Tài liệu Giáo án công nghệ 7 cả năm_cktkn_bộ 1

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Đỗ Thị Miền Công nghệ 7 --- HỌC KỲ I --PHẦN I: TRỒNG TRỌT CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT Ngày soạn: 16/ 8/ 2014 Ngày dạy: / 8/ 2104 TIẾT 1 BÀI 1,2: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT. KHÁI NIỆM VẾ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG. A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết được vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay và các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt. - Trình bày được khái niệm, vai trò và các thành phần của đất trồng. 2. Kỹ năng: - Biết được một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ trồng trọt - Rèn kĩ năng quan sát, sưu tập tài liệu, xử lí thông tin, rút ra kết luận. 3. Thái độ: - Có ý thức yêu thích lao động và bảo vệ tài nguyên đất. B. Phương pháp- phương tiện: 1. Phương pháp: Nêu giải quyết vấn đề; gợi mở; nhóm nhỏ… 2. Phương tiện: a. Giáo viên: - Tư liệu về nhiệm vụ của nông nghiệp trong giai đoạn tới. b. Học sinh: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học. C. Tiến trình hoạt động dạy học: I. Tổ chức: 7A: 7B: 7C: II. Kiểm tra: Kiểm tra vở viết; SGK. GV quy định nội quy bộ môn III. Bài mới: Đặt vấn đề: Trồng trọt là lĩnh vực sản xuất quan trọng của nông nghiệp. Trồng trọt có vai trò và nhiệm vụ gì? chúng ta cùng tìm hiểu. Trường THCS Tây Tiến Năm học 2014-2015 Đỗ Thị Miền Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt Công nghệ 7 Nội dung kiến thức I. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt: GV: Hãy kể tên một số loại cây lương thực, thực 1. Vai trò: phẩm, cây công nghiệp trồng ở địa phương em? - Cung cấp lương thực. HS:- Cây lương thực: Lúa, ngô, khoai, sắn... - Cung cấp nguyên liệu cho công - Cây thực phẩm: Bắp cải, su hào, cà rốt... nghiệp chế biến. - Cây công nghiệp: Bạch đàn, keo. cà phê. cao - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. su.... - Cung cấp nông sản cho xuất khẩu GV: Treo sơ đồ vai trò của trồng trọt, yêu cầu q/s HS: Quan sát. 2. Nhiệm vụ của trồng trọt: GV: Trồng trọt có vai trò gì trong ngành kinh tế? - Sản xuất nhiều lúa, ngô, khoai, sắn đủ GV: Kết luận và đưa ra đáp ăn và có dự trữ. GV: Trồng trọt có những vai trò như vậy thì nước - Trồng rau, đậu… làm thức ăn cho ta trong thời gian tới đã đề ra những nhiệm vụ gì người. cho ngành trồng trọt? - Trồng cây công nghiệp( mía; cà phê; HS: Trả lời; Hs khác nhận xét, bổ sung.. cao su...) cung cấp cho nhà máy GV: Để biết được đó là những nhiệm vụ gì, các em - Trồng cây đặc sản: cà phê, chè… hãy nghiên cứu kĩ mục II trang 6 SGK và chọn ra đâu là những nhiệm vụ chính của ngành trồng trọt 3. Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trong thời gian tới? trọt, cần sử dụng những biện pháp HS: Nghiên cứu SGK và trả lời (1, 2, 4, 6) gì? GV: Chốt lại kiến thức - Khai hoang lấn biển. GV: Để thực hiện được những nhiệm vụ đó, chúng - Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất ta cần sử dụng những biện pháp nào? trồng. HS: + Khai hoang lấn biển. + Tăng vụ. + Áp dụng biện pháp kĩ thuật. - Áp dụng đúng các biện pháp kĩ thuật trồng trọt. Moät soá bieän là gì? Các em hãy hoàn thành bảng ở SGK mục III. phaùp - Khai hoang, HS: Nghiên cứu và hoàn thành bảng. laán bieån. GV: Nhận xét và hoàn thiện bảng - Taêng vuï treân + Tăng diện tích đất canh tác. ñôn vò dieän tích. GV: Vậy thì mục đích chính của các biện pháp đó + Tăng năng suất cây trồng. + Sản xuất ra nhiều nông sản. Trường THCS Tây Tiến Muïc ñích + T¨ng diÖn tÝch ®Êt canh t¸c - AÙp duïng ñuùng + S¶n xuÊt ra nhiÒu n«ng s¶n + T¨ng n¨ng xuÊt c©y trång bieän phaùp kó Năm học 2014-2015 Đỗ Thị Miền Công nghệ 7 thuaät troàng troït. Hoạt động 2: Khái niệm về đất trồng II. Khái niệm về đất trồng GV: Giới thiệu: Đất là tài nguyên thiên nhiên quý 1. Đất trồng là gì? giá của Quốc gia… - Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của GV: Cho học sinh đọc mục 1 phần I SGK và đặt vỏ Trái Đất, trên dó có cây trồng có thể câu hỏi: Đất trồng là gì? sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. HS: Suy nghĩ trả lời. GV: Lớp than đá tơi xốp có phải là đất trồng 2 .Vai trò của đất trồng: không? Tại sao? - Đất trồng là môi trường cung cấp HS: Suy nghĩ trả lời. nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và GV: Tổng hợp ý kiến rút ra kết luận giữ cho cây không bị đổ. GV: Nhấn mạnh chỉ có lớp bề mặt tơi, xốp của trái đất thực vật sinh sống được… GV: Hướng dẫn cho học sinh quan sát hình vẽ: Vai trò của đất đối với cây trồng. - Trồng cây trong môi trường đất và môi trường nước có điểm gì giống và khác nhau? HS: Trả lời. GV: - Ngoài đất, nước ra cây trồng còn sống ở môi trường nào nữa? - Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với cây trồng? HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung.. GV: Tổng hợp ý kiến rút ra kết luận. Hoạt động 3. Thành phần của đất trồng. III. Thành phần của đất trồng. GV: Giới thiệu sơ đồ: Thành phần của đất trồng. Caùc thaønh phaàn - Đất trồng gồm những thành phần nào? cuûa ñaát troàng - Phaàn khí HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung. HS khác: Nhận xét – bổ sung. GV: Chốt lại. GV: Yêu cầu - HS nghhiên cứu TT SGK. Trường THCS Tây Tiến Vai troø cuûa ñaát troàng - Cung caáp oxi cho caây. - Phaàn raén - Cung caáp chaát dinh döôõng cho Năm học 2014-2015 Đỗ Thị Miền Công nghệ 7 caây. HS: Đọc thông tin. GV: Chia nhóm học sinh làm bài tập trong SGK. - Phaàn loûng - Cung caáp nöôùc HS: Thảo luận theo nhóm. cho caây. HS: Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét – bổ sung GV: Chốt lại kết luận. Ñaát troàng Phaàn khí Phaàn raén Chaát voâ cô Phaàn loûng Chaát höõu cô IV. Củng cố: - Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương em? - Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng? - Đất trồng gồm những thành phần nào? V. Hướng dẫn HS học ở nhà: - Học bài. - Trả lời câu hỏi SGK. - Đọc và xem trước bài: Một số tính chất chính của đất trồng. - Tìm hiểu: Vì sao đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng? ......................................................................... ......................................................................... , ngày tháng 8 năm 2014 Ký duyệt của Tổ KHTN Ngày soạn: / / 2014 Trường THCS Tây Tiến Năm học 2014-2015 Đỗ Thị Miền Ngày dạy: Công nghệ 7 / / 2014 BÀI 3. TIẾT 2 MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Trình bày được các thành phần cơ giới của đất. - Nêu được các trị số pH của đất chua, đất kiềm và đất trung tính. - Trình bày được khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng của đất và độ phì nhiêu của đất. 2. Kỹ năng: Nhận dạng được đất cát, đất thịt, đất sét bằng quan sát. 3. Thái độ: Từ đặc điểm của các loại đất có ý thức cải tạo đất để gilàm cho đất có nhiều đặc điểm tốt, có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng tốt. B. Phương pháp- phương tiện: 1. Phương pháp: Nêu gợi mở vấn đề; nhóm nhỏ; thảo luận... 2. Phương tiện: a. GV: Một số mẫu đất, giấy đo độ pH ( nếu còn) b. HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học. C. Tiên trình hoạt động dạy học: I. Tổ chức: 7A: 7B: 7C: II. Kiểm tra : - Đất có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng? - Thành phần chính của đất trồng? III. Bài mới: Đặt vấn đề: Đất trồng gồm có những thành phần cơ giới nào? Vì sao đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng? Để hiểu rõ điều đó chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Thành phần cơ giới của đất là gì? GV: Yêu cầu - HS nhắc lại: - Phần rắn của đất được hình thành từ những thành phần nào? I. Thành phần cơ giới của đất là gì? - Phần rắn của đất được hình thành từ thành phần vô cơ và hữu cơ. Phần vô cơ gồm các hạt: cát, limon, sét. Trường THCS Tây Tiến Năm học 2014-2015 Đỗ Thị Miền Công nghệ 7 HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung. (vô cơ - Tỉ lệ (%) của các hạt cát, limon, và và hữu cơ.) sét trong đất tạo nên thành phần cơ GV: Thành phần cơ giới đất là gì? giới của đất. HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung.. - Trồng cây đặc sản: cà phê, chè… HS khác: Nhận xét và bổ sung. GV: Chốt lại. Hoạt động 2: Thế nào là độ chua, độ kiềm của đất? GV: Giới thiệu giấy đo pH, hướng dẫn - HS cách thử độ pH của đất. GV: Để biết được độ chua hay kiềm của đất ta phải làm như thế nào? HS: Đo pH GV: Trị số PH dao động trong phạm vi từ 0 14 GV: Với giá trị nào của PH thì đất được gọi là đất chua, đất kiềm và trung tính? HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung.. HS khác: Nhận xét và bổ sung GV: Kết luận. GV: Xác định độ chua, kiềm của đất nhằm mục đích gì? HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung.. GV: Giải thích rõ. II. Độ chua, độ kiềm của đất - Độ chua, kiềm( độ nồng) của đất được đo bằng độ pH. - Độ pH dao động trong phạm vi từ 0 đến 14. - Căn cứ vào độ pH mà người ta chia đất thành đất chua, đất kiềm và đất trung tính. Hoạt động 3. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất. GV: Cho học sinh đọc mục III SGK HS: Đọc SGK mục III GV: - Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng? - Em hãy so sánh khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của các loại đất khác nhau? HS: Thảo luận theo nhóm: Trả lời, hoàn thành bảng SGK. III. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất. - Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn, đất giữ được nước và chất dinh dưỡng - Đất sét: Tốt nhất - Đất thịt: TB Trường THCS Tây Tiến + Ñaát chua coù pH < 6,5. + Ñaát kieàm coù pH > 7,5. + Ñaát trung tính coù pH= 6,6 -7,5. - Đất cát: Kém. Năm học 2014-2015 Đỗ Thị Miền Công nghệ 7 HS: Đại diện các nhóm trả lời. HS: Các nhóm khác: Nx - bổ sung. GV: Kết luận. Hoạt động 4: Độ phì nhiêu của đất là gì? GV: Yêu cầu - HS đọc thông tin SGK. - Độ phì nhiêu của đất là gì? HS: Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cung cấp đủ nước, oxi và chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng đồng thời không chứa chất có hại cho cây. GV: Muốn cây trồng có năng suất cao cần có các điều kiện nào? - HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung.. GV: Kết luận IV. Độ phì nhiêu của đất - Độ phì nhiêu của đất là khả năng tự của đất cung cấp đủ nước, oxi và chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng đồng thời không chứa chất có hại cho cây. - Tuy nhieân muoán coù naêng suaát cao thì ngoaøi ñoä phì nhieâu coøn caàn phaûi chuù yù ñeán caùc yeáu toá khaùc nhö: Thôøi tieát thuaän lôïi, gioáng toát vaø chaêm soùc toát. IV. Củng cố: A. Haõy choïn vaø ñaùnh daáu vaøo caùc caâu traû lôøi ñuùng ôû caùc caâu sau: 1. Ngöôøi ta chia ñaát ra laøm nhieàu loaïi nhaèm: a. Xaùc ñònh ñoä pH cuûa töøng loaïi ñaát. b. Caûi taïo ñaát vaø coù keá hoaïch söû duïng ñaát hôïp lí. c. Xaùc ñònh tæ leä ñaïm trong ñaát. d. Caû 3 caâu a, b, c. 2. Muoán caây ñaït naêng suaát cao phaûi ñaït nhöõng yeâu caàu naøo sau ñaây: a. Gioáng toát. b. Ñoä phì nhieâu. c. Thôøi tieát thuaän lôïi, chaêm soùc toát. d. Caû 3 caâu a,b,c. 3. Ñaát giöõ ñöôïc nöôùc vaø chaát dinh döôõng laø nhôø: a. Haït caùt, seùt. b. Haït caùt, limon. c. Haït caùt, seùt, limon. d. Haït caùt, seùt, limon vaø chaát muøn. B. - Thế nào là đất chua, kiềm và đất trung tính? - Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng? V. Hướng dẫn HS học ở nhà: - Về nhà học bài theo phần ghi nhớ và trả lời câu hỏi cuối bài. Trường THCS Tây Tiến Năm học 2014-2015 Đỗ Thị Miền Công nghệ 7 - Đọc và xem trước Bài 6 ( SGK) “Biện pháp cải tạo, sử dụng và bảo vệ đất” - Tìm hiểu các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất ở địa phương em ......................................................................... ......................................................................... , ngày tháng 8 năm 2014 Ký duyệt của Tổ KHTN Ngày soạn: 06/ 9/ 2014 Ngày dạy: / 9/ 2014 TIẾT 3 BÀI 6. BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hiểu được các ý nghĩa, tác dụng của các biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng. 2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh; biết sử dụng đất hiệu quả... 3. Thái độ: Có ý thức tham gia cùng gia đình trong việc sử dụng hợp lí, bảo vệ, cải tạo đất vườn, đất đồi nhằm đảm bảo độ phì nhiêu và bảo vệ môi trường. B. Phương pháp- phương tiện: 1. Phương pháp: Nêu gợi mở vấn đề; quan sát tìm tòi; nhóm nhỏ; thảo luận... 2. Phương tiện: a. Giáo viên: Bảng phụ, tranh: ruộng bậc thang, trồng xen cây ( nếu có) b. Học sinh: Đọc SGK, tìm hiểu biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất ở địa phương. C. Tiên trình hoạt động dạy học: I. Tổ chức: 7A: II. Kiểm tra: Câu hỏi Câu hỏi 1: Thế nào là đất chua? Đất kiềm? Đất trung tính? 7B: 7C: Trả lời + Ñaát chua coù pH < 6,5. + Ñaát kieàm coù pH > 7,5. + Ñaát trung tính coù pH= 6,6 -7,5. Câu hỏi 2: Độ phì nhiêu của đất là gì? Trường THCS Tây Tiến Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cung Năm học 2014-2015 Đỗ Thị Miền Công nghệ 7 cấp đủ nước, oxi và chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng đồng thời không chứa chất có hại cho cây. III. Bài mới: Đặt vấn đề: Môi trường đất có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người. Dân số tăng cao nhu cầu về lương thực, thực phẩm ngay càng nhiều. Cần phải sử dụng hợp lí tài nguyên đất. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? Nội dung kiến thức I. Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? GV: Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng - Do nhu cầu lương thực, thực phẩm tăng mà diện tích đất trồng trọt có hạn mà chúng ta ngày càng tăng mà diện tích đất trồng phai sử đụng đất như thế nào? có hạn vì vậy phải sử dụng đất trồng hợp lí. HS: Sử dụng đất trồng hợp lí. * Mục đích sử dụng đất: GV: Để sử dụng đất trồng hợp lí thì chúng ta phải có những biện pháp nào? Mục đích của các biện - Không để đất trống, tăng sản lượng, pháp đó là gi? Để trả lời được những câu hỏi đó, sản phẩm được thu. các em phải hoàn thành bảng ở trang 14 SGK. - Tăng đơn vị diện tích đất canh tác. HS: Nghiên cứu và hoàn thiện bảng. - Cây sinh trưởng phát triển tốt, cho GV: Gọi đại diện - HS trả lời năng suất cao. HS: Trình bày kết quả làm được - Tăng độ phì nhiêu của đất GV: Nhận xét và chốt lại kiến thức Hoạt động 2: Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất II. Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất GV: Theo em nguyên nhân nào làm cho đất xấu và * Nguyên nhân: nguy cơ diện tích đất xấu ngày càng tăng? + Sự gia tăng dân số GV: Giới thiệu một số loại đất cần cải tạo ở nước + Tập quán canh tác, lạc hậu, không ta. Đất xám bạc màu, đất mặn,đất phèn... đúng kỹ thuật GV: Cho HS qs tranh: Cày sâu bừa kĩ kết hợp bón phân hữu cơ, làm ruộng bậc thang, trồng xen cây... + Đốt phá rừng tràn lan Y/c học sinh ghi nội dung trả lời câu hỏi vào vở + Lạm dụng phân hoá học và thuốc Trường THCS Tây Tiến Năm học 2014-2015 Đỗ Thị Miền Công nghệ 7 theo mẫu bảng. BVTV + Mục đích của các biện pháp đó là gì? * Biện pháp: + Biện pháp đó được dùng cho loại đất nào? - Tăng bề dày lớp đất canh tác (tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng ) HS: Quan sát, thảo luận theo nhóm hoàn thành bài tập. - Hạn chế dòng nước chảy, hạn chế xói mòn, rửa trôi ( đất dốc, đồi núi) HS: Đại diện các nhóm trả lời - Tăng độ che phủ, chống xói mòn HS: Các nhóm khác nhận xét- bổ sung ( chống xói mòn, cải tạo đất) GV: Treo kết quả ở bảng phụ. - Không xới đất phèn, hoà tan chất phèn trong nước, tạo môi trường yếm GV: Ở địa phương em cải tạo đất bằng phương khí, tháo nước phèn thay thế bằng nước pháp nào? ngọt. ( đất phèn). HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung. - Khử chua, áp dụng đối với đất chua. GV: Kết luận. Bảng biện pháp cải tạo và bảo vệ đất Bieän phaùp caûi taïo ñaát - Caøy saâu, böøa kó, boùn phaân höõu cô. - Laøm ruoäng baäc thang. Muïc ñích - Taêng beà daøy lôùp ñaát canh taùc. - Haïn cheá doøng chaûy, xoùi moøn, röûa troâi. - Taêng ñoä che phuû ñaát, haïn cheá xoùi moøn röûa troâi. - Troàng xen caây noâng nghieäp giöõa caùc caây phaân xanh. - Caøy saâu, böøa suïc, giöõ nöôùc lieân tuïc, thay nöôùc thöôøng xuyeân. - Thaùo chua, röûa maën. - Boùn voâi. - Boå sung chaát dinh döôõng cho ñaát. IV. Củng cố: - Gọi 1-2 em học sinh đọc phần ghi nhớ SGK. - Người ta thường dùng biện pháp nào để cải tạo đất? - Vì sao phải cải tạo đất? AÙp duïng cho loaïi ñaát - Ñaát xaùm baïc maøu. - Ñaát doác (ñoài, nuùi). - Ñaát doác ñoài nuùi. - Ñaát pheøn. - Ñaát pheøn. V. Hướng dẫn HS học ở nhà: - Nêu tình hình sử dụng đất tại địa phương hoặc gia đình - Tìm thêm các biện pháp cải tạo đất trồng ở gia đình; địa phương - Về nhà học bài theo phần ghi nhớ và câu hỏi SGK. Xem trước bài 7 Trường THCS Tây Tiến Năm học 2014-2015 Đỗ Thị Miền Công nghệ 7 - Tìm hiểu ( hoặc mang đến lớp 1 số mẫu phân hóa học thường dùng ở gia đình như phân đạm; lâm; kali; tổng hợp… ......................................................................... ......................................................................... , ngày tháng 9 năm 2014 Ký duyệt của Tổ KHTN Ngày soạn: 14/ 9/ 2014 Ngày dạy: / 9/ 2014 TIẾT 4 BÀI 7. T¸c dông cña ph©n bãn trong trång trät A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: BiÕt ®îc c¸c lo¹i ph©n bãn thêng dïng vµ t¸c dông cña ph©n bãn ®èi víi ®Êt vµ c©y trång. 2. Kỹ năng: BiÕt c¸ch sö dông c¸c lo¹i ph©n bãn trong trång trät 3. Thái độ: Cã ý thøc tËn dông nh÷ng s¶n phÈm phô (th©n, cµnh, l¸), c©y hoang d¹i ®Ó lµm ph©n bãn. B. Phương pháp- phương tiện: 1. Phương pháp: Thuyết trình, trao đổi nhóm, giải quyết vấn đề 2. Phương tiện: a. Giáo viên: Baûng phuï, phieáu hoïc taäp. b. Học sinh: Xem tröôùc baøi. C. Tiên trình hoạt động dạy học: I. Tổ chức: 7A: 7B: 7C: II. Kiểm tra: V× sao ph¶i c¶i t¹o ®Êt? Ngêi ta thêng dïng nh÷ng biÖn ph¸p nµo ®Ó c¶i t¹o ®Êt? Trường THCS Tây Tiến Năm học 2014-2015 Đỗ Thị Miền Công nghệ 7 III. Bµi míi: Đặt vấn đề: Ngµy xa «ng cha ta ®· nãi: “NhÊt níc nh× ph©n, tam cÇn tø gièng”. C©u tôc ng÷ nµy ®· phÇn nµo nãi lªn ®îc tÇm quan träng cña ph©n bãn trong n«ng nghiÖp. VËy bµi h«m nay C« sÏ giíi thiÖu víi c¸c em Ph©n bãn cã tÇm quan träng nh thÕ nµo ®èi víi ®êi sèng n«ng nghiÖp Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu kh¸i niÖm ph©n I. Ph©n bãn lµ g×? bãn. - Ph©n bãn lµ thøc ¨n do con ngêi bæ sung cho GV: Cho häc sinh ®äc th«ng tin SGK c©y trång. Trong ph©n bãn chøa nhiÒu chÊt dinh dìng cÇn thiÕt cho c©y nh ®¹n (N); l©n ? Ph©n bãn lµ g×? (P); kali (K) ? Ph©n bãn ®îc chia thµnh mÊy nhãm chÝnh? - Ph©n bãn ®îc chia lµm 3 lo¹i: §ã lµ nh÷ng nhãm nµo? HS: Tr¶ lêi Ph©n bãn GV? Nhãm ph©n bãn h÷u c¬ gåm cã nh÷ng lo¹i nµo? ? Nhãm ph©n bãn ho¸ häc gåm cã nh÷ng lo¹i nµo? Ph©n H/c¬ ? Nhãm ph©n bãn vi sinh gåm cã nh÷ng lo¹i nµo? Ph©n chuång, r¸c, ph©n xanh … Ph©n H/häc §¹m, l©n, Kali Ph©n vi sinh PVS PVS CH CH > §¹m > L©n HS: Dùa vµo kinh nghiÖm vµ c¸c mÉu ph©n Bµi tËp ( SGK/ 16) th¶o luËn nhãm tr¶ lêi GV? Dïng s¬ ®å 2 (SGK) h·y s¾p xÕp c¸c lo¹i ph©n bãn díi ®©y(SGK) vµo c¸c nhãm thÝch hîp theo mÉu b¶ng SGK. GV: Cho c¶ líp lµm vµo vë, 1 häc sinh lªn b¶ng ®iÒn vµo b¶ng. Nhoùm phaân boùn Phaân höõu cô Loaïi phaân boùn a,b,e, g, k, l, m Phaân hoùa hoïc c, d, h, n. Phaân vi sinh l Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu t¸c dông ph©n bãn. GV: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh 6 SGK. II. T¸c dông cña ph©n bãn. ? Ph©n bãn cã ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn ®Êt? - T¨ng ®é ph× nhiªu cña ®Êt, t¨ng n¨ng suÊt N¨ng suÊt c©y trång? ChÊt lîng n«ng s¶n ? c©y trång vµ chÊt lîng n«ng s¶n. HS : Quan s¸t tranh tr¶ lêi c©u hái - Bãn ph©n ho¸ häc qu¸ nhiÒu, sai chñng téc, kh«ng c©n ®èi gi÷a c¸c lo¹i ph©n th× n¨ng suÊt GV? NÕu bãn qu¸ liÒu lîng, sai chñng lo¹i c©y trång kh«ng t¨ng mµ cßn gi¶m. kh«ng c©n ®èi gi÷a c¸c lo¹i ph©n th× n¨ng Trường THCS Tây Tiến Năm học 2014-2015 Đỗ Thị Miền Công nghệ 7 suÊt c©y trång nh thÕ nµo ? GV: cho häc sinh liªn hÖ thùc tÕ - Bãn ®¹m cho lóa lóc míi cÊy, lóc míi bÐn. ? Bãn ®¹m cho lóa vµo thêi kú nµo lµ tèt - Lóc lóa ®ãn ®ßng. nhÊt ? ? Bãn l©n, kali cho lóa vµo thêi kú nµo th× thÝch hîp nhÊt ? HS: Liªn hÖ thùc tÕ IV. Cñng cè : Choïn caâu traû lôøi ñuùng: 1. Phaân boùn coù 3 loaïi laø: a. Phaân ñaïm, phaân laân, phaân kali. b. Phaân chuoàng, phaân hoùa hoïc, phaân xanh. c. Phaân höõu cô, phaân hoùa hoïc, phaân vi sinh. 2. Phaân boùn coù taùc duïng: a. Taêng saûn löôïng vaø chaát löôïng noâng saûn. b. Taêng caùc vuï gieo troàng trong naêm. c. Taêng naêng suaát, chaát löôïng saûn phaåm vaø taêng ñoä phì nhieâu cuûa ñaát. d. Caû 3 caâu treân. - Nªu c©u hái cuèi bµi cho häc sinh tr¶ lêi. - Gäi häc sinh ®äc phÇn cã thÓ em cha biÕt. V. Híng dÉn HS häc ë nhµ: - T×m hiÓu thùc tÕ t¹i gia ®×nh hoÆc ®Þa ph¬ng ®ang sèng 1 sè lo¹i ph©n bãn th«ng thêng - T×m hiÓu xem thêi ®iÓm bãn ph©n; mçi nhãm c©y nµo th× thÝch hîp víi lo¹i ph©n ra sao - Häc thuéc bµi ë vë ghi vµ ghi nhí SGK, lµm bµi tËp cuèi bµi vµo vë. - ChuÈn bÞ mét sè mÉu ph©n nh ®¹m; kali; l©n, tæng hîp... tiÕt sau TH ......................................................................... ......................................................................... , ngày tháng 9 năm 2014 Trường THCS Tây Tiến Năm học 2014-2015 Đỗ Thị Miền Công nghệ 7 Ký duyệt của Tổ KHTN Ngày soạn: 21 / 9/ 2014 Ngày dạy: / 9/ 2014 TIẾT 5 BÀI 8. THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN HOÁ HỌC THÔNG THƯỜNG A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Phân biệt được một số loại phân bón thường dùng. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, khả năng phân loại các loại phân hóa học thông thường 3. Thái độ: Ý thức bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường. B. Phương pháp- phương tiện: 1. Phương pháp: Thực hành; nhóm nhỏ; thảo luận... 2. Phương tiện: a. Giáo viên: - Mẫu phân bón thường dùng trong nông nghiệp - Ống nghiệm thuỷ tinh hoặc cốc thuỷ tinh loại nhỏ. - Đèn cồn, than củi, kẹp sắt gắp than, thìa nhỏ, bật lửa, nước sạch. b. Học sinh: Mỗi nhóm mang 2 loại phân hóa học ( 200g trên một loại phân) C. Tiên trình hoạt động dạy học: I. Tổ chức: 7A: 7B: 7C: II. Kiểm tra: ? Phân bón là gì? Phân bón được chia là mấy loại? ? Theo em lúa ở thời kỳ nào thì bón đạm; lân kali là thích hợp nhất? III. Bµi míi: Đặt vấn đề: GV nêu mục tiêu của bài thực hành: Sau khi làm thực hành học sinh phải phân biệt các loại phân bón trong nông nghiệp. Nêu qui tắc an toàn vệ sinh môi trường. Cẩn thận không đổ nước, than nóng đỏ vướng ra làm bẩn cháy quần áo sách vở. Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1 : Tìm hiểu vật liệu và I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết ( như SGK) dụng cụ cần thiết. Trường THCS Tây Tiến Năm học 2014-2015 Đỗ Thị Miền Công nghệ 7 GV: Giới thiệu vật liêu và dụng cụ II. Quy trình thực hành. cần thiết. 1. Phân biệt nhóm phân bón hoà tan và nhóm ít HS: Nghe giảng và chép bài. hoặc không hoà tan. Hoạt động 2: Tìm hiểu quy trình B1: Lấy một lượng phân bón bằng hạt ngô cho vào thực hành ống nghiệm. GV: Giới thiệu qui trình thực hành. B2: Cho 10 đến 15 ml nước sạch vào và lắc mạnh trong 1 phút. HS: Nghe giảng. ? Gọi 1 vài HS nhắc lại qui trình B3: Để lắng 1 đến 2 phút. Quan sát mức độ hoà tan. thực hành. - Nếu thấy hoà tan: Đạm, Kali. - Không hoặc ít hoà tan: Lân và vôi. 2. Phân biệt trong nhóm phân hoà tan. B1: Đốt cục than củi trên đèn cồn đến khi nóng đỏ. B2: Lấy 1 ít phân bón khô rắc lên cục than củi đã nóng đỏ. Hoạt động 3: Thực hành. - Nếu có mùi khai là Đạm. - Nêu không có mùi khai đó là Kali. 3. Phân biệt trong nhóm phân bón ít tan hoặc HS: Học sinh thực hành theo không tan. nhóm, mỗi nhóm từ 3 đến 4 học Quan sát sắc màu: sinh theo quy trình đã được nêu. - Nếu phân bón có màu nâu, nâu sẩm hoặc trắng GV: Thao tác mẫu xám như ximăng -> Lân. HS: Thực hiện, ghi kết quả vào - Nếu phân bón có màu trắng, dạng bột, đó là vôi. bảng III. Thực hành Mẫu phân bón Hòa tan Đốt Màu sắc? Loại phân? Mẫu số 1 .... ....... .... ...... Mẫu số 2 Mẫu số 3... IV. Củng cố: - Hs thu dọn dụng cụ, làm vệ sinh nơi thực hành - Gv đánh giá kết quả thực hành của học sinh về các mặt: + Sự chuẩn bị, thực hiện qui trình. + An toàn lao động. + Vệ sinh môi trờng. + Kết quả thực hành. V. Hướng dẫn HS học ở nhà. Trường THCS Tây Tiến Năm học 2014-2015 Đỗ Thị Miền Công nghệ 7 - Tìm hiểu thêm các loại phân bón khác: màu sắc; độ hòa tan; mùi khi đốt… - Đọc trước bài: Cách sử dụng và bảo quan các loại phân bón thông thường. ......................................................................... ......................................................................... , ngày tháng 9 năm 2014 Ký duyệt của Tổ KHTN TiÕt 7: c¸ch sö dông vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng thêng I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: HiÓu ®îc c¸ch bãn ph©n, c¸ch sö dông vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng thêng. 2. Kỹ năng: Cã kü n¨ng bãn ph©n, sö dông vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng thêng. 3. Thái độ: Cã ý thøc tiÕt kiÖm vµ b¶o vÖ m«i trêng khi sö dông ph©n bãn. II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Thuyết trình, Phân tích, Giải quyết vấn đề. III.CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Baûng phuï, phieáu hoïc taäp 2. Học sinh: Xem tröôùc baøi IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ôn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Ph©n bãn lµ g× ? Ph©n bãn ®îc chia lµ mÊy lo¹i ? Lµ nh÷ng lo¹i nµo ? 3. Nội dung bài mới: a. Đặt vấn đề: Trong troàng troït, phaân boùn laø moät yeáu toá khoâng theå thieáu ñöôïc. Do ñoù chuùng ta phaûi bieát caùch söû duïng vaø baûo quaûn phaân boùn. Ñoù laø noäi dung cuûa baøi hoâm nay. b. Triển khai bài dạy: Ho¹t ®éng cña Gv, Hs Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu 1 sè c¸ch bãn ph©n. Gv: Yªu cÇu häc sinh ®äc th«ng tin s¸ch gi¸o khoa vµ quan s¸t h×nh vÏ tr«ng phÇn I (h×nh 7, 8, 9, 10). Trường THCS Tây Tiến Néi dung cÇn ®¹t I. C¸ch bãn ph©n. - C¨n cø vµo thêi kú bãn ph©n mµ ngêi ta chia ra 2 h×nh thøc bãn : + Bãn lãt : Bãn ph©n vµo ®Êt tríc khi gieo trång. Năm học 2014-2015 Đỗ Thị Miền Công nghệ 7 Hs : ®äc th«ng tin s¸ch gi¸o khoa vµ quan + Bãn thóc : Bãn ph©n trong thêi gian s¸t h×nh. sinh trëng cña c©y. ? C¨n cø vµo thêi kú bãn ngêi ta chia mÊy * C¸c c¸ch bãn ph©n: c¸ch bãn ? - Bãn theo hµng : ? ThÕ nµo lµ bãn lãt, bãn thóc ? + u ®iÓm: C©y dÔ sö dông, chØ cÇn dông cô ®¬n gi¶n. + Nhîc ®iÓm: Ph©n bãn cã thÓ bÞ chuyÓn thµnh chÊt khã tan do tiÕp xóc víi ®Êt ?Dùa vµo h×nh 7, 8, 9,10 s¸ch gi¸o khoa - Bãn theo hèc em h·y cho biÕt tªn cña c¸c c¸ch bãn ph©n + u ®iÓm: C©y dÔ sö dông, chØ cÇn dông cô ®¬n gi¶n. + Nhîc ®iÓm: Ph©n bãn cã thÓ bÞ chuyÓn thµnh chÊt khã tan do tiÕp xóc víi ®Êt - Bãn v·i ? Nªu u, nhîc ®iÓm cña tõng c¸ch bãn ? + u ®iÓm: DÔ thùc hiÖn, tèn Ýt c«ng lao Hs : Th¶o luËn nhãm. Cö ®¹i diÖn cña tõng ®éng, chØ cÇn dông cô ®¬n gi¶n. nhãm lªn tr¶ lêi + Nhîc ®iÓm: Ph©n bãn dÔ bÞ chuyÓn thµnh chÊt khã tan do tiÕp xóc nhiÒu víi ®Êt - Phun lªn l¸ + u ®iÓm: DÔ thùc hiÖn, Ph©n bãn kh«ng bÞ chuyÓn thµnh chÊt khã tan do kh«ng tiÕp xóc víi ®Êt. + Nhîc ®iÓm : ChØ bãn ®îc lîng nhá ph©n bãn, cÇn cã dông cô vµ m¸y mãc phøc t¹p. II. C¸ch sö dông c¸c lo¹i ph©n bãn Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu mét sè c¸ch sö th«ng thêng. dông c¸c lo¹i ph©n. Lo¹i §Æc ®iÓm C¸ch s/dông Gv : Khi ph©n bãn vµo ®Êt c¸c chÊt dinh dchñ yÕu chñ yÕu ìng ®îc chuyÓn ho¸ thµnh c¸c chÊt hoµ ph©n bãn Thµnh phÇn H÷u c¬ Bãn lãt tan, c©y míi hÊp thô ®îc chñ yÕu ..... - Lo¹i ph©n khã hoµ tan ph¶i bãn vµo ®Êt §¹m, Cã tØ lÖ d2 cao, Bãn thóc ®Ó cã thêi gian ph©n huû l©n, kali dÔ hoµ tan ..... - Lo¹i ph©n dÔ hoµ tan thêng dïng ®Ó bãn Ph©n l©n Ýt ho¨c ko ta..... Bãn lãt thóc. Gv : Cho häc sinh ®äc th«ng tin SGK ? Ph©n h÷u c¬ dïng ®Ó bãn lãt hay bãn thóc ? ? Ph©n ®¹m, kali, ph©n hçn hîp dïng ®Ó bãn lãt hay bãn thóc ? ? Ph©n l©n dïng ®Ó thùc hiÖn bãn lãt hay Trường THCS Tây Tiến Năm học 2014-2015 Đỗ Thị Miền Công nghệ 7 bãn thóc ? III. B¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng Ho¹t ®éng 3: Giíi thiÖu c¸ch b¶o qu¶n thêng. c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng thêng . - §Ó lÉn lén sÏ x·y ra c¸c ph¶n øng ho¸ Gv : Cho häc sinh ®äc th«ng tin s¸ch gi¸o häc lµm gi¶m chÊt lîng ph©n. khoa. - T¹o ®iÒu kiÖn cho vi sinh vËt ph©n gi¶i ? V× sao kh«ng ®Ó lÉn lén c¸c lo¹i ph©n vµ h¹n chÕ ®¹m bay h¬i. gi÷ vÖ sinh m«i bãn l¹i víi nhau? trêng. ? V× sao ph¶i dïng bïn ao ®Ó ñ ph©n chuång? Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp cñng cè Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng: Ñeå baûo quaûn toát phaân hoùa hoïc caàn thöïc hieän bieän phaùp naøo sau ñaây: a. Ñeå ôû nôi thoaùng maùt, khoâ raùo. b. Goùi trong bao niloâng, ñöïng trong chai loï. c. Khoâng neân ñeå caùc loaïi phaân boùn laãn loän vôùi nhau. d. Caû 3 caâu a,b,c. 4. Cñng cè - Gäi 2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhí. - Nªu c©u hái phÇn cuèi bµi cho häc sinh tr¶ lêi. 5. DÆn dß - Bµi tËp s¸ch gi¸o khoa. - §äc tríc bµi tiÕt 8. TiÕt 8: Vai trß cña gièng vµ ph¬ng ph¸p chän t¹o gièng c©y trång I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: HiÓu ®îc vai trß cña c©y gièng vµ c¸c ph¬ng ph¸p chän t¹o gièng c©y trång. 2. Kỹ năng: Cã kü n¨ng chän t¹o gièng c©y trång. Trường THCS Tây Tiến Năm học 2014-2015 Đỗ Thị Miền Công nghệ 7 3. Thái độ: Cã ý thøc quÝ träng, b¶o vÖ c¸c gièng c©y trång quÝ hiÕm trong s¶n xuÊt ë ®Þa ph¬ng II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Quan sát tìm tòi III.CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Bµi so¹n, tranh ¶nh phôc vô cho qu¸ tr×nh häc. 2. Học sinh: ChuÈn bÞ bµi, ®äc tríc sgk IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ôn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: ThÕ nµo lµ bãn lãt ? bãn thóc ? 3. Nội dung bài mới: a. Đặt vấn đề: Ông cha ta thường có câu “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” . nhưng ngày nay con người đã chủ động trong tưới tiêu nước, chủ động tạo và sử dụng phân bón, thì giống được đặt lên hàng đầu. Vậy giống cây trồng có vai trò như thế nào trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất trồng trọt và làm như thế nào để có giống tốt? Ta hãy vào bài mới. b. Triển khai bài dạy: Ho¹t ®éng cña Gv, Hs Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vai trß cña gièng c©y trång. Gv: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh vÏ 11 s¸ch gi¸o khoa. ? Thay gièng cò b»ng gièng míi n¨ng suÊt cao cã t¸c dông g× ? ? Sö dông gièng míi ng¾n ngµy cã t¸c dông g× ®Õn c¸c vô gieo trång trong n¨m ? ? Sö dông gièng míi ng¾n ngµy cã ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn c¬ cÊu c©y trång Hs: Th¶o luËn nhãm, ®¹i diÖn cña tõng nhãm lªn ph¸t biÓu Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu tiªu chÝ cña gièng tèt. Gv: dïng b¶ng phô ghi 5 tiªu chÝ treo lªn b¶ng cho Hs quan s¸t. Theo em mét gièng tèt cÇn ®¹t tiªu chÝ nµo? Néi dung cÇn ®¹t I. Vai trß cña gièng c©y trång. - QuyÕt ®Þnh t¨ng n¨ng suÊt c©y trång. - Cã t¸c dông lµm t¨ng vô thu ho¹ch trong n¨m. - Lµm thay ®æi c¬ cÊu c©y trång. II. Tiªu chÝ cña gièng c©y trång. - Sinh trëng tèt trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu, ®Êt ®ai vµ tr×nh ®é canh t¸c cña ®Þa ph¬ng. - Cã chÊt lîng tèt. - Cã n¨ng suÊt cao vµ æn ®Þnh. - Chèng, chÞu ®îc s©u bÖnh. Ho¹t ®éng 3: Giíi thiÖu mét sè ph¬ng ph¸p III. Ph¬ng ph¸p chän t¹o gièng c©y chän t¹o gièng c©y trång. trång. Gv : cho hs ®äc vµ quan s¸t kÜ c¸c h×nh vÏ : 1. Ph¬ng ph¸p chän läc . 12, 13, 14 s¸ch gi¸o khoa. Tõ nguån gièng khëi ®Çu trän c©y cã ? Cã mÊy ph¬ng ph¸p t¹o gièng c©y trång ? ®Æc tÝnh tèt -> lÊy h¹t -> gieo -> c©y ? ThÕ nµo lµ ph¬ng ph¸p chän läc ? míi. ? ThÕ nµo lµ ph¬ng ph¸p lai ? 2. Ph¬ng ph¸p lai. Trường THCS Tây Tiến Năm học 2014-2015 Đỗ Thị Miền Công nghệ 7 LÊy phÊn hoa cña c©y bè thô phÊn cho nhôy hoa c©y mÑ -> lÊy h¹t c©y mÑ -> gieo trång -> c©y lai. 3. Ph¬ng ph¸p g©y ®ét biÕn. Dïng t¸c nh©n vËt lý, c¸c chÊt hãa häc ? ThÕ nµo lµ ph¬ng ph¸p g©y ®ét biÕn ®Ó xö lý h¹t, mÇm, nô , h¹t phÊn -> g©y ra ®ét biÕn -> t¹o ra c©y ®ét biÕn (cã lîi) -> lµm gièng. 4. Ph¬ng ph¸p nu«i cÊy m«. ? ThÕ nµo lµ ph¬ng ph¸p nu«i cÊy m« T¸ch lÊy m« sèng cña c©y, nu«i cÊy trong m«i trêng ®Æc biÖt -> h×nh thµnh c©y míi -> trång vµ chän läc -> gièng míi. Tæng kÕt : Ghi nhí T 25 Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp cñng cè : Ñieàn vaøo choå troáng: a. Laáy haït cuûa caây toát trong quaàn theå ñem gieo troàng ôû vuï sau vaø so saùnh vôùi gioáng khôûi ñaàu vaø gioáng ñòa phöông laø phöông phaùp:…………………… ( choïn loïc) b. Laáy haït luùa naåy maàm xöû lí tia phoùng xaï trong ñieàu kieän nhaát ñònh roài ñem troàng, choïn loïc laø phöông phaùp: ………………………………………………… ( gaây ñoät bieán ) 4. Cñng cè - Gäi häc sinh ®äc phÇn ghi nhí. - Gièng c©y trång cã vai trß cã vai trß g× trong trång trät ? §Þa ph¬ng em ®· ¸p dông nh thÕ nµo ? 5. DÆn dß - Bµi tËp s¸ch gi¸o khoa. - §äc tríc bµi 11 s¸ch gi¸o khoa. Tiết 10: KIỂM TRA I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - HS nhớ được các khái niệm trong phần đại cương về kĩ thuật trồng trọt. - HS hiểu được vai trò của đất trồng. - HS hiểu được các loại phân bón. 2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng làm bài thi. 3. Thái độ: Có ý thức tự giác trong học tập và làm bài kiểm tra. MA TRẬN Mức độ Trường THCS Tây Tiến Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Năm học 2014-2015
- Xem thêm -