Tài liệu Giáo án chính tả lớp 5 hk1_cktkn

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 1 Tieát : 1 VIEÄT NAM THAÂN YEÂU (Nghe vieát) Quy taéc vieát c/k, g/gh, ng/ngh. I. MUÏC TIEÂU: - Nghe vaø vieát ñuùng baøi “Vieät Nam thaân yeâu” . Naém ñöôïc quy taéc vieát chính taû vôùi ng/ ngh, g/ gh, c/ k; Trình baøy ñuùng ñoaïn thô. - Giaùo duïc HS yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû, trung thöïc. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Giaùo vieân: Baûng phuï vieát saün noäi dung baøi taäp 2. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ 1.OÅn ñònh : Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Kieåm tra SGK, vôû HS 1’ 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : Vieät Nam thaân yeâuChính taû nghe vieát 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh nghe - vieát - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân - Giaùo vieân ñoïc toaøn baøi chính taû ôû - Hoïc sinh nghe vaø ñoïc thaàm laïi baøi SGK chính taû - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh - Hoïc sinh gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ nhöõng töø ngöõ khoù (danh töø rieâng) khoù -Döï kieán :meânh moâng, bieån luùa , daäp dôøn - Hoïc sinh ghi baûng con - Giaùo vieân nhaän xeùt - Lôùp nhaän xeùt - Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh caùch trình baøy baøi vieát theo theå thô luïc baùt - Giaùo vieân ñoïc töøng doøng thô cho - Hoïc sinh vieát baøi hoïc sinh vieát, moãi doøng ñoïc 1-2 löôït - Giaùo vieân nhaéc nhôû tö theá ngoài vieát 1 cuûa hoïc sinh - Giaùo vieân ñoïc toaøn boä baøi chính taû - Giaùo vieân chaám baøi - Hoïc sinh doø laïi baøi - Töøng caëp hoïc sinh ñoåi vôû doø loãi cho nhau * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu  Baøi 2 - Hoïc sinh laøm baøi - Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp - Hoïc sinh leân baûng söûa baøi thi tieáp söùc nhoùm - Giaùo vieân nhaän xeùt - 1, 2 hoïc sinh ñoïc laïi - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà  Baøi 3 - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - Hoïc sinh söûa baøi treân baûng - Giaùo vieân nhaän xeùt - Lôùp nhaän xeùt - Hoïc sinh neâu quy taéc vieát chính taû vôùi ng/ ngh, g/ gh, c/ k * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Nhaéc laïi quy taéc ng/ ngh, g/ gh, c/ k - Hoïc sinh nhaåm hoïc thuoäc quy taéc 1’ 5. Toång keát - daën doø - Hoïc thuoäc baûng quy taéc ng/ ngh, g/ gh, c/ k . GV choát - Chuaån bò: caáu taïo cuûa phaàn vaàn - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 2 .......................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 2 Tieát : 2 LÖÔNG NGOÏC QUYEÁN (Nghe vieát) Caáu taïo cuûa phaàn vaàn I.MUÏC TIEÂU : -Nghe, vieát ñuùng chính taû baøi Löông Ngoïc Quyeán. -Naém ñöôïc moâ hình caáu taïo vaàn. Cheùp ñuùng tieáng vaàn vaøo moâ hình, bieát ñaùnh daáu thanh ñuùng choã, trình baøy ñuùng baøi chính taû Löông Ngoïc Quyeán. -Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû, trung thöïc. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Thaày: Baûng phuï ghi moâ hình caáu taïo tieáng - Troø: SGK, vôû III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ 1.OÅn ñònh : - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Neâu quy taéc chính taû ng / ngh, g / - Hoïc sinh neâu gh, c / k - Giaùo vieân ñoïc nhöõng töø ngöõ baét - Hoïc sinh vieát baûng con ñaàu baèng ng / ngh, g / gh, c / k cho hoïc sinh vieát: ngoe nguaåy, ngoaèn ngoeøo, ngheøo naøn, ghi nhôù, nghæ vieäc, kieân trì, kæ nguyeân.  Giaùo vieân nhaän xeùt 1’ 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : Löông Ngoïc Quyeán – Caáu taïo cuûa phaàn vaàn. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: HDHS nghe - vieát - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân - Giaùo vieân ñoïc toaøn baøi chính taû - Hoïc sinh nghe - Giaùo vieân giôùi thieäu ñoâi neùt veà Löông Ngoïc Quyeán. 3 - Giaùo vieân HDHS vieát töø khoù - Hoïc sinh gaïch chaân vaø neâu nhöõng töø hay vieát sai (teân rieâng cuûa ngöôøi , ngaøy,thaùng , naêm …) - Hoïc sinh vieát baûng töø khoù : möu, khoeùt, xích saét ,..  Giaùo vieân nhaän xeùt - Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh tö theá ngoài vieát. - Giaùo vieân ñoïc töøng caâu hoaëc töøng - Hoïc sinh laéng nghe, vieát baøi boä phaän ngaén trong caâu cho hoïc sinh vieát, moãi caâu hoaëc boä phaän ñoïc 1 - 2 löôït. - Giaùo vieân ñoïc toaøn boä baøi - Hoïc sinh doø laïi baøi - HS ñoåi taäp, soaùt loãi cho nhau. - Giaùo vieân chaám baøi * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp  Baøi 2: - Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà - lôùp ñoïc chính taû. thaàm - hoïc sinh laøm baøi.  Giaùo vieân nhaän xeùt - Hoïc sinh söûa baøi thi tieáp söùc - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu  Baøi 3: - Hoïc sinh keû moâ hình - Hoïc sinh laøm baøi - 1 hoïc sinh leân baûng söûa baøi - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc keát quaû phaân tích theo haøng doïc (ngang, cheùo).  Giaùo vieân nhaän xeùt - Hoïc sinh nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Thi ñua - Daõy A cho tieáng daõy B phaân tích caáu taïo (ngöôïc laïi). 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Hoïc thuoäc ñoaïn vaên “Thö göûi caùc hoïc sinh” - Chuaån bò: “Thö göûi caùc hoïc sinh” - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .......................................................................................................................................... 4 .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 3 Tieát : 3 THÖ GÖÛI CAÙC HOÏC SINH (Nhôù vieát) Quy taéc ñaùnh daáu thanh I.MUÏC TIEÂU : -Nhôù vaø vieát laïi ñuùng chính taû moät ñoaïn trong baøi "Thö göûi caùc hoïc sinh" -Luyeän taäp veà caáu taïo cuûa vaàn ; böôùc ñaàu laøm quen vôùi vaàn coù aâm cuoái “u”. Naém ñöôïc quy taéc ñaùnh daáu thanh trong tieáng . -Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû, trung thöïc. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Thaày: SGK, phaán maøu - Troø: SGK, vôû III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG 1’ 4’ HOAÏT ÑOÄNG THAÀY 1.OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ: - Kieåm tra moâ hình tieáng coù caùc tieáng: Thaûm hoïa, khuyeân baûo, xoaù ñoùi, queâ höông toaû saùng,  Giaùo vieân nhaän xeùt 5 HOAÏT ÑOÄNG TROØ - Haùt - Hoïc sinh ñieàn tieáng vaøo moâ hình ôû baûng phuï - Hoïc sinh nhaän xeùt 1’ 30’ 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : Tieát chính taû hoâm - Hoïc sinh nghe nay, laàn ñaàu tieân caùc em seõ vieát laïi theo trí nhôù moät ñoaïn vaên xuoâi. Ñaây laø ñoaïn trích trong baøi "Thö göûi caùc hoïc sinh" cuûa Baùc Hoà maø caùc em ñaõ hoïc thuoäc. Ñoaïn trích laø lôøi caên daën taâm huyeát, laø mong moûi cuûa Baùc Hoà vôùi caùc theá heä hoïc sinh Vieät Nam neân caùc em phaûi thuoäc, phaûi nhôù. Thaày, coâ hy voïng: caùc em seõ nhôù vieát laïi ñuùng, trình baøy ñuùng, ñeïp lôøi caên daën cuûa Baùc. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: HDHS nhôù - vieát - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi - Giaùo vieân HDHS nhôù laïi vaø vieát - 2, 3 hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng ñoaïn vaên caàn nhôù - vieát - Caû lôùp nghe vaø nhaän xeùt - Caû lôùp nghe vaø nhôùlaïi - Giaùo vieân nhaéc nhôû tö theá ngoài - Hoïc sinh nhôù laïi ñoaïn vaên vaø töï vieát vieát cho hoïc sinh - Giaùo vieân chaám baøi - Töøng caëp hoïc sinh ñoåi vôû vaø söûa loãi cho nhau * Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp  Baøi 2: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc yeâu - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu caàu baøi 2 - Lôùp ñoïc thaàm - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - Hoïc sinh söûa baøi - Caùc toå thi ñua leân baûng ñieàn tieáng vaø daáu thanh vaøo moâ hình  Giaùo vieân nhaän xeùt - Hoïc sinh nhaän xeùt  Baøi 3: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc yeâu - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu caàu baøi 3 6 - Hoïc sinh keû moâ hình vaøo vôû - Hoïc sinh cheùp laïi caùc tieáng coù phaàn vaàn vöøa tìm ghi vaøo moâ hình caáu taïo tieáng - 1 hoïc sinh leân baûng laøm, cho keát quaû - Hoïc sinh söûa baøi treân baûng - Hoïc sinh nhaän xeùt  Giaùo vieân nhaän xeùt  Daáu thanh naèm ôû phaàn vaàn, treân aâm chính, khoâng naèm ôû vò trí khaùc khoâng naèm treân aâm ñaàu, aâm cuoái hoaëc aâm ñeäm. - Hoaït ñoäng nhoùm * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Giaùo vieân phaùt cho moãi nhoùm moät - Caùc nhoùm thi ñua laøm phieáu tìm nhanh nhöõng tieáng coù - Cöû ñaïi dieän laøm daáu thanh ñaët treân hoaëc döôùi chöõ caùi thöù 1 (hoaëc 2) cuûa nguyeân aâm vöøa hoïc  Giaùo vieân nhaän xeùt - Tuyeân döông 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “Anh boä ñoäi cuï Hoà goác Bæ - Quy taéc ñaùnh daáu thanh” - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 7 Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 4 Tieát : 4 ANH BOÄ ÑOÄI CUÏ HOÀ GOÁC BÆ (Nghe vieát) Quy taéc ñaùnh daáu thanh. I.MUÏC TIEÂU : -Tieáp tuïc cuûng coá moâ hình caáu taïo tieáng vaø quy taéc ñaùnh daáu thanh trong tieáng. -Nghe vaø vieát ñuùng chính taû baøi “Anh boä ñoäi Cuï Hoà.” -Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Thaày:Moâ hình caáu taïo tieáng. - Troø: Baûng con, vôû, SGK III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ 1.OÅn ñònh : - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân daùn 2 moâ hình tieáng - 1 hoïc sinh ñoïc töøng tieáng - Lôùp ñoïc leân baûng: chuùng toâi mong theá giôùi thaàm naøy maõi maõi hoøa bình - Hoïc sinh laøm nhaùp - 2 hoïc sinh laøm phieáu vaø ñoïc keát quaû baøi laøm, noùi roõ vò trí ñaët daáu thanh trong töøng tieáng  Giaùo vieân nhaän xeùt - cho ñieåm - Lôùp nhaän xeùt 1’ 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : Anh boä ñoäi cuï Hoà goác Bæ - Quy taéc ñaùnh daáu thanh 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: HDHS nghe - vieát - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân - Giaùo vieân ñoïc toaøn baøi chính taû - Hoïc sinh nghe trong SGK - Hoïc sinh ñoïc thaàm baøi chính taû 8 - Giaùo vieân löu yù caùch vieát teân - Hoïc sinh gaïch döôùi töø khoù rieâng ngöôøi nöôùc ngoaøi vaø nhöõng - Hoïc sinh vieát baûng tieáng, töø mình deã vieát sai - Giaùo - HS khaù gioûi ñoïc baøi - ñoïc töø khoù, töø vieân ñoïc töø, tieáng khoù cho hoïc phieân aâm: Phraêng Ñô-boâ-en, Phaùp Vieät sinh vieát Phan Laêng, duï doã, tra taán - Giaùo vieân ñoïc töøng caâu hoaëc - Hoïc sinh vieát baøi töøng boä phaän ngaén trong caâu cho hoïc sinh vieát, moãi caâu ñoïc 2, 3 löôït - Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh tö theá ngoài vieát - Giaùo vieân ñoïc laïi toaøn baøi chính - Hoïc sinh doø laïi baøi taû moät löïôt – GV chaám baøi * Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp - 1 hoïc sinh ñoïc - lôùp ñoïc thaàm  Baøi 2: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 2 - Hoïc sinh laøm baøi - 1 hoïc sinh ñieàn baûng tieáng nghóa vaø choát.  Giaùo vieân choát laïi - 2 hoïc sinh phaân tích vaø neâu roõ söï gioáng vaø khaùc nhau +Gioáng : hai tieáng ñeàu coù aâm _Hoïc sinh neâu quy taéc ñaùnh daáu thanh chính goàm hai chöõ caùi (ñoù laø caùc aùp duïng moãi tieáng nguyeân aâm ñoâi) _ HS nhaän xeùt +Khaùc : tieáng chieán coù aâm cuoái, tieáng nghóa khoâng coù - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu  Baøi 3: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 3 - Giaùo vieân choát quy taéc : - Hoïc sinh laøm baøi + Trong tieáng nghóa (khoâng coù aâm - Hoïc sinh söûa baøi vaø giaûi thích quy taéc cuoái) : ñaët daáu thanh ôû chöõ caùi ñaùnh daáu thanh ôû caùc töø naøy - Hoïc sinh nhaéc laïi quy taéc ñaùnh daáu ñaàu ghi nghuyeân aâm ñoâi + Trong tieáng chieán (coù aâm cuoái) : thanh ñaët daáu thanh ôû chöõ caùi thöù hai ghi nguyeân aâm ñoâi - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Phaùt phieáu coù ghi caùc tieáng: ñóa, - Hoïc sinh thaûo luaän ñieàn daáu thích hôïp hoàng,xaõhoäi, cuûng coá (khoâng ghi vaøo ñuùng vò trí daáu) 9  GV nhaän xeùt - Tuyeân döông 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò : “Moät chuyeân gia maùy xuùc – Luyeän taäp ñaùnh daáu thanh.” - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 5 Tieát : 5 MOÄT CHUYEÂN GIA MAÙY XUÙC (Nghe – vieát) Luyeän taäp ñaùnh daáu thanh. I.MUÏC TIEÂU : -Nghe vaø vieát ñuùng baøi “Moät chuyeân gia maùy xuùc”. -Laøm ñuùng caùc baøi taäp ñaùnh daáu thanh ôû caùc tieáng chöùa nguyeân aâm ñoâi uoâ/ ua. - Trình baøy ñuùng 1 ñoaïn cuûa baøi “Moät chuyeân gia maùy xuùc”. -Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Thaày: Phieáu ghi moâ hình caáu taïo tieáng. - Troø: Vôû, SGK III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : 10 TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1.OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân daùn 2, 3 phieáu coù moâ - 1 hoïc sinh ñoïc tieáng baát kyø hình tieáng leân baûng. - 1 hoïc sinh leân baûng ñieàn vaøo moâ hình caáu taïo tieáng  Giaùo vieân nhaän xeùt - Hoïc sinh nhaän xeùt 1’ 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : Moät chuyeân gia maùy xuùc - Luyeän taäp ñaùnh daáu thanh 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: HDHS nghe - vieát - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân - Giaùo vieân ñoïc moät laàn ñoaïn vaên - Hoïc sinh laéng nghe - Neâu caùc töø ngöõ khoù vieát trong - Hoïc sinh neâu töø khoù ñoaïn - Hoïc sinh laàn löôït reøn töø khoù - Giaùo vieân ñoïc töøng caâu, töøng cuïm - Hoïc sinh nghe vieát vaøo vôû töøng caâu, töø cho hoïc sinh vieát cuïm töø - Giaùo vieân ñoïc toaøn baøi chính taû - Hoïc sinh laéng nghe, soaùt laïi caùc töø - Giaùo vieân chaám baøi - Töøng caëp hoïc sinh ñoåi taäp soaùt loãi chính taû * Hoaït ñoäng 2: HDSH laøm baøi taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp - 1, 2 hoïc sinh laàn löôït ñoïc yeâu caàu baøi 2  Baøi 2: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 2 - Hoïc sinh gaïch döôùi caùc tieáng coù chöùa aâm chính laø nguyeân aâm ñoâi ua/ uoâ - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân choát laïi - Hoïc sinh ruùt ra quy taéc vieát daáu thanh trong caùc tieáng coù chöùa ua/ uoâ  Baøi 3: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu 3 - Hoïc sinh laøm baøi  Giaùo vieân nhaän xeùt - Hoïc sinh söûa baøi - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá Phöông phaùp: Thi ñua, thöïc haønh, thaûo luaän nhoùm 11 1’ 4’ - Troø chôi: Daõy A cho tieáng - - Chia thaønh 2 daõy chôi troø chôi Daõy B ñaùnh daáu thanh  GV nhaän xeùt - Tuyeân döông 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “EÂ-mi-li con - Caáu taïo cuûa phaàn vaàn” - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Tuaàn : 6 Ngaøy daïy : Tieát : 6 EÂ-MI-LI CON… (Nhôù vieát) Luyeän taäp ñaùnh daáu thanh. I.MUÏC TIEÂU : -Nhôù vaø vieát ñuùng khoå thô 3 vaø 4 cuûa baøi “EÂ-mi-li con...”. -Trình baøy ñuùng khoå thô, laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû, phaân bieät tieáng coù aâm ñoâi öô/ öa. Naém vöõng qui taéc ñaùnh daáu thanh vaøo caùc tieáng coù nguyeân aâm ñoâi öô/ öa. -Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû, trung thöïc. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Thaày: Baûng phuï, giaáy khoå to ghi noäi dung baøi 2, 3 - Troø: Vôû, SGK III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : 12 TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY 1’ 1.OÅn ñònh : HOAÏT ÑOÄNG TROØ - Haùt 13 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh vieát: - 2 hoïc sinh vieát baûng soâng suoái, ruoäng ñoàng, buoåi hoaøng - Lôùp vieát nhaùp hoân, tuoåi thô, ñuøa vui, ngaøy muøa, luùa - Hoïc sinh nhaän xeùt caùch ñaùnh daáu chín, daûi luïa. thanh cuûa baïn.  Giaùo vieân nhaän xeùt - Neâu qui taéc ñaùnh daáu thanh uoâ/ ua - Hoïc sinh neâu 1’ 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay caùc em seõ töï nhôù vaø vieát laïi cho ñuùng, trình baøy ñuùng khoå thô 2, 3 baøi “EÂ-mili con...” ñoàng thôøi tieáp tuïc luyeän taäp ñaùnh daáu thanh ôû caùc tieáng coù nguyeân aâm ñoâi öa/ öô. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 15’ * Hoaït ñoäng 1: HDHS nhôù - vieát - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân - Giaùo vieân ñoïc moät laàn baøi thô - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1 - Hoïc sinh nghe - 2, 3 hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng khoå thô 2, 3 cuûa baøi - Giaùo vieân nhaéc nhôû hoïc sinh veà caùch - Hoïc sinh nghe trình baøy baøi thô nhö heát moät khoå thô thì phaûi bieát caùch doøng. + Ñaây laø thô töï do neân heát moätcaâu luøi vaøo 3 oâ + Baøi coù moät soá tieáng nöôùc ngoaøi khi vieát caàn chuù yù coù daáu gaïch noái giöõa caùc tieáng nhö: Gioân-xôn, Na-pan, EÂmi-li. + Chuù yù vò trí caùc daáu caâu trong baøi thô ñaët cho ñuùng - Giaùo vieân löu yù tö theá ngoài vieát cho hoïc sinh  Giaùo vieân chaám, söûa baøi 10’ * Hoaït ñoäng 2: HDSH laøm baøi taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp 4’ 14  Baøi 2: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 2 - 1 hoïc sinh ñoïc - lôùp ñoïc thaàm - Hoïc sinh gaïch döôùi caùc tieáng coù nguyeân aâm ñoâi öô/ öa vaø quan saùt nhaän xeùt caùch ñaùnh daáu thanh. - Hoïc sinh söûa baøi - Hoïc sinh nhaän xeùt caùc tieáng tìm ñöôïc cuûa baïn vaø caùch ñaùnh daáu thanh caùc tieáng ñoù. - Hoïc sinh neâu qui taéc ñaùnh daáu thanh + Trong caùc tieáng löa, thöa,möa, giöõa (khoâng coù aâm cuoái) daáu thanh naèm treân chöõ caùi ñaàu cuûa aâm öa chöõ ö. + Tieáng möa, löa, thöa mang thanh khoâng. + Trong caùc tieáng töôûng, nöôùc, töôi, ngöôïc (coù aâm cuoái) daáu thanh naèm treân (hoaëc naèm döôùi) chöõ caùi thöù hai cuûa aâm öô - chöõ ô. 5’ 1’  Giaùo vieân nhaän xeùt vaø choát - Ngoaøi caùc tieáng möa, löa, thöa, giöõa thì caùc tieáng cöûa, söûa, thöøa, böõa, löïa cuõng coù caùch ñaùnh daáu thanh nhö vaäy. - Caùc tieáng nöôùng, vöôùng, ñöôïc, möôït caùch ñaùnh daáu thanh töông töï töôûng, nöôùc, töôi, ngöôïc.  Baøi 3: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi 4 - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Hoïc sinh laøm baøi - söûa baøi - Lôùp nhaän xeùt - 1 hoïc sinh ñoïc laïi caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ treân. - Hoaït ñoäng nhoùm * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Giaùo vieân phaùt baûng töø chöùa saün - Hoïc sinh gaén daáu thanh tieáng.  GV nhaän xeùt - Tuyeân döông 5. Toång keát - daën doø: 15 - Hoïc thuoäc loøng caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ ôû baøi 4. - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 7 Tieát : 7 DOØNG KINH QUEÂ HÖÔNG (Nghe vieát) Luyeän taäp ñaùnh daáu thanh. (Caùc tieáng chöùa öô/ua) I.MUÏC TIEÂU : -Nghe - vieát ñuùng moät ñoaïn cuûa baøi “Doøng keânh queâ höông”. -Laøm ñuùng caùc baøi luyeän taäp ñaùnh daáu thanh ôû caùc tieáng chöùa nguyeân aâm ñoâi ieâ, ia. -Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Thaày: Baûng phuï ghi baøi 3, 4 - Troø: Baûng con III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : 16 TG 1’ 4’ 1’ 30’ 15’ HOAÏT ÑOÄNG THAÀY 1.OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh vieát baûng lôùp tieáng chöùa caùc nguyeân aâm ñoâi öa, öô.  Giaùo vieân nhaän xeùt 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : Doøng kinh queâ höông - Luyeän taäp ñaùnh daáu thanh. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: HDHS nghe - vieát HOAÏT ÑOÄNG TROØ - Haùt - 2 hoïc sinh vieát baûng lôùp - Lôùp vieát nhaùp - Hoïc sinh nhaän xeùt - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân - Giaùo vieân ñoïc laàn 1 ñoaïn vaên vieát - Hoïc sinh laéng nghe chính taû. - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh neâu moät - Hoïc sinh neâu soá töø khoù vieát.  Giaùo vieân nhaän xeùt - Hoïc sinh nhaän xeùt - Giaùo vieân löu yù tö theá ngoài vieát cho hoïc sinh - Giaùo vieân ñoïc baøi ñoïc töøng caâu hoaëc - Hoïc sinh vieát baøi töøng boä phaän trong caâu cho hoïc sinh bieát. - Giaùo vieân ñoïc laïi toaøn baøi - Hoïc sinh soaùt loãi - Giaùo vieân chaám vôû - Töøng caëp hoïc sinh ñoåi taäp doø loãi 10’ * Hoaït ñoäng 2: HDSH laøm luyeän taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp, nhoùm ñoâi - 1 hoïc sinh ñoïc - lôùp ñoïc thaàm  Baøi 2: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 2 - Giaùo vieân löu yù cho hoïc sinh tìm moät - Hoïc sinh neâu qui taéc ñaùnh daáu vaàn thích hôïp vôùi caû ba choã troáng thanh. trong baøi thô. - 1 hoïc sinh ñoïc - lôùp ñoïc thaàm  Baøi 3: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 3 - Giaùo vieân löu yù cho hoïc sinh tìm moät - Hoïc sinh söûa baøi - lôùp nhaän xeùt vaàn thích hôïp vôùi caû ba choã troáng caùch ñieàn tieáng coù chöùa ia hoaëc ieâ trong baøi thô. trong caùc thaønh ngöõ .  Giaùo vieân nhaän xeùt - 1 hoïc sinh ñoïc caùc thaønh ngöõ ñaõ 17 hoaøn thaønh. 5’ * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm - Neâu qui taéc vieát daáu thanh ôû caùc - Hoïc sinh thaûo luaän nhanh ñaïi dieän tieáng ieâ, ia. baùo caùo  GV nhaän xeùt - Tuyeân döông - Hoïc sinh nhaän xeùt - boå sung 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “Qui taéc ñaùnh daáu thanh” - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Tuaàn : 8 Ngaøy daïy : Tieát : 8 KÌ DIEÄU RÖØNG XANH (Nghe –vieát) Luyeän taäp ñaùnh daáu thanh. (Caùc tieáng chöùa yeâ/ya) I.MUÏC TIEÂU : -Nghe - vieát ñuùng moät ñoaïn cuûa baøi “Kì dieäu röøng xanh”. -Laøm ñuùng caùc baøi luyeän taäp ñaùnh daáu thanh ôû caùc tieáng chöùa yeâ, ya. -Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû, trung thöïc. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Thaày: Giaáy ghi noäi dung baøi 3 - Troø: Baûng con, nhaùp III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : 18 TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY 1’ 1.OÅn ñònh : 4’ 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh vieát nhöõng tieáng chöùa nguyeân aâm ñoâi ieâ, ia coù trong caùc thaønh ngöõ sau ñeå kieåm tra caùch ñaùnh daáu thanh. + Sôùm thaêm toái vieáng + Troïng nghóa khinh taøi + ÔÛ hieàn gaëp laønh + Laøm ñieàu phi phaùp vieäc aùc ñeán ngay. + Moät ñieàu nhòn laø chín ñieàu laønh + Lieäu côm gaép maém  Giaùo vieân nhaän xeùt, ghi ñieåm 1’ 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : Kì dieäu röøng xanhLuyeän taäp ñaùnh daáu thanh. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 15’ * Hoaït ñoäng 1: HDHS nghe - vieát HOAÏT ÑOÄNG TROØ - Haùt - 3 hoïc sinh vieát baûng lôùp - Lôùp vieát nhaùp - Lôùp nhaän xeùt - Neâu quy taéc ñaùnh daáu thanh ôû caùc nguyeân aâm ñoâi ieâ, ia. - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân - Giaùo vieân ñoïc 1 laàn ñoaïn vaên vieát - Hoïc sinh laéng nghe chính taû. - Giaùo vieân neâu moät soá töø ngöõ deã - Hoïc sinh vieát baûng con vieát sai trong ñoaïn vaên: maûi mieát, - Hoïc sinh ñoïc ñoàng thanh goïn gheõ, len laùch, baõi caây khoäp, duïi maét, giaãm, heät, con vöôïn. - Giaùo vieân nhaéc tö theá ngoài vieát cho hoïc sinh. - Giaùo vieân ñoïc töøng caâu hoaëc töøng - Hoïc sinh vieát baøi boä phaän trong caâu cho HS vieát. - Giaùo vieân ñoïc laïi cho HS doø baøi. - Töøng caëp hoïc sinh ñoåi taäp soaùt loãi - Giaùo vieân chaám vôû 10’ * Hoaït ñoäng 2: HDSH laøm baøi taäp - Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân, lôùp - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu  Baøi 2: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 2 - Lôùp ñoïc thaàm 19 - Hoïc sinh gaïch chaân caùc tieáng coù chöùa yeâ, ya : khuya, truyeàn thuyeát, xuyeân , yeân - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân nhaän xeùt - Lôùp nhaän xeùt - Hoïc sinh laøm baøi theo nhoùm - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân nhaän xeùt - Lôùp nhaän xeùt - 1 HS ñoïc baøi thô - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà  Baøi 4: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 4 - Lôùp quan saùt tranh ôû SGK  Giaùo vieân nhaän xeùt - Hoïc sinh söûa baøi - Lôùp nhaän xeùt 5’ * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm baøn - Giaùo vieân phaùt ngaãu nhieân cho moãi - HS thaûo luaän saép xeáp thaønh tieáng vôùi nhoùm tieáng coù caùc con chöõ. daáu thanh ñuùng vaøo aâm chính.  GV nhaän xeùt - Tuyeân döông - Hoïc sinh nhaän xeùt - boå sung 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 20
- Xem thêm -