Tài liệu Giáo án công nghệ 7 cả năm_cktkn_bộ 7

  • Số trang: 168 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n: Ch¬ng: I ®¹i c¬ng vÒ kü thuËt trång trät Vai trß, nhiÖm vô cña trång trät TiÕt: 1 KH¸I NIÖM CñA §ÊT TRåNG Vµ THµNH PHÇN CñA §ÊT TRåNG I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh hiÓu ®îc vai trß cña trång trät, biÕt ®îc nhiÖm vô cña trång trät hiÖn nay. - Kü n¨ng: BiÕt ®îc mét sè biÖn ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô troßng trät II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu SGK tranh ¶nh cã liªn quan tíi bµi häc - tham kh¶o t liÖu vÒ nhiÖm vô cña n«ng nghiÖp trong giai ®o¹n tíi - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2.KiÓm tra bµi cò: 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß H§1: GV giíi thiÖu bµi häc; Néi dung ghi b¶ng I) Vai trß cña trång trot H§2: T×m hiÓu vai trß cña ngµnh trång trät trong nÒn kinh tÕ. GV: Giíi thiÖu h×nh 1 SGK cho häc sinh nghiªn cøu råi lÇn lît ®Æt c©u hái cho h/s ho¹t ®éng nhãm trong thêi gian 5 phót. H: Em h·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y l¬ng thùc, thùc phÈm, c©y c«ng nghiÖp trång ë ®Þa ph¬ng em? HS:- C©y l¬ng thùc: Lóa, ng«, khoai, s¾n... - C©y thùc phÈm:B¾p c¶i,su hµo, cµ rèt... - C©y c«ng nghiÖp: B¹ch ®µn, keo. cµ phª. cao su.... GV: Gäi tõng nhãm ®øng dËy ph¸t biÓu ý kiÕn! - Cung cÊp l¬ng thùc. - Cung cÊp nguyªn liÖu cho CN chÕ biÕn. - Cung cÊp thøc ¨n cho ch¨n nu«i. - Cung cÊp n«ng s¶n cho xuÊt khÈu. GV: KÕt luËn ý kiÕn vµ ®a ra ®¸p ¸n. 1 H: Trång trät cã vai trß nh thÕ nµo? II. NhiÖm vô cña trång trät H§3. T×m hiÓu nhiÖm vô cña trång trät - NhiÖm vô 1,2,4,6 GV: Cho häc sinh ®äc 6 nhiÖm vô trong SGK. H: Dùa vµo vai trß cña trång trät em h·y x¸c ®Þnh nhiÖm vô nµo lµ nhiÖm vô cña trång trät. HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi GV: NhËn xÐt rót ra kÕt luËn nhiÖm vô cña trång trät lµ nhiÖm vô 1,2,4,6. H§4. T×m hiÓu c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô cña ngµnh trång trät. GV: Yªu cÇu nghiªn cøu kiÕn tøc SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. III. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cña trång trät cÇn sö dông nh÷ng biÖn ph¸p gi? H: Khai hoang lÊn biÓn ®Ó lµm g×? H: T¨ng vô trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch ®Êt trång môc ®Ých ®Ó lµm g×? H: ¸p dông ®óng biÖn ph¸p kü thuËt trång trät môc ®Ých lµm g×? HS: Suy nghÜ tr¶ lêi c¸c c©u hái GV: Gîi ý c©u hái phô H: Sö dông gièng míi n¨ng xuÊt cao bãn ph©n ®Çy ®ñ, phßng trõ s©u bÖnh kÞp thêi nh»m môc ®Ých g×? HS: Nh»m t¨ng n¨ng suÊt.. GV: Tæng hîp ý kiÕn cña häc sinh kÕt luËn + T¨ng diÖn tÝch ®Êt canh t¸c + T¨ng n¨ng xuÊt c©y trång + S¶n xuÊt ra nhiÒu n«ng s¶n GV: Giíi thiÖu bµi häc §Êt lµ tµi nguyªn 2 thiªn nhiªn quý gi¸ cña Quèc gia… H§1: T×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ ®Êt trång. GV: Cho häc sinh ®äc môc 1 phÇn I SGK vµ ®Æt c©u hái. H: §Êt trång lµ g×? HS: Suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái H: Líp than ®¸ t¬i xèp cã ph¶i lµ ®Êt trång kh«ng? T¹i sao? HS: Suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái GV: Tæng hîp ý kiÕn rót ra kÕt luËn GV: NhÊn m¹nh chØ cã líp bÒ mÆt t¬i, xèp cña tr¸i ®Êt thùc vËt sinh sèng ®îc… H§3. Vai trß cña ®Êt trång: GV: Híng dÉn cho häc sinh quan s¸t h×nh 2 SGK. H: §Êt trång cã tÇm quan träng nh thÕ nµo ®èi víi c©y trång? HS: Tr¶ lêi. H: Ngoµi ®Êt ra c©y trång cßn sèng ë m«i trêng nµo n÷a? HS: Tr¶ lêi. GV: Tæng hîp ý kiÕn rót ra kÕt luËn. H§4. Nghiªn cøu thµnh phÇn cña ®Êt trång. GV: Giíi thiÖu häc sinh s¬ ®å 1 phÇn II SGK H: Dùa vµo s¬ ®å em h·y tr¶ lêi ®Êt trång gåm nh÷ng thµnh phÇn g×? HS: Tr¶ lêi H: Kh«ng khÝ cã chøa nh÷ng chÊt nµo? HS: Tr¶ lêi GV: Chia nhãm häc sinh lµm bµi tËp trong SGK. 3 4) Híng dÉn vµ dÆn dß: - GV: yªu cÇu h/s ®äc phÇn ghi nhí SGK. - GV: Híng dÉn häc sinh tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi vÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp trong SGK. - §äc vµ xem tríc Bai 3 SGK Mét sè tÝnh chÊt cña ®Êt trång ---------------------------------------------------------So¹n : TiÕt 2 Mét sè tÝnh chÊt cña ®Êt trång I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh hiÓu ®îc thµnh phÇn c¬ giíi cña ®Êt lµ g×, thÕ nµo lµ ®Êt chua ®Êt kiÒm, ®Êt trung tÝnh, v× sao ®Êt d÷ ®îc níc vµ chÊt dinh dìng, thÕ nµo lµ ®é ph× nhiªu cña ®Êt. - Kü n¨ng: Häc sinh cã ý thøc b¶o vÖ, duy tr× vµ n©ng cao ®é ph× nhiªu cña ®Êt. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: ChuÈn bÞ nghiªn cøu SGK, tranh ¶nh cã liªn quan ®Õn bµi häc. - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc xem tranh. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung ghi b¶ng 2. KiÓm tra bµi cò. 3. T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi. H§1. GV giíi thiÖu bµi häc. Bµi 3 GV: §a sè c©y trång sèng vµ ph¸t triÓn trªn ®Êt… H§2. Lµm dâ thµnh phÇn c¬ giíi cña ®Êt. I. Thµnh phÇn c¬ giíi cña ®Êt lµ gi? - Thµnh phÇn v« c¬ vµ h÷u c¬ 4 GV: PhÇn r¾n cña ®Êt bao gåm nh÷ng thµnh phÇn nµo? ( Kho¸ng gåm h¹t c¸t, limon, sÐt ) HS: Tr¶ lêi GV: ý nghÜa thùc tÕ cña thµnh phÇn c¬ giíi ®Êt lµ g×? HS: Tr¶ lêi - Thµnh phÇn cña ®Êt lµ phÇn r¾n ®îc h×nh thµnh tõ thµnh phÇn v« c¬ vµ h÷u c¬. II.ThÕ nµo lµ ®é chua, ®é kiÒm cña ®Êt. H§3. Ph©n biÖt thÕ nµo lµ ®é chua, ®é kiÒm cña ®Êt. GV: Yªu cÇu h/s ®äc phÇn II SGK nªu c©u hái - Dïng ®Ó ®o ®é chua, ®é kiÒm cña ®Êt. GV: §é PH dïng ®Ó ®o c¸i g×? - §é PH dao ®éng trong ph¹m vi tõ 0 ®Õn 14. HS: Tr¶ lêi GV: TrÞ sè PH dao ®éng trong ph¹m vi nµo? HS: Tr¶ lêi GV: Víi gi¸ trÞ nµo cña PH th× ®Êt ®îc gäi lµ ®Êt chua, ®Êt kiÒm vµ trung tÝnh. HS: Tr¶ lêi H§4. T×m hiÓu kh¶ n¨ng gi÷ níc vµ chÊt dinh dìng cña ®Êt. GV; Cho häc sinh ®äc môc III SGK GV: V× sao ®Êt gi÷ ®îc níc vµ chÊt dinh dìng. HS: Tr¶ lêi. - C¨n cø vµo ®é PH mµ ngêi ta chia ®Êt thµnh ®Êt chua, ®Êt kiÒm vµ ®Êt trung tÝnh. III. Kh¶ n¨ng gi÷ níc vµ chÊt dinh dìng cña ®Êt. - Nhê c¸c h¹t c¸t limon,sÐt, chÊt mïn. - §Êt sÐt: Tèt nhÊt - §Êt thÞt: TB - §Êt c¸t: KÐm. IV. §é ph× nhiªu cña ®Êt lµ g×? GV: Em h·y so s¸nh kh¶ n¨ng gi÷ níc vµ chÊt dinh dìng cña c¸c ®Êt. HS: Tr¶ lêi. H§5. T×m hiÓu ®é ph× nhiªu cña ®Êt. GV: §Êt thiÕu níc, thiÕu chÊt dinh dìng c©y trång ph¸t triÓn NTN? HS: Tr¶ lêi. - §é ph× nhiªu cña ®Êt lµ kh¶ n¨ng cña 5 GV: ë §Êt ®ñ níc vµ chÊt dinh dìng c©y trång ph¸t triÓn NTN? ®Êt cho c©y trång cã n¨ng xuÊt cao. HS: Tr¶ lêi. GV: Gi¶ng gi¶i lÊy VD- §Êt ph× nhiªu lµ ®Êt ®ñ ( Níc, dinh dìng ®¶m b¶o cho n¨ng xuÊt cao…). 4. Cñng cè vµ dÆn dß: - GV: Gäi häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK. - Nªu c©u hái cñng cè , ®¸nh gi¸ bµi häc - VÒ nhµ häc bµi theo phÇn ghi nhí vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi®äc vµ xem tríc Bµi 4 ( SGK). 6 So¹n ngµy: TiÕt: 3 BiÖn ph¸p sö dông, c¶i t¹o vµ b¶o vÖ ®Êt I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh hiÓu ®îc ý nghÜa cña viÖc sö dông ®Êt hîp lý. BiÕt c¸c biÖn ph¸p c¶i t¹o vµ b¶o vÖ ®Êt. - Cã ý thøc ch¨m sãc, b¶o vÖ tµi nguyªn m«i trêng ®Êt. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: §äc SGK, tµi liÖu tham kh¶o, tranh vÏ liªn quan tíi bµi häc - HS: §äc SGK, t×m hiÓu biÖn ph¸p sö dông, c¶i t¹o vµ b¶o vÖ ®Êt ë ®Þa ph¬ng. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc : Ho¹t ®éng cña GV vµ HS 2. KiÓm tra bµi cò: Néi dung ghi b¶ng 3.T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi: GV: Giíi thiÖu bµi häc: H§1.T×m hiÓu t¹i sao ph¶i sö dông ®Êt mét c¸ch hîp lý. - Sau khi ®äc song SGK- HS cã thÓ tr¶ lêi ®- I. V× sao ph¶i sö dông ®Êt îc do nhu cÇu l¬ng thùc, thùc phÈm ngµy hîp lý: cµng t¨ng mµ diÖn tÝch ®Êt trång trät cã h¹n - Do nhu cÇu l¬ng thùc, thùc – Ph¶i hîp lý. phÈm ngµy cµng t¨ng mµ diÖn GV: §Ó gióp häc sinh hiÓu ®îc môc ®Ých tÝch ®Êt trång cã h¹n v× vËy cña c¸c biÖn ph¸p sö dông ®Êt SGK cã thÓ ph¶i sö dông ®Êt trång hîp lý. ®Æt c©u hái. GV: Th©m canh t¨ng vô trªn diÖn tÝch ®Êt canh t¸c cã t¸c dông g×? HS: Tr¶ lêi GV: Kh«ng bá ®Êt hoang cã t¸c dông g×? HS: Tr¶ lêi GV: Chän gièng c©y phï hîp víi ®Êt cã t¸c dông g×? HS: Tr¶ lêi. GV: Võa sö dông, võa c¶i t¹o ®Êt cã t¸c - Kh«ng ®Ó ®Êt trèng, t¨ng s¶n lîng,s¶n phÈm ®îc thu. - T¨ng ®¬n vÞ diÖn tÝch ®Êt canh t¸c. - C©y sinh trëng ph¸t triÓn tèt, cho n¨ng xuÊt cao. 7 dông g×? HS: Tr¶ lêi. - T¨ng ®é ph× nhiªu cña ®Êt H§2.T×m hiÓu biÖn phÊp c¶i t¹o vµ b¶o vÖ ®Êt. GV: Giíi thiÖu mét sè lo¹i ®Êt cÇn c¶i t¹o ë níc ta. II.BiÖn ph¸p c¶i t¹o vµ b¶o vÖ ®©t. + §Êt x¸m b¹c mµu, ®Êt mÆn,®Êt phÌn. GV: Cµy s©u bõa kü, bãn ph©n h÷u c¬ cã t¸c dông g×? ¸p dông cho lo¹i ®Êt nµo? HS: Tr¶ lêi’ - T¨ng bÒ dµy líp ®Êt trång, tÇng máng nghÌo dinh dìng. GV: Lµm ruéng bËc thang ®Ó lµm g×? HS: Tr¶ lêi GV: Trång xen c©y n«ng nghiÖp gi÷a c¸c b¨ng c©y ph©n xanh cã t¸c dông g×? - Chèng xo¸y mßn döa tr«i HS: Tr¶ lêi - T¨ng ®ä che phñ, chèng xo¸y GV: Cµy n«ng,bõa sôc,gi÷ níc liªn tôc, thay mßn ( §Êt dèc) níc thêng xuyªn. GV: Bãn v«i víi môc ®Ých g×? - Kh«ng síi ®Êt phÌn, hoµ tan chÊt phÌn thêng yÕu khÝ, th¸o níc phÌn ( §Êt phÌn). - Khö chua, ¸p dông ®èi víi ®Êt chua. 4. Cñng cè vµ d¨n dß - Gv: Gäi 1-2 em häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK - Nªu c©u hái cñng cè bµi ®Ó häc sinh tr¶ lêi - VÒ nhµ häc bµi theo phÇn ghi nhí vµ c©u hái SGK - §äc vµ xem tríc Bµi 7 SGK. 8 So¹n ngµy: TiÕt: 4 Th x¸c ®Þnh thµnh phÇn c¬ giíi cña ®Êt b»ng ph¬ng ph¸p vª tay I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh x¸c ®Þnh ®îc thµnh phÇn c¬ giíi cña ®Êt b»ng ph¬ng ph¸p vª tay. - Kü n¨ng: RÌn luyÖn kü n¨ng quan s¸t thùc hµnh cã ý thøc lao ®éng cÈn thËn chÝnh x¸c. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu SGK, èng hót níc - ChuÈn bÞ c¸c vËt mÉu nh: MÉu ®Êt, èng níc, thíc ®o. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung ghi b¶ng 2. KiÓm tra bµi cò. 3. T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi. Bµi 4 GV: Giíi thiÖu bµi häc, Nªu môc tiªu cña bµi. H§1: Tæ chøc thùc hµnh: I. VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt: GV: KiÓm tra dông cô vµ mÉu vËt cña häc sinh. - Ph©n c«ng c«ng viÖc cho tõng nhãm häc sinh. II. Quy tr×nh thùc hµnh. H§2: Thùc hiÖn quy tr×nh: GV: Thao t¸c mÉu, häc sinh quan s¸t TH nh SGK. - SGK GV: Híng dÉn häc sinh quan s¸t ®èi chiÕu víi chuÈn ph©n cÊp ®Êt. 9 HS: Thao t¸c gi¸o viªn quan s¸t chØ dÉn. III. Thùc hµnh H§3. §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Thu dän dông cô, mÉu ®Êt, vÖ sinh. GV: Híng dÉn ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i mÉu ®Êt. - XÕp lo¹i mÉu ®Êt GV: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh cña häc sinh 4. Cñng cè vµ dÆn dß. - GV: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê thùc hµnh vÒ sù chuÈn bÞ vËt liÖu, dông cô an toµn vÖ sinh lao ®éng. - VÒ nhµ häc bµi, ®äc vµ xem tríc bµi 5 ( SGK ) chuÈn bÞ mÉu ®Êt, dông cô thùc hµnh… - ¤n l¹i phÇn II Bµi3 VÒ ®é chua, ®é kiÒm cña ®Êt. 10 Ngµy so¹n: TiÕt 5: Th x¸c ®Þnh ®é ph cña ®Êt b»ng ph¬ng ph¸p so mµu I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh x¸c ®Þnh ®îc ®é PH b»ng ph¬ng ph¸p so mµu. - Kü n¨ng: Häc sinh cã kü n¨ng quan s¸t, thùc hµnh vµ cã ý thøc lao ®éng chÝnh x¸c cÈn thËn. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: §äc SGK, lµm thao t¸c thö nghiÖm thùc hµnh. - HS: LÊy 2 mÉu ®Êt, 1 th×a nhá, thang mµu PH. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc : Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung ghi b¶ng 2. KiÓm tra bµi cò: - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh vÒ dông cô, vËt liÖu. 3.T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi: H§1. Giíi thiÖu bµi häc: Bµi 5 GV: Nªu môc tiªu cña bµi, néi quy vµ quy t¾c an toµn lao ®éng. H§2. Tæ chøc thùc hµnh. GV: KiÓm tra dông cô, vËt mÉu cña häc sinh. H§3.Thùc hiÖn quy tr×nh. I. VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt: - ThÓ hiÖn c¸c lo¹i mÉu ®Êt, dông cô ®· chuÈn bÞ ë nhµ. II. Quy tr×nh thùc hµnh. GV: Thao t¸c mÉu HS: Quan s¸t lµm theo. - Thùc hiÖn quy tr×nh nh 3 bíc trong SGK. 11 - Lµm l¹i 3 lÇn ghi vµo b¶ng trong SGK. III. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ H§4.§¸nh gi¸ kÕt qu¶. - C¨n cø vµo kÕt qu¶ tù ®¸nh gi¸ cña häc sinh, gi¸o viªn ®¸nh gi¸ chÊm ®iÓm. - §¸nh gi¸ nhËn xÐt giê thùc hµnh. + Sù chuÈn bÞ - Thu dän dông cô, mÉu ®Êt, vÖ sinh khu vùc thùc hµnh. - Tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh cña m×nh xem thuéc lo¹i ®Êt nµo ( §Êt chua, ®Êt kiÒm, §Êt trung tÝnh). + Thùc hiÖn quy tr×nh + An toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i trêng. + KÕt qu¶ thùc hµnh. 4. Cñng cè vµ híng dÉn vÒ nhµ : - §äc tríc bµi 6 – SGK. - T×m hiÓu c¸c biÖn ph¸p sö dông, c¶i t¹o vµ b¶o vÖ ®Êt ë ®Þa ph¬ng em. So¹n ngµy: TiÕt 6: BiÖn ph¸p sö dông, c¶i t¹o vµ b¶o vÖ ®Êt I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh hiÓu ®îc ý nghÜa cña viÖc sö dông ®Êt hîp lý. BiÕt c¸c biÖn ph¸p c¶i t¹o vµ b¶o vÖ ®Êt. - Cã ý thøc ch¨m sãc, b¶o vÖ tµi nguyªn m«i trêng ®Êt. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: §äc SGK, tµi liÖu tham kh¶o, tranh vÏ liªn quan tíi bµi häc - HS: §äc SGK, t×m hiÓu biÖn ph¸p sö dông, c¶i t¹o vµ b¶o vÖ ®Êt ë ®Þa ph¬ng. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 1/: 12 - Líp 7A: / / - Líp 7B: / / Tæng sè:………. V¾ng:……………………………… Tæng sè:………. V¾ng:……………………………… Ho¹t ®éng cña GV vµ HS 2. KiÓm tra bµi cò: T/g Néi dung ghi b¶ng 5/ ……………………………………………… 3.T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi: GV: Giíi thiÖu bµi häc: 1/ H§1.T×m hiÓu t¹i sao ph¶i sö dông ®Êt mét c¸ch hîp lý. 15/ I. V× sao ph¶i sö dông ®Êt hîp lý: - Sau khi ®äc song SGK- HS cã thÓ tr¶ lêi ®îc do nhu cÇu l¬ng thùc, thùc phÈm ngµy cµng t¨ng mµ diÖn tÝch ®Êt trång trät cã h¹n – Ph¶i hîp lý. - Do nhu cÇu l¬ng thùc, thùc phÈm ngµy cµng t¨ng mµ diÖn tÝch ®Êt trång cã h¹n v× vËy ph¶i sö dông ®Êt trång hîp lý. GV: §Ó gióp häc sinh hiÓu ®îc môc ®Ých cña c¸c biÖn ph¸p sö dông ®Êt SGK cã thÓ ®Æt c©u hái. GV: Th©m canh t¨ng vô trªn diÖn tÝch ®Êt canh t¸c cã t¸c dông g×? - Kh«ng ®Ó ®Êt trèng, t¨ng s¶n lîng,s¶n phÈm ®îc thu. HS: Tr¶ lêi GV: Kh«ng bá ®Êt hoang cã t¸c dông g×? HS: Tr¶ lêi - T¨ng ®¬n vÞ diÖn tÝch ®Êt canh t¸c. GV: Chän gièng c©y phï hîp víi ®Êt cã t¸c dông g×? - C©y sinh trëng ph¸t triÓn tèt, cho n¨ng xuÊt cao. HS: Tr¶ lêi. GV: Võa sö dông, võa c¶i t¹o ®Êt cã t¸c dông g×? - T¨ng ®é ph× nhiªu cña ®Êt HS: Tr¶ lêi. H§2.T×m hiÓu biÖn phÊp c¶i t¹o vµ b¶o vÖ ®Êt. GV: Giíi thiÖu mét sè lo¹i ®Êt cÇn c¶i t¹o ë níc ta. 20/ II.BiÖn ph¸p c¶i t¹o vµ b¶o vÖ ®©t. 13 + §Êt x¸m b¹c mµu, ®Êt mÆn,®Êt phÌn. GV: Cµy s©u bõa kü, bãn ph©n h÷u c¬ cã t¸c dông g×? ¸p dông cho lo¹i ®Êt nµo? - T¨ng bÒ dµy líp ®Êt trång, tÇng máng nghÌo dinh dìng. HS: Tr¶ lêi’ GV: Lµm ruéng bËc thang ®Ó lµm g×? - Chèng xo¸y mßn döa tr«i HS: Tr¶ lêi GV: Trång xen c©y n«ng nghiÖp gi÷a c¸c b¨ng c©y ph©n xanh cã t¸c dông g×? HS: Tr¶ lêi GV: Cµy n«ng,bõa sôc,gi÷ níc liªn tôc, thay níc thêng xuyªn. GV: Bãn v«i víi môc ®Ých g×? - T¨ng ®ä che phñ, chèng xo¸y mßn ( §Êt dèc) - Kh«ng síi ®Êt phÌn, hoµ tan chÊt phÌn thêng yÕu khÝ, th¸o níc phÌn ( §Êt phÌn). - Khö chua, ¸p dông ®èi víi ®Êt chua. 4. Cñng cè vµ d¨n dß 3/. - Gv: Gäi 1-2 em häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK - Nªu c©u hái cñng cè bµi ®Ó häc sinh tr¶ lêi - VÒ nhµ häc bµi theo phÇn ghi nhí vµ c©u hái SGK - §äc vµ xem tríc Bµi 7 SGK. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………. 14 So¹n ngµy Gi¶ng ngµy TiÕt ; TuÇn: Bµi 7 T¸c dông cña ph©n bãn trong trång trät I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc c¸c lo¹i ph©n bãn thêng dïng vµ t¸c dông cña ph©n bãn ®èi víi ®Êt, c©y trång. - Cã ý thøc tËn dông c¸c s¶n phÈm phô ( th©n, cµnh, l¸) c©y hoang d¹i ®Ó lµm ph©n bãn. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: §äc SGK, tµi liÖu tham kh¶o, tranh vÏ liªn quan tíi bµi häc - HS: §äc SGK, t×m hiÓu biÖn ph¸p sö dông ph©n bãn ë ®Þa ph¬ng. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 1/: - Líp 7A: / / Tæng sè:………. V¾ng:……………………………… - Líp 7B: / / Tæng sè:………. V¾ng:……………………………… Ho¹t ®éng cña GV vµ HS 2.KiÓm tra bµi cò: T/g Néi dung ghi b¶ng 8/ GV: V× sao ph¶i c¶i t¹o ®Êt? - T¨ng ®ä ph× nhiªu… GV: Ngêi ta thêng sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nµo ®Ó c¶i t¹o ®Êt? - Cµy s©u, bõa kü, bãn ph©n h÷u c¬… 3.T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi: 2/ 15 GV: Giíi thiÖu bµi häc tõ xa cha «ng ®· nãi “ NhÊt níc…” Nãi lªn tÇm quan träng cña 15/ trång trät. H§1.T×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ ph©n bãn. I.Ph©n bãn lµ g×? GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc SGK sau ®ã nªu c©u hái; GV: Ph©n bãn lµ g×? gåm nh÷ng lo¹i nµo? - Lµ thøc ¨n cung cÊp cho c©y trång. HS: Tr¶ lêi - Gåm 3 lo¹i chÝnh: ph©n h÷u c¬ v« c¬ vµ sinh vËt. GV: Nhãm ph©n h÷u c¬, v« c¬,vi sinh gåm nh÷ng lo¹i nµo? + Ph©n h÷u c¬: - C©y ®iÒu tranh, ph©n tr©u bß, ph©n lîn, c©y muång muång, bÌo d©u,kh« dÇu dõa, ®Ëu t¬ng. HS: Tr¶ lêi - §Ó kh¾c s©u kiÕn thøc GV ®Æt c©u hái ®Ó häc sinh x¾p xÕp 12 lo¹i ph©n bãn nªu trong SGK vµo c¸c nhãm ph©n t¬ng øng. GV: C©y ®iÒu tranh, ph©n tr©u bß thuéc nhãm ph©n nµo? + Ph©n ho¸ häc: - Supe l©n, ph©n NPK, Urª; 15/ + Ph©n vi sinh: - Dap, Nitragin. H§2.T×m hiÓu t¸c dông cña ph©n bãn: II. T¸c dông cña ph©n bãn. GV: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh 6 SGK vµ tr¶ lêi c©u hái; - H×nh 6 SGK. GV: Ph©n bãn cã ¶nh hëng nh thÕ nµo tíi ®Êt, n¨ng xuÊt c©y trång vµ chÊt lîng n«ng s¶n? HS: Tr¶ lêi GV: Gi¶i thÝch ph©n bãn- n¨ng xuÊt chÊt lîng n«ng s¶n- ®é ph× nhiªu cña ®Êt. GV: Gi¶ng gi¶i cho häc sinh thÊy nÕu bãn qu¸ nhiÒu, sai chñng lo¹i- kh«ng t¨ng- mµ gi¶m. 4.Cñng cè. 2/ - Nhê cã ph©n bãn ®Êt ph× nhiªu h¬n, cã nhiÒu chÊt dinh dìng, c©y trång ph¸t triÓn, sinh trëng tèt cho n¨ng xuÊt cao, chÊt lîng tèt. - GV: yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK. 16 - Nªu c©u hái cñng cè bµi - Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn cã thÓ em cha biÕt SGK. - §¸nh gÝ giê häc. 5. Híng dÉn vÒ nhµ 2/. - VÒ nhµ häc bµi theo c©u hái SGK vµ phÇn ghi nhí SGK. - §äc vµ xem tríc bµi 8 SGK vµ chuÈn bÞ ®å dïng thÝ nghiÖm. Ngay soan Gi¶ng ngµy TiÕt: 8 ; TuÇn: Bµi 8 Th nhËn biÕt mét sè lo¹i ph©n bãn ho¸ häc th«ng thêng I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh ph©n biÖt ®îc mét sè lo¹i ph©n bãn thêng dïng. - RÌn luyÖn kü n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch vµ cã ý thøc b¶o ®¶m an toµn lao ®éng vµ b¸o vÖ m«i trêng. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: §äc SGK, tµi liÖu tham kh¶o, lµm thö thÝ nghiÖm - HS: §äc SGK, ChuÈn bÞ mÉu vËt thùc hµnh. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 1/: - Líp 7A: / / Tæng sè:………. V¾ng:……………………………… - Líp 7B: / / Tæng sè:………. V¾ng:……………………………… Ho¹t ®éng cña GV vµ HS 2.KiÓm tra bµi cò: GV: Ph©n bãn lµ g×? Gåm nh÷ng lo¹i ph©n T/g Néi dung ghi b¶ng 5/ - Lµ thøc ¨n bæ sung cho c©y 17 nµo? Nãi râ ph©n h÷u c¬? trång. - Ph©n h÷u c¬ gåm ph©n chuång, ph©n xanh. 3.T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi: GV: Giíi thiÖu bµi míi, Quy t¾c an toµn lao ®éng, quy tr×nh thùc hµnh. 1/ H§1.Tæ chøc thùc hµnh: - KiÓm tra dông cô thùc hµnh cña häc sinh, kÑp g¾p, th×a, diªm, níc. I. Tæ chøc thùc hµnh. 2/ GV: Chia nhãm thùc hµnh vµ mÉu ph©n bãn II.Quy tr×nh thùc hµnh. H§2.Thùc hiÖn quy tr×nh. - Bíc1: Gi¸o viªn thao t¸c mÉu häc sinh quan s¸t. 30/ - Bíc 1: Häc sinh quan s¸t - Bíc2: Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë häc sinh nh÷ng thao t¸c khã. - Bíc 2: Häc sinh thao t¸c. H§3.§¸nh gi¸ kÕt qu¶. 3/ - Cho ®¸p ¸n ®Ó häc sinh tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ theo mÉu cña m×nh. III KÕt qu¶: - Thu dän dông cô, lµm vÖ sinh. - Ghi kÕt qu¶ vµo vë theo mÉu. 2 / 4. Cñng cè. GV: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc sinh vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc vÒ chuÈn bÞ quy tr×nh thùc hµnh vµ an toµn lao ®éng, kÕt qu¶ thùc hµnh. 5.Híng dÉn vÒ nhµ 1/. 18 - VÒ nhµ häc bµi ®äc vµ xem tríc bµi 9 SGK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………. Gi¶ng ngµy:…/……/ TiÕt: ; TuÇn: So¹n ngµy: Bµi 9 C¸ch sö dông vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng thêng I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh hiÓu ®îc c¸c c¸ch bãn ph©n, c¸ch sö dông vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng thêng. - Cã ý thøc tiÕt kiÖm, b¶o ®¶m an toµn lao ®éng vµ b¶o vÖ m«i trêng. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: §äc SGK, tµi liÖu tham kh¶o, Tranh h×nh 7,8,9,10 SGK. - HS: §äc SGK, III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 1/: - Líp 7A: / / Tæng sè:………. V¾ng:……………………………… - Líp 7B: / / Tæng sè:………. V¾ng:……………………………… Ho¹t ®éng cña GV vµ HS 2.KiÓm tra bµi cò: GV: B»ng c¸ch nµo ®Ó ph©n biÖt ®îc ph©n ®¹m vµ ph©n kali? T/g Néi dung ghi b¶ng 5/ - §èt trªn than cñi, mïi khai lµ ph©n ®¹m, ko cã mïi khai kali. - Ph©n l©n ( n©u, n©u sÉm, tr¾ng 19 GV: B»ng C¸ch nµo ®Ó ph©n biÖt ®îc ph©n l©n vµ v«i ( kh«ng tan ). x¸m). v«i ( tr¾ng d¹ng bét ). 3.T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi: GV: Giíi thiÖu bµi häc. 2/ H§1:T×m hiÓu mét sè c¸ch bãn ph©n. 13/ I.C¸ch bãn ph©n GV: Híng dÉn häc sinh quan s¸t h×nh vÏ SGK- ph©n biÖt c¸ch bãn ph©n vµ tr¶ lêi c©u hái. GV:C¨n cø vµo thêi kú ph©n bãn ngêi ta chia lµm mÊy c¸ch bãn ph©n. - Theo hµng: u ®iÓm 1 vµ 9 nhîc ®iÓm 3. HS: Tr¶ lêi. - Bãn theo hèc: u ®iÓm 1 vµ 9 nhîc ®iÓm 3. GV: Giangt gi¶i cho häc sinh thÊy c¸ch bãn ph©n trùc tiÕp vµo ®Êt… - Bãn v·i: u ®iÓm 6 vµ 9 nhîc ®iÓm 4. HS: Tr¶ lêi - Phun trªn l¸: u ®iÓm 1,2,5 nhîc ®iÓm: 8. GV: Rót ra kÕt luËn. H§2. Giíi thiÖu mét sè c¸ch sö dông c¸c ph©n bãn th«ng thêng. GV: Gi¶ng gi¶i cho häc sinh thÊy khi bãn ph©n vµo ®Êt… II. C¸ch sö dông c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng thêng. 10/ GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc SGK. GV: Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña ph©n h÷u c¬ lµ g×? - Ph©n h÷u c¬ thêng dïng ®Ó bãn lãt. HS: Tr¶ lêi - Ph©n ®¹m, kali, hçn hîp, th¬ng dïng ®Ó bãn thóc, nÕu bãn lãt th× chØ bãn lîng nhá GV: Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ph©n h÷u c¬ dïng ®Ó bãn lãt hay bãn thóc. - Ph©n l©n thêng dïng ®Ó bãn lãt. III. B¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng thêng. H§3.Giíi thiÖu c¸ch b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng thêng. GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc SGK vµ nªu c©u hái. GV: V× sao kh«ng ®Ó lÉn lén c¸c lo¹i ph©n 10/ - X¶y ra ph¶n øng lµm háng chÊt lîng ph©n. 20
- Xem thêm -