Tài liệu Giáo án cơ bản tiếng anh 6 cả năm_bộ 1

  • Số trang: 213 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 103 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Văn Trị G V: Nguyễn Thị Khuyên Thursday , September 6th, 2013 Period 1: Giíi thiÖu m«n häc, c¸ch häc I. Aims: By the end of the lesson, ss will be able to know the content of the textbook of grade 6 and the methods of learning English . II. Content . 1. Néi dung ch¬ng tr×nh m«n tiÕng Anh líp 6. - Gåm 16 ®¬n vÞ bµi häc . Mçi ®¬n vÞ bµi gåm 2,3 phÇn A,B,C. Mçi phÇn ®îc häc tõ 1 ®Õn 2 tiÕt häc 45 phót. - Mçi 1 bµi häc (section).Trong cuèn tiÕng Anh 6 ®îc ph¸t triÓn theo t×nh tù tõ giíi thiÖu bµi häc, giíi thiÖu ng÷ liÖu hay giíi thiÖu néi dung, chñ ®iÓm míi, luyÖn tËp, vËn dông vµ còng cè . - PhÇn më bµi lµ tranh ¶nh hoÆc c¸c ho¹t ®éng do gi¸o viªn tiÕn hµnh nh»m g©y høng thó cho c¸c em vµ híng sù chó ý cña c¸c em vµo chñ ®Ò hay träng t©m cña bµi häc. - PhÇn giíi thiÖu ng÷ liÖu míi gåm c¸c môc nh: Listen -repeat/ listen -read nh»m giíi thiÖu cho c¸c em nh÷ng tõ vµ cÊu tróc tõ míi trong bèi c¶nh ng«n ng÷ ®îc sö dông trong ®êi sèng . - KiÓm tra møc ®é hiÓu ng÷ liÖu míi gåm c¸c môc nh ask and answer/practise with a partner / math / true- false, nh»m ®¶m b¶o cho c¸c em hiÓu ®îc c¸c tõ hoÆc cÊu tróc míi vµ néi dung c¸c th«ng tin c¸c th«ng tin trong bµi ®äc hoÆc bµi ®èi tho¹i tríc khi b¾t ®Çu thùc hµnh. - Thùc hµnh cã c¸c lo¹i bµi tËp kh¸c nhau vÒ nghe, nãi, ®äc, viÕt ®Ó thùc hµnh ng÷ liÖu theo chñ ®iÓm, chñ ®Ò cña bµi . - Nh÷ng môc cã ®¸nh dÊu (*) lµ nh÷ng bµi më réng hÆc còng cè, giµnh cho c¸c em tù lµm ë nhµ . - Ghi nhí (remember) lµ môc tãm t¾t träng t©m cña bµi, gióp c¸c em nhËn biÕt vµ ghi nhí nh÷ng ®iÓm chÝnh cña mçi phÇn häc. 1 Trường THCS Văn Trị G V: Nguyễn Thị Khuyên - LuyÖn tËp ng÷ ph¸p (grammar practise), tËp hîp c¸c bµi, gióp c¸c em còng cè thªm c¸c cÊu tróc ng÷ ph¸p sau mçi 2 hoÆc 3 ®¬n vÞ bµi häc. - Cuèi s¸ch lµ phÇn tãm t¾t ng÷ ph¸p (grammar) vµ b¶ng tõ vùng (glossary) cho c¶ n¨m häc. - §i kÌm cuèn s¸ch lµ 1 b¨ng ghi ©m gåm tÊt c¶ c¸c bµi luyÖn kü n¨ng nghe do ngêi b¶n ng÷ ®äc vµ cuèn s¸ch bµi tËp tiÕng Anh 6 . -2- sau mçi tiÕt häc Gv sÏ híng dÉn bµi tËp 2. Ph¬ng ph¸p häc m«n tiÕng Anh líp 6. Môc ®Ých cuèi cïng cña viÖc häc ngo¹i ng÷ lµ giao tiÕp. V× vËy, khi häc 1 ngo¹i ng÷ häc sinh ph¶i hÕt søc coi träng viÖc häc tõ vùng. Kh«ng cã tõ vùng th× kh«ng cã ng«n ng÷. Häc sinh häc thu«c lßng phÇn tõ vùng qua mçi bµi häc. Tõ vùng cã thÓ ®îc häc qua c¸c bµi ®èi tho¹i, c¸c bµi ®äc hay mÉu c©u. Ph¶i luyÖn tËp tõ vùng qua nhiÒu h×nh thøc. Luþªn tËp tõ kÕt hîp víi luyÖn tËp c¸c mÉu c©u vµ c¸c cÊu tróc. ë líp ph¶i tÝch cùc thùc hµnh luyÖn nãi theo cÆp, theo nhãm ®Ó ph¸t huy kh¶ n¨ng giao tiÕp. Tranh thñ luyÖn nghe thªm ë nhµ: cã thÓ mua thªm mét sè tµi liÖu tù nghe hiÓu ë nhµ. Lµm ®Çy ®ñ c¸c bµi tËp t¬ng øng víi mçi bµi häc trong s¸ch bµi tËp. - Ở nhà có thể học với bạn để có điều kiện luyện tập và luyện nói được nhiều hơn. - Học lý thuyết và từ vựng trước khi làm bài tập. 3. Quy định về bộ môn: Có đủ sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, vở bài tập và vở nháp. Đủ các dụng cụ học tập cần thiết; Những bạn có điều kiện nên mua băng hoặc đĩa,từ điển. Mua thªm c¸c s¸ch tham kh¶o (bæ sung hoÆc n©ng cao) vµ lµm thªm ë nhµ. III Homework: Prepare unit 1. Greetings : A 1-4 (p 10-11) 2 Trường THCS Văn Trị G V: Nguyễn Thị Khuyên Sunday, September 8th , 2013 Period 2: unit 1: Greetings Lesson1: A1- 4 ( P10-11) A.Aims: By the end of the lesson, SS will be able to introduce their own names and practice greeting to each other ; say and write number from 1 to 10. + Teaching aids: hand books, pictures, cue cards + Anticipated problems: B : Procedure I Presentation. 1.Warm up - Greetings, introduce the new lesson - Ask students to look at the page 10 and give comments. 2. Pre-teach vocabulary. Hi = hello : (xin) chµo, nµy, a l« ( situation + picture) Name : tªn (example: Lan, Hoa, Nam... what are they?) I (pro) : t«i, tí, m×nh (explanation) -> I'm...... My(¹dj) : cña t«i, cña m×nh (explanation)-> my name is.... Greeting : lêi chµo hái ( traslation) + checking : R O R 3. Dialogue build: a, Lan: Hi .I 'm Lan. Nga: Hi .I 'm Nga. b, Ba: Hello .My name is Ba. Nam: Hello. My name is Nam. - Practise the dialogue . Teacher models (1-2 times) .Ss repeat chorally and in pairs ( open pairs - close pairs) - Concept check: teacher's questions: .What do you say when you meet your friend? ( hi, hello) .What do you say when you want to introduce your name (My name is/I'm) . Who can tell the form: 3 Trường THCS Văn Trị G V: Nguyễn Thị Khuyên Form: I'm / my name's + tiªn riªng Meaning: Xin chµo (®©y lµ hai c¸ch chµo th©n mËt. Tuy nhiªn " hi" lµ c©u chµo th©n mËt h¬n thêng khi gÆp b¹n bÌ th©n thiÕt cïng trang løa ) Tªn t«i lµ...( t«i lµ...) Use: Chµo hái vµ giíi thiÖu tªn m×nh Pronunciation: My name's/ z/ II Practise: 1. Ask ss to work in pairs to introduce their own names Model : Hello. I'm ...../Hi. My name's... - Ask ss to work in groups of 4 or 5 Eg : S1 : My name's Nam S2: My name'sThanh S3: My name 's Tuan 2. Ask ss to practise to read numbers from 1 to 10 (Word cues) 1= one 2= two 3= three 4= four 5=five Note pronunciation of some numbers: Three; five; four; eight. - Ask ss to roear the numbers: Ha Tinh Hue Hai phong Da Nang Ha Noi Yen 039 045 031 0514 04 III Further practice: Slap on board (group work) - Teacher reads in English - Ss slap the numbers IV Homework: - Learn by heart number from 0-5 and vocabulary. - Practise greeting, introducing your own names - Do exercise A1,2 page 4,5 -workbook - Prepair A5-8 . 4 Hung 321 Trường THCS Văn Trị G V: Nguyễn Thị Khuyên Wednesday, September 11th, 2013 Period 3 Unit 1 : Greetings Leson2: A5-8 (p 12-13) A: Aims By the end of the lesson, Ss will be able to pratice asking and aswering about health to greet each other,say goodbye, say and write numbers from 10 to 15. + Teaching aids: handbook, pictures, cue cards + Anticipated problems: B. Procedure: I. Presentation: 1. Warm up: Jumbled words: wto=two ifev=five ho=oh erthe=three rfou=four noe=one 2.Pre-teach vocabulary: How are you? : B¹n cã khoÎ kh«ng (translation) Fine(adj) : khoÎ (translation) Thanks = thank you : c¶m ¬n ( situation) Miss : c« (cha lËp gia ®×nh ) Mrs : bµ , c« ( ®· cã chång) Mr : «ng, ngµi Very well : rÊt khoÎ 6 : Six 7 : seven 8: eight 9: nine 10 : ten + Checking :Matching 3. Set the scene: ROR dialogue Ba : Hi, Lan. Lan : Hello, Ba. How are you ? Ba : I'm fine, thanks .and you ? Lan: Fine ,thanks Chorally reading Concept check : 5 Trường THCS Văn Trị G V: Nguyễn Thị Khuyên - When someone wants to know about your health what he/ she says ? (How are you) - How canyou aswer about health?(finethanks/very well/thank you) - form : How + be + S ? (Modal sentence) I'm fine, thanks B Meaning: (Hái th¨m) b¹n cã khoÎ kh«ng? M×nh khoÎ, c¶m ¬n . - Use : Hái th¨m va tr¶ lêi vÒ søc khoÎ. Prounciation: How are you?. I'm fine, thanks. II. Practice: 1. Substituation drill: A6 - P12 Explain the example - Hi, Miss Hoa - Hello, Mr Hïng - How are you ? - I'm fine, thanks . And you ? - Fine thanks Ask ss to do A6 in pairs 2. Writing: A7 (13) explain the exercise - Ask s to do A7 individually - give feedback - Hello , Hoa - How are you? - Hi,I'm fine, thanks. 3. Dictation: - Ask ss to listen and write down following numbers 820 0294 881017 7650576 7683045 - Get ss to compare with their partners - Get ss to listen again - Give answer III. Further practice: Open dialogue. SS work in pairs to complete the dialogue. Feed back: Key : Minh: Good evening, Van Minh: Hi, Minh. How are you? Minh: I am fine, thank you. And you? Van: Fine, thanks. Good bye. Minh: Bye. IV. Homework: - Learn by heart the dialogue 6 0982247337 Trường THCS Văn Trị G V: Nguyễn Thị Khuyên - Do A3,4 (P5 .Work book) - Prepare B1,6 (P14,16) Friday, September 13th, 2013 Period 4: UNIT1 : GREETINGS Lesson 3 : B1 - 6 (P14 - 16) A.Aims: By the end of the lesson, Ss will be able to use good morning / afternoon / evening ... to greet each other ; - we are/ we're... to talk about "us " - Say and write number from 11 to 15 - Teaching aids: handbooks, pictures, use cards - Aiticipated problems: B. Procedure: I Presentation 1. Warm up : - Gretings and introduce to each other. - Check old lesson A3,4 2. Pre-teach vocabulary: - good 'morning : xin chµo (buæi s¸ng ) (Situa + visual) - good after'noon : xin chµo ( buæi chiÒu ) (Situa) - good 'evening : xin chµo (buæi tèi ) (visual + syn) - goodbye/bye : chµo t¹m biÖt (Situa) - good night : chóc ngñ ngon (syn + situa) - children ( pl n) : trÎ em , häc sinh (realia) - Mom : mÑ (th©n mËt ) (example) - We(pron) : chóng ta, chóng t«i Checking: R.O.R 3. Dialogue build B3 p.15 Miss Hoa: (Good mrning),children Children: (Good mrning),Miss Hoa 7 Trường THCS Văn Trị G V: Nguyễn Thị Khuyên Miss Hoa: (How are you)? Children: We're fine,(thank you). How are you? Miss Hoa: Fine,thanks.(Good bye) Children: Bye Practise the dialogue: T models-> ss repeat chorally and then practise in pairs Concept check: Comprehension questions. What do you say when you meet someone in the mornig ? (good morning) What do you say to your teacher (friends) at the end of the class? (goodbye/bye) II. Practice 1.Picture drill: B2 : example exchange: S1: Good (morning) S2: Good (morning) 2. Cuedrill: 11: eleven 12: twelve (Cha kÎ « cho con sè) 7+8 10+2 Example: 5+6 13: thirteen 14: fourteen 7+6 15: fifteen 6+8 7+3 S1 : seven and eight S2: ten and two (Cã thÓ cho häc sinh tÝnh ra tæng lu«n) III. Further practice: Written answer. - Ss work in individually and then compare with their friends. - T corrects ss's answers Key: Lan: Good afternoon, Nga Nga: Good afternoon , Lan Lan: How are you? Nga: I'm fine thanks , And you? Lan : Fine , thank you Nga : Goodbye Lan: Bye - Bingo: T chooses 4 numbers from 0-> 15 and reads 6-12-2-5; 13-8-11-4 , 14-7-10-15 , 1-3-0-9 8 Trường THCS Văn Trị G V: Nguyễn Thị Khuyên IV Homework. - Learn by heart vocabulary - Do exercise B1,2,3(exercise book) Sunday, september 14th, 2013 Period 5 Unit 1 : Greetings Lesson 4 : C1 - 2 (P17-19) I. Aims: By the and of the lesson ss will be able to say numbers 1 - 20 fluently - Teaching aids: handbook, pictures, posters. - Anticipated problems. II. Content: 1. Warm up: - Sing a song : one banana. - Ask ss to read their telephone numbers. : One student reads it in english, the others listen and repeat in vietnamese. Eg: S1: 0h three nine eight eight five seven five four. S2: 039 885754 2. Ss listening numbers from 1 to twenty one six eleven two seven teelve three eight thirteen four nine fourteen five ten fifteen - Ss repeat the numbers. sixteen seventeen eighteen nineteen teenty 3 Practice: - Ss practice saying numbers first : 1,3,5,7,9.......... second: 2,4,6,8.......... then: 20, 19, 18, 17...... - Note correct their pronunciation: Three, six, twelve, thirdteen...... Devide class into 2 groups. Each student in group choose one number in the rest: 1,3,5,7........, write it in the paper and throw to other group . Group two write 2,4,6,8......and trow to group one. Who catch which number , read it aloud. Play Bingo: - Ask ss to draw 9 squares ,and write each square one number . 9 Trường THCS Văn Trị G V: Nguyễn Thị Khuyên T. read list of numbers which T has prepared . Ss listen and tick in the number they have listened. -List of numbers: 1,13,11,9,7,3, 2,15, 4,10,8, 12, . 20, 19, 18, 17...... 1 13 9 12 7 3 10 2 8 - Ask ss to count the things around class. - T. show to the real thing ,ask ss to speak quicly. - Eg: T . show to the windows ; Ss say: Four. ....... 4. Write: Write the words under the numbers. T. use the poster. Ask ss to come to the board and write. - Work in groups 2 two 20 twenty 11 ......... 5 .......... 4 .......... 17 ......... 13 ........ 3 ......... 7 ....... 16 ......... 10 ........ 1 ......... Ask ss to correctthen practice reading. III. Howework: - Practice writing the numbers. . - Learn by heart numbers from 1 to 20. - Do C1,2,3 (P7,8,9 - Work book) - Prepare C3 - 6 . 10 15 ........ 6 ......... 9 ......... 8 ......... 18 ........... 14 ......... 12 ........... 19 ........ Trường THCS Văn Trị G V: Nguyễn Thị Khuyên Wednesday, September 17th, 2013 Period 6 Unit 1: Greetings C3 - 6 (P19) I. Aims: By the end of lesson, Ss and ask and answer about ages. kill by able to count numbers 1 - 20 fluently and give a telephone number. - Teaching aids: handbook, pictures, cue cards - Anticipated ploblems: II. Content: 1. Pelmanism: 2 teams 10 17 sisteen seventeen 18 eighteen 2. Jumbled words: tgieh = eight treniteh = thirteen lewtev = twelve Inpairs etrenouf = fourteen eevsn = seven ientenen = nineteen 1. Pre teach: How old ?: How old are you ? : This is ....: This is .... Lan: Bao nhiªu tuæi ? B¹n bao nhiªu tuæi ? §©y lµ.... §©y lµ Lan 10 ten (situation) (situation) 3. Presentation dialogue: (C3 - P8) - T introduce situation of picture one. - Ss listen and repeat diologue folowing the tape. - Hello, Miss Hoa. This in Lan - Hello, Lan. How old are you ? - Im eleven. + Tmodels  Ps repeat chorally and in pairs / groups 11 Trường THCS Văn Trị + Model sentences: G V: Nguyễn Thị Khuyên - How old are you ? - I'm (twelve) + Concept cheek: - When you want to ask aout someone's age, what question do you use ? (how old) - What is the question form ? (How old + be + S ?) - What is the answer form ? (S + be + tuæi) - T. introduce situation of picture two. - Ss listen to the tape and repeat the diologue. Ss practice diologue in three. 4; Practrice: + Picture drill: - T. ask the age of some students. Example exchange: 12 S1: How old are you ? 20 18 11 S2: I'm (twelve) 19 13 15 8 5. Further practice: - Häc sinh thùc hµnh nãi vÒ tuæi thËt cña m×nh. + Pair work: Ask and answer about age. S1: How old are you ? S2: I'm (eleven) - Can introduce the third person: - Eg: How old is she/ He? - She/ is............................. III. Howework: - Learn by heart vocabulary and dialogues - Do C1,2,3 (P7,8,9 - Work book) - Prepare Unit 2 : A1-4 12 Trường THCS Văn Trị G V: Nguyễn Thị Khuyên Friday, september 20th, 2013 Period 7: Unit two: At school Lesson one: A1 4 (P20 22) I. Aims: By the end of the lesson, Ss will be able to say classroom imperatives and understand the teacher's or friend's commands. - Teaching aids: handbook, cue cards, cassette player. - Anticipated problems. II. Content: 11 - 5 20 - 7 7+2 1. Revision of numbers 19 + 1 6+5 16 : 4 Noughts and crosses 17 - 3 5x3 8x2 (Ss give answers only) 2. Pre teach: (mime + questions) (to) come in: §i vµo (to) sit down: Ngåi xuèng (to) stand up: §øng dËy (to) open: Më (to) close: §ãng, gÊp a book: S¸ch * Cheekiny: Slap the board §i vµo s¸ch Ngåi xuèng më §øng lªn GÊp l¹i 3. Presentation text: A1 (P20) * T. introduce situation of commands. -Ss listen to the tape . * Ss repeat chorally. - T reads the commands ; ss practice following the commands. - Call ss come to the board and give the commands, all class practice ; 4. Practice: A2 (P21) * T control to do this exercise. * Ss work in pairs to match pictures with words 13 Trường THCS Văn Trị * Feed back: G V: Nguyễn Thị Khuyên Key: a) open your book d) close your book b) sit down e) stand up c) come in * Ss write imperatives in to their books 5. Mime drill: * T mimes Ss say (open your book) - open your book ! (Stand up) - Stund up ! * Simon says: A3 (P22) - T. explains the game - T gives imperatives, Ss do the things which teacher asks. 6. Furthes practice: Mapped dialogue Miss Hoa children ..... morning ! ...... moring, Miss Hoa How ....? - We're...... How ....? Fine...... sit.... 14 Example exchange - Good morning - Good morning, miss Hoa - How are you ? - We're fine. How are you ? Trường THCS Văn Trị G V: Nguyễn Thị Khuyên - yes, miss ! - fine, thanks, sit down - Yes, Miss - And open your book - Yes, Miss and open.... - yes, miss ! III. Homework: - Do A1,2 (P11,12 - Workbook) - Prep are B1,2 (P23 - 24) Monday, September23rd, 2013 Period 8 Unit two: At school Leson 2: B1-2 (P23 - 24) I. Aims: By the end of the lesson, Ss will be able to know how to ask and answer about the places where someone lives, using questions "where do you live" - Teaching aids: handbook, cue cards, cassette player. - Anticipated problems: II. Content: 1. Revision: Simon says: Classroom imperatives 2. Pre teach: (to) live: Sèng (missing word) I ..... in Ha Tinh. - in a house: Trong 1 ng«i nhµ - on a street: ë ®êng phè - in a city: ë thµnh phè - in the country: ë n«ng th«n Where ?: ë ®©u ? * Checking: What and Where 3. Presentation dialogue: B1 (P23) T. Introduce the picture and situation of the diologue. 15 Trường THCS Văn Trị G V: Nguyễn Thị Khuyên + Ss listen to the tape. + Ss repeat chorrally and in pairs. + Practice the dialogue in pairs Model sentences: - Where do you live ? - I live on Tran Phu street + Concept check: - When you want to ask about the place Where one lives, what question word Do you use ? (where ?) - Who can make a question form ? Where + do/does + S + live ? - Who can make the answer form ? S + live (s) + in + Place on * Pronunciation: at Chó ý nèi ©m trong c¸c c©u: What's _ your name? I live on _ Tran Phu street. How old are you? I'm twelve years _ old. 4. Practice: Word cue drill - Run through all cues. T. model with a good ss. T: Where do you live ? ss : I live on Le Loi street - Repeat in choras then in pairs Example exchange a) a house b)Tran Phu street c)a city e) Ha Noi f) PDP street g) HCM city country d) Le Loi street h) the 5. Production: Survey Each student sks and fills in information about three others. Name .........old.....? ...............live? - Example exchange: S1: What's your name? 16 Trường THCS Văn Trị G V: Nguyễn Thị Khuyên S2: My name's........ S1: How old are you? S2: I'm .......... S1: Where do you live? S2: I live in Ha tinh. III. Homework: - Do B4,5,6,3 (P13 - workbook) - Prepare B3,4 (P24 - 25) IV. Teacher's self - evaluation and remark wednesday, september 25th , 2013 Period 9: Unit two: At school Lesson3: B3-4 (P24-25) I. Aims: By the end of the lesson, Ss will be able spell the letters from the English alphabet and know how to ask and answer about name and age. - Teaching aids: handbooks, cue cards. - Anticipated problems. II. content: 1. Revision: Use the pictures of some places; ask ss ask and answer eg: I live in Hanoi Hoa lives on PDP street in Ha Tinh 2. Pre teach: The Alphabet a, b, c, d, e, f, g, h i, t, k, l, m, n, o, p q, r, s, t, u, v, w x, y, z + Tmodels + Ps repeat chorrally and individually. + Choose any letters for ss to pronunce.Note choose more times letters: G,H,J,U,W,X,Y,E,i. + Game: Shark attack * Vocabulary Open close 17 Trường THCS Văn Trị G V: Nguyễn Thị Khuyên House goobye Street + Bingo: Students fill 9 letters from the alphabet T. reads: q, e, i, o, u, x, z, b, g w, l, s, t, y, m c, r, f, d, t, n k, h, v j a q p x o v n m 3. Dialogue: Rub out and remember B4 - P25 - What's your name ? - My name's Lan - How do you spell it ? - L-A-N, Lan Form: How +do/does + S + spell? -Meaning: Dïng ®Ó hái hoÆc yªu cÇu ngêi kh¸c ®¸nh vÇn tªn, hoÆc tõ mµ m×nh kh«ng nghe hoÆc kh«ng râ. -Pronunciation: Spell _it ; What's _ your.. - Ss practice diologue in pairs. 4. Practice: Word cue drill Ss write their own names on cards to make the cue for the drill Example exchange: P1: What's your name ? P2: Tuan P1: How do you spell it ? P2: T-U-A-N, Tuan TUAN SAM HA HAI NAM YEN MINH HOA BAO 5. Written exercise: B5 - P25 Ss write the answer in their exercise books. T. asks some ss questions from a) to d) a) What's your name ? - My name's (Dung) b) How old are you ? - I am (twelve) c) Where do you live ? - I live (on PDP street) d) How do you spell your name ? - D-U-N-G 18 Trường THCS Văn Trị G V: Nguyễn Thị Khuyên - Ss work in pairs. Ask and answer about own information. III. Homework: - Learn by heart the Alphabet - Do B1,2,3 (P12 - workbook) - Prepare C1. Sunday ,september 29th,2013 Period 10 Unit two: at school Lesson 4: C1 - (P26 - 27) I. Aims: By the end of the lesson, ss will be able to introduce things by using this/that; ask and answer about people and things at school. - Teaching aids: handbook, pictures, - Anticipated problems. II. Content: 1. Warm up: interview Work in group: students in group one asks ,student in group two answers and then change role. Using the questions : -What is your name? -How do you spell it ? -How old are you ? -Where do you live? 2. Presentation. + Pre teach vocabulary: (Using pictures + questions) a student: Häc sinh, sinh viªn a teacher: Gi¸o viªn (I am a........) a school: Trêng häc ( this is our ........) a class: Líp häc (picture) a desk: Bµn viÕt (what is it?) this : nay (explanation) that : kia ( // ) * Checking: slap the board 4. Presentation: C1 (P26 - 27) Teacher uses the pictures/ our school to introduce the topic of the lesson. This our school . This our class. You are students . I am ateacher and that is your teacher. Explain the differences between "this and that": this our school . this our class . that is your teacher.( show a far from them) 19 Trường THCS Văn Trị G V: Nguyễn Thị Khuyên Show near desk and say : that is a desk or this is a desk Ask ss to correct . Ask them to open their books and read following teacher the sentences in pictures 1, 2, 3. Ask ss to read individually Call some ss read SS read in choral picture 4 and 5 Ss work in pairs . Call some pairs read. Teacher correct the rythym of : Is this............? Is that ............? Teacher shows these things and explains - Model sentences. + This is my desk + That's my school. + Is that your teacher? Yes, that's my teacher Is that your class ? No, this is my class 5. Practice: a) Picture drill (T uses pictures from P26 - 27) Example exchange.(in pairs) Model: teacher practices with one student P1: Is that your school ? P2: No, this my school. Call some pairs to repeat Ss work in pairs with another pictures b) Realia drill T points to real things in around the classroom. Example exchange P1: Is this your desk ? P2: Yes, this my desk a, desk b, class c, classroom. Call somes pairs to speak III. Homework: - Learn by heart vocabulary - Learn by heart model sentences - Do C1,2 (P14 - 15 - work book) - Prepare C2-4 (P28 - 29) 20
- Xem thêm -