Tài liệu Giáo án công nghệ 6 cả năm_cktkn_bộ 4

  • Số trang: 153 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n: 10/08/2013 Ngµy d¹y 6A,B,C : 17/08/2013 TiÕt 1 TuÇn 1 Bµi më ®Çu A. MỤC TIÊU BÀI DẠY: Sau khi học xong bài học sinh nắm : 1.Kiến thức : - Khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình. -Mục tiêu và chương trình và SGK công nghệ 6 phân môn kinh tế gia đình. 2.Kỹ năng : -Rèn cho học sinh phương pháp học tập chuyển từ thụ động sang chủ động tiếp thu kiến thức và vận dụng vào cuộc sống - Những yêu cầu đổi mới, phương pháp học tập. 3.Thái độ : - Giáo dục học sinh hứng thú học tập bộ môn. B. CHUẨN BỊ : 1.GV : Tài liệu tham khảo kiến thức về gia đình, KTGĐ. -Tranh , Sơ đồ tóm tắt mục tiêu và nội dung CT. 2.HS : SGK , tập ghi, VBT C. PHƯƠNG PHÁP: vấn đáp tìm tòi, thảo luận nhóm,đặt và giải quyết vấn đề. D . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/ Ổn định tồ chức : Ngày giảng Lớp Sĩ số 2/ Kiểm tra bài cũ : Không. 3/ Bài mới : Đặt vấn đề: Gia đình là nền tảng của xã hội , Ở đó mỗi người được sinh ra lớn lên, được nuôi dưỡng giáo dục để trở thành người có ích cho xã hội. Để biết được vai trò của mỗi người đối với xã hội …. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu m«n (2’) G: Bé m«n c«ng nghÖ 6 bao gåm 4 ch¬ng. Yªu cÇu häc tËp bé m«n: Cã ®ñ SGK, ph¬ng tiÖn, dông cô thùc hµnh. Ho¹t ®éng cña trß H: Nghe, ghi Ch¬ng I: May mÆc trong gia ®×nh. Ch¬ng II: Trang trÝ nhµ ë. Ch¬ng III: NÊu ¨n trong gia ®×nh. Ch¬ng IV: Thu chi trong gia ®×nh. Ho¹t ®éng 2: Bµi míi 1/ Vai trß cña gia ®×nh vµ kinh tÕ gia ®×nh. Ho¹t ®éng 2.1 (10’) G: Yªu cÇu häc sinh t×m hiÓu gia ®×nh lµ H: Gia ®×nh lµ nÒn t¶ng cña x· héi ë ®ã cã nhiÒu thÕ hÖ ®îc sinh ra vµ lín g×? C«ng nghÖ 6 Trang 1 + C¸c thÕ hÖ sèng trong gia ®×nh + Quan hÖ cña c¸c thµnh viªn sèng trong gia ®×nh + Nhu cÇu vÒ vËt chÊt, tinh thÇn.. (?) KÓ tªn c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh em. (?) Tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnh viªn trong gia ®×nh + Bè lµm g×? Tr¸ch nhiÖm. + MÑ lµm g×? Tr¸ch nhiÖm. (?) B¶n th©n em lµ häc sinh th× cã tr¸ch nhiÖm nh thÕ nµo? G: Ph©n tÝch cho häc sinh thÊy ®îc tõng thµnh viªn trong gia ®×nh cã nh÷ng vai trß chñ yÕu. Mèi quan hÖ gi÷ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. lªn. Gia ®×nh lµ g×? (SGK – 3) H1,2: Nªu c¸c thµnh viªn cña gia ®×nh häc sinh. Tr¸ch nhiÖm cña mçi thµnh viªn trong gia ®×nh? + T¹o nguån thu nhËp. + Chi tiªu néi trî hîp lý. H: Lµ con ngoan, hiÕu th¶o víi cha mÑ Häc sinh ngoan, kh«ng m¾c tÖ n¹n x· héi, lÊy viÖc häc lµm ®Çu. G: KÕt luËn c¸c c«ng viÖc cña thµnh Kinh tÕ gia ®×nh (KTG§). viªn trong gia ®×nh ®Òu thuéc lÜnh + T¹o thu nhËp. vùc gäi lµ kinh tÕ gia ®×nh. + Sö dông nguån thu nhËp hîp lý, hiÖu qu¶. Ho¹t ®éng 2.2 (15’) G: Yªu cÇu nghiªn cøu tµi liÖu (SGK) råi tr¶ lêi mét sè c©u hái. (?): Khi häc xong ph©n m«n KTG§ cÇn n¾m ®îc g×? KiÕn thøc nµo? Kü n¨ng cÇn ¸p dông? Th¸i ®é häc tËp, lµm viÖc cã khoa häc? G: Ph¬ng ph¸p häc tËp bé m«n: Chñ ®éng tham gia ho¹t ®éng ®Ó n¾m ®îc kiÕn thøc, t×m hiÓu h×nh vÏ c©u hái, bµi thùc hµnh. 2. Môc tiªu cña ch¬ng tr×nh KTG§ ( Ph©n m«n KTG§) a/ KiÕn thøc H: KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ mét sè lÜnh vùc VÒ ®êi sèng: ¨n uèng, may mÆc, trang trÝ nhµ ë, thu chi. b/ VÒ kü n¨ng: N©ng cao chÊt lîng cuéc sèng trong trang phôc ¨n mÆc, nÊu ¨n, trang trÝ nhµ ë, chi tiªu tiÕt kiÖm. c/ Th¸i ®é: Cã thãi quen vËn dông ®iÒu ®· häc vµo cuéc sèng. Ho¹t ®éng 3 (10’) 3/ Cñng cè H: Nghe, tr¶ lêi (?) Vai trß cña gia ®×nh vµ kinh tÕ gia ®×nh. (?) Häc sinh cÇn lµm g× ®Ó gãp phÇn gi÷ g×n hµnh phóc gia ®×nh (?) Liªn hÖ ë ®Þa ph¬ng em xem cã gia ®×nh nµo lµm kinh tÕ gia ®×nh giái? B»ng con ®êng nµo? 4/ Củng cố : C«ng nghÖ 6 Trang 2 1/ Thế nào là một gia đình? Là một nền tảng của xã hội, trong gia đình mọi nhu cầu thiết yếu của con người cần được đáp ứng trong điều kiện cho phép và không ngừng được cải thiện để nâng cao chất lượng cuộc sống. 2/ Thế nào là KTGĐ? Là tạo ra thu nhập và sử dụng nguồn thu nhập hợp lý, hiệu quả, làm các công việc nội trợ trong gia đình. 5/ Hướng về nhà : - Về nhà học thuộc bài, bài tập ghi SGK trang 8 - Chuẩn bị bài mới các loại vải thường dùng trong may mặc. - Chuẩn bị một số mẫu vải vụn (vải sợi bông, vải tơ tằm, vải xa tanh,vải xoa, tôn, nylon, têtơron. E. RÚT KINH NGHIỆM : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Ngµy so¹n: 14/08/2013 Ngµy d¹y 6A,B,C : 21/08/2013 TiÕt 2 TuÇn 1 Ch¬ng I: May mÆc trong gia ®×nh Bµi 1: C¸c lo¹i v¶i thêng dïng trong may mÆc A. môc tiªu bµi d¹y: 1. Kiến thức: Giúp học sinh kiến thức : Biết được nguồn gốc, tính chất của các loại vải sợi thiên nhiên, vải sợi hoá học, vải sợi pha. 2. Kỹ năng : Phân biệt được 1 số vải thông dụng 3. Thái độ : Giáo dục HS biết phân biệt các loại vải nào thích hợp với mùa Hè, mùa Đông. B- CHUẨN BỊ : 1.GV: Bộ mẫu các loại vải. 2.HS : Bát chứa nước, bật lửa, nhang. C. PHƯƠNG PHÁP: vấn đáp tìm tòi, thảo luận nhóm,trực quan. D . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/ Ổn định tồ chức : Ngày giảng Lớp Sĩ số 6 2/ Kiểm tra bài cũ : C«ng nghÖ 6 Trang 3 Câu hỏi 1:Thế nào là một gia đình ? Đáp án:Là một nền tảng của xã hội, trong gia đình mọi nhu cầu thiết yếu của con người, cần được đáp ứng trong điều kiện cho phép và không ngừng được cải thiện để nâng cao chất lượng được cuộc sống. Câu hỏi 2:Thế nào là KTGĐ ? Đáp án:Là tạo ra thu nhập và sử dụng nguồn thu nhập hợp lý, hiệu quả làm các công việc nội trợ trong gia đình. 3/Bài mới : *Đặt vấn đề: Các loại vải thường dùng trong may mặc, rất đa dạng, rất phong phú về chất liệu, độ dày, mỏng, màu sắc, hoa văn, trang trí. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra (5’) H1: Vai trß cña gia ®×nh 1.Nªu vai trß cña gia ®×nh vµ c¸c thµnh C¸c gia ®×nh cã nh÷ng thµnh viªn? viªn trong gia ®×nh? Cho vÝ dô minh VD gia ®×nh. ho¹? H2: KTG§ lµ nh thÕ nµo? 2. Nªu vai trß cña KTG§? Em ®· lµm g× Vai trß cña KTG§? ®Ó gãp phÇn cïng gia ®×nh t¨ng thªm thu Liªn hÖ víi b¶n th©n? nhËp. Ho¹t ®éng 2: Bµi míi (31’ ) G: giíi thiÖu bµi nh SGK Ho¹t ®éng 2.1 (10’) G: Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu phÇn 1 ( SGK) cho biÕt nguån gèc v¶i sîi thiªn nhiªn (?): v¶i sîi thiªn nhiªn cã nguån gèc tõ ®©u G: Ph©n tÝch nguån gèc cña v¶i sîi thiªn nhiªn lµ cã s½n trong c©y con vËt vµ t¹o ra G: treo b¶ng phô m« t¶ quy tr×nh s¶n xuÊt v¶i sîi b«ng. (?) Nªu quy tr×nh s¶n xuÊt v¶i sîi b«ng. G: bæ sung qu¶ b«ng khi thu ho¹ch lo¹i bá h¹t, lo¹i bá chÊt bÈn ®¸nh t¬i, kÐo thµnh sîi. 1/ V¶i sîi thiªn nhiªn. * Nguån gèc Tõ c©y ( thùc vËt): b«ng, ®ay, lanh, the, ®òi, gai, b¬. Tõ ®éng vËt: t»m, cõ, gµ, ngan, vÞt. HS: Quan s¸t tranh vÏ vµ hoµn thµnh s¬ ®å s¶n xuÊt sau: H1: C©y b«ng -> thu ho¹ch qu¶ -> x¬ b«ng -> sîi dÖt -> v¶i sîi b«ng. H2: Quan s¸t vµ tr¶ lêi. Con t»m -> kÐn t»m ->kÐo sîi -> dÖt sîi -> nhuém mµu -> v¶i sîi t¬ t»m. (?) Tranh 2, nªu quy tr×nh s¶n xuÊt v¶i t¬ Kinh tÕ gia ®×nh (KTG§). t»m. + T¹o thu nhËp. G: bæ sung: ¬m t¬ lµ qt gia c«ng tõ kÐn + Sö dông nguån thu nhËp hîp lý, t»m thµnh sîi t¬ t»m. NÊu kÐn t»m ra hiÖu qu¶. 1 phÇn kÐn mÒn dÔ rót thµnh sîi, sîi * §Æc ®iÓm cña v¶i sîi thiªn nhiªn. t¬ ít ®îc chËp thµnh sîi méc -> dÖt H: NhËn biÕt dùa vµo ®Æc ®iÓm thµnh v¶i §é hót Èm cao, mÆc ®Ó thÊm C«ng nghÖ 6 Trang 4 - KÐo sîi lµ qu¸ tr×nh nèi c¸c sîi ng¾n thµnh sîi dµi vµ chËp sîi. X¬ b«ng gäi lµ t¬. G: V¶i sîi mÆc dÔ nhµu, rÊt m¸t, dÔ ít, l©u kh«, ®ã lµ v¶i sîi thiªn nhiªn. - MÆc tho¸ng m¸t DÔ nhµu vµ mèc L©u kh«, dÔ bay mµu. §èt th× than tro dÔ tan, kh«ng vãn côc. Ho¹t ®éng 2.2 (15’) G: Yªu cÇu nghiªn cøu (SGK) råi tr¶ lêi mét sè c©u hái. (?): V¶i sîi ho¸ häc cã mÊy lo¹i Nguån gèc cña v¶i sîi tõ thiªn nhiªn vµ tõ sîi ho¸ häc cã g× kh¸c nhau. G: Giíi thiÖu mét sè v¶i sîi nh©n t¹o nh sîi tæng hîp: polymeste, axetat, nilon, vissco, gç, tre, nøa, dÇu, mì. 2. V¶i sîi hãa häc * Nguån gèc. HS: Sîi tæng hîp Sîi nh©n t¹o Do ®iÒu chÕ tõ than ®¸, dÇu mì hoÆc xenulo gç, tre, nøa. * §Æc ®iÓm Ngîc víi v¶i thiªn nhiªn Ho¹t ®éng3 Cñng cè (5’) G: Yªu cÇu nh¾c l¹i mét sè néi dung -Nguån gèc, tÝnh chÊt cña v¶i sîi ho¸ häc -So s¸nh víi nguån gèc, tÝnh chÊt cña v¶i sîi thiªn nhiªn H: tr¶ lêi Ho¹t ®éng 4: VÒ nhµ (4) Häc theo c©u hái ®· híng dÉn 4/ Củng cố: -Yêu cầu Hs trả lời câu hỏi: + Hãy nêu nguồn gốc của vải sợi thên nhiên? + Nêu tính chất vải sợi bông và vải tơ tằm ? + Nêu nguồn gốc của vải sợi hoá học? +Vì sao vải sợi hoá học được sử dụng nhiều trong may mặc ? 5/ Hướng dẫn về nhà nhà : -Học thuộc bài -Làm câu hỏi trang 10 SGK -Đọc phần có thể em chưa biết trang 10 SGK. -Chuẩn bị: +Nguồn gốc, tính chất vải sợi pha. +Học thuộc lòng phần ghi nhớ. E. RÚT KINH NGHIỆM : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... C«ng nghÖ 6 Trang 5 ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Ngµy so¹n: 17/08/2013 TuÇn 2 Ngµy d¹y 6A,B,C : 24/08/2013 TiÕt 3 Bµi 1: C¸c lo¹i v¶i thêng dïng trong may mÆc (TiÕp) A-MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức : Biết được nguồn gốc tính chất của vải sợi pha. 2.Kỹ năng : Phân biệt được một số loại vải thông dụng. 3.Thái độ : Giáo dục HS biết phân biệt các loại vải nào thích hợp với mùa hè, mùa đông. B-CHUẨN BỊ : *GV : Bộ mẫu các loại vải, một số băng vải nhỏ, ghi thành phần sợi dệt đính trên áo, quần. *HS : Bát chứa nước, bật lửa, nhang. C. PHƯƠNG PHÁP: quan sát, vấn đáp tìm tòi, thảo luận nhóm,trực quan. D . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/ Ổn định tồ chức : Ngày giảng Lớp Sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ : Câu hỏi 1: Nêu nguồn gốc, tính chất của vải sợi thiên nhiên? Đáp án: a/ Nguồn gốc. Vải sợi thiên nhiên được dệt bằng các dạng sợi có sẳn trong thiên nhiên có nguồn gốc thực vật như sợi bông lanh, đay, gai và động vật như sợi tơ tằm, sợi len từ lông cừu, dê, vịt. b/ Tính chất : Vải sợi bông, vải tơ tằm có độ hút ẩm cao, nên mặc thoáng mát nhưng dể bị nhàu, vải bông giặt lâu khô khi đốt sợi vải tro bóp dể tan. Câu hỏi 2: Nêu nguồn gốc, tính chất của vải sợi hoá học? Đáp án: a/ Nguồn gốc Vải sợi hoá học được dệt bằng các loại sợi do con người tạo ra từ một số chất hoá học lấy từ gổ, tre nứa, dầu mỏ, than đá. b/ Tính chất : C«ng nghÖ 6 Trang 6 -Vải sợi nhân tạo có nhu cầu hút ẩm cao nên mặc thoáng mát nhưng ít nhàu và bị cứng lại trong nước, khi đốt sợi vải tro bóp dể tan. -Vải sợi tổng hợp có độ hút ẩm thấp nên mặc bí vì ít thấm mồ hôi, được sử dụng nhiều vì rất đa dạng bền, đẹp, giặt mau khô và không bị nhàu, khi đốt sợi vải, tro vón cục, bóp không tan. 3.Bài mới : Đặt vấn đề: Trong tiết trước các em đã tìm hiểu nguồn gốc ,tính chất của vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học , vậy còn vải sợi pha có nguồn gốc ,tính chất như thế nào? Làm thế nào để phân biệt các loại vải?Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra (5’) H1: Tr¶ lêi nguån gèc G: KiÓm tra 2 häc sinh Tõ thùc vËt 1.Nªu nguån gèc, tÝnh chÊt cña v¶i sîi Tõ ®éng vËt b«ng ( T Nhiªn). Cho v¶i sîi b«ng minh TÝnh chÊt ho¹ 2. Nªu nguån gèc, tÝnh chÊt cña sîi hãa VÝ dô häc. So s¸nh tÝnh chÊt víi sîi b«ng thiªn H2: So s¸nh nhiªn Nªu nguån gèc 3. NhËn xÐt cho ®iÓm TÝnh chÊt So s¸nh (ngîc nhau) Ho¹t ®éng 2: Bµi míi (30’ ) 1/ T×m hiÓu vÒ v¶i sîi pha. * Tõ sîi pha thiªn nhiªn vµ sîi pha ho¸ Ho¹t ®éng 2.1 (10’) G: Cho häc sinh quan s¸t mét sè mÉu häc. H: KÕt hîp u ®iÓm cña 2 lo¹i v¶i ®· häc v¶i sîi pha vµ lo¹i bá nhîc ®iÓm cña chóng. (?): Nguån gèc cña v¶i sîi pha. H: suy nghÜ (?): T¹i sao dïng sîi pha lµ nhiÒu. (?): V¶i sîi pha cã nh÷ng u ®iÓm g× BÒn mµu, ®Ñp, Ýt nhµu n¸t Häc sinh nghiªn cøu SGK ®Ó ph¸t Kh«ng bÞ mèc biÓu MÒm m¹i, tho¸ng m¸t Ho¹t ®éng 2.2 (15’) G: Cho häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm 2. Thö ph©n biÖt mét sè v¶i ®iÒn néi dung vµo b¶ng (1) (?): Cã nh÷ng ph¬ng ph¸p nµo ®Ó ph©n biÖt c¸c lo¹i v¶i. - - Yªu cÇu häc sinh ph©n biÖt c¸c mÉu v¶i theo ph¬ng ph¸p vo v¶i, ®èt v¶i. Häc sinh ®äc thµnh phÇn sîi v¶i C«ng nghÖ 6 Lo¹i Tù V¶i sîi ho¸ häc TÝnh v¶i nhiªn chÊt t¬ t»m Trang 7 trong nh÷ng b¨ng v¶i nhá trong SGK vµ häc sinh su tÇm ®îc. G: Lu ý thµnh phÇn sîi v¶i thêng viÕt b»ng ch÷ tiÕng anh. Khi biÕt thµnh H: Thùc hiÖn theo nhãm viÖc ph©n lo¹i v¶i. phÇn sîi v¶i råi sÏ chän mua quÇn ¸o cho phï hîp theo mïa Ho¹t ®éng3 Cñng cè (5’) H: §äc néi dung trong SGK G: Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn ghi nhí Tõng em liªn hÖ suy nghÜ vµ tr¶ lêi. §äc môc cã thÓ em cha biÕt Liªn hÖ b¶n th©n, ph©n biÖt v¶i trong trang phôc cña m×nh Ho¹t ®éng 4: VÒ nhµ (4) H: Ghi phÇn viÖc vÒ nhµ Häc theo phÇn cñng cè ChuÈn bÞ mét sè trang phôc H·y cho biÕt quÇn ¸o b«ng v¶i sîi thêng may lo¹i trang phôc nµo. Mïa hÌ ¸o ph«ng, sîi c«tt«ng Mïa ®«ng ¸o d¹, len d¹, sîi pha ¸o sîi tæng hîp may « dï, b¹t che. 4. Củng cố và luyện tập : -GV cho HS đọc phần ghi nhớ -Đọc mục có thể em chưa biết -GV gợi ý cho HS trả lời các câu hỏi cuối bài 5.Hướng dẫn về nhà : -Học thuộc bài phần ghi nhớ. -Làm bài tập 2, 3 trang 10 SGK Chuẩn bị cho giờ thực hành:Bát chứa nước, bật lửa, nhang. E. RÚT KINH NGHIỆM : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... C«ng nghÖ 6 Trang 8 Ngµy so¹n: 21/08/2013 TuÇn 2 Ngµy d¹y 6A,B,C : 28/08/2013 TiÕt 4 Bµi 2: Lùa chän trang phôc A.MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức: sau khi học xong tiết này giúp học sinh - Biết được khái niệm trang phục, các loại trang phục. -Chức năng trang phục. 2. Kỹ năng : biết cách lựa chọn trang phục. 3. Thái độ : giáo dục HS biết cách lựa chọn trang phục cho phù hợp với bản thân, hoàn cảnh gia đình, đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ. B-CHUẨN BỊ : *GV : Tài liệu tham khảo về may mặc, thời trang, tranh ảnh về các loại trang phục. *HS : Mẫu thật một số loại áo, quần và tranh ảnh. C. PHƯƠNG PHÁP: quan sát, vấn đáp tìm tòi, thảo luận nhóm,trực quan. D . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/ Ổn định tồ chức : Ngày giảng Lớp Sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ : thu báo cáo thực hành 3. Giảng bài mới : Đặt vấn đề: Mặc là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người. Cần phải biết cách lựa chọn vải may mặc để có được trang phục đẹp, hợp thời trang và tiết kiệm.Vậy trang phục là gì,cách lựa chọn trang phục như thế nào cho phù hợp với mình,đó là nội dung của bài học hôm nay Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra (5’) 1. Nguån gèc, tÝnh chÊt cña v¶i sîi pha. Cho VD minh ho¹ 2. Nªu c¸c ph¬ng ph¸p ph©n biÖt lo¹i v¶i? VD? §äc néi dung trong tem ®Ýnh sau g¸y cæ ¸o cho biÕt g×? C«ng nghÖ 6 H1: Tr¶ lêi nguån gèc v¶i sîi pha TÝnh u viÖt. H2: Ph©n biÖt b»ng m¾t, b»ng vß v¶i, b»ng ph¬ng ph¸p ®èt. 100% c«tt«ng ( v¶i sîi TN) Trang 9 Ho¹t ®éng 2 (2’ ) G: Lµm thÕ nµo ph©n biÖt häc sinh víi sinh viªn, ngêi lao ®éng víi ngêi. Ph©n biÖt b¸c sÜ, y sÜ víi bÖnh nh©n G: MÆc, mÆc ®Ñp lµ mét nhu cÇu thiÕt yÕu cÇn thiÕt cña con ngêi, mÆc ntn lµ ®Ñp, phï hîp. H: Nªu ý kiÕn cña m×nh. Dùa vµo quÇn ¸o ???? ®eo Dông cô lao ®éng Ho¹t ®éng 2.1 (20’) 1/ T×m hiÓu kh¸i niÖm trang phôc, mét G: Yªu cÇu nghiªn cøu SGK cho biÕt sè lo¹i trang phôc, chøc n¨ng. (?): Trang phôc lµ g×? H: ®äc s¸ch tr¶ lêi (?): Trang phôc cña häc sinh lµ ntn? - Trang phôc gåm c¸c lo¹i quÇn ¸o vµ G: Bæ sung cïng víi ph¸t triÓn cña x· mét sè vËt dông kh¸c ®i kÌm nh: mò, héi ¸o quÇn ngµy cµng ®a d¹ng giµy, tÊt, kh¨n quµng, kÝnh, tói, x¾c... phong phó vÒ kiÓu mèt mÉu m·. Ho¹t ®éng 2.2 (15’) (?): Cã mÊy lo¹i trang phôc (?): §Ó ph©n biÖt trang phôc ta dùa vµo ®©u. Trang phôc theo thêi tiÕt: nãng, l¹nh Løa tuæi Theo c«ng dông, nghÒ nghiÖp. Theo giíi tÝnh. G: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t H1 (SGK) nªu tªn c«ng dông cña tõng lo¹i trang phôc trong gia ®×nh. H×nh 1-4a: Trang phôc trÎ em ntn? H×nh 1-4b: Trang phôc thÓ thao ntn? H×nh 1-4c: Trang phôc lao ®éng? (?): M« t¶ trang phôc mét sè ngµnh: y, nÊu ¨n, häc sinh trong trêng. G: KÕt luËn tuú tõng ngµnh nghÒ mµ tr¹ng phôc trong lao ®éng ®îc may b»ng chÊt liÖu v¶i kh¸c nhau, mµu s¾c kh¸c nhau 2. C¸c lo¹i trang phôc H: Th¶o luËn nhãm ®i ®Õn kÕt luËn: cã rÊt nhiÒu lo¹i trang phôc vµ ph©n biÖt chóng dùa vµo 1 sè yÕu tè sau: Thêi tiÕt Løa tuæi C«ng viÖc (nghÒ nghiÖp) Giíi tÝnh H: Quan s¸t tranh cïng th¶o luËn theo bµn ®Ó tr¶ lêi Trang phôc trÎ em cã mµu s¾c sÆc sì Trang phôc thÓ thao gän gµng vµ dïng v¶i co gi·n dÔ dµng. Lao ®éng th× trang phôc cã mét mµu tèi (xanh) H: tù nªu: Ngµnh y: mµu tr¾ng hoÆc xanh l¬ tr«ng s¹ch sÏ t¹o c¶m gi¸o v« trïng. Ho¹t ®éng 3 Cñng cè (4’) 3. Chøc n¨ng cña trang phôc (?): Trang phôc cã chøc n¨ng g×, nªu vÝ B¶o vÖ c¬ thÓ dô minh ho¹? Lµm ®Ñp cho con ngêi G: ThÕ nµo lµ mÆc ®Ñp? VD? MÆc mèt cã ph¶i lµ mÆc ®Ñp kh«ng? Ho¹t ®éng 4: Cñng cè vÒ nhµ (4’) H: tr¶ lêi (?): Trang phôc bao gåm nh÷ng g×? * Chän su tÇm mét sè mÉu trang phôc (?): Trang phôc ®Ñp cã phô thuéc vµo * Häc ghi nhí C«ng nghÖ 6 Trang 10 kiÓu mèt, gi¸ thµnh kh«ng? * §äc tríc SGK 4.Củng cố : *Thế nào là trang phục ? Trang phục bao gồm một số áo quần và một số vật dụng khác đi kèm *Chức năng của trang phục ? - Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường. - Làm đẹp con người trong mọi hoạt động. 5. Hướng dẫn về nhà : -Về nhà học thuộc bài. -Đọc phần ghi nhớ trang 16 SGK -Chuẩn bị: +Đọc trước phần lựa chọn trang phục +Kẻ bảng 2 trang 13, bảng 3 trang 14 SGK E.RÚT KINH NGHIỆM : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Ngµy so¹n: 22/08/2013 TuÇn 3 Ngµy d¹y 6A,B,C : 31/08/2013 TiÕt 5 Bµi 2: Lùa chän trang phôc (tiÕp) A-MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức:giúp HS -Biết cách lựa chọn trang phục , chọn vải, kiểu may phù hợp với vóc dáng cơ thể. - Chọn vải, kiểu may phù hợp với lứa tuổi - Sự đồng bộ của trang phục. 2. Kỹ năng :Vận dụng kiến thức đã học vào lựa chọn trang phục cho bản thân , phù hợp với hoàn cảnh gia đình 3.Thái độ: Giáo dục HS : Biết cách lựa chọn trang phục cho phù hợp với bản thân, hoàn cảnh gia đình, đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ. B.CHUẨN BỊ : -GV : Một số áo quần GV sưu tầm bằng giấy, mút -HS : Tranh sưu tầm ( nếu có ) C. PHƯƠNG PHÁP: quan sát, vấn đáp tìm tòi, thảo luận nhóm,trực quan. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1/ Ổn định tồ chức : C«ng nghÖ 6 Trang 11 Ngày giảng Lớp 6 Sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi 1:Màu sắc, hoa văn, chất liệu vải có ảnh hưởng như thế nào đối với vóc dáng người mặc ? Hãy nêu ví dụ ? Đáp án: Tạo cảm giác gầy đi, cao lên, béo ra, thấp xuống.Ví dụ :Kẻ sọc ngang, hoa văn có dạng sọc ngang, hoa to tạo cảm giác béo ra, thấp xuống Câu hỏi 2: Mặc đẹp có hoàn toàn phụ thuộc vào kiểu mốt và giá tiền trang phục không ?Vì sao Đáp án: Không vì nếu mặc giản dị, nhưng may khéo vừa vặn, sạch sẽ và có hình thể cân đối và cách ứng xử lịch sự thì vẩn cho là mặc đẹp. 3. Giảng bài mới : §ặt vấn đề : Muốn có trang phục đẹp , chúng ta cần xác định được vóc dáng , lứa tuổi , điều kiện và hoàn cảnh gia đình , sử dụng trang phục đó để có thể lựa chọn vải và lựa chọn kiểu may cho phù hợp. Để có được trang phục đẹp, cần có được những hiểu biết về cách lựa chọn vải, kiểu may phù hợp về vóc dáng lứa tuổi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra (8’) 1. Trang phôc lµ g×? Trang phôc phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo? Cho VD minh häa. 2. Chøc n¨ng cña trang phôc? Quan niÖm thÕ nµo lµ mÆc ®Ñp. 3. NhËn xÐt Ho¹t ®éng 2: Bµi míi Ho¹t ®éng 2.1 (10’) G: Con ngêi rÊt ®a d¹ng vÒ tÇm vãc, h×nh d¸ng. (?): BiÓu hiÖn tÇm vãc cña con ngêi lµ nh thÕ nµo? (?): Khi may quÇn ¸o ngêi ta cÇn ph¶i lµm nh÷ng g×? G: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t tranh ®Ó tr¶ lêi (?): Ngêi bÐo lïn nªn may quÇn ¸o b»ng v¶i g×? (?): Ngêi gÇy vµ cao th× chän v¶i cã hoa v¨n vµ chÊt liÖu nh thÕ nµo? G: Cho häc sinh nghiªn cøu SGK råi nhËn xÐt (?): ¶nh hëng cña mµu s¾c hoa v¨n ®Õn vãc d¸ng ngêi mÆc nh thÕ nµo? (b¶ng 2). C«ng nghÖ 6 Ho¹t ®éng cña trß H1: §Þnh nghÜa trang phôc + C¸c lo¹i trang phôc + Cho VD minh ho¹. H2: Tr¶ lêi Hai chøc n¨ng cña trang phôc. II/Ph¬ng ph¸p lùa chän trang phôc. 1/ Chän v¶i, kiÓu may phï hîp víi vãc d¸ng c¬ thÓ. H: GÇy vµ cao, bÐo vµ lïn, nhá bÐ, c©n ®èi. H: Chän v¶i sao cho phï hîp vãc d¸ng. Chän kiÓu may tríc khi mua v¶i. H: May mµu tèi, mÆt v¶i tr¬n. Cïng mét ngêi mÆc 2 trang phôc kh¸c nhau. T¹o c¶m gi¸c gÇy ®i hoÆc bÐo lªn. Trang 12 - TiÕp tôc yªu cÇu quan s¸t tranh ë b¶ng H: Ngêi bÐo lïn nªn mÆc quÇn ¸o tèi 3 råi cho nhËn xÐt mµu, kÎ säc däc nhá, t¹o c¶m gi¸c (?): ¶nh hëng cña kiÓu may ®Õn vãc gÇy h¬n, cao lªn. d¸ng cña ngêi mÆc nh thÕ nµo? H: Ngêi gÇy chän ¸o quÇn mµu s¸ng kÎ säc ngang, hoa to, v¶i giÇy t¹o c¶m Liªn hÖ xem ngêi bÐo lïn nªn gi¸c bÐo vµ thÊp xuèng may kiÓu ¸o nµo cho phï hîp. Ngêi cao gÇy chän may kiÓu g×? Ho¹t ®éng 2.2 (5’) 2. Chän v¶i kiÓu may phï hîp víi løa G: Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh quan s¸t tuæi H: TrÎ s¬ sinh: v¶i c«tt«ng, mµu s¸ng, tranh trang 15 sÆc sì, may réng r·i. (?): Tõng ®é tuæi nªn chän v¶i vµ kiÓu Häc sinh trang phôc xanh tr¾ng lµ hîp may nµo lµ phï hîp. Hoa v¨n trang nh·, lÞch sù  TrÎ s¬ sinh  TrÎ mÉu gi¸o  Tuæi häc sinh  Ngêi trung tuæi  Ngêi giµ 2. Sù ®ång bé cña trang phôc Ho¹t ®éng 2.3 H: Häc sinh nghiªn cøu SGK vÒ sù ®ång bé cña trang phôc häc trß ngµy nay H: ThÓ hiÖn tÝnh thÈm mü cao, trang nh·, cã hiÓu biÕt lµ g×? C¸c vËn dông kh¸c kÌm theo (?): T¹i sao ph¶i ®ång bé trang phôc? Ho¹t ®éng 3: Cñng cè (4’) * Cñng cè, ghi nhí (SGK-16) §äc môc em cha biÕt. Su tÇm c©u ca dao tôc ng÷ vÒ ¨n mÆc Ho¹t ®éng 4: Cñng cè vÒ nhµ (4’) H: tr¶ lêi (?): Trang phôc bao gåm nh÷ng g×? * Chän su tÇm mét sè mÉu trang phôc (?): Trang phôc ®Ñp cã phô thuéc vµo * Häc ghi nhí kiÓu mèt, gi¸ thµnh kh«ng? * §äc tríc SGK 4. Củng cố : Cho HS đọc phần ghi nhớ trong sách giáo khoa. -Người cao gầy nên chọn trang phục như thế nào cho thích hợp ? -Màu sáng mặt vải bóng láng, thô xốp kẻ sọc ngang, hoa to,kiểu may có cầu vai, tay bồng. 5. Hướng dẫn về nhà : -Về nhà học thuộc bài -Đọc kỹ phần ghi nhớ. C«ng nghÖ 6 Trang 13 -Làm câu hỏi 3 trang 16 SGK -Chuẩn bị: Đem đến lớp một bộ quần áo mặc đi chơi mà em cho là phù hợp nhất với vóc dáng của mình. E.RÚT KINH NGHIỆM : ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... Ngµy so¹n: 27/08/2013 TuÇn 3 Ngµy d¹y 6A,B,C : 04/09/2013 TiÕt 6 Thùc hµnh Lùa chän trang phôc A-MỤC TIÊU BÀI DAY: 1.Kiến thức : -Nắm vững hơn những kiến thức đã học về lựa chọn trang phục. -Lựa chọn được vải kiểu may phù hợp với bản thân, đạt yêu cầu thẩm mỹ và chọn được một số vật dụng đi kèm phù hợp với áo quần đã chọn. 2.Kỹ năng :Rèn luyện kỹ năng biết sử dụng trang phục đúng theo công dụng. 3.Thái độ :Giáo dục HS biết giử gìn vệ sinh cá nhân. B-CHUẨN BỊ : *GV : Mẫu vật quần, áo bằng giấy. *HS : nghiên cứu trước bài. C. PHƯƠNG PHÁP: quan sát, thảo luận nhóm,trực quan D .TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn định tổ chức : Ngày giảng Lớp Sĩ số 6 2. Kiểm tra bài cũ : Câu hỏi:Người mập, lùn nên chọn trang phục như thế nào cho thích hợp Đáp án:Màu tối, mặt vải trơn phẳng, mờ đục. C«ng nghÖ 6 Trang 14 -Kẻ sọc dọc, hoa văn có dạng sọc dọc, hoa nhỏ, kiểu may, kiểu áo may vừa sát cơ thể, tay chéo. 3. Bài mới : * GV nêu yêu cầu của bài thực hành. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra (7’) H1: V¶i tèi mµu, hoa nhá, kÎ säc däc. 1. Tr×nh bµy c¸ch chän v¶i vµ kiÓu may May s¸t c¬ thÓ, tay chÐo v¶i t¹o c¶m cho ngêi cã vãc d¸ng bÐo vµ lïn. gi¸c cao h¬n. 2. Muèn lùa chän trang phôc ®Ñp ta ph¶i H2: Nªu phÇn ghi nhí (SGK-16) lµm g×? 3. NhËn xÐt cho ®iÓm. Ho¹t ®éng 2 Ho¹t ®éng 2.1 (15’) G: Yªu cÇu mçi häc sinh tù lùa chän trang phôc cho b¶n th©n vµo mét buæi ®i th¨m quan nói Voi theo nh÷ng néi dung sau: X¸c ®Þnh vãc d¸ng cña b¶n th©n. Níc da Chän v¶i mÇu g×? mÇu s¾c? Chän kiÓu may nµo? Chän vËt dông ®i kÌm? 1/ Tæ chøc ho¹t ®éng c¸ nh©n H: Ghi c¸c yªu cÇu thùc hµnh ra giÊy råi tr×nh bµy H: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm nhiÒu bµi H: ChÊm ®iÓn cho häc sinh kh¸c trªn c¬ së gi¸o viªn gãp ý kiÕn. - Ho¹t ®éng 2.2 (15’) 2. Tæ chøc ho¹t ®éng tËp thÓ G: Ra yªu cÇu cô thÓ ®Ó häc sinh lùa H: Tæ chøc ho¹t ®éng theo nhãm 8 em chän trang phôc. (2 bµn) (?): H·y lùa chän trang phôc cho mét nhãm häc sinh ®i dù c¾m tr¹i ë biÓn H: C¸c nhãm cö ®¹i diÖn th ký ghi kÕt vµo mïa hÌ. qu¶ thùc hµnh ra b¶ng. Cö mét ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy. G: Yªu cÇu chia tèp lµm 4 nhãm tæ chøc bµn b¹c vµ thèng nhÊt sau ®ã ghi ra H: NhËn xÐt chÐo c¸c nhãm, bæ sung b¶ng nhãm thiÕu sãt Ch¼ng h¹n:  VÏ trang phôc tËp thÓ * Nam: quÇn sooc tr¾ng, ¸o ph«ng ng¾n  VÏ trang phôc c¸ nh©n. tay, mò lìi trai, giµy thÓ thao, balo... G: Gi¸o viªn nhËn xÐt råi bæ sung cho hoµn chØnh * N÷: quÇn löng ( v¸y xoÌ ng¾n) ¸o hoa sÆc sì, ¸o ph«ng X©y dùng biÓu ®iÓm chÊm ®Ó c¸c tói x¸ch, giÇy dÐp quai hËu ®éi chÊm chÐo. « dï c¸ nh©n.... C«ng nghÖ 6 Trang 15 <1> Trang phôc tËp thÓ gåm lÒu, tr¹i, b¨ng r«n... <2> Trang phôc c¸ nh©n. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè (5’) G: §¸nh gi¸ ý thøc vµ kÕt qu¶ giê thùc hµnh. Ho¹t ®éng 4: VÒ nhµ (5’) §äc tríc bµi 4 Su tÇm c¸c mÉu trang phôc Nghiªn cøu trang phôc cho 1 tiÕt môc v¨n nghÖ cña líp. 4. Củng cố : -GV yêu cầu HS vận dụng tại gia đình nếu có may quần áo mới. -Trang phục đi chơi chọn vải màu sắc, hoa văn, kiểu may phù hợp với vóc dáng -Trang phục đồng phục thể dục, đi học, chọn vải kiểu may. Thu các bài viết của HS để chấm. 5.Híng dÉn vÒ nhµ: -Chuẩn bị trước bài: Sử dụng và bảo quản trang phục. -Sưu tầm một số tranh, ảnh về trang phục ( áo dài, lể hội, thể thao… ) E.RÚT KINH NGHIỆM : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Ngµy so¹n: 31/08/2013 TuÇn 4 Ngµy d¹y 6A,B,C : 07/09/2013 TiÕt 7 Bµi 4: Sö dông vµ b¶o qu¶n trang phôc A-MỤC TIÊU BÀI DAY: 1.Kiến thức : -Biết cách sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động, với môi trường công việc. -Biết cách phối hợp giửa áo và quần hợp lý đạt yêu cầu thẩm mỹ. 2.Kỹ năng : Rèn luyện kỹ năng biết cách sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động, môi trường công việc. 3.Thái độ : Giáo dục HS có tính thẩm mỹ. B-CHUẨN BỊ : C«ng nghÖ 6 Trang 16 GV : Mẫu quần, áo cắt bằng giấy, vật thật quần áo. HS : Tranh sưu tầm về trang phục. C. PHƯƠNG PHÁP: quan sát, vấn đáp tìm tòi, thảo luận nhóm,trực quan. D -TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : Ngày giảng Lớp Sĩ số 6 2/ Kiểm tra bài cũ : Câu hỏi :Lựa chọn trang phục cho người cao gầy như thế nào Đáp án:Màu sắc : Màu sáng -Vải thô xốp. -Hoa to -Kiểu tay bồng, kiểu thung 3. Bài mới : Đặt vấn đề: Đi lao động, một HS mặc quần tây màu trắng, áo trắng mang giày cao gót. Bộ trang phục này đi lao động có phù hợp không ? Tác hại như thế nào ? Có nhiều bộ trang phục đẹp, phù hợp với bản thân nhưng phải biết mặc bộ nào cho hợp với hoạt động, thời điểm và hoàn cảnh xã hội là một yêu cầu quan trọng. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra (5’) 1. Tr×nh bµy chøc n¨ng cña trang phôc? Nªu trang phôc hîp lý cho ngêi gÇy, cao? 2. Sù ®ång bé cña trang phôc phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo Ho¹t ®éng 2 : Giíi thiÖu bµi (2’ ) G: Vµo thø 2, 4, 6, hµng tuÇn theo quy ®Þnh ph¶i mÆc ®ång phôc. VËy b¹n Trung l¹i mÆc ¸o kh¸c c¸c b¹n , vËy mÆc nh thÕ cã hîp lý kh«ng? Ho¹t ®éng 2.1 (25’) (?): Sö dông trang phôc hîp lý lµ ph¶i phï hîp víi nh÷ng yÕu tè nµo? G: Cho H trao ®æi xem c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy cña m×nh. §i häc, nÊu ¨n, ch¨n tr©u... (?): Khi ®i häc em mÆc nh thÕ nµo? MÆc nh b¹n Trung ®· hîp lý cha? G: Yªu cÇu H m« t¶ trang phôc ®i lao C«ng nghÖ 6 Ho¹t ®éng cña trß H1: Nªu 2 chøc n¨ng cña trang phôc Nªu trang phôc cho ngêi gÇy: ¸o, v¶i, giÇy, hoa to, kÎ ngang, vai bång... 1/ C¸ch sö dông trang phôc hîp lý H: Phï hîp víi ho¹t ®éng Phï hîp víi m«i trêng. H: tr¶ lêi........ ¸o tr¾ng, quÇn ©u xanh. H: QuÇn ¸o tèi mµu, dÔ thÊm må h«i, Trang 17 ®éng G: Treo b¶ng bµi tËp trong SGK vÒ c¸ch lùa chän trang phôc ®i lao ®éng vµ gi¶i thÝch. (?): Trang phôc ngµy lÔ t©n, lÔ héi tiªu biÓu truyÒn thèng cña ngêi VN lµ g×? MÆc dÞp nµo? G: Yªu cÇu quan s¸t mét sè mÉu trang phôc tiªu biÓu: ¸o dµi, trang phôc héi lim, d¹ héi... (?): Khi ®i dù liªn hoan v¨n nghÖ em thêng mÆc g×? G: Giíi thiÖu yÕu tè trang phôc cßn phô thuéc m«i trêng, c«ng viÖc. (?): V× sao khi tiÕp kh¸ch quèc tÕ B¸c l¹i ®Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ ®i cïng mÆc Comle- Cavat. (?): V× sao th¨m ®Òn T V©n B¸c l¹i mÆc ¸o n©u sång. ®éi nãn mò vµnh réng H: Trao ®æi nhãm, rót ra nhËn xÐt QuÇn ¸o mµu sÉm May ®¬n gi¶n, réng r·i, dÔ ho¹t ®éng. DÐp thÊp, giµy bata H: tr¶ lêi. H: MÆc v¸y, quÇn s¸ng mµu, cµi n¬, kh¨n b«ng tay, tay cµi hoa... tÊt tr¾ng, dÐp quai hËu H: Kh¸ch quan träng, t¹o kho¶ng c¸ch c©n b»ng víi kh¸ch. Kh«ng xa l¹, l¹c lâng biÓu hiÖn th¸i ®é t«n träng, ngang hµng víi kh¸ch. H: T¹o sù gÇn gòi víi nh©n d©n lao ®éng, phï hîp víi c«ng viÖc cña m×nh sÏ lµm viÖc vµ tiÕp xóc. Ho¹t ®éng 2.2 (15’) 2. T×m hiÓu c¸ch ph©n phèi trang phôc G: Yªu cÇu nghiªn cøu SGK H: Kh«ng nªn mÆc ¸o víi quÇn ¸o hoa (?): Phèi hîp hoa v¨n víi v¶i tr¬n ntn? v¨n kh¸c nhau. G: Yªu cÇu nghiªn cøu sù kÕt hîp ¸o vµ H: Tù phèi hîp mµu gi÷a quÇn vµ ¸o quÇn h....? G: Giíi thiÖu vßng mÇu... cïng lÊy VD Ho¹t ®éng 3: (6’) G: Sö dông trang phôc hîp lý víi c«ng viÖc vµ ho¹t ®éng c¸ nh©n cã ý nghÜa g×? Ho¹t ®éng 4: VÒ nhµ (5’) §äc phÇn ghi nhí SGK §äc tríc bµi b¶o qu¶n trang phôc Liªn hÖ víi b¶n th©n xem ®· mÆc phï hîp trang phôc cha? 4/ Củng cố: -Gọi HS lên bảng phối hợp vải hoa văn với vải trơn. -Phối hợp các sắc màu khác nhau trong cùng một màu. -Phối hợp 2 màu cạnh nhau trên vòng màu. -Phối hợp giửa 2 màu tương phản đối nhau trên vòng màu. -Phối hợp giửa màu trắng và màu đen. 5/ Hướng dẫn về ở nhà : -Làm câu hỏi 1 trang 25 SGK. C«ng nghÖ 6 Trang 18 -Chuẩn bị đọc trước phần bảo quản trang phục, giặt, phơi, ủi, cất giử. -Học thuộc bài. -Viết bài tập quy trình giặt SGK/ 23 E.RÚT KINH NGHIỆM : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ............. Ngµy so¹n: 04/09/2013 Ngµy d¹y 6A,B,C : 11/09/2013 TiÕt 8 TuÇn 4 Bµi 4: Sö dông vµ b¶o qu¶n trang phôc (TiÕp) A.MỤC TIÊU BÀI DẠY: a)Kiến thức : Biết cách bảo quản trang phục đúng kỹ thuật để giử vẻ đẹp, độ bền và tiết kiệm chi tiêu cho may mặc. b)Kỹ năng : Rèn luyện kỹ năng biết bảo quản trang phục. c)Thái độ : Giáo dục HS tiết kiệm chi tiêu cho may mặc. B.CHUẨN BỊ : -GV : Bảng phụ, bảng kí hiệu giặt, là. -HS : Tranh sưu tầm về trang phục. C. PHƯƠNG PHÁP: Quan sát, vấn đáp tìm tòi, thảo luận nhóm,trực quan. D .TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : Ngày giảng Lớp Sĩ số 6 2/ Kiểm tra bài cũ : Câu hỏi 1:Có một quần jean xanh, một quần kem, một áo sọc kem, một áo đen, một áo trắng gọi HS lên ghép 5 sản phẩm này thành mấy bộ. Câu hỏi 2 :Trang phục đi lao động như thế nào ? Đáp án:Màu sẫm.,Vải sợi bông.Kiểu may đơn giản, rộng. -Dép thấp, giày bata. 3/ Giảng bài mới : * Đặt vấn đề: Bảo quản trang phục là việc làm cần thiết và thường xuyên trong gia đình. Biết bảo quản đúng kỹ thuật sẽ giữ được vẻ đẹp, độ bền của trang phục, tạo cho người mặc vẻ gọn gàng, hấp dẫn, tiết kiệm được tiền chi dùng cho may mặc. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra (5’) C«ng nghÖ 6 Ho¹t ®éng cña trß H1: tr¶ lêi Trang 19 1. V× sao sö dông trang phôc hîp lý l¹i cã ý nghÜa quan träng trong cuéc sèng cña con ngêi? 2. Nãi râ trang phôc häc sinh, trang phôc häc sinh lóc lao ®éng? Trang phôc phô thuéc vµo ®©u? H2: tr¶ lêi Ho¹t ®éng 2 : Giíi thiÖu bµi (2’ ) (?): B¶o qu¶n trang phôc nh»m môc ®Ých H: GÜ g×n vÎ ®Ñp, ®é bÒn míi cho ngêi g×? vµ gåm nh÷ng c«ng viÖc nµo? sö dông. - GiÆt giò, ph¬i, lµ, gÊp. Ho¹t ®éng 2.1 (10’) 1/ GiÆt, ph¬i G: Yªu cÇu häc sinh ®iÒn tõ thÝch hîp H: miÖng vµo « trèng trong ®o¹n v¨n SGK LÊy,... t¸ch riªng,...vß,... ng©m giò ( B¶ng phô ) níc s¹ch ChÊt lµm mÒm v¶i, ph¬i bãng r©m, ngoµi n¾ng, m¾c ¸o, cÆp quÇn ¸o. (?): Sau khi giÆt ph¬i xong c«ng viÖc H: Lµ ph¼ng tiÕp theo lµ g×? Ho¹t ®éng 2.2 (13’) (?): Dông cô ®Ó lµ ñi lµ g×? (?): Nªu râ quy tr×nh lµ quÇn ¸o 2. Lµ H: Bµn lµ: than, ®iÖn §iÒu chØnh nhiÖt ®é thÝch hîp. Lµ quÇn ¸o dÇy tríc, máng sau G: Treo b¶ng vÏ 1 sè kÝ hiÖu vËt dông Lµ ly chÝnh, èng, th©n bông quÇn th«ng thêng (?): ý nghÜa cña tõng kÝ hiÖu ¸o: Lµ cæ, 2 tay, 2 v¹t tríc, v¹t sau. (?): LÊy VD mét sè lo¹i v¶i phï hîp víi H: Tr¶ lêi c¸ch b¶o qu¶n trªn. V¶i tÈy ®îc (?): V¶i tÈy ®îc kh«ng lµm mÊt mÇu V¶i kh«ng v¾t ®îc b»ng m¸y thuéc nguån nµo? V¶i kh«ng ®îc giÆt V¶i ph¬i trong bãng r©m V¶i lµ ë t0 > 1600 C«ng nghÖ 6 Trang 20
- Xem thêm -