Tài liệu Giáo án công nghệ 7 cả năm_cktkn_bộ 8

  • Số trang: 179 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngày soạn: 01/08/2014 Ngày giảng: 08/2014 PHAÀN 1: TROÀNG TROÏT CHÖÔNG I: ÑAÏI CÖÔNG VEÀ KÓ THUAÄT TROÀNG TROÏT Tieát 1 Baøi 1: VAI TROØ, NHIEÄM VUÏ CUÛA TROÀNG TROÏT I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Neâu ñöôïc vai troø quan troïng cuûa troàng troït trong neàn kinh teá cuûa nöôùc ta. - Bieát ñöôïc nhieäm vuï cuûa troàng troït trong giai ñoaïn hieän nay. - Xaùc ñònh ñöôïc nhöõng bieän phaùp ñeå thöïc hieän nhieäm vuï cuûa troàng troït. 2. Kyõ naêng: - Quan saùt vaø nhìn nhaän vaán ñeà. - Vaän duïng kieán thöùc vaøo ñôøi soáng thöïc tieãn. 3.Thaùi ñoä: - Coi troïng vieäc saûn xuaát troàng troït. - Coù traùch nhieäm aùp duïng caùc bieän phaùp kyõ thuaät ñeå taêng saûn löôïng vaø chaát löôïng saûn phaåm troàng troït. II. CHUAÅN BÒ: 1. Giaùo vieân: - Hình 1 SGK phoùng to trang 5. - Baûng phuï luïc veà nhieäm vuï vaø bieän phaùp ñeå thöïc hieän nhieäm vuï troàng troït. - Chuaån bò phieáu hoïc taäp cho học sinh. 2. Hoïc sinh: Xem tröôùc baøi 1. III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: 1. OÅn ñònh toå chöùc lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ: (khoâng coù) 3. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi môùi: Troàng troït laø lónh vöïc saûn xuaát quan troïng cuûa neàn noâng nghieäp ôû nöôùc ta. Vaäy troàng troït coù vai troø vaø nhieäm vuï nhö theá naøo . Khi muoán troàng caây thì ñaàu tieân ta caàn gì? (ñaát vaø gioáng). b. Vaøo baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: Vai troø cuûa troàng troït. Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh _ Giaùo vieân giôùi thieäu hình 1 _ Hoïc sinh laéng nghe vaø traû lôøi: I / Vai troø cuûa troàng troït  Vai troø cuûa troàng troït laø: - Cung caáp löông thöïc thöïc SGK vaø neâu caâu hoûi: + Troàng troït coù vai troø gì trong _ Cung caáp löông thöïc, thöïc phaåm cho con ngöôøi . - Laøm thöùc aên cho chaên nuoâi. neàn kinh teá? Nhìn vaøo hình 1 phaåm cho con ngöôøi.(hình a) - Laøm nguyeân lieäu cho coâng haõy chæ roõ: hình naøo laø cung _ Cung caáp thöùc aên cho ngaønh nghieäp vaø noâng saûn ñeå xuaát caáp löông thöïc, thöïc phaåm…? chaên nuoâi.(hình b) khaåu. _ Cung caáp nguyeân lieäu cho caùc _ Giaùo vieân giaûi thích hình ñeå ngaønh coâng nghieäp. (hình c) học sinh roõ theâm veà töøng vai _ Cung caáp noâng saûn xuaát khaåu. troø cuûa troàng troït. (hình d) _ Giaùo vieân giaûng giaûi cho học _ Hoïc sinh laéng nghe. sinh hieåu theá naøo laø caây löông thöïc, thöïc phaåm, caây nguyeân lieäu cho coâng nghieäp: + Caây löông thöïc laø caây troàng cho chaát boät nhö: luùa, ngoâ, khoai, saén,… + Caây thöïc phaåm nhö rau, quaû, … + Caây coâng nghieäp laø nhöõng caây cho saûn phaåm laøm nguyeân lieäu trong coâng nghieäp cheá bieán nhö: mía, boâng, caø pheâ, cheø,… _ Giaùo vieân yeâu caàu học sinh haõy keå moät soá loaïi caây löông thöïc, thöïc phaåm, caây coâng nghieäp troàng ôû ñòa phöông. _ Giaùo vieân nhaän xeùt, ghi baûng. * Hoaït ñoäng 2: Nhieäm vuï cuûa troàng troït. Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân _ Yeâu caàu học sinh chia II. Nhieäm vuï cuûa troàng troït: Nhieäm vuï cuûa troàng troït laø nhoùm vaø tieán haønh thaûo luaän ñaûm baûo löông thöïc, thöïc ñeå xaùc ñònh nhieäm vuï naøo laø phaåm cho tieâu duøng trong nhieäm vuï cuûa troàng troït? + Taïi sao nhieäm vuï 3,5 khoâng nöôùc vaø xuaát khaåu. phaûi laø nhieäm vuï troàng troït? _ Hoïc sinh laéng nghe. _ Học sinh cho ví duï. _ Học sinh ghi baøi. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh _ Học sinh chia nhoùm, thaûo luaän vaø traû lôøi:  Ñoù laø caùc nhieäm vuï 1,2,4,6.  Vì trong troàng troït khoâng cung caáp ñöôïc nhöõng saûn phaåm ñoù: + Nhieäm vuï 3: Thuoäc lónh vöïc chaên nuoâi. + Nhieäm vuï 5: Thuoäc lónh vöïc _ Giaùo vieân giaûng roõ theâm veà laâm nghieäp. töøng nhieäm vuï cuûa troàng troït. _ Học sinh laéng nghe. _ Tieåu keát, ghi baûng _ Học sinh ghi baøi. * Hoaït ñoäng 3: Ñeå thöïc hieän nhieäm vuï cuûa troàng troït, caàn söû duïng nhöõng bieän phaùp gì? Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân III. Ñeå thöïc hieän nhieäm vuï cuûa troàng troït, caàn söû duïng nhöõng bieän phaùp gì? Caùc bieän phaùp ñeå thöïc hieän nhieäm vuï cuûa troàng troït laø khai hoang, laán bieån, taêng vuï treân ñôn vò dieän tích vaø aùp duïng caùc bieän phaùp kó thuaät tieân tieán _ Giaùo vieân yeâu caàu học sinh theo nhoùm cuõ, quan saùt baûng vaø hoaøn thaønh baûng. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh _ Học sinh thaûo luaän nhoùm vaø hoaøn thaønh baûng. _ Ñaïi dieän nhoùm trình baøy, nhoùm khaùc boå sung _ Yeâu caàu neâu ñöôïc: + Khai hoang, laán bieån: taêng dieän tích ñaát canh taùc. + Taêng vuï treân ñôn vò dieän tích: taêng saûn löôïng noâng saûn. + AÙp duïng ñuùng bieän phaùp kyõ thuaät troàng troït: taêng naêng suaát caây troàng. _ Học sinh laéng nghe.  Coù yù nghóa laø saûn xuaát ra _ Giaùo vieân nhaän xeùt. + Söû duïng caùc bieän phaùp treân coù yù nghóa gì? + Coù phaûi ôû baát kyø vuøng naøo ta cuõng söû duïng caùc bieän phaùp ñoù khoâng? Vì sao? _ Giaùo vieân choát laïi kieán thöùc, ghi baûng. nhieàu noâng saûn cung caáp cho tieâu duøng.  Khoâng phaûi vuøng naøo ta cuõng söû duïng ñöôïc 3 bieän phaùp ñoù vì moãi vuøng coù ñieàu kieän khaùc nhau. _ Học sinh ghi baøi Moät soá bieän phaùp _ Khai hoang, laán bieån. _ Taêng vuï treân ñôn vò dieän tích. _ AÙp duïng ñuùng bieän phaùp kó thuaät troàng troït. Laøm taêng dieän tích ñaât troàng Taêng saûn löôïng noâng saûn Laøm taêng naêng suaát Muïc ñích Học sinh ñoïc phaàn ghi nhôù. 4. Cuûng coá: - Troàng troït coù vai troø gì trong neàn kinh teá cuûa nöôùc ta? - Troàng troït coù nhöõng nhieäm vuï naøo? Vaø caùch söû duïng caùc bieän phaùp ñeå thöïc hieän nhieäm vuï cuûa troàng troït. 5. Nhaän xeùt- daën doø: - Nhaän xeùt veà thaùi ñoä hoïc taäp cuûa học sinh. - Daën doø: veà nhaø hoïc baøi, traû lôøi caùc caâu hoûi cuoái baøi vaø xem tröôùc baøi 2. * RUÙT KINH NGHIEÄM GIAÛNG DAÏY: Ngày soạn: 01/08/2014 Ngày giảng: 08/2014 Ngày soạn: 01/9/2014 Ngày giảng: 9/2014 Tieát 2, Baøi 2: KHAÙI NIEÄM VEÀ ÑAÁT TROÀNG VAØ THAØNH PHAÀN CUÛA ÑAÁT TROÀNG I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Hieåu ñöôïc ñaát troàng laø gì. - Hieåu ñöôïc vai troø cuûa ñaát troàng ñoái vôùi caây troàng. - Bieát ñöôïc caùc thaønh phaàn cuûa ñaát troàng. 2. Kyõ naêng: Reøn luyeän caùc kyõ naêng - Quan saùt vaø nhìn nhaän vaán ñeà. - Vaän duïng kieán thöùc vaøo ñôøi soáng thöïc tieãn. 3.Thaùi ñoä: - Coi troïng vieäc saûn xuaát troàng troït. - Coù traùch nhieäm aùp duïng caùc bieän phaùp kyõ thuaät ñeå taêng saûn löôïng vaø chaát löôïng saûn phaåm troàng troït. II. CHUAÅN BÒ: a. Giaùo vieân: - Hình 2 SGK phoùng to trang 5. - Sô ñoà 1 trang 7. - Chuaån bò phieáu hoïc taäp cho học sinh. b. Hoïc sinh: Xem tröôùc baøi 1. III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: 1. OÅn ñònh toå chöùc lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ - Troàng troït coù vai troø gì trong neàn kinh teá cuûa nöôùc ta? - Troàng troït coù nhöõng nhieäm vuï naøo? Vaø caùch söû duïng caùc bieän phaùp ñeå thöïc hieän nhieäm vuï ñoù? 3. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi môùi: Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu veà ñaát. Vaäy ñaát troàng coù nhöõng thaønh phaàn gì?. Ñoù laø noäi dung cuûa baøi hoâm nay. * Hoaït ñoäng 1: Khaùi nieäm veà ñaát troàng. Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh _ Học sinh ñoïc thoâng tin vaø I. Khaùi nieäm veà ñaát troàng: traû lôøi: 1. Ñaát troàng laø gì? Ñaát troàng laø lôùp beà maët tôi xoáp cuûa voû Traùi Ñaát, treân  Laø lôùp beà maët tôi xoáp cuûa ñoù thöïc vaät coù theå sinh soáng voû Traùi Ñaát treân ñoù thöïc vaät vaø taïo ra saûn phaåm. coù khaû naêng sinh soáng vaø taïo ra saûn phaåm.  Lôùp than ñaù khoâng phaûi laø ñaát troàng vì thöïc vaät khoâng theå soáng treân lôùp than ñaù ñöôïc.  Ñaát troàng khaùc vôùi ñaù ôû choå ñaát troàng coù ñoä phì nhieâu. Ñaát coù vai troø ñaëc bieät ñoái vôùi ñôøi soáng caây troàng vì ñaát laø moâi tröôøng cung caáp nöôùc, chaát dinh döôõng, oxi cho caây vaø giöõ cho caây ñöùng thaúng. _ Học sinh thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän traû lôøi: + Gioáng nhau: ñeàu coù oxi, nöôùc, dinh döôõng. + Khaùc nhau: caây ôû chaäu (a) khoâng coù giaù ñôõ nhöng vaãn ñöùng vöõng coøn chaäu (b) nhôø coù giaù ñôõ neân môùi ñöùng vöõng. _ Học sinh laéng nghe. _ Yeâu caàu học sinh ñoïc thoâng tin muïc I SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi:  Ñaát cung caáp nöôùc, chaát + Ñaát troàng laø gì? dinh döôõng, oxi cho caây vaø giuùp cho caây ñöùng vöõng.  Caây ôû chaäu (a) seõ phaùt trieån nhanh hôn, khoûe maïnh + Theo em lôùp than ñaù tôi hôn caây ôû chaäu (b). vì caây xoáp coù phaûi laø ñaát troàng hay (a) coù ñaát cung caáp nhieàu khoâng? Taïi sao? chaát dinh döôõng hôn. _ Học sinh ghi baøi. + Ñaát troàng do ñaù bieán ñoåi thaønh. Vaäy ñaát troàng vaø ñaù coù khaùc nhau khoâng? Neáu khaùc thì khaùc ôû choå naøo? _ Yeâu caàu học sinh chia nhoùm quan saùt hình 2 vaø thaûo luaän xem 2 hình coù ñieåm naøo gioáng vaø khaùc nhau? _ Giaùo vieân nhaän xeùt, boå sung. + Qua ñoù cho bieát ñaát coù taàm quan troïng nhö theá naøo ñoái vôùi caây troàng. + Nhìn vaøo 2 hình treân vaø cho bieát trong 2 caây ñoù thì caây naøo seõ lôùn nhanh hôn, khoûe maïnh hôn? Taïi sao? _ Giaùo vieân choát laïi kieán thöùc, ghi baûng. * Hoaït ñoäng 2: Thaønh phaàn cuûa ñaát troàng. Noäi dung II. Thaønh phaàn cuûa ñaát troàng: Goàm 3 phaàn: phaàn raén, phaàn khí, phaàn loûng. _ Phaàn khí cung caáp oxi cho caây. _ Phaàn raén cung caáp chaát dinh döôõng cho caây. _ Phaàn loûng: cung caáp nöôùc cho caây. _ Giaùo vieân giôùi thieäu cho học sinh sô ñoà 1 veà thaønh phaàn cuûa ñaát troàng vaø hoûi: + Ñaát troàng goàm nhöõng thaønh phaàn gì? Keå ra. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh + Haõy cho bieát trong khoâng khí coù nhöõng chaát khí naøo? + Oxi coù vai troø gì trong ñôøi soáng caây troàng? + Cho bieát phaàn raén coù chöùa nhöõng chaát gì? + Chaát khoaùng vaø chaát muøn coù vai troø gì ñoái vôùi caây troàng? + Phaàn loûng coù nhöõng chaát gì? + Nöôùc coù vai troø gì ñoái vôùi ñôøi soáng caây troàng? _ Theo nhoùm cuõ thaûo luaän vaø ñieàn vaøo baûng thaønh phaàn cuûa ñaát troàng: Caùc thaønh Vai troø cuûa phaàn cuûa ñaát troàng ñaát troàng Phaàn khí Phaàn raén Phaàn loûng _ Giaùo vieân nhaän xeùt. + Phoái hôïp cung caáp 3 phaàn treân cho caây troàng coù yù nghóa gì? _Giaùo vieân tieåu keát, ghi baûng _ Học sinh quan saùt sô ñoà 1 vaø traû lôøi:  Ñaát troàng bao goàm: phaàn khí, phaàn loûng vaø phaàn raén (chaát höõu cô vaø chaát voâ cô).  Nhö: oxi, khí cacbonic, khí nitô vaø moät soá khí khaùc.  Oxi caàn cho quaù trình hoâ haáp cuûa caây.  Coù chöùa nhöõng chaát nhö: chaát khoaùng, chaát muøn.  Cung caáp chaát dinh döôõng cho caây.  Phaàn loûng chính laø nöôùc trong ñaát.  Coù taùc duïng hoøa tan caùc chaát dinh döôõng giuùp caây deã haáp thu. _ Học sinh thaûo luaän nhoùm vaø hoaøn thaønh baûng. _ Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi vaø nhoùm khaùc boå sung. _ Yeâu caàu neâu ñöôïc: + Phaàn khí: cung caáp oxi cho caây hoâ haáp. + Phaàn raén: cung caáp chaát dinh döôõng cho caây. + Phaàn loûng cung caáp nöôùc cho caây. _ Học sinh laéng nghe.  Phoái hôïp cung caáp caùc phaàn seõ giuùp cho caây sinh tröôûng, phaùt trieån maïnh vaø cho naêng suaát cao. _ Học sinh ghi baøi. Học sinh ñoïc phaàn ghi nhôù. 4. Cuûng coá: - Troàng troït coù vai troø gì trong neàn kinh teá cuûa nöôùc ta? - Troàng troït coù nhöõng nhieäm vuï naøo? Vaø caùch söû duïng caùc bieän phaùp ñeå thöïc hieän nhieäm vuï cuûa troàng troït. - Haõy cho bieát theá naøo laø ñaát troàng ? Ñaát troàng coù vai troø gì? - Ñaát troàng coù nhöõng thaønh phaàn naøo? 5. Nhaän xeùt- daën doø: - Nhaän xeùt veà thaùi ñoä hoïc taäp cuûa học sinh. - Daën doø: veà nhaø hoïc baøi, traû lôøi caùc caâu hoûi cuoái baøi vaø xem tröôùc baøi 2.  RUÙT KINH NGHIEÄM GIAÛNG DAÏY: Ngày soạn: 01/9/2014 Ngày giảng: 9/2014 Ngày soạn: 9/2014 Ngày giảng: 9/2014 Tieát 3: BAØI 3: MOÄT SOÁ TÍNH CHAÁT CHÍNH CUÛA ÑAÁT TROÀNG I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Bieát ñöôïc thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát troàng. - Hieåu ñöôïc theá naøo laø ñaát chua, ñaát kieàm vaø ñaát trung tính. - Bieát ñöôïc khaû naêng giöõ nöôùc vaø chaát dinh döôõng cuûa ñaát troàng. - Hieåu ñöôïc theá naøo laø ñoä phì nhieâu cuûa ñaát. 2. Kyõ naêng: - Coù khaû naêng phaân bieät ñöôïc caùc loaïi ñaát. - Coù caùc bieän phaùp canh taùc thích hôïp. - Reøn luyeän kó naêng phaân tích vaø hoaït ñoäng nhoùm. 3. Thaùi ñoä: Coù yù thöùc baûo veä, duy trì vaø naâng cao ñoä phì nhieâu cuûa ñaát. II. CHUAÅN BÒ: 1. Giaùo vieân: - Ñaát, baûng con. - Phieáu hoïc taäp cho học sinh. 2. Hoïc sinh: Xem tröôùc baøi 3. III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: 1. OÅn ñònh toá chöùc lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ: _ Ñaát troàng coù vai troø quan troïng nhö theá naøo ñoái vôùi ñôøi soáng caây troàng? _ Ñaát troàng goàm nhöõng thaønh phaàn naøo, vai troø cuûa töøng thaønh phaàn ñoù ñoái vôùi caây troàng ra sao? 3. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi môùi: Ñaát troàng laø moâi tröôøng soáng cuûa caây. Do ñoù ta caàn bieát ñaát coù nhöõng tính chaát chính naøo ñeå töø ñoù ta coù bieän phaùp söû duïng vaø caûi taïo hôïp lí. Ñaây laø noäi dung cuûa baøi hoïc hoâm nay. b. Vaøo baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: Thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát laø gì? Noäi dung I. Thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát laø gì? Thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát laø tæ leä phaàn traêm caùc loaïi haït caùt, limon, seùt coù trong ñaát. Tuøy tæ leä töøng loaïi haït trong ñaát maø chia ñaát ra laøm 3 loaïi chính: ñaát caùt, ñaát thòt, ñaát seùt. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân _ Học sinh ñoïc thoâng tin vaø traû lôøi:  Bao goàm thaønh phaàn voâ cô vaø thaønh phaàn höõu cô.  Goàm coù caùc caáp haït: haït caùt (0,05 – 2mm), limon ( boät, buïi) (0,002 – 0,05 mm) vaø seùt (<0,002 mm).  Thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát laø tæ leä phaàn traêm caùc Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh loaïi haït caùt, limon, seùt coù _ Yeâu caàu học sinh ñoïc trong ñaát. thoâng tin muïc I SGK vaø hoûi:  Chia ñaát laøm 3 loaïi: Ñaát + Phaàn raén cuûa ñaát bao goàm caùt, ñaát thòt vaø ñaát seùt. nhöõng thaønh phaàn naøo? _ Học sinh laéng nghe. + Phaàn voâ cô goàm coù maáy caáp haït? + Thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát laø gì? _ Học sinh ghi baøi. + Caên cöù vaøo thaønh phaàn cô giôùi ngöôøi ta chia ñaát ra maáy loaïi? _ Giaùo vieân giaûng theâm: Giöõa caùc loaïi ñaát ñoù coøn coù caùc loaïi ñaát trung gian nhö: ñaát caùt pha, ñaát thòt nheï,… _ Tieåu keát, ghi baûng. * Hoaït ñoäng 2: Ñoä chua, ñoä kieàm cuûa ñaát. Noäi dung II. Ñoä chua, ñoä kieàm cuûa ñaát: Ñoä pH dao ñoäng töø 0 ñeán 14. Caên cöù vaøo ñoä pH ngöôøi ta chia ñaát thaønh ñaát chua, ñaát kieàm vaø ñaát trung tiùnh. + Ñaát chua coù pH < 6,5. + Ñaát kieàm coù pH > 7,5. + Ñaát trung tính coù pH= 6,6 -7,5. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân _ Yeâu caàu học sinh ñoïc thoâng tin muïc II vaø hoûi: + Ngöôøi ta duøng ñoä pH ñeå laøm gì? + Trò soá pH dao ñoäng trong phaïm vi naøo? + Vôùi giaù trò naøo cuûa pH thì ñaát ñöôïc goïi laø ñaát chua, ñaát kieàm, ñaát trung tính? + Em haõy cho bieát taïi sao ngöôøi ta xaùc ñònh ñoä chua, ñoä kieàm cuûa ñaát nhaèm muïc ñích gì? _ Giaùo vieân söûa, boå sung vaø giaûng: Bieän phaùp laøm giaûm ñoä chua cuûa ñaát laø boùn voâi keát hôïp vôùi thuûy lôïi ñi ñoâi vôùi canh taùc hôïp lí. _ Tieåu keát, ghi baûng. _ Học sinh ñoïc thoâng tin vaø traû lôøi:  Duøng ñeå ño ñoä chua, ñoä kieàm cuûa ñaát.  Dao ñoäng töø 0 ñeán 14. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh  Vôùi caùc giaù trò: + Ñaát chua: pH<6,5. + Ñaát kieàm: pH> 7,5. + Ñaát trung tính: pH = 6,6 -7,5.  Ñeå coù keá hoaïch söû duïng vaø caûi taïo ñaát. Vì moãi loaïi caây troàng chæ sinh tröôûng, phaùt trieån toát trong moät phaïm vi pH nhaát ñònh. _ Học sinh laéng nghe. _ Học sinh ghi baøi. * Hoaït ñoäng 3: Khaû naêng giöõ nöôùc vaø chaát dinh döôõng cuûa ñaát. Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân III. Khaû naêng giöõ nöôùc vaø chaát dinh döôõng cuûa ñaát: Nhôø caùc haït caùt, limon, seùt vaø chaát muøn maø ñaát giöõ ñöôïc nöôùc vaø chaát dinh döôõng. Ñaát chöùa nhieàu haït coù kích thöôùc beù vaø caøng chöùa nhieàu muøn khaû naêng giöõ nöôùc vaø chaát dinh döôõng caøng cao Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh _ Học sinh ñoïc to. _ Học sinh thaûo luaän nhoùm, cöû ñaïi dieän traû lôøi vaø nhoùm khaùc boå sung. _ Học sinh laéng nghe vaø traû lôøi:  Nhôø caùc haït caùt, limon, seùt vaø chaát muøn maø ñaát giöõ ñöôïc nöôùc vaø chaát dinh döôõng. ._ Yeâu caàu 1 học sinh ñoïc to  Ñaát chöùa nhieàu haït coù kích thoâng tin muïc III SGK. thöôùc beù, ñaát caøng chöùa nhieàu _ Yeâu caàu học sinh chia muøn thì khaû naêng giöõ nöôùc vaø nhoùm, thaûo luaän vaø hoaøn chaát dinh döôõng caøng toát. thaønh baûng. _ Học sinh laéng nghe. _ Học sinh ghi baøi. Ñaát Ñaát caùt Ñaát thòt Ñaát seùt Khaû naêng giöõ nöôùc vaø chaát dinh döôõng Toát Trung bình Keùm x x x _ Giaùo vieân nhaän xeùt vaø hoûi: + Nhôø ñaâu maø ñaát coù khaû naêng giöõ nöôùc vaø chaát dinh döôõng? + Sau khi hoaøn thaønh baûng caùc em coù nhaän xeùt gì veà ñaát? _ Giaùo vieân giaûng theâm: Ñeå giuùp taêng khaû naêng giöõ nöôùc vaø chaát dinh döôõng ngöôøi ta boùn phaân nhöng toát nhaát laø boùn nhieàu phaân höõu cô. _ Toång keát, ghi baûng. * Hoaït ñoäng 4: Ñoä phì nhieâu cuaû ñaát laø gì? Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân IV. Ñoä phì nhieâu cuûa ñaát _ Học sinh ñoïc thoâng tin vaø traû lôøi: laø gì? Ñoä phì nhieâu cuûa ñaát laø khaû naêng cuûa ñaát cung caáp  Ñoä phì nhieâu cuûa ñaát laø ñuû nöôùc, oxi, chaát dinh khaû naêng cuûa ñaát cung caáp döôõng cho caây troàng baûo ñuû nöôùc, oxi, chaát dinh ñaûm ñöôïc naêng suaát cao, döôõng cho caây troàng baûo ñoàng thôøi khoâng chöùa caùc ñaûm ñöôïc naêng suaát cao, ñoàng thôøi khoâng chöùa caùc chaát ñoäc haïi cho caây. Tuy nhieân muoán coù naêng chaát ñoäc haïi cho caây. suaát cao thì ngoaøi ñoä phì  Coøn caàn caùc yeáu toá khaùc nhieâu coøn caàn phaûi chuù yù nhö: gioáng toát, chaêm soùc ñeán caùc yeáu toá khaùc nhö: toát vaø thôøi tieát thuaän lôïi. Thôøi tieát thuaän lôïi, gioáng toát _ Học sinh laéng nghe. vaø chaêm soùc toát. _ Yeâu caàu học sinh ñoïc thoâng tin muïc IV. SGK vaø hoûi: + Theo em ñoä phì nhieâu cuûa ñaát laø gì? _ Học sinh ghi baøi. + Ngoaøi ñoä phì nhieâu coøn coù yeáu toá naøo khaùc quyeát ñòn h naêng suaát caây troàng khoâng? _ Giaùo vieân giaûng theâm cho học sinh: Muoán naâng cao ñoä phì nhieâu cuûa ñaát caàn phaûi: laøm ñaát ñuùng kyõ thuaät, caûi taïo vaø söû duïng ñaát hôïp lí, thöïc hieän cheá ñoä canh taùc tieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh tieán. _ Giaùo vieân choát laïi kieán thöùc, ghi baûng. Học sinh ñoïc phaàn ghi nhôù. 4. Cuûng coá: - Theá naøo laø ñaát chua, ñaát kieàm vaø ñaát trung tính? - Nhôø ñaâu maø ñaát giöõ ñöôïc nöôùc vaø chaát dinh döôõng? - Ñoä phì nhieâu cuûa ñaát laø gì? Kieåm tra- ñaùnh giaù: Haõy choïn vaø ñaùnh daáu vaøo caùc caâu traû lôøi ñuùng ôû caùc caâu sau: 1. Ngöôøi ta chia ñaát ra laøm nhieàu loaïi nhaèm: a. Xaùc ñònh ñoä pH cuûa töøng loaïi ñaát. b. Caûi taïo ñaát vaø coù keá hoaïch söû duïng ñaát hôïp lí. c. Xaùc ñònh tæ leä ñaïm trong ñaát. d. Caû 3 caâu a, b, c. 2. Muoán caây ñaït naêng suaát cao phaûi ñaït nhöõng yeâu caàu naøo sau ñaây: a. Gioáng toát. b. Ñoä phì nhieâu. c. Thôøi tieát thuaän lôïi, chaêm soùc toát. d. Caû 3 caâu a,b,c. 3. Ñaát giöõ ñöôïc nöôùc vaø chaát dinh döôõng laø nhôø: a. Haït caùt, seùt. b. Haït caùt, limon. c. Haït caùt, seùt, limon. d. Haït caùt, seùt, limon vaø chaát muøn. Ñaùp aùn: 1.b 2.d 3. d 5. Nhaän xeùt- daën doø: - Nhaän xeùt veà thaùi ñoä hoïc taäp cuûa học sinh. - Daën doø: Veà nhaø hoïc baøi, traû lôøi caùc caâu hoûi cuoái baøi vaø xem tröôùc baøi 4. * RUÙT KINH NGHIEÄM GIAÛNG DAÏY: Ngày soạn: 10/9/2014 Ngày giảng: 9/2014 Tieát 4 BAØI 6: BIEÄN PHAÙP SÖÛ DUÏNG, BAÛO VEÄ VAØ CAÛI TAÏO ÑAÁT I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: _ Hieåu ñöôïc vì sao phaûi söû duïng ñaát hôïp lí. _ Bieát ñöôïc caùc bieän phaùp thöôøng duøng ñeå caûi taïo vaø baûo veä ñaát. 2. Kyõ naêng: _ Bieát söû duïng caùc bieän phaùp caûi taïo vaø baûo veä ñaát phuø hôïp. _ Reøn luyeän kó naêng hoaït ñoäng nhoùm. _ Phaùt trieån kó naêng quan saùt vaø phaân tích. 1. Thaùi ñoä: Coù yù thöùc chaêm soùc, baûo veä taøi nguyeân moâi tröôøng ñaát. II. CHUAÅN BÒ: 1. Giaùo vieân: _ Hình 3,4,5 SGK trang 14 phoùng to. _ Baûng phuï, phieáu hoïc taäp cho Học sinh. 2. Hoïc sinh: Xem tröôùc baøi 6. IV. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: 1. OÅn ñònh toå chöùc lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Theá naøo laø ñaát chua, ñaát kieàm vaø ñaát trung tính? - Nhôø ñaâu maø ñaát giöõ ñöôïc nöôùc vaø chaát dinh döôõng? - Ñoä phì nhieâu cuûa ñaát laø gì? 3. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi môùi: Ñaát laø taøi nguyeân quyù cuûa quoác gia, laø cô sôû ñeå saûn xuaát noâng , laâm nghieäp. Vì vaäy chuùng ta phaûi bieát caùch söû duïng caûi taïo vaø baûo veä ñaát. Ñeå bieát nhö theá naøo laø söû duïng, caûi taïo vaø baûo veä ñaát hôïp lí ta vaøo baøi môùi. b. Vaøo baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: Vì sao phaûi söû duïng ñaát hôïp lí? . Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung Bieän phaùp söû duïng ñaátI. Vì sao Muïc ñích phaûi söû duïng ñaát hôïp lí? Do daân soá taêng nhanh daãn ñeán nhu caàu löông thöïc, thöïc phaåm taêng theo, trong khi ñoù dieän tích ñaát troàng troït coù haïn , vì vaäy phaûi söû duïng ñaát hôïp lí. _ Yeâu caàu học sinh xem phaàn thoâng tin muïc I SGK vaø hoûi: + Vì sao phaûi söû duïng ñaát hôïp lí? _ Chia nhoùm, yeâu caàu thaûo luaän vaø hoaøn thaønh baûng maãu: _ Giaùo vieân treo baûng phuï leân baûng. _ Giaùo vieân toång hôïp yù kieán ñöa ra ñaùp aùn. _ Học sinh ñoïc thoâng tin vaø traû lôøi:  Do daân soá taêng nhanh daãn ñeán nhu caàu löông thöïc, thöïc phaåm taêng theo trong khi ñoù dieän tích ñaát troàng coù haïn, _ Học sinh chia nhoùm, thaûo luaän. _ Ñaïi dieän nhoùm trình baøy, nhoùm khaùc boå sung - Hoc sinh quan saùt neáu thaáy chöa hieåu caàn giaûi thích thì coù theå ñaëc caâu hoûi? _ Thaâm canh taêng vuï. _ Khoâng boû ñaát hoang. _ Choïn caây troàng phuø hôïp vôùi ñaát. _ Vöøa söû duïng, vöøa caûi taïo. _ Taêng naêng suaát, saûn löôïng. _ Choáng xoùi moøn. _ Taïo ñieàu kieän cho caây phaùt trieån maïnh. _ Cung caáp theâm chaát dinh döôõng cho caây. _ Giaùo vieân giaûng giaûi theâm: Bieän phaùp vöøa söû duïng, vöøa caûi taïo thöôøng aùp duïng ñoái vôùi nhöõng vuøng ñaát môùi khai hoang hoaëc môùi laán ra bieån. Ñoái vôùi nhöõng vuøng ñaát naøy, khoâng neân chôø ñeán khi caûi taïo xong môùi söû duïng maø phaûi söû duïng ngay ñeå sôùm thu hoaïch. _ Tieåu keát, ghi baûng. _ Học sinh laéng nghe. _ Học sinh ghi baøi. * Hoaït ñoäng 2: Bieän phaùp caûi taïo vaø baûo veä ñaát. Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân II. Bieän phaùp caûi taïo vaø baûo _ Giaùo vieân hoûi: + Taïi sao ta phaûi caûi taïo ñaát? veä ñaát: Nhöõng bieän phaùp thöôøng duøng ñeå caûi taïo vaø baûo veä ñaát laø canh taùc, thuyû lôïi vaø boùn _ Giaùo vieân giôùi thieäu cho Học phaân. sinh moät soá loaïi ñaát caàn caûi taïo ôû nöôùc ta: + Ñaát xaùm baïc maøu: ngheøo dinh döôõng, taàng ñaát maët raát moûng, ñaát thöôøng chua. + Ñaát maën: coù noàng ñoä muoái töông ñoái cao, caây troàng khoâng soáng ñöôïc tröø caùc caây chòu maën (ñöôùc, suù, veït, coùi,..) + Ñaát pheøn: Ñaát raát chua chöùa nhieàu muoái pheøn gaây ñoäc haïi cho caây troàng. _ Yeâu caàu theo nhoùm cuõ thaûo luaän theo baûng vaø keàt hôïp quan saùt hình 3,4,5. _ Toång hôïp caùc yù kieán vaø ñöa Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh ra ñaùp aùn. _ Học sinh traû lôøi:  Vì coù nhöõng nôi ñaát coù nhöõng tính chaát xaáu nhö: chua, maën, baïc maøu… neân caàn phaûi caûi taïo môùi söû duïng coù hieäu quaû ñöôïc. _ Học sinh laéng nghe. Nhoùm thaûo luaän vaø hoaøn thaønh baûng. _ Cöû ñaïi dieän nhoùm trình baøy vaø nhoùm khaùc boå sung. _ Học sinh ghi baøi vaøo vôû. Bieän phaùp caûi taïo ñaát AÙp duïng cho loaïi ñaát _ Caøy saâu, böøa kó, boùn phaân _ Ñaát xaùm baïc maøu. höõu cô. _ Laøm ruoäng baäc thang. _ Ñaát doác (ñoài, nuùi). Muïc ñích _ Taêng beà daøy lôùp ñaát canh taùc. _ Haïn cheá doøng chaûy, xoùi moøn, röûa troâi. _ Taêng ñoä che phuû ñaát, haïn cheá xoùi moøn röûa troâi. _ Thaùo chua, röûa maën. _ Troàng xen caây noâng nghieäp _ Ñaát doác ñoài nuùi. giöõa caùc caây phaân xanh. _ Caøy saâu, böøa suïc, giöõ nöôùc _ Ñaát pheøn. lieân tuïc, thay nöôùc thöôøng xuyeân. _ Ñaát pheøn. _ Boå sung chaát dinh döôõng _ Boùn voâi. cho ñaát. _ Giaùo vieân hoûi: _ Học sinh traû lôøi: + Qua ñoù thì cho bieát nhöõng  Caùc bieän phaùp thöôøng bieän phaùp naøo thöôøng duøng ñeå duøng: canh taùc, thuyû lôïi, caûi taïo vaø baûo veä ñaát? boùn phaân. _ Giaùo vieân giaûi thích hình _ Học sinh laéng nghe. theâm. _ Tieåu keát, ghi baûng. _ Học sinh ghi baøi. Học sinh ñoïc phaàn ghi nhôù. 4. Cuûng coá: _ Vì sao phaûi söû duïng ñaát hôïp lí? _ Haõy cho bieát nhöõng bieän phaùp duøng ñeå caûi taïo vaø baûo veä ñaát. 1. Ñuùng hay sai: a. Ñaát ñoài doác caàn boùn voâi. b. Ñaát ñoài nuùi caàn troàng caây noâng nghieäp xen giöõa caây phaân xanh. c. Caàn duøng caùc bieän phaùp canh taùc, thuyû lôïi, boùn phaân ñeå caûi taïo ñaát. d. Caøy saâu, böøa kó, boùn phaân höõu cô duøng cho ñaát pheøn. 2. Choïn caâu traû lôøi ñuùng: Söû duïng ñaát hôïp lí ñeå: a. Cho naêng suaát cao. b. Laøm taêng dieän tích ñaát canh taùc. c. Taêng ñoä phì nhieâu. d. Caâu a vaø c. Ñaùp aùn: Caâu 1: Ñuùng: b,c. Caâu 2: d 5. Nhaän xeùt- daën doø: _ Nhaän xeùt veà thaùi ñoä hoïc taäp cuaû học sinh. _ Daën doø: Veà nhaø hoïc baøi, traû lôøi caùc caâu hoûi cuoái baøi vaø xem tröôùc baøi 7. * RUÙT KINH NGHIEÄM GIAÛNG DAÏY: Tieát 5 BAØI 7: TAÙC DUÏNG CUÛA PHAÂN BOÙN TRONG TROÀNG TROÏT I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: Hieåu ñöôïc theá naøo laø phaân boùn, caùc loaïi phaân boùn thöôøng duøng vaø taùc duïng cuûa phaân boùn. 2. Kyõ naêng: _ Phaân bieät ñöôïc caùc loaïi phaân boùn vaø bieát caùch söû duïng töøng loaïi phaân boùn phuø hôïp vôùi töøng loaïi ñaát vaø töøng loaïi caây. _ Reøn luyeän kyõ naêng quan saùt, phaân tích vaø thaûo luaän nhoùm. 3. Thaùi ñoä: _ Coù yù thöùc taän duïng caùc saûn phaåm phuï nhö thaân, caønh, laù vaø caây hoang daïi ñeå laøm phaân boùn. II. CHUAÅN BÒ: 1.GV: - Hình 6 trang 17 SGK phoùng to. - Baûng phuï, phieáu hoïc taäp. 2. HS: - Xem tröôùc baøi 7. III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: 1. OÅn ñònh toå chöùc lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ: _ Vì sao phaûi caûi taïo ñaát? _ Ngöôøi ta thöôøng duøng nhöõng bieän phaùp naøo ñeå caûi taïo ñaát? 3. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi môùi: Ngöôøi ta noùi raèng phaân boùn laø moät yeáu toá khoâng theå thieáu trong saûn xuaát troàng troït. Vaäy phaân boùn laø gì vaø noù coù taùc duïng nhö theá naøo ñoái vôùi caây troàng? Ñeå bieát ñöôïc ñieàu naøy ta vaøo baøi 7. Noäi dung I. Phaân boùn laø gì? Phaân boùn laø thöùc aên do con ngöôøi boå sung cho caây troàng. Coù 3 nhoùm phaân boùn: - phaân höõu cô - phaân hoùa hoïc - phaân vi sinh. _ Yeâu caàu học sinh ñoïc muïc I vaø traû lôøi caùc caâu hoûi: + Phaân boùn laø gì? + Vì sao ngöôøi ta boùn phaân cho caây? + Caùc chaát dinh döôõng chính trong caây laø nhöõng chaát naøo? + Giaùo vieân giaûi thích theâm ngoaøi caùc chaát treân , coøn coù nhoùm caùc nguyeân toát vi löôïng nhö: Cu, Fe, Zn,… + Ngöôøi ta chia phaân boùn ra laøm maáy nhoùm chính? + Phaân höõu cô goàm nhöõng loaïi naøo? + Phaân hoùa hoïc goàm nhöõng loaïi naøo? + Phaân vi sinh goàm nhöõng loaïi naøo? _ Yeâu caàu học sinh chia nhoùm vaø thaûo luaän ñeå hoaøn thaønh baûng. Nhoùm phaân Loaïi phaân boùn boùn Phaân höõu cô Phaân hoùa hoïc Phaân vi sinh Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân _ Học sinh ñoïc muïc I vaø traû lôøi:  Phaân boùn laø thöùc aên do con ngöôøi boå sung cho caây troàng.  Vì phaân boùn coù chöùa caùc chaát dinh döôõng caàn thieát cho caây troàng.  Ñoù laø ñaïm, laân, kali. _ Học sinh laéng nghe.  Phaân boùn chia laøm 3 nhoùm chính: phaân höõu cô, phaân hoùa hoïc vaø phaân vi sinh.  Goàm: phaân chuoàng, phaân baéc, phaân raùc, phaân xanh, than buøn vaø khoâ daàu.  Goàm: phaân laân, phaân ñaïm, phaân kali, phaân ña löôïng, phaân vi löôïng.  Goàm: phaân boùn coù chöùa vi sinh vaät chuyeån hoùa ñoàng, vi sinh vaät chuyeån hoùa laân. _ Học sinh thaûo luaän nhoùm vaø hoaøn thaønh baûng. _ Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi, nhoùm khaùc boå sung. _ Yeâu caàu neâu ñöôïc: + Phaân höõu cô: a, b, e, g, k, l, m. + Phaân hoùa hoïc: c, d, h, n. + Phaân vi sinh: l _ Học sinh laéng nghe. _ Học sinh ghi baøi. _ Giaùo vieân nhaän xeùt. _ Tieåu keát, ghi baûng * Hoaït ñoäng 2: Taùc duïng cuûa phaân boùn. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân II. Taùc duïng cuûa phaân boùn: Phaân boùn laøm taêng ñoä phì nhieàu cuûa ñaát, taêng naêng suaát caây troàng vaø taêng chaát löôïng noâng saûn. _ Yeâu caàu học sinh quan saùt hình 6 SGK vaø traû lôøi caâu hoûi: + Phaân boùn coù aûnh höôûng theá naøo ñeán ñaát, naêng suaát caây troàng vaø chaát löôïng noâng saûn? _ Giaùo vieân nhaän xeùt. _ Giaùo vieân giaûi thích theâm thoâng qua hình 6 : Nhôø phaân boùn maø coù nhieàu chaát dinh döôõng hôn neân caây troàng sinh tröôûng, phaùt trieån toát, ñaït naêng suaát cao vaø chaát löôïng noâng saûn cuõng cao hôn. + Vaäy boùn phaân cho ñaát caøng nhieàu caøng toát phaûi khoâng? Vì sao? _ Tieåu keát, ghi baûng. _ Học sinh quan saùt hình vaø traû lôøi:  Phaân boùn laøm taêng ñoä phì nhieâu cuûa ñaát, taêng naêng suaát vaø chaát löôïng noâng saûn. _ Học sinh laéng nghe.  Khoâng, vì khi boùn phaân quaù lieàu löôïng, sai chuûng loaïi, khoâng caân ñoái giöõa caùc loaïi phaân nhaát laø phaân hoùa hoïc thì naêng suaát caây troàng khoâng nhöõng khoâng taêng maø coù khi coøn giaûm. _ Học sinh ghi baøi. Học sinh ñoïc phaàn ghi nhôù vaø muïc em coù theå chöa bieát. 4. Cuûng coá: Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
- Xem thêm -