Tài liệu Giáo án công nghệ 6 cả năm_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 171 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaùo An Coâng Ngheä 6 Tröôøng THCS An Thaïnh 1 TUAÀN: ……… Tieát: …………… Ngaøy soaïn: …/…/… Ngaøy Daïy: …/…/…… BAØI MÔÛ ÑAÀU I.MUÏC TIEÂU: Qua baøi hoïc,HS: -Hieåu ñöôïc vai troø cuûa gia ñình vaø kinh teá gia ñình. -Bieát ñöôïc muïc tieâu, noäi dung chöông trình vaø SGK coâng ngheä 6 ( phaân moân kinh teá gia ñình ),nhöõng yeâu caàu ñoåi môùi pp hoïc taäp. -Höùng thuù hoïc taäp moân hoïc. II. CHUAÅN BÒ: 1. Noäi dung: - Söu taàm caùc taøi lieäu veà KT gia ñình vaø kieán thöùc gia ñình. - Söû duïng SGK , SGV phaàn I giôùi thieäu chöông trình coâng ngheä 6 – Phaàn KT gia ñình giôùi thieäu nhöõng yeâu caàu veà ñoåi môùi pp daïy vaø hoïc 2. Ñoà duøng daïy hoïc: - Tranh aûnh mieâu taû vai troø cuûa gia ñình vaø KT gia ñình. - Sô ñoà toùm taét muïc tieâu vaø noäi dung chöông trình coâng ngheä THCS. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC: 1.Oån ñònh lôùp: 2.Kiểm tra baøi cũ: 3.Baøi mới: a/Giôùi thieäu baøi: (2phuùt) - Gia ñình laø neàn taûng cuûa XH, ôû ñoù moãi ngöôøi ñöôïc sinh ra vaø lôùn leân, ñöôïc nuoâi döôõng vaø giaùo duïc trôû thaønh ngöôøi coù ích cho XH. - Ñeå bieát ñöôïc vai troø cuûa moãi ngöôøi ñv XH, chöông trình coâng ngheä 6- Phaàn KT gia ñình seõ giuùp cho caùc em hieåu roõ vaø cuï theå veà coâng vieäc caùc em seõ laøm ñeå goùp phaàn XD gia ñình vaø phaùt trieån XH ngaøy moät toát ñeïp hôn. b/Vaøo baøi: HOẠT ĐỘNG CỦA GIAÙO HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG VIEÂN HỌC SINH Hñ1-Tìm hieåu vai troø cuûa gia I-VAI TROØ CUÛA GIA ÑÌNH ñình vaø KT gia ñình(15phuùt) VAØ KINH TEÁ GIA ÑÌNH: -HS ñoï c phaà n I.Vai troø cuû a -Gv gôïi yù HS tìm noäi dung trong gia ñình vaø KT gia ñình. muïc 1 ôû SGK, keát hôïp vôùi yù kieán rieâng veà vai troø cuûa gia ñình vaø traùch nhieäm cuûa moãi thaønh vieân trong gia ñình-Gia ñình laø neàn taûng cuûa XH.Trong gia ñình moïi nhu caàu thieát yeáu cuûa con ngöôøi veà vaâït GV: Kỷ Hồng Bạo 1 Giaùo An Coâng Ngheä 6 Tröôøng THCS An Thaïnh 1 chaát vaø tinh thaàn ñöôïc ñaùp öùng trong ñieàu kieän cho pheùp vaø khoâng ngöøng ñöôïc caûi thieän ñeå naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng. -Hoûi: Em cho bieát vai troø cuûa gia ñình vaø traùch nhieäm cuûa moãi ngöôøi trong gia ñình? -GV toùm taét yù kieán HS,boå sung vaø cho ghi. -Em cho bieát trong gia ñình coù raát nhieàu coâng vieäc phaûi laøm ñoù laø nhöõng coâng vieäc gì?Gia ñình em taïo ra nguoàn thu nhaäp baèng gì? -GÑ em söû duïng nguoàn thu nhaäp ñeå laøm gì? -KTGÑ coøn coù nhöõng coâng vieäc gì? -GV giaûi thích: caùc loaïi coâng vieäc treân ñeàu thuoäc lónh vöïc KT gia ñình(KTGÑ) – KTGÑ khoâng chæ taïo ra nguoàn thu nhaäp (baèng tieàn , hieän vaät ) maø coøn laø vieäc söû duïng nguoàn thu nhaäp ñeå chi tieâu cho caùc nhu caàu veà vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa gia ñình hôïp lyù coù hieäu quaû. Laøm caùc coâng vieäc noäi trôï trong gia ñình cuõng laø caùc coâng vieäc thuoäcKTGÑ. -Hoûi: Em haõy keå caùc coâng vieäc lieân quan ñeán KTGÑ maø em ñaõ tham gia? HÑ2- Tìm hieåu muïc tieâu vaø noäi dung toång quaùt cuûa chöông trình,SGK vaø pp hoïc taäp moân hoïc(23phuùt) -GV giôùi thieäu moät soá vaán ñeà môùi cuûa chöông trình,SGK vaø yeâu caàu caàn ñaït veà kieán thöùc kó naêng, thaùi ñoä ôû muïc II SGK. - GV giôùi thieäu moät soá kieán thöùc ,kó naêng cuûa töøng chöông veà GV: Kỷ Hồng Bạo -HS neâu yù kieán. -Ghi baøi. -HS traû lôøi caâu hoûi cuûa GV: +Taïo ra nguoàn thu nhaäp baèng tieàn vaø hieän vaät. +Söû duïng nguoàn thu nhaäp ñeå chi tieâu cho hôïp lyù. +Laøm caùc coâng vieäc noäi trôï trong gia ñình. -HS keå caùc vieäc laøm maø mình ñaõ tham gia. - HS ñoïc thoâng tin muïc II SGK tr.4. 2  Vai troø cuûa gia ñình: - Traùch nhieäm cuûa moãi thaønh vieân trong gia ñình laø phaûi laøm toát coâng vieäc cuûa mình ñeå goùp phaàn toå chöùc cuoäc soáng gia ñình vaên minh haïnh phuùc.  Kinh teá gia ñình: - Taïo ra nguoàn thu nhaäp cho gia ñình (baèng tieàn vaø hieän vaät. -Söû duïng nguoàn thu nhaäp ñeå chi tieâu cho caùc nhu caàu cuûa gia ñình moät caùch hôïp lyù. -Laøm caùc coâng vieäc noäi trôï trong gia ñình cuõng laø nhöõng coâng vieäc cuûa KTGÑ. II. MUÏC TIEÂU CUÛA CHÖÔNG TRÌNH COÂNG NGHEÄ 6- PHAÂN MOÂN KINH TEÁ GIA ÑÌNH: 1. Muïc tieâu moân hoïc:(Xem muïc II SGK tr.4). 2. Noäi dung chöông trình: Chöông trình coâng ngheä 6phaàn kinh teá gia ñình goàm 4 chöông. ChöôngI:May maëc trong gia Giaùo An Coâng Ngheä 6 Tröôøng THCS An Thaïnh 1 aên,maëc ôû, thu ,chi trong gia ñình. -HS ghi noäi dung chöông trình. -Chöông trình SGK soaïn theo quan ñieåm”coâng ngheä” coù nghóa laø khi daïy ñoøi hoûi söï laøm vieäc ôû thaày vaø troø moät caùch tích cöïc. - GV gôïi yù ñeå HS n/c muïc III ôû SGK, naém vöõng vaø vaän duïng pp hoïc taäp tích cöïc. -Theá naøo laø pp hoïc taäp tích cöïc? ñình ChöôngII:Trang trí nhaø ôû ChöôngIII:Naáu aên trong gia ñình ChöôngIV:Thu chi trong gia ñình. 3)SGK III. PHÖÔNG PHAÙP HOÏC TAÄP: Chuyeån töø vieäc thuï ñoäng tieáp thu kieán thöùc sang chuû ñoäng hoaït ñoäng ñeå tìm hieåu, phaùt hieän vaø naém vöõng kieán thöùc vôùi söï höôùng daãn cuûa GV. -HS tích cöïc tìm hieåu, naém vöõng kieán thöùc môùi vaø reøn luyeän kyõ naêng döôùi söï höôùng daãn cuûa GV. -HS ñoïc thoâng tin muïc III SGK. 4. Củng cố- daën doø:(5phuùt) a) Củng cố: -Haõy neâu vai troø cuûa gia ñình vaø KTGÑ? -Neâu muïc tieâu moân hoïc ,pp hoïc taäp? b)Daën doø: HS veà nhaø ñoïc tröôùc Baøi 1 vaø chuaån bò moät soá maãu caùc loaïi vaûi thöôøng duøng trong may maëc. RUÙT KINH NGHIEÄM: ................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................... TUAÀN: ……… Tieát: …………… Ngaøy soaïn: …/…/… Ngaøy daïy: …/…/…… GV: Kỷ Hồng Bạo 3 Giaùo An Coâng Ngheä 6 Tröôøng THCS An Thaïnh 1 CHÖÔNG I : MAY MAËC TRONG GIA ÑÌNH Baøi 1: CAÙC LOAÏI VAÛI THÖÔØNG DUØNG TRONG MAY MAËC I. MUÏC TIEÂU: Sau khi hoïc xong baøi, HS: -Bieát ñöôïc nguoàn goác, quaù trình saûn xuaát, tính chaát coâng duïng cuûa caùc loaïi vaûi sôïi thieân nhieân, vaûi sôïi hoaù hoïc, vaûi sôïi pha. -Bieát phaân bieät ñöôïc moät soá loaïi vaûi thoâng thöôøng. -Thöïc haønh choïn caùc loaïi vaûi, bieát phaân loaïi vaûi baèng caùch voø vaûi, ñoát sôïi vaûi, nhaän xeùt quaù trình chaùy, nhaän xeùt tro sôïi vaûi khi ñoát. II. CHUAÅN BÒ: 1.Noäi dung: -Nghieân cöùu kó noäi dung SGK, SGV, caùc taøi lieäu lieân quan, soaïn GA. 2.Ñoà duøng daïy hoïc: - Tranh : +Quy trình saûn xuaát vaûi sôïi thieân nhieân +Quy trình saûn xuaát vaûi sôïi hoaù hoïc. - Boä maãu caùc loaïi vaûi, vaûi vuïn caùc loaïi(duøng ñeå TN phaân loaïi vaûi); moät soá baêng vaûi nhoû ghi thaønh phaàn sôïi deät ñính treân aùo, quaàn… -Duïng cuï: + Baùt ñöïng nöôùc ñeå TN chöùng minh veà ñoä thaám nöôùc cuûa vaûi. + Dieâm ñeå ñoát sôïi vaûi. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1.OÂån ñònh lôùp: kieåm tra só soá,kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2.Kieåm tra baøi cuõ:(5phuùt) - Haõy neâu vai troø cuûa gia ñình vaø KTGÑ? -Neâu muïc tieâu moân hoïc,pp hoïc taäp? 3.Baøi môùi: a/Giôùi thieäu baøi: (2phuùt) Moãi chuùng ta ai cuõng bieát nhöõng saûn phaåm quaàn aùo duøng haøng ngaøy ñeàu ñöôïc may töø caùc loaïi vaûi, coøn caùc loaïi vaûi ñoù coù nguoàn goác töø ñaâu,ñöôïc taïo ra nhö theá naøo vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm nhö theá naøo thì caùc em chöa bieát. Baøi môû ñaàu chöông May maëc trong GÑ seõ giuùp caùc em hieåu ñöôïc nguoàn goác, tính chaát cuûa caùc loaïi vaûi vaø caùch phaân bieät caùc loaïi vaûi ñoù. b/ Vaøo baøi: HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH HÑ1-Tìm hieåu veà vaûi sôïi thieân nhieân(15phuùt) -Treo tranh, höôùng daãn HSquan saùt -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi H1.1. caâu hoûi cuûa GV. - Qua quan saùt tranh em cho bieát teân caây troàng, vaät nuoâi cung caáp sôïi GV: Kỷ Hồng Bạo 4 NỘI DUNG I. NGUOÀN GOÁC, TÍNH CHAÁT CUÛA CAÙC LOAÏI VAÛI: 1.Vaûi sôïi thieân nhieân: a)Nguoàn goác: -Töø thöïc vaät: caây boâng, Giaùo An Coâng Ngheä 6 Tröôøng THCS An Thaïnh 1 duøng ñeå deät vaûi? lanh,ñay ,gai…. -Treo tranh höôùng daãn HS quan saùt - Töø ñoäng vaät: contaèm, H1.1a cöøu,deâ,laïc ñaø…. +Qua quan saùt tranh em haõy neâu qui -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi trình saûn xuaát vaûi sôïi boâng? caâu hoûi. -GV boå sung: quaû boâng sau khi thu hoaïch ñöôïc giuõ saïch haït, loaïi boû chaát baån vaø ñaùnh tôi ñeå keùo thaønh sôïi deät vaûi. -Em haõy neâu qui trình saûn xuaát vaûi tô taèm? GV boå sung veà quaù trình öôm tô:laø quaù trình gia coâng töø keùn taèm thaønh sôïi tô taèm. Trong quaù trình öôm tô ngöôøi ta ñem keùn taèm naáu trong nöôùc soâi laøm cho keo tô tan ra moät phaàn, keùn trôû neân meàm ra vaø deã daøng ruùt thaønh sôïi. Sôïi tô ruùt töø keùn coøn ñang öôùt ñöôïc chaäp laïi vôùi nhau taïo thaønh sôïi tô moäc. -Qua quan saùt sô ñoà em cho bieát thôøi gian taïo thaønh nguyeân lieäu deät vaûi? -GV cho HS quan saùt maãu vaûi ñeå giôùi thieäu pp deät vaûi. Vaûi coù theå deät baèng pp thuû coâng hoaëc baèng maùy: deät thoi hoaëc deät kim. -HS neâu qui trình saûn xuaát vaûi tô taèm. -HS thaûo luaän nhoùm vaø traû lôøi: thôøi gian taïo thaønh nguyeân lieäu laâu vì caàn coù tg töø khi caây con sinh ra ñeán khi cho thu hoaïch. b)Tính chaát: Vaûi sôïi boâng, vaûi tô taèm coù ñoä huùt aåm cao neân maëc thoaùng maùt nhöng deã bò nhaøu. Vaûi boâng -HS quan saùt keát quaû. giaët laâu khoâ.Khi ñoát sôïi vaûi, tro boùp deã tan. -GV thöïc hieän thao taùc laøm thöû nghieäm voø vaûi, ñoát sôïi vaûi, nhuùng vaûi vaøo nöôùc ñeå HS quan saùt vaø neâu tính chaát cuûa vaûi sôïi thieân nhieân. -Goïi HS ñoïc tính chaát cuûa vaûi trong SGK. GV neâu theâm:ngaøy nay ñaõ coù coâng ngheä xöû lyù ñaëc bieät laøm cho vaûi sôïi boâng, vaûi tô taèm khoâng bònhaøu,taêng - HS ñoïc tính chaát cuûa vaûi giaù trò cuûa vaûi nhöng giaù thaønh cao. trong SGK. 2. Vaûi sôïi hoaù hoïc: a)Nguoàn goác: Vaûi sôïi hoaù hoïc goàm vaûi sôïi nhaân taïo vaø vaûi sôïi HÑ2-Tìm hieåu veà vaûi sôïi hoaù hoïc(15phuùt) toång hôïp ñöôïc deät baèng -Gôïi yù cho HS quan saùt H1.2: -HS ghi vaøo vôû. caùc loaïi sôïi do con ngöôøi GV: Kỷ Hồng Bạo 5 Giaùo An Coâng Ngheä 6 +Neâu nguoàn goác cuûa vaûi sôïi hoaù hoïc? -Qua quan saùt sô ñoà em cho bieát toùm taét qui trình saûn xuaát vaûi sôïi nhaân taïo vaø vaûi sôïi toång hôïp? GV boå sung vaø giaûi thích sô ñoà quy trình saûn xuaát vaûi sôïi hoaù hoïc. -GV neâu theâm: +Saûn xuaát sôïi hoaù hoïc nhôø coù maùy moùc hieän ñaïi neân raát nhanh choùng . +Nguyeân lieäu goã, tre, nöùa,than ñaù, daàu moû… raát doài daøo vaø giaù reû vì vaäy vaûi sôïi hoaù hoïc ñöôïc söû duïng nhieàu trong may maëc. -GV y/c HS n/c H1.2, tìm noäi dung ñieàn vaøo choã troáng trong BTôû SGK. Tröôøng THCS An Thaïnh 1 taïo ra töø moät soá chaát hoaù hoïc laáy töø goã,tre, nöùa,daàu moû, than ñaù… -HS quan saùt H1.2 vaø traû lôøi caâu hoûi. -HS quan saùt sô ñoà quy trình saûn xuaát vaûi sôïi hoaù hoïc trong SGK vaø traû lôøi caâu hoûi. -HS n/c H1.2,tìm noäi dung ñieàn vaøo choã troáng(…)trong baøi taäp ôû SGK vaø ghi vaøo vôû. *Ñaùp aùn: +Vaûi sôïi nhaân taïo; vaûi sôïi toång b)Tính chaát vaûi sôïi hoaù hôïp. hoïc: +Sôïi visco; axetat; goã,tre,nöùa. -Vaûi sôïi nhaân taïo maëc +sôïi nilon,sôïi polyeste; daàu thoaùng maùt, ít nhaøu hôn moû, than ñaù. vaûi boâng. -GV laøm thöû nghieäm chöùng -HS quan saùt keát quaû-ruùt ra -Vaûi sôïi toång hôïp beàn, minh( ñoát sôïi vaûi, voø vaûi). nhaän xeùt. ñeïp, deã giaët, khoâng bò - Vì sao vaûi sôïi hoaù hoïc ñöôïc söû +Vaûi sôïi hoaù hoïc phong phuù,ña nhaøu nhöng maëc bí vì ít duïng nhieàu trong may maëc? daïng , beàn ,ñeïp, giaët mau khoâ, thaám moà hoâi. ít bò nhaøu, giaù thaønh reû. -HS ghi tính chaát cuûa vaûi sôïi nhaân taïo vaø vaûi sôïi toång hôïp -GV nhaän xeùt. vaøo vôû. 4.Cuûng coá – Daën doø:(8phuùt) a.Cuûng coá: -Neâu nguoàn goác, tính chaát cuûa vaûi sôïi thieân nhieân? - Neâu nguoàn goác ,tính chaát cuûa vaûi sôïi hoaù hoïc? - Vì sao ngöôøi ta thích maëc aùo vaûi boâng, vaûi tô taèm, ít söû duïng luïa nilon, vaûi polyeste vaøo muøa heø? -Vì sao vaûi sôïi hoaù hoïc ñöôïc söû duïng nhieàu trong may maëc? - Laøm theá naøo ñeå phaân bieät ñöôïc vaûi sôïi thieân nhieân vaø vaûi sôïi hoaù hoïc? b.Daën doø: moãi HS chuaån bò saün caùc maãu vaûi, söu taàm caùc baêng vaûi nhoû ñính treân quaàn aùo may saün, bao dieâm ñeå baøi sau thöû nghieäm phaân loaïi vaûi. GV: Kỷ Hồng Bạo 6 Giaùo An Coâng Ngheä 6 Tröôøng THCS An Thaïnh 1 RUÙT KINH NGHIEÄM: ................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................... TUAÀN: ……… Tieát: …………… Ngaøy soaïn: …/…/… Ngaøy daïy: …/…/…… Baøi 1:CAÙC LOAÏI VAÛI THÖÔØNG DUØNG TRONG MAY MAËC (tt) I. MUÏC TIEÂU: -Kieán thöùc:Bieát ñöôïc nguoàn goác, tính chaát cuûa caùc loaïi vaûi sôïi pha. -Kó naêng:phaân bieät ñöôïc moät soá loaïi vaûi thoâng duïng. -Thaùi ñoä : Choïn vaûi phuø hôïp vôùi löùa tuoåi mình,beàn ñeïp,deã söû duïng. II.CHUAÅN BÒ : 1. Noäi dung: - Ñoïc kó SGV, SGK ,taøi lieäu lieân quan. 2. Ñoà duøng daïy hoïc: GV: -Tranh1.3SGK- Baûng1. - Duïng cuï thöû nghieäm -Moät soá baêng vaûi nhoû ghi thaønh phaàn deät ñính treân aùo quaàn HS: -Söu taàm caùc baêng vaûi nhoû ñính treân aùo quaàn -Moät soá vaûi vuïn caùc loaïi. III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1.OÂån ñònh lôùp:(1phuùt) 2.Kieåm tra baøi cuõ:(5phuùt) - Neâu nguoàn goác, tính chaát cuûa vaûi sôïi thieân nhieân vaø vaûi sôïi hoaù hoïc? - Vì sao ngöôøi ta thích maëc aùo vaûi boâng, vaûi tô taèm, ít söû duïng luïa nilon,vaûi polyeste vaøo muøa heø? 3.Baøi môùi: a/Giôùi thieäu baøi: Vaûi sôïi thieân nhieânvaø vaûi sôïi hoaù hoïc ñeàu coù öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm. Vì vaäy ñeå khaéc phuïc nhöôïc ñieåm cuûa 2 loaïi sôïi naøy ngöôøi ta ñaõ saûn xuaát ra vaûi sôïi pha coù öu ñieåm hôn.Vaûi sôïi pha coù nguoàn goác, tính chaát ntn?.Hoâm nay chuùng ta cuøng tìm hieåu. b/Vaøo baøi: Ø HOẠT ĐỘNG CỦA GIAÙO VIEÂN 3.Vaûi sôïi pha: HÑ3-Tìm hieåu veà vaûi sôïi pha(15phuùt) -Cho HS xem moät soá maãu vaûi coù -HS quan saùt vaø ruùt ra nhaän a/Nguoàn goác:Keát hôïp hai hay ghi thaønh phaàn sôïi pha vaø ruùt ra xeùt. nhieàu loaïi sôïi khaùc nhau ñeå GV: Kỷ Hồng Bạo 7 Giaùo An Coâng Ngheä 6 nguoàn goác vaûi sôïi pha. -Goïi HS ñoïc noäi dung SGK veà nguoàn goác sôïi pha. -Tieåu keát. -Goïi HS ñoïc noäi dung trong SGK. GV yeâu caàu HS nhaéc laïi tính chaát cuûa vaûi sôïi thieân nhieân , vaûi sôïi hoaù hoïc vaø döï ñoaùn tính chaát cuûa moät soá maãu vaûi sôïi pha döïa vaøo ví duï veà vaûi sôïi boâng pha sôïi toång hôïp (PECO) ñaõ neâu ôû SGK. +Vaûi sôïi polyeste pha sôïi visco (PEVI):töông töï vaûi PECO. +Vaûi sôïi tô taèm pha sôïi nhaân taïo : meàm maïi, boùng ñeïp, maëc maùt, giaù thaønh reû hôn vaûi 100% tô taèm. HÑ4-Thöû nghieäm ñeå phaân bieät moät soá loaïi vaûi(15phuùt) GV toå chöùc cho HS laøm vieäc theo nhoùm: -Ñieàn noäi dung vaøo baûng 1. -Thöû nghieäm voø vaûi vaø ñoát sôïi vaûi ñeå phaân loaïi caùc maãu vaûi hieän coù. -Ñoïc thaønh phaàn sôïi vaûi trong caùc khung ôû H1.3SGK vaø nhöõng baêng vaûi nhoû do HS söu taàm ñöôïc. GV löu yù ñeán vaán ñeà an toaøn khi thöû nghieäm ñoát vaûi. Tröôøng THCS An Thaïnh 1 taïo thaønh sôïi pha ñeå deät vaûi. -1HS ñoïc noäi dung SGK. -Ghi baøi. -HS laøm vieäc theo nhoùm, xem caùc maãu vaûi sôïi pha. -HS nhaän xeùt ví duï: +Cotton+polyeste: huùt aåm nhanh, thoaùng maùt, khoâng nhaøu, giaët choùng khoâ, beàn ,ñeïp. +Polyeste+visco(PEVI): töông töï vaûi PECO +Polyeste+len:boùng ,ñeïp,maëc aám,giöõ nhieät toát,ít bò coân truøng caén thuûng,deã giaët. - HS tieán haønh voø vaûi , nhuùng nöôùc ,ñoát vaûi. -Ghi laïi nhaän xeùt vaø ñieàn noäi dung vaøo baûng 1 SGK. -Thöû nghieäm voø vaûi vaø ñoát sôïi vaûi ñeå phaân loaïi caùc maãu vaûi hieän coù . -Ñoïc thaønh phaàn sôïi vaûi trong caùc khung hình 1.3 SGK vaø caùc baêng vaûi nho ûdo HS chuaån bò. 4. Toång keát baøi – daën doø:(9phuùt) -GV goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù (SGK). -Neáu coøn thôøi gian cho HS ñoïc muïc “ coù theå em chöa bieát” * Daën doø HS veà nhaø: - Ñoïc tröôùc baøi 2: Löïa choïn trang phuïc. - Söu taàm moät soá maãu trang phuïc . - Sau khi hoïc xong baøi caùc em taäp traû lôøi caâu hoûi SGK. Ñaùp aùn caâu hoûi cuoái baøi: Caâu1:-Vaûi boâng, tô taèm: maëc maùt, thaám moà hoâi GV: Kỷ Hồng Bạo 8 b/Tính chaát: Vaûi sôïi pha coù ñöôïc nhöõng öu ñieåm cuûa caùc loaïi sôïi thaønh phaàn. II. THÖÛ NGHIEÄM ÑEÅ PHAÂN BIEÄT MOÄT SOÁ LOAÏI VAÛI 1)Ñieàn tính chaát cuûa moät soá loaïi vaûi: vaøo baûng 1 (SGK). 2)Thöû nghieäm ñeå phaân bieät moät soá loaïi vaûi: -Voø vaûi vaø ñoát sôïi vaûi. 3) Ñoïc thaønh phaàn sôïi vaûi treân caùc baêng vaûi nhoû ñính treân aùo, quaàn: H1.3(SGK) Giaùo An Coâng Ngheä 6 Tröôøng THCS An Thaïnh 1 - Luïa nilon, vaûi polyeste: maëc bí ,ít thaám moà hoâi. Caâu2: Vaûi sôïi pha coù nhöõng öu ñieåm cuûa caùc sôïi thaønh phaàn. Caâu3: Thao taùc ñoát vaûi, voø vaûi. RUÙT KINH NGHIEÄM ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... TUAÀN: ……… Tieát: …………… Ngaøy soaïn: …/…/… Ngaøy Daïy: …/…/…… LÖÏA CHOÏN TRANG PHUÏC I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: - Kieán thöùc: Bieát ñöôïc khaùi nieäm trang phuïc, caùc loaïi trang phuïc, chöùc naêng cuûa trang phuïc, bieát caùch löïa choïn trang phuïc. - Kyõ naêng: löïa choïn trang phuïc phuø hôïp vôùi baûn thaân vaø hoaøn caûnh gia ñình, ñaûm baûo yeâu caàu veà maët thaåm myõ. - Thaùi ñoä: Nhaän bieát caùi ñeïp , ñuùng ñaén trong may maëc. II. CHUAÅN BÒ: - GV: SGV+ tranh moät ngöôøi nguyeân thuyû coù trang phuïc. - HS : SGK + söu taàm moät soá tranh aûnh caùc loaïi trang phuïc. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC 1) OÅn ñònh(1phuùt) 2) KTBC(5phuùt): - Neâu nguoàn goác vaø tính chaát cuûa vaûi sôïi pha? 3) Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: Maëc laø moät trong nhöõng nhu caàu thieát yeáu cuûa con ngöôøi. Nhöng ñieàu caàn thieát laø moãi chuùng ta phaûi bieát caùch löïa choïn vaûi may maëc coù maøu saéc hoa vaên vaø kieåu may nhö theá naøo ñeå coù ñöôïc boä trang phuïc phuø hôïp , ñeïp vaø hôïp thôøi trang laøm toân veû ñeïp cuûa moãi ngöôøi. THAÀY HÑ1- Tìm hieåu khaùi nieäm trang phuïc, moät soá loaïi trang phuïc, chöùc naêng cuûa trang phuïc(30phuùt) GV: Kỷ Hồng Bạo TROØ 9 GHI BAÛNG I. TRANG PHUÏC VAØ CHÖÙC NAÊNG CUÛA TRANG PHUÏC: Giaùo An Coâng Ngheä 6 1. Trang phuïc laø gì?(10phuùt) GV:Caùc em HS ñeán tröôøng maëc nhö theá naøo? Trang phuïc laø gì? GV neâu k/n trang phuïc: trang phuïc bao goàm caùc loaïi quaàn, aùo vaø moät soá vaät duïng khaùc ñi keøm nhö muõ, giaøy, taát, khaên quaøng….trong ñoù aùo, quaàn laø nhöõng vaät duïng quan troïng nhaát. GV treo tranh trang phuïc ngöôøi nguyeân thuyû: - Em coù nhaän xeùt gì veà trang phuïc ngöôøi nguyeân thuyû? GV trình baøy nhö SGK vaø chuyeån sang muïc 2. 2. Caùc loaïi trang phuïc(10phuùt) GV höôùng daãn HS quan saùt hình 1.4 neâu teân vaø coâng duïng cuûa töøng loaïi trang phuïc trong tranh. +H1.4a):Trang phuïc treû em, maøu saéc töôi saùng, röïc rôõ phuø hôïp vôùi ñoä tuoåi maãu giaùo, ñöôïc may vôùi chaát lieäu vaûi deät kim, sôïi boâng thaám moà hoâi. +H1.4b)Trang phuïc theå thao. Ñaây laø trang phuïc cuûa boä moân theå duïc ngheä thuaät ñöôïc may vôùi chaát lieäu vaûi co giaõn toát, may boù saùt ngöôøi , maøu saéc phong phuù ñeå toân theâm veû töôi treû ,khoeû ñeïp cuûa ngöôøi vaän ñoäng vieân . +H1.4c) Trang phuïc lao ñoäng: Ñaây laø trang phuïc baûo hoä lao ñoäng cuûa coâng nhaân laâm tröôøng cao su, laøm vieäc ôû laâm tröôøng quaàn aùo phaûi may roäng , thoaûi maùi, thaám moà hoâi, veà maøu saéc phaûi may maøu saãm. _ Em coù theå keå theâm caùc boä moân theå thao khaùc vaø trang phuïc ñaëc tröng cho töøng boä moân ñoù maø em bieát?(boùng ñaù, voõ thuaät, bôi loäi…..) GV gôïi yù cho HS moâ taû trang phuïc lao ñoäng cuûa moät soá ngaønh ngheà nhö ngheà y, naáu aên, coâng nhaân ngaønh moâi tröôøng. *GV keát luaän: tuyø ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa töøng ngaønh ngheà maø trang phuïc lao GV: Kỷ Hồng Bạo Tröôøng THCS An Thaïnh 1 - HS neâu söï hieåu bieát cuûa 1)Trang phuïc laø gì? mình veà trang phuïc. Trang phuïc bao goàm: - Caùc loaïi quaàn aùo( quan troïng) -Moät soá vaät duïng khaùc ñi keøm: nhö muõ, giaày, khaên quaøng….. - HS quan saùt tranh vaø nhaän xeùt. 2)Caùc loaïi trang phuïc - HS quan saùt tranh, neâu teân vaø coâng duïng cuûa töøng loaïi trang phuïc trong hình. - Trang phuïc theå thao - Trang phuïc lao ñoäng - HS moâ taû moät soá trang phuïc theå thao maø caùc em bieát. - HS moâ taû trang phuïc cuûa moät soá ngaønh ngheà maø caùc em bieát. 10 * Phaân loaïi trang phuïc: +Theo thôøi tieát: trang phuïc muøa noùng- muøa laïnh +Theo coâng duïng: Trang phuïc maëc loùt, … maëc thöôøng ngaøy, ñoàng phuïc, baûo hoä lao ñoäng, theå Giaùo An Coâng Ngheä 6 Tröôøng THCS An Thaïnh 1 ñoäng ñöôïc may baèng chaát lieäu vaûi, maøu saéc vaø kieåu may khaùc nhau. duïc theå thao…. +Theo löùa tuoåi: Trang phuïc treû em, trang phuïc ngöôøi -Goïi HS haõy keå veà nhöõng trang phuïc muøa lôùn, trang phuïc ngöôøi ñöùng laïnh. ( aùo len, aùo boâng, aùo khoaùc , maêng tuoåi. toâ, quaàn len, muõ len, giaày , taát len… ñeå giöõ +Theo giôùi tính: Trang phuïc aám cho cô theå) - HS keå veà nhöõng trang nöõ, trang phuïc nam giôùi. -Em haõy keå trang phuïc muøa noùng? phuïc muøa laïnh. (muøa noùng yeâu caàu maëc thoaùng maùt neân quaàn aùo roäng , vaûi may phaûi thaám moà hoâi) *GV keát luaän(SGK) 3. Chöùc naêng cuûa trang phuïc(10phuùt) - HS keå veà trang phuïc 3) Chöùc naêng cuûa trang muøa noùng. phuïc: -Em ñaõ bieát trang phuïc laø gì vaø caùc loaïi a) Baûo veä cô theå: trang phuïc, baây giôø em coù theå noùi nhöõng hieåu bieát cuûa mình veà chöùc naêng cuûa trang phuïc? GV: Trang phuïc coù chöùc naêng baûo veä cô theå traùnh taùc haïi cuûa moâi tröôøng. GV gôïi - HS neâu nhöõng hieåu bieát yù ñeå HS neâu nhöõng ví duï veà chöùc naêng cuûa mình veà chöùc naêng baûo veä cô theå cuûa trang phuïc: cuûa trang phuïc. -Ngöôøi ôû vuøng ñòa cöïc maëc nhö theá naøo? -Ngöôøi ôû vuøng xích ñaïo maëc nhö theá naøo? -Vì sao phaûi maëc nhö theá? GV giaûi thích vaø keát luaän. - Haõy ñieàn vaøo choã troáng ñeå hoaøn chænh -Ngöôøi soáng ôû Baéc cöïc caâu noùi sau:”Ngöôøi ñeïp vì….., luùa toát giaù reùt- quaàn aùo phaûi ñaûm vì………” baûo giöõ nhieät cho cô theå. GV giaûi thích: Thôøi nguyeân thuyû “aùo -Ngöôøi ôû xích ñaïo quaàn b) Laøm ñeïp cho con ngöôøi quaàn” chæ laø nhöõng maûnh voû caây, laù caây aùo phaûi thoaùng maùt deã trong moïi hoaït ñoäng: gheùp laïi hoaëc taám da thuù khoaùc leân ngöôøi thaám nöôùc… moät caùch ñôn sô coát ñeå che thaân vaø baûo *Trang phuïc theå hieän phaàn veä cô theå. Ngaøy nay XH loaøi ngöôøi ngaøy naøo caù tính , ngheà nghieäp vaø moät phaùt trieån, aùo quaàn ngaøy caøng ña trình ñoä vaên hoaù cuûa ngöôøi daïng phong phuù. Ñieàu quan troïng laø moãi maëc . chuùng ta phaûi bieát löïa choïn cho mình nhöõng trang phuïc phuø hôïp laøm ñeïp cho baûn thaân. GV höôùng daãn HS cuøng thaûo luaän veà caùi Toùm laïi :Trang phuïc coù ñeïp trong may maëc. chöùc naêng baûo veä cô theå vaø -Em hieåu theá naøo laø maëc ñeïp? laøm ñeïp cho con ngöôøi. GV nghe vaø phaân tích yù kieán cuûa HS ñeå Trang phuïc theå hieän phaàn GV: Kỷ Hồng Bạo 11 Giaùo An Coâng Ngheä 6 Tröôøng THCS An Thaïnh 1 ñi ñeán keát luaän(SGK) naøo caù tính, ngheà nghieäp vaø trình ñoä vaên hoaù cuûa ngöôøi maëc. 4) Cuûng coá- daën doø: (9phuùt) - Ñoïc phaàn ghi nhôù . - Traû lôøi caâu hoûi 2, 3 SGK Daën doø: Ñoïc phaàn II SGK löïa choïn trang phuïc. RUÙT KINH NGHIEÄM ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... TUAÀN: ……… Tieát: …………… Ngaøy soaïn: …/…/… Ngaøy Daïy: …/…/…… LÖÏA CHOÏN TRANG PHUÏC (tt) I. MUÏC TIEÂU: - Kieán thöùc: Bieát caùch löïa choïn trang phuïc -Kyõ naêng: Bieát choïn vaûi, kieåu may phuø hôïp voùc daùng ,ñoä tuoåi. - Thaùi ñoä : Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo löïa choïn trang phuïc. Trang phuïc phuø hôïp vôùi baûn thaân hoaøn caûnh gia ñình.Ñaûm baûo yeâu caàu thaåm myõ. II. CHUAÅN BÒ : - GV: - SGV, SGK, taøi lieäu tham khaûo. - Tranh caùch choïn vaûi coù maøu saéc, hoa vaên phuø hôïp voùc daùng. - Maãu thaät aùo quaàn cuûa Gvvaø HS hoaëc tranh aûnh. - HS: - Söu taàm maãu thaät aùo quaàn hoaëc tranh aûnh coù lieân quan III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC GV: Kỷ Hồng Bạo 12 Giaùo An Coâng Ngheä 6 Tröôøng THCS An Thaïnh 1 1. OÅn ñònh toå chöùc: 2. KTBC(5phuùt): - Haõy moâ taû trang phuïc duøng maëc ñi chôi hôïp vôùi em. - Maëc ñeïp hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo kieåu moát vaø giaù tieàn trang phuïc khoâng? Vì sao? - Cho bieát coâng duïng cuûa töøng loaïi trang phuïc maø em ñaõ hoïc? - Chöùc naêng cuûa trang phuïc? 3. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Muoán coù ñöôïc trang phuïc ñeïp, chuùng ta caàn phaûi xaùc ñònh ñöôïc daùng voùc, löùa tuoåi, ñieàu kieän vaø hoaøn caûnh söû duïng trang phuïc ñoù ñeå coù theå löïa choïn vaûi vaø löïa choïn kieåu may cho phuø hôïp THAÀY HOAÏT ÑOÄNG 2. Tìm hieåu caùch löïa choïn trang phuïc( 30 phuùt) -Haõy cho ví duï söï ña daïng veà taàm voùc vaø hình daùng cuûa cô theå ngöôøi? GV: Cô theå con ngöôøi raát ña daïng veà taàm voùc, hình daùng. Ngöôøi coù voùc daùng caân ñoái thì deã thích hôïp vôùi moïi kieåu vaø moïi loaïi trang phuïc, ngöôøi quaù gaày, ngöôøi thaáp luøn, ngöôøi beùo…. Thì caàn phaûi löïa choïn vaûi vaø kieåu may phuø hôïp ñeå che khuaát nhöõng nhöôïc ñieåm cuûa cô theå vaø toân veû ñeïp cuûa mình. - GV goïi HS ñoïc noäi dung baûng2 SGK veà aûnh höôûng cuûa maøu saéc, hoa vaên , chaát lieäu vaûi ….taïo caûm giaùc khaùc nhau ñoái vôùi ngöôøi maëc vaø nhaän xeùt ví duï ôû H1.5 SGK. -GV : Vieäc choïn vaûi ñeå may trang phuïc raát quan troïng. - Ngöôøi gaày,cao laïi choïn vaûi luïa moûng maøu saéc saãm, hoaëc coù keû soïc doïc thì chæ taïo cho coù caûm giaùc ngöôøi oám yeáu, maø neân choïn vaûi coù maøu saéc saùng, neáu vaûi keû neân choïn vaûi coù keû soïc ngang, hoa vaên to seõ coù caûm giaùc töôi tænh, beùo. - Ngöôïc laïi ngöôøi beùo, thaáp: Khi may neáu choïn vaûi thieân veà maøu saéc saùng, röïc rôõ, vaûi keû to, maët vaûi boùng, xoáp thì seõ taïo caûm giaùc caøng beùo maø neân may loaïi vaûi meàm, keû thì neân may doïc, vaûi coù maøu saãm thì seõ taïo caûm giaùc goïn gaøng hôn. TROØ - HS: quaù gaày, quaù beùo, quaù thaáp beù, quaù 1. Choïn vaûi, kieåu may phuø cao…. hôïp vôùi voùc daùng cô theå: Muoán löïa choïn trang phuïc ñeïp, moãi ngöôøi caàn bieát roõ ñaëc ñieåm cuûa baûn thaân ñeå choïn vaûi vaø kieåu may phuø hôïp. a) Löïa choïn vaûi: - HS ñoïc noäi dung baûng 2 SGK vaø neâu nhaän xeùt ví duï ôû hình 1.5(SGK) - Gv yeâu caàu HS quan saùt hình 1.6SGK vaø neâu nhaän xeùt veà aûnh höôûng cuûa kieåu may ñeán voùc daùng ngöôøi maëc. GV: Kỷ Hồng Bạo GHI BAÛNG II. LÖÏA CHOÏN TRANG PHUÏC: * Maøu saéc, hoa vaên, chaát lieäu cuûa vaûi coù theå aûnh höôûng ñeán voùc daùng ngöôøi maëc coù veû gaày ñi hoaëc beùo leân. b) Löïa choïn kieåu may: 13 Giaùo An Coâng Ngheä 6 GV: Chuùng ta ñaõ coù kieán thöùc veà vieäc choïn vaûi, maøu saéc ñeå may trang phuïc chöa ñuû maø caàn phaûi choïn kieåu may sao cho caøng toân veû ñeïp hôn leân, ngöôøi caân ñoái thì ñeïp hôn, ngöôøi gaày taïo caûm giaùc beùo, ngöôøi beùo luøn thì coù caûm giaùc ñôõ beùo vaø thon goïn hôn. Taát caû ñeàu do taïo daùng khi choïn kieåu daùng may phuø hôïp. -Ngöôøi gaày, vai ngang: khi may aùo neáu coù theâm caùc ñöôøng doïc thaân(nhö aùo 7 maûnh), hoaëc may kieåu aùo chieát ly saùt eo, hay may quaàn boù saùt thì ngöôøi caøng gaày. - Hoaëc ngöôïc laïi ngöôøi beùo ,vai u daày neáu choïn kieåu aùo vai boàng, coù caàu vai, caàu ngöïc vaø quaàn may kieåu thuïng oáng roäng thì caøng luøn vaø caøng beùo. Neân choïn kieåu vai thaúng, duøng caùc ñöôøng may gaân(aùo 7 maûnh)hoaëc aùo goïn thaét eo, khoâng neân may kieåu coù caùc ñöôøng ngangthì seõ taïo caûm giaùc luøn vaø thaáp. -Töø nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc caùc em haõy löïa choïn vaûi may maëc cho töøng daùng ngöôøi trong H1.7SGK ? -GV:+Ngöôøi caân ñoái(H1.7a): thích hôïp vôùi nhieàu loaïi trang phuïc, caàn choïn maøu saéc, hoa vaên vaø kieåu may phuø hôïp vôùi löùa tuoåi. -Ngöôøi cao, gaày(H1.7b): phaûi choïn caùch maëc sao cho coù caûm giaùc ñôõ gaày vaø beùo ra, ví duï neân choïn vaûi maøu saùng,hoa to,chaát lieäu vaûi thoâ xoáp, kieåu tay boàng. +Ngöôøi thaáp beù(H1.7c): neân choïn vaûi maøu saùng may vöøa ngöôøi taïo daùng caân ñoái ,coù caûm giaùc hôi beùo ra. +Ngöôøi beùo luøn(H1.7d): Choïn vaûi trôn maøu toái hoaëc hoa nhoû,vaûi keû doïc,kieåu may coù ñöôøng neùt doïc ñeå taïo caûm giaùc goïn,nhoû hôn. Tröôøng THCS An Thaïnh 1 - HS ñoïc noäi dung baûng 3 - SGK vaø quan *Kieåu may cuõng aûnh saùt hình 1.6 SGK vaø höôûng ñeán voùc daùng ngöôøi neâu nhaän xeùt aûnh maëc, gaày ñi, beùo ra. höôûng cuûa kieåu may ñeán voùc daùng ngöôøi maëc. - HS neâu caùch choïn vaûi cho töøng daùng ngöôøi ôû H1.7SGK. -Vì sao caàn choïn vaûi may maëc vaø haøng may saün phuø hôïp vôùi löùa tuoåi? -Tuoåi nhaø treû ,maãu giaùo neân choïn vaûi vaø kieåu may nhö theá naøo cho phuø hôïp? - Tuoåi thanh thieáu nieân neân choïn vaûi vaø kieåu may nhö theá naøo cho phuø hôïp? -Ngöôøi ñöùng tuoåi neân choïn vaûi vaø kieåu may nhö GV: Kỷ Hồng Bạo 2. Choïn vaûi, kieåu may phuø hôïp vôùi löùa tuoåi: - Tuoåi nhaø treû, maãu giaùo: choïn vaûi meàm, deã thaám moà hoâi, kieåu may ñôn giaûn, roäng deã thay khi söû 14 Giaùo An Coâng Ngheä 6 Tröôøng THCS An Thaïnh 1 duïng. -Tuoåi thanh, thieáu nieân: thích hôïp vôùi nhieàu loaïi vaûi vaø kieåu trang phuïc. -Ngöôøi ñöùng tuoåi: maøu saéc, hoa vaên, kieåu may trang nhaõ ,lòch söï. theá naøo cho phuø hôïp? -HS traû lôøi theo hieåu bieát cuûa mình veà söï caàn thieát vaø caùch choïn GV höôùng daãn HS quan saùt H1.8SGK vaø neâu vaûi may maëc cho 3 löùa nhaän xeùt veà söï ñoàng boä cuûa trang phuïc(aùo, tuoåi chính nhö gôïi yù ôû quaàn, muõ….) . SGK. 3. Söï ñoàng boä cuûa trang - Haõy keå teân vaøi vaät duïng ñi keøm? phuïc: - Bieát choïn vaät duïng keøm theophuø hôïp quaàn aùo. - Khoâng choïn caàu kyø quaù khaû naêng kinh teá. 4.Cuûng coá(8phuùt) -Cho HS ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK. - Vì sao phaûi choïn vaûi may vaø kieåu may phuø hôïp vôùi löùa tuoåi? - Nhöõng vaät duïng ñi keøm vôùi aùo quaàn? Cho HS ñoïc muïc : “ coù theå em chöa bieát” Gôïi yù caâu traû lôøi cuoái baøi: Caâu2: yù1- khoâng yù 2- Vì neáu maëc giaûn dò nhöng may kheùo vöøa vaën, saïch seõ vaø coù thaân hình caân ñoái, caùch öùng xöû lòch söï thì vaãn ñöôïc cho laø”ø maëc ñeïp” caâu3: Raát ña daïng, tuyø töøng HS. 5.Daën doø:(2phuùt) – Chuaån bò baøi 3: TH- Löïa choïn trang phuïc -Veà nhaø HS töï nhaän ñònh daùng voùc baûn thaân vaø neâu döï kieán löïa choïn vaûi, kieåu may phuø hôïp cho baûn thaân. RUÙT KINH NGHIEÄM ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... TUAÀN: ……… Tieát: …………… Ngaøy soaïn: …/…/… Ngaøy Daïy: …/…/…… THÖÏC HAØNH: GV: Kỷ Hồng Bạo LÖÏA CHOÏN TRANG PHUÏC 15 Giaùo An Coâng Ngheä 6 Tröôøng THCS An Thaïnh 1 I.MUÏC TIEÂU: - Kieán thöùc: Thoâng qua baøi thöïc haønh HS: Naém vöõng hôn nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà löïa choïn trang phuïc. - Kyõ naêng: Löïa choïn ñöôïc vaûi, kieåu may phuø hôïp vôùi baûn thaân, ñaït yeâu caàu thaåm myõ vaø choïn ñöôïc moät soá vaät duïng ñi keøm phuø hôïp vôùi aùo quaàn ñaõ choïn. - Thaùi ñoä: Thích löïa choïn trang phuïc cho baûn thaân vaø cho ngöôøi khaùc. II. CHUAÅN BÒ Gv: Caâu hoûi kieåm tra baøi cuõ veà quy trình löïa choïn trang phuïc Maãu vaät, tranh aûnh coù lieân quan. HS: Moät boä quaàn aùo maëc ñi chôi hôïp nhaát. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 1. OÅn ñònh lôùp 2. KTBC: keát hôïp trong baøi thöïc haønh 3. THÖÏC HAØNH: Giôùi thieäu baøi: Qua baøi hoïc tuaàn tröôùc caùc em ñaõ bieát caùch löïa choïn vaûi cuõng nhö choïn kieåu may trang phuïc nhö theá naøo cho phuø hôïp vôùi voùc daùng, löïa choïn vaät duïng ñi keøm vôùi trang phuïc sao cho vöøa hôïp vôùi trang phuïc laïi tieát kieäm ñöôïc chi phí. - Ñeå vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñoù vaøo thöïc teá cuoäc soáng, tieát hoïc naøy seõ giuùp caùc em naém vöõng hôn nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc nhaèm löïa choïn trang phuïc cho chính baûn thaân mình. Tröôùc khi vaøo baøi thöïc haønh caùc em haõy nhaéc laïi cho caû lôùp bieát ñeå coù ñöôïc boä trang phuïc ñeïp vaø hôïp lyù chuùng ta phaûi chuù yù ñeán nhöõng ñieåm naøo? +Choïn vaûi phuø hôïp vôùi voùc daùng cô theå +Aûnh höôûng cuûa maøu saéc, hoa vaên, kieåu may ñeán voùc daùng cuûa ngöôøi may(gaày ñi, beùo ra,cao leân hoaëc thaáp xuoáng…..) - 1 em HS ñoïc phaàn chuaån bò ôû SGK - Höôùng daãn hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân vaø thaûo luaän toå. THAÀY HOAÏT ÑOÄNG1- Laøm vieäc caù nhaân: Löïa choïn vaûi kieåu may moät boä trang phuïc maëc ñi chôi(muøa noùng hoaëc muøa laïnh) - GV khuyeán khích ñoäng vieân HS coù theå löïa choïn vaûi cuõng nhö kieåu cho caû trang phuïc muøa noùng vaø muøa laïnh. TROØ Löïa choïn trang phuïc Ví duï: choïn ngöôøi coù voùc daùng to khoeû, may maëc thôøi tieát noùng: -voùc daùng: to khoeû -kieåu may: Ñoà taây - choïn vaûi: vaûi sôïi pha, sôïi vaûi mòn, meàm Ngöôøi coù voùc daùng to HOAÏT ÑOÄNG 2- Thaûo luaän trong toå choïn maøu saãm,hoa vaên hoïc taäp. chìm, vaûi meàm ruõ,sôïi vaûi -Höôùng daãn HS chia noäi dung thaûo - HStrình baøy phaàn vieát cuûa mình nhuyeãn. luaän ôû toå laøm 2 phaàn: trong toå Haïn cheá maøu ñen vì thôøi a- Töøng caù nhaân trình baøy phaàn vieát - Caùc baïn goùp yù kieán tieát noùng. GV: Kỷ Hồng Bạo -Töøng HS ghi vaøo tôø giaáyñaëc ñieåm voùc daùng cuûa baûn thaân; kieåu aùo quaàn ñònh may;choïn vaûi coù chaát lieäu, maøu saéc,hoa vaên phuø hôïp vôùi voùc daùng vaø kieåu may. - Choïn moät soá vaät duïng ñi keøm sao cho hôïp vôùi quaàn aùo ñaõ choïn. GHI BAÛNG 16 Giaùo An Coâng Ngheä 6 Tröôøng THCS An Thaïnh 1 cuûa mình tröôùc toå. - Khi thaûo luaän caù nhaân ghi nhaän b-Caùc baïn trong toå nhaän xeùt caùch xeùt goùp yù cuûa caùc baïn vaøo chính -Vaät duïng keøm theo: löïa choïn trang phuïc cuûa baïn veà: tôø baøi laøm cuûa mình. muõ,giaøy,deùp,tuùi xaùch… +Maøu saéc cuûa vaûi,chaát lieäu vaûi +Choïn kieåu may vaø vaät duïng ñi keøm - Söï löïa choïn ñoà cuûa baïn ñaõ hôïp lyù Ví duï:choïn ngöôøi coù voùc chöa? daùng gaày nhoû may maëc -Neáu chöa hôïp lyù thì neân söûa nhö thôøi tieát laïnh. theá naøo? -May kieåu comleâ daøi tay. GV theo doõi caùc toå thaûo luaän vaø -Chaát lieäu vaûi sôïi boâng, chuaån bò yù kieán nhaän xeùt ñaùnh giaù. vaûi daøy, saùng maøu,hoa HOAÏT ÑOÄNG 3- Ñaùnh giaù keát quaû vaên lôùn,chìm vaø keát thuùc thöïc haønh -Vaät duïng keøm theo:muõ -GV nhaän xeùt ñaùnh giaù veà: len, aùo laïnh, bao tay, taát +Tinh thaàn laøm vieäc giaøy… +Noäi dung ñaït ñöôïc so vôùi yeâu caàu +Giôùi thieäu moät soá phöông aùn löïa choïn hôïp lyù. -GV yeâu caàu hoïc sinh veà vaän duïng taïi gia ñình - Thu caùc baøi vieát cuûa hoïc sinh ñeå chaám ñieåm. 4. CUÛNG COÁ - DAËN DOØ: -Ñeå coù ñöôïc boä trang phuïc ñeïp vaø hôïp lyù caàn chuù yù ñeán nhöõng ñieåm naøo? - Ñoïc tröôùc baøi 4: Söû duïng vaø baûo quaûn trang phuïc - Söu taàm tranh aûnh veà söû duïng trang phuïc vaø caùc maãu ghi kyù hieäu baûo quaûn trang phuïc RUÙT KINH NGHIEÄM ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... TUAÀN: ……… Tieát: …………… Ngaøy soaïn: …/…/… Ngaøy Daïy: …/…/…… SÖÛ DUÏNG VAØ BAÛO QUAÛN TRANG PHUÏC I.MUÏC TIEÂU - Kieán thöùc: HS bieát caùch söû duïng trang phuïc phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng,vôùi moâi tröôøng vaø vôùi coâng vieäc; bieát caùch maëc phoái hôïp giöõa aùo vaø quaàn hôïp lyù, ñaït yeâu caàu thaåm myõ. - Kyõ naêng: Söû duïng trang phuïc hôïp lyù. - Thaùi ñoä:Bieát caùch maëc phoái hôïp giöõa aùo vaø quaàn hôïp lyù ñaït yeâu caàu thaåm myõ. GV: Kỷ Hồng Bạo 17 Giaùo An Coâng Ngheä 6 Tröôøng THCS An Thaïnh 1 II. CHUAÅN BÒ GV:SGK;SGV; taøi lieäu tham khaûo GV söu taàm caùch söû duïng vaø baûo quaûn trang phuïc. -Tranh aûnh; maãu vaät. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 1.OÅn ñònh lôùp(2phuùt) 2. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi(3phuùt) Söû duïng vaø baûo quaûn trang phuïc laø vieäc laøm thöôøng xuyeân cuûa con ngöôøi. Caàn bieát caùch söû duïng trang phuïc hôïp lyù laøm cho con ngöôøi luoân ñeïp trong moïi hoaït ñoäng vaø bieát caùch baûo quaûn ñuùng kyõ thuaät ñeå giöõ ñöôïc veû ñeïp vaø ñoä beàn cuûa quaàn aùo. THAÀY HOAÏT ÑOÄNG1- Tìm hieåu caùch söû duïng trang phuïc(35phuùt) GV ñöa ra tình huoáng söû duïng trang phuïc chöa hôïp lyù,khoâng phuø hôïp vôùi ñieàu kieän,hoaøn caûnh…ñeå noùi leân taùc haïi cuûa vieäc söû duïng chöa ñuùng ñoàng thôøi gaây höùng thuù cho HS tìm hieåu caùch söû duïng trang phuïc. Ví duï: Khi lao ñoäng ñaát, caùt baån… em laïi maëc chieác aùo traéng coù ñöôïc khoâng?Taïi sao? GV: Caùc em coù nhieàu boä trang phuïc ñeïp,phuø hôïp vôùi baûn thaân nhöng moät yeâu caàu quan troïng laø caùc em phaûi bieát maëc boä naøo cho hôïp vôùi hoaït ñoäng, thôøi ñieåm vaø hoaøn caûnh xaõ hoäi. -Neâu söï caàn thieát phaûi söû duïng trang phuïc phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng? Haøng ngaøy trong moïi hoaït ñoäng neáu chuùng ta khoâng bieát caùch löïa choïn trang phuïc phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh vaø ñieàu kieän sinh hoaït thì seõ daãn ñeán: +Khi laøm vieäc seõ lhoâng ñöôïc thoaûi maùi +Deã bò hieåu laàm chuùng ta laø ngöôøi khoâng hieåu vaø khoâng bieát vaän duïng hôïp lyù trang phuïc, khoâng hieåu veà thaåm myõ trong söû duïng trang phuïc. +Khoâng bieát tieát kieäm. - Em hieåu theá naøo laø löïa choïn trang phuïc phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng? - Em haõy keå nhöõng hoaït ñoäng thöôøng ngaøy cuûa caùc em? -Khi ñi hoïc caùc em maëc nhö theá naøo? GV: Kỷ Hồng Bạo TROØ GHI BAÛNG I. SÖÛ DUÏNG TRANG PHUÏC: 1. Caùch söû duïng trang phuïc: a)Trang phuïc phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng: - Khoâng vì seõ mau baån vaø lao ñoäng khoâng thoaûi maùi. - HS neâu söï caàn thieát phaûi söû duïng trang phuïc phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng. -Ñi hoïc, ñi chôi, ñi lao ñoäng, ôû nhaø…. -Ñoàng phuïc: quaàn xanh, 18 Giaùo An Coâng Ngheä 6 Tröôøng THCS An Thaïnh 1 aùo traéng may baèng vaûi - Trang phuïc ñi hoïc: pha, kieåu may ñôn giaûn, May baèng vaûi pha, maøu saéc deã maëc. nhaõ nhaën,kieåu may ñôn -Khi ñi lao ñoäng chuùng ta neân maëc nhö theá giaûn. naøo? Taïi sao? -Choïn quaàn aùo maëc thoaûi maùi, maøu saãm ñeå khi laøm -Trang phuïc ñi lao ñoäng: vieäc khoâng sôï baån.Ngoaøi ra caàn choïn vaät duïng phuø hôïp ñi keøm nhö muõ, noùn, Vaûi sôïi boâng maøu saãm, kieåu deùp,giaøy vaûi… may ñôn giaûn , roäng, giaøy -Goïi HS laøm baøi taäp tr.19SGK. bata hoaëc deùp thaáp. - Trang phuïc ñi döï leã hoäi, leã -HS quan saùt H1.10 SGK taân: moâ taû trang phuïc leã hoäi . +Trang phuïc leã hoäi: tieâu bieåu cuûa daân toäc Vieät Nam laø chieác aùo daøi daân toäc. Ngoaøi ra töøng daân toäc, töøng vuøng mieàn ñeàu coù trang phuïc leã hoäi rieâng. +Trang phuïc leã taân(leã phuïc) ñöôïc maëc trong caùc buoåi nghi leã,caùc buoåi hoïp troïng theå. - Em coù theå moâ taû trang phuïc leã hoäi cuûa daân toäc maø em bieát? GV:Trang phuïc leã hoäi cuûa Vieät Nam tieâu bieåu laø chieác aùo daøi daân toäc. Ngoaøi ra töøng daân toäc töøng vuøng mieàn ñeàu coù trang phuïc leã hoäi rieâng: nhö ôû vuøng Kinh Baéc coù aùo daøi töù thaân; leã phuïc cuûa moãi daân toäc moät khaùc(daân toäc Taøy, Nuøng, Thaùi….) -Trang phuïc leã taân (coøn goïi laø leã phuïc)laø loaïi trang phuïc ñöôïc maëc trong caùc buoåi nghi leã,caùc cuoäc hoïp troïng theå. Hoûi: Khi ñi döï caùc buoåi sinh hoaït vaên ngheä, döï lieân hoan…. Em thöôøng maëc nhö theá naøo? -Maëc ñeïp, coù theå kieåu caùch,laøm daùng moät chuùt ñeå toân veû ñeïp. -Ñi chôi vôùi baïn neân maëc giaûn dò,nhaõ nhaën ñeå hoaø ñoàng cuøng caùc baïn,traùnh gaây maëc caûm cho baïn. *Cho HS ñoïc baøi” Baøi hoïc veà trang phuïc cuûa Baùc” -Khi ñi thaêm ñeàn Ñoâ naêm 46 Baùc Hoà maëc nhö theá naøo? -Maëc ñoà kaki nhaït -Vì sao khi tieáp khaùch quoác teá Baùc laïi “Baét maøu,deùp cao su. caùc ñoàng chí cuøng ñi phaûi maëc comleâ caø vaït nghieâm chænh” -phuø hôïp coâng vieäc trang -Vì sao Baùc ñaõ nhaéc nhôû baùc Ngoâ Töø Vaân troïng khi baùc maëc comleâ,caø vaït,aùo coå hoà -Aùo sô mi traéng coå hoà GV: Kỷ Hồng Bạo 19 b)Trang phuïc phuø hôïp vôùi moâi tröôøng vaø coâng vieäc: -trang phuïc ñeïp laø phaûi phuø hôïp vôùi moâi tröôøng vaø coâng vieäc cuûa mình. Keát luaän: * Söû duïng trang phuïc phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng, coâng Giaùo An Coâng Ngheä 6 Tröôøng THCS An Thaïnh 1 cöùng,giaøy da boùng loän …ñeå ñoùn Baùc?GV höôùng cho HS töï ruùt ra keát luaän: trang phuïc ñeïp laø phaûi phuø hôïp vôùi moâi tröôøng vaø coâng vieäc cuûa mình. cöùng,caø vaït ñoû choùi, giaøy bata boùng loän, comleâ saùng ngôøi noåi baät haún leân. vieäc vaø hoaøn caûnh xaõ hoäi coù yù nghóa raát quan troïng ñoái vôùi keát quaû coâng vieäc vaø thieän caûm cuûa moïi ngöôøi ñoái vôùi mình. 4. Cuûng coá- daën doø(5phuùt) -Vì sao söû duïng trang phuïc hôïp lyù coù yù nghóa quan troïng trong cuoäc soáng cuûa con ngöôøi? -Xem tröôùc phaàn 2- Caùch phoái hôïp trang phuïc. RUÙT KINH NGHIEÄM ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... TUAÀN: ……… Tieát: …………… Ngaøy soaïn: …/…/… Ngaøy Daïy: …/…/…… SÖÛ DUÏNG VAØ BAÛO QUAÛN TRANG PHUÏC (t2) I. MUÏC TIEÂU: -Kieán thöùc: Bieát caùch maëc phoái hôïp giöõa aùo vaø quaàn hôïp lyù, ñaït yeâu caàu thaåm mó. -Kó naêng: Bieát söû duïng trang phuïc hôïp lyù. -Thaùi ñoä: Bieát caùch maëc quaàn aùo: phoái hôïp giöõa aùo vaø quaàn hôïp lyù phuø hôïp vôùi coâng vieäc. II. CHUAÅN BÒ: GV: chuaån bò noäi dung SGK vaø taøi lieäu tham khaûo. -trang aûnh, maãu vaät. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC: 1. OÅn ñònh lôùp. 2. KTBC (5phuùt) - Vì sao söû duïng trang phuïc phaûi phuø hôïp vôùi moâi tröôøng vaø coâng vieäc? - Baøi môùi: THAÀY TROØ GHI BAÛNG HÑ 2-Tìm hieåu caùch phoái hôïp trang phuïc(32phuùt) GV neâu 2 tình huoáng: -Tình huoáng 1: Em coù 5 boä quaàn aùo ñeå maëc khi ñi hoïc, ñi chôi….Luùc söû duïng em maùy moùc cho laø boä naøo phaûi ñi vôùi boä ñoù. -Tình huoáng2: Coøn baïn em cuõng coù 5 boä quaàn aùo töông töï nhöng moïi ngöôøi vaãn thaáy trang phuïc cuûa baïn khaù phong phuù . Hoûi: Vaäy qua 2 tröôøng hôïp coâ vöøa neâu thì em coù nhaän xeùt gì veà söï khaùc nhau cuûa 2 baïn trong GV: Kỷ Hồng Bạo 20
- Xem thêm -