Tài liệu Giáo án công nghệ 6 vnen

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 5133 |
  • Lượt tải: 7
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Trêng THCS V¹n Ninh KÕ ho¹ch d¹y C«ng nghÖ 6 Ngày d¹y :24/08/215 Ngày soạn :22/08/2015 PHẦN 1: NHÀ Ở Bài 1 (10 tiết) Nhà ở đối với con người (3 tiết) a.Môc tiªu cÇn ®¹t: - Gióp häc sinh: - Nắm Vai trò của nhà ở với con người. Một số kiểu nhà ở. Các khu vực chính của nhà ở. - G¾n bã vµ yªu quý n¬i ë cña m×nh. - Kü n¨ng: RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn,Ên¹ch sÏ, gän gµng. b.ChuÈn bÞ: - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, so¹n bµi . - HS : Häc bµi cò, đọc bài s¸ch gi¸o khoa . c.ho¹t ®éng d¹y vµ häc I. KiÓm tra bµi cò: - KiÓm tra phÇn chuÈn bÞ cña häc sinh. II. Bµi míi: TiÕt :1 A. Hoạt động khởi động : - Hs : Liên hệ thực tế trả lời các câu hỏi (sgk – Tr 3) - Nhóm trưởng báo cáo B. Hoạt động hình thành kiến thức : 1.Vai trò của nhà ở với con người. - Hs : Đọc nội dung (sgk Tr-4) - Các thành viên b/cáo hoạt động của cá nhân. - Nhóm thống nhất kết quả. => Cử đại diện b/cáo trước lớp kết quả hoạt động của nhóm mình. 2. Một số kiểu nhà ở - Hs : Đọc nội dung (sgk Tr-6) - Các thành viên b/cáo hoạt động của cá nhân. (thông qua quan sát các hình ảnh A,B,C,D,E,F,G,H - Nhóm thống nhất kết quả. => Cử đại diện b/cáo trước lớp kết quả hoạt động của nhóm mình. => Tổng hợp các ý kiến thảo luận và thống nhất kết quả của nhóm. TiÕt :2 3. Các khu vực chính của nhà ở - Hs : Đọc nội dung (sgk Tr-6) rồi trả lời câu hỏi => b/cáo Gv kết quả những việc em đã làm - Hs : Liên hệ thực tế trả lời các câu hỏi (sgk – Tr 8) - Nhóm trưởng báo cáo C. Hoạt động luyện tập - Phát phiếu học tập (sgk – Tr 10) - Trao đổi kết quả trong nhóm => b/cáo Gv kết quả 4.Cñng cè: - Hướng nhà ở chủ yếu .... Vì sao như vậy? 5.DÆn dß: - Về nhà quan sát không gian nhà ở và sắp xếp lại cho phù hợp *Bæ sung: .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... Gi¸o viªn: NguyÔn §¹i TiÕn 1 N¨m häc: 2015-2016 Trêng THCS V¹n Ninh KÕ ho¹ch d¹y C«ng nghÖ 6 .................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Ngày soạn :22/08/2015 Ngày d¹y :30/08/215 PHẦN 1: NHÀ Ở Bài 1 (10 tiết) Nhà ở đối với con người ( tiếp) a.Môc tiªu cÇn ®¹t: - Tiếp tục gióp häc sinh: - Nắm Vai trò của nhà ở với con người. Một số kiểu nhà ở. Các khu vực chính của nhà ở. - G¾n bã vµ yªu quý n¬i ë cña m×nh. - Häc sinh x¸c ®Þnh ®îc vai trß cña nhµ ë ®èi víi ®êi sèng con ngêi, biÕt ®îc sù cÇn thiÕt cña viÖc ph©n chia c¸c khu vùc sinh ho¹t trong nhµ ë vµ x¾p xÕp ®å ®¹c trong tõng khu vùc t¹o sù hîp lý, t¹o sù tho¶i m¸i hµi lßng cho c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. - Kü n¨ng: RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn,Ên¹ch sÏ, gän gµng. b.ChuÈn bÞ: - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, so¹n bµi . - HS : Häc bµi cò, đọc bài s¸ch gi¸o khoa . c.ho¹t ®éng d¹y vµ häc I. KiÓm tra bµi cò: - Vai trò của nhà ở với con người ? II. Bµi míi: TiÕt: 3 D. Hoạt động vận dụng : - Hs quan sát không gian nhà ở của gia đình và một số gia đình xung quanh rút ra nhận xét. E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng - Trao đổi các câu hỏi (sgk – Tr 11) Gv : Nhận xét kết quả học tập và ghi nhậ sự tiến bộ của Hs Bố trí đồ đạc trong nhà Bài 2 TiÕt : 4 (4 tiết) A. Hoạt động khởi động: - Hs : Liên hệ thực tế trả lời các câu hỏi (sgk – Tr 12) - Nhóm trưởng báo cáo B. Hoạt động hình thành kiến thức 1. Cách sắp xếp đồ đạc trong nhà một cách hợp lí và có tính thẩm mỹ. - Hs : Đọc nội dung (sgk Tr-12) - Các thành viên b/cáo hoạt động của cá nhân. - Nhóm thống nhất kết quả. => Cử đại diện b/cáo trước lớp kết quả hoạt động của nhóm mình. 4.Cñng cè: . 5.DÆn dß: Ngày d¹y :07/9/2015 Ngày soạn :28/08 Bài 2 Bố trí đồ đạc trong nhà (Tiếp) a.Môc tiªu cÇn ®¹t: - Tiếp tục gióp häc sinh: - Häc sinh x¸c ®Þnh ®îc vai trß cña nhµ ë ®èi víi ®êi sèng con ngêi, biÕt ®îc sù cÇn thiÕt cña viÖc ph©n chia c¸c khu vùc sinh ho¹t trong nhµ ë vµ x¾p xÕp ®å ®¹c trong tõng khu vùc t¹o sù hîp lý, t¹o sù tho¶i m¸i hµi lßng cho c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. - Kü n¨ng: RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn,Ên¹ch sÏ, gän gµng. b.ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: NguyÔn §¹i TiÕn 2 N¨m häc: 2015-2016 Trêng THCS V¹n Ninh - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, so¹n bµi . - HS : Häc bµi cò, đọc bài s¸ch gi¸o khoa . KÕ ho¹ch d¹y C«ng nghÖ 6 c.ho¹t ®éng d¹y vµ häc I. KiÓm tra bµi cò: - Cách bố trí đồ đạc trong gia đình ntn ? Liên hệ gia đình em. II. Bµi míi: TiÕt: 5 B. Hoạt động hình thành kiến thức HS: - Nªu chøc n¨ng vµ vai trß cña nhµ ë b¶o vÖ c¬ thÓ, tho¶ m·n nhu cÇu c¸ nh©n, tho¶ m·n nhu cÇu sinh ho¹t chung. GV: §a ra h×nh ¶nh vÒ c¸ch x¾p xÕp ®å ®¹c hîp lý vµ kh«ng hîp lý? 2. - Phương án sắp xếp, bố trí đồ đạc trong nhà hợp lí, có tính thẩm mỹ. GV: Em h·y chän ra ®©u lµ c¸ch s¾p xÕp hîp lý vµ ®©u lµ c¸ch s¾p xÕp kh«ng hîp lý. - Nhóm thống nhất kết quả. => Cử đại diện b/cáo trước lớp kết quả hoạt động của nhóm mình. TiÕt : 6 3- Sắp xếp được nơi học tập của bản thân ở nhà gọn gàng, ngăn nắp - C¸ch bè trÝ ®å ®¹c cÇn ph¶i thuËn tiÖn, cãa tÝnh thÈm mü song còng lu ý ®Õn sù an toµn vµ ®Ó lau chïi, quÐt dän. C. Hoạt động luyện tập: T×m hiÓu mét sè c¸ch bè trÝ, s¾p xÕp ®å ®¹c trong nhµ cña ngêi viÖt nam. GV: Cho häc sinh quan s¸t h×nh 2.2. HS: Nh¾c l¹i c¸ch ph©n chia khu vùc ë h×nh 2.2 HS: Tr¶ lêi GV: Em h·y nªu ®Æc ®iÓm ®ång b»ng s«ng cöu long? HS: Hay bÞ lò lôt GV: §å ®¹c nªn bè trÝ nh thÕ nµo? - Trao đổi các câu hỏi (sgk – Tr 18) Gv : Nhận xét kết quả học tập và ghi nhậ sự tiến bộ của Hs 4.Cñng cè: . 5.DÆn dß: - Về nhà quan sát không gian nhà ở và sắp xếp lại cho phù hợp *Bæ sung: .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ Ngày d¹y :14/9/2015 Ngày soạn :28/08 Bài 2 a.Môc tiªu cÇn ®¹t: Bố trí đồ đạc trong nhà (Tiếp) - Tiếp tục gióp häc sinh: - KiÕn thøc: GV cñng cè nh÷ng kiÕn thøc vÒ x¾p xÕp ®å ®¹c hîp lý trong nhµ ë. - BiÕt c¸ch x¾p xÕp ®å ®¹c chç ë cña b¶n th©n vµ gia ®×nh. - Sau khi häc song, häc sinh biÕt ®îc thÕ nµo lµ nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p. - BiÕt cÇn ph¶i lµm g× ®Ó gi÷ cho nhµ ë lu«n s¹ch sÏ ng¨n n¾p. - VËn dông ®îc mét sè c«ng viÖc vµo cuéc sèng gia ®×nh. - Kü n¨ng: RÌn luyÖn ý thøc lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm víi viÖc gi÷ g×n nhµ ë lu«n s¹ch sÏ, gän gµng b.ChuÈn bÞ: - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, so¹n bµi . - HS : Häc bµi cò, đọc bài s¸ch gi¸o khoa . c.ho¹t ®éng d¹y vµ häc I. KiÓm tra bµi cò: - §å ®¹c trong nhà ở nªn bè trÝ nh thÕ nµo? Gi¸o viªn: NguyÔn §¹i TiÕn 3 N¨m häc: 2015-2016 Trêng THCS V¹n Ninh KÕ ho¹ch d¹y C«ng nghÖ 6 II. Bµi míi: TiÕt : 7 D. Hoạt động vận dụng : - Hs quan sát sự sắp đặt đồ đac nhà ở của gia đình và một số gia đình xung quanh rút ra nhận xét. E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng - Trao đổi các câu hỏi (sgk – Tr 19) Gv : Nhận xts kết quả học tập và ghi nhậ sự tiến bộ của Hs - Hs : Đọc nội dung (sgk Tr-6) rồi trả lời câu hỏi => b/cáo Gv kết quả những việc em đã làm - Hs : Liên hệ thực tế trả lời các câu hỏi (sgk – Tr 20) - Nhóm trưởng báo cáo TiÕt: 8 Bài 3 Giữ gìn vệ sinh nhà ở (3 tiết) A. Hoạt động khởi động : - Hs : Liên hệ thực tế trả lời các câu hỏi (sgk – Tr 21) - Nhóm trưởng báo cáo B. Hoạt động hình thành kiến thức : 1. Ý nghĩa về sự sạch sẽ, ngăn nắp của nhà ở; các phương pháp giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp; . GV: Híng dÉn häc sinh quan s¸t h×nh 2.8 vµ h×nh 2.9. HS: Em cã nhËn xÐt g× vÒ hai h×nh vÏ trªn? HS: H×nh 2.8 ngoµi s©n quang ®·ng c©y c¶nh ®Ñp m¾t, trong nhµ dÐp guèc, ch¨n mµm bµn ghÕ s¸ch vë gän gµng. HS: NhËn xÐt. GV: Bæ sung - Hs : Đọc nội dung (sgk Tr-22) - Các thành viên b/cáo hoạt động của cá nhân. - Nhóm thống nhất kết quả. => Cử đại diện b/cáo trước lớp kết quả hoạt động của nhóm mình. - Nhóm thống nhất kết quả. => Cử đại diện b/cáo trước lớp kết quả hoạt động của nhóm mình. => Tổng hợp các ý kiến thảo luận và thống nhất kết quả của nhóm. - Nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p lµ nhµ ë cã m«i trêng sèng s¹ch ®Ñp, kh¼ng ®Þnh sù ch¨m sãc vµ gi÷ g×n b»ng bµn tay con ngêi. 4.Cñng cè: 5.DÆn dß: *Bæ sung: .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ Ngày soạn :28/08 /2015 Ngày d¹y :21/9/2015 Giữ gìn vệ sinh nhà ở ( tiếp) Bài 3 A .Môc tiªu cÇn ®¹t: - Tiếp tục gióp häc sinh: - Sau khi häc song, häc sinh biÕt ®îc thÕ nµo lµ nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p. - BiÕt cÇn ph¶i lµm g× ®Ó gi÷ cho nhµ ë lu«n s¹ch sÏ ng¨n n¾p. Gi¸o viªn: NguyÔn §¹i TiÕn 4 N¨m häc: 2015-2016 Trêng THCS V¹n Ninh KÕ ho¹ch d¹y C«ng nghÖ 6 - VËn dông ®îc mét sè c«ng viÖc vµo cuéc sèng gia ®×nh. - Kü n¨ng: RÌn luyÖn ý thøc lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm víi viÖc gi÷ g×n nhµ ë lu«n s¹ch sÏ, gän gµng b.ChuÈn bÞ: - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, so¹n bµi . - HS : Häc bµi cò, đọc bài s¸ch gi¸o khoa . c.ho¹t ®éng d¹y vµ häc I. KiÓm tra bµi cò: - Ý nghĩa về sự sạch sẽ, ngăn nắp của nhà ở; các phương pháp giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? II. Bµi míi TiÕt : 9 B. Hoạt động hình thành kiến thức 2. Những công việc cần phải làm để giữ gìn nhà ở của gia đình luôn sạch sẽ, ngăn nắp - Hs : Đọc nội dung (sgk Tr-22) - Các thành viên b/cáo hoạt động của cá nhân. (thông qua quan sát các hình ảnh A,B,C,D,E,F,G,H - Nhóm thống nhất kết quả. => Cử đại diện b/cáo trước lớp kết quả hoạt động của nhóm mình. => Tổng hợp các ý kiến thảo luận và thống nhất kết quả của TiÕt : 10 C. Hoạt động luyện tập GV: Trong gia ®×nh ai thêng lµm c«ng viÖc néi trî? HS: ( MÑ, ChÞ, Bµ )… GV: Nªu nh÷ng sinh ho¹t cÇn thiÕt trong gia ®×nh? HS: Tr¶ lêi GV: Em h·y nªu c«ng viÖc thêng lµm hµng ngµy cña em? HS: Tr¶ lêi - CÇn ph¶i vÖ sinh c¸ nh©n gÊp ch¨n gèi gän gµng ®Ó c¸c vËn dông ®óng n¬i quy ®Þnh. b. CÇn lµm nh÷ng c«ng viÖc g×? - Hµng ngµy: QuÐt nhµ, lau nhµ dän dÑp ®å ®¹c c¸ nh©n gia ®×nh lµm s¹ch khu bÕp, khu vÖ sinh. D. Hoạt động vận dụng GV: Nªu nh÷ng c«ng viÖc cÇn lµm ®Ó gi÷ nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p? HS: §äc phÇn ghi nhí SGK E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng Gv : Nhận xts kết quả học tập và ghi nhậ sự tiến bộ của Hs - Hs : Đọc nội dung (sgk Tr-26) rồi trả lời câu hỏi => b/cáo Gv kết quả những việc em đã làm 4.Cñng cè: Nªu nh÷ng c«ng viÖc cÇn lµm ®Ó gi÷ nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p? 5.DÆn dß: - Häc thuéc vë ghi, tr¶ lêi c©u hái SGK - TËp s¾p xÕp ®å ®¹c trong gia ®×nh. + ChuÈn bÞ bµi sau: Các loại vải thường dùng trong may mặc *Bæ sung: ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. Ngày soạn :19/08 Ngày d¹y :22/08 PHẦN 2 Bài 1 MAY MẶC VÀ ĂN UỐNG (14 Tiết) Các loại vải thường dùng trong may mặc (2 tiết) Gi¸o viªn: NguyÔn §¹i TiÕn 5 N¨m häc: 2015-2016 Trêng THCS V¹n Ninh KÕ ho¹ch d¹y C«ng nghÖ 6 TiÕt : 11 A. Hoạt động khởi động - Hs: Chia sẻ với các bạn trong nhóm những hiểu biết của em về vải thường dùng trong may mặc trong gia đình: Nhóm trưởng: - Ghi tóm tắt ý kiến và chia sẻ với các bạn trong nhóm Báo cáo với thày, cô giáo kết quả làm việc của nhóm em B. Hoạt động hình thành kiến thức Hs: Đọc nội dung: (Sgk-Tr 28) Gv: Theo em, có những loại vải nào được dùng trong may mặc? Nhóm trưởng: - Ghi tóm tắt ý kiến và chia sẻ với các bạn trong nhóm Báo cáo với thày, cô giáo kết quả làm việc của nhóm em 1.- Tính chất chủ yếu và nhận biết được một số loại vải thường dùng trong may mặc. - Vải sợi thiên nhiên: là các loại vải được sản xuất từ các loại sợi có nguồn gốc thiên nhiên như sợi tơ tằm, sợi bông, sợi lanh, lông cừu... Những loại vải này có tính chất chung là độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát, có khả năng giữ nhiệt tốt nhưng dễ bị nhàu, độ bền kém, giặt khó sạch và phơi lâu khô. Khi đốt sợi vải, tro than dễ bóp vụn. - Vải sợi hóa học: là các loại vải được sản xuất bằng các loại sợi hóa học, được chia làm hai loại : Thảo luận với bạn để trả lời các câu hỏi sau: (Sgk-Tr 30) - Quan sát hình ảnh A, B, C, D và liên hệ với nội dung vừa đọc, em hãy cho biết: Vải sợi thiên nhiên được sản xuất bằng những loại sợi thiên nhiên và phương pháp nào? - Quan sát hình ảnh E, G kết hợp với quan sát thực tế, em hãy nêu nhận xét của em về các loại vải thường được dùng trong may mặc hiện nay. => Lựa chọn được loại vải phù hợp với nhu cầu, sở thích của bản thân. 2- Bảo quản và giặt giũ được một số loại vải thường dùng trong may mặc. Nhóm trưởng: - Ghi tóm tắt ý kiến và chia sẻ với các bạn trong nhóm Báo cáo với thày, cô giáo kết quả làm việc của nhóm em TiÕt : 12 B. Hoạt động hình thành kiến thức 3- Ứng dụng được những hiểu biết về các loại vải thường dùng trong may mặc vào thực tiễn - Trao đổi, chia sẻ kết quả trả lời câu hỏi trong nhóm (Sgk-Tr32) Báo cáo với thày, cô giáo kết quả làm việc của nhóm em Trình bày trước lớp các kết quả hoạt động của nhóm mình. - Chốt lại kiến thức chủ yếu của bài học. - Tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau kết quả thực hiện các hoạt động hình thành kiến thức. C. Hoạt động luyện tập - Cách phân biệt một số loại vải có tác dụng ? - Nêu mục đích của việc phân biệt một số loại vải sợi? - Trình bày cách phân biệt một số loại vải thông thường. D Hoạt động vận dụng 1) Vận dụng hiểu biết về tính chất của các loại vải để nối mỗi loại vải ở cột A với một ý ở cột B sao cho phù hợp: Gi¸o viªn: NguyÔn §¹i TiÕn 6 N¨m häc: 2015-2016 Trêng THCS V¹n Ninh A KÕ ho¹ch d¹y C«ng nghÖ 6 B (Sgk-Tr33) E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng 1. Em hãy cùng bạn đến cửa hàng bán vải may mặc, bán quần áo hoặc cửa hàng may mặc, quan sát các loại vải và hỏi người bán hàng hoặc thợ may tên của những loại vải hiện nay đang được nhiều người ưa chuộng, sử dụng để may mặc. Ghi nhận xét của em về các loại vải đó. Nếu có thể được, em hãy sưu tầm một số mẫu vải để chia sẻ với các bạn trong lớp. 2. Tra cứu trên mạng Internet với các từ khóa" Các loại vải thường dùng trong may mặc" và " sản xuất vải sợi hóa học bằng cách nào?" để tìm hiểu thêm về đặc điểm, tính chất của các loại vải. Sản phẩm : Bản mô tả ngắn gọn những loại vải đã quan sát và sưu tầm được 4.Cñng cè: Nªu nh÷ng c«ng viÖc cÇn lµm ®Ó gi÷ nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p? 5.DÆn dß: - Häc thuéc vë ghi, tr¶ lêi c©u hái SGK - TËp s¾p xÕp ®å ®¹c trong gia ®×nh. + ChuÈn bÞ bµi sau: Các loại vải thường dùng trong may mặc *Bæ sung: .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Ngày d¹y :22/08 Ngày soạn :19/08 Bài 2 TiÕt : 13 Trang phục và thời trang (3tiết) A. Hoạt động khởi động - Hs: Chia sẻ với các bạn trong nhóm những hiểu biết của em về trang phục và thời trang. Nhóm trưởng: - Ghi tóm tắt ý kiến và chia sẻ với các bạn trong nhóm Báo cáo với thày, cô giáo kết quả làm việc của nhóm em B. Hoạt động hình thành kiến thức Trang phục bao gồm các loại quần áo và một số vật dụng khác đi kèm như mủ, giày, tất, khăn quàng. . . Trong đó áo quần là những vật dụng quan trọng nhất 1./ Trình bày được khái niệm, chức năng của trang phục. Phân biệt được trang phục và thời trang. Hs: Đọc đoạn hội thoại (Sgk –Tr 36) - Tìm hiểu trang phục là gì ? GV cho HS xem tranh ảnh như quần áo,các phụ kiện đi kèm(Sgk –Tr 36) ? Theo em trang phục là gì? HS suy nghĩ trả lời câu hỏi - phục và thời trang phù hợp với lứa tuổi học trò. TiÕt : 14 - Tìm hiểu cách lựa chọn trang phục. 2./ Bước đầu lựa chọn được loại vải, kiểu may trang phục và thời trang phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi bản thân và điều kiện của gia đình. Gi¸o viªn: NguyÔn §¹i TiÕn 7 N¨m häc: 2015-2016 Trêng THCS V¹n Ninh KÕ ho¹ch d¹y C«ng nghÖ 6 Lựa chọn trang phục. (Sgk –Tr 38) 1. Chọn vải kiểu may phù hợp với vóc dáng cơ thể. a. Lựa chọn vải. * Tạo cảm giác gầy đi, cao lên -Màu tối, hạt dẻ, đen xanh, nước biển. -Mặt vải trơn, phẳng, mờ đục. -Kẻ sọc dọc, hoa văn có dạng sọc dọc, hoa nhỏ. * Tạo cảm giác béo ra, thấp xuống. Màu sáng, màu trắng, vàng nhạt, xanh, hồng nhạt. Mặt vải bóng láng, thô xốp. -Kẻ sọc ngang, hoa văn có dạng sọc ngang, hoa to. b.Lựa chọn kiểu may : Đường nét chính của thân áo, kiểu tay, kiểu cổ áo. . . cũng làm cho người mặc có vẽ gầy đi hoặc béo ra 2. Chọn vải, kiểu may phù hợp với lứa tuổi. Mỗi lứa tuổi có nhu cầu, điều kiện sinh hoạt, làm việc vui chơi và đặc điểm tính cách khác nhau, nên sự lựa chọn vải may mặc cũng khác nhau. +Trẻ sơ sinh dến mẫu giáo +Thanh thiếu niên +Người đứng tuổi 3. Sự đồng bộ của trang phục. Nhóm trưởng: - Ghi tóm tắt ý kiến và chia sẻ với các bạn trong nhóm Báo cáo với thày, cô giáo kết quả làm việc của nhóm em 4.Cñng cè: Nªu nh÷ng c«ng viÖc cÇn lµm ®Ó gi÷ nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p? 5.DÆn dß: - Häc thuéc vë ghi, tr¶ lêi c©u hái SGK - TËp s¾p xÕp ®å ®¹c trong gia ®×nh. + ChuÈn bÞ bµi sau: Các loại vải thường dùng trong may mặc *Bæ sung: .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. Ngày d¹y :22/08 Ngày soạn :19/08 Bài 2 Trang phục và thời trang ( tiếp) C.. Hoạt động luyện tập D. Hoạt động vận dụng: Vận dụng được những hiểu biết về trang phục và thời trang vào cách ăn mặc của bản thân sao cho phù hợp E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng Bài : 2 Sử dụng và bảo quản trang phục (3tiết) TiÕt : 15 Gi¸o viªn: NguyÔn §¹i TiÕn 8 N¨m häc: 2015-2016 Trêng THCS V¹n Ninh KÕ ho¹ch d¹y C«ng nghÖ 6 TiÕt : 16 A. Hoạt động khởi động B. Hoạt động hình thành kiến thức 1./ trang phục phù hợp với các hoạt động hàng ngày của bản thân và cách bảo quản trang phục để giữ được vẻ đẹp, độ bền của trang phục. Ngày d¹y :22/08 Ngày soạn :19/08 Sử dụng và bảo quản trang phục (tiếp) Bài : 2 TiÕt :17 B. Hoạt động hình thành kiến thức 2./ bảo quản trang phục hợp lí vào việc sử dụng, bảo quản trang phục của bản thân và mọi người trong gia đình. Có khả năng phát hiện, xử lí, giải quyết một số vấn đề đơn giản gặp phải khi sử dụng, bảo quản trang phục trong thực tế. TiÕt : 18 C.. Hoạt động luyện tập D.. Hoạt động vận dụng - Rèn luyện thói quen sử dụng, bảo quản trang phục thân thiện với môi trường E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng Ngày d¹y :24/08/215 Ngày soạn :22/08/2015 PHẦN 1: NHÀ Ở Bài 1 (10 tiết) Nhà ở đối với con người (3 tiết) a.Môc tiªu cÇn ®¹t: - Gióp häc sinh: - Nắm Vai trò của nhà ở với con người. Một số kiểu nhà ở. Các khu vực chính của nhà ở. b.ChuÈn bÞ: - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, so¹n bµi . - HS : Häc bµi cò, đọc bài s¸ch gi¸o khoa . c.ho¹t ®éng d¹y vµ häc I. KiÓm tra bµi cò: - KiÓm tra phÇn chuÈn bÞ cña häc sinh. II. Bµi míi: TiÕt :1 A. Hoạt động khởi động TiÕt :2 B. Hoạt động hình thành kiến thức 1.Vai trò của nhà ở với con người. 2. Một số kiểu nhà ở 3. Các khu vực chính của nhà ở C. Hoạt động luyện tập 4.Cñng cè: - . 5.DÆn dß: *Bæ sung: .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ Gi¸o viªn: NguyÔn §¹i TiÕn 9 N¨m häc: 2015-2016 Trêng THCS V¹n Ninh KÕ ho¹ch d¹y C«ng nghÖ 6 Ngày d¹y :30/08/215 Ngày soạn :22/08/2015 TiÕt :3 D. Hoạt động vận dụng E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng Bố trí đồ đạc trong nhà Bài 2 TiÕt : 4 (4 tiết) A. Hoạt động khởi động B. Hoạt động hình thành kiến thức 1. Cách sắp xếp đồ đạc trong nhà một cách hợp lí và có tính thẩm mỹ. Ngày d¹y :07/9/2015 Ngày soạn :28/08 Bố trí đồ đạc trong nhà Bài 2 (Tiếp) B. Hoạt động hình thành kiến thức TiÕt :5 2. - Phương án sắp xếp, bố trí đồ đạc trong nhà hợp lí, có tính thẩm mỹ. TiÕt : 6 3- Sắp xếp được nơi học tập của bản thân ở nhà gọn gàng, ngăn nắp C. Hoạt động luyện tập Ngày d¹y :14/9/2015 Ngày soạn :28/08 Bố trí đồ đạc trong nhà TiÕt :7 Bài 2 D. Hoạt động vận dụng E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng TiÕt: 8 (Tiếp) Giữ gìn vệ sinh nhà ở (3 tiết) Bài 3 A. Hoạt động khởi động B. Hoạt động hình thành kiến thức 1. Ý nghĩa về sự sạch sẽ, ngăn nắp của nhà ở; các phương pháp giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp;  Ngày d¹y :22/08 Ngày soạn :19/08 Bài 3 Giữ gìn vệ sinh nhà ở ( tiếp) TiÕt : 9 B. Hoạt động hình thành kiến thức 2. Những công việc cần phải làm để giữ gìn nhà ở của gia đình luôn sạch sẽ, ngăn nắp. C. Hoạt động luyện tập Gi¸o viªn: NguyÔn §¹i TiÕn 10 N¨m häc: 2015-2016 Trêng THCS V¹n Ninh TiÕt : 10 D. Hoạt động vận dụng KÕ ho¹ch d¹y C«ng nghÖ 6 E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng Ngày d¹y :22/08 Ngày soạn :19/08 PHẦN 2 Bài 1 TRANG PHỤC VÀ ĂN UỐNG (14 Tiết) Các loại vải thường dùng trong may mặc (2 tiết) TiÕt : 11 A. Hoạt động khởi động B. Hoạt động hình thành kiến thức 1.- Tính chất chủ yếu và nhận biết được một số loại vải thường dùng trong may mặc. - Lựa chọn được loại vải phù hợp với nhu cầu, sở thích của bản thân. 2- Bảo quản và giặt giũ được một số loại vải thường dùng trong may mặc. TiÕt : 12 B. Hoạt động hình thành kiến thức 3- Ứng dụng được những hiểu biết về các loại vải thường dùng trong may mặc vào thực tiễn C. Hoạt động luyện tập D Hoạt động vận dụng E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng Ngày d¹y :22/08 Ngày soạn :19/08 Bài 2 TiÕt : 13 Trang phục và thời trang (3tiết) A. Hoạt động khởi động B. Hoạt động hình thành kiến thức 1./ Trình bày được khái niệm, chức năng của trang phục. Phân biệt được trang phục và thời trang. - phục và thời trang phù hợp với lứa tuổi học trò. TiÕt : 14 2./ Bước đầu lựa chọn được loại vải, kiểu may trang phục và thời trang phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi bản thân và điều kiện của gia đình. Ngày d¹y :22/08 Ngày soạn :19/08 Bài 2 Trang phục và thời trang ( tiếp) TiÕt : 15 C.. Hoạt động luyện tập D. Hoạt động vận dụng: Vận dụng được những hiểu biết về trang phục và thời trang vào cách ăn mặc của bản thân sao cho phù hợp E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng Gi¸o viªn: NguyÔn §¹i TiÕn 11 N¨m häc: 2015-2016 Trêng THCS V¹n Ninh Bài : 2 TiÕt : 16 KÕ ho¹ch d¹y C«ng nghÖ 6 Sử dụng và bảo quản trang phục (3tiết) A. Hoạt động khởi động B. Hoạt động hình thành kiến thức 1./ trang phục phù hợp với các hoạt động hàng ngày của bản thân và cách bảo quản trang phục để giữ được vẻ đẹp, độ bền của trang phục. Ngày d¹y :22/08 Ngày soạn :19/08 Bài : 2 Sử dụng và bảo quản trang phục (tiếp) TiÕt :17 B. Hoạt động hình thành kiến thức 2./ bảo quản trang phục hợp lí vào việc sử dụng, bảo quản trang phục của bản thân và mọi người trong gia đình. Có khả năng phát hiện, xử lí, giải quyết một số vấn đề đơn giản gặp phải khi sử dụng, bảo quản trang phục trong thực tế. TiÕt : 18 C.. Hoạt động luyện tập D.. Hoạt động vận dụng - Rèn luyện thói quen sử dụng, bảo quản trang phục thân thiện với môi trường E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng Gi¸o viªn: NguyÔn §¹i TiÕn 12 N¨m häc: 2015-2016 Trêng THCS V¹n Ninh KÕ ho¹ch d¹y C«ng nghÖ 6 Ngày dạy: 14/ 01 / 2015 Ngµy so¹n: 10/ 01/ 2015 Tiết 37,38: CH¦¥NG III NÊU ¡N TRONG GIA D×NH C¥ Së ¡N UèNG HîP Lý I. Mục tiêu: - Giúp học sinh - Nắm được vai trò các chất dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày. Mục tiêu dinh dưỡng cụ thể. - Giá trị dinh dưỡng của các nhóm thức ăn, cách thay thế, thực phẩm trong cùng một nhóm để đảm bảo ngon miệng, đủ chất thích hợp với từng mùa. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - Đọc SGK bài 15, sưu tầm tạp chí ăn uống. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung I. Vai trò của các chất dinh dưỡng. HĐ1.Tìm hiểu vai trò của các chất dinh dưỡng. 1.Chất đạm ( Prôtêin ). a) Nguồn cung cấp. GV: Đạm có trong thực phẩm nào? - Đạm có trong thực vật và động vật. HS:Trả lời, thịt cá, trứng tôm cua. Đậu lạc vừng. GV: Nên sử dụng chất đạm ntn cho hợp lý? HS: Trả lời. GV: Cho học sinh đọc 1b SGK ( 67). - Nên dùng 50% đạm thực vật và động vật HS: Đọc thầm trong khẩu phần ăn hàng ngày. GV: Nêu thức ăn của Prôtêin b) Chức năng của chất dinh dưỡng. HS: Trả lời. - Tham gia tổ chức cấu tạo cơ thể. Gv: Bổ sung. - Cấu tạo men tiêu hoá, tuyến nội tiết. - Tu bổ những hao mòn cơ thể. Bài 15: Gi¸o viªn: NguyÔn §¹i TiÕn 13 N¨m häc: 2015-2016 Trêng THCS V¹n Ninh HĐ2.Tìm hiểu chất đường bột ( Gluxít) GV: Chất đường bột có trong thực phẩm nào? HS: Trả lời. KÕ ho¹ch d¹y C«ng nghÖ 6 - Cung cấp năng lượng cho cơ thể. 2) Chất đường bột ( Gluxít ). a) Nguồn cung cấp. - Chất đường có trong: Keo, mía. - Chất bột có trong: Các loại ngũ cốc. GV: Chất đường bột có vai trò như thế nào đối b) Vai trò. - Cung cấp năng lượng chủ yếu với cơ thể? cho cơ thể, liên quan đến quá trình chuyển HS: Trả lời. hoá prôtêin và lipít. HĐ3.Tìm hiểu các chất béo. 3) Chất béo. a) Nguồn cung cấp.- Có trong mỡ động vật GV: Chất béo có trong thực phẩm nào? - Dầu thực vật HS: Trả lời giáo viên bổ sung. - Là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng, là dung môi hoà tan các vitamin, tăng sức đề kháng cho cơ thể - Có trong động vật và thực vật. Tiết 2 - Tham gia tổ chức cấu tạo cơ thể. HĐ. II Tìm hiểu vai trò của các chất dinh dưỡng. II. Vai trò của các chất dinh dưỡng. GV: Em hãy kể tên các loại vitamin mà em biết? 4) Sinh tố ( Vitamin). a) Nguồn cung cấp. Gv: Vitamin A có trong thực phẩm nào? vai trò + Vitamin A. Cà chua, cà rốt, gấc, xoài, đu của Vitamin A đối với cơ thể. đủ, dưa hấu… Giúp tăng trưởng bảo vệ mắt, xương nở, GV: Vitamin B gồm những loại nào? bắp thịt phát triển, tăng sức đề kháng cơ HS: B1, B2, B6, B12 thể. GV: Vitamin B1 Có trong thực phẩm nào? + Vitamin B. B1 có trong cám gạo, men bia, Gv: Vitamin C, D có trong thực phẩm nào? vai thịt lợn, thịt gà, thịt vịt… trò của cơ thể? Điều hoà thần kinh + Vitamin C. Có trong rau quả tươi + Vitamin D. Có trong bơ, lòng đỏ trứng, tôm cua. Giúp cơ thể chuyển hoá chất vôi. GV: Chất khoáng gồm những chất gì? 5.Chất khoáng. a) Canxi phốt pho b) Chất iốt c) Chất sắt GV: Ngoài nước uống còn có nguồn nước nào 6. Nước.- Nước trong rau, trái cây, thức ăn cung cấp cho cơ thể? hàng ngày. 7. Chất xơ. GV: Chất xơ có trong thực phẩm nào? - Có trong rau xanh, trái cây, ngũ cốc. III. Giá trị dinh dưỡng của các nhóm thức HĐ.III. Tìm hiểu giá trị dinh dưỡng của các ăn. nhóm thức ăn. 1) Phân nhóm thức ăn. a) Cơ sở khoa học GV: Em hãy kể tên các nhóm thức ăn. b) ý nghĩa GV: ý nghĩa của các nhóm thức ăn là gì? 2) Cách thay thế thức ăn lẫn nhau. Gi¸o viªn: NguyÔn §¹i TiÕn 14 N¨m häc: 2015-2016 Trêng THCS V¹n Ninh Gv: Tại sao phải thay thế thức ăn, nên thay thế bằng cách nào? KÕ ho¹ch d¹y C«ng nghÖ 6 - Phải thường xuyên thay thế món ăn để giá trị dinh dưỡng thay đổi. - Vitamin A, B, C, D. 4.Củng cố. - Em hãy nêu vai trò của chất đạm, chất đường bột, chất béo. 5. Hướng dẫn về nhà - Học bài theo câu hỏi SGK. - Chuẩn bị bài sau mục III. Đọc sách báo liên quan đến nhu cầu dinh dưỡng *Bổ sung: Ngày dạy: 21/ 01 / 2015 Ngµy so¹n: 13/ 01/ 2015 Tiết: 39 BÀI 15: CƠ SỞ ĂN UỐNG HỢP LÝ ( Tiếp ) I. Mục tiêu: - Gióp häc sinh - Nắm được vai trò các chất dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày. - Mục tiêu dinh dưỡng cụ thể. - Giá trị dinh dưỡng của các nhóm thức ăn, cách thay thế, thực phẩm trong cùng một nhóm để đảm bảo ngon miệng, đủ chất thích hợp với từng mùa. II.Chuẩn bị: - Đọc SGK bài 15, sưu tầm tạp chí ăn uống. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Có mấy nhóm thức ăn? Giá trị dinh dưỡng của từng nhóm như thế nào? 3. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung Gi¸o viªn: NguyÔn §¹i TiÕn 15 N¨m häc: 2015-2016 Trêng THCS V¹n Ninh KÕ ho¹ch d¹y C«ng nghÖ 6 III./ Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể HĐ1.Tìm hiểu chất đạm. - Có 4 nhóm thức ăn GV: Cho học sinh quan sát người gày rồi đặt - Giá trị dinh dưỡng câu hỏi. Người đó có phát triển bình thường 1.Chất đạm.a) Thiếu đạm. không? Tại sao? - Thiếu đạm cơ thể suy nhược chậm phát GV: Cơ thể thừa đạm sẽ ra sao? triển trí tuệ. HĐ2.Tìm hiểu chất đường bột. b) Thừa đạm. GV: Tại sao trong lớp học có những bạn không - Thừa đạm gây ngộ độc cho cơ thể. nhanh nhẹn? 2. Chất đường bột. a) Thiếu. HS: Trả lời - Thiếu đường bột cơ thể ốm yếu, đói mệt. GV: Bổ sung b) Thừa GV: Thừa đường bột cơ thể sẽ ra sao? 3.Chất béo. HĐ3.Tìm hiểu chất béo a) Thiếu chất béo khả năng chống đỡ bệnh GV: Thiếu chất béo cơ thể con người sẽ ra sao? tật kém. GV: Thừa chất béo cơ thể con người sẽ ra sao? b) Thừa chất béo, bụng to, tim có mỡ dễ bị HS: Trả lời nhồi máu cơ tim Cơ thể đòi hỏi phải có đầy đủ chất dinh Hs: Đọc có thể em chưa biết (sgk-Tr 75) dưỡng, mọi sự thừa thiếu đều có hại cho sức khoẻ. 4.Củng cố: - Cho học sinh đọc phần ghi nhớ SGK - Nhận xét giờ học 5. Hướng dẫn về nhà - Về nhà học bài và trả lời câu hỏi cuối bài - Chuẩn bị bài sau bài 16 vệ sinh an toàn thực phẩm. - Quan sát tháp dinh dưỡng và tìm hiểu phần có thể trẻ em chưa biết SGK ( 75 ) *Bổ sung: Ngày dạy: 21/ 01 / 2015 Ngµy so¹n: 13/ 01/ 2015 Tiết: 40 VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM I. Mục tiêu: - Kiến thức: Qua bài này học sinh hiểu thế nào là vệ sinh an toàn thực phẩm - Biện pháp giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm - Cách lựa chọn thực phẩm phù hợp để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Có ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, quan tâm bảo vệ sức khoẻ của bản thân và cộng đồng, phòng chống ngộ độc thức ăn. II.Chuẩn bị: - Đọc SGK bài 16 vệ sinh an toàn thực Phẩm. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu vai trò của các chất dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày? 3. Bài mới Gi¸o viªn: NguyÔn §¹i TiÕn 16 N¨m häc: 2015-2016 Trêng THCS V¹n Ninh KÕ ho¹ch d¹y C«ng nghÖ 6 Hoạt động của thầy và trò HĐ1.Tìm hiểu vệ sinh an toàn thực phẩm GV: Em hãy cho biết vệ sinh thực phẩm là gì? Nội dung I Vệ sinh thực phẩm. - Vệ sinh thực phẩm là giữ cho thực phẩm không bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc, ngộ độc thực phẩm. GV: Theo em thế nào là nhiễm trùng thực 1.Thế nào là nhiễm trùng và nhiễm độc phẩm? thực phẩm. - Thực phẩm bị vi khuẩn có hại xâm nhập không còn được tươi, có mùi lạ, màu sắc biến màu. *KL: Sự xâm nhập của vi khuẩn có hại vào thực phẩm được gọi là nhiễm trùng thực phẩm. GV: Em hãy nêu một số loại thực phẩm dễ bị hư VD: Thực phẩm dễ bị hư hỏng, như thịt hỏng. lợn, gà, vịt… * Sự xâm nhập của chất độc vào thực phẩm, gọi là sự nhiễm độc thực phẩm. HS: Đọc nội dung các ô màu 3.14 ( SGK). 2.ảnh hưởng của nhiệt độ đối với vi GV: Qua đó chúng ta thấy ăn chín, uống sôi là khuẩn. quan trọng. - SGK - Thực phẩm chỉ nên ăn gọn trong ngày S: Quan sát hình 3.15 ( SGK) GHV: Qua quan sát em thấy cần phải làm gì để trãnh nhiễm trùng thực phẩm? HS: Trả lờiHS: Quan sát hình 3.15 ( SGK) GV: Qua quan sát em thấy cần phải làm gì để trãnh nhiễm trùng thực phẩm? HS: Trả lời 3.Biện pháp phòng và tránh nhiễm trùng thực phẩm tại nhà. - Giữ vệ sinh ăn uống, vệ sinh nơi chế biến. Thực phẩm phải được nấu chín. - Thức ăn đậy cẩn thận và bảo quản - Nhiễm trùng thực phẩm là sự sâm nhập của vi khuẩn có hại vào thực phẩm. - Để phòng tránh, phải vệ sinh ăn uống, thực phẩm phải nấu chín. - Thức ăn đậy cẩn thận. - Thức ăn phải được bảo quản 4.Củng cố: - Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK - Tóm tắt nội dung bài học 5. Hướng dẫn về nhà - Về nhà quan sát ở nhà mình có thực hiện dùng các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm không? - Đọc và xem trước phần II và III SGK *Bổ sung: Gi¸o viªn: NguyÔn §¹i TiÕn 17 N¨m häc: 2015-2016 Trêng THCS V¹n Ninh KÕ ho¹ch d¹y C«ng nghÖ 6 .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................. Ngµy so¹n: 13/ 01/ 2015 Ngày dạy: 28/ 01 / 2015 Tiết: 41,42 VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ( Tiếp ) I. Mục tiêu: - Kiến thức: Qua bài này học sinh hiểu thế nào là vệ sinh an toàn thực phẩm - Biện pháp giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm - Cách lựa chọn thực phẩm phù hợp để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Có ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, quan tâm bảo vệ sức khoẻ của bản thân và cộng đồng, phòng chống ngộ độc thức ăn. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - Đọc SGK, hình vẽ SGK bài 16 vệ sinh an toàn thực Phẩm. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Nhiễm trùng thực phẩm là gì? em hãy nêu biện pháp phòng tránh nhiễm trùng thực phẩm? 4. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1.Tìm hiểu biện pháp an toàn thực phẩm. II. An toàn thực phẩm. GV: Em hãy cho biết an toàn thực phẩm là - An toàn thực phẩm là giữ cho thực phẩm gì? không bị nhiễm trùng, nhiễm độc, biến chất. GV: Em hãy cho biết nguyên nhân từ đâu mà - Bị ngộ độc là do ăn phải thức ăn nhiễm độc. bị ngộ độc thức ăn? 1. An toàn thực phẩm khi mua sắm. HS: Trả lời - Để đảm bảo an toàn khi mua sắm cần phải biết chọn thực phẩm tươi ngon, không quá GV: Gia đình em thường mua sắm những loại hạn sử dụng, không bị ôi, ươn… thực phẩm gì? 2.An toàn thực phẩm khi chế biến và bảo HS: Thực phẩm tươi sống, thực phẩm đóng quản. hộp. GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình1.36 phân III. Biện pháp phòng tránh nhiễm trùng, loại thực phẩm. nhiễm độc, thực phẩm. HS: Trả lời 1.Nguyên nhân ngộ độc thức ăn. GV: Kết luận 2.Các biện pháp phòng tránh ngộ độc thức ăn. GV: Trong gia đình em thực phẩm được chế - Cần giữ vệ sinh nơi nấu nương và vệ sinh biến ở đâu? nhà bếp. HS: Trả lời - Khi mua thực phẩm phải lựa chọn GV: Gọi học sinh đọc phần 2 SGK trang - Khi chế biến phải dửa nước sạch. (78 ). - Không dùng thực phẩm có mầm độc. HĐ2.Tìm hiểu biện pháp phòng tránh nhiễm trùng. GV: Gọi học sinh đọc phần 1 SGK GV: Gọi học sinh đọc phần 2 SGK GV: Phân tích bổ sung. Gi¸o viªn: NguyÔn §¹i TiÕn 18 N¨m häc: 2015-2016 Trêng THCS V¹n Ninh KÕ ho¹ch d¹y C«ng nghÖ 6 4.Củng cố. - Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ SGK. Nêu câu hỏi củng cố bài học - Tại sao phải giữ gìn vệ sinh thực phẩm. Đọc phần có thể em chưa biết SGK 5.Hướng dẫn về nhà - Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi SGK - Đọc và xem trước bài 17 SGK *Bổ sung: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. Ngµy so¹n: 27/ 01/ 2015 Tiết: 43,44 BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG CHẾ BIẾN MÓN ĂN Ngày dạy: 04/ 02 / 2015 I. Mục tiêu: - Kiến thức: Học sinh hiểu được sự cần thiết phải bảo quản chất dinh dưỡng trong khi chế biến món ăn. - Cách bảo quản phù hợp để các chất dinh dưỡng không bị mất đi trong quá trình chế biến thực phẩm. - Ap dụng hợp lý các quy trình chế biến và bảo quản thực phẩm để tạo nguồn dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ và thể lực. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - Đọc SGK, hình vẽ SGK bài 17, bài soạn… III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Muốn đảm bảo an toàn thực phẩm cần lưu ý những yếu tố nào? 3. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1. Tìm hiểu cách bảo quản chất dinh dưỡng khi chuẩn bị chế biến. - Cho học sinh Quan sát hình 3.17 SGK và đọc các chất dinh dưỡng ghi trên đó. - Biện pháp bảo quản các chất dinh dưỡng trong thịt, cá là gì? Gi¸o viªn: NguyÔn §¹i TiÕn 19 I. Bảo quản chất dinh dưỡng khi chuẩn bị chế biến. 1.Thịt, cá. - Thịt cá khi mua về là phải chế biến ngay, không ngâm rửa thịt cá sau khi thái. vì mất hết chất vitamin, chất khoáng N¨m häc: 2015-2016 Trêng THCS V¹n Ninh - HS: Trả lời - Tại sao thịt cá khi đã thái,pha không được rửa lại? - Cho học sinh quan sát hình 3.18 SGK - Em hãy cho biết các loại rau, củ, quả thường dùng? Rau, củ, quả trước khi dùng cần phải làm gì? HS: Trả lời. - Cho học sinh quan sát hình 3.19 SGK. - Đối với các loại hạt khô cần bảo quản như thế nào? HS: Trả lời Tiết:2 Kiểm tra bài cũ: - Nªu c¸h bảo quản chất dinh dưỡng khi chuẩn bị chế biến. HĐ1. Tìm hiểu cách bảo quản chất dinh dưỡng trong khi chế biến. - Khi chế biến món ăn cần chú ý điều gì? HS: Lưu ý: - Cho thực phẩm vào luộc hay nấu khi nước sôi? - Khi nấu tránh đảo nhiều - Không nên đun lại thức ăn nhiều lần… - Khi đun nóng ở nhiệt độ quá cao một số loại chất đạm thường dễ tan vào trong nước. Nên khi luộc thịt gà… Khi sôi nên vặn nhỏ lửa. - Ở nhiệt độ cao sinh tố A trong chất béo sẽ phân huỷ và chất béo sẽ bị biến mất. - Chất tinh bột dễ tiêu hơn trong quá trình đun nấu. Tuy nhiên ở nhiệt độ cao tinh bột sẽ bị cháy đen và chất dinh dưỡng sẽ bị tiêu huỷ hoàn toàn. - Do đó nước luộc thực phẩm nên sử dụng Gi¸o viªn: NguyÔn §¹i TiÕn 20 KÕ ho¹ch d¹y C«ng nghÖ 6 dễ tan trong nước. 2.Rau, củ, quả, đậu hạt tươi. - Tuỳ từng loại rau, củ, quả, có cách gọt rửa khác nhau - Rau củ quả ăn sống nên rửa, gọt trước khi ăn. 3.Đậu hạt khô, gạo. - Các loại hạt khô như : Đậu hạt khô, cho vào lọ, chum đậy kín… - Gạo: Bảo quản trong chum, vại… II. Bảo quản chất dinh dưỡng trong khi chế biến. 1.Tại sao phải quan tâm bảo quản chất dinh dưỡng trong khi chế biến món ăn? - Thực phẩm đun nấu quá lâu sẽ mất nhiều sinh tố và chất khoáng. Như sinh tố C, sinh tố nhóm B và PP - Rán lâu sẽ mất nhiều sinh tố: A,D,E,K. 2.Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với thành phần dinh dưỡng. a) Chất đạm. - Khi dun nóng nhiệt độ quá cao giá trị dinh dưỡng sẽ bị giảm. b) Chất béo. - Đun nóng nhiều , sinh tố A trong chất béo sẽ bị phân hủy và biến mất. c) Chất đường bột Ở nhiệt độ cao tinh bột sẽ bị cháy đen ,chất dinh dưỡng bị tiêu hủy hoàn toàn. d) Chất khoáng. - Khi đun nấu chất khoáng sẽ tan một phần trong nước. c) Sinh tố. - Trong quá trình chế biến các sinh tố dễ bị mất đi nhất là các sinh tố dễ tan trong N¨m häc: 2015-2016
- Xem thêm -