Tài liệu Giáo án công nghệ 7 cả năm_cktkn_bộ 10

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaùo aùn: Coâng Ngheä 7 Giaùo vieân: Tieát 1 : VAI TROØ VAØ NHIEÄM VUÏ CUÛA TROÀNG TROÏT I .MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: -Hieåu ñöôïc vai troø cuûa troàng troït -Bieát ñöôïc nhieâm vuï cuûa troàng troït vaø moät soá bieän phaùp thöïc hieän -Coù höùng thuù trong hoïc taâp Kyõ Thuaät Noâng Nghieäp vaø coi troïng saûn xuaát troàn troït II .CHUAÅN BÒ: -Nghieân cöùu SGK -Ñoïc theâm veà caùc tö lieäu nhieäm vuï cuûa noân nghieäp trong giai ñoaïn môùi -Tranh aûnh coù lieân quan ñeán noäi dung baøi hoïc III .TIEÁN HAØNH: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi hoïc - Nöôùc ta laø nöôùc noâng nghieäp vôùi 76% daân soá soáng ôû noâng thoân,70% lao ñoäng laøm vieïc trong noâng nghieäp vaø kinh teá noâng thoân.Vì vaäy troàng troït coù vai troø ñaëc bieät quan troïng trong neàn kinh teá quoác daân.Vai troø cuûa troàng troït trong neàn kinh teá laø gì? Baøi hoïc naøy seõ giuùp ta traû lôøi caâu hoûi ñoù. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu vai troø cuûa troàng troït trong neàn kinh teá - Giôùi thieäu hình 1(sgk) - GV :em haõy quan saùt hình veõ vaø traû lôøi caâu hoûi: Troàng toït coù vai troø gì trong neàn kinh teá ? Hoaëc: Vai troø thöù nhaát cuûa troàng troït laø gì? Vai troø thöù 2,3,4 cuûa troàng troït laø gì? - HS: Thaûo luaän, traû lôøi caâu hoûi cuûa G (Cung caáp tö TL,TP,Nguyeân lieäu cho CN,thöùc aên cho chaên nuoâi,cung caáp noâng saûn xuaát khaåu) - GV:Theá naøo laø caây LT,TP,CN ? -HS: Thaûo luaän, traû lôøi caâu hoûi cho G. - Vai troø cuûa troàng troït laø :cung caáp löông thöïc ,thöïc phaåm cho con ngöôøi,nguyeân lieäu cho coâng nghieäp,thöùc aên gia suùc cho chaên nuoâi,cung caáp noâng saûn xuaát khaåu - Caây löông thöïc laø caây troàng cho chaát boät Vd: Gaïo ,ngo, khoai, saén - Caây thöïc phaåm: rau quaû aên keøm vôùi thöùc aên cô baûn laø löông thöïc. - Caây coâng nghieäp: mía, boâng, caø pheâ, cheø… Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu nhieäm vuï cuûa troàng troït hieän nay - GV:saûn xuaát nhieàu luùa, ngo,â khoai, saén. Laø nhieäm vuï cuûa lónh vöïc saûn xuaát naøo - HS: Thaûo luaän, traû lôøi - GV:Troàng caây rau, ñaäu, vöøng, laïc laø nhieäm vuï cuûa lónh vöïc saûn xuaát naøo? - HS: Thaûo luaän traû lôøi - Saûn xuaát nhieàu luùa,ngoâ, khoai,saén ñeå ñuû aênvaø döï tröõ. - Troàng rau ñaäu meø…. Laøm thöùc aên Tröôøng THCS Ngaøy daïy: Giaùo aùn: Coâng Ngheä 7 Giaùo vieân: - Troàng mía cung caáp nguyeân lieäu cho nhaø maùy ñöôøng… - Troàng caây ñaëc saûn: cheø Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu caùc bieän phaùp thöïc hieän nhieäm vuï cuûa ngaønh troàng troït - GV: Muïc ñích cuûa vieäc aùp duïng caùc bieän phaùp kó thuaät tieân tieán laø gì? - HS: Thaûo luaän, traû lôøi -Taêng naêng suaát caây troàng Hoaït ñoäng 5: Toång keát baøi hoïc - GV: Goïi 1,2 hoïc sinh ñoïc phaàn “ ghi nhôù”- ñaùnh giaù baøi hoïc – Chuaån bò T2/sgk Tröôøng THCS Ngaøy daïy: Giaùo aùn: Coâng Ngheä 7 Giaùo vieân: Tieát 3: MOÄT SOÁ TÍNH CHAÁT CUÛA ÑAÁT TROÀNG I.MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - Hieåu ñöôïc thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát laø gì.Theá naøo laø ñaát chua, ñaát kieàm,trung tính.Vì sao ñaát giöõ ñöôïc nöôùc vaø chaát dinh döôõng.Theá naøo laø ñoä phì nhieâu cuûa ñaát. - Coù yù thöùc baûo veä,duy trì vaø naâng cao ñoä phì nhieâu cuûa ñaát. II.CHUAÅN BÒ: - Nghieân cöùu SGK - Ñoïc theâm giaùo trình Troàng Troït taäp 1- thoå nhöôõng noâng hoaù,NXB Giaùo Duïc - Tranh aûnh coù lieân quan ñeå minh hoaï baøi hoïc III. TIEÁN HAØNH: Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi hoïc - Ña soá caây troàng noâng nghieäp soáng va øphaùt trieån treân ñaát.Thaønh phaàn vaø tính chaát cuûa ñaát aûnh höôûng ñeán naêng suaát vaø chaát löôïng noâng saûn.Muoán söû duïng ñaát hôïp lyù caàn phaûi bieát ñöôïc caùc ñaëc ñieåm vaø tính chaát cuûa ñaát. Hoaït ñoäng 2: Laøm roõ khaùi nieäm thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát. - GV:Phaàn raén cuûa ñất goàm nhöõng thaønh phaàn naøo? - HS:Thaûo luaän, traû lôøi - GV giaûng cho HS: Thaønh phaàn khoaùng cuûa ñaát goàm: haït caùt, limon,seùt - Tyû leä caùc haït naøy trong ñaát goïi laø thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát. - YÙ nghóa thöïc teá cuûa vieäc xaùc ñònh, thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát laø gì? -HS: döïa vaøo thoâng tin SGK ñeå traû lôøi. - Phaàn raén goàm: voâ cô, höõu cô -Döïa vaøo thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaátù maø chia ñaát ra thaønh 3 loaïi: + ñaát caùt + ñaát thòt + ñaát seùt Hoaït ñoäng 3: Phaân bieät theá naøo laø ñoä chua, ñoä kieàm cuûa ñaát? -GV: y/c Hs ñoïc SGK -Ñoä PH duøng ñeå ño caùi gì? Trò soá PH dao ñoäng trong phaïm vi naøo? Vôùi caùc giaù trò naøo cuûa PH thì ñaát ñöôïc goïi laø chua,kieàm, trung tính. -Ñoä PH duøng ñeå ño ñoä chua, ñoä kieàm cuûa ñaát. PH < 6,5 : ñaát chua PH = 6,5 – 7,5 : trung tính PH > 7,5 : ñaát kieàm Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu khaû naêng giöõa nöôùc vaø chaát dinh döôõng. -GV höôùng daãn cho HS ñoïc muïc III SGK - Vì sao ñaát giöõ ñöôïc nöôùc va øchaát dinh döôõng - HS thaûo luaän traû lôøi Tröôøng THCS -Ñaát giöõ ñöôïc nöôùc vaø chaát dinh döoõng laø nhôø caùc haït caùt, limon,seùt vaø chaát muøn. Ngaøy daïy: Giaùo aùn: Coâng Ngheä 7 Giaùo vieân: Hoat ñoäng 5: Tìm hieåu ñoä phì nhieâu cuûa ñaát. -GV: ñaát thieáu nöôùc, chaát dinh döôõng caây troàng phaùt trieån nhu theá naøo? -HS : Thaûo luaän, traû lôøi. -Ñoä phì nhieâu cuûa ñaát laø: khaû naêng cuûa ñaát cho caây troàng coù naêng suaát cao.Goàm caùc ñieàu kieän: + Phì nhieâu +Thôøi tieát thuaän lôïi +Gioáng toát +Chaêm soùc toát. -GV: Goïi 1,2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù -Neâu caâu hoûi cuûng coá - Daën doø + Traû lôøi caâu hoûi cuoái baøi +Ñoïc tröôùc baøi 4 SGK. +Chuaån bò 3 maãu ñaát,loï ñöïng nöôùc caát…. Tröôøng THCS Ngaøy daïy: Giaùo aùn: Coâng Ngheä 7 Giaùo vieân: Tieát 4: THÖÏC HAØNH: XAÙC ÑÒNH THAØNH PHAÀN CÔ GIÔÙI CUÛA ÑAÁT BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP ÑÔN GIAÛN I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - Xaùc ñònh ñöôïc thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát baèng phöông phaùp veâ tay. - Reøn luyeän kyõ naêng quan saùt, thöïc haønh. - Coù yù thöùc lao ñoäng caån thaän, chính xaùc. II. CHUAÅN BÒ: - Nghieân cöùu SGK. - GV laøm thöû vaøi laàn cho quen caùc thao taùc. - Chuaån bò moät soá oáng huùt nöôùc ñeà phoøng tröôøng hôïp HS khoâng mang hoaëc bò rôi maát. III. TIEÁN HAØNH: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi hoïc - Yeâu caàu HS phaûi bieát xaùc ñònh thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát baèng caùch veâ tay. Veà traät töï, veä sinh: phaûi goïn gaøng, ngaên naép, saïch seõ, khoâng laøm maát traät töï laøm aûnh höôûng ñeán giôø hoïc cuûa caùc lôùp beân caïnh. - Neâu noäi quy, quy taéc an toaøn lao ñoäng vaø veä sinh moâi tröôøng. Nhaéc HS khi thöïc haønh phaûi thaån caän, khoâng ñeå ñaát vaø nöôùc vöông ra baøn gheá, saùch vôû, quaàn aùo. - Giôùi thieäu quy trình, sau ñoù goïi 1, 2 HS nhaéc laïi. Hoaït ñoäng 2: Toå chöùc thöïc haønh - Kieåm tra duïng cuï vaø maãu ñaát cuûa hoïc sinh. - Phaân coâng coâng vieäc cho HS. Hoaït ñoäng 3: Thöïc hieän quy trình - Böôùc 1: GV thao taùc maãu, HS quan saùt - Böôùc 2: HS thao taùc, GV quan saùt, nhaéc nhôû HS caån thaän khi cho nöôùc vaøo ñaát (Böôùc 2 trong quaù trình thöïc haønh – SGK) Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû. - HS thu doïn duïng cuï, maãu ñaát, doïn veä sinh nôi mình thöïc haønh. - HS töï ñaùnh giaù, xeáp loaïi maãu ñaát cuûa mình thuoäc loaïi ñaát naøo? (Ñaát caùt, ñaát thòt, ñaát seùt) - GV ñaùnh giaù keát quaû thöïc haønh cuûa HS vaø ñaùnh giaù, nhaän xeùt giôø hoïc veà: + Chuaån bò cuûa HS (Toát, ñaït, chöa ñaït) + Thöïc hieän quy trình (Ñuùng, chöa ñuùng) + Veà an toaøn lao ñoäng, veä sinh moâi tröôøng (Toát, ñaït, chöa ñaït yeâu caàu) + Ñaùnh giaù cho ñieåm thöïc haønh. Hoaït ñoäng 5: Höôùng daãn HS chuaån bò baøi sau. - Ñoïc tröôùc baøi 5 vaø chuaån bò duïng cuï maãu ñaát thöïc haønh. - OÂn laïi phaàn II baøi 3: Ñoä chua, kieàm cuûa ñaát. Tröôøng THCS Ngaøy daïy: Giaùo aùn: Coâng Ngheä 7 Giaùo vieân: Tieát 5: THÖÏC HAØNH: XAÙC ÑÒNH ÑOÄ PH CUÛA ÑAÁT BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP SO MAØU. I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - Xaùc ñònh ñöôïc ñoä PH cuûa ñaát troàng baèng phöông phaùp so maøu. - Coù kyõ naêng quan saùt, thöïc haønh, vaø yù thöùc lao ñoäng chính xaùc, caån thaän. II. CHUAÅN BÒ: - Nghieân cöùu SGK - GV laøm thöû vaøi laàn cho quen thao taùc. - Maãu ñaát HS töï chuaån bò. - GV chuaån bò cho moãi baøn moät loï chæ thò maøu toång hôïp, 1 thang maøu chuaån, 1 thìa nhoû maøu traéng. III. TIEÁN HAØNH: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu vaø thöïc haønh - HS: phaûi bieát caùch xaùc ñònh PH cuûa ñaát baèng phöông phaùp so maøu ñôn giaûn. - Veà traät töï, an toaøn khi veä sinh: goïn gaøng, ngaên naép, saïch seõ, khoâng laøm maát traät töï, aûnh höôûng ñeán giôø hoïc cuûa lôùp khaùc. - Sau khi laøm xong goùi goïn maãu ñaát ñeå vaøo nôi quy ñònh. Cuoái giôø hoïc tröïc nhaät saïch seõ, thu doïn vaø ñoå vaøo hoá raùc. - Giôùi thieäu quy trình thöïc haønh trong SGK sau ñoù goïi 1, 2 HS nhaéc laïi. Hoaït ñoäng 2: Toå chöùc thöïc haønh, kieåm tra duïng cuï maãu ñaát cuûa HS. Hoaït ñoäng 3: Thöïc hieän quy trình. - Böôùc 1: GV thao taùc maãu 1 laàn, HS quan saùt. - Böôùc 2: HS thao taùc, GV quan saùt vaø nhaéc nhôû HS cho caùc chæ thò maøu toång hôïp vaøo ñaát ñuùng nhö quy trình. (Böôùc 2 – SGK). Chôø ñuû 1 phuùt, sau ñoù tieán haønh so maøu ngay (Böôùc 3 SGK). Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû - HS thu doïn duïng cuï, maãu ñaát, doïn veä sinh khu vöïc thöïc haønh. HS töï ñaùnh giaù keát quaû thöïc haønh cuûa mình xem ñaát thuoäc loaïi naøo? (Chua, kieàm hay trung tính) - GV: ñaùnh giaù cho ñieåm. - GV: Ñaùnh giaù, nhaän xeùt giôø thöïc haønh veà: + Söï chuaån bò cuûa HS + Thöïc hieän quaù trình + An toaøn lao ñoäng vaø veä sinh moâi tröôøng + Keát quaû thöïc haønh Hoaït ñoäng 5: Höôùng daãn HS chuaån bò baøi sau - Ñoïc tröôùc baøi sau SGK - Tìm hieåu caùc bieän phaùp söû duïng, caûi taïo vaø baûo veä ñaát ôû ñòa phöông. Tröôøng THCS Ngaøy daïy: Giaùo aùn: Coâng Ngheä 7 Giaùo vieân: Tieát 6: BIEÄN PHAÙP SÖÛ DUÏNG CAÛI TAÏO VAØ BAÛO VEÄ ÑAÁT I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: -Hieåu ñöôïc vì sao phaûi söû duïng ñaát hôïp lí. Bieát caùc bieän phaùp caûi taïo vaø baûo veä ñaát. -Coù yù thöùc chaêm soùc, baûo veä taøi nguyeân moâi tröôøng ñaát. II. CHUAÅN BÒ: -Tranh veõ vaø aûnh coù lieân quan ñeán baøi hoïc. -Baêng hình coù lieân quan ñeán vaán ñeà söû duïng, baûo veä vaø caûi taïo ñaát. III.TIEÁN HAØNH: A.Baøi cuõ. B.Baøi môùi. Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi hoïc: - Ñaây laø taøi nguyeân quyù cuûa quoác gia, laø cô sô cuûa saûn xuaát noâng, laâm nghieäp.Vì vaäy chuùng ta phaûi bieát caùch söû duïng, caûi taïo vaø baûo veä ñaát. Baøi hoïc naøy giuùp caùc em hieåu:söû duïng ñaát nhö theá naøo laø hôïp lí; Coù nhöõng bieän phaùp naøo ñeå caûi taïo, baûo veä ñaát? Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu taïi sao phaûi söû duïng ñaát moät caùch hôïp lí? -Vì sao phaûi söû duïng ñaát moät caùc hôïp lí? 1.Vì sao phaûi söû duïng ñaát hôïp lí? -Do nhu caàu löông thöïc, thöïc phaåm ngaøy caøng taêng maø dieän tích ñaát troàng coù haïn, vì vaäy phaûi söû duïng ñaát moät caùch hôïp lí -GV: laàn löôït neâu caâu hoûi ñeå daãn daét hoïc 2. Bieän phaùp caûi taïo vaø baûo veä ñaát. sinh tìm hieåu muïc ñích cuûa caùc bieän phaùp Muïc ñích söû duïng ñaát neâu trong SGK. Bieän phaùp söû duïng ñaát -Thaâm canh taêng vuï treân ñôn vò dieän tích coù taùc duïng gì?Taùc duïng nhö theá naøo ñeán -Taêng löôïng saûn . -Caây sinh tröôûng, phaùt trieån toát daãn ñeán cho naêng löôïng saûn phaåm thu ñöôïc? -Troàng caây phuø hôïp vôùi ñaát coù taùc duïng suaát cao. nhö theá naøo ñoái vôùi sinh tröôûng, phaùt -Taän duïng toái ña dieän tích ñaùt troàng, taêng saûn phaåm. trieån vaø naêng suaát caây troàng. -Sôùm coù thu hoaïch vaø ñaát ñöôïc caûi taïo nhôø laøm ñaát, -GV : xem phaàn vd SGK/25 boùn phaân, töôùi nöôùc,… -Thaâm canh taêng vuï. -Khoâng boû ñaát hoang. -Choïn caây troàng phuø hôïp vôùi ñaát. -Vöøa söû duïng ñaát, vöøa caûi taïo. Hoaït ñoäng3 : Giôùi thieäu moät soá bieän phaùp caûi taïo vaø baûo veä ñaát: - GV: Giôùi thieäu cho HS moät soá loaïi ñaát *Bieän phaùp caûi taïo ñaát. Tröôøng THCS Ngaøy daïy: Giaùo aùn: Coâng Ngheä 7 Giaùo vieân: caàn caûi taïo ôû nöôùc ta SGK/25. -Bieän phaùp caøy saâu, böøa kó, boùn phaân höõu cô laø gì? Muïc ñích. - Bieän phaùp naøy aùp duïng cho loaïi ñaát naøo ? - GV: Phaân tích cho Hs hieåu nhö SGK/25. -Caøy saâu, böøa kó, boùn phaân höõu cô -Laøm ruoäng baäc thang. -Troàng xen caây noâng nghieäp giöõa caùc baêng caây phaân xanh. -Caøy noâng,böøa suïc, thay nöôùc thöôõng xuyeân, giöõ ñöôïc nöôùc lieân tuïc. - Boùn voâi. * Muïch ñích. -Taêng beà daøy ñaát troàng. -Haïn cheá ñöôøng nöôùc chaûy, choáng soùi moøn, röûa troâi. -Taêng ñoä che phuû cuûa ñaát. Haïn cheá xoùi moøn, röûa troâi. -Khoâng xôùi ñaát pheàn ôû döôùi, hoaø tan chaát pheøn trong nöôùc, taïo moâi tröông` yeám khí laøm hôïp chaát chöùa S-> H2SO4, xoå pheøn. -Taêng ñoä PH. *Aùp duïng cho ñaát. -Ñaát coù taàng ñaát canh taùc moûng, ngheøo dinh döôõng. -Ñaát doác (ñoài nuùi) -Doác, ñaát ñeå caûi taïo. - Ñaát pheøn. -Ñaát chua. Hoaït ñoäng 4: toång keát baøi hoïc -Goïi 1,2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù. -Traû lôøi 3 caâu hoûi cuûa SGK. Vd.1,Taïi sao phaûi caûi taïo ñaát. IV. DAËN DOØ: -Hoïc baøi, laøm baøi sgk/14,15. -Chuaån bò thaønh phaàn “Taùc duïng cuûa phaân boùn trong troàng troït”. Tröôøng THCS Ngaøy daïy: Giaùo aùn: Coâng Ngheä 7 Giaùo vieân: Tieát 7. TAÙC DUÏNG CUÛA PHAÂN BOÙN TRONG TROÀNG TROÏT. I.MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: -Bieát ñöôïc caùc loaïi phaân boùn thöôøng duøng vaø tacd duïng cuûa phaân boùn ñoái vôùi ñaát,caây troàng. -Coù yù thöùc taän duïng caùc saûn phaåm phuï(thaân, caønh, laù), caây hoang daïi ñeå laøm phaân boùn. II.CHUAÅN BÒ: - Tranh veõ coù lieân quan ñeán baøi hoïc. III.TIEÁN HAØNH. A.Baøi cuõ: 1,Taïi sao phaûi söû duïng ñaát moät caùc hôïp lí?Neâu caùc bieän phaùp söû duïgn ñaát vaø muïc ñích? 2,Taïi sao phaûi baûo veä vaø caûi taïo ñaát troàng?Neâu caác bieân. Phaùp caûi taïo ñaát vaø muïc ñích.Aùp duïng cho loaïi ñaát naøo? B.Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi hoïc. - Coù caâu “nhaát nöôùc, nhì phaân, tam caàn, töù gioáng”.Caâu tuïc ngöõ naøy phaàn naøo noùi leân taám quan troïng cuûa phaân boùn trong troàng troït. Baøi hcoï naøy giuùp ta hieåu phaân boùn coù taùc duïng gì cho saûn xuaát noâng nghieäp. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu khaùi nieäm veà phaân boùn. -GV: Yeâu caàu HS ñoïc SGK roài neâu caâu hoûi ñeå HS traû lôøi. -Phaân boùn laø gì? -Coù nhöõng nhoùm phaân boùn naøo? -Trong nhoùm phaân höõu cô goàm coù nhöõng loaïi naøo?Neâu nguoàn goác cuûa 6 loaïi phaân höõu cô (SGK)? -trong nhoùm phaân hoaù hoïc coù nhöõng loaïi phaân naøo? Phaân ña nguyeân toá vaø phaân vi löôïng laø loaïi phaân nhö theá naøo? Coù loaïi phaân: ñaïm, laân, kali coù chöùa nguyeân toá naøo? Laøm baøi taäp SGK (Xeáp caùc loaïi phaân cho ñuùng coät) * Phaân boùn laø gì? -Phaân boùn laø “thöùc aên” do con ngöôøi boå sung cho caây troàng. -Phaân boùn ñöôïc chia laøm 3 nhoùm. +Phaân hoaù hoïc: 6 loaïi (sgk) +Phaân höõu cô: 5 loaïi (sgk) +Phaân vi sinh :2 loaïi(sgk) * Baøi taäp. + Phaân höõu cô: a, b, e, g, k, l, m. +Phaân hoaù hoïc :c, d, h, n. +Phaân vi sinh: i Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu taùc duïng cuûa phaân boùn. - Phaân boùn coù aûnh höôûng theá naøo ñeán ñaát, naêng suaát caây troàng vaø chaát löôïng noâng saûn? (Döïa vaøo hình veõ 6/17. -Boùn phaân khoâng hôïp lí nhö: quaù lieàu löôïng, sai chuûng loai, khoâng caân ñoái giöõa caùc loaïi Tröôøng THCS * Taùc duïng cuûa phaân boùn: -Phaân boùn laøm taêng ñoä phì nhieâu cuûa ñaát, laøm taêng naêng suaát caây troàng vaø chaát löôïng noâng saûn. -Boùn phaân quaù lieàu löôïng, sai chuûng loaïi, khoâgn Ngaøy daïy: Giaùo aùn: Coâng Ngheä 7 phaân thì naêng suaát caây troàng nhö theá naøo? Giaùo vieân: caân ñoái giöõa caùc loaïi phaân thì naêng suaát caây troàng khoâng nhöõng khoâng taêng maø coøn giaûm. Vd: Boùn quaù nhieàu ñaïm, caây luùa deã bò loáp, ñoå, cho nhieàu haït leùp neân naêng suaát thaáp. Hoaït ñoäng 4: Toång keát baøi hoïc. -Goïi 1,2 hoïc sinh ñoïc phaàn ghi nhôù. -Neâu caâu hoûi cuûng coá. -Yeâu caàu hocï sinh ñoïc phaàn “ Coù theå em chöa bieát” IV.DAÊN DOØ: -Traû lôøi caâu hoûi ôû cuoái baøi hoïc vaø chuaån bò tieát 8 “Thöïc Haønh”. -Chuaån bò vaät maãu tieát 8 : Than cuûi, thìa nhoû, dieâm, nöôùc saïch, keïp saét gaép than,….. Tröôøng THCS Ngaøy daïy: Giaùo aùn: Coâng Ngheä 7 Giaùo vieân: Tieát 8: THÖÏC HAØNH: NHAÄN BIEÁT MOÄT SOÁ LOAÏI PHAÂN HOAÙ HOÏC THOÂNG THÖÔØNG. I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: - Phaân bieät ñöôïc moät soá loaïi phaân boùn thoâng thöôøng. - Reøn luyeän kó naêng quan saùt, phaân tích vaø y’ thöùc ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng vaø baûo veä moâi tröôøng. II. CHUAÅN BÒ: -Maãu nhoùm : 4-5 maãu phaân boùn. -2 oáng nghieäm. -1 ñeøn coàn vaø ñeøn ñoát. -Keïp gaép than, dieâm. * Nghieân cöùu SGK; GV laøm thöû 1 vaøi laàn cho quen thao taùc. III. TIEÁN HAØNH: A.Baøi cuõ: 1, Phaân boùn laø gì? Keå teân 3 nhoùm phaân chính? Keå teân caùc loaïi phaân cuûa 3 nhoùm treân. 2, Neâu nguoàn goác caùc loaïi phaân höõu cô? Xeáp caùc loaïi phaân vaøo cho ñuùng nhoùm? Coù 4 loaïi phaân: Ure, NPK, Ñôamon, Phoâtphat, Supe laân. Haõy chæ ra ñaâu laø phaân ña nguyeân toá. B. Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi thöïc haønh. -GV gioùi thieäu quy trình thöïc haønh. -Goïi 1,2 HS nhaéc laïi. Hoaït ñoäng 2 :Toå chöùc thöïc haønh. -Kieåm tra duïng cuï cuûa HS: than cuûi, keïp gaép than, thìa, dieâm, nöôùc caát….. -Chia nhoùm thöïc haønh vaø phaân chia maãu phaân boùn cho caùc nhoùm thöc haønh. Hoat ñoäng 3 : Thöïc haønh quy trình. - Böôùc1 : GV thao taùc maãu,HS quan saùt. -Böôùc 2: Hs thao taùc, GV quan saùt, nhaéc nhôû giuùp HS thöïc hieän caùc thao taùc ñoù. Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû. -HS thu doïn duïng cuï, laøm veä sinh nôi mình thöïc haønh. -Ghi keát quaû thöïc haønh vaøo vôû theo baûn maãu SGK. -GV cho HS ñaùp aùn keát quaû thöïc haønh. -GV ñaùnh giaù, nhaän xeùt theo 3 yù: +Söï chuaån bò. +Thöïc hieän quy trình, an toaøn lao ñoäng, veä sinh moâi tröôøng. +Keát quaû thöïc haønh. IV. DAÊN DOØ: -Chuaån bò baøi sau T9 “Caùch söû duïng, baûo quaûn caùc loaïi phaân boùn thoâng thöôøng”. Tröôøng THCS Ngaøy daïy: Giaùo aùn: Coâng Ngheä 7 Giaùo vieân: Tieát 9. CAÙCH SÖÛ DUÏNG VAØ BAÛO QUAÛN CAÙC LOAÏI PHAÂN BOÙN THOÂNG THÖÔØNG. I.MUÏC ÑÍCH BAØI HOÏC: -Hieåu ñöôïc caùc caùch boùn phaân, caùch söû duïng vaø baûo quaûn caùc loaïi phaân boùn thöôøng duøng. - Coù yù thöùc tieát kieäm vaø baûo veä moâi tröôøng khi söû duïng phaân boùn. II. CHUAÅN BÒ: - Phoùng to caùc hình 7, 8, 9, 10 SGK vaø söu taàm caùc tranh aûnh khaùc minh hoaï caùch boùn phaân. III. TIEÁN HAØNH: A. Baøi cuõ: B. Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi hoïc - Hoïc caùch söû duïng caùc loaïi phaân boùn sao cho coù theå thu ñöôïc naêng suaát caây troàng cao, chaát löôïng noâng saûn toát vaø tieát kieäm ñöôïc phaân boùn. Baøi hoïc naøy giuùp chuùng ta ñieàu naøy. Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu moät soá caùch boùn phaân. - Caên cöù vaøo thôøi kyø boùn, ngöôøi ta chia laøm maáy caùch boùn phaân? - Theá naøo laø boùn loùt? - Theá naøo laø boùn thuùc? - Caên cöù vaøo hình thöùc boùn, ngöôøi ta chia laøm maáy caùch boùn phaân? - Laø nhöõng caùch naøo? * GV thoâng baùo moãi caùch boùn ñeàu coù öu vaø nhöôïc ñieåm rieâng * GV gôïi yù caùch boùn vaõi (boùn tröïc tieáp vaøo ñaát) thì boùn ñöôïc moät löôïng phaân lôùn nhöng bò ñaát giöõ chaët, chuyeån thaønh daïng khoù tan, bò nöôùc röûa troâi, gaây laõng phí, … * Cho HS quan saùt vaø ñaët teân caùch boùn. * Tìm öu, nhöôïc ñieåm cuûa 4 caùch treân. Baûng phaân tích: * Caên cöù vaøo thôøi kyø boùn, ngöôøi ta chia ra 2 caùch boùn: boùn loùt vaø boùn thuùc. 1. Boùn loùt: laø boùn phaân vaøo ñaát tröôùc khi gieo troàng. Boùn loùt nhaèm cung caáp chaát dinh döôõng cho caây con ngay khi noù môùi moïc, môùi beùn reã. 2. Boùn thuùc: laø boùn phaân trong thôøi gian sinh tröôûng cuûa caây. Boùn thuùc nhaèm ñaùp öùng nhu caàu dinh döôõng cuûa caây trong töøng thôøi kyø, taïo ñieàu kieän cho caây sinh tröôûng, phaùt trieån toát. * Caên cöù vaøo hình thöùc boùn, coù 4 caùch boùn (boùn theo haøng, theo hoác, boùn vaõi hoaëc phun leân laù) * Moãi caùch boùn ñeàu coù öu, nhöôïc ñieåm rieâng. - Boùn theo hoác: + Öu : 1,9 + Nhöôïc : 3 - Theo haøng: + Öu : 1,9 + Nhöôïc : 3 - Boùn vaõi: + Öu : 6,9 + Nhöôïc : 4 - Phun leân laù: + Öu :1,2,5 + Nhöôïc : 8 Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu moät soá caùch söû duïng caùc loaïi phaân boùn thoâng thöôøng. * Caùch söû duïng caùc loaïi phaân boùn thoâng - Cho hoïc sinh neâu ñaëc ñieåm cuûa töøng loaïi thöôøng? Tröôøng THCS Ngaøy daïy: Giaùo aùn: Coâng Ngheä 7 phaân ñeå xaùc ñònh ra caùch boùn. Giaùo vieân: - Phaân höõu cô: boùn loùt - Phaân ñaïm, kali vaø phaân hoãn hôïp: boùn thuùc - Phaân laân: Boùn loùt Hoaït ñoäng 4: Giôùi thieäu caùc loaïi phaân boùn thoâng thöôøng. - Neâu caùch baûo quaûn loaïi phaân hoaù hoïc. - Ñeå phaân trong chum, vaïi saønh … thoaùng maùt ñeå laøm gì? - Vì sao khoâng ñeå laãn loän caùc loaïi phaân vôùi nhau? - Neâu caùch baûo quaûn loaïi phaân höõu cô (phaân chuoàng)? Baûo quaûn caùc loaïi phaân boùn thoâng thöôøng. * Phaân hoaù hoïc: - Ñöïng trong chum, vaïi saønh ñaäy kín hoaëc bao goùi baèng bao niloâng. - Ñeå ôû nôi cao raùo, thoaùng maùt. - Khoâng ñeå laãn loän caùc loaïi phaân boùn vôùi nhau. * Phaân chuoàng: - Baûo quaûn taïi chuoàng nuoâi. - Laáy ra uû thaønh ñoáng, duøng buøn, ao traùt kín beân ngoaøi. Hoaït ñoäng 5: Toång keát baøi hoïc - Goïi 1, 2 hoïc sinh ñoïc phaàn “Ghi nhôù” - Neâu caâu hoûi cuûng coá baøi. IV. DAËN DOØ: - Traû lôøi caâu hoûi cuoái baøi. - Chuaån bò Tieát 10 SGK. Tröôøng THCS Ngaøy daïy: Giaùo aùn: Coâng Ngheä 7 Giaùo vieân: Tieát 10: VAI TROØ CUÛA GIOÁNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP CHOÏN TAÏO GIOÁNG CAÂY TROÀNG. I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: - Hieåu ñöôïc vai troø cuûa gioáng caây troàng vaø caùc phöông phaùp choïn taïo gioáng caây troàng. - Coù yù thöùc quyù troïng, baûo veä caùc gioáng caây troàng quyù, hieám trong saûn xuaát ôû ñòa phöông. * Troïng taâm baøi daïy I, III. II. CHUAÅN BÒ: - Phoùng to caùc hình 11, 12, 13, 14 SGK vaø söu taàm theâm tranh aûnh khaùc coù lieân quan ñeå minh hoaï baøi hoïc. III. TIEÁN HAØNH: A. Baøi cuõ: - Theá naøo laø boùn thuùc vaø boùn loùt? - Nhöõng öu ñieåm vaø nhöôïc ñieåm cuûa moãi caùch boùn: vaõi, phun treân laù, theo haøng, theo hoác. - Neâu ñaëc ñieåm vaø caùch boùn phaân chuoàng vaø phaân höõu cô? - Taïi sao phaûi duøng bìn ao treùt leân ñoáng phaân chuoàng? B. Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi hoïc - Trong heä thoáng caùc bieän phaùp kyõ thuaät troàng troït, gioáng caây troàng chieám vò trí haøng ñaàu. Khoâng coù gioáng caây troàng laø khoâng coù hoaït ñoäng troàng troït. Baøi naøy giuùp caùc em hieåu roõ vai troø cuûa gioáng trong troàng troït. Hoaït ñoäng 2:Tìm hieåu vai troø cuûa gioáng caây troàng. -GV cho HS quan saùt hình 11, traû lôøi 3 caâu hoûi trong SGK/23. -Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc vaø quan saùt kó caùc hình veõ, HS coù ñuû thoâng tin cô baûn ñeå traû lôøi caâu hoûi2, 3, 4, 5 trong SGK. * Giaûng giaûi cho HS hieåu: Phöông phaùp gaây ñoät bieán vaø phöông phaùp caáy moâ. *Vai troø cuûa gioáng caây troàng: -Gioáng caây troàng toùt coù taùc duïng laøm taêng naêng suaát, taêng chaát löôïng noâng saûn, taêng vuï vaø thay ñoåi cô caáu caây troàng. * Tieâu chí cuûa gioáng caây troàng: -Coù 4 tieâu chí: 1, 2, 3, 4, 5 sgk/24. * Phöông phaùp choïn taïo gioáng caây troàng. 1,Phöông phaùp choïc loïc. 2,Phöông phaùp lai. 3,phöông phaùp gaây ñoät bieán. 4,Phöông phaùp nuoâi caáy moâ. IV.TOÅNG KEÁT BAØI HOÏC: - Goïi 1 HS hoaëc 2 HS ñoïc phaàn “Ghi nhôù”. - Neâu caâu hoûi cuûgn coá baøi, sau ñoù goïi Hs traû lôøi. - Ñaùnh giaù giôø hoïc ñaõ ñaït ñöôïc muc tieâu cuûa baøi ñeà ra chöa? - Daën doø HS traû lôøi caùc caâu hoûi ôû cuoái baøi vaø ñoïc tröôùc baøi/SGK. Tröôøng THCS Ngaøy daïy: Giaùo aùn: Coâng Ngheä 7 Giaùo vieân: Tieát 11. SAÛN XUAÁT VAØ BAÛO QUAÛN GIOÁNG CAÂY TROÀNG. I.MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: - Bieát ñöôïc quy trình saûn xuaát gioáng caây troàng, cach baûo quaûn haït gioáng. - Coù yù thöùc baûo veä caùc gioáng caây troàng nhaát laø caùc gioáng quyù, ñaëc saûn. II.CHUAÅN BÒ: -Phoùng to sô ñoà 3, hình 15,16,17 SGK vaø söu taàm theâm tranh aûnh khaùc veà saûn xuaát gioáng caây troàng. -Nghieân cöùu SGK. -Ñoïc theâm giaùo trình gioáng caây troàng. NXB Noâng Nghieäp, Haø Noäi, 1997. III. TIEÁN HAØNH: 1,Baøi cuõ: SGK/25 2,Baøi môùi. Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi hoïc. - ÔÛ baøi hoïc tröôùc chuùng ta ñaõ bieát gioáng caây troàng laø yeáu toá quan troïng quyeát ñònh naêng suaát vaø chaát löôïng noâng saûn. - Muoán coù nhieàu haït gioáng, caây gioáng toát phuïc vuï saûn xuaát ñaïi traø chuùng ta phaûi bieát quy trình saûn xuaát gioáng vaø laøm toát coâng taùc baûo quaûn gioáng caây troàng. Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu quy trình saûn xuaát gioáng caây troàng baèng haït. -Haït gioáng theá naøo laø ñöôïc phuïc traùng? (phuïc hoài) -Quy trình saûn xuaát gioáng baèng haït ñöôïc tieán haønh trong maáy naêm, noäi dung cuûa coâng vieäc naêm thöù nhaát, thöù 2…laø gì? -GV: giaûi thích gioáng sieâu nguyeân chuûng, gioáng nguyeân chuûng. -Cho HS leân baûng noùi laïi noäi dung quy trình saûn xuaát gioáng döïa vaøo sô ñoà 3/ sgk. -Theá naøo laø giaâm caønh…. -Chieát caønh laø gì? -Gheùp maét laø gì? * Saûn xuaát gioáng caây troàng baèng haït: -Naêm 1; gieo haït gioáng caàn choïn haït cuûa caây coù ñaëc tính toát. -Naêm 2 : Gieo haït gioáng cuûa caây toát thaønh doøng rieâng. + Laáy haït cuûa caùc caây doøng toát hôïp laïi thaønh gioáng sieâu nguyeân chuûng. -Naêm 3 : Töø gioáng sieâu nguyeân chuûng nhaân thaønh gioáng nguyeân chuûng. -Naêm 4 : Töø gioáng nguyeân hvuûng nhaân thaønh gioáng saûn xuaát ñaïi traø. Aùp duïng cho: caây nguõ coác, caây hoï ñaäu, 1 soá caây laáy haït khaùc( vd : caûi, boâng….) * Saûn xuaát gioáng caây troàng baèng nhaân gioáng voâ tính. -Giaâm caønh. - Chieát caønh( caây) -Gheùp maét ( choài) Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu ñieàu kieän vaø phöông phaùp baûo quaûn haït gioáng caây troàng. -Nguyeân nhaân haït gioáng bò hao huït veà soá -haït gioáng phaûi ñaït chuaån: khoâ, maåy, khoâng laãn Tröôøng THCS Ngaøy daïy: Giaùo aùn: Coâng Ngheä 7 löôïng, chaát löôïng laø gì? -Taïi sao haït ñem baûo quaûn phaûi khoâ? -Taïi sao haït gioáng ñem baûo quaûn phaûi saïch, khoâng laãn taïp chaát… -Soá löôïng haït gioáng ít caát giöõ ôû ñaâu? Giaùo vieân: taïp chaát, tæ leä haït leùp thaáp, khoâng bò saâu, beänh… -Nôi caát giöõu( baûo quaûn) phaûi ñaûm baûo nhieät ñoä, ñoä aåm thaáp, kín ñeå khoâng bò chim, hcuoât, coân truøng xaâm nhaäp. -Trong quaù trình baûo quaûn, thöôøng xuyeân kieåm tra nhieät ñoä, ñoä aåm, saâu, moït ñeå coù bieän phaùp söû lí kòp thôøi. + Coù theå baûo quaûn haït gioáng trong chum, vaïi….kho cao raùo saïch seõ. + Haït gioáng cuõgn coù theå ñöôïc baûo quaûn trong caùc kho laïnh coù thieát bò ñieàu khieån töï ñoäng Hoaït ñoäng 4: Toång keát baøi hoïc. -Goïi 1,2 HS ñoïc phaàn “ ghi nhôù” -Neâu caâu hoûi cuûng coá baøi,goïi HS traû lôøi. -Ñaùnh giaù giôø hoïc. -Daên doø HS traû lôøi caâu hoûi ôû cuoái baøi vaø ñoïc tröôùc baøi 12 sgk. Tröôøng THCS Ngaøy daïy: Giaùo aùn: Coâng Ngheä 7 Giaùo vieân: Tieát 12. SAÂU BEÄNH HAÏI CAÂY TROÀNG. I.MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: - Bieáùt ñöïoc taùc haïi cuûa saâu beänh. Hieåu ñöôïc khaùi nieäm veà coân truøng, beänh caây.Bieát caùc daáu hieäu cuûa caây khoâng bò saâu, beânh phaù haïi. II.CHUAÅN BÒ: -Phoùng to caùc hình 18, 19, 20 SGK vaø söu taàm caùc tranh aûnh khaùc coù lieân quan ñeán baøi hoïc. - Söu taàm maãu saâu, beänh ( soáng, eùp, ngaâm phoocmon) - Maãu caây troàng bò saâu beänh phaù haïi. III. TIEÁN HAØNH: 1, Baøi cuõ : SGK/27 2, Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi hoïc SGK/41. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà taùc haïi cuûa saâu, beänh. * Taùc haïi cuûa saâu beänh: - Saâu, beänh coù aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán - Saâu, beänh aûnh höôûng xaáu ñeán sinh tröôûng, ñôøi soáng caâu troàng? phaùt trieån cuûa caây troàng vaø laøm giaûm naêng suaát, chaát löôïng noâng saûn. Hoaït ñoäng 3: Khaùi nieäm veà coân truøng vaø beänh caây. * Khaùi nieäm veà beänh caây vaø coân truøng: - Coân truøng laø gì? 1. Khaùi nieäm veà coân truøng: - Bieán thaùi cuûa coân truøng laø gì? - Cô theå coù 3 phaàn: ñaàu, mình, buïng. - Voøng ñôøi laø gì? Ngöïc mang 3 ñoâi chaân vaø thöôøng coù 2 ñoâi caùnh, ñaàu coù 1 ñoâi raâu. - Söï khaùc nhau giöõa bieán thaùi hoaøn toaøn vaø - Coân truøng coù 2 kieåu bieán thaùi: hoaøn toaøn vaø bieán thaùi khoâng hoaøn toaøn? khoâng hoaøn toaøn. + Bieán thaùi hoaøn toaøn: coù 4 giai ñoaïn. Saâu tröôûng thaønh, nhoäng, saâu non, tröùng. + Bieán thaùi khoâng hoaøn toaøn: coù 3 giai ñoaïn. Saâu tröôûng thaønh, saâu non, nhoäng, … - Beänh caây do nguyeân nhaân naøo gaây ra? 2. Khaùi nieäm veà beänh caây: - Neáu thieáu nöôùc (thieáu chaát dinh döôõng) caây - Beänh caây laø traïng thaùi khoâng bình thöôøng cuûa troàng seõ nhö theá naøo? caây do vi sinh vaät (vi khuaån, vi ruùt, naám, …) gaây haïi hoaëc ñieàu kieän soáng baát lôïi gaây neân. Hoaït ñoäng 4: Giôùi thieäu moät soá daáu hieäu cuûa caây khi bò saâu, beänh phaù haïi. - ÔÛ nhöõng caây bò saâu, beänh phaù haïi ta thöôøng 3. Moät soá daáu hieäu khi caây troàng bò saâu beänh Tröôøng THCS Ngaøy daïy: Giaùo aùn: Coâng Ngheä 7 gaëp nhöõng daáu hieäu gì? - Hình thaùi: (c, d, e, g) - Maøu saéc: (d, …) - Traïng thaùi: (a, …) Giaùo vieân: phaù haïi: + Caáu taïo hình thaùi: Bieán daïng laù, quaû, gaõy caønh, thoái cuû, thaân caønh saàn suøi, … + Maøu saéc: Treân laù, quaû coù ñoát ñen, naâu, vaøng, … + Traïng thaùi: caây bò heùo ruõ. Hoaït ñoäng 5: Toång keát baøi hoïc: - Goïi 1, 2 HS ñoïc phaàn “Ghi nhôù” - Neâu caâu hoûi cuûng coá baøi, goïi HS traû lôøi. - Chuaån bò Tieát 13 “Phoøng tröø saâu, beänh haïi” Tröôøng THCS Ngaøy daïy: Giaùo aùn: Coâng Ngheä 7 Giaùo vieân: Tieát 13: PHOØNG TRÖØ SAÂU, BEÄNH HAÏI I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: 1. Hieåu ñöôïc nhöõng nguyeân taéc vaø bieän phaùp phoøng tröø saâu beänh haïi. 2. Bieát vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñaõ hoïc maø coâng vieäc phoøng tröø saâu beânh taïi vöôøn tröôøng hay ôû gia ñình. II.CHUAÅN BÒ: -Söû duïng caùc hình 21, 22, 23 SGK vaø söu taàm theâm caùc tranh aûnh khaùc veà phoøng tröø saâu beänh. III. TIEÁN HAØNH: 1. Baøi cuõ: SGK/30 2. Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi hoïc - Haøng naêm ôû nöôùc ta saâu beänh ñaõ laøm thieät haïi tôùi 10% - 20% saûn löôïng thu hoaïch noâng saûn. Nhieàu nôi saûn löôïng thu hoaïch ñöôïc raát ít hoaëc maát traéng. Do vaäy vieäc phoøng tröø saâu beänh phaûi ñöôïc tieán haønh thöôøng xuyeân, kòp thôøi. Baøi hoïc naøy seõ giuùp chuùng ta naém ñöôïc caùc bieän phaùp phoøng tröø saâu beänh phoå bieán. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà nguyeân taéc phoøng, tröø saâu beänh. 1. Nguyeân taéc phoøng tröø saâu, beänh haïi: - Cho HS ñoïc heát caùc nguyeân taéc trong SGK. - Phoøng laø chính. Sau ñoù phaân tích roõ yù nghóa cuûa töøng nguyeân - Tröø sôùm, tröø kòp thôøi, nhanh choùng vaø trieät ñeå. taéc. Cho ví duï cuï theå. - Söû duïng toång hôïp caùc bieän phaùp phoøng tröø. * Lôïi ích aùp duïng “Phoøng laø chính”: ít toán coâng, caây sinh tröôûng toát, saâu beänh ít, giaù thaønh thaáp. Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu caùc bieän phaùp phoøng tröø saâu beänh. 2. Caùc bieän phaùp phoøng tröø saâu, beänh coù haïi: - Noäi dung cuûa bieän phaùp canh taùc: GV phaân * Bieän phaùp canh taùc vaø söû duïng gioáng choáng tích veà khía caïnh choáng saâu, beänh cuûa caùc saâu, beänh haïi: khaâu kyõ thuaät vaø höôùng daãn HS ghi baûng ôû - Veä sinh ñoàng ruoäng, laøm ñaát: Tröø maàm moáng SGK/31 (Coù theå cho HS hoïc thuoäc phaàn naøy). saâu beänh, nôi aån naùu, … - Gieo troàng ñuùng thôøi vuï: ñeå traùnh khoûi thôøi kyø saâu, beänh phaùt sinh maïnh. - Chaêm soùc kòp thôøi, phaân hôïp hôïp lyù: ñeå taêng söùc choáng chòu saâu, beänh cho caây. - Öu: + Ñôn giaûn, deã thöïc hieän. * Bieän phaùp thuû coâng: + Coù hieäu quaû khi saâu, beänh môùi phaùt - Duøng tay baét saâu , ngaét boû nhöõng caønh laù bò sinh. beänh. - Nhöôïc:+ Hieäu quaû thaáp (nhaát laø khi saâu, beänh - Duøng vôït, baåy ñeøn, baõ ñoäc ñeå dieät saâu haïi. phaùt sinh nhieàu). Tröôøng THCS Ngaøy daïy: Giaùo aùn: Coâng Ngheä 7 + Toán coâng. - Öu: + Dieät saâu, beänh nhanh. + Ít toán coâng -Nhöôïc:+ Deã gaây ñoäc cho ngöôøi, caây troàng, vaät nuoâi. + Laøm oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát, nöôùc, khoâng khí. + Gieát cheát caùc loaïi sinh vaät khaùc ôû ruoäng.  Giuùp HS hieåu ñöôïc öu vaø nhöôïc ñieåm.  Giuùp HS hieåu ñöôïc khaùi nieäm vaø taùc duïng cuûa bieän phaùp naøy, … Giaùo vieân: * Bieän phaùp hoaù hoïc: - Söû duïng caùc loaïi thuoác hoaù hoïc ñeå tröø saâu, beänh. * Bieän phaùp sinh hoïc: - Söû duïng 1 soá loaïi sinh vaät nhö: naám ong maét ñoû, boï ruøa, chim, eách, caùc cheá phaåm sinh hoïc ñeå dieät saâu haïi. * Bieän phaùp kieåm dòch thöïc vaät. - Kieåm tra, xöû lyù nhöõng saûn phaåm noâng laâm nghieäp khi xuaát, nhaäp khaåu… IV. CUÛNG COÁ. -Goïi1, 2 HS ñoïc phaàn “ghi nhôù”. -Heä thoáng hoaù caùc noäi dung veà phoøng tröø saâu beänh cuûa baøi. -Daën doø HS traû lôøi caâu hoûi cuoái baøi vaø chuaån bò cho baøi 14 SGK. Tröôøng THCS Ngaøy daïy:
- Xem thêm -