Tài liệu Giáo án công nghệ 7 cả năm_cktkn_bộ 16

  • Số trang: 120 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngay so¹n: 18/08/2013 Ngay giang:22/08/2013 Ch¬ng: I ®¹i c¬ng vÒ kü thuËt trång trät TiÕt: 1 Vai trß, nhiÖm vô cña trång trät I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh hiÓu ®îc vai trß cña trång trät, biÕt ®îc nhiÖm vô cña trång trät hiÖn nay. - Kü n¨ng: BiÕt ®îc mét sè biÖn ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô troßng trät II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu SGK tranh ¶nh cã liªn quan tíi bµi häc - tham kh¶o t liÖu vÒ nhiÖm vô cña n«ng nghiÖp trong giai ®o¹n tíi - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc. III. Cac hoat dong day hoc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß H§1: GV giíi thiÖu bµi häc; H§2: T×m hiÓu vai trß cña ngµnh trång trät trong nÒn kinh tÕ. GV: Giíi thiÖu h×nh 1 SGK cho häc sinh nghiªn cøu råi yeu cau h·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y l¬ng thùc, thùc phÈm, c©y c«ng nghiÖp trång ë ®Þa ph¬ng em? HS tra loi cau hoi GV: Gäi tõng nhãm ®øng dËy ph¸t biÓu ý kiÕn! GV: KÕt luËn ý kiÕn vµ yeu cau HS tu rut ra vai tro cua trong trot H§3. T×m hiÓu nhiÖm vô cña trång trät GV: Cho häc sinh ®äc 6 nhiÖm vô trong SGK. H: Dùa vµo vai trß cña trång trät em h·y x¸c ®Þnh nhiÖm vô nµo lµ nhiÖm vô cña trång trät. HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi GV: NhËn xÐt rót ra kÕt luËn nhiÖm vô cña trång trät lµ nhiÖm vô 1,2,4,6. H§4. T×m hiÓu c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn nhiÖm Néi dung kien thuc I) Vai trß cña trång trot * Vai tro: - Cung cÊp l¬ng thùc. - Cung cÊp nguyªn liÖu cho CN chÕ biÕn. - Cung cÊp thøc ¨n cho ch¨n nu«i. - Cung cÊp n«ng s¶n cho xuÊt khÈu. II. NhiÖm vô cña trång trät - NhiÖm vô 1,2,4,6 III. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cña trång 1 vô cña ngµnh trång trät. GV: Yªu cÇu nghiªn cøu kiÕn tøc SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. H: Khai hoang lÊn biÓn ®Ó lµm g×? H: T¨ng vô trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch ®Êt trång môc ®Ých ®Ó lµm g×? H: ¸p dông ®óng biÖn ph¸p kü thuËt trång trät môc ®Ých lµm g×? HS: Suy nghÜ tr¶ lêi c¸c c©u hái GV: Gîi ý c©u hái phô H: Sö dông gièng míi n¨ng xuÊt cao bãn ph©n ®Çy ®ñ, phßng trõ s©u bÖnh kÞp thêi nh»m môc ®Ých g×? HS: Nh»m t¨ng n¨ng suÊt.. GV: Tæng hîp ý kiÕn cña häc sinh kÕt luËn trät cÇn sö dông nh÷ng biÖn ph¸p gi? + T¨ng diÖn tÝch ®Êt canh t¸c + T¨ng n¨ng xuÊt c©y trång + S¶n xuÊt ra nhiÒu n«ng s¶n 4. Cñng cè vµ dÆn dß - GV: Cho häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK - Trång trät cã vai trß g× trong ®êi sèng nh©n d©n vµ KT ®Þa ph¬ng - VÒ nhµ häc bµi theo c©u hái SGK - §äc vµ xem tríc bµi 2 kh¸i niÖm vÒ ®Êt trång vµ thµnh phÇn cña ®Êt trång. Ngay so¹n :18/08/2013 Ngay giang: 23/08/2013 TiÕt: 2 Kh¸i niÖm vÒ ®Êt trång vµ thµnh phÇn cña ®Êt trång- Mét sè tÝnh chÊt cña ®Êt trång I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh hiÓu ®îc ®Êt trång lµ g× Sau khi häc song häc sinh hiÓu ®îc thµnh phÇn c¬ giíi cña ®Êt lµ g×, thÕ nµo lµ ®Êt chua ®Êt kiÒm, ®Êt trung tÝnh, v× sao ®Êt d÷ ®îc níc vµ chÊt dinh dìng, thÕ nµo lµ ®é ph× nhiªu cña ®Êt. - Kü n¨ng: NhËn biÕt vai trß cña ®Êt trång, biÕt ®îc c¸c thµnh phÇn cña ®Êt trång Häc sinh cã ý thøc b¶o vÖ, duy tr× vµ n©ng cao ®é ph× nhiªu cña ®Êt. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: SGK , Gi¸o ¸n, tranh ¶nh cã liªn quan tíi bµi häc - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc. 2 III. Cac hoat dong day hoc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: H: Cho biÕt vai trß cña trång trät trong ®êi sèng cña nh©n d©n? NhiÖm vô cña trång trät lµ g×? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß GV: Giíi thiÖu bµi häc §Êt lµ tµi nguyªn thiªn nhiªn quý gi¸ cña Quèc gia… H§1: T×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ ®Êt trång. GV: Cho häc sinh ®äc môc 1 phÇn I SGK vµ ®Æt c©u hái. ? §Êt trång lµ g×?Líp than ®¸ t¬i xèp cã ph¶i lµ ®Êt trång kh«ng? T¹i sao? HS: Suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái GV: Tæng hîp ý kiÕn rót ra kÕt luËn H§2. Vai trß cña ®Êt trång: GV: Híng dÉn cho häc sinh quan s¸t h×nh 2 SGK. Va dua ra cau hoi de HS tra loi. ? §Êt trång cã tÇm quan träng nh thÕ nµo ®èi víi c©y trång? ? Ngoµi ®Êt ra c©y trång cßn sèng ë m«i trêng nµo n÷a? HS: Tr¶ lêi. GV: Tæng hîp ý kiÕn rót ra kÕt luËn. HD3. Nghiªn cøu thµnh phÇn cña ®Êt trång. GV: Giíi thiÖu häc sinh s¬ ®å 1 phÇn II SGK ?Dùa vµo s¬ ®å em h·y tr¶ lêi ®Êt trång gåm nh÷ng thµnh phÇn g×? GV: Chia nhãm häc sinh lµm bµi tËp tim hieu chuc nang cua tung thanh phan. HS: tung nhom neu y kien cac nhom nhan xet GV ket luan. H§4:Lµm dâ thµnh phÇn c¬ giíi cña ®Êt. ?PhÇn r¾n cña ®Êt bao gåm nh÷ng thµnh phÇn nµo? ? ý nghÜa thùc tÕ cña thµnh phÇn c¬ giíi ®Êt lµ g×? HS: Tr¶ lêi Néi dung kien thuc I/ Khai niem dat trong Ket luan: La lop be mat toi xop cua vo trai dat, o do thuc vat song duoc va san xuat ra san pham. II/ Vai tro dat trong Vai tro cua dat: Cung cap nuoc chat dinh duong ,oxi cho cay va giup cho cay dung vung. III/ Thanh phan cua dat Cac thanh phan cua dat trong: - Ran- long- khi IV. Thµnh phÇn c¬ giíi cña ®Êt lµ gi? - Thanh phan co gioi la ti le % cac hat cat, set va limon - Thµnh phÇn cña ®Êt lµ phÇn 3 H§5. Ph©n biÖt thÕ nµo lµ ®é chua, ®é kiÒm cña ®Êt. GV: Yªu cÇu h/s ®äc phÇn II SGK nªu c©u hái ?§é PH dïng ®Ó ®o c¸i g×? ? TrÞ sè PH dao ®éng trong ph¹m vi nµo? ? Víi gi¸ trÞ nµo cña PH th× ®Êt ®îc gäi lµ ®Êt chua, ®Êt kiÒm vµ trung tÝnh. HS: Tr¶ lêi H§6. T×m hiÓu kh¶ n¨ng gi÷ níc vµ chÊt dinh dìng cña ®Êt. GV; Cho häc sinh ®äc môc III SGK ? V× sao ®Êt gi÷ ®îc níc vµ chÊt dinh dìng. HS: Tr¶ lêi. ? Em h·y so s¸nh kh¶ n¨ng gi÷ níc vµ chÊt dinh dìng cña c¸c ®Êt. HS: Tr¶ lêi. H§7. T×m hiÓu ®é ph× nhiªu cña ®Êt. ? §Êt thiÕu níc, thiÕu chÊt dinh dìng c©y trång ph¸t triÓn NTN? ? §Êt ®ñ níc vµ chÊt dinh dìng c©y trång ph¸t triÓn NTN? HS: Tr¶ lêi. GV: Gi¶ng gi¶i lÊy VD- §Êt ph× nhiªu lµ ®Êt ®ñ ( Níc, dinh dìng ®¶m b¶o cho n¨ng xuÊt cao…). r¾n ®îc h×nh thµnh tõ thµnh phÇn v« c¬ vµ h÷u c¬. V.ThÕ nµo lµ ®é chua, ®é kiÒm cña ®Êt. Dïng ®Ó ®o ®é chua, ®é kiÒm cña ®Êt. - §é PH dao ®éng trong ph¹m vi tõ 0 ®Õn 14. - C¨n cø vµo ®é PH mµ ngêi ta chia ®Êt thµnh ®Êt chua, ®Êt kiÒm vµ ®Êt trung tÝnh. VI. Kh¶ n¨ng gi÷ níc vµ chÊt dinh dìng cña ®Êt.- Nhê c¸c h¹t c¸t limon,sÐt, chÊt mïn. - §Êt sÐt: Tèt nhÊt - §Êt thÞt: TB - §Êt c¸t: KÐm. VII. §é ph× nhiªu cña ®Êt lµ g×? - §é ph× nhiªu cña ®Êt lµ kh¶ n¨ng cña ®Êt cho c©y trång cã n¨ng xuÊt cao. 4) Híng dÉn vµ dÆn dß: - GV: yªu cÇu h/s ®äc phÇn ghi nhí SGK. - GV: Híng dÉn häc sinh tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi vÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp trong SGK. - §äc vµ chuan bi tríc Bai 4 : Xac dinh thanh phan co gioi cua dat * Chuan bi: Moi HS 5 mau dat lay o 5 ruong khac nhau. 1 chai nuoc, 1 khan lau. 1 tui nilon 4 Ngay so¹n :25/08/2013 Ngay giang: 29/08/2013 TiÕt: 3 Th - x¸c ®Þnh thµnh phÇn c¬ giíi cña ®Êt b»ng ph¬ng ph¸p vª tay I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh x¸c ®Þnh ®îc thµnh phÇn c¬ giíi cña ®Êt b»ng ph¬ng ph¸p vª tay. - Kü n¨ng: RÌn luyÖn kü n¨ng quan s¸t thùc hµnh cã ý thøc lao ®éng cÈn thËn chÝnh x¸c. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu SGK, èng hót níc - ChuÈn bÞ c¸c vËt mÉu nh: MÉu ®Êt, èng níc, thíc ®o. III.Các hoạt động dạy học: 1 .æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò. 3. Bài mới Ho¹t ®éng cña của thay va trò .H§1: Tæ chøc thùc hµnh: GV: KiÓm tra dông cô vµ mÉu vËt cña häc sinh. - Ph©n c«ng c«ng viÖc cho tõng nhãm häc sinh. H§2: Thùc hiÖn quy tr×nh: GV: Thao t¸c mÉu, häc sinh quan s¸t TH nh SGK. GV: Híng dÉn häc sinh quan s¸t ®èi chiÕu víi chuÈn ph©n cÊp ®Êt. HS: Thao t¸c gi¸o viªn quan s¸t chØ dÉn. H§3. §¸nh gi¸ kÕt qu¶. GV: Híng dÉn ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i mÉu ®Êt. GV: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh cña häc sinh 4. Cñng cè vµ dÆn dß. Nội dung kiến thức I. VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt: ( SGK): II. Quy tr×nh thùc hµnh. - SGK III. Thùc hµnh - Thu dän dông cô, mÉu ®Êt, vÖ sinh. - XÕp lo¹i mÉu ®Êt - GV: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê thùc hµnh vÒ sù chuÈn bÞ vËt liÖu, dông cô an toµn vÖ sinh lao ®éng. - VÒ nhµ häc bµi, ®äc vµ xem tríc bµi 5 ( SGK ) chuÈn bÞ mÉu ®Êt, dông cô thùc hµnh… - ¤n l¹i phÇn II Bµi3 VÒ ®é chua, ®é kiÒm cña ®Êt. 5 Ngay so¹n :25/08/2013 Ngay giang: 30/08/2013 TiÕt: 4 Th - x¸c ®Þnh ®é ph cña ®Êt b»ng ph¬ng ph¸p so mµu I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh x¸c ®Þnh ®îc ®é PH b»ng ph¬ng ph¸p so mµu. - Kü n¨ng: Häc sinh cã kü n¨ng quan s¸t, thùc hµnh vµ cã ý thøc lao ®éng chÝnh x¸c cÈn thËn. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: §äc SGK, lµm thao t¸c thö nghiÖm thùc hµnh. 6 - HS: LÊy 2 mÉu ®Êt, 1 th×a nhá, thang mµu PH. III.Các hoạt động dạy học: 1.æn ®Þnh tæ chøc 2 .KiÓm tra bµi cò: 3. Giíi thiÖu bµi häc: GV: Nªu môc tiªu cña bµi, néi quy vµ quy t¾c an toµn lao ®éng. Ho¹t ®éng cña thầy và trò Néi dung kiến thức H§2. Tæ chøc thùc hµnh. GV: KiÓm tra dông cô, vËt mÉu cña häc sinh. H§3.Thùc hiÖn quy tr×nh. GV: Thao t¸c mÉu HS: Quan s¸t lµm theo. H§4.§¸nh gi¸ kÕt qu¶. - C¨n cø vµo kÕt qu¶ tù ®¸nh gi¸ cña häc sinh, gi¸o viªn ®¸nh gi¸ chÊm ®iÓm. - §¸nh gi¸ nhËn xÐt giê thùc hµnh. + Sù chuÈn bÞ + Thùc hiÖn quy tr×nh + An toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i trêng. + KÕt qu¶ thùc hµnh. I. VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt: - ThÓ hiÖn c¸c lo¹i mÉu ®Êt, dông cô ®· chuÈn bÞ ë nhµ. II. Quy tr×nh thùc hµnh. - Thùc hiÖn quy tr×nh nh 3 bíc trong SGK. - Lµm l¹i 3 lÇn ghi vµo b¶ng trong SGK. III. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ - Thu dän dông cô, mÉu ®Êt, vÖ sinh khu vùc thùc hµnh. - Tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh cña m×nh xem thuéc lo¹i ®Êt nµo ( §Êt chua, ®Êt kiÒm, §Êt trung tÝnh). 4. Cñng cè vµ híng dÉn vÒ nhµ : - §äc tríc bµi 6 – SGK. - T×m hiÓu c¸c biÖn ph¸p sö dông, c¶i t¹o vµ b¶o vÖ ®Êt ë ®Þa ph¬ng em. 7 So¹n ngµy: 02/09/2013 Gi¶ng ngµy: 06/09/2013 TiÕt: 5 BiÖn ph¸p sö dông, c¶i t¹o vµ b¶o vÖ ®Êt I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh hiÓu ®îc ý nghÜa cña viÖc sö dông ®Êt hîp lý. BiÕt c¸c biÖn ph¸p c¶i t¹o vµ b¶o vÖ ®Êt. - Cã ý thøc ch¨m sãc, b¶o vÖ tµi nguyªn m«i trêng ®Êt. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: §äc SGK, tµi liÖu tham kh¶o, tranh vÏ liªn quan tíi bµi häc - HS: §äc SGK, t×m hiÓu biÖn ph¸p sö dông, c¶i t¹o vµ b¶o vÖ ®Êt ë ®Þa ph¬ng. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh tæ chøc : 2. KiÓm tra bµi cò: Ho¹t ®éng cña thầy và trò I. V× sao ph¶i sö dông ®Êt hîp lý: - Do nhu cÇu l¬ng thùc, thùc phÈm ngµy cµng t¨ng mµ diÖn tÝch ®Êt trång cã h¹n v× vËy ph¶i sö dông ®Êt trång hîp lý. Néi dung kiến thức - Kh«ng ®Ó ®Êt trèng, t¨ng s¶n lîng,s¶n phÈm ®îc thu. 8 - T¨ng ®¬n vÞ diÖn tÝch ®Êt canh t¸c. - C©y sinh trëng ph¸t triÓn tèt, cho n¨ng xuÊt cao. - T¨ng ®é ph× nhiªu cña ®Êt II.BiÖn ph¸p c¶i t¹o vµ b¶o vÖ ®©t. - T¨ng bÒ dµy líp ®Êt trång, tÇng máng nghÌo dinh dìng. - Chèng xo¸y mßn döa tr«i - T¨ng ®ä che phñ, chèng xo¸y mßn ( §Êt dèc) - Kh«ng síi ®Êt phÌn, hoµ tan chÊt phÌn thêng yÕu khÝ, th¸o níc phÌn ( §Êt phÌn). - Khö chua, ¸p dông ®èi víi ®Êt chua. H§1.T×m hiÓu t¹i sao ph¶i sö dông ®Êt mét c¸ch hîp lý. - Sau khi ®äc song SGK- HS cã thÓ tr¶ lêi ®îc do nhu cÇu l¬ng thùc, thùc phÈm ngµy cµng t¨ng mµ diÖn tÝch ®Êt trång trät cã h¹n – Ph¶i hîp lý. GV: §Ó gióp häc sinh hiÓu ®îc môc ®Ých cña c¸c biÖn ph¸p sö dông ®Êt SGK cã thÓ ®Æt c©u hái. GV: Th©m canh t¨ng vô trªn diÖn tÝch ®Êt canh t¸c cã t¸c dông g×? HS: Tr¶ lêi GV: Kh«ng bá ®Êt hoang cã t¸c dông g×? HS: Tr¶ lêi GV: Chän gièng c©y phï hîp víi ®Êt cã t¸c dông g×? HS: Tr¶ lêi. GV: Võa sö dông, võa c¶i t¹o ®Êt cã t¸c dông g×? 9 HS: Tr¶ lêi. H§2.T×m hiÓu biÖn phÊp c¶i t¹o vµ b¶o vÖ ®Êt. GV: Giíi thiÖu mét sè lo¹i ®Êt cÇn c¶i t¹o ë níc ta. + §Êt x¸m b¹c mµu, ®Êt mÆn,®Êt phÌn. GV: Cµy s©u bõa kü, bãn ph©n h÷u c¬ cã t¸c dông g×? ¸p dông cho lo¹i ®Êt nµo? HS: Tr¶ lêi’ GV: Lµm ruéng bËc thang ®Ó lµm g×? HS: Tr¶ lêi GV: Trång xen c©y n«ng nghiÖp gi÷a c¸c b¨ng c©y ph©n xanh cã t¸c dông g×? HS: Tr¶ lêi GV: Cµy n«ng,bõa sôc,gi÷ níc liªn tôc, thay níc thêng xuyªn. GV: Bãn v«i víi môc ®Ých g×? 4. Cñng cè vµ d¨n dß . - Gv: Gäi 1-2 em häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK - Nªu c©u hái cñng cè bµi ®Ó häc sinh tr¶ lêi - VÒ nhµ häc bµi theo phÇn ghi nhí vµ c©u hái SGK - §äc vµ xem tríc Bµi 7 SGK. So¹n ngµy: 08/09/13 Gi¶ng ngµy:12/09/13 TiÕt: 6 T¸c dông cña ph©n bãn trong trång trät I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc c¸c lo¹i ph©n bãn thêng dïng vµ t¸c dông cña ph©n bãn ®èi víi ®Êt, c©y trång. - Kĩ năng: Cã ý thøc tËn dông c¸c s¶n phÈm phô ( th©n, cµnh, l¸) c©y hoang d¹i ®Ó lµm ph©n bãn. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: 10 - GV: §äc SGK, tµi liÖu tham kh¶o, tranh vÏ liªn quan tíi bµi häc - HS: §äc SGK, t×m hiÓu biÖn ph¸p sö dông ph©n bãn ë ®Þa ph¬ng. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 1: 2.KiÓm tra bµi cò: GV: V× sao ph¶i c¶i t¹o ®Êt? GV: Ngêi ta thêng sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nµo ®Ó c¶i t¹o ®Êt? 3.Bài mới: GV: Giíi thiÖu bµi häc tõ xa cha «ng ®· nãi “ NhÊt níc…” Nãi lªn tÇm quan träng cña trång trät. Ho¹t ®éng cña thầy và trò H§1.T×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ ph©n bãn. GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc SGK sau ®ã nªu c©u hái; GV: Ph©n bãn lµ g×? gåm nh÷ng lo¹i nµo? HS: Tr¶ lêi GV: Nhãm ph©n h÷u c¬, v« c¬,vi sinh gåm nh÷ng lo¹i nµo? HS: Tr¶ lêi - §Ó kh¾c s©u kiÕn thøc GV ®Æt c©u hái ®Ó häc sinh x¾p xÕp 12 lo¹i ph©n bãn nªu trong SGK vµo c¸c nhãm ph©n t¬ng øng. GV: C©y ®iÒu tranh, ph©n tr©u bß thuéc nhãm ph©n nµo? H§2.T×m hiÓu t¸c dông cña ph©n bãn: GV: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh 6 SGK vµ tr¶ lêi c©u hái; GV: Ph©n bãn cã ¶nh hëng nh thÕ nµo tíi ®Êt, n¨ng xuÊt c©y trång vµ chÊt lîng n«ng s¶n? HS: Tr¶ lêi GV: Gi¶i thÝch ph©n bãn- n¨ng xuÊt chÊt lîng n«ng s¶n- ®é ph× nhiªu cña ®Êt. GV: Gi¶ng gi¶i cho häc sinh thÊy nÕu bãn qu¸ nhiÒu, sai chñng lo¹i- kh«ng t¨ng- mµ gi¶m. 4.Cñng cè. Néi dung kiến thức I.Ph©n bãn lµ g×? - Lµ thøc ¨n cung cÊp cho c©y trång. - Gåm 3 lo¹i chÝnh: ph©n h÷u c¬ v« c¬ vµ sinh vËt. + Ph©n h÷u c¬: - C©y ®iÒu tranh, ph©n tr©u bß, ph©n lîn, c©y muång muång, bÌo d©u,kh« dÇu dõa, ®Ëu t¬ng. + Ph©n ho¸ häc: - Supe l©n, ph©n NPK, Urª; + Ph©n vi sinh: - Dap, Nitragin. II. T¸c dông cña ph©n bãn. - H×nh 6 SGK. - Nhê cã ph©n bãn ®Êt ph× nhiªu h¬n, cã nhiÒu chÊt dinh dìng, c©y trång ph¸t triÓn, sinh trëng 11 - GV: yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK. - Nªu c©u hái cñng cè bµi - Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn cã thÓ em cha biÕt SGK. - §¸nh gÝ giê häc. tèt cho n¨ng xuÊt cao, chÊt lîng tèt. 5. Híng dÉn vÒ nhµ 2. - VÒ nhµ häc bµi theo c©u hái SGK vµ phÇn ghi nhí SGK. - §äc vµ xem tríc bµi 8 SGK vµ chuÈn bÞ ®å dïng thÝ nghiÖm. So¹n ngµy:08/09/13 Gi¶ng ngµy:13/09/13 TiÕt: 7 Th - nhËn biÕt mét sè lo¹i thuèc trõ s©u, bÖnh h¹i I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc mét sè lo¹i thuèc ë d¹ng bét, bét thÊm níc, h¹t vµ s÷a. - BiÕt ®äc c¸c nh·n thuèc ( ®é ®éc cña thuèc, tªn thuèc.). - Cã ý thøc ®¶m b¶o an toµn khi sö dông vµ b¶o vÖ m«i trêng. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: GV: ChuÈn bÞ c¸c mÉu thuèc trõ s©u bÖnh ë d¹ng h¹t, bét hoµ tan, bét thÊm níc, s÷a.Tranh vÏ nh·n hiÖu vµ nång ®é cña thuèc. HS: §äc bµi 13 SGK, III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh tæ chøc : 2.KiÓm tra bµi cò: GV: Em h·y nªu c¸c nguyªn t¾c, biÖn ph¸p phßng trõ s©u bÖnh? 3.Bài mới: GV: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. Ho¹t ®éng cña thầy và trò H§1.GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh Tranh vÏ , kÝ hiÖu thuèc. Néi dung kiến thức I. VËt liÖu vµ dông cô cÇn 12 GV: Ph©n c«ng vµ giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm ph©n biÖt ®îc c¸c d¹ng thuèc vµ ®äc nh·n hiÖu cña thuèc. H§2.T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh: Bíc 1:GV cho häc sinh nhËn biÕt c¸c d¹ng thuèc. GV: Híng dÉn häc sinh quan s¸t: Mµu s¾c, dang thuèc ( Bét, tinh bét.). Cña tõng mÉu thuèc råi ghi vµo vë bµi tËp Bíc 2: §äc nh·n hiÖu vµ ph©n biÖt ®é ®éc cña thuèc trõ s©u bÖnh. GV: Híng dÉn häc sinh ®äc tªn thuèc ®· ghi trong SGK vµ ®èi chiÕu víi h×nh vÏ trªn b¶ng. GV: Gäi häc sinh nh¾c l¹i c¸ch ®äc tªn thuèc vµ gi¶i thÝch c¸c kÝ hiÖu ghi trong tªn thuèc. * Lu ý: Ch÷ viÕt t¾t chØ c¸c d¹ng thuèc. + Thuèc bét: Hoµ tan trong níc; SP, BHN + Thuèc bét: D,BR,B. + Thuèc bét thÊm níc: WP,BTN,DF,WDG + Thuèc h¹t: GH, GR. + Thuèc s÷a: EC, ND. + Thuèc nhò dÇu: SC. GV: Híng dÉn häc sinh ph©n biÖt ®é ®éc cña thuèc theo kÝ hiÖu vµ biÓu tîng. 4.§¸nh gi¸ kÕt qu¶: HS: Thu dän vËt liÖu, tranh ¶nh, vÖ sinh - C¸c nhãm tù ®¸nh gi¸ dùa trªn kÕt qu¶ quan s¸t ghi vµo b¶ng nép, mÉu thuèc,mµu s¾c, nh·n hiÖu thuèc. GV: NhËn xÐt sù chuÈn bÞ vËt liÖu dông cô, an toµn vÖ sinh lao ®éng, kÕt qu¶ thùc hµnh. thiÕt. - SGK. II. Quy tr×nh thùc hµnh. 1.NhËn biÕt nh·n hiÖu thuèc trõ s©u bÖnh h¹i. 2.Quan s¸t mét sè d¹ng thuèc. 5. Híng dÉn vÒ nhµ 2: - VÒ nhµ häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK. - §äc vµ xem tríc bµi 15 SGK. So¹n ngµy:15/09/2013 Gi¶ng ngµy:19/09/2013 13 TiÕt: 8 C¸ch sö dông vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng thêng I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh hiÓu ®îc c¸c c¸ch bãn ph©n, c¸ch sö dông vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng thêng. - Kĩ năng :Cã ý thøc tiÕt kiÖm, b¶o ®¶m an toµn lao ®éng vµ b¶o vÖ m«i trêng. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: §äc SGK, tµi liÖu tham kh¶o, Tranh h×nh 7,8,9,10 SGK. - HS: §äc SGK, III. Các hoạt động dạy và học: 1. æn ®Þnh tæ chøc : 2.KiÓm tra bµi cò: ?1 B»ng c¸ch nµo ®Ó ph©n biÖt ®îc ph©n ®¹m vµ ph©n kali? ?2 B»ng C¸ch nµo ®Ó ph©n biÖt ®îc ph©n l©n vµ v«i ( kh«ng tan ). 3. Bài mới: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung Kiến thức H§1:T×m hiÓu mét sè c¸ch bãn ph©n. GV: Híng dÉn häc sinh quan s¸t h×nh vÏ SGKph©n biÖt c¸ch bãn ph©n vµ tr¶ lêi c©u hái. GV:C¨n cø vµo thêi kú ph©n bãn ngêi ta chia lµm mÊy c¸ch bãn ph©n. HS: Tr¶ lêi. GV: Giangt gi¶i cho häc sinh thÊy c¸ch bãn ph©n trùc tiÕp vµo ®Êt… HS: Tr¶ lêi GV: Rót ra kÕt luËn. H§2. Giíi thiÖu mét sè c¸ch sö dông c¸c ph©n bãn th«ng thêng. GV: Gi¶ng gi¶i cho häc sinh thÊy khi bãn ph©n vµo ®Êt… GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc SGK. GV: Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña ph©n h÷u c¬ lµ g×? HS: Tr¶ lêi GV: Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ph©n h÷u c¬ dïng ®Ó bãn lãt hay bãn thóc. H§3.Giíi thiÖu c¸ch b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng thêng. GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc SGK vµ nªu c©u hái. GV: V× sao kh«ng ®Ó lÉn lén c¸c lo¹i ph©n víi nhau? HS: Tr¶ lêi I.C¸ch bãn ph©n - Theo hµng: u ®iÓm 1 vµ 9 nhîc ®iÓm 3. - Bãn theo hèc: u ®iÓm 1 vµ 9 nhîc ®iÓm 3. - Bãn v·i: u ®iÓm 6 vµ 9 nhîc ®iÓm 4. - Phun trªn l¸: u ®iÓm 1,2,5 nhîc ®iÓm: 8. II. C¸ch sö dông c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng thêng. - Ph©n h÷u c¬ thêng dïng ®Ó bãn lãt. - Ph©n ®¹m, kali, hçn hîp, th¬ng dïng ®Ó bãn thóc, nÕu bãn lãt th× chØ bãn lîng nhá - Ph©n l©n thêng dïng ®Ó bãn lãt. III. B¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng thêng. - X¶y ra ph¶n øng lµm háng chÊt lîng ph©n. 14 GV: V× sao ph¶i dïng bïn ao ®Ó phñ kÝn ®èng ph©n ñ? - T¹o ®iÒu kiÖn cho vi sinh vËt ph©n gi¶i, h¹n chÕ ®¹m bay, gi÷ HS: Tr¶ lêi. vÖ sinh m«i trêng. 4. Cñng cè: - Gäi 1-2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhø sgk - Nªu c©u hái cñng cè bµi häc - Cã mÊy c¸ch bãn ph©n - §Ó b¶o qu¶n ph©n bãn th«ng thêng ta ¸p dông nh thÕ nµo? - §¶nh gi¸ giõ häc. 5.Híng dÉn vÒ nhµ : - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. - VÒ nhµ ®äc vµ xem tríc bµi 10 SGK Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Duyệt của tổ CM Nguyễn Thanh Vân So¹n ngµy:15/09/2013 Gi¶ng ngµy;20/09/2013 TiÕt: 9 Vai trß cña gièng vµ ph¬ng ph¸p chän t¹o gièng c©y trång I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh hiÓu ®îc vai trß cña gièng c©y trång vµ c¸c ph¬ng ph¸p chän t¹o gièng c©y trång. - Kĩ năng ;Cã ý thøc quý träng, b¶o vÖ c¸c gèng c©y trång quý hiÕm trong s¶n xuÊt ë ®Þa phîng II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: §äc SGK, tµi liÖu tham kh¶o, Tranh h×nh 11,12,13,14 SGK. - HS: §äc SGK, III.Các hoạt động dạy và học: 15 1. æn ®Þnh tæ chøc : 2.KiÓm tra bµi cò: GV: ThÕ nµo lµ bãn thóc, bãn lãt? 3. bài mới: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS H§1.T×m hiÓu vai trß cña gièng c©y trång: GV: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh 11 sau ®ã tr¶ lêi c©u hái. GV: Víi n¨ng xuÊt (a) víi thêi vô gieo trång (b) vµ c¬ cÊu c©y trång (c) HS: Tr¶ lêi. H§2.Giíi thiÖu tiªu chÝ cña gièng tèt. GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc SGK? Lùa chän nh÷ng tiªu chÝ cña gièng tèt. HS: Tr¶ lêi GV: Gi¶ng gi¶i gièng cã n¨ng xuÊt cao, n¨ng xuÊt æn ®Þnh. H§3.Giíi thiÖu mét sè ph¬ng ph¸p chän t¹o gièng c©y trång. GV: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh 12,13,14. HS: Tr¶ lêi. GV: ThÕ nµo lµ ph¬ng ph¸p chän läc, ph¬ng ph¸p lai? GV: Gi¶ng gi¶i ph¬ng ph¸p ®ét biÕn 4.Cñng cè: - GV: gäi 1-2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK. _Nªu c©u hái cñng cè bµi - Gièng c©y trång cã vai trß NTN trong trång trät? GV: §¸nh gi¸ giê häc Néi dung kiến thức I. Vai trß cña gièng c©y trång. - Lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng xuÊt c©y trång cã t¸c dông t¨ng vô thu ho¹ch trong n¨m. II. Tiªu chÝ cña gièng c©y tèt. - TK:Tiªu chÝ gièng tèt gåm ®ång thêi c¸c tiªu chÝ 1,3,4,5. III. Ph¬ng ph¸p chän t¹o gièng c©y trång. 1- Ph¬ng ph¸p chän läc 2- Ph¬ng Ph¸p lai 3- Ph¬ng ph¸p g©y ®ét biÕn 5.Híng dÉn vÒ nhµ : - VÒ nhµ häc bµi vµ tr¶ lêi toµn bé c©u hái cuèi bµi. - §äc vµ xem tríc bµi 11 SGK s¶n xuÊt vµ b¶o quan gièng c©y trång. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Duyệt của tổ CM 16 Nguyễn Thanh Vân So¹n ngµy: 22/09/2013 Gi¶ng ngµy:26/09/2013 TiÕt: 10 S¶n xuÊt vµ b¶o qu¶n gièng c©y trång I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc xong häc sinh hiÓu ®îc quy tr×nh s¶n xuÊt gièng c©y trång, c¸ch b¶o qu¶n h¹t, - Kĩ năng: Cã ý thøc b¶o qu¶n con gièng, c©y trång, nhÊt lµ c¸c gièng quý ®Æc s¶n. - Thái độ: Cã ý thøc quý träng, b¶o vÖ c¸c gèng c©y trång quý hiÕm trong s¶n xuÊt ë ®Þa ph¬ng. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: §äc SGK, tµi liÖu tham kh¶o, Tranh h×nh 13,15,16,17 SGK. - HS: §äc bµi 11 SGK, III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2.KiÓm tra bµi cò: GV: Gièng cây trồng tốt đạt nhựng tiêu chí nào? Ho¹t ®éng cña GV vµ HS I.S¶n xuÊt gièng c©y. 1.S¶n xuÊt gièng c©y b»ng h¹t. Néi dung ghi b¶ng - N¨m thø nhÊt: Gieo h¹t phôc tr¸ng chän c©y tèt. - N¨m thø hai: C©y tèt gieo thµnh dßng lÊy h¹t c¸i dßng. - n¨m thø ba: Tiªu chÝ gièng. 2.S¶n xuÊt gièng c©y trång b»ng ph¬ng ph¸p 17 nh©n gièng v« tÝnh. - Gi©m cµnh: Tõ 1 ®o¹n cµnh c¾t rêi khái th©n mÑ ®em gi©mvµo c¸t Èm sau mét thêi gian tõ cµnh gi©m h×nh thµnh rÔ. - GhÐp m¾t: LÊy m¾t ghÐp, ghÐp vµo mét c©y kh¸c. - ChiÕt cµnh:.. - Nuôi cấy mô II. B¶o qu¶n h¹t gièng c©y trång. - H¹t gièng b¶o qu¶n: Kh«, mÈy, kh«ng lÉn t¹p chÊt, Kh«ng s©u bÖnh. - N¬i cÊt gi÷ ph¶i ®¶m b¶o nhiÖt ®é, ®é Èm. H§1.Giíi thiÖu quy tr×nh s¶n xuÊt gièng b»ng h¹t. GV: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t s¬ ®å s¶n xuÊt gièng b»ng h¹t vµ ®Æt c©u hái. GV: Quy tr×nh s¶n xuÊt gièng c©y trång b»ng h¹t ®îc tiÕn hµnh trong mÊy n¨m c«ng viÖc n¨m thø nhÊt, n¨m thø hai…lµ g×? GV: VÏ l¹i s¬ ®å ®Ó kh¾c s©u kiÕn thøc. GV: Gi¶i thÝch h¹t gièng siªu nguyªn chñng, nguyªn chñng. H§2.Giíi thiÖu s¶n xuÊt gièng c©y trång b»ng ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh. GV: Cho häc sinh quan s¸t h×nh vÏ vµ tr¶ lêi c©u hái GV: ThÕ nµo lµ gi©m cµnh, ghÐp m¾t, chiÕt cµnh? HS: Tr¶ lêi GV: T¹i sao khi chiÕt cµnh ph¶i dïng ni lon bã kin bÇu? ( HS: Tr¶ lêi gi÷ Èm cho ®Êt bã bÇu, h¹n chÕ ®îc s©u bÖnh. GV: Giới thiệu thêm phương pháp nuôi cấy mô H§3.Giíi thiÖu ®iÒu kiÖn vµ ph¬ng ph¸p b¶o qu¶n h¹t gièng c©y trång. GV: Gi¶ng gi¶i cho häc sinh hiÓu nguyªn nh©n g©y ra hao hôt vÒ sè lîng, chÊt lîng h¹t gièng trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n. Do h« hÊp cña h¹t, s©u, mät, bÞ chuét ¨n… sau ®ã ®a c©u hái ®Ó häc sinh tr¶ lêi. HS: Tr¶ lêi XD bµi. GV: T¹i sao h¹t gièng ®em b¶o qu¶n ph¶i kh«? HS: Tr¶ lêi GV: T¹i sao h¹t gièng ®em b¶o qu¶n ph¶i s¹ch, kh«ng lÉn t¹p chÊt. 4.Cñng cè 18 - GV: Gäi 1-2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhí sgk - Nªu c©u hái cñng cè bµi häc - Cã thÓ nh©n gièng b»ng nh÷ng c¸ch nµo? - Lµm thÕ nµo ®Ó cã gièng h¹t tèt, h¹t gièng cã chÊt lîng. 5. Híng dÉn vÒ nhµ . - VÒ nhµ häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi. - §äc vµ xem tríc bµi 12 SGK. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Duyệt của tổ CM Nguyễn Thanh Vân So¹n ngµy:22/09/2013 Gi¶ng ngµy:27/09/2013 TiÕt: 11 S©u bÖnh h¹i c©y trång I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc t¸c h¹i cña s©u bÖnh hiÓu ®îc kh¸i niÖm vÒ c«n trïng bÖnh c©y. - Kĩ năng: BiÕt ®îc c¸c dÊu hiÖu cña c©y khi bÞ s©u bÖnh ph¸ ho¹i. - Thái độ: Cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y trång thêng xuyªn ®Ó h¹n chÕ t¸c h¹i cña s©u bÖnh II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: §äc SGK, tµi liÖu tham kh¶o, Tranh h×nh 18,19 SGK. - HS: §äc bµi 12 SGK, III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc : 2. Bài củ Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung kiến thức 19 HĐ1: Tác hại của sâu bệnh. ? Em hãy cho biết cây lúa nếu bị rầy nâu phá hoại thì khi thu hoach se như thế nào ? Em hãy lấy thêm một vài ví dụ về sự phá hoại của sâu bệnh về: sự phát triển, số lượng sản phẩm khi thu hoạch, chất lượng của sản phẩm. GV : Gọi HS trả lời sau đó yêu cầu HS chốt lại về tác hại của sâu bệnh đối với mùa màng. HDD2: Giới thiệu về côn trùng và bệnh cây: GV: yêu cầu HS nhớ lại kiến thức môn sinh học để nêu cấu tạo của côn trùng. - nêu những côn trùng có lợi và nhựng côn trùng có hại. - GV chốt nhựng côn trùng có hại đó chính là nhựng loài sâu phá hoại mùa màng. ?Yêu cầu Hs quan sát hình 18 và hình 19 hãy nêu quá trình biến thái của côn trùng. Trong các quá trình biến thái đó thì giai đoạn nào sâu phá hoại mạnh nhất. HS: - Biến thái hoàn toàn: giai đoạn sâu non. - giai đoạn biến thái không hoàn toàn: giai đoạn sâu non và sâu trưởng thành. ? Tìm hiểu cấc giai doạn biến thát mục đích để làm gì? ( Dành cho HS khá) GV cho HS quan sát một số mẫu cây bị sâu và mẫu cây bị bệnh : ? Em có nhận xét gì qua quan sát mẩu Yêu cầu HS nêu khái niệm bệnh cây HS Quan sát cả hình vẻ và cả mẩu vật và nêu dấu hiệu nhận biết. I.Tác hại của sâu bệnh: Làm cho cây trồng sinh trưởng và phát triển kém, năng suất và chất lượng giảm thậm chí không cho thu hoạch II. Khái niệm về côn trùng và bệnh cây: 1. Côn trùng: -Côn trùng là lớp động vật chân khớp , chúng có 2 loại biến thái( Hoàn toàn và không hoàn toàn) 2. Bệnh cây: Là trạng thái không bình thường về chức năng sinh lí, cấu tạo và hình thái do vi sinh vật gây bệnh và do điều kiện sống 3. Một số dấu hiệ nhận biết sâu và bệnh cây - cây bị sâu: thủng lá, gãy cành. - Cây và quả bị bệnh: chảy nhựa, biến dạng 4.Cñng cè - GV: Gäi 1-2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhí sgk - Nªu c©u hái cñng cè bµi häc - Nêu tác hại của sâu bệnh? - Để diệt trừ ssau bệnh ở gia đình em thừng làm 20
- Xem thêm -