Tài liệu Giáo án công nghệ 7 cả năm_cktkn_bộ 12

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 169 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN Trang 1 Tiết 1: Lớp 7A Lớp 7B Lớp 7C ..…./08/2014 ..…./08/2014 ..…./08/2014 Bài 1 : VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT I- Mục tiêu: - Hiểu được vai trò của trồng trọt. - Biết được nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay. - Biết được một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt. II- Chuẩn bị: Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu SGK và SGV. Chuẩn bị của học sinh: - Đọc trước bài 1 SGK. - Tranh ảnh có liên qua đến nội dung bài II- Thiết kế các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên: Hoạt động của học sinh: * Hoạt động 1: Tìm hiểu về vai trò của 15’ trồng trọt trong nền kinh tế - Yêu cầu học sinh quan sát hình 1 SGK? -Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế? Cu ng cấ p lư ơn g th ực, th ực ph ẩm GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN Trang 2 ch o co n ng ườ i, ng uy ên liệ u ch o cô ng ng hiệ p, th ức ăn ch o ch ăn nu ôi và cu ng cấ p nô ng sả n ch o GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN Trang 3 xu ất kh ẩu. GV: - Cây lương thực là cây trồng cho chất bột như: gạo, ngô, khoai… - Cây thực phẩm như: rau, quả… - Em hãy kể tên một số lo ài cây lương thực, thực phẩm ở địa phương. - Cây lương thực: cây ngô, khoai lang, khoai tây. - Cây nguyên liệu cho công nghiệp như: mía, bông, cà fê, chè… - Thực phẩm : xu hào, cải bắp, cà chua, đậu…. Cây công nghiệp: cây mía, sắn. - GV yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK?13’ * Hoạt động 2 : Nhiệm vụ của trồng trọt - Sản xuất nhiều lúa ngô, khoai, sắn là nhiệm vụ của lĩnh vực sản xuất nào? - Sản xuất nhiều lúa, ngô, khoai, sắn là nhiệm vụ của lĩnh vực sản xuất lương thực. - Sản xuất nhiều rau, lạc, vừng là nhiệm vụ của lĩnh vực sản xuất nào? - Sản xuất nhiều rau, lạc, vừng là nhiệm vụ của lĩnh vực sản xuất thực phẩm. - Yêu cầu học sinh tìm hiểu thêm phần SGK. * Hoạt động 3 : Các biện pháp thực 12’ hiện nhiệm vụ trồng trọt - Yêu cầu học sinh đọc phần III SGK. - Khai hoang lấn biển nhằm mục đích gì? - Khai hoang lấn biển nhằm tăng diện tích đất canh tác. - Làm thế nào để tăng vụ trên cùng diện tích đất trồng? - Sử dụng giống ngắn ngày, luân canh c©y trång hợp lý. - Áp dụng đúng biện pháp kỷ thuật trồng trọt cho ta lợi ích gì? - Tăng năng suất gieo trồng -> tăng sản phẩm thu nhập. GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN Trang 4 * Hoạt động 4 : Tổng kết bài học 5’ - GV gọi 1 đến 2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK. - Đánh giá giờ học. - Dặn học sinh về nhà làm các câu hỏi sau bài học. - Đọc trước bài 2 SGK. GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN Trang 5 Nhày soạn: 24 tháng 08 năm 2014 Tiết 2: Nhày dạy: Lớp 7A Lớp 7B Lớp 7C ..…./08/2014 ..…./08/2014 ..…./08/2014 Bài 2 : KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT I- Mục tiêu: - Hiểu được đất là gì? - Biết được vai trò của đất trồng. - Biết được các thành phần của đất trồng. II- Chuẩn bị: Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị của học sinh: - Nghiên cứu nội dung SGK và SGV. - Tranh ảnh liên quan đến bài học. III- Thiết kế các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên: H oạ t độ ng củ a họ c si nh : * Hoạt động 1: Tổ chức ổn định lớp 5’ và kiểm tra bài củ. - Hãy cho biết nhiệm vụ của trồng trọt ở địa phương em hiện nay là gì? * Hoạt động 2 :Tìm hiểu đất trồng 15’ là gì? - Là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất.- Gv yêu cầu HS đọc hiểu mục 1 GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN Trang 6 SGK. - Vậy lớp than đá tơi xốp có phải là đất trồng không? tại sao? - Đất trồng là gì? - Đất trồng khác với đá về điểm gì? - Vậy đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất mà trên đó thực vật có thể sinh sống và sản xuất ra của cải. * Hoạt động 3 : Vai trò của đất 10’ trồng. - Yêu cầu học sinh quan sát H2 SGK. - Trồng cây trong môi trường đất và môi trường nước có điểm gì giống và khác nhau? - Lớp than đá tơi xốp không phải là đất trồng vì trên đó thực vật không sinh sống được. - Đất trồng có độ phì nhiêu, cây sinh trưởng phát triển tốt trên nó. - Giống nhau: Cây đều được cung cấp chất dinh dưỡng, nước, ô xi - Khác nhau : + Đất có khả năng giữ cho cây đứng vững. + Nước không có khả năng giữ cho cây đứng vững. - Vậy đất cung cấp chất dinh dưỡng, ô xi, nước và giữ cho cây đứng vững. * Hoạt động 4 : Thành phần của đất 10’ trồng - Yêu cầu học sinh quan sát hình 1 SGK. - Không khí có chứa các chất khí nào? K hô ng kh í gồ m ô xi, ca cb ôn GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN Trang 7 ic, nit ơ và m ột số kh í kh ác. - Ô xi có vai trò gì đối với cây trồng? - Ô xi giúp cho quá trình hô hấp của cây trồng. - Chất khoáng có chứa lân, kaly…chất hữu cơ có, chất mùn có hàm lượng dinh dưỡng cao giúp cho cây sinh trưởng, phát triển. - Chất khoáng có chứa những thành phần nào? - Vậy đất gồm 3 thành phần: + Khí + Rắn +Lỏng. * Hoạt động 5: Tổng kết bài học - Đánh giá giờ học. GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN 5’ - 1 đến 2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK. - Về nhà làm câu hỏi sau bài học Trang 8 Nhày soạn: 24 tháng 08 năm 2014 Tiết 1: Lớp 7A Nhày dạy: Lớp 7B Lớp 7C ..…./08/2014 ..…./08/2014 ..…./08/2014 Bài 4 : THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN (VÊ TAY) I- Mục tiêu: - Biết cách xác định được thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản - Rèn luyện kỹ năng thực hành, hoạt động nhóm. - Có ý thức cẩn thận và đảm bảo an toàn trong thực hành. II- Chuẩn bị: Chuẩn bị của giáo viên: - Mẩu đất, thước đo, lọ nước. - Bảng chuẩn phân cấp đất. Chuẩn bị của học sinh: - đọc trước bài thực hành - Chuẩn bị 3 mẩu đất: cát, thịt, sét III- Thiết kế các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên: Hoạt động của học sinh: * Hoạt động 1: Tổ chức ổn định lớp 8’ và kiểm tra bài củ. - Ñoä phì nhieâu cuûa ñaát laø gì? - Thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát hình thaønh qua nhöõng caáp haït naøo? Töø caùc caáp haït ñoù chia ñaát thaønh maáy loaïi ñaát chính? * Hoạt động 2 : Dụng cụ, vật liệu và 10’ thiết bị - Học sinh tieán haønh laøm theo. - Giaùo vieân yeâu caàu học sinh ñem ñaát ñaõ chuaån bò ñaët leân baøn. - Học sinh quan saùt . 1 học sinh - Giaùo vieân höôùng daãn laøm thöïc ñoïc vaø 1 học sinh laøm thöïc haønh. haønh. Sau ñoù goïi 1 học sinh ñoïc to vaø 1 học sinh laøm theo lôøi baïn ñoïc ñeå cho caùc baïn khaùc xem. GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN Trang 9 - Yeâu caàu học sinh xem baûng 1: Chuaån phaân caáp ñaát (SGK trang 11) vaø töø ñoù haõy xaùc ñònh loaïi ñaát maø mình veâ ñöôïc laø loaïi ñaát gì. * Hoạt động 3 : Quy trình thực hành - Yeâu caàu học sinh thaûo luaän nhoùm vaø xaùc ñònh maãu cuûa nhoùm mình ñem theo. - GV hướng dẫn học sinh thực hành theo quy trình bốn bước. - Sau ñoù yeâu caàu töøng nhoùm baùo caùo keát quaû cuûa nhoùm mình. - Caùc học sinh xem baûng 1 vaø quan saùt học sinh ñang laøm thöïc haønh xaùc ñònh loaïi ñaát. 25’ - Yeâu caàu học sinh noäp baûng maãu thu hoaïch. Maãu ñaát Traï ng thaùi Loaïi ñaát xaùc ñònh ñaát sau khi veâ Soá 1 ………………………………………………………………. Soá 2 ………………………………………………………………. Soá 3 ………………………………………………………………. - Học sinh tieán haønh thaûo luaän vaø xaùc ñònh. - HS tiến hành thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên - Ñaïi dieän töøng nhoùm baùo caùo kết quả thực hành, nhoùm khaùc boå sung. - Học sinh noäp baûng thu hoaïch cho giaùo vieân. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. * Hoạt động 4 : Củng cố đánh giá 7’ bài thực hành - Giaùo vieân ñaùnh giaù caùc maãu ñaát maø học sinh thöïc haønh. - Nhaän xeùt veà söï chuaån bò maãu vaø thaùi ñoä hoïc taäp cuûa học sinh. - Daën doø: Veà nhaø xem laïi baøi, và chuẩn bị mẫu đất cho bài sau. * Rút kinh nghiệm GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN Trang 10 ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN Trang 11 Nhày soạn: 24 tháng 08 năm 2014 Tiết 4: Nhày dạy: Lớp 7A Lớp 7B Lớp 7C ..…./08/2014 ..…./08/2014 ..…./08/2014 Bài 5 : THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH ĐỘ PH CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU I- Mục tiêu: - Bieát caùch xaùc ñònh PH cuûa ñaát baèng phöông phaùp so maøu. - Reøn luyeän kyõ naêng quan saùt, thöïc haønh vaø thaûo luaän nhoùm. - Coù yù thöùc caån thaän, baûo ñaûm an toaøn trong khi thöïc haønh. II- Chuẩn bị: Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị của học sinh: - 2 maãu ñaát, moät thìa nhoû. - Moät thang maøu pH chuaån, moät loï chaát chæ thò maøu toång hôïp. - đọc trước bài thực hành - Caùc maãu ñaát vaø xem tröôùc baøi thöïc haønh. III- Thiết kế các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên: Hoạt động của học sinh: * Hoạt động 1: Tổ chức ổn định lớp 2’ và kiểm tra bài củ. * Hoạt động 2 : Dụng cụ, vật liệu và 8’ thiết bị - Yeâu caàu 1 học sinh ñoïc to phaàn I SGK trang 12. - Giaùo vieân yeâu caàu học sinh ñem maãu ra vaø hoûi: + Sau khi laáy maãu caùc em ñeå maãu ôû ñaâu? + ÔÛ beân ngoaøi caùc em phaûi ghi gì? - Yeâu caàu học sinh ghi vaøo taäp. * Hoạt động 3 : Quy trình thực hành - Yeâu caàu 1 học sinh ñoïc 3 böôùc GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN - 1 học sinh ñoïc to. - Học sinh ñem maãu ra vaø traû lôøi:  Maãu ñaát ñöôïc ñöïng trong tuùi niloâng hoaëc duøng giaáy saïch goùi laïi.  Beân ngoaøi coù ghi: Maãu ñaát soá…, Ngaøy laáy maãu…, Nôi laáy maãu…, Ngöôøi laáy maãu…, - Học sinh ghi vaøo taäp. 10’ - 1 học sinh ñoïc 3 böôùc thöïc Trang 12 thöïc haønh SGK trang 12, 13. haønh. - Giaùo vieân thöïc haønh maãu cho học - Học sinh quan saùt. sinh xem. - Yeâu caàu 1 học sinh laøm laïi cho caùc - Caùc học sinh khaùc quan saùt baïn baïn khaùc xem. laøm thöïc haønh. - Yeâu caàu học sinh vieát vaøo. - học sinh vieát vaøo vôû. - Học sinh laéng nghe. - Giaùo vieân giaûng theâm: So maøu vôùi thang maøu pH chuaån, chuùng ta phaûi laøm 3 laàn nhö vaäy. Laàn 1 ñeå chaát chæ thò vaøo, sau ñoù so maøu laàn 1, 1 laùt sau tieáp tuïc ñeå chaát chæ thò maøu vaøo vaø so maøu laàn 2, töông töï so maøu laàn 3, moãi laàn so maøu phaûi coù ghi laïi roài laáy pH cuûa 3 laàn so maøu coâng laïi, laáy trung bình coäng laøm pH chuaån, sau ñoù xaùc ñònh loaïi ñaát. * Hoạt động 4 : Thực hành 20’ - Yeâu caàu học sinh chia nhoùm vaø tieán - Học sinh chia nhoùm vaø tieán haønh thöïc haønh. haønh thöïc haønh. - Yeâu caàu học sinh cuûa caùc nhoùm - Học sinh traû lôøi trình baøy caùch thöïc hieän vaø xaùc ñònh loaïi ñaát maø học sinh ñaõ thöïc haønh. (Coù theå cho ñieåm học sinh) - Sau ñoù yeâu caàu học sinh noäp baûng - Học sinh noäp baøi thu hoaïch. thu hoaïch. Maãu ñaát Ñoä pH Ñaát chua, kieàm, trung tính Maãu soá 1. …………………………………………………… ………………………………………………………. - So maøu laàn 1 ………………………………………………….. ………………………………………………………. - So maøu laàn 2 ………………………………………………….. ……………………………………………………… - So maøu laàn 3 ………………………………………………….. ……………………………………………………… Trung bình …………………………………………………… ……………………………………………………… Maãu soá 2. ………………………………………………….. ……………………………………………………… - So maøu laàn 1 ………………………………………………….. …………………………………………………….. - So maøu laàn 2 ………………………………………………….. …………………………………………………….. - So maøu laàn 3 ………………………………………………….. …………………………………………………….. Trung bình ………………………………………………….. …………………………………………………….. * Hoạt động 4 : Củng cố đánh giá 5’ bài thực hành - Caùc học sinh coøn laïi töï ñaùnh giaù maãu ñaát cuûa mình. - Nhaän xeùt veà söï chuaån bò maãu vaø thaùi ñoä thöïc haønh cuûa học sinh. GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN Trang 13 Nhày soạn: 24 tháng 08 năm 2014 Tiết 5: Nhày dạy: Lớp 7A Lớp 7B Lớp 7C ..…./08/2014 ..…./08/2014 ..…./08/2014 Bài 6 : BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT I- Mục tiêu: - Hiểu được vì sao phải sử dụng đất hợp lý. - Biết được các biện pháp thường dùng để cải tạo, bảo vệ đất. II- Chuẩn bị: Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị của học sinh: - Nghiên cứu nội dung SGKvà SGV. - Tranh phóng to hình 3, 4, 5 nếu có Đọ c trư ớc bài 6 S G K, ph iếu họ c tập . III- Thiết kế các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên: Hoạt động của học sinh: * Hoạt động 1 : Ổn định lớp và kiểm 5’ tra bài củ. - Nêu tầm quan trọng của đất đối với đời sống cây trồng? * Hoạt động 2: Vì sao phải sử dụng 15’ đất hợp lý? GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN Trang 14 - GV yêu cầu học sinh đọc mục 1 SGK. - Vì sao phải sử dụng đất hợp lý? - Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng trọt có hạn. Vì vậy phải sử dụng đất một cách hợp lý. - Thâm canh tăng vụ trên cùng diện tích đất có tác dụng gì? - Thâm canh tăng vụ là không để đất trồng trong thời gian giữa hai vụ thu hoạch, nhằm tăng lượng sản phẩm thu được. - Trồng cây phù hợp với đất có tác dụng gì? - Trồng cây phù hợp với đất giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao. - GV hướng dẫn HS hoàn thành phiếu học tập theo bảng sau: Biện pháp sử dụng đất Mục đích - Thâm canh tăng vụ - Không bỏ đất hoang. - Chọn cây trồng phù hợp với đất. - Vừa sử dụng đất vừa cải tạo. * Hoạt động 3: Biện pháp cải tạo và 17’ bảo vệ đất. - Ở nước ta diện tích đất canh tác bị thoái hoá nhanh.Vì thế cần cải tạo đất theo các phương pháp sau: - Học sinh hoàn thành phiếu học tập theo hướng dẫn của GV. - Mục đích của biện pháp cày sâu, bừa kỹ, bón phân hữu cơ là gì? - Tăng bề dày đất canh tác, áp dụng cho đất mỏng, nghèo dinh dưỡng. - Mục đích của biện pháp làm ruộng bậc thang là gì? - Hạn chế dòng nước chảy, hạn chế xói mòn, rửa trôi, thường áp dụng cho vùng đất dốc, đồi núi. - Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phiên xanh nhằm mục đích gì? - Tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn, rửa trôi, áp dụng cho vùng đất dốc và những nơi cần cải tạo. - Biện pháp bón phân bổ sung…? GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN Trang 15 Bổ su ng ch ất di nh dư ỡn g ch o đất th ườ ng áp dụ ng ch o vù ng đất ph èn. - Cày nông, bừa sục * Hoạt động 4 : Tổng kết bài học - Tổng kết, đánh giá giờ học theo mục tiêu bài. - Giữ nước liên tục, thay thế thường xuyên. 5’ - 1 đến 2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK. - Về nhà làm câu hỏi sau bài học. ……………………………………… ……………………………………… …… ……………………………………… ……………………………………… …… * Rút kinh nghiệm: GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN Trang 16 GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN Trang 17 Nhày soạn: 24 tháng 08 năm 2014 Nhày dạy: Lớp 7A Lớp 7B Lớp 7C Tiết 6: ..…./08/2014 ..…./08/2014 ..…./08/2014 Bài 7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT I- Mục tiêu: - Biết được các loại phân bón thường dung và tác dụng của phân bón đối với cây trồng. - Có ý thức tận dụng các sản phẩm phụ để làm phân bón. II- Chuẩn bị: Chuẩn bị của giáo viên Chuẩn bị của học sinh - Đọc trước nội dung bài học.Nghiên cứu nội dung SGK và SGV - Tranh phóng to hình 6 nếu có III- Thiết kế các hoạt động dạy học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1 : Tổ chức ổn định lớp 5’ và kiểm tra bài cũ - Vì sao phải cải tạo đất? * Hoạt động 2: Phân bón là gì? 17’ - GV yêu cầu HS đọc mục I SGK - Vậy phân bón là gì? - Phân bón là thức ăn do con người bổ sung cho cây trồng. - Thành phần của phân bón bao gồm những gì? - Trong phân bón có chứa nhiều chất dinh dưỡng cấn thiết cho cây trồng như: Đạm (N), lân (P), kali (K). - Ngoài các thành phần trên phân bón có các nguyên tố vi lượng. - Phân bón được chia làm bao nhiêu nhóm chính? Là những nhóm nào? - Phân bón được chia làm ba nhóm chính : + Phân hữu cơ + Phân hoá học GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN Trang 18 + Phân vi sinh. - Em hãy kể tên các loại phân thuộc nhóm chính đó? - Học sinh dựa vào sơ đồ 2 kể tên các loại phân. - GV yêu cầu học sinh hoàn thành mẫu bảng 2 SGK. - Các nhóm hoàn thành vào vở và 1 em lên bảng thực hiện. * Hoạt động 3 : Tác dụng của phân bón 15’ - Phân bón có ảnh hưởng thế nào đến đất, năng suất và chất lượng nông sản? - Phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm cho đất tơi xốp  cung cấp nguồn dinh dưỡng vào đất. - GV yêu cầu HS quan sát hình 6.1 và đọc các thông tin SGK. - Tăng năng suất cây trồng. - Tăng chất lượng nông sản. - GV giải thích lại cho HS dựa vào hình 6 SGK làm sáng tỏ ý nghĩa nêu trên. * Hoạt động 4 : Tổng kết bài học 8’ - Gọi 1 đến 2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK. - HS đọc phần ghi nhớ và phần có thể em chưa biết SGK. - Hướng dẫn HS làm câu hỏi sau bài học. Về nhà đọc trước bài 8 SGK. * Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN Trang 19 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN Trang 20
- Xem thêm -