Tài liệu Giáo án công nghệ 7 cả năm_cktkn_bộ 3 (hay)

  • Số trang: 107 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Tuần 1 Naêm hoïc 2012 -2013 Ngày soạn :15/8/2012 - ND :20/8/2012 (lôùp7.4+7.3) 24/8/2012 (7.2+7.1) PHẦN 1: TRỒNG TRỌT CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT Tiết1: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤTTRỒNG I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Nêu được vai trò quan trọng của trồng trọt trong nền kinh tế của nước ta. - Biết được nhiệm vụ của trồng trọt trong giai đoạn hiện nay. - Xác định được những biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt. - Hiểu được đất trồng là gì. - Hiểu được vai trò của đất trồng đối với cây trồng. - Biết được các thành phần của đất trồng. 2.Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng - Quan sát và nhìn nhận, trao đổi nhóm các vấn đề . - Vận dụng kiến thức vào đời sống thực tiễn. 3.Thái độ: - Coi trọng việc sản xuất trồng trọt. - Có trách nhiệm áp dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm trồng trọt. II.CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: - Hình 1 SGK phóng to trang 5. - Bảng phụ lục về nhiệm vụ và biện pháp để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt. - Chuẩn bị 2 khay trồng thí nghiệm và phiếu học tập cho học sinh. - Chuẩn bị phiếu học tập cho học sinh. 2.Học sinh: Xem trước bài 1+2. III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức lớp: ( 1phút) 2. Kiểm tra bài cũ: không 3. Nghiên cứu kiến thức mới: 44 phút Các hoạt động/ nội dung Phương pháp dạy - học kiến thức *Hoạt động 1 :I. Vai trò - Giáo viên giới thiệu hình 1 SGK và nêu câu hỏi: của trồng trọt: + Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống và nền kinh tế Trồng trọt cung cấp quốc dân? Nhìn vào hình 1 hãy chỉ rõ: hình nào là cung lương thực, thực phẩm cho cấp lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp con người, thức ăn cho và các loại cây đặc sản để xuất khẩu ? chăn nuôi, nguyên liệu cho + Kể tên các loại cây đặc sản mà em biết ?(*) công nghiệp và nông sản - Giáo viên giải thích hình để học sinh rõ thêm về từng xuất khẩu. vai trò của trồng trọt. - Giáo viên giảng giải cho Học sinh hiểu thế nào là cây lương thực, thực phẩm, cây nguyên liệu cho công nghiệp: - Giáo viên yêu cầu học sinh hãy kể một số loại cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp trồng ở địa phương ? - Giáo viên nhận xét, ghi bảng. *Hoạt động 2 : II. Nhiệm - Yêu cầu học sinh chia nhóm tham khảo thông tin sgk và Giaùo Vieân : Vaïn Thanh Tuøng 1 Tröôøng THCS Mai Thuùc Loan Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Naêm hoïc 2012 -2013 vụ của trồng trọt: Nhiệm vụ của trồng trọt là đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. tiến hành thảo luận để xác định các nhiệm vụ quan trọng của trồng trọt của nước ta hiện nay? + Tại sao nhiệm vụ 3,5 không phải là nhiệm vụ trồng trọt? (*) - Giáo viên giảng rõ thêm về từng nhiệm vụ của trồng trọt. - Tiểu kết, ghi bảng : *Hoạt động 3 :III. Để - Giáo viên yêu cầu học sinh theo nhóm cũ, quan sát thực hiện nhiệm vụ của bảng và hoàn thành bảng sau : trồng trọt, cần sử dụng Một số biện pháp Mục đích những biện pháp gì? - Khai hoang, lấn biển. Các biện pháp để thực - Tăng vụ trên đơn vị diện hiện nhiệm vụ của trồng tích. trọt là khai hoang, lấn - Áp dụng đúng biện pháp biển, tăng vụ trên đơn vị kĩ thuật trồng trọt. diện tích và áp dụng các - Giáo viên nhận xét. biện pháp kĩ thuật tiên tiến. + Sử dụng các biện pháp trên có ý nghĩa gì?( *) + Có phải ở bất kỳ vùng nào ta cũng sử dụng các biện pháp đó không? Vì sao?( *) - Giáo viên chốt lại kiến thức, ghi bảng. * Hoạt động 4:IV. Khái - Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục I SGK và trả lời niệm về đất trồng. các câu hỏi: 1. Đất trồng là gì? + Đất trồng là gì? Đất trồng là lớp bề mặt + Theo em lớp than đá tơi xốp có phải là đất trồng hay tơi xốp của vỏ Trái Đất, không? Tại sao? trên đó thực vật có thể sinh + Đất trồng do đá biến đổi thành. Vậy đất trồng và đá có sống và tạo ra sản phẩm. khác nhau không? Nếu khác thì khác ở chổ nào?( * ) - Yêu cầu học sinh chia nhóm quan sát hình 2 và thảo luận xem 2 hình có điểm nào giống và khác nhau? - Giáo viên nhận xét, bổ sung. + Qua đó cho biết đất có tầm quan trọng như thế nào đối với cây trồng? + Nhìn vào 2 hình trong sgk và cho biết trong 2 cây đó thì cây nào sẽ lớn nhanh hơn, khỏe mạnh hơn? Tại sao? - Giáo viên chốt lại kiến thức, ghi bảng. * Hoạt động 5 : V.Thành - Giáo viên giới thiệu cho học sinh sơ đồ 1 về thành phần phần của đất trồng. của đất trồng và hỏi : Gồm 3 phần: phần rắn, + Đất trồng gồm những thành phần gì? Kể ra. phần khí, phần lỏng. + Hãy cho biết trong không khí có những chất khí nào? _ Phần khí cung cấp oxi + Oxi có vai trò gì trong đời sống cây trồng? cho cây. + Cho biết phần rắn có chứa những chất gì? _ Phần rắn cung cấp chất + Chất khoáng và chất mùn có vai trò gì đối với cây dinh dưỡng cho cây. trồng? _ Phần lỏng: cung cấp + Phần lỏng có những chất gì? nước cho cây. + Nước có vai trò gì đối với đời sống cây trồng? - Theo nhóm cũ thảo luận và điền vào bảng thành phần của đất trg Các thành phần của đất Vai trò của đất trồng trồng Phần khí Giaùo Vieân : Vaïn Thanh Tuøng 2 Tröôøng THCS Mai Thuùc Loan Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Naêm hoïc 2012 -2013 Phần rắn Phần lỏng _ Giáo viên nhận xét. + Phối hợp cung cấp 3 phần trên cho cây trồng có ý nghĩa gì?(* ) -Giáo viên tiểu kết, ghi bảng IV.Củng cố và dặn dò : * Củng cố : - Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế của nước ta? -Trồng trọt có những nhiệm vụ nào?Và cách sử dụng các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt, Đất trồng là gì? - Thành phần của đất trồng gồm có các thành phần nào? Vai trò của các thành phần đó đồi với cây trồng? * Dặn dò : - về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 3. Giaùo Vieân : Vaïn Thanh Tuøng 3 Tröôøng THCS Mai Thuùc Loan Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Tuần 2 : Tiết 2 Naêm hoïc 2012 -2013 Ngày soạn:25/8/2012-Ngày dạy: 27/08/2012 (lớp 7.4+7.3) 31/8/2012 ( lớp 7.2+7.3) BÀI 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết được thành phần cơ giới của đất trồng. - Hiểu được thế nào là đất chua, đất kiềm và đất trung tính. - Biết được khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất trồng. - Hiểu được thế nào là độ phì nhiêu của đất. 2. Kỹ năng: - Có khả năng phân biệt được các loại đất. - Có các biện pháp canh tác thích hợp. - Rèn luyện kĩ năng phân tích và hoạt động nhóm. 3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ, duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Đất, bảng con. - Phiếu học tập cho học sinh. 2. Học sinh: Xem trước bài 3. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tố chức lớp: (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) - Đất trồng có vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng? - Đất trồng gồm những thành phần nào, vai trò của từng thành phần đó đối với cây trồng ra sao? 3. Bài mới: 40 phút *Hoạt dộng 1. I. Thành phần _ Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục I SGK và hỏi: cơ giới của đất là gì? + Phần rắn của đất bao gồm những thành phần nào? Thành phần cơ giới của đất là + Phần vô cơ gồm có mấy cấp hạt? tỉ lệ phần trăm các loại hạt cát, + Thành phần cơ giới của đất là gì? limon, sét có trong đất. + Căn cứ vào thành phần cơ giới người ta chia đất ra Tùy tỉ lệ từng loại hạt trong mấy loại? đất mà chia đất ra làm 3 loại - Giáo viên giảng thêm: chính: đất cát, đất thịt, đất sét. Giữa các loại đất đó còn có các loại đất trung gian như: đất cát pha, đất thịt nhẹ,… - Tiểu kết, ghi bảng. *Hoạt động 2.II. Độ chua, độ - Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục II và hỏi : kiềm của đất: + Người ta dùng độ pH để làm gì? Độ pH dao động từ 0 đến 14. + Trị số pH dao động trong phạm vi nào? Căn cứ vào độ pH người ta + Với giá trị nào của pH thì đất được gọi là đất chua, chia đất thành đất chua, đất đất kiềm, đất trung tính? kiềm và đất trung tinh. + Em hãy cho biết tại sao người ta xác định độ chua, + Đất chua có pH < 6,5. độ kiềm của đất nhằm mục đích gì?(*) + Đất kiềm có pH > 7,5. - Giáo viên sửa, bổ sung và giảng: + Đất trung tính có pH= 6,6 Biện pháp làm giảm độ chua của đất là bón vôi kết -7,5. hợp với thủy lợi đi đôi với canh tác hợp lí. -Tiểu kết, ghi bảng. Giaùo Vieân : Vaïn Thanh Tuøng 4 Tröôøng THCS Mai Thuùc Loan Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 *Hoạt động 3 : III. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất: - Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn mà đất giữ được nước và chất dinh dưỡng. - Đất chứa nhiều hạt có kích thước bé và càng chứa nhiều mùn khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng càng cao. Naêm hoïc 2012 -2013 -Yêu cầu 1 học sinh đọc to thông tin mục III SGK. - Yêu cầu học sinh chia nhóm, thảo luận và hoàn thành bảng sau: Đất Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng Tốt Trung bình Kém Đất cát Đất thịt Đất sét - Giáo viên nhận xét và hỏi: + Nhờ đâu mà đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng?(*) + Sau khi hoàn thành bảng các em có nhận xét gì về đất? - Giáo viên giảng thêm: Để giúp tăng khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng người ta bón phân nhưng tốt nhất là bón nhiều phân hữu cơ. - Tiểu kết, ghi bảng. *Hoạt động 4.IV. Độ phì - Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục IV. SGK và hỏi: nhiêu của đất là gì? + Theo em độ phì nhiêu của đất là gì? Độ phì nhiêu của đất là khả + Ngoài độ phì nhiêu còn có yếu tố nào khác quyết năng của đất cung cấp đủ nước, định năng suất cây trồng không? oxi, chất dinh dưỡng cho cây - Giáo viên giảng thêm cho học sinh: trồng bảo đảm được năng suất Muốn nâng cao độ phì nhiêu của đất cần phải: làm cao, đồng thời không chứa các đất đúng kỹ thuật, cải tạo và sử dụng đất hợp lí, thực chất độc hại cho cây. hiện chế độ canh tác tiên tiến. - Giáo viên chốt lại kiến thức, ghi bảng. IV. Củng cố và dặn dò : * Củng cố : - Thế nào là đất chua, đất kiềm và đất trung tính? - Nhờ đâu mà đất giữ được nước và chất dinh dưỡng? - Độ phì nhiêu của đất là gì? *Dặn dò :Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 4. Giaùo Vieân : Vaïn Thanh Tuøng 5 Tröôøng THCS Mai Thuùc Loan Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Naêm hoïc 2012 -2013 Tuần 3 NS :03/9/2012 - ND : 07/09/2012 (lớp7.1+7.2) 10/9/2012 (7.4+7.3) Tiết 3 : BÀI 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ VÀ ĐẤT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu được vì sao phải sử dụng đất hợp lí. - Biết được các biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất. 2. Kỹ năng: - Biết sử dụng các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất phù hợp. - Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm. - Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích. 1. Thái độ: Có ý thức chăm sóc, bảo vệ tài nguyên môi trường đất. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Hình 3,4,5 SGK trang 14 phóng to. - Bảng phụ, phiếu học tập cho Học sinh. 2. Học sinh: Xem trước bài 6. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức lớp: ( 1phút) 2. Kiểm tra bài cũ: ( không có) 3. Bài mới: (44 phut) * Hoạt động 1: I.Vì sao phải - Yêu cầu học sinh xem phần thông tin mục I SGK và hỏi: sử dụng đất hợp lí? + Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? Do dân số tăng nhanh dẫn + Để sử dụng dất hợp lí, cần áp dụng những biện pháp đến nhu cầu lương thực, thực nào? phẩm tăng theo, trong khi đó - Chia nhóm, yêu cầu thảo luận và hoàn thành bảng phụ diện tích đất trồng trọt có sau: hạn , vì vậy phải sử dụng đất Biện pháp sử dụng đất Mục đích hợp lí. - Thâm canh tăng vụ. - Không bỏ đất hoang. - Chọn cây trồng phù hợp với đất. - Vừa sử dụng, vừa cải tạo. - Đại diện nhóm lên bảng hoàn thành,nhóm khác nhận xét - Giáo viên giảng giải thêm: Biện pháp vừa sử dụng, vừa cải tạo thường áp dụng đối với những vùng đất mới khai hoang hoặc mới lấn ra biển. Đối với những vùng đất này, không nên chờ đến khi cải tạo xong mới sử dụng mà phải sử dụng ngay để sớm thu hoạch. - Tiểu kết, ghi bảng. * Hoạt động 2:II.Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất. Những biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất là canh tác, thuỷ lợi và bón phân. Giaùo Vieân : Vaïn Thanh Tuøng - Giáo viên hỏi: + Tại sao ta phải cải tạo đất?( *) - Giáo viên giới thiệu cho Học sinh một số loại đất cần cải tạo ở nước ta: + Đất xám bạc màu: nghèo dinh dưỡng, tầng đất mặt rất mỏng, đất thường chua. 6 Tröôøng THCS Mai Thuùc Loan Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Naêm hoïc 2012 -2013 + Đất mặn: có nồng độ muối tương đối cao, cây trồng không sống được trừ các cây chịu mặn (đước, sú, vẹt, cói,..) + Đất phèn: Đất rất chua chứa nhiều muối phèn gây độc hại cho cây trồng. - Yêu cầu theo nhóm cũ thảo luận theo bảng và kết hợp quan sát hình 3,4,5. tổng hợp các ý kiến và đưa ra đáp án, đại diện nhóm lên hoàn thành bảng phụ sau : _ Tổng hợp Biện pháp cải tạo đất - Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ. - Làm ruộng bậc thang. -Trồng xen cây nông nghiệp giữa các cây phân xanh. - Cày sâu, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên. - Bón vôi. Mục đích ………………. Áp dụng cho loại đất ………………. ………………. ………………. ……………….. ……………… ………………… ……………….. ………………. ……………… - Giáo viên hỏi: + Qua đó cho biết, những biện pháp nào thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất ?(*) - Giáo viên giải thích hình thêm. _ Tiểu kết, ghi - tiểu bảng IV. củng cố và dặn dò : * Củng cố : - Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? Trình bày các biện pháp bảo vệ đất? - Hãy cho biết những biện pháp dùng để cải tạo và bảo vệ đất. * Dặn dò : Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 7. Giaùo Vieân : Vaïn Thanh Tuøng 7 Tröôøng THCS Mai Thuùc Loan Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Naêm hoïc 2012 -2013 Tuần 4 : NS : 8/9/2012 - ND : 14/9/2012 (7.2+7.1) 17/9/2012 (7.4+7.3) Tiết 4 : BÀI 4: Thực hành : XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN ( vê tay) BÀI 5: Thực hành : XÁC ĐỊNH ĐỘ pH CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết cách xác định được thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản (vê tay). - Biết cách xác định pH của đất bằng phương pháp so màu. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng thực hành, hoạt động nhóm. 3. Thái độ: - Có ý thức trong việc làm thực hành, cẩn thận trong khi làm thực hành và phải bảo đảm an toàn lao động. II.CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Mẫu đất, thước đo, 1 lọ nhỏ đựng nước, Bảng chuẩn phân cấp đất. 2. Học sinh: - Xem trước bài thực hành, Chuẩn bị 3 mẫu đất: đất cát, đất sét, đất thịt III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức lớp: (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Độ phì nhiêu của đất là gì? - Thành phần cơ giới của đất hình thành qua những cấp hạt nào? Từ các cấp hạt đó chia đất thành mấy loại đất chính? - Nhờ đâu mà đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng? - Khi bón phân vào đất cần đảm bảo những điều kiện gì?(*) - Để giảm độ chua của đất người ta làm gì? - Muốn nâng cao độ phì nhiêu của đất cần phải làm gì?(*) 3. Bài mới: (39 phút ) * Hoạt động 1: Xác định thành phần cơ - Yêu cầu học sinh đọc to phần I SGK giới của đất: trang 10. 1.Vật liệu và dụng cụ cần thiết. - Sau đó giáo viên hướng dẫn học sinh đặt - Lấy 3 mẫu đất đựng trong túi nilông hoặc mẫu đất vào giấy gói lại và ghi phía bên dùng giấy sạch gói lại, bên ngoài có ghi : ngoài: Mẫu đất số…, Ngày lấy mẫu…, Nơi lấy + Mẫu đất số. mẫu…, Người lấy mẫu… + Ngày lấy mẫu - 1 lọ nhỏ đựng nước và 1 ống hút lấy nước. + Nơi lấy mẫu - Thước đo. + Người lấy mẫu - Yêu cầu học sinh chia nhóm để thực hành. 2.Quy trình thực hành : - Giáo viên yêu cầu học sinh đem đất đã - Bước 1: lấy một ít đất bằng viên bi cho vào chuẩn bị đặt lên bàn. lòng bàn tay. - Giáo viên hướng dẫn làm thực hành. - Bước 2: Nhỏ vài giọt nước cho đủ ẩm (khi Sau đó gọi 1 học sinh đọc to và 1 học sinh cảm thấy mát tay, nặn thấy dẻo là được). làm theo lời bạn đọc để cho các bạn khác Giaùo Vieân : Vaïn Thanh Tuøng 8 Tröôøng THCS Mai Thuùc Loan Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Naêm hoïc 2012 -2013 - Bước 3: Dùng 2 bàn tay vê đất thành thỏi có đường kính khoảng 3mm. - Bước 4: Uốn thỏi đất thành vòng tròn có đường kính khoảng 3cm. Sau đó quan sát đối chiếu với chuẩn phân cấp ở bảng 1. 3. Thực hành. xem. - Yêu cầu học sinh xem bảng 1: Chuẩn phân cấp đất (SGK trang 11) và từ đó hãy xác định loại đất mà mình vê được là loại đất gì. - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm và xác định mẫu của nhóm mình đem theo. - Sau đó yêu cầu từng nhóm báo cáo kết quả của nhóm mình. - Yêu cầu học sinh nộp bảng mẫu thu hoạch Mẫu Trạng thái đất sau khi vê đất Số 1 …………………………………… Số 2 …………………………………… Số 3 …………………………………… …………………………………… ………… …………………………………… ………… …………………………………… ………… *Hoạt động 2. II. Quy trình thực hành xác định độ pH của đất : - Bước 1: lấy một lượng đất bằng hạt ngô cho vào thìa. - Bước 2: Nhỏ từ từ chất chỉ thị màu tổng hợp vào mẫu đất cho đến khi dư thừa 1 giọt. - Bước 3: Sau 1 phút, nghiêng thìa cho chất chỉ màu chảy ra và so màu với thang màu pH chuẩn. Nếu trùng màu nào thì đất có độ pH tương đương với độ pH của màu đó. Mẫu đất Mẫu số 1. -So màu lần 1 - So màu lần 2 - So màu lần 3 Trung bình Mẫu số 2. Loại đất xác định - Yêu cầu 1 học sinh đọc 3 bước thực hành SGK trang 12, 13. - Giáo viên thực hành mẫu cho học sinh xem. - Yêu cầu 1 học sinh làm lại cho các bạn khác xem. - Yêu cầu học sinh viết vào. - Giáo viên giảng thêm: So màu với thang màu pH chuẩn, chúng ta phải làm 3 lần như vậy. Lần 1 để chất chỉ thị vào, sau đó so màu lần 1, 1 lát sau tiếp tục để chất chỉ thị màu vào và so màu lần 2, tương tự so màu lần 3, mỗi lần so màu phải có ghi lại rồi lấy pH của 3 lần so màu công lại, lấy trung bình cộng làm pH chuẩn, sau đó xác định loại đất. Độ pH ……………………………… … ………………………………. . ………………………………. . ……………………………… Giaùo Vieân : Vaïn Thanh Tuøng 9 Đất chua, kiềm, trung tính ………………………………… ……………………………….. ……………………………….. ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… Tröôøng THCS Mai Thuùc Loan Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Naêm hoïc 2012 -2013 - So màu lần 1 - So màu lần 2 - So màu lần 3 Trung bình … ………………………………… ……………………………… ………………………………… … ………………………………… ……………………………… ………………………………… … ……………………………… … ……………………………… … ……………………………… … ……………………………… … ……………………………… … IV. Củng cố và dặn dò : * Củng cố : Giáo viên đánh giá các mẫu đất mà học sinh thực hành. * Dặn dò : - Nhận xét về sự chuẩn bị mẫu và thái độ thực hành của học sinh. - Dặn dò: Về nhà xem lại bài, xem trước bài 7. Giaùo Vieân : Vaïn Thanh Tuøng 10 Tröôøng THCS Mai Thuùc Loan Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Naêm hoïc 2012 -2013 Tuần 5 NS : 19/9/2012 - ND :21/9/2012(7.4+7.3) 24/9/2012(7.1+7.2) Tiết 5 : BÀI 7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu được thế nào là phân bón, các loại phân bón thường dùng và tác dụng của phân bón. 2. Kỹ năng: - Phân biệt được các loại phân bón và biết cách sử dụng từng loại phân bón phù hợp với từng loại đất và từng loại cây. -Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích và thảo luận nhóm. 3. Thái độ: -Có ý thức tận dụng các sản phẩm phụ như thân, cành, lá và cây hoang dại để làm phân bón. II. CHUẨN BỊ: 1.GV: - Hình 6 trang 17 SGK phóng to.- Bảng phụ, phiếu học tập. 2. HS: - Xem trước bài 7. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức lớp: (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Vì sao phải cải tạo đất? Người ta thường dùng những biện pháp nào để cải tạo đất? 3. Bài mới: (39 phút) * Hoạt động .I. Phân bón là - Yêu cầu học sinh đọc mục I và trả lời các câu hỏi : gì? + Phân bón là gì? Phân bón là thức ăn do con + Vì sao người ta bón phân cho cây? người bổ sung cho cây trồng. + Các chất dinh dưỡng chính trong cây là những chất nào? Có 3 nhóm phân bón là phân ( * ) hữu cơ, phân hóa học và phân + Giáo viên giải thích thêm ngoài các chất trên , còn có vi sinh nhóm các nguyên tố vi lượng như: Cu, Fe, Zn,… + Người ta chia phân bón ra làm mấy nhóm chính? + Phân hữu cơ gồm những loại nào? + Phân hóa học gồm những loại nào? + Phân vi sinh gồm những loại nào?(*) -Yêu cầu học sinh chia nhóm và thảo luận để hoàn thành bảng. Nhóm phân bón Loại phân bón Phân hữu cơ Phân hóa học Phân vi sinh - Giáo viên nhận xét. - Tiểu kết, ghi bảng. * Hoạt động 2.II. Tác dụng - Yêu cầu học sinh quan sát hình 6 SGK và trả lời câu hỏi : của phân bón: + Phân bón có ảnh hưởng thế nào đến đất, năng suất cây Giaùo Vieân : Vaïn Thanh Tuøng 11 Tröôøng THCS Mai Thuùc Loan Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Phân bón làm tăng độ phì nhiều của đất, tăng năng suất cây trồng và tăng chất lượng nông sản Naêm hoïc 2012 -2013 trồng và chất lượng nông sản? - Giáo viên nhận xét. - Giáo viên giải thích thêm thông qua hình 6 : Nhờ phân bón mà có nhiều chất dinh dưỡng hơn nên cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất cao và chất lượng nông sản cũng cao hơn. Vậy bón phân cho đất càng nhiều càng tốt phải không? Vì sao? - Bón phân ntn là hợp lí?(*) - HS trả lời, GV nhận xét, bổ sung - Tiểu kết, ghi bảng. IV. Củng cố và dặn dò : * Củng cố : - Thế nào là phân bón? Có mấy nhóm chính? Kể ra. - Phân bón có tác dụng như thế nào trong trồng trọt? Dặn dò : Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 8 Giaùo Vieân : Vaïn Thanh Tuøng 12 Tröôøng THCS Mai Thuùc Loan Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Naêm hoïc 2012 -2013 Tuần 6 : NS : 23/9/2012 - ND: 29/9/2012 ( 7.1+7.2) 01/10/2012 (7.4+7.3) Tiết 6 BÀI 9: CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết được cách bón phân. - Biết được cách sử dụng các loại phân bón thông thường. - Biết được cách bảo quản các loại phân bón thông thường. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, hoạt động nhóm. 3. Thái độ: - Có ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường khi sử dụng phân bón. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Hình 7,8,9,10 SGK phóng to. - Bảng phụ, phiếu học tập. 2. Học sinh: Xem trước bài 9. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức lớp: (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) Em hãy cho biết tên và đặc điểm của một số phân bón thông thường hiện nay và cách sử dụng các loại phân đó ? 3. Bài mới: (39 phút) * Hoạt động 1:I. Cách bón phân. - Phân bón có thể được bón trước khi gieo trồng (bón lót) hoặc trong thời gian sinh trưởng của cây (bón thúc). - Có nhiều cách bón: Có thể bón vãi, bón theo hàng, bón theo hốc hoặc phun trên lá. * Hoạt động 2: II.Cách sử dụng các loại phân bón thông thường. Khi sử dụng phân bón phải chú ý tới các đặc điểm của từng nhóm. - Phân hữu cơ: bón lót. - Phân vô cơ: bón thúc. Giaùo Vieân : Vaïn Thanh Tuøng - Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục I SGK và hỏi: + Căn cứ vào thời điểm bón phân người ta chia ra mấy cách bón phân? + Thế nào là bón lót? Bón lót nhằm mục đích gì? + Thế nào là bón thúc? Nhằm mục đích gì? - Loại phân nào dùng để bón lót, bón thúc?vì sao? (*) + Căn cứ vào hình thức bón phân người ta chia ra mấy cách bón phân? Là những cách nào? - Yêu cầu học sinh chia nhóm, thảo luận và hoàn thành bài tập trong SGK - Yêu cầu nêu lên các ưu, nhược điểm của từng cách bón phân ? - Giáo viên nhận xét và ghi bảng. Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm và hoàn thành bảng sau: Loại phân bón Cách sử dụng Phân hữu cơ Phân N,P,K Phân lân 13 Tröôøng THCS Mai Thuùc Loan Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 - Phân lân:bón lót hoặc bón thúc Naêm hoïc 2012 -2013 - Giáo viên nhận xét. + Vậy cho biết khi sử dụng phân bón cần chú ý đến điều gì?(*) - Tiểu kết, ghi bảng -Yêu cầu học sinh đọc mục III và trả lời các câu hỏi : + Đối với phân hóa học ta phải bảo quản như thế nào? + Vì sao không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau?(*) + Đối với phân chuồng ta phải bảo quản như thế nào? + Tại sao lại dùng bùn ao để trét kín đóng phân ủ?( **) - Giáo viên giảng thêm: Qua đó ta thấy rằng tùy vào từng loại phân mà có cách bảo quản cho thích hợp. - Tiểu kết, ghi bảng. * Hoạt động 3: III.Bảo quản các loại phân bón thông thường. Khi chưa sử dụng để đảm bảo chất lượng phân bón cần phải có biện pháp bảo quản chu đáo như: + Đựng trong chum, vại, sành đậy kín hoặc bọc kín bằng bao nilông. + Để ở nơi khô ráo, thoáng mát. + Không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau. IV. Củng cố và dặn dò : *. Củng cố: - Có mấy cách bón phân? Thế nào là bón lót, bón thúc? - Hãy cho biết các cách sử dụng phân bón thông thường. - Người ta bảo quản các loại phân bón thông thường bằng cách nào? Dặn dò :Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 10 Giaùo Vieân : Vaïn Thanh Tuøng 14 Tröôøng THCS Mai Thuùc Loan Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Tuần 7 Naêm hoïc 2012 -2013 NS :30/9/2012 – ND : 05/10/2012 ( 7.2+7.1) 08/10/2012 (7.4+7.3) ÔN TẬP Tiết 7 : I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Qua tiết ôn tập học sinh củng cố và khắc sâu các kiến thức đã học. Trên cơ sở đó học sinh có khả năng vận dụng vào thực tế sản xuất. 2. Kỹ năng: Củng cố những kỹ năng thực hiện những quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt. 3. Thái độ: Có ý thức vận dụng vào trong thực tế sản xuất. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Các tài liệu có liên quan. - Sơ đồ 4 SGK trang 52. 2. Học sinh: Học lại các bài từ 1 đến 9. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. On định tổ chức lớp: ( 1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ : không 3. Bài mới :( 44 phút) * Hoạt động 1:I. Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt. 1. Vai trò: 2. Nhiệm vụ: * Hoạt động 2: Đại cương về kỹ thuật trồng trọt. 1. Đất trồng: - Thành phần của đất trồng. - Tính chất của đất trồng. Giaùo Vieân : Vaïn Thanh Tuøng - Giáo viên hỏi: + Trồng trọt có vai trò và nhiệm vụ như thế nào trong đời sống và kinh tế ? - HS trả lời, Giáo viên nhận xét cho điểm - Giáo viên hỏi: + Đất trồng là gì? + Hãy trình bày thành phần và tính chất chính của đất trồng? 15 Tröôøng THCS Mai Thuùc Loan Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 - Biện pháp sử dụng và cải tạo đất. Naêm hoïc 2012 -2013 + Trình bày các biện pháp sử, cải tạo và bảo vệ đất? - Giáo viên nhận xét cho điểm 2. Phân bón: - Tác dụng của phân bón. - Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón. + Phân bón là gì? + Nêu tác dụng của phân bón trong trồng trọt? + Nêu cách sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp. - Giáo viên gợi ý nếu học sinh không nhớ và hoàn thiện IV. Củng cố và dặn dò : * Củng cố : Cho học sinh xem lại các câu hỏi trong SGK trang 53 và xem bảng tóm tắt. * Dặn dò : Về nhà học bài và ôn lại từ bài 1 đến bài 9 để tiết sau kiểm tra. Tuaàn 8 NS :7/10/2012 – NKTr:12/10/2012(lôùp 7.1 + 7.2) 15/10/2012 (7.4 + 7.3) KIEÅM TRA 1 TIEÁT Tieát 8 I. Mục đích yêu cầu : - Để đánh giá kết quả học tập của HS trong nội dung chương trồng trọt. Thông qua đó rút ra được kinh nghiệm trong quá trình dạy học. II. Mục tiêu : 1. Kiến thức : - Biết được vai trò, nhiệm cụ của trồng trọt, khái niệm đất trồng, các thành phần của đất trồng . - Bieát ñöôïc thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát troàng. - Hieåu ñöôïc theá naøo laø ñaát chua, ñaát kieàm vaø ñaát trung tính. - Bieát ñöôïc khaû naêng giöõ nöôùc vaø chaát dinh döôõng cuûa ñaát troàng. - Hieåu ñöôïc theá naøo laø ñoä phì nhieâu cuûa ñaát. - Hieåu ñöôïc vì sao phaûi söû duïng ñaát hôïp lí. - Bieát ñöôïc caùc bieän phaùp thöôøng duøng ñeå caûi taïo vaø baûo veä ñaát. - Hieåu ñöôïc theá naøo laø phaân boùn, caùc loaïi phaân boùn thöôøng duøng vaø taùc duïng cuûa phaân boùn. - Bieát ñöôïc caùch boùn phaân. - Bieát ñöôïc caùch söû duïng caùc loaïi phaân boùn thoâng thöôøng. - Bieát ñöôïc caùch baûo quaûn caùc loaïi phaân boùn thoâng thöôøng. 2. Kĩ năng : - Coù khaû naêng phaân bieät ñöôïc caùc loaïi ñaát. - Coù caùc bieän phaùp canh taùc thích hôïp. - Bieát söû duïng caùc bieän phaùp caûi taïo vaø baûo veä ñaát phuø hôïp. - Phaân bieät ñöôïc caùc loaïi phaân boùn vaø bieát caùch söû duïng töøng loaïi phaân boùn phuø hôïp vôùi töøng loaïi ñaát vaø töøng loaïi caây. - Vận dụng đựơc kiến thức đã học vào trong việc trồng trọt ở gia đình. 3. Thái độ : Giaùo Vieân : Vaïn Thanh Tuøng 16 Tröôøng THCS Mai Thuùc Loan Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Naêm hoïc 2012 -2013 - Coù yù thöùc tieát kieäm vaø baûo veä moâi tröôøng khi söû duïng phaân boùn. - Coù yù thöùc vaän duïng vaøo trong thöïc teá saûn xuaát. III. Tiến trình kiểm tra : - GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, phát đề cho HS Đề 1: Gồm 2 phần: I/- Phần I: Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Câu 1( 2 điểm ): Điền dấu X vào ô câu nào đúng nhất: 1/ Vai trò của trồng trọt:  (a).Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.  (b).Cung cấp sức kéo, phân bón cho trồng trọt.  (c).Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp.  (d). Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. 2/ Đất trồng là:  (a).Lớp đá trên bề mặt của vỏ trái đất.  (b).Lớp bề mặt tơi xốp trên vỏ trái đất, trên đó thực vật sinh sống và tạo ra sản phẩm.  (c).Lớp đất do lớp đá mẹ biến đổi thành.  (d). Lớp đất khô cứng của vỏ trái đất. 3/ Đất chua có:  (a).pH = 7.5  (b).pH = 8.5  (c).pH < 6.5  (d).pH = 9 4/ Biện pháp sử dụng đất hợp lý là:  (a).Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.  (b).Thâm canh, tăng vụ, chọn cây trồng phù hợp với đất, vừa sử dụng vừa cải tạo đất, không bỏ đất hoang.  ( c).Bón phân hữu cơ  (d). Bón vôi Câu 2: (0,5 điểm): Điền vào chổ trống sao cho đúng: - Bón phân hợp lý làm……………………(1)……………………………, làm………(2) ………………và ………………………………… Câu 3 ( 0,5 điểm) : Ghép các câu ở cột B vào cột A sau cho đúng : Cột A Cột B Trả lời 1.Biện pháp sử dụng đất hợp a. Thâm canh tăng vụ lí: b. Cày sâu, bừa kỹ kết hợp bón phân hữu cơ 1 – ………… 2. Biện pháp cải tạo và bảo vệ c. Không bỏ đất hoang đất : d. Bón vôi 2 - ………… e. Vừa sử dụng, vừa cải tạo đất g. Làm ruộng bật thang h. Chọn cây trồng phù hợp với loại dất i. Cày nông, bừa sục giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên. Phần II: Tự luận (7 điểm): Câu 1( 3 điểm ) Thế nào là bón lót, Bón thúc ? loại phân nào thường dùng để bón lót, bón thúc ? Vì sao? Giaùo Vieân : Vaïn Thanh Tuøng 17 Tröôøng THCS Mai Thuùc Loan Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Naêm hoïc 2012 -2013 Câu 2 ( 3 điểm) : Em hãy cho biết đất trồng được tạo nên bởi những thành phần nào ? Nêu vai trò của các thành phần đó đối với cây trồng ? Câu 3 ( 1 điểm) : Độ phì nhiêu của đất là gì ? làm thế nào để đảm bảo đất luôn phì nhiêu ? Đề 2: Gồm 2 phần: I/ Phần I: Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Câu 1: ( 2 điểm ): Điền dấu X vào ô câu nào đúng nhất: 1/ Nhiệm vụ của trồng trọt:  (a). Trồng các loại cây đặc sản như : chè, cao su, cà phê,..  (b). Sản xuất nhiều lúa, bắp, khoai, sắn,..  (c). Trồng cây lấy gỗ cung cấp nguyên liệu cho xây dựng.  (d). Đảm bảo lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến trong nước và xuất khẩu. 2/Thành phần của đất trồng gồm:  (a). Phần rắn, phần lỏng, phần khí.  (b). Phần rắn, chất vô cơ, chất hữu cơ.  (c). Phần rắn, phần lỏng, chất hữu cơ.  (d). Chất vô cơ, chất hữu cơ, chất lỏng  3/ Đất kiềm có:  (a).pH = 6.5  (b).pH = 8.5  (c).pH = 5.5  (d).pH = 7.5 4/ Đất trung tính có:  (a). pH = 6.  (b). pH = 7  (c). pH = 8  (d).pH = 5.5 Câu 2: ( 0,5điểm): Điền vào chổ trống cho hợp lý: - Phân bón là:…………………(1)……………………………………………………gồm các nhóm phân : ……………(2)……………………………………. Câu 3 :(0,5 điểm) Ghép các câu ở cột B vào cột A sau cho đúng : Cột A 1.Phân hữu cơ gồm : 2. Phân hóa học gồm : Cột B a. Phân đạm, kali, NPK b. Phân trâu, bò c. Phân supe lân, DAP d. Thân, lá cây các loại Trả lời 1 - .. …………… 2……………… Phần II: Tự luận (7 điểm): Câu 1: ( 4 điểm) Thành phần cơ giới của đất là gì? đất trồng gồm cómấy loại chính, đó là loại nào?Cho biết khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của các loại đất đó? Câu 2 ( 3 điểm) Tại sao phải cải tạo đất, những loại đất nào cần được cải tạo? Nêu các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất mà em biết ? V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM : ĐỀ 1 : Giaùo Vieân : Vaïn Thanh Tuøng 18 Tröôøng THCS Mai Thuùc Loan Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Naêm hoïc 2012 -2013 Phần I : trắc nghiệm ( 4 điểm) Câu 1 ( 2 điểm) : mỗi câu đúng 0,5 điểm câu a b c d 1 X 2 X 3 X 4 X Câu 2 ( 0,5 điểm) : (1) Tăng độ phì nhiêu của đất ( 0,25 đ) (2) Tăng năng suất và chất lượng nông sản (0,25đ) Câu 3 :( 0,5 điểm) 1- a ; c ; e ; h 2- b ; d ; g ; I Phần II : Tự luận ( 7 điểm) Câu 1 : (3 điểm) - Bón lót : + Là bón phân trước khi gieo trồng ( 0,5 điểm) + Loại phân thường dùng để bón lót là : phân hữu cơ, phân lân. (0,5đ) vì nó khó tan trong nước.( 0,5điểm) - Bón thúc : + Là bón trong thời gian cây đang sinh trưởng ( 0,5 điểm) + Loại phân thường dùng để bón thúc : phân đạm, kali, lân, các loại phân hỗn hợp(0,5đ). vì nó dễ tan ( 0,5đ) điểm) Câu 2 : (3 điểm) - Đất trồng gồm 3 thành phần chính (0,5đ) + Phần rắn, phần lỏng và phần khí ( 0,5 điểm) - Vai trò của các thành phần : + Phần rắn cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng ( 0,5 điểm) + Phần lỏng cung cấp nước, hòa tan các chất dinh dưỡng cho cây ( 1 điểm) + Phần khí giúp cho cây quan hợp ( 0,5 điểm) Câu 3 : 1 điểm - Độ phì nhiêu của đất là khả năng đất cung cấp đủ chất dinh dưỡng, nước, oxi và không chứa các chất hại cho cây trồng ( 0,5 điểm) - Để cho đất luôn đảm bảo độ phì nhiêu thì phải thường xuyên thăm canh, vừa sử dụng đất, vừa cải tạo đất .( 0,5 điểm) ĐỀ 2 : Phần I : trắc nghiệm ( 4 điểm) Câu 1 ( 2 điểm) : mỗi câu đúng 0,5 điểm câu a 1 2 X 3 4 X b c X Câu 2 ( 0,5 điểm) : (1) Thức ăn của cây trồng do con người bổ sung ( 0,5 điểm) (2) Phân hóa học, phân hữu cơ , phân vi sinh ( 0,5điểm) Câu 3 :( 0,5 điểm) 1- b, d 2- a, c Phần II: Tự luận ( 7 điểm) Giaùo Vieân : Vaïn Thanh Tuøng 19 Tröôøng THCS Mai Thuùc Loan d X Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Naêm hoïc 2012 -2013 Câu 1 : 4 điểm - Thành phần cơ giới của đất : Là tỉ lệ % của các hạt cát, hạt limon ( bụi, bột), hạt sét tạo thành ( 0,5 điểm) - Đất trồng gồm 3 loại chính : Đất thịt, đất sét, đất cát ( 0,5 điểm) - Đất sét giữ nước tốt nhất, đất thịt giữ nước trung bình, đất cát giữ nước kém ( 1 điểm) - Đất trồng gồm có 3 thành phần chính : + phần khí giúp cây quan hợp (0,5 đ) + phần lỏng hòa tan các chất dinh dưỡng (0,5đ) + phần rắn cung cấp chất dinh dưỡng và giúp cho cây đứng vững ( 1 đ) Câu 2 (3 điểm) - Tại sao phải cải tạo đất ? Vì : Đất không còn màu mỡ, bị nhiễm các chất độc hại cho cây trồng như : bạc màu, nhiễm mặn, nhiễm chua,…( 0,5 điểm) - Các loại đất cần phải cải tạo như : đất đồi, đất bạc màu, đất mặn, đất chua ( 0,5 điểm) - Các biện pháp để cải tạo và bảo vệ đất : + Caøy saâu, böøa kó, boùn phaân höõu cô. ( 0,5 điểm) + Laøm ruoäng baäc thang.( 0,25 điểm) + Troàng xen caây noâng nghieäp giöõa caùc caây phaân xanh.( 0,5 điểm) + Caøy saâu, böøa suïc, giöõ nöôùc lieân tuïc, thay nöôùc thöôøng xuyeân.( 0,5 điểm) + Boùn voâi.( 0,25 điểm) IV. Củng cố và dặn dò : - GV thu bài, nhận xét tiết kiểm tra - Dặn HS về nhà chuẩn bị bài mới Tuần 9 Tiết 9 Ngày soạn:8/10/ 2012 Ngày dạy:19/10/ 2012( lớp 7.2 + 7.1) 22/10/2012 (lớp 7.4 + 7.3) BÀI 10: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu được vai trò của giống cây trồng. - Nắm được một số tiêu chí của giống cây trồng tốt. - Biết được các phương pháp chọn tạo giống cây trồng. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích. - Kỹ năng hoạt động nhóm. 3. Thái độ: - Có ý thức quý trọng, bảo vệ các giống cây trồng quý hiếm trong sản xuất. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Hình 11,12,13,14 SGK phóng to. - Chuẩn bị phiếu học tập cho Học sinh. 2. Học sinh: - Xem trước bài 10. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: 1. Ổn định tổ chức lớp: ( 1phút) 2. Kiểm tra bài cũ: không Giaùo Vieân : Vaïn Thanh Tuøng 20 Tröôøng THCS Mai Thuùc Loan
- Xem thêm -