Tài liệu Giáo án công nghệ 6 cả năm_cktkn_bộ 14

  • Số trang: 191 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tiết :1 Tuần dạy: Ngày dạy : MỞ ĐẦU 1. MỤC TIÊU : 1.1. Kiến thức : -HS biết : -Khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình - Mục tiêu chương trình và sách giáo khoa công nghệ 6 , những yêu cầu đổi mới phương pháp học tập -Học sinh hiểu: - Mục tiêu chương trình và sách giáo khoa công nghệ 6 , những yêu cầu đổi mới phương pháp học tập 1.2. Kỹ năng : -Học sinh thực hiện được : Hình thành cho hs một số kỹ năng cơ bản như biết lựa chọn trang phục và sử dụng trang phục -Học sinh thực hiện thành thạo: Biết ăn uống sạch sẽ , giữ gìn vệ sinh nhà ở , tiết kiệm tiền , chi tiêu để góp phần tăng thu nhập gia đình 1.3. Thái độ : -Thói quen : Giáo dục học sinh hứng thú học tập bộ môn - Tính cách : Nghiêm túc trong học tập 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Vai trò của gia đình và kinh tế gia đình 3. CHUẨN BỊ : Gv: Gv :Tranh ảnh miêu tả vai trò của gia đình và kinh tế gia đình Hs: như gv 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2 KTMiệng : 4.3:Tiến trình bài học : Hoạt động của gv và hs Gia đình là nền tảng xã hội là nhu cầu thiết yếu về vật chất và tinh thần của mọi thành viên trong gia đình .Vậy trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình như thế nào và làm gì để giữ gia đình luôn ấm no hạnh phúc và làm gì để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai Hoạt động của gv và hs Tìm hiểu vai trò của gia đình và kinh tế gia đình : Gv : gợi ý cho hs tìm hiểu I của sgk và trả lời câu hỏi Gia đình là gì ? Hs trả lời sgk Trang 27 Nội dung Nội dung I. Vai trò của gia đình và kinh tế gia đình : -Gia đình là nền tảng xã hội ở đó mỗi người được sinh ra , lớn lên được nuôi dưỡng giáo dục và chuẩn bị nhiều mặt cho cuộc sống tương lai -Trong gia đình có nhiều công việc phải làm: Trong gia đình nhu cầu thiết yếu của gia đình là gì? Hs : Vật chất và tinh thần Mỗi thành viên trong gia đình phải làm gì để góp phần tổ chức cuộc sống gia đình văn minh hạnh phúc ? -Bản thân em phải làm gì để góp phần vào cuộc sống của gia đình Hs : học tập và làm những công việc gia đình Gv: Giải thích kinh tế gia đình : KTGĐ không chỉ tạo ra nguồn thu nhập mà còn là việc sử dụng nguồn thu nhập hợp lí hiệu quả Kinh tế gia đình là gì ? +Tạo nguồn thu nhập +sử dụng nguồn thu nhập để chi tiêu hợp lý +Làm các công việc nội trợ trong gia đình như : nấu ăn ,dọn dẹp trang trí nhà ở ,may mặc , giặt giũ , trông em ... *Kinh tế gia đình : là tạo nguồn thu nhập và sử dụng nguồn thu nhập hợp lý ,hiệu quả để đảm bảo cuộc sống gia đình ngày càng tốt đẹp hơn 5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP : 5.1 . Tổng kết : -Nêu vai trò của gia đình và kinh tế gia đình ? +Gia đình là nền tảng xã hội ở đó mỗi người được sinh ra , lớn lên được nuôi dưỡng giáo dục và chuẩn bị nhiều mặt cho cuộc sống tương lai +Kinh tế gia đình : là tạo nguồn thu nhập và sử dụng nguồn thu nhập hợp lý ,hiệu quả để đảm bảo cuộc sống gia đình ngày càng tốt đẹp hơn -Là học sinh phải làm gì để góp phần vào cuộc sống gia đình ? ( hs trả lời ) 5.2 Hướng dẫn học tập : *Đồi với bài học ở tiết học này: *Đối với bài học này :+ Học bài phần trọng tâm +Làm những công việc nội trợ gia đình , quét dọn nhà ở .... *Đồi với bài học tiếp theo : -Xem trước bài các loại vải thường dùng trong may mặc và trả lời câu hỏi : +Nêu nguồn gốc và tính chất của vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học ? +Chuẩn bị một số loại vải thường dùng , diêm quẹt *Đồi với bài học ở tiết học tiếp theo: Trang 27 Tuần 1 - Tiết :2 Ngày dạy : 23/8/13 CHƯƠNG I : MAY MẶC TRONG GIA ĐÌNH CÁC LOẠI VẢI THƯỜNG DÙNG TRONG MAY MẶC 1. MỤC TIÊU : 1.1. Kiến thức : Hs biết :- Nguồn gốc , tính chất của các loại vải -Ảnh hưởng màu sắc hoa văn của vải , kiểu mẫu quần áo đến vóc dáng người mặc vả biết cách phối hợp trang phục hợp lí -Biết cách vẽ cắt và qui trình khâu một số sản phẩm đơn giản -Hs hiểu được cách sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động môi trường xã hội 1.2. Kỹ năng : -Học sinh thực hiện được : -Phân biệt được các loại vải -Phân biệt được các loại vải -Chọn được vải ,kiểu mẫu để may trang phục ,hoặc chọn áo quần may sản phẩm phù hợp với vóc dáng lứa tuổi -Học sinh thực hiện thành thạo: -Sử dụng hợp lí và bảo quản trang phục đúng kỹ thuật -Cắt khâu được một số sản phẩm đơn giản 1.3. Thái độ : -Thói quen : Có ý thức sử dụng trang phục hợp lý để tiết kiệm chi tiêu - Tính cách : Yêu thích may mặc. 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: nguồn gốc và tính chất của vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học 3. CHUẨN BỊ : 3.1.Gv: Gv: Tranh sơ đồ qui trình sản xuất vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học 3.2.Hs : xem nội dung bài và trả lời câu hỏi tiết trước 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2 Ki ểm tra miệng : -Neâu vai troø cuûa gia ñình vaø kinh teá gia ñình?(10đ) _Gia ñình laø neàn taûng cuûa xaõ hoäi, ôû ñoù moåi ngöôøi ñöôïc sinh ra lớùn leân, ñöôïc nuôi döôõng, gia ñình chuaån bò nhieàu maët cho cuoäc soáng töông lai. _Trong gia ñình coù nhieàu coâng vieâc phaûi laøm: + Taïo ra nguoàn thu nhaäp. + Söû duïng nguoàn thu nhaäp ñeå chi tieâu hôïp lyù. +Laøm caùc coâng vieäc noäi trôï trong gia ñình nhö: naáu aên, doïn deïp , trang trí nhà ở , may mặc , giặt giũ , trông em … *Kinh tế gia đình :là tạo ra thu nhập và sử dụng nguồn thu nhập hợp lí , hiệu quả để bảo đảm cuộc sống gia đình ngày càng tốt đẹp hơn ) -Nêu nguồn gốc của vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học ?(3đ) Trang 27 +Nguoàn goác vaûi sôïi thieân nhieân: Töø thöïc vaät nhö: sợi boâng, lanh, ñay, gai…. Töø ñoäng vaät nhö: sôi tô taàm sôïi len töø boâng, cöøu, loâng deâ laïc ñaø, vòt … +Nguoàn goác vaûi sôïi hoùa hoïc: Vải sợi hóa học tạo ra từ một số chất hóa học lấy từ gỗ ,tre nứa , dầu mỏ , than đá … 4.3:Tiến trình bài học : Giaùo vieân: khaùi quaùt chöông giôùi thieäu baøi saûn phaåm aùo quaàn duøng haèng ngaøy ñöôïc may töø caùc loaïi vaûi, coøn caùc loaïi vaûi coù nguoàn goác töø ñaâu taïo ra nhö theá naøo coù nhöõng tính chaát gì? Caùch phaân bieät ra sao? Ta tìm hieåu baøi hoïc naøy. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hieåu veà nguoàn goác vaø tính chaát cuûa vaûi sôïi thieân nhieân. _Giaùo vieân: cho hoïc sinh quan saùt hình1.1 SGK. Neâu teân caây troàng , vaät nuoâi cung caáp sôïi duøng ñeå deät vaûi. +HS: Vaûi sôïi thieân nhieân coù nguoàn goác töø ñaâu? Cho VD _Giaùo vieân: Lieân heä cho hoïc sinh quan saùt maãu vaûi giôùi thieäu phöông phaùp deät vaûi. Baèng hai phöông phaùp thuû coâng vaø coâng phieäp. _Giaùo vieân: Cho hoïc sinh tìm hieåu veà tính chaát cuûa vaûi sôïi thieân nhieân. _giaùo vieân: laøm thöû nghieäm voø vaûi ñoát sôïi vaûi nhuùng vaøo nöôùc. +Hoïc sinh: Quan saùt nhaän xeùt, keát luận Tìm hieåu veà nguoàn goác tính chaát cuûa vaûi sôïi hoùa hoïc. _Giaùo vieân: cho hoïc sinh quan saùt H1.3 SGK vaø neâu nguoàn goác cuûa vaûi sôïi hoùa hoïc. (HS hoaït ñoäng nhoùm) +HS hoaøn thaønh baøi taäp ôû SGK töø ñoù ghi nhaän vaøo taäp. _giaùo vieân: laøm thöû nghieäm ñoát sôïi vaûi voø vaûi +HS quan saùt nhaän xeùt keát luaän vaø ghi nhaän +Hs nêu tính chất của vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp +Hs rút ra ưu điểm , nhược điểm về tính chất của vải sợi hoá học Dựa vào tính chất hãy nêu biện pháp để phân biệt các loại vải Trang 27 NỘI DUNG BÀI HỌC *GDMT:Để có được nguyên liệu dệt vải con người phải trồng bông đay… ,nuôi tằm ,dê và phải bảo tồn các nguyên liệu thiên nhiên như gỗ than đá dầu mỏ I.Nguoàn goác tính chaát cuûa caùc loaïi vaûi 1.Vaûi sôïi thieân nhieân: a/Nguoàn goác: _Töø thöïc vaät nhö: sợi boâng, lanh, ñay, gai…. _Töø ñoäng vaät nhö: sôi tô taàm ,loâng cöøu ,loâng deâ ,laïc ñaø, vòt ….. b.Tính chaát: vaûi sôïi boâng vaø vaûi tô taèm coù ñoä huùt aåm cao maëc thoùang maùt nhöng deã bò nhaøu vaûi boâng giaët laâu khoâ khi ñoát vaûi tro boùp deã tan. 2.vaûi sôïi hoùa hoïc a. Nguoàn goác: -Vải sợi hóa học tạo ra từ một số chất hóa học lấy từ gỗ ,tre nứa , dầu mỏ , than đá … -Vải sợi hóa học chia làm hai loại : vaûi sôïi nhaân taïo ,vaûi sôïi toång hôïp b.Tính chaát: _Vaûi sôïi nhaân taïo coù ñoä huùt aåm cao, maëc thoaùng maùt ,ít nhaøu ,bò cöùng laïi trong nöôùc khi ñoát tro boùp deã tan. _Vaûi sôïi toång hôïp coù ñoä huùt aåm thaáp, ít thaám moà hoâi, giaët mau khoâ, khoâng bò nhaøu, beàn vaø ñeïp.Khi ñoát tro voùn cuïc, boùp khoâng tan 4.4. Tổng kết _Vì sao ngöôøi ta thích maëc aùo vaûi sôïi boâng, tô taèm, ít söû duïng luïa, nilon vaøo muøa heø -Để phân biệt vải sợi thiên nhiên và vải sợi tổng hợp ta dùng biện pháp nào ? ( vò vải: nếu không bị nhàu là vải sợi tổng hợp , bị nhàu nhiều là vải sợi thiên nhiên Đốt vải : tro vón cục là vải sợi tổng hợp tro bóp tan là vải sợi thiên nhiên 4.5. Hướng dẫn học tập : - Đối với bài học ở tiết này. _ Hoïc baøi: học phần nguồn gốc và tính chất của vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học - Đối với bài học ở tiết tiếp theo: - xem phaàn coøn laïi SGK +Nguồn gốc và tính chất của vải sợi pha ? Trang 27 +Để phân biệt các loại vải ta dùng biện pháp nào ? _Hoïc sinh chuaån bò moät soá loaïi vaûi, dieâm queït.băng vải nhỏ đính vào áo ? 5- PHỤ LỤC : …………………………………………………………………………………………………… ……………..……………………………………………………………………………….. …………………………………..…………………………………………………………….. ……………………………………………………..………………………………………….. ………… Tuần 2: Tiết .3 ND : 28/ 8/ 13 CÁC LOẠI VẢI THƯỜNG DÙNG TRONG MAY MẶC(tt) 1. MỤC TIÊU : 1.1. Kiến thức : -HS biết : - Hs nắm được những kiến thức về nguồn gốc và tính chất của vải sợi pha -Học sinh hiểu: - Cách phân biệt một số loại vải 1.2. Kỹ năng : -Học sinh thực hiện được và hiện thành thạo: : -Phân biệt một số loại vải ,kỹ năng thực hành 1.3. Thái độ : -Thói quen : Có ý thức chọn vải may mặc cho phù hợp - Tính cách : Biết giữ vệ sinh môi trường 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Nguồn gốc và tính chất của vải sợi pha ,Phân biệt được một số loại vải 3. CHUẨN BỊ : Gv: Bảng 1sgk/9,băng vải nhỏ đính trên áo ,vải vụn ,1 chén nước ,diêm quẹt . Hs: băng vải nhỏ đính trên áo ,vải vụn ,chuẩn bị bài mới ,ôn tập bài cũ 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2 KTMiệng : -Em hãy cho biết vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc và tính chất như thế nào ?(3đ) (Từ thực vật ,động vật ,hút ẩm cao ,thoáng mát ,bị nhàu ,tro bóp dể tan ) -Tính chất của vải sợi tổng hợp và vải sợi nhân tạo khác nhau ở điểm nào?(4đ) (vải sợi tổng hợp: không bị nhàu tro vón cục ,vải sợi nhân tạo :ít nhàu tro bóp tan ) - Nêu nguồn gốc và tính chất của vải sợi pha ?(3đ) +Vải sợi pha được dệt bằng sợi pha , sợi pha được sản xuất bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều sợi vải khác nhau để tạo thành sợi dệt +Vải sợi pha có được ưu điểm của các loại vải thành phần như bền đẹp ít nhàu nát ,mặt thoáng mát 4.3:Tiến trình bài học : Hoạt động của gv và hs *Hoạt động 1:( 15ph) Tìm hiểu vải sợi pha Mục tiêu :HS biết và hiểu được nguồn gốc và tính chất của vải sợi pha 3.Vải sợi pha : a. Nguồn gốc : Vào bài :Các em đã biết nguồn gốc và tính chất của vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa -Vải sợi pha được dệt bằng sợi pha - sợi pha được sản xuất bằng cách kết hợp Trang 27 Nội dung học ,hôm nay ta tiếp tục nghiên cứu nguồn gốc và tính chất của vải sợi pha Gv cho học sinh xem một số mẫu vải có ghi thành phần sợi pha (coton ,polietylen ) Gv : để tạo thành vải sợi pha người ta kết hợp ưu điểm của vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học Vậy vải sợi pha có nguồn gốc từ đâu ? Các nhóm hs thực hành đốt vải ,vò vải ,và nhúng vải vào nước các mẫu vải đã đem theo Qua đó hs rút ra kết luận Gv : em hãy nêu tính chất của vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học ?hai loại vải này có ưu điểm gì ? Gv : từ ưu điểm hai loại vải trên ta có ưu điểm của vải sợi pha Hs nêu tính chất của vải sợi pha ? hai hoặc nhiều sợi vải khác nhau để tạo thành sợi dệt b. Tính chất : Vải sợi pha có được ưu điểm của các loại vải thành phần như bền đẹp ít nhàu nát ,mặt thoáng mát … *Hoạt động : :( 15ph) Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải Mục tiêu :HS biết và hiểu được cách phân biệt một số loại vải II Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải 1. Điền một số tính chất của một số loại vải ( học sinh điền vào bảng 1 ) -Hs điền vào bảng 1 /sgk 2. Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải : Vò vải ,đốt vải ,nhúng vải vào nước 3. Đọc thành phần sợi vải trên các băng vải nhỏ đính trên áo quần : -Mỗi nhóm hs thực hiện thao tác đốt vải ,vò vải ,nhúng vải vào nước để phân biệt các loại vải -GV cho hs đọc các băng vải dính trên quần áo để biết thành phần của vải trong áo quần đó 4.4. Tổng kết -Thế nào là vải sợi pha , nêu tính chất của của vải sợi pha ? (-Vải sợi pha được dệt bằng sợi pha - sợi pha được sản xuất bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều sợi vải khác nhau để tạo thành sợi dệt Vải sợi pha có được ưu điểm của các loại vải thành phần như bền đẹp ít nhàu nát ,mặt thoáng mát …) - Làm thế nào để phân biệt vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học ? ( Đốt vải, vò vải nhúng vải vào nước ) -Đọc mục em có biết - Học sinh đọc tóm tắt cuối bài 4.5.Hướng dẫn hs tự học : *Đồi với bài học này : -Học bài :nguồn gốc và tính chất của vải sợi pha , so sánh tính chất của vải sợi pha với vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học - Phương pháp để phân biệt các loại vải ? *Đồi với bài học tiếp theo : Trang 27 -Đọc trước bài : Lựa chọn trang phục - Sưu tầm một số tranh ảnh ,mẫu trang phục , -Tìm hiểu trang phục gồm có những gì ?,và chức năng gì ? - Các loại trang phục ?phân loại trang phục 5- PHỤ LỤC : …………………………………………………………………………………………………… ……………..………………………………………………………………… ……………….. Tuần 2: Tiết .4 LỰA CHỌN TRANG PHỤC ND : 29/8/13 1. MỤC TIÊU : 1.1. Kiến thức : -HS biết : Khái niệm trang phục .các loại trang phục ,chức năng của trang phục biết lựa chọn trang phục phù hợp . -HS hiểu : Chức năng của trang phục biết lựa chọn trang phục phù hợp . 1.2. Kỹ năng : -Học sinh thực hiện được và thành thạo: : Vận dụng các kiến thức đã học dể lựa chọn trang phục phù hợp với bản thân và hoàn cảnh gia đình ,để đảm bảo nhu cầu về mọi mặt 1.3. Thái độ : -Thói quen : HS giữ gìn bảo quản trang phục để bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm chi tiêu - Tính cách : Hs có ý thức lựa chọn trang phục phù hợp . 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Khái niệm trang phục và chức năng của trang phục 3. CHUẨN BỊ : Gv :hình 4.1,một số loại trang phục và một số mẫu quần áo Hs :ôn bài cũ ,xem trước bài mới ,trả lời câu hỏi ,sưu tầm tranh ảnh một số mẫu trang phục 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2 KTMiệng : - Em hãy cho biết thế nào là vải sợi pha và vải sợi pha có những tính chất gì ?(5đ) (-Vải sợi pha được dệt bằng sợi pha . Sợi pha được sản xuất bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều sợi vải khác nhau để tạo thành sợi dệt -Vải sợi pha có được ưu điểm của các loại vải thành phần như bền đẹp ít nhàu nát ,mặt thoáng mát … - Làm thế nào để phân biệt các loại vải ?(2đ)(Vò vải, đốt vải, và nhúng vải vào nước ) -Trang phục là gì ?(3đ) (Trang phục bao gồm các loại quần áo và một số vật dụng khác kèm theo như : mũ giày tất… trong đó quần áo là vật dụng quan trọng nhất) 4.3:Tiến trình bài học : Hoạt động của giáo viên và hs Nội dung *Hoạt động 1: :( 10ph) Tìm hiểu khái niệm trang phục . I:Trang phục và chức năng của trang Mục tiêu :HS biết và hiểu được khái niệm trang phục phục . 1. Trang phục là gì ? Vào bài :Mặc là nhu cầu thiết yếu của con người ,nhưng phải biết cách lựa chọn vải như thế Trang 27 nào có màu sắc hoa văn và kiểu may như thế nào dể có được bộ trang phục phù hợp đẹp và hợp thời trang làm tôn vẽ đẹp của con người ?Hôm nay ta sẽ tìm hiểu cách lựa chọn trang phục Gv : cho hs xem tranh ảnh một số loại trang phục Hs đọc mục 1 sgk Vậy trang phục là gì ? Trang phục bao gồm các loại quần áo và một số vật dụng khác kèm theo như : mũ giày tất,khăn quàng …trong đó quần áo là vật dụng quan trọng nhất *Hoạt dộng 2: :( 10ph) Tìm hiểu các loại trang phục Mục tiêu :HS biết và hiểu được các loại trang phục Gv hướng dẩn hs quan sát hình 1.4 /11sgk ,nêu tên công dụng của từng loại trang phục trong hình vẽ Hs : H.1.4a trang phục trẻ màu sắc tươi sáng ,rực rỡ phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo ,H 1.4b trang phục thể thao ,H1.4c trang phục lao động Gv : em hãy kể tên một số trang phục thể thao ,trang phục lao động theo từng nghành mà em biết ?trang phục mặt và mùa lạnh ,mùa nóng với chất liệu vải như thế nào? Hs kết luận :có bao nhiêu loại trang phục và được may với chất liệu vải như thế nào ? Căn cứ vào đâu phân loại các loại trang phục ? *Hoạt động 3: :( 15ph) Tìm hiểu về chức năng của trang phục : Mục tiêu :HS biết và hiểu được chức năng của trang phục biết lựa chọn trang phục phù hợp . 2. Các loại trang phục : -Có nhiều loại trang phục mỗi loại được may bằng chất liệu vải và kiểu may khác nhau -Có nhiều cách phân loại trang phục như phân loại theothời tiết , theo công dụng ,lứa tuổi giới tính … 3.Chức năng của trang phục : Vào bài :Công nhân làm việc dưới tác dộng của nắng mưa mùa lạnh giá rét ,mùa hè nóng bức -Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường cần phải có bộ trang phục phù hợp để bảo vệ cơ thể tránh tác các tác hại đó .Qua đó ta thấy trang phục có chức năng gì ? -Gv : cùng một bộ trang phục người này mặt có thể đẹp ,nhưng ngưới khác mặt lại chưa đẹp . -Làm đẹp con người trong mọi hoạt động ?Theo em thế nào là mặc đẹp ?Gv đưa ra 3 ý như sgk cho hs lựa chọn ?(2 ý sau ) Vậy trang phục còn có chức năng gì ? *Giáo dục: Trang phục bảo vệ cơ thể con người tránh tác hại của môi trường .trang phục làm đẹp con người làm đẹp môi trường sống của con người 4.4. Tổng kết -Trang phục là gì?.có chức năng gì? ( Trang phục bao gồm các loại quần áo và một số vật dụng khác như mũ, giày tất …trong đó quẩn áo là vật dụng quan trọng nhất .Trang phục có chức năng bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường ,làm đẹp con người trong mọi hoạt động ) Trang 27 -Hãy kể tên một số trang phục mà em biết ? (Trang phục trẻ em ,mùa hè, mùa đông ,lao động 4.5 .Hướng dẫn hs tự học : *Đồi với bài học này: -Học bài : Trang phục là gì ? học phần chức năng và các loại trang phục *Đồi với bài học tiếp theo : -Xem phần II sgk/12 : cách lựa chọn vải và kiểu may như thế nào cho phù hợp? -Quan sát H 1.5,1.6,1.7sgk - Nghiên cứu bảng 2/13sgk , 3/13 sgk /14 -Sưu tầm một số tranh ảnh về thời trang của một số dáng người . 5- PHỤ LỤC : …………………………………………………………………………………………………… ……………..………………………………………………………………… ……………….. Trang 27 Tuần 3 .Tiết 5 ND: /9 /13 LỰA CHỌN TRANG PHỤC (TT) 1. MỤC TIÊU : 1.1. Kiến thức : -HS biết : Khái niệm trang phục .các loại trang phục ,chức năng của trang phục biết lựa chọn trang phục phù hợp . -HS hiểu : Chức năng của trang phục biết lựa chọn trang phục phù hợp . 1.2. Kỹ năng : -Học sinh thực hiện được và thành thạo: : Vận dụng các kiến thức đã học dể lựa chọn trang phục phù hợp với bản thân và hoàn cảnh gia đình ,để đảm bảo nhu cầu về mọi mặt 1.3. Thái độ : -Thói quen : HS giữ gìn bảo quản trang phục để bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm chi tiêu - Tính cách : Hs có ý thức lựa chọn trang phục phù hợp . 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Lựa chọn trang phục 3. CHUẨN BỊ : Gv : Tranh 1.5, 1.6 ,1.7 1.8 ,sgk /15,16 Hs :ôn bài cũ ,xem trước bài mới ,trả lời câu hỏi ,sưu tầm tranh ảnh một số mẫu trang phục 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2 KTMiệng : - Trang phục là gì ? Trang phục có chức năng gì ?(7đ) (TL : +trang phục bao gồm các loại quần áo giày dép ,khăn quàng, tất …trong đó quần áo là vật dụng quan trọng nhất +Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường ,làm đẹp con người trong mọi hoạt động ) -Màu sắc ,hoa văn chất liệu vải có thể làm ảnh hưởng như thế nào đế vóc dáng con người ? (3đ) (-Màu sắc ,hoa văn chất liệu vải có thể làm cho con người gầy đi hoặc béo ra ,cũng có thể làm cho họ trở nên xinh đẹp,duyên dáng cho nên cần phải lựa chọn vải cho phù hợp với vóc dáng của cơ thể ) 4.3:Tiến trình bài học : Hoạt động của gv và hs Nội dung *Hoạt động 1:( 30ph) Lựa chọn trang phục Mục tiêu :HS biết và hiểu được cách lựa chọn trang phục phù hợp . Vào bài : Ở tiết trước các em đã tìm hiểu trang phục và chức năng của trang phục ,để có được trang phục đẹp phù hợp ,cần chọn II. Lựa chọn trang phục : vải và kiểu may như thế nào cho phù hợp ? 1. Chọn vải và kiểu may phù hợp với vóc dáng : Muốn có được trang phục đẹp cần xác định a. Lựa chọn vải : vóc dáng ,lứa tuổi .điều kiện và hoàn cảnh sử dụng trang phục để có thể lựa chọn kiểu may và lựa chọn vải cho phù hợp -Hs đọc nội dung bảng 2 sgk /13 và nhận xét Trang 27 ảnh hưởng của màu sắc hoa văn đến vóc dáng người mặc Gv : người béo và thấp phải chọn vải như thế nào ? ( mỏng màu sẩm có kẻ sọc dọc hoa nhỏ ,…) - Người gầy ,cao chọn vải như thế nào?( màu sáng ,mặt vải bóng ,kẻ sọc ngang ,hoa to ) Qua đó ta rút ra được kết luận gì khi chọn vải ? Gv : cho hs đọc nội dung bảng 3 sgk và quan sát h.1.6 /14 nhận xét ảnh hưởng của kiểu may đến vóc dáng người mặc Người gầy ,cao thường kiểu may như thế nào? (đường nét ngang thân ,kiểu áo có cầu vai ,dùn chun ,tay bồng ,kiểu thụng.) -Người béo ,thấp chọn kiểu may như thế nào? (đường nét dọc theo thân ,kiểu may vừa sát cơ thể ,tay chéo ) Qua trên ta rút ra được điều gì khi lựa chọn kiểu may ? Vì sao cần phải chọn kiểu may phù hợp với lứa tuổi ?( Mỗi lứa tuổi có nhu cầu điều kiện sinh hoạt ,làm việc khác nhau ) -Tuổi sơ sinh mẫu giáo chọn vải như thế nào? (mềm,dể thấm mồ hôi ,kiểu may đơn giản ,rộng dể thay ) -Người đứng tuổi chọn kiểu may như thế nào? ( màu sắc ,hoa văn ,kiểu may trang nhã ,lịch sự ) Qua trên ta rút ra kết luận gì khi lựa chọ n kiểu may ,chọn vải theo từng lứa tuổi ? -Màu sắc ,hoa văn chất liệu vải có thể làm cho con người gầy đi hoặc béo ra ,cũng có thể làm cho họ trở nên xinh đẹp,duyên dáng cho nên cần phải lựa chọn vải cho phù hợp với vóc dáng của cơ thể b.Lựa chọn kiểu may : Đường nét chính của thân áo,kiểu may.. .cũng làm cho người mặc có vẽ gầy đi hoặc béo ra Cần phải lựa chọn kiểu may cho phù hợp với vóc dáng cơ thể 2. Chọn vải và kiểu may phù hợp với lứa tuổi Tùy theo lứa tuổi điều kiện sinh hoạt làm việc vui chơi và đặt điểm tính cách khác nhau nên lựa chọn vải và kiểu may cũng khác nhau 3 .Sự đồng bộ của trang phục : Cần chọn một số vật đi kèm phù hợp hài hòa tạo nên sự đồng bộ của trang phục Hs quan sát h.1.8 sgk /16 ,nêu nhận xét về sự đồng bộ của trang phục ? Hs đọc ví dụ sgk/16 4.4. Tổng kết -Hs đọc tóm tắt cuối bài -Màu sắc ,hoa văn chất liệu vải có thể làm ảnh hưởng như thế nào đế vóc dáng con người ? (-Màu sắc ,hoa văn chất liệu vải có thể làm cho con người gầy đi hoặc béo ra ,cũng có thể làm cho họ trở nên xinh đẹp,duyên dáng cho nên cần phải lựa chọn vải cho phù hợp với vóc dáng của cơ thể ) -Em hãy cho biết mặc đẹp có hòan toàn phụ thuộc vào kiểu mót và giá tiền trang phục không ? Vì sao ?(không vì mặc giản dị ,may vừa vặn sẽ có thể hình cân đối biết cách ứng sử lịch sự vẩn coi là mặc đẹp ) 4.5 Hướng dẫn hs tự học : Trang 27 *Đồi với bài học : -Học bài :Lựa chọn vải và kiểu may như thế nào cho phù hợp ,cho ví dụ cụ thể ,liên hệ bản thân *Đồi với bài học tiếp theo : - Chuẩn bị chọn kiểu may ,vải để may một bộ trang phục đi chơi , để chuẩn bị tiết sau thực hành 5- PHỤ LỤC : …………………………………………………………………………………………………… ……………..………………………………………………………………… ……………….. Tuần 3: Tiết :6 ND : /9 /13 1. MỤC TIÊU : 1.1. Kiến thức : Trang 27 THỰC HÀNH : LỰA CHỌN TRANG PHỤC -HS biết : Biết được qui trình để lựa chọn trang phục -Học sinh hiểu: Qua bài thực hành hs nắm vững hơn kiến thức về lựa chọn vải và lựa chọn trang phục -Biết cách chọn vải và kiểu may phù hợp với vóc dáng ,màu da của mình góp phần làm đẹp con người .Biết chọn vật dụng đi kèm phù hợp với áo quần đã chọn 1.2. Kỹ năng : -Học sinh thực hiện được : -Rèn luyện kỹ năng quan sát ,tự xác định đúng vóc dáng bản thân để lựa chọn vải và kiểu may -Học sinh thực hiện thành thạo: Quan sát nhận xét trang phục đẹp đối với mỗi người 1.3. Thái độ : -Thói quen : Có ý thức biết tự làm đẹp cho bản thân - Tính cách : Chọn trang phục hợp lý có thẩm mỹ 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Thực hành lựa chọn trang phục 3. CHUẨN BỊ : Gv : mẫu vải có màu sắc hoa văn khác nhau,mẫu trang phục Hs : Xác định vóc dáng màu da ,chọn vải kiểu may ,vật dụng đi kèm phù hợp với bản thân 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2 KTMiệng : Hãy cho biết cách chọn vải và kiểu may như thế nào đối với người có vóc dáng cao gầy và mập lùn ? 10đ ( Cao gầy :vải màu sáng ,kiểu may rộng .tay bồng ,Mập lùn :màu sẩm tối trơn phẳng ,may vừa sát cơ thể ) 4.3:Tiến trình bài học : Hoạt động của gv và hs Nội dung Hoạt động 1: :( 30ph) Thực hành lựa chọn trang phục. Mục tiêu :HS biết và hiểu được cách lựa chọn trang phục phù hợp . Vào bài : Các tiết trước các em đã học cách lựa chọn trang phục về màu sắc , hoa văn chất liệu vải ,kiểu may phù hợp với vóc dáng cơ thể .Hôm nay dựa vào vóc dáng cơ thể của mình lựa chọn một trang phục đi du lịch vào mùa nóng Gv yêu cầu hs đọc phần chuẩn bị ở sgk /17 Gv hướng dẫn hs làm việc theo nhóm ,thảo luận bài tập -Gv nêu bài tập thực hành và mục đích bài thực hành Gv phân tích qui trình lựa chọn trang phục Gv cho hs quan sát mẫu vật hoặc tranh ảnh các loại vải để lựa chọn phù hợp với vóc dáng, chủ đề Trang 27 Bài tập :lựa chọn vải và kiểu may một bộ trang phục mặc đi du lịch ( mùa nóng ) *Qui trình lựa chọn trang phục theo các bước sau : -Xác định vóc dáng của mình -xác định loại áo quần,váy… kiểu mẫu định may -chọn màu sắc của vải ,hoa văn ,chất liệu vải, phù hợp với loại quần áo,,kiểu may và vóc dáng của mình -chọn vật dụng đi kèm phù hợp với áo quần đã chọn * .Học sinh thực hành đúng qui trình - *giáo dục :Hs quan sát nhận xét trang phục đẹp đối với mổi người Gv hướng dẫn hs ghi vào giấy đặc điểm vóc dáng của bản thân .Những dự định : +kiểu áo quần định may ,chọn vải chất liệu màu sắc,hoa văn phù hợp với vóc dáng và kiểu may +Chọn vật dụng đi kèm:giày dép ,mũ ,túi xách sao cho phù hợp với quần áo đã chọn +hs có thể lựa chọn vải kiểu may cả trang phục mùa nóng *Thảo luận nhóm : Hs nhóm chia nội dung của tổ làm 2 phần : -Từng cá nhân trình bày phần viết của mình trước tổ -các bạn trong tổ nhận xét nội dung sau : + màu sắc của vải , chất liệu vải +chọn kiểu may và vật dụng đi kèm +sự lựa chọn đồ của bạn có hợp lý chưa +nếu chưa hợp lý cần sửa chữa như thế nào Khi thảo luận cá nhận ghi nhận xét góp ý của bạn vào bài làm của mình Gv theo dõi các nhóm thảo luận,nhận xét đánh giá 4.4. Tổng kết -Gv nhận xét về tinh thần ý thức ,thái độ của hs -Nội dung đạt được theo yêu cầu -Giới thiệu một số phương án lựa chọn hợp lý -Thu bài hs để chấm điểm 4.5 Hướng dẫn hs tự học : *Đồi với bài học này : Vận dụng lựa chọn trang phục trong gia đình *Đồi với bài học tiếp theo -Chuẩn bị bài tiếp theo : Sử dụng và bảo quản trang phục và trả lời câu hỏi +Cách sử dụng trang phục ? +Cách phối hợp trang phục ? 5- PHỤ LỤC : …………………………………………………………………………………………………… ……………..………………………………………………………………… ……………….. Tuần 4: Tiết 7 ND : / 9 /13 SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN TRANG PHỤC 1. MỤC TIÊU : 1.1. Kiến thức : -HS biết : Biết cách sử dụng trang phục với hoạt động , với môi trường và với công việc Trang 27 -Học sinh hiểu: Hiểu được ý nghĩa và cách bảo quản trang phục đúng kỹ thuật 1.2. Kỹ năng : -Học sinh thực hiện được và thành thạo: : Sử dụng hợp lý và bảo quản trang phục đúng kỹ thuật 1.3. Thái độ : -Thói quen : Nghiêm túc trong học tập . - Tính cách : có ý thức sử dụng và bảo quản trang phục hợp lý để tiết kiệm chi tiêu 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Cách sử dụng trang phục 3. CHUẨN BỊ : Gv: tranh ảnh về trang phục HS: ôn tập kiến thức bài cũ và xem trước bài mới 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2 KTMiệng : Em hãy nêu cách sử dụng trang phục phù hợp và kể một số trang phục phù hợp với hoạt động ?(10đ) ( -Trang phục phù hợp với hoạt động ,trang phục phù hợp với môi trường và công việc -trang phục phù hợp với hoạt động :Trang phục đi học , dự lễ ,trang phục lao động …) 4.3:Tiến trình bài học : Hoạt động của gv và hs Hoạt động 1: :( 15ph) Tìm hiểu cách sử dụng trang. phục Mục tiêu :HS biết và hiểu được cách sử dụng trang phục phù hợp . Vào bài : Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều hoạt động em phải có nhiều bộ trang phục phù hợp với từng loại hoạt động Khi đi học em thường sử dụng loại trang phục nào ? ( Quần tây xanh áo trắng ,đeo khăn quàng ,) Được may bằng vải gì ,kiểu may như thế nào ? (Vải pha ,kiểu may đơn giản ) Hs rút ra kết luận trang phục đi học Khi lao động mồ hôi nhiều dể thấm bẩn ,thường may kiểu may như thế nào ?vải gì màu sắc như thế nào ? Hs làm bài tập trang 19 /sgk (vải sợi bông ,màu sẫm ,đơn giản rộng ,dép thấp giày bata Hs rút ra kết luận trang phục lao động Nêu một số loại trang phục đi lễ hội Trang phục lễ tân là gì ? -Gọi hs đọc : bài học về trang phục của Bác và trả lời câu hỏi sau : +Khi đi thăm đền Đô năm 1946 ,Bác Hồ mặt Trang 27 Nội dung I .Sử dụng trang phục: 1. Cách sử dụng trang phục : Trang phục phù hợp với hoạt động như thế nào ?(Kaki nhạt màu ,dép cao su rất giản dị ,vì đồng bào còn đói rách nghèo khổ ) +Vì sao khi tiếp khách quốc tế thì Bác bắt các đồng chí cùng điphải mặt comle cà vạt ,nghiêm chỉnh (phù hợp với công viêc sang trọng) +Ví sao Bác đã nhắc nhỡ bác Ngô Từ Vân Trang phục phù hợp với môi trường và công “…từ nay về sau chỉ nâu sồng thôi nhé “, việc -Qua đó ta rút ra được kết luận gì ? 2. Cách phối hợp trang phục : *Hoạt động 2 : ( 15ph) Tìm hiểu cách phối hợp trang phục a. Phối hợp vải hoa văn với vải trơn: Mục tiêu :HS biết và hiểu được cách phối hợp trang phục phù hợp . Vào bài : Gv sử dụng tranh ảnh và nêu một số gợi ý về cách phối hợp giữa quần và áo hợp lý và đẹp Gv hướng dẫn hs quan sát hình 1.11sgk Gv có thể đưa ra một số quần áo hoặc một số mẫu vật thật hs ghép thành một bộ Áo hoa kẻ ô có thể mặc với váy trơn có màu Vải hoa hợp với vải trơn ,.vải hoa hợp với vải đen trơn có màu trùng với một trùng các màu hoặc trùng hay đậm hơn ,sáng hơn màu chính chính của vải hoa của áo .Không nên mặc quần và áo có hoa văn khác nhau b. Phối hợp màu sắc: Hs quan sát nhận xét Màu sắc khi kết hợp hợp lý sẽ làm tôn vẽ đẹp Hs cho một số ví dụ về cách phối hợp vải hoa của trang phục cũng như của người sử dụng . với vải trơn Hs nhắc lại nguyên tắc kết hợp *cách phối hợp màu sắc Gv giới thiệu vòng màu H1,12 Theo các em màu sắc được phối hợp với nhau như thế nào ?( hợp lý ) Hs cho ví dụ về cách phối hợp màu sắc của trang phục Hs kết luận *Gd: Biết cách sử dụng trang phục sẽ tiết kiệm được nguyên liệu dệt vải giúp làm giàu môi trường 4.4. Tổng kết -Em hãy cho biết ý nghĩa và cách phối hợp trang phục khi sử dụng ? ( sẽ làm phong phú thêm trang phục hiện có ,) -Vì sao phải sử dụng trang phục phù hợp với công việc và môi trường (có ý nghĩa đối với công việc ,có thiện cảm của mọi người với mình ) 4.5 :Hướng dẫn hs tự học : *Đồi với bài học tiết này -Học bài : +cách sử dụng trang phục và cách phối hợp trang phục +ý nghĩa của việc lựa chọn trang phục,Cách phối hợp trang phục -Quan sát hình 1.12,1.12/23sgk và các trang ảnh về trang phục để biết thêm về cách phối hợp màu sắc ,hoa văn của trang phục *Đồi với bài học tiết tiếp theo : Trang 27 -Xem kỷ phần còn lại của sgk :Bảo quản trang phục và trả lời câu hỏi +Bảo quản trang phục gồm những công việc nào ? 5- PHỤ LỤC : …………………………………………………………………………………………………… ……………..………………………………………………………………… ……………….. Tuần 5: Tiết 8 ND: /9 /13 SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN TRANG PHỤC (tt) 1. Mục tiêu : 1.1. Kiến thức : - Hs biết: Cách sử dụng trang phục với hoạt động , với môi trường và với công việc - Hs hiểu : ý nghĩa và cách bảo quản trang phục đúng kỹ thuật Trang 27 1.2. Kỹ năng : -Học sinh thực hiện được và hiện thành thạo: Sử dụng hợp lý và bảo quản trang phục đúng kỹ thuật 1.3. Thái độ : -Thói quen : Nghiêm túc trong học tập - Tính cách :Ccó ý thức sử dụng và bảo quản trang phục hợp lý để tiết kiệm chi tiêu 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Bảo quản trang phục 3. Chuẩn bị : Gv :- hình 1.12 phối hợp màu sắc theo vòng màu , Bảng kí hiệu giặt là dụng cụ là ,cầu là ,bình phun nước Hs : học bài cũ và chuẩn bị bài mới 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 4.1:Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2 . KT miệng : -Nêu cách sử dụng trang phục và cách phối hợp trang phục?biết cách phối hợp áo quần hợp lí về màu sắc hoa văn có ý nghĩa gì? (7đ) ( Sử dụng trang phục phải phù hợp với hoạt động ,với môi trường và với công việc. Biết cách phối hợp áo quần hợp lí về màu sắc hoa văn sẽ làm phong phú thêm trang phục hiện có ) -Bảo quản trang phục gồm các công việc nào ?(3đ)( Giặt phơi , là ,cất giữ ) 4.3:Tiến trình bài học : Hoạt động của gv và hs *Hoạt dộng 1 : ( 30ph) Cách bảo quản trang phục Qui trình giặt quần áo diễn ra như thế nào ? Mục tiêu :HS biết và hiểu được cách bảo quản trang phục. Vào bài : Ở tiết trước chúng ta biết cách sử dụng từng loại trang phục phù hợp với công việc ,hôm nay ta nghiên cứu cách bảo quản trang phục như thế nào ? II Bảo quản trang phục : Bảo quản trang phục bao gồ những công việc : - Giặt ,Phơi Hs nêu cách như sgk Khi giặt quần áo chú ý điều gì ? HS: các quần áo màu sáng màu tối tách ra ,lấy các đồ vật trong túi áo quần , vò kỷ chỗ bẩn -Tại sao phải xả nước nhiều lần ?( để sạch xà phòng ) Hs điền các từ trong khung vào đoạn văn sgk/23 Và gọi hs đọc lại ,Gv nhận xét bổ sung Hs rút ra qui trình giặt phơi Ngoài giặt bằng tay người ta còn giặt bằng máy:trước khi bỏ vào máy cũng giống như giặt tay nhưng cần phải vò xà phòng trước những chổ bẩn ở cổ áo tay áo Gv : là là 1 công việc cần thiết để làm phẳng quần áo sau khi giặt phơi .Kể tên dụng cụ dùng để là ? Nêu các dụng cụ dùng để là Là (ủi ) Trang 27 Nội dung Nêu qui trình là ? Vải lanh =1600c,vải tơ tầm:<1200 c,vải sợi tổng hợp <1200c ,vải sợi pha <1600 Loại vải yêu cầu nhiệt độ thấp như: poliest,vải yêu cầu nhiệt độ cao như : vải sợi bông Đối với 1 số loại vải trước khi là phải phun nước làm ẩm vải hoặc là trên khăn ẩm -Các quần áo may sẵn thường thấy đính các mảnh vải nhỏ trên đó có ghi thành phần sợi đệt và ký hiệu qui định giặt là ,nếu không tuân theo sẽ hỏng sản phẩm Gv treo bãng ký hiệu giặt giới thiệu cho hs Hs nhận dạng ký hiệu Quần áo sau khi giặt phơi phải làm gì ? ( cất giữ nơi khô ráo ,treo bằng mắc áo ,quấn áo chưa dùng đến cần phải phơi thật khô cất giữ cẩn thận trong túi nilon để tránh ẩm mốc ) GD: biết cách bảo quản trang phục sẽ tiết kiệm được ng. liệu dệt vải giúp làm giàu môi trường 4. Tổng kết : - Cất giữ *Bảo quản trang phục đúng kỷ thuật sẽ giữ được vẽ đẹpcủa trang phục tạo vẻ gọn gàng hấp dẫn tiết kiệm được tiền chi cho may mặc -Em hãy cho biết bảo quản quần áo gồm những công việc chính nào ? (giặt phơi ,là ,cất giữ đúng qui định ) - Tại sao chúng ta phải bảo quản trang phục đúng kỹ thuật ?( giữ được vẻ đẹp, độ bền của trang phục , và tiết kiệm chi tiêu cho may mặc ) 5 .Hướng dẫn hs tự học : *Đồi với bài học này -Học bài ;các công việc chính của bảo quản quần áo .Thực hành làm những công viêc đó ở nhà mỗi ngày *Đồi với bài học tiếp theo - Chuẩn bị tiết sau: +ôn lại các mũi khâu cơ bản + Mỗi hs chuẩn bị 2 mảnh vải khổ 815 và 1 mảnh vải 1015 , kim chỉ ,kéo 5- PHỤ LỤC : …………………………………………………………………………………………………… ……………..………………………………………………………………… ……………….. Trang 27
- Xem thêm -