Tài liệu Giáo án công nghệ 7 cả năm_cktkn_bộ 13

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Ngµy ……./……/2007 PHAÀN I: TROÀNG TROÏT CHÖÔNG I: ÑAÏI CÖÔNG VEÀ KÓ THUAÄT TROÀNG TROÏT Tieát 1: VAI TROØ, NHIEÄM VUÏ CUÛA TROÀNG TROÏT KHAÙI NIEÄM VEÀ ÑAÁT TROÀNG VAØ THAØNH PHAÀN CUÛA ÑAÁT TROÀNG I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc : + Hieåu ñöôïc vai troø cuûa troàng troït + Bieát ñöôïc nhieäm vuï cuûa troàng troït vaø moät soá bieän phaùp thöïc hieän + Hieåu ñöôïc ñaát troàng laø gì? + Vai troø cuûa ñaát troàng ñoái vôùi caây troàng + Ñaát troàng goàm nhöõng thaønh phaàn gì? 2. Kó naêng : Reøn luyeän caùc thao taùc trong lao ñoäng saûn xuaát troàng troït ñeå chuaãn bò böôùc vaøo cuoäc soáng saûn xuaát sau khi TN Quan saùt caùc loaïi ñaát 3. Thaùi ñoä : Coù höùng thuù trong hoïc taäp kó thuaät noâng nghieäp vaø coi troïng saõn xuaát troàng troït. Coù yù thöù giöû gìn, baûo veä taøi nguyeân moâi tröôøng ñaát II. Chuaån bò. 1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân : Tranh Hình 1 vaø moät soá tranh aûnh lieân quan ñeán noäi dung baøi hoïc. Thieát keá thí nghieäm hình 2a, 2b vaø sô ñoà 1 2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh : Ñoïc tröôùc baøi trong SGK III.Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1. OÅn ñònh lôùp: (2 phuùt) 2. Kieåm tra baøi cuõ: Vì baøi môû ñaàu neân khoâng kieåm tra baøi cuõ 3. Vaøo baøi môùi: (2 phuùt) Nhö caùc em ñaõ bieát , nöôùc ta laø moät nöôùc ña soá soáng baèng ngheà noâng nghieäp. Vì vaäy troàng troït vaø ñaát troàng coù vai troø quan troïng trong neàn kinh teá quoác daân. Vai troø cuûa troàng troït trong neàn kinh teá quoác daân laø gì? Ñaát troàng coù vai troø gì ñoái vôùi saûn xuaát noâng nghieäp vaø laâm nghieäp? Phöông phaùp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS I. Vai troø vaø nhieäm vuï HÑ 1: cuûa ngaønh troàng troït: Noäi dung kieán thöùc 1 Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Noäi dung kieán thöùc 1.Vai troø cuûa ngaønh troàng troït: TK: - Cung caáp löông thöïc, thöïc phaåm cho con ngöôøi - Cung caáp thöùc aên cho chaên nuoâi - Cung caáp nguyeân lieäu cho ngaønh coâng nghieäp - Cung caáp noâng saûn ñeå xuaát khaåu 2. Nhieäm vuï cuûa troàng troït. TK: Ñaûm baûo löông thöïc, thöïc phaåm cho tieâu duøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu 3. Ñeå thöïc hieän nhieäm vuï cuûa troàng troït caàn söû duïng nhöõng bieän phaùp gì ? Ngµy:……../……/07 Phöông phaùp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS GV höôùng daãn HS, cho HS HS caùc nhoùm thaûo luaän ruùt quan saùt Hình 1 SGK ra: GV höôùng daãn HS chæ töøng muõi teân. - Vai troø thöù 1 cuûa troàng troït laø gì ? - KL1: Löông thöïc, thöïc - Vai troø thöù 2 cuûa troàng phaåm cho con ngöôøi troït laø gì ? - KL2: Nguyeân lieäu cho - Vai troø thöù 3 cuûa troàng ngaønh coâng nghieäp. troït laø gì ? - KL3 : Thöùc aên cho chaên - Vai troø thöù 4cuûa troàng nuoâi troït laø gì ? - KL4: Noâng saûn, xuaát GV yeâu caàu HS thaûo luaän khaåu nhoùm ruùt ra keát luaän. GV coù theå hoûi boå sung theâm. - Keå teân moät soá caây löông thöïc, thöïc phaåm, coâng - Luùa ,ngoâ ….. nghieäp maø em bieát? - Rau, xu haøo GV choát laïi cho hoïc sinh ghi baøi Caùc nhoùm boå sung cho nhau GV daãn daét hoïc sinh döïa vaøo vai troø ñeå ñi ñeán HS hoaït ñoäng caù nhaân ñeå nhieäm vuï ruùt ra caùc keát luaän VD : Saûn xuaát nhieàu luùa HS khaùc nhaän xeùt, boå sung ngoâ, khoai, saén laø nhieäm vuï cuûa saûn xuaát naøo? GV choát laïi cho hoïc sinh ghi baøi HS thaûo luaän theo nhoùm GV cho caùc nhoùm laøm sau ñoù caùc nhoùm ruùt ra phieáu hoïc taäp trong SGK nhaän xeùt - Söû duïng gioáng môùi, - Taêng naêng suaát 2 Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Noäi dung kieán thöùc TK: - Khai hoang, laán bieån. - Taêng vuï treân ñôn vò dieän tích ñaát troàng, - Aùp duïng bieän phaùp kó thuaät tieân tieán. II. Khaùi nieäm veà ñaát troàng vaø thaønh phaàn cuûa ñaát troàng: 1. Khaùi nieäm veà ñaát troàng a. Ñaát troàng laø gì? Ngµy ……./……/2007 Phöông phaùp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS naêng suaát cao, boùn phaân ñaày ñuû, phoøng tröø saâu beänh nhaèm muïc ñích gì ? - Taêng dieän tích - Khai hoang laán bieån nhaèm muïc ñích gì? - Noâng saûn - Taêng vuï treân ñôn vò dieän tích nhö theá naøo? Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi, Sau khi caùc nhoùm traû lôøi nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå GV ruùt ra keát luaän cho caû sung. lôùp GV choát laïi yù kieán cho hoïc sinh gi baøi HÑ 2: GV chia lôùp laøm 4 nhoùm TK: Ñaát troàng laø lôùp beà maët tôi xoáp cuûa voû traùi ñaát, treân ñoù caây troàng coù theå sinh soáng vaø saûn xuaát ra saûn phaåm. b. Vai troø cuûa ñaát troàng. - Ñaát - Caây troàng muoán soáng vaø phaùt trieån ñöôïc treân ñaát hay ñaù ? HS caùc nhoùm thaûo luaän ruùt GV cho HS traû lôøi GV yeâu caàu HS ñoïc phaàn ra 1 SGK - Ñaát troàng laø lôùp beà - Ñaát troàng troït laø gì ? maët tôi xoáp cuûa voû traùi GV cho caùc nhoùm thaûo ñaát,…… luaän GV coù theå môû roäng kieán thöùc cho HS khaéc saâu. - Lôùp than ñaù tôi xoáp coù phaûi laø lôùp ñaát troàng - Thöïc vaät khoâng phaùt khoâng? trieån ñöôïc - Taïi sao? GV: ñaù bieán ñoåi thaønh ñaát Caùc nhoùm nhaän xeùt HS choát laïi GV choát laïi cho hoïc sinh ghi baøi HS hoaït ñoäng ñoäc laäp traû 3 Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Ngµy:……../……/07 Phöông phaùp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS lôøi caâu hoûi GV cho HS quan saùt - Nöôùc, oâxi, chaát dinh döôõng.. TK: Ñaát troàng laø moâi H2SGK tröôøng cung caâp nöôùc, - Ñaát troàng coù vai troø - Moät hình coù giaù ñôõ, chaát dinh döôõng, oâxi cho moät hình khoâng. caây vaø giuùp caây ñöùng nhö theá naøo? - Quan saùt 2 hình coù gì - Giöõ caây ñöùng vöõng vöõng 2. Thaønh phaàn cuûa ñaát khaùc nhau - Ngoaøi ra ñaát coøn coù - Nöôùc troàng: theâm vai troø naøo nöõa? - Ngoaøi ñaát ra caây troàng coù theå soáng treân moâi HS khaùc nhaän xeùt traû lôøi tröôøng naøo nöõa? GV nhaän xeùt vaø ruùt ra keát luaän. Ñaïi dieän caùc nhoùm ñöùng daäy traû lôøi Noäi dung kieán thöùc TK: Ñaát troàng goàm 3 thaønh phaàn chính : Chaát loûng, chaát raén, chaát khí. Trong ñoù chaát raén goàm chaát voâ cô vaø chaát höõu cô GV gôùi thieäu cho hoïc sinh sô ñoà 1 veà thaønh phaàn cuûa ñaát troàng - Ñaát troàng troït goàm nhöõng thaønh phaàn naøo? GV coù theå gôïi yù cho hoïc sinh bieát chaát khí - Phaàn chaát loûng laø gì? - Phaàn raén bao goàm nhöõng chaát gì? - Thaønh phaàn voâ cô chieám bao nhieâu? - Thaønh phaàn höõu cô chieám bao nhieâu? Sau ñoù giaùo vieân cho hoïc sinh laøm phieáu hoïc taäp - Khí, loûng, raén - Nöùôc -Voâ cô, höõu cô - 92-98% - Chieám ít nhöng raát quan troïng HS caùc nhoùm töï thaûo luaän sau ñoù GV thu phieáu hoïc taäp IV. Cuûng coá: Cho hoïc sinh ñoïc phaàn ghi nhôù SGK - Troàng troït coù vai troø gì trong ñôøi soáng nhaân daân vaø neàn kinh teá ôû ñòa phöông em - Haõy cho bieát nhieäm vuï cuûa ngaønh troàng troït? - Neâu khaùi nieäm cuûa ñaát troàng? - Vai troø cuûa ñaát troàng? - Ñaát troàng goàm nhöõng thaønh phaàn naøo? 4 Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Ngµy ……./……/2007 GV nhaän xeùt tieát hoïc V. Daën doø: + Hoïc baøi, traû lôøi caâuhoûi SGK + Ñoïc tröôùc baøi môùi. ****************************************************** 5 Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Ngµy:……../……/07 Tieát 2: MOÄT SOÁ TÍNH CHAÁT CHÍNH CUÛA ÑAÁT TROÀNG I. Muïc tieâu 1. Kieán thöùc : + Hieåu ñöôïc thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát + Theá naøo laø ñaát chua,kieàm, trung tính + Vì sao ñaát giöõ ñöôïc nöùoc vaø chaát dinh döôõng + Theá naøo laø ñoä phì nhieâu cuûa ñaát 2. Kó naêng. Reøn luyeän tö duy, kó naêng cho HS 3. Thaùi ñoä. Coù yù thöùc baûo veä, duy trì, naâng cao ñoä phì nhieâu cuûa ñaát II. Chuaån bò. 1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Tranh aûnh coù lieân quan, phieáu hoïc taäp Giaùo trình troàng troït 2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi ôû nhaø III.Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1. OÅn ñònh lôùp: (2 phuùt) 2. Kieåm tra baøi cuõ: (5-7phuùt) - Vai troø vaø nhieäm vuï cuûa troàng troït? - Neâu khaùi nieän cuûa ñaát troàng, vai troø cuûa ñaát troàng - Ñaát troàng goàm nhöõng thaønh phaàn naøo? 3. Vaøo baøi môùi: (2 phuùt) Nhö caùc em ñaõ bieát caây troàng soáng vaø phaùt trieån ñöôïc treân ñaát. Vaäy thaønh phaàn vaø thính chaát cuûa ñaát troàng coù aûnh höôûng tôùi naêng suaát vaø chaát löôïng noâng saûn. Muoán söû duïng ñaát hôïp lí caàn bieát ñöôïc ñaëc ñieåm vaø thính chaát cuûa ñaát… Phöông phaùp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS I. Thaønh phaàn cô giôùi HÑ 1: GV yeâu caàu HS ñoïc phaàn Döïa vaøo baøi cuõ HS caùc cuûa ñaát laø gì? nhoùm mhaéc laïi thaønh phaàn 1 SGK - Phaàn raén cuûa ñaát bao (voâ cô, höõu cô) goàm nhöõng phaàn naøo? GV noùi theâm cho hoïc sinh GV cho HS töï thaûo luaän sau ñoù HS traû lôøi - GV ruùt veà phaàn voâ cô ra keát luaän chung - Tæ leä % cuûa caùc haït caùt, - Vaäy thaønh phaàn cô giôùi TK: Laø tæ leä phaàn traêm seùt, limon. cuûa caùc haït: caùt, seùt, limon cuûa ñaát laø gì ? Noäi dung kieán thöùc 6 Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Ngµy ……./……/2007 Phöông phaùp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS trong ñaát taïo neân thaønh - Döïa vaøo thaønh phaàn cô - 3 loaïi: ñaát caùt, ñaát seùt phaàn cô giôùi cuûa ñaát giôùi cuûa ñaát chia ñaát laøm vaø ñaát thòt II. Theá naøo laø ñoä chua, ñoä maáy loaïi? kieàm cuûa ñaát: HÑ 2: Noäi dung kieán thöùc TK: Caên cöù vaøo ñoä PH, ngöôøi ta chia ñaát thaønh 3 loaïi: ñaát chua, ñaát kieàm vaø ñaát trung tính. III. Khaû naêng giöõ nöôùc vaø chaát dinh döôõng: TK: Ñaát giöõ ñöôïc nöôùc vaø caùc chaát dinh döôõng laø nhôø vaøo caùc haït: caùt, seùt, limon vaø chaát muøn. IV. Ñoä phì nhieâu cuûa ñaát laø gì: GV cho HS thoâng tin SGK - PH - Ñoä chua, ñoä kieàm cuûa ñaát ñöôïc ño baèng gì? - 0 – 14 - Trò soá PH dao ñoäng trong phaïm vi naøo? GV: Caùc loaïi ñaát khaéc Caùc nhoùm thaûo luaän, sau nhau coù ñoä PH khaùc nhau ñoù ñaïi dieän nhoùm traû lôøi: - 3 loaïi: ñaát chua, ñaát - Caên cöù vaøo trò soá PH ngöôøi ta chia ñaát laøm maáy kieàm vaø ñaát trung tính. loaïi? - PH<6,5 - Vôùi giaù trò naøo cuûa PH laø ñaát chua - PH>7,5 - Vôùi giaù trò naøo cuûa PH laø ñaát kieàm - PH: 6,6 – 7,4 - Vôùi giaù trò naøo cuûa PH laø ñaát trung tính? GV: Ngöôøi ta chia vaäy ñeå coù keá hoaïch söû duïng.Vì moãi loaïi caây troàng thích - Boùn voâi hôïp PH nhaát ñònh - Ñoái vôùi ñaát chua ngöôøi ta boùn gì? HÑ 3: HS caùc nhoùm thaûo luaän ruùt GV cho HS ñoïc thoâng tin ra: caùt, seùt, limon SGK - Vì sao ñaát coù khaû naêng giöõ ñöôïc nöôùc, chaát dinh döôõng? GV cho HS laøm baûng 1 SGK GV nhaán maïnh: caùc loaïi ñaát coù nhieàu haït kích thöôùc beù chöùa nhieàu muøn, - Keùm giöõ ñöôïc nöôùc vaø, chaát 7 Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Noäi dung kieán thöùc TK: Ñoä phì nhieâu cuûa ñaát laø khaû naêng cuûa ñaát coù theå cho caây troàng coù naêng suaát cao. Tuy nhieân muoán coù naêng suaát cao phaûi coù ñuû caùc ñieàu kieän: ñaát phì nhieâu, thôøi tieát thuaän lôïi, gioáng toát vaø chaêm soùc toát. Ngµy:……../……/07 Phöông phaùp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS dinh döôõng toát. - Toát HÑ 4: GV cho HS ñoïc thoâng tin HS caùc nhoùm thaûo luaän, SGK - ÔÛ ñaát thieáu nöôùc caây ruùt ra keát luaän: troàng phaùt trieån nhö theá naøo? - ÔÛ ñaát ñuû nöôùc, chaát dinh döôõng caây troàng phaùt trieån nhö theá naøo? - Ñoä phì nhieâu cuûa ñaát laø gì? - Ngoaøi ñoä phì nhieâu coøn yeáu toá naøo khaùc? IV. Cuûng coá: (5phuùt) Cho hoïc sinh ñoïc phaàn ghi nhôù SGK - Theá naøo laø ñaát chua, ñaát kieàm vaø ñaát trung tính? - Ñoä phì nhieâu cuûa ñaát laø gì? V. Daën doø: + Hoïc baøi, traû lôøi caâuhoûi SGK + Chuaån bò baøi môùi 8 Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Ngµy ……./……/2007 Tieát 3: BIEÄN PHAÙP SÖÛ DUÏNG, CAÛI TAÏO VAØ BAÛO VEÄ ÑAÁT I. Muïc tieâu 1. Kieán thöùc - Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa vieäc söû duïng ñaát hôïp lí , bieát caùc bieän phaùp caûi taïo vaø baûo veä ñaáât. 2. Kó naêng. - Reøn luyeän quan saùt,phaân tích toång hôïp 3. Thaùi ñoä : Coù yù thöùc chaêm soùc vaø baûo veä ñaát II. Chuaån bò. 1. 2. Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Tranh aûnh H 3. H4 .H5 Chuaån bò cuûa hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi ôû nhaø III.Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1. OÅn ñònh lôùp: (2 phuùt) 2. Kieåm tra baøi cuõ: (5 -7phuùt) - Theá naøo laø ñaát chua, ñaát kieàm vaø ñaát trung tính? - Ñoä phì nhieâu cuûa ñaát laø gì? 3. Vaøo baøi môùi: (2 phuùt) Ñaát laø taøi nguyeân quí giaù cuûa quoác gia, laø cô sôû cuûa saûn xuaát noâng , laâm nghieäp .Vì vaäy chuùng ta phaûi bieát caùch söû duïng, caûi taïo vaø baûo veä ñaát ntn cho hôïp lí.. Phöông phaùp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. Vì sao phaûi söû duïng ñaát HÑ 1: hôïp lí. GV cho HS nghieân HS ñoïc phaàn 1 SGK cöùuphaàn 1 SGK - Vì sao phaûi söû duïng HS caùc nhoùm laøm vieäc ñoäc laäp sau ñoù ñaïi dieän ñaát hôïp lí? caùc nhoùm ñöùng daäy boå Caùc nhoùm boå sung sung cho nhau TK: Do nhu caàu veà löông GV choát laïi thöïc, thöïc phaåm ngaøy caøng taêng maø dieän tích ñaát troàng coù haïn. Vì vaäy GV cho HS laøm baøi taäp 1 vaøo vôû baøi taäp theo maãu phaûi söû duïng ñaát hôïp lí baûng 1 - Taêng NS, saûn löôïng - Thaâm canh taêng vuï treân ñôn vò dieän tích coù taùc -Taêng soá löôïng saûn duïng gì ? - Taïi sao ngöôøi ta khoâng phaåm Noäi dung kieán thöùc 9 Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Ngµy:……../……/07 Phöông phaùp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS boû ñaát hoang - Troàng caây phuø hôïp vôùi - Laøm cho caây troàng sinh ñaát coù taùc duïng nhö theá tröôûng phaùt trieån toát naêng suaát cao 2. Bieän phaùp caûi taïo ñaát naøo? vaø baûo veä ñaát. HÑ 2: HS caùc nhoùm thaûo luaän ruùt GV cho HS bieát moät soán ra keát luaän: ngheøo chaát dinh döôõng loaïi ñaát caàn caûi taïo GV: Ñaát xaùm ,ñaát baïc - Coù nhieàu muoái caây maøu, ñaát pheøn - Theo em taïi sao ngöôøi troâng khoâng phaùt trieån ta caûi taïo caùc loaïi ñaát ñöôïc xaùm,ñaát pheøn maø khoâng - Nhieàu chaát pheøn caûi taïo ñaát phì nhieâu. - Ñaát moûng ngheøo chaát - Taïi sao caûi taïo ñaát dinh döôõng maën? - Taïi sao phaûi caûi taïo TK: Caùc bieän phaùp thöôøng duøng ñeå caûi taïo ñaát ñaát pheøn GV cho HS quan saùt Hình vaø baûo veä ñaát laø. 3, 4, 5 vaø phaùt phieáu hoïc + Canh taùc taäp soá 2 + Thuyû lôïi - Muïc ñích cuûa bieän + Boùn phaân phaùp caøy saâu böøa kó coù taùc HS caùc nhoùm traû lôøi GV duïng gì? - Bieän phaùp ñoù ñöôïc ruùt ra keát luaän duøng cho ñaát naøo? Töông töï nhö vaäy GV ñaët caâu hoûi cho caùc nhoùm traû lôøi Noäi dung kieán thöùc IV. Cuûng coá: (5phuùt) Cho hoïc sinh ñoïc phaàn ghi nhôù SGK - Theá naøo laø ñaát chua, ñaát kieàm vaø ñaát trung tính? - Ñoä phì nhieâu cuûa ñaát laø gì? V. Daën doø: - Hoïc baøi, traû lôøi caâuhoûi SGK - Chuaån bò baøi môùi 10 Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Ngµy ……./……/2007 Tieát 4: TAÙC DUÏNG CUÛA PHAÂN BOÙN TRONG TROÀNG TROÏT I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc : Bieát ñöôïc caùc loaïi phaân boùn thöôøng duøng vaø taùc duïng cuûa phaân boùn ñoái vôùi caây troàng. 2. Kó naêng : Bieát phaân bieät caùc loaïi phaân boùn 3. Thaùi ñoä : Bieát taän duïng caùc saûn phaåm phuï (caønh, laù…), caây hoang daïi ñeå laøm phaân boùn II. Chuaån bò. 1. 6. 2. Chuaån bò cuûa giaùo vieân : Tranh aûnh coù lieân quan ñeán noäi dung baøi hoïc vaø hình III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. Chuaån bò cuûa hoïc sinh : Ñoïc tröôùc baøi môùi 1. 2. OÅn ñònh lôùp: (1-2 phuùt) Kieåm tra baøi cuõ: (5-7 phuùt) - Vì sao ngöôøi ta phaûi caûi taïo ñaát? Ngöôøi ta thöôøng söû duïng nhöõng bieän phaùp naøo? - Neâu nhöõng bieän phaùp caûi taïo ñaát aùp duïng taïi ñòa phöông? 3. Vaøo baøi môùi: Nhö caùc em ñaõ bieát , Töø xa xöa oâng cha ta ñaõ noùi: “Nhaát nöôùc, nhì phaân, tam caàn, töù gioáng”. Caâu tuïc ngöõ naøy phaàn naøo ñaõ noùi leân taàm quan troïng cuûa phaân boùn trong troàng troït. Vaäy phaân boùn coù taàm quan troïng nhö theá naøo? Phöông phaùp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. Phaân boùn laø gì: HÑ 1: GV cho HS ñoïc phaàn 1 HS caùc nhoùm ñoïc phaàn 1 SGK traû lôøi caâu hoûi GV SGK ñaët ra. - Laø thöùc aên do con - Phaân boùn laø gì ? GV boå sung theâm: caùc ngöôøi boå sung cho caây chaát dinh döôõng trong troàng phaân laø: ñaïm, laân, kali. - Phaân ñöôïc chia laøm - 3 loaïi: höõu cô, hoaù hoïc maáy loaïi? - Ñoù laø nhöõng nhoùm vaø vi sinh. naøo? TK: - Laø thöùc aên cuûa caây do GV cho hoïc sinh döïa vaøo sô ñoà 2 SGK ñeå phaân tích con ngöôøi boå sung cho. - Phaân chuoàng, phaân baéc - Phaân höõu cô goàm - Coù 3 nhoùm phaân boùn nhöõng loaïi phaân naøo? chính: Noäi dung kieán thöùc 11 Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Noäi dung kieán thöùc + Phaân höõu cô. + Phaân voâ cô + Phaân vi sinh 2. Taùc duïng cuûa phaân boùn: TK: Laøm taêng ñoä phì nhieâu cuûa ñaát, laøm taêng naêng suaát caây trôøng vaø chaát löôïng noâng saûn. IV. Ngµy:……../……/07 Phöông phaùp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS - Phaân hoaù hoïc goàm - Ñaïm, laân nhöõng loaïi phaân naøo? - Do laøm baèng dung dòch - Taïi sao ngöôøi ta goïi laø hoaù hoïc phaân hoaù hoïc? - Nhôø caùc vi sinh vaät - Taïi sao goïi laø phaân vi chuyeån hoaù. sinh? HS hoaøn thaønh phieáu hoïc GV cho HS laøm phieáu taäp soá 1. hoïc taäp döïa vaøo sô ñoà 2. HS döïa vaøo Hình 6 SGK HÑ 2: GV cho HS quan saùt Hình ñeå traû lôøi caâu hoûi. - Taêng ñoä phì nhieâu cuûa 6 SGK - Phaân boùn coù aûnh ñaát… höôûng nhö theá naøo ñeán HS khaùc nhaän xeùt, boå sung ñaát, naêng suaát vaø chaát GV choát laïi löôïng noâng saûn? GV löu yù cho HS: nhôø coù phaân boùn maø ñoä phì nhieâu cuûa ñaát nhieàu hôn, coù nhieàu chaát dinh döôõng hôn neân caây troàng phaùt trieån toát, naêng suaát cao. Neáu boùn nhieàu quaù hoaëc ít quaù seõ khoâng toát. VD: Caây luùa (nhieàu quaù seõ nhö theá naøo, ít quaù seõ nhö theá naøo?) Cuûng coá : GV cho 1-2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù SGK - Phaân boùn laø gì? Phaân höõu cô goàm nhöõng loaïi phaân naøo? - Boùn phaân vaøo ñaát coù taùc duïng gì? V. Daën doø: - Hoïc baøi, traû lôøi caâu hoûi SGK - Ñoïc tröôùc baøi soá 8 SGK, chuaån bò duïng cuï tieát sau thöïc haønh. 12 Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Ngµy ……./……/2007 Tieát 5: THÖÏC HAØNH NHAÄN BIEÁT MOÄT SOÁ LOAÏI PHAÂN HOAÙ HOÏC THOÂNG THÖÔØNG I. Muïc tieâu: VI.Kieán thöùc : Phaân bieät ñöôïc moät soá loaïi phaân hoaù hoïc thoâng thöôøng VII. Kó naêng : Reøn luyeän kó naêng quan saùt phaân tích VIII. Thaùi ñoä : Ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng vaø veä sinh moâi tröôøng II. Chuaån bò. 1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân : - Maãu phaân hoaù hoïc. - OÁng nghieäm thuûy tinh hoaëc coác - Ñeøn coàn - Than cuûi - Keïp saét gaép than - Thìa nhoû, dieâm hoaëc queït 2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh : Maãu phaân hoaù hoïc, than cuûi III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1. OÅn ñònh lôùp: (1-2 phuùt) 2. Kieåm tra baøi cuõ: (5-7 phuùt) Kieåm tra maãu vaät cuûa hoïc sinh 3. Vaøo baøi môùi: Phöông phaùp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. Vaät lieäu vaø duïng cuï HÑ 1: caàn thieát GV chia hoïc sinh laøm 4 HS caùc nhoùm kieåm tra laïi ñoà thí nghieäm GV ñaõ phaùt nhoùm TK: - Maãu phaân hoaù hoïc GV yeâu caàu HS ñoïc xuoáng xem ñaõ ñaày ñuû chöa phaàn 1 SGK thöôøng duøng GV giaùo duïc yù thöùc thöïc - OÁng nghieäm TT haønh cho HS - Ñeøn coàn GV phaùt ñoà thí nghieäm - Than cuûi cho töøng nhoùm - Keïp saét - Thìa nhoû, baät löûa , nöôùc saïch HÑ 2: 2. Qui trình thöïc haønh: GV treo tranh giaûng giaûi laàn thöù 1 sau ñoù GV yeâu HS caùc nhoùm quan saùt töøng böôùc GV laøm maãu caàu caùc nhoùm Löu yù: HS phaân bieät nhoùm Noäi dung kieán thöùc 13 Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Noäi dung kieán thöùc 3. Thöïc haønh IV. Ngµy:……../……/07 Phöông phaùp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS tan vaø khoâng tan GV yeâu caàu HS nhìn leân baûng GV vöøa noùi vöøa thao taùc laøm cho hoïc sinh thaáy töøng böôùc HÑ 3: GV phaùt phieáu hoïc taäp HS caùc nhoùm töï giaùc laøm cho caùc nhoùm ñeå HS vöøa thí nghieäm ñoäc laäp moät laøm vöøa ñieàn vaøo phieáu thö kí coù traùch nhieäm ghi laïi keát quaû hoïc taäp HS laøm GV ñi xuoáng caùc Sau khi song caùc nhoùm töï nhoùm kieåm tra vaø uoán giaùc ñaùnh giaù cho ñieåm naén caùc nhoùm chöa laøm chính xaùc Toång keát baøi TH (5- 7phuùt) - HS thu doïn duïng cuï veä sinh - Ghi keát quaû thí nghieäm vaøo vôû BT - GV cho ñaùp aùn ñeå HS töï ñaùnh giaù - GV ñaùnh giaù keát quaû giôø TH cuûa HS + Söï chuaån bò + Thöïc hieän qui trình, an toaøn lao ñoäng, + Keát quaû TH V. Daën doø: Hoïc baøi, traû lôøi caâu hoûi SGK ****************************************************** 14 Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Ngµy ……./……/2007 Tieát 6: CAÙCH SÖÛ DUÏNG VAØ BAÛO QUAÛN CAÙC LOAÏI PHAÂN BOÙN THOÂNG THÖÔØNG I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc : HS hieåu ñöôïc caùch boùn phaân, caùch söû duïng vaø baûo quaûn caùc loaïi phaân boùn thoâng thöôøng 2. Kó naêng : Reøn luyeän kó naêng quan saùt phaân tích 3. Thaùi ñoä : Tieát kieäm vaø baûo veä moâi tröôøng khi söû duïng caùc loaïi phaân boùn II. Chuaån bò. 1. 2. Chuaån bò cuûa giaùo vieân : Phoùng to caùc hình H7, H8, H9, H10. Chuaån bò cuûa hoïc sinh : Ñoïc tröôùc baøi SGK tr/20 III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1. 2. 3. OÅn ñònh lôùp: (1-2 phuùt) Kieåm tra baøi cuõ: Tieát tröôùc TH Vaøo baøi môùi: Noäi dung kieán thöùc 1. Caùch boùn phaân: TK: - Phaân boùn coù theå boùn tröôùc khi gieo troàng (boùn loùt ) vaø boùn trong thôøi gian sinh truôûng vaø phaùt trieån cuûa caây (boùn thuùc) - Coù caùc caùch boùn phaân sau: boùn theo hoác, boùn theo haøng, phun treân laù Phöông phaùp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HÑ 1: GV cho HS nghieân cöùu HS caùc nhoùm nghieân cöùu SGK H7, H8, H9, H10 SGK H7, H8, H9, H10 HS caùc nhoùm laøm vieäc ñoäc laäp ñaïi dieän nhoùm traû lôøi - Ngöôøi ta boùn phaân TK: - Cung caáp chaát dinh nhaèm muïc ñích gì ? - Coù maáy thôøi kì boùn döôõng … phaân? - Theo em theá naøo laø boùn - Coù 2 thôøi kì - Boùn tröôùc khi troàng … loùt? - Theo em theá naøo laø boùn - Laø boùn trong thôøi gian thuùc? - Coù maáy caùch boùn phaân? sinh tröôûng vaø …… GV: moãi caùch boùn ñeàu coù - 4 caùch boùn öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa noù HS hoaøn thaønh phieáu hoïc GV cho HS Quan saùt H7, taäp soá 1 H8, H9, H10 Sau ñoù GV ñöa ra ñaùp aùn ñuùng + Theo hoác ÖÑ:1,9 (NÑ: 15 Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Ngµy:……../……/07 Phöông phaùp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung kieán thöùc 2. Caùch söû duïng caùc loaïi phaân boùn thoâng thöôøng : TK: - Phaân höõu cô, phaân laân duøng boùn loùt - Phaân ñaïm, Kali, hoãn hôïp duøng ñeå boùn thuùc 3. Baûo quaûn caùc loaïi phaân boùn thoâng thöôøng : TK: Ñeå baûo quaûn caùc loaïi phaân boùn caàn phaûi coù caùc bieän phaùp baûo quaûn chu ñaùo nhö - Phaân hoaù hoïc: Khoâng ñeå laãn caùc loaïi phaân vôùi nhau. Ñeå nôi cao raùo thoaùng maùt - Phaân chuoàng uû thaønh ñoáng, duøng buøn ao traùt kín - Ñöïng trong chum, vaïi saønh ñaäy kín hoaëc goùi baèng bao ni loâng IV. 3) + Theo haøng ÖÑ :1,9(NÑ: 3) + Boùn vaõi haøng: ÖÑ : 6,9 (NÑ: 4) + Phun treân laù ÖÑ :1.2.5 (NÑ: 8) HS caùc nhoùm hoaøn thaønh phieáu hoïc taäp thöù 2 döïa HÑ 2: GV cho HS nghieân cöùu treân caâu hoûi gôïi yù SGK sau ñoù phaùt phieáu hoïc taäp soá 2 - Nhöõng ñaëc ñieåm chuû - Boùn loùt yeáu cuûa phaân höõu cô laø gì? - Vôùi ñaëc ñieåm ñoù phaân höûu cô duøng ñeå boùn boùn loùt hay boùn thuùc - Phaân ñaïm, Kali, hoãn - Boùn thuùc hôïp coù ñaëc ñieåm gì? - Vôùi ñaëc ñieåm ñoù phaân kali, hoãn hôïp duøng ñeå boùn - Xaûy ra caùc phaûn öùng gì? HÑ3: GV cho HS ñoïc phaàn 3 SGK - Vì sao ngöôøi ta khoâng ñeå laãn caùc loaïi phaân vôùi nhau? - Ñoái vôùi caùc loaïi phaân hoaù hoïc ñeå ñaûm baûo chaát löôïng ngöôøi ta laøm gì? - Phaân chuoàng baûo quaûn nhö theá naøo? Toång keát baøi (5- 7phuùt): GV cho 1-2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù SGK - Theá naøo laø boùn loùt, boùn thuùc? - Phaân höûu cô vaø phaân chuoàng thöôøng duøng boùn loùt hay boùn thuùc ? Vì sao ? 5 Daën doø:+ Hoïc baøi, traû lôøi caâuhoûi SGK + Ñoïc tröôùc baøi 10 . Mang maãu vaät baép ngoâ, moät loaïi gioáng cuû 16 Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 V. Ngµy ……./……/2007 Daën doø: - Hoïc baøi, traû lôøi caâuhoûi SGK - Ñoïc tröôùc baøi 10 . Mang maãu vaät baép ngoâ, moät loaïi gioáng cuû 17 Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Ngµy:……../……/07 Tieát 7 VAI TROØ CUÛA GIOÁNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP CHOÏN TAÏO GIOÁNG CAÂY TROÀÂNG I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc : HS hieåu ñöôïc vai troø cuûa gioáng vaø phöông phaùp choïn taïo gioáng caây troàâng 2. Kó naêng : Reøn luyeän kó naêng so saùnh phaân tích, toång hôïp 3. Thaùi ñoä : Coù yù thöùc quí troïng, baûo veä caùc gioáng caây troàng quí hieám ôû ñòa phöông II. Chuaån bò. 1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân : Phoùng to caùc hình H11, H12, H13, H14 vaø söu taàm theâm tranh aûnh coù lieân quan. 2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh : Mang maãu vaät baép ngoâ, moät loaïi gioáng cuû III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1. OÅn ñònh lôùp: (1-2 phuùt) 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Theá naøo laø boùn loùt, boùn thuùc? - Phaân höûu cô vaø phaân chuoàng thöôøng duøng boùn loùt hay boùn thuùc ? Vì sao? 3. Vaøo baøi môùi: Nhö chuùng ta ñaû bieát moãi loaïi caây troàng goàm nhieàu gioáng khaùc nhau. Moãi loaïi gioáng mang nhieàu ñaëc ñieåm rieâng bieät. Coù gioáng chòu haïn toát, coù gioáng chòu saâu beänh keùm... Nhöõng tính chaát naøy seõ quyeát ñònh giaù trò cuûa gioáng, naêng suaát , phaåm chaát. Vaäy vai troø cuûa gioáng nhö theá naøo vaø phöông phaùp choïn taïo gioáng ra sao? …… Noäi dung kieán thöùc 1. Vai troø cuûa gioáng caây troàng: TK: Gioáng caây troàng toát coù taùc duïng laøm taêng NS, taêng chaát löôïng noâng saûn, taêng vî vaø thay ñoåi cô caáu caây troàng Phöông phaùp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HÑ 1 GV cho HS nghieân cöùu HS caùc nhoùm laøm vieäc H11, keát hôïp vôùi tranh ñoäc laäp sau ñoù ñaïi dieän caùc nhoùm traû lôøi phoùng to Sau ñoù GV cho HS traû lôøi caâu hoûi a,b,c, vaøo vôû baøi - Taêng naêng suaát taäp - Thay gioáng cuõ baèng - Taêng vuï gieo troàng trong gioáng môùi coù taùc duïng gì? naêm - Söû duïng gioáng ngaén ngaøy coù taùc duïng gì ñeán - Thay ñoåi vuï gieo troàng trong naêm? - Söû duïng gioáng ngaén ngaøy coù aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán cô caáu caây 18 Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Ngµy ……./……/2007 Phöông phaùp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS troàng ? - Laøm taêng naêng suaát, - Qua ñaây em thaáy gioáng taêng chaát löôïng noâng saûn, 2. Tieâu chí cuûa gioáng caây coù vai troø nhö theá naøo ñoái taêng vuï vaø thay ñoåi cô caáu troàng toát: vôùi caây troàng caây troàng. TK: - Sinh tröôûng toát trong ñieàu kieän , khí` haäu ñaát HÑ 2: ñai vaø trình ñoä canh taùc GV cho HS laøm baøi taäp Caù nhaân HS töï nghieân cöùu cuûa ñòa phöông trong SGK vaø choïn ra caùc vaø choïn ( 1,3,4,5) HS khaùc nhaän xeùt - Coù chaát löôïng toát tieâu chí cuûa gioáng toát - Coù NS cao vaø oån ñònh - Choáng chòu ñöôïc saâu GV choát laïi cho HS gi baøi beãnh 3. Phöông phaùp choïn taïo gioáng caây troàng: Noäi dung kieán thöùc HÑ3: a. Phöông phaùp choïn loïc GV cho HS ñoïc phaàn b. Phöông phaùp ñoät bieán thoâng tin SGK vaø quan saùt c. Phöông phaùp nuoâi caáy hình H12, H13, H14 moâ. - Theo em theá naøo laø phöông phaùp choïn loïc ? - Phöông phaùp tieáp theo laø phöông phaùp gì? GV cho HS thaáy ngöôøi ta söû duïng phöông phaùp naøy vôùi caây ngoâ GV choát laïi cho HS ghi baøi - Ngoaøi 2 phöông phaùp treân coøn phöông phaùp naøo khaùc? IV. HS traû lôøi caâu hoûi GV ñaët ra HS nghieân cöùu SGK HS taû lôøi caâu hoûi cuûa GV HS khaùc nhaän xeùt boå sung Toång keát baøi (5- 7phuùt): - GV cho 1-2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù SGK - Gioáng caây troàng coù vai troø nhö theá naøo trong troàng troït? - Theá naøo laø phöông phaùp choïn loïc vaø phöông phaùp gaây ñoät bieán? V. Daën doø: - Hoïc baøi, traû lôøi caâu hoûi SGK 19 Giaùo AÙn Coâng Ngheä 7 Ngµy:……../……/07 - Ñoïc tröôùc baøi 11. 20
- Xem thêm -