyõ thuaät quan troïng nhaát laø: - Baûn veõ trong kyõ thuaät - Baûn veõ trong xaây döïng Duøng ñeå trình baøy caùc thoâng tin KT cuûa saûn phaåm döôùi daïng caùc hình veõ vaø caùc kyù hieäu. Theo 1 qui taéc thoáng nhaát. Ñeå nguôøi veõ vaø ngöôøi thi coâng hieåu ñöôïc yù ñoà cuûa baûn veõ Noù duøng trong thi coâng, saûn xuaát, laép raùp, vaän haønh, suûa chöõa. 20 p Naêm hoïc : 2012 - 2013 Trôï giuùp GV Noäi Dung I. Khaùi nieäm veà Cho hs ñoïc khaùi nieäm baûn veõ kyõ thuaät. Coù maáy loaïi baûn veõ Kyõ Baûn veõ kyõ thuaät thuaät quan troïng goïi taéc laø baûn veõ, trìng baøy caùc thoâng Coâng duïng cuûa 2 loaïi baûn tin kyõ thuaät döôùi veõ naøy duøng ñeå laøm gì? daïng caùc hình veõ vaø caùc kí hieäu theo caùc quy taéc thoâng duïng. Vì sao BVKT laïi trình baøy theo 1 qui taéc thoáng nhaát. Bản vẽ trong xaây döïng nhö theá naøo? Những ñieåm chung của 2 lọai bản vẽ naøy laø gì? Ngaøy nay caùc baøn veõ kó thuaät ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo? Theá naøo laø baûn veõ kó thuaät? Coù ñieåm chung laø söû duïng Coù maáy loïai baûn veõ? Caùc baûn veõ ñöôïc veõ baèng Baûn veõ ngaøy nay ñöôïc veõ tay hoaëc trôï giuùp cuûa maùy nhö theá naøo? II Khaùi nieäm hình tính ñieän töû Baûn veõ ñöôïc xaây doing caét: HÑ2 : treân cô sôû naøo? Ñöôïc xaây treân phöông Treân baûn veõ kó phaùp caùc hình chieáu vuoâng Bieãu dieãn roõ beân trong thuaät thöôøng duøng goùc. vaät theå ta duøng phöông phaùp hình caét ñeå bieåu Bieãu dieãn beân trong cuûa bieåu dieãn naøo? dieãn hình daïng beân vaät theå ta duøng phöông trong cuaû vaät theå. phaùp hình caét. Phöông phaùp naøy theå hieän Theå hieän phaàn beân trong nhö theá naøo? cuaû vaät theå. Xem hình 8.2 Xem hình 8.2 Xem maãu vaät oâng loùt. Xem maãu oáng loùt. Hình caét bieãu dieãn phaàn vaät theå ôû ñaâu? Hình caét bieåu dieãn vaät theå ôû sau maët phaúng caét. khi caét Hình caét coù ñaëc ñieåm nhö Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 15 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Naêm hoïc : 2012 - 2013 vaät theå. theá naoø? Ôû treân maët phaúng phaàn vaät theå caét qua ñöôïc keû gaïch gaïch 4 Cuûng coá: 3p Theá naøo laø baûn veõ kó thuaät? Baûn veõ cô khí vaø baûn veõ xaây döïng duøng trong coâng vieäc gì? Theá naøo laø hình caét. hình caét duøng bieåu dieãn gì? 5 Daën doø: 2p Hoïc baøi, traû lôøi caâu hoûi, xem baøi 9 IV Ruùt kinh nghieäm sau tieát daïy: Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 16 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Naêm hoïc : 2012 - 2013 Tuaàn Ngaøy Soaïn Tieát Baøi 9: Ngaøy daïy : BAÛN VEÕ CHI TIEÁT I Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc : Bieát noäi dung cuûa baûn veõ chi tieát . 2. Kó naêng : Coâng duïng cuûa baûn veõ chi tieát. 3. Thaùi ñoä : Caùch ñoïc baûn veõ chi tieát. II Ñoà duøng daïy hoïc : Hình 9.1 phoùng to. Sô ñoà noäi dung baûn veõ chi tieát. III Tieán Haønh : 1. OÅn ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ .7p Theá naøo laø baûn veõ kó thuaät Theá naøo laø hình caét? hình caét duøng ñeå bieåu dieãn gì? Baøi môùi : TG HÑ HS Trôï giuùp GV 18 HÑ1: p Moät chieác xe ñaïp coù raát Moät chieác xe ñaïp coù bao nhieàu chi tieát laép gheùp laïi goàm bao nhieâu chi tieát. vôùi nhau taïo thaønh chieác xe ñaïp. Tröôùc khi saûn xuaát chieác Tröôùc khi saûn xuaát xe xe ñaïp thì ngöôøi ta saûn xuaát ñaïp ngöôøi ta saûn xuaát töøng gì tröôùc? ví duï chi tieá cuûa chieác xe ñaïp Ví duï nhö : Söôøn xe, baùnh xe, xích xe, voû ruoät xe... Muoán cheá taïo ra saûn phaåm Ta phaûi cheá taïo ra chi ta phaûi cheá taïo ra tröôùc Caén Vaên Thaém Noäi Dung I. Noäi dung cuûa baûn veõ chi tieát: Baûn veõ chi tieát bao goàm caùc hình bieåu dieãn,l caùc kích thöôùc vaø caùc thoâng tin caàn thieát khaùc ñeå xaùc ñònh chi tieát maùy. * Noäi dung cuûa baûn veõ chi tieát: THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 17 Giaùo aùn Coâng nheä 8 tieát tröôùc Muoán cheá taïo ra chi tieát caàn phaûi coù baûn veõ chi tieát ñeå cheá taïo chi tieát ñoù. Tieán haønh laép chuùng laïi vôùi nhau theo moät moät baûn veõ, noù trôû thaønh saûn phaåm hoøan chænh theo baûn veõ laép. HS nhaéc laïi. Bao goàm : Hình bieãu 15p dieãn, kích thöôùc, yeâu caàu kæ thuaät, khung teân. HÑ2 Ñoïc noäi dung theo trình töï Ñaàu tieân ñoïc töø khung teân, hình bieãu dieãn, kích thöôùc, yeâu caàu kó thuaät, toång hôïp. HS ñoïc Naêm hoïc : 2012 - 2013 nhöõng gì? Muoán cheá taïo ra chi tieát caàn phaûi coù gì ñeå cheá taïo. Baûn veõ chi tieát: - Hình bieãu dieãn - Kích thöôùc - Yeâu caàu kó thuaät - Khung teân Khi cheá taïo ñuû caùc chi tieát thì ta phaûi laøm gì? Baûn veõ chi tieát laø baûn veõ nhö theá naøo? Cho hs nhaéc laïi ghi Baûn veõ chi tieát bao goàm maáy noäi dung. Caùc noäi dung ñoù cho ta bieát gì? Hình bieãu dieãn Kích thöôùc Yeâu caàu kó thuaät Khung teân Khi ñoïc baûn veõ chi tieát ta II. Ñoïc baûn veõ chi caàn phaûi chuù yù gì? tieát: Trình töï ñoïc baûn veõ nhö theá naøo? Veà nhaø keû baûng Khi ñoïc baûn veõ chi tieát ta 9.1 caàn phaûi ñoïc theo trình töï haøng ngang Ñoïc baûn veõ chi tieát cuûa baûn veõ oáng loùt 4 Cuûng coá: 3p Theá naøo laø baûn veõ chi tieát? Baûn veõ chi tieát duøng ñeå laøm gì? Neâu caùc trình töï ñoïc baûn veõ chi tieát ? 5 Daën doø: 2p Chuaån bò thöïc haønh baøi 10. hoïc thuoäc baøi 9 IV Ruùt kinh nghieäm sau tieát daïy: Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 18 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Naêm hoïc : 2012 - 2013 Tuaàn Ngaøy Soaïn Tieát Ngaøy daïy : Baøi 10: Baøi Taäp Thöïc Haønh BAÛN VEÕ CHI TIEÁT ÑÔN GIAÛN COÙ HÌNH CAÉT I Muïc tieâu: 2. Kieán thöùc : Ñoïc ñöôïc baûn veõ chi tieát coù hình caét . Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 19 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Naêm hoïc : 2012 - 2013 2. Kó naêng : Coù taùc phong laøm vieäc theo qui trình. 3. Thaùi ñoä : Thoùi quen laøm vieäc coù khoa hoïc. II Ñoà duøng daïy hoïc : Thöôùc, eâke, compa. Giaáy khoå A4, buùt chì, taåy, giaáy nhaùp. SGK, vôõ baøi taäp. III Tieán Haønh : 1. OÅn ñònh Kieåm tra baøi cuõ .7p Theá naøo laø baûn veõ chi tieát, baûn veõ chi tieát duøng ñeå laøm gì? Trình töï ñoïc baûn veõ chi tieát nhö theá naøo? 2. Baøi môùi : TG 8p HÑ HS HÑ1: Ñoïc chuaån bò Trôï giuùp GV Cho hs ñoïc chuaån bò ôû sgk Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hoïc sinh. Trình töï ñoïc baûn veõ chi Goïi hs nhaéc laïi trình töï ñoïc tieát: baûn veõ chi tieát. - Khung teân. - Hình bieãu dieãn. - Kích thöôùc - Yeâu caàu kó thuaät. - Toång hôïp. ÔÛ baøi thöïc haønh naøy caàn 5p HÑ2: laøm noäi dung gì? Ñoïc baûn veõ chi tieát voøng ñai. Ghi caùc noäi dung caàn hieåu vaøo baûng maãu 9.1 Cho hs xem laïi baûn veõ chi 15 HÑ3: tieát baøi 9 p hs xem laïi baûn veõ chi Cho hs keû baûng maãu 9.1 tieát baøi 9 HS laøm baøi taäp HS keû baûng maãu 9.1 Laøm trong taäp baøi taäp. Baøi taäp hoøan thaønh taïi lôùp Voøng ñaïi laø boä phaän gì? ñöôïc laép gheùp ôû ñaâu? Voøng ñai duøng ñeå gheùp noái chi tieát hình 5p truï vôùi chi tieát khaùc HÑ4: Caén Vaên Thaém Noäi Dung I. Chuaån bò: sgk II. Noäi dung: - Ñoïc baûn veõ chi tieát voøng ñai - Hoaøn thaønh baûng 9.1 III. Caùc böôùc tieán haønh: B1. Ñoïc laïi baûn veõ. B2. Keû baûng B3. Hoøan thaønh baûng taïi lôùp. THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 20
- Xem thêm -