Tài liệu Giáo án chính tả lớp 5 hk 2_cktkn

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 84 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 19 Tieát : 19 NHAØ YEÂU NÖÔÙC NGUYEÃN TRUNG TRÖÏC. (Nghe vieát) Phaân bieät aâm ñaàu r/d/gi ; aâm chính o/oâ. I.MUÏC TIEÂU : -Nghe vieát ñuùng chính taû baøi “Nhaø yeâu nöôùc Nguyeãn Trung Tröïc”. -Luyeän vieát ñuùng caùc tieáng chöùa aâm ñaàu r/d/gi ; hoaëc aâm chính o/oâ. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Baûng phuï cheùp nhöõng doøng thô (caâu vaên) coù töø ngöõ caàn ñieàn. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ 1.OÅn ñònh : -Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: -Laéng nghe. -Nhaän xeùt baøi thi cuûa HS 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : “Nhaø yeâu nöôùc Nguyeãn Trung Tröïc” 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn HS nghe – vieát. -GV ñoïc baøi chính taû. -Hoïc sinh laéng nghe. -Baøi chính taû cho em bieát ñieàu gì ? -Ca ngôïi NTT, nhaø yeâu nöôùc cuûa daân toäc ta. -Neâu nhöõng danh töø rieâng coù trong -Nguyeãn Trung Tröïc, Vaøm Coû, baøi ? Taân An, Long An, … -Cho hoïc sinh luyeän vieát caùc töø deã vieát sai : chaøi löôùi, noåi daäy, khaûng khaùi… -Giaùo vieân ñoïc töøng caâu hoaëc töøng -Hoïc sinh vieát. cuïm töø cho hoïc sinh vieát. -Giaùo vieân ñoïc baøi chính taû moät -Hoïc sinh töï soaùt loãi. löôït. -Giaùo vieân chaám 5 taäp. -Nhaän xeùt chöõa loãi. Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp. Baøi 2 : cho HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp -1 HS ñoïc to + Lôùp ñoïc thaàm 40 + Baøi thô. -Giao vieäc : +Caùc em choïn r, d hoaëc gi ñieàn vaøo oâ soá 1 cho ñuùng. +OÂ soá 2 caùc em nhôù choïn o hoaëc oâ ñeå ñieàn vaøo, nhôù theâm daáu thanh thích hôïp. -Cho HS laøm baøi. -Cho HS trình baøy keát quaû theo hình thöùc tieáp söùc. -GV nhaän xeùt – Ñieàu chænh boå sung +Tuyeân döông nhoùm thaéng. Baøi 3a : -Cho hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp + ñoïc truyeän vui. -Giao vieäc : +Trong caâu chuyeän vui coøn moät soá oâ troáng. Caùc em haõy tìm tieáng baét ñaàu baèng r, d hoaëc gi ñeå ñieàn vaøo choã troáng ñoù sao cho ñuùng. -Cho HS laøm baøi. -Cho HS trình baøy keát quaû. -GV nhaän xeùt – Ñieàu chænh boå sung. 5. Cuûng coá – Daën doø : -Veà nhaø ñoïc laïi truyeän : “Laøm vieäc cho caû ba thôøi” -Laøm baøi taäp 3b. -Laéng nghe. -Lôùp nhaän xeùt. -HS laøm baøi caù nhaân. -Trình baøy. -Lôùp nhaän xeùt. RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. *** 41 ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 20 Tieát : 20 CAÙNH CAM LAÏC MEÏ. I.MUÏC TIEÂU : -Vieát ñuùng chính taû baøi thô Caùnh cam laïc meï. -Luyeän vieát ñuùng caùc tröôøng hôïp chính taû deã vieát laãn do aûnh höôûng cuûa phöông ngöõ: aâm ñaàu r/d/gi, aâm chính o/oâ. -Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : + GV: Buùt daï vaø giaáy khoå to phoâ toâ phoùng to noäi dung baøi taäp 2. + HS: SGK, vôû. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ 1.OÅn ñònh : - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân kieåm tra 2, 3 hoïc sinh laøm laïi baøi taäp 3b. - Nhaän xeùt. 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm 1’ nay caùc em seõ nghe vieát ñuùng chính taû baøi “Caùnh cam laïc meï” vaø laøm ñuùng caùc baøi taäp phaân bieät aâm ñaàu r/d/gi aâm chính o, oâ. 30’ Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 15’  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh nghe, vieát. -Giaùo vieân ñoïc moät löôït toaøn baøi 42 chính taû, thong thaû, roõ raøng, phaùt aâm chính xaùc caùc tieáng coù aâm, vaàn thanh hoïc sinh ñòa phöông thöôøng vieát sai. -Baøi chính taû cho em bieát ñieàu gì ? -GV löu yù HS caùch trình baøy baøi thô ? -Giaùo vieân ñoïc töøng doøng thô cho hoïc sinh vieát. - Giaùo vieân ñoïc laïi toaøn baøi chính taûû. - Chaám – Chöõa baøi. 10’  Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp. Baøi 2: -Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa baøi. -Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh löu yù ñeán yeâu caàu cuûa ñeà baøi caàn döïa vaøo noäi dung cuûa caùc töø ngöõ ñöùng tröôùc vaø ñöùng sau tieáng coù chöõ caùc con coøn thieáu ñeå xaùc ñònh tieáng chöa hoaøn chænh laø tieáng gì? 5’ 1’ - Hoïc sinh theo doõi laéng nghe. Hoïc sinh vieát baøi chính taû. - Hoïc sinh soaùt laïi baøi – töøng caëp hoïc sinh soaùt loãi cho nhau. -Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân. -1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. -Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân + 1 HS laøm baøi vaøo baûng phuï. - VD: Thöù töï caùc tieáng ñieàn vaøo: a. giöõa doøng – roø – ra – duy – gi – ra – giaáy – giaän – gi. b. ñoâng – khoâ – hoác – goõ – loø – trong – hoài – moät. - Caû lôùp nhaän xeùt. -Giaùo vieân nhaän xeùt, tính ñieåm cho caùc nhoùm, nhoùm naøo ñieàn xong tröôùc ñöôïc nhieàu ñieåm nhoùm ñoù thaéng cuoäc.  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. 5. Toång keát - daën doø: - Laøm baøi taäp 2. - Chuaån bò: “Trí duõng song toaøn:. 43 - Thi ñua tìm töø laùy baét ñaàu baèng aâm r, d, gi. - Nhaän xeùt tieát hoïc. RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 21 Tieát : 21 TRÍ DUÕNG SONG TOAØN (Nghe vieát ) Phaân bieät aâm ñaàu r / d/ gi, '/ ~ I.MUÏC TIEÂU : -Nghe – vieát ñuùng chính taû moät ñoaïn cuûa truyeän “Trí duõng song toaøn”. -Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû phaân bieät tieáng coù aâm ñaàu r / d / gi, coù thanh hoûi hoaëc thanh ngaõ. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Giaáy khoå to. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ 1.OÅn ñònh : -Haùt 4’ 2. Baøi cuõ : kieåm tra 2 HS -Giaùo vieân ñoïc cho 2 HS vieát : +roå, raù, da, giaû da… +troâng mong, mong muoán, loâng loác, gioã toå. 3.Baøi môùi : 44 *Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay, ta laïi ñöôïc gaëp danh nhaân trí duõng song toaøn cuûa nöôùc ta. OÂng Giang Vaên Minh, ngöôøi ñaõ baûo veä ñöôïc quyeàn lôïi vaø danh döï cuûa ñaát nöôùc khi ñi söù nöôùc ngoaøi qua baøi chính taû nghe – vieát. Sau ñoù, caùc em seõ laøm moät soá baøi taäp chính taû phaân bieät tieáng coù aâm ñaàu r / d / gi ; coù thanh hoûi hoaëc thanh ngaõ. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn hoïc sinh vieát chính taû. -Giaùo vieân ñoïc baøi chính taû. -Laéng nghe. -Ñoaïn chính taû keå veà ñieàu gì ? -Cho HS ñoïc laïi ñoaïn chính taû. -Hoïc sinh ñoïc thaàm. -Giaùo vieân ñoïc baøi chính taû. -Hoïc sinh vieát chính taû. -Giaùo vieân ñoïc baøi chính taû moät -Hoïc sinh töï soaùt loãi. löôït. -Giaùo vieân chaám 5 – 7 baøi. -Giaùo vieân nhaän xeùt – chöõa loãi. Hoaït ñoäng 2 : Laøm baøi taäp. Baøi 2 : -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp. -Giao vieäc : +Caùc em ñoïc laïi nghóa ôû 3 doøng caâu a vaø 3 doøng ôû caâu b. +Tìm caùc töø töông öùng vôùi nghóa ñaõ cho. -Phaùt phieáu ñaõ chuaån bò. -3HS laøm baøi vaøo phieáu + HS coøn -Cho HS laøm baøi. laïi laøm baøi vaøo vôû. -Cho HS trình baøy keát quaû baøi -1 soá HS noái tieáp nhau ñoïc caùc töø laøm. tìm ñöôïc. -Nhaän xeùt – Boå sung. -Lôùp nhaän xeùt baøi laøm cuûa 3 baïn treân baûng. Baøi 3 : 45 -Cho HS ñoïc yeâu caàu vaø ñoïc baøi thô. -Giao vieäc : +Ñoïc laïi baøi thô. +Choïn r, d hoaëc gi ñeå ñieàn vaøo caùc choã troáng trong baøi thô sao cho ñuùng. -Cho HS laøm baøi. -HS laøm baøi theo nhoùm. -Cho HS trình baøy theo hình thöùc -Moãi nhoùm 4 HS laàn löôït leân ñieàn thi tieáp söùc. aâm ñaàu vaøo choã troáng thích hôïp. -Giaùo vieân nhaän xeùt keát quaû choát -Lôùp nhaän xeùt. laïi yù ñuùng. Caâu b : Caùch tieán haønh töông töï -HS cheùp laïi lôøi giaûi ñuùng vaøo VBT. caâu a. 5. Cuûng coá – Daën doø : -GV nhaän xeùt tieát hoïc. RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 22 Tieát : 22 HAØ NOÄI (Nghe – vieát) OÂn taäp veà quy taéc vieát hoa. 46 I.MUÏC TIEÂU : -Vieát ñuùng chính taû trích ñoaïn baøi thô “Haø Noäi”. -Bieát tìm vaø vieát ñuùng danh töø rieâng laø teân ngöôøi, teân ñòa lyù Vieät Nam. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : + GV: Baûng phuï, giaáy khoå to ñeå hoïc sinh laøm BT3. + HS: SGK, vôû. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ 1.OÅn ñònh : - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Hoïc sinh vieát baûng nhöõng tieáng coù aâm ñaàu r, d, gi trong baøi thô Daùng hình ngoïn gioù. - Giaùo vieân nhaän xeùt. 1’ 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : OÂn taäp veà quy taéc vieát hoa. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. 15’  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh nghe, vieát. -GV ñoïc baøi chính taû. -Baøi thô noùi veà ñieàu gì ? -Luyeän vieát : Haø Noäi, Hoà Göôm, Thaùp Buùt, Ba Ñình,… -Hoïc sinh vieát baøi. -Giaùo vieân ñoïc töøng caâu thô. -Hoïc sinh ñoåi vôû ñeå chöõa loãi cho -Giaùo vieân ñoïc laïi toaøn baøi. nhau. 10’  Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân. sinh laøm baøi taäp. Baøi 2: -Cho HS ñoïc ñeà + xaùc ñònh yeâu -1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà, lôùp ñoïc thaàm. caàu baøi taäp. -Giao vieäc : +Ñoïc laïi ñoaïn vaên. +Tìm danh töø rieâng laø teân ngöôøi, teân ñòa lí Vieät Nam. -Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân. -Cho HS laøm baøi. 47 -Cho HS trình baøy keát quaû. -Moät soá HS trình baøy keát quaû baøi -GV nhaän xeùt, choát laïi keát quaû laøm. ñuùng. 5’ 1’ Baøi 3: -Cho HS ñoïc yeâu caàu. -GV nhaéc laïi yeâu caàu. Giaùo vieân löu yù hoïc sinh vieát ñuùng, tìm ñuû loaïi danh töø rieâng -Cho HS laøm baøi. -Cho HS trình baøy. - Giaùo vieân nhaän xeùt.  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. - Giaùo vieân nhaän xeùt. -1 hoïc sinh ñoïc ñeà. -2 HS laøm baøi baûng phuï + caû lôùp laøm baøi vaøo vôû. -Trình baøy. - Lôùp nhaän xeùt. - Thi ñua 2 daõy: Daõy cho danh töø rieâng, daõy ghi. 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “OÂn taäp veà quy taéc vieát hoa (tt)”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 48 Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 23 Tieát : 23 CAO BAÈNG. OÂn taäp veà qui taéc vieát hoa. I.MUÏC TIEÂU : -Nhôù vieát ñuùng 4 khoå thô ñaàu cuûa baøi thô Cao Baèng. -Naém ñöôïc quy taéc vieát hoa teân ngöôøi, teân ñòa lí VN, trình baøy ñuùng theå thô. -Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : + GV: Giaáy khoå to ghi saün caùc caâu vaên BT2, keõ saün baûng theo 3 coät cuûa BT3. + HS: Vôû, SGKù. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ 1.OÅn ñònh : - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - 1 hoïc sinh nhaéc laïi qui taéc vieát hoa teân ngöôøi, teân ñòa lí VN. - Lôùp vieát nhaùp 2 teân ngöôøi, 2 teân - Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm. ñòa lí VN. 3.Baøi môùi : 1’ *Giôùi thieäu baøi : 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp. 10’  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh nhôù vieát. - Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa baøi. - 2 Hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng 4 khoå thô ñaàu. - Giaùo vieân nhaéc nhôû hoïc sinh chuù - Hoïc sinh nhôù laïi 4 khoå thô, töï vieát baøi. yù caùch vieát caùc teân rieâng. - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh soaùt - Hoïc sinh caû lôùp soaùt laïi baøi sau ñoù töøng caëp hoïc sinh ñoåi vôû cho laïi baøi. nhau ñeå soaùt loãi. Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân.  Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc 15’ sinh laøm baøi taäp. Baøi 2: 49 - Yeâu caàu ñoïc ñeà. - Giaùo vieân löu yù hoïc sinh ñieàn ñuùng chính taû caùc teân rieâng vaø neâu nhaän xeùt caùch vieát caùc teân rieâng ñoù. - Giaùo vieân nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. a. Ngöôøi nöõ anh huøng hy sinh ôû tuø Coân Ñaûo laø chò Voõ Thò Saùu. b. Ngöôøi laáy thaân mình laøm giaù suùng trong traän Ñieän Bieân Phuû laø anh Beá Vaên Ñaøn. c. Ngöôøi chieán só bieät ñoäng SaøiGoøn ñaët mìn treân caàu Coâng Lyù laø anh Nguyeãn Vaên Troãi. Baøi 3: 5’ - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà. - Lôùp ñoïc thaàm. - Lôùp laøm baøi - Söûa baûng vaø neâu laïi quy taéc vieát hoa teân rieâng vöøa ñieàn. - Lôùp nhaän xeùt. - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - 3, 4 hoïc sinh ñaïi dieän nhoùm leân baûng thi ñua ñieàn nhanh vaøo baûng. - Ví duï: Teân cuûa Teân cuûa Teân cuûa tænh coù tænh ôû taän caûnh moät chöõ “bình” cuøng phía di tích hoaëc Baéc vaø Coå Loa, “yeân” taän cuøng Vaên Mieáu, Hoaø Bình, phía Traø Coå, Thaùi Bình, Nam. Haø Haï Long, Höng Yeân. Giang, Ñaø Laït. Caø Mau - Giaùo vieân nhaän xeùt. - Lôùp nhaän xeùt. Baøi 4: - 1 hoïc sinh ñoïc toaøn vaên yeâu caàu - Giaùo vieân nhaéc laïi yeâu caàu ñeà: ñeà baøi. Tìm vaø vieát laïi cho ñuùng caùc teân - Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû. rieâng coù trong ñoaïn thô. - Hoïc sinh neâu keát quaû. - Ví duï: Ngaõ ba Tuøng Chinh, Puø Mo, Puø Xai. - Giaùo vieân nhaän xeùt. - Lôùp söûa baøi. Hoaït ñoäng lôùp. 50  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. - Giaùo vieân nhaän xeùt. Moãi daõy cöû 5 hoïc sinh thi haùi hoa daân chuû tieáp söùc: Tìm loãi sai vaø vieát laïi cho ñuùng danh töø rieâng. 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “OÂn taäp veà quy taéc vieát hoa (tt)”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 24 Tieát : 24 NUÙI NON HUØNG VÓ. OÂn taäp veà quy taéc vieát hoa. I.MUÏC TIEÂU : -OÂn taäp, cuûng coá quy taéc vieát hoa, vieát ñuùng chính taû “ Nuùi non huøng vó” -Naém ñöôïc quy taéc vieát hoa, laøm ñuùng caùc baøi taäp. -Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : + GV: Giaáy khoå to . + HS: SGK, vôû. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : 51 TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY 1’ 1.OÅn ñònh : 4’ 2. Baøi cuõ: HOAÏT ÑOÄNG TROØ - Haùt - Hoïc sinh söûa baøi 4 - Lôùp nhaän xeùt - Giaùo vieân nhaän xeùt. 3.Baøi môùi : 1’ *Giôùi thieäu baøi : Trong tieát chính taû hoâm nay, chuùng ta cuøng theo chaân -Laéng nghe. 30’ nhaø vaên Nguyeãn Tuaân ñi thaêm caûnh 15’ “Nuùi non huøng vó” cuûa ñaát nöôùc ta. Ñoù laø nhöõng ngoïn nuùi nhu nhuù nhö chín möôi chín caùi baùnh bao taøy ñình. Ñoù laø daõy Hoaøng Lieân Sôn hieåm trôû. Ñoù laø ñænh Phan-xi-paêng maây phuû quanh naêm. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân.  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh nghe, vieát. -Hoïc sinh laéng nghe theo doõi ôû - Giaùo vieân ñoïc toaøn baøi chính taû. SGK. - Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh chuù yù caùc teân rieâng, töø khoù, chöõ deã nhaàm laãn -1 hoïc sinh ñoïc thaàm baøi chính taû do phaùt aâm ñòa phöông. ñoïc, chuù yù caùch vieát teân ñòa lyù -Giaùo vieân giaûng theâm: Ñaây laø ñoaïn Vieät Nam, töø ngöõ. vaên mieâu taû vuøng bieân cöông phía Baéc cuûa Trung Quoác vôùi ta. - 2, 3 hoïc sinh vieát baûng, lôùp vieát - GV ñoïc caùc teân rieâng trong baøi. nhaùp. - GV nhaän xeùt – HS nhaéc laïi quy - Lôùp nhaän xeùt - 1 hoïc sinh nhaéc laïi. taéc vieát hoa. - GV ñoïc töøng caâu cho hoïc sinh - Hoïc sinh vieát chính taû vaøo vôû. - Hoïc sinh soaùt loãi, ñoåi vôû kieåm vieát. tra. - GVñoïc laïi toaøn baøi. 10’ Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân.  Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp. 52 5’ Baøi 2: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà. - Giao vieäc : +Ñoïc thaàm laïi ñoaïn thô. +Tìm caùc teân rieâng trong ñoaïn thô. +Cho HS laøm vieäc, trình baøy keát quaû. - Giaùo vieân nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi. Baøi 3: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà. - Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông. -HS laàn löôït phaùt bieåu yù kieán. -Nhaän xeùt. -1 hoïc sinh ñoïc ñeà. - Lôùp ñoïc thaàm - Hoïc sinh laøm – Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng nhoùm, daõy - Daõy neâu teân, daõy ghi ( ngöôïc laïi).  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. 1’ -1 hoïc sinh ñoïc. -Giaùo vieân nhaän xeùt. 5. Toång keát - daën doø : - Chuaån bò: “OÂn taäp quy taéc vieát hoa (tt)”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 53 Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 25 Tieát : 25 AI LAØ THUÛY TOÅ LOAØI NGÖÔØI OÂn taäp veà quy taéc vieát hoa. I.MUÏC TIEÂU : -Vieát ñuùng chính taû, cuûng coá qui taéc vieát hoa, teân ngöôøi, teân ñòa lí. - Laøm ñuùng caùc baøi taäp, naém qui taéc vieát hoa. - Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : + GV: Baûng phuï. + HS: SGK, vôû. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ 1.OÅn ñònh : - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Hoïc sinh leân baûng söûa baøi 3. - Lôùp nhaän xeùt - Giaùo vieân nhaän xeùt. 3.Baøi môùi : 1’ *Giôùi thieäu baøi : OÂn taäp veà quy taéc vieát hoa(tt) 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. 15’  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh nghe, vieát. - Giaùo vieân ñoïc toaøn baøi chính taû. -Hoïc sinh ñoïc thaàm. - Giaùo vieân ñoïc caùc teân rieâng - 2 hoïc sinh vieát ñuùng baûng – lôùp trong baøi Chuùa Trôøi, EÂ Va, Trung vieát nhaùp. Quoác, Nöõ Oa AÁn Ñoä – Brahama, Saùclô – Ñaéùcuyn. - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhaéc - 2 hoïc sinh nhaéc laïi. 54 10’ 5’ 1’ laïi quy taéc vieát hoa teân ngöôøi, teân ñòa lí nöôùc ngoaøi vöøa vieát trong - Hoïc sinh vieát vôû. baøi. - Giaùo vieân ñoïc töøng caâu hoaëc boä - Hoïc sinh soaùt loãi, töøng caëp ñoåi phaän trong caâu cho hoïc sinh vieát. vôû kieåm tra. - Giaùo vieân ñoïc laïi toaøn baøi. Hoaït ñoäng nhoùm, baøn. -Chaám – Chöõa baøi.  Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp. - 1 hoïc sinh ñoïc – Lôùp ñoïc thaàm. Baøi 2a: - Hoïc sinh laøm baøi – söûa baøi. - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà. - Lôùp nhaän xeùt. - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Hoïc sinh laøm baøi – söûa baøi. -Giaùo vieân nhaän xeùt. - Lôùp nhaän xeùt. Baøi 2b: -1 hoïc sinh ñoïc- Lôùp ñoïc thaàm. - 1 hoïc sinh ñoïc phaàn chuù giaûi. - Giaùo vieân nhaän xeùt. - Hoïc sinh laøm baøi. Baøi 3: - Giaùo vieân neâu yeâu caàu. - Giaùo vieân giaûi thích töø: Cöûu phuû - Lôùp nhaän xeùt. teân moät loaøi tieàn coå ôû Trung Quoác thôøi xöa. - Giaùo vieân nhaän xeùt, choát yù ñuùng caùc teân rieâng Khoång Töû, Chu Vaên Vöông, Nguõ Ñeá, Chu Cöûu Phuû, Khöông Thaùo Coâng  ñeàu vieát hoa taát caû chöõ caùi ñaàu moãi tieáng, vì Hoaït ñoäng caù nhaân. laø teân rieâng cuûa nöôùc ngoaøi nhöng ñoïc theo aâm Haùn Vieät - Neâu laïi qui taéc vieát hoa.  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. - Neâu ví duï. - Giaùo vieân nhaän xeùt. 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “OÂn taäp quy taéc vieát hoa (tt)”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. 55 RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Tuaàn : 26 Ngaøy daïy : Tieát : 26 LÒCH SÖÛ NGAØY QUOÁC TEÁ LAO ÑOÄNG I.MUÏC TIEÂU : -OÂn quy taéc vieát hoa teân ngöôøi, teân ñòa lyù nöôùc ngoaøi. - Vieát ñuùng chính taû baøi: Lòch söû ngaøy Quoác teá lao ñoäng. - Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : + GV: Giaáy khoå to vieát saüm quy taéc vieát hoa teân ngöôøi teân ñòa lyù ngoaøi. Giaáy khoå to ñeå hoïc sinh laøm baøi taäp 2. + HS: SGK, vôû. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ 1.OÅn ñònh : - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - 1 hoïc sinh neâu quy taéc vieát hoa. - Giaùo vieân nhaän xeùt. 1’ 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : Tieát chính taû hoâm nay caùc em seõ nghe vieát baøi 56 “Lòch söû ngaøy Quoác teá Lao ñoäng” vaø oân taäp cuûng coá quy taéc vieát hoa, teân ngöôøi teân ñòa lyù nöôùc ngoaøi 30’ (tt). 15’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh nghe, vieát. - Giaùo vieân ñoïc toaøn baøi chính taû. Hoaït ñoäng caù nhaân. - Hoïc sinh laéng nghe. - Hoïc sinh caû lôùp ñoïc thaàm laïi baøi chính taû, chuù yù ñeán nhöõng tieáng mình vieát coøn laãn loän, chuù yù caùch vieát teân ngöôøi, teân ñòa lyù nöôùc. - Giaùo vieân goïi 2 hoïc sinh leân vieát - Caûø lôùp vieát nhaùp. baûng, ñoïc cho hoïc sinh vieát caùc teân rieâng trong baøi chính taû nhö: Chica-goâ, Mó, Niu-Y-ooc, Ban-ti-mo, Pis bô-nô… - Giaùo vieân nhaân xeùt, söûa chöõa - Hoïc sinh nhaän xeùt baøi vieát cuûa 2 yeâu caàu caû lôùp töï kieåm tra vaø söûa hoïc sinh treân baøi. baøi. - Giaùo vieân löu yù nhaéc nhôû hoïc sinh : giöõa daáu gaïch noái vaø caùc tieáng trong moät boä phaän cuûa teân rieâng phaûi vieát lieàn nhau, khoâng vieát rôøi. - 2 hoïc sinh nhaéc laïi. - Giaùo vieân goïi 2 hoïc sinh nhaéc laïi - Ví duï: Vieát hoa chöõ caùi ñaàu cuûa quy taéc, vieát hoa teân ngöôøi, teân ñòa boä phaän taïo thaønh teân rieâng ñoù. lyù nöôùc ngoaøi. - Neáu boä phaän taïo thaønh teân goàm nhieàu tieáng thì giöõa tieáng coù gaïch noái. - Ví duï: Chi-ca-goâ, Niu-Y-ooc, Ban-ti-mo. Ñoái vôùi nhöõng teân rieâng ñoïc theo aâm Haùn – Vieät thì vieát hoa nhö ñoái vôùi teân ngöôøi Vieät, ñòa danh Vieät. - Ví duï: Mó. 57 10’ 5’ 1’ * Giaùo vieân giaûi thích theâm: Ngaøy Quoác teá Lao ñoäng laø teân rieâng chæ söï vaät, ta vieát hoa chöõ caùi ñaàu tieân cuûa töø ngöõ bieåu thò thuoäc tính söï vaät ñoù. - Giaùo vieân daùn giaáy ñaõ vieát saün quy taéc. - Giaùo vieân ñoïc töøng caâu hoaëc töøng boä phaän trong caâu hoïc sinh vieát. - Giaùo vieân ñoïc laïi toaøn baøi chính taû. - Hoïc sinh ñoïc laïi quy taéc. - Hoïc sinh vieát baøi. - Hoïc sinh soaùt laïi baøi. - Töøng caëp hoïc sinh ñoåi vô cho nhau ñeå soaùt loãi coøn laãn loän, chuù yù caùch vieát teân ngöôøi, teân ñòa lyù nöôùc ngoaøi. Hoaït ñoäng caù nhaân. -1 hoïc sinh ñoïc baøi taäp. - Caû lôùp ñoïc thaàm – suy nghó laøm  Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc baøi caù nhaân, caùc em duøng buùt chì gaïch döôùi caùc teân rieâng tìm ñöôïc sinh laøm baøi taäp. - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc vaø giaûi thích caùch vieát teân rieâng ñoù. baøi. - Hoïc sinh phaùt bieåu. - Giaùo vieân nhaän xeùt, chænh laïi. - Giaûi thích theâm: Quoác teá ca - Caû lôùp söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng. thuoäc nhoùm teân taùc phaåm, vieát hoa chöõ caùi ñaàu tieân. Hoaït ñoäng nhoùm, daõy - Coâng xaõ Pari thuoäc nhoùm teân rieâng chæ söï vaät. - Daõy cho ví duï, daõy vieát ( ngöôïc  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. - Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân laïi). döông. 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “OÂn taäp quy taéc vieát hoa (tt)”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 58 *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : CÖÛA SOÂNG Tuaàn : 27 Tieát : 27 (Nhôù - vieát) OÂn taäp veà quy taéc vieát hoa. I.MUÏC TIEÂU : - Nhôù – Vieát ñuùng 4 khoå thô cuoái cuûa baøi thô Cöûa soâng. - Laøm ñuùng caùc baøi taäp, thöïc haønh ñeå cuûng coá, khaéc saâu quy taéc, trình baøy ñuùng caùc khoå thô. - Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : + GV: AÛnh minh hoaï trong SGK, baûng phuï. + HS: SGK, vôû. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ 1.OÅn ñònh : - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - 1 hoïc sinh nhaéc laïi quy taéc vieát hoa. - Lôùp nhaän xeùt - Giaùo vieân nhaän xeùt. 1’ 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : OÂn taäp veà quy taéc vieát hoa(tt) 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 15’  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp. sinh nhôù - vieát. 59
- Xem thêm -