Tài liệu Giáo án chính tả lớp 5 cả năm_cktkn

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 332 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tieát 1: CHÍNH TAÛ NGHE VIEÁT VIEÄT NAM THAÂN YEÂU I. MUÏC TIEÂU: - Nghe vaø vieát ñuùng baøi “Vieät Nam thaân yeâu” - Không mắc phải 5 lỗi trong bài; trình bài đúng bài thơ lục bát. - Tìm được tiếng thích hợp với ô trống theo yêu cầu của bài tập 2, thực hiện đúng BT 3. - Giaùo duïc HS yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû, trung thöïc. II. CHUAÅN BÒ: - Giaùo vieân: Baûng phuï vieát saün noäi dung baøi taäp 2. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Kieåm tra SGK, vôû HS 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Chính taû nghe vieát 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh nghe - vieát - Giaùo vieân ñoïc toaøn baøi chính taû ôû SGK - Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh caùch trình baøy baøi vieát theo theå thô luïc baùt - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh nhöõng töø ngöõ khoù (danh töø rieâng) - Giaùo vieân nhaän xeùt - Giaùo vieân ñoïc töøng doøng thô cho hoïc sinh vieát, moãi doøng ñoïc 1-2 löôït - Giaùo vieân nhaéc nhôû tö theá ngoài vieát cuûa hoïc sinh - Giaùo vieân ñoïc toaøn boä baøi chính taû - Giaùo vieân chaám baøi * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp - Hoïc sinh nghe - Hoïc sinh nghe vaø ñoïc thaàm laïi baøi chính taû - Hoïc sinh gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ khoù - Hoïc sinh ghi baûng con - Lôùp nhaän xeùt - Hoïc sinh vieát baøi  Baøi 2 - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Hoïc sinh laøm baøi - Hoïc sinh leân baûng söûa baøi thi tieáp söùc nhoùm - 1, 2 hoïc sinh ñoïc laïi - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - Hoïc sinh söûa baøi treân baûng - Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp - Giaùo vieân nhaän xeùt  Baøi 3 - Hoïc sinh doø laïi baøi - Töøng caëp hoïc sinh ñoåi vôû - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân - Giaùo vieân nhaän xeùt - Lôùp nhaän xeùt - Hoïc sinh neâu quy taéc vieát chính taû vôùi ng/ ngh, g/ gh, c/ k * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Nhaéc laïi quy taéc ng/ ngh, g/ gh, c/ k - Hoïc sinh nhaåm hoïc thuoäc quy taéc 5. Toång keát - daën doø - Hoïc thuoäc baûng quy taéc ng/ ngh, g/ gh, c/ k . GV choát - Chuaån bò: caáu taïo cuûa phaàn vaàn - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 2 : CHÍNH TAÛ NGHE VIẾT LƯƠNG NGỌC QUYẾN I. Muïc tieâu: -Nghe, vieát ñuùng chính taû baøi Löông Ngoïc Quyeán. Trình bài đúng hình thức bài văn xuôi. - Ghi lại đúng phần vần của tiếng (từ 8 đến 10 tiếng) trong BT2; chép đúng vần của các tiếng vào mô hình, theo yêu cầu (BT3). -Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû, trung thöïc. II. Chuaån bò: - Baûng phuï ghi moâ hình caáu taïo tieáng - SGK, vôû III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Neâu quy taéc chính taû ng / ngh, g / gh, c / k - Hoïc sinh neâu - Giaùo vieân ñoïc nhöõng töø ngöõ baét ñaàu baèng ng / - Hoïc sinh vieát baûng con ngh, g / gh, c / k cho hoïc sinh vieát:  Giaùo vieân nhaän xeùt 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Caáu taïo cuûa phaàn vaàn 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân * Hoaït ñoäng 1: HDHS nghe - vieát - Giaùo vieân ñoïc toaøn baøi chính taû - Hoïc sinh nghe - Giaùo vieân giaûng theâm veà nhaø yeâu nöôùc Löông Ngoïc Quyeán. - Giaùo vieân HDHS vieát töø khoù - Hoïc sinh gaïch chaân vaø neâu nhöõng töø hay vieát sai - Hoïc sinh vieát baûng töø khoù : möu, khoeùt, xích saét ,..  Giaùo vieân nhaän xeùt - Giaùo vieân ñoïc töøng caâu hoaëc töøng boä phaän - Hoïc sinh laéng nghe, vieát baøi ngaén trong caâu cho hoïc sinh vieát, moãi caâu hoaëc boä phaän ñoïc 1 - 2 löôït. - Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh tö theá ngoài vieát. - Giaùo vieân ñoïc toaøn boä baøi - Hoïc sinh doø laïi baøi - HS ñoåi taäp, soaùt loãi cho nhau. - Giaùo vieân chaám baøi * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp  Baøi 2: - Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp chính taû.  Baøi 3: - Hoïc sinh söûa baøi thi tieáp söùc  Giaùo vieân nhaän xeùt  Giaùo vieân nhaän xeùt - Thi ñua * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá 5. Toång keát - daën doø: - Hoïc thuoäc ñoaïn vaên “Thö göûi caùc hoïc sinh” - Chuaån bò: “Quy taéc ñaùnh daáu thanh” - Nhaän xeùt tieát hoïc - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà - lôùp ñoïc thaàm - hoïc sinh laøm baøi. - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Hoïc sinh laøm baøi - 1 hoïc sinh leân baûng söûa baøi - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc keát quả - Hoïc sinh nhaän xeùt - Daõy A cho tieáng daõy B phaân tích caáu taïo (ngöôïc laïi). Tieát 3 : CHÍNH TAÛ NHỚ VIẾT THƯ GỞI CÁC HỌC SINH I. Muïc tieâu: - Vieát laïi ñuùng chính taû, trình bài đúng hình thức đoạn văn xuôi. - Chép đúng vần của từng tiếng trong hai dòng thơ vào mô hình cấu tạo vàn (BT2); biết được cách đặt dấu thanh ở âm chính. -Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû, trung thöïc. * HS khá, giỏi nêu được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng. II. Chuaån bò: - SGK, phaán maøu - SGK, vôû III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 2. Baøi cuõ: - Kieåm tra moâ hình tieáng coù caùc tieáng: Thaûm - Hoïc sinh ñieàn tieáng vaøo moâ hình ôû hoïa, khuyeân baûo, xoaù ñoùi, queâ höông toaû saùng, baûng phuï - Hoïc sinh nhaän xeùt  Giaùo vieân nhaän xeùt 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Hoïc sinh nghe 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân * Hoaït ñoäng 1: HDHS nhôù - vieát - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi - Giaùo vieân HDHS nhôù laïi vaø vieát - 2, 3 hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng ñoaïn vaên caàn nhôù - vieát - Caû lôùp nghe vaø nhaän xeùt - Caû lôùp nghe vaø nhôùlaïi - Giaùo vieân nhaéc nhôû tö theá ngoài vieát cho hoïc - Hoïc sinh nhôù laïi ñoaïn vaên vaø töï vieát sinh - Giaùo vieân chaám baøi - Töøng caëp hoïc sinh ñoåi vôû vaø söûa loãi cho nhau - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp * Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp  Baøi 2: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 2 - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu  Giaùo vieân nhaän xeùt - Lôùp ñoïc thaàm - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - Hoïc sinh söûa baøi - Caùc toå thi ñua - Hoïc sinh nhaän xeùt - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu  Giaùo vieân nhaän xeùt - Hoïc sinh keû moâ hình vaøo vôû - Hoïc sinh cheùp laïi caùc tieáng coù phaàn vaàn vöøa tìm ghi vaøo moâ hình caáu taïo tieáng - 1 hoïc sinh leân baûng laøm, cho keát quaû - Hoïc sinh söûa baøi treân baûng - Hoïc sinh nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm - Giaùo vieân phaùt cho moãi nhoùm moät phieáu tìm - Caùc nhoùm thi ñua laøm nhanh nhöõng tieáng coù daáu thanh ñaët treân hoaëc - Cöû ñaïi dieän laøm döôùi chöõ caùi thöù 1 (hoaëc 2) cuûa nguyeân aâm vöøa hoïc  Giaùo vieân nhaän xeùt - Tuyeân döông 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “Quy taéc ñaùnh daáu thanh” - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 4 : CHÍNH TAÛ NGHE VIẾT ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ I. Muïc tieâu: - Vieát ñuùng chính taû baøi “Anh boä ñoäi Cuï Hoà.” - Trình bài đúng hình thức bài văn xuôi. - Nắm chắc mô hình cấu tạo vần và quy tắc ghi dấu thanh trong tiếng có ia, iê, (BT2, BT3). -Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû. II. Chuaån bò: - Moâ hình caáu taïo tieáng. - Baûng con, vôû, SGK III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân daùn 2 moâ hình tieáng leân baûng: chuùng toâi - 1 hoïc sinh ñoïc töøng tieáng - Lôùp mong theá giôùi naøy maõi maõi hoøa bình ñoïc thaàm - Hoïc sinh laøm nhaùp - 2 hoïc sinh laøm phieáu vaø ñoïc keát quaû baøi laøm, noùi roõ vò trí ñaët daáu thanh trong töøng tieáng  Giaùo vieân nhaän xeùt - cho ñieåm - Lôùp nhaän xeùt 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Quy taéc ñaùnh daáu thanh 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân * Hoaït ñoäng 1: HDHS nghe - vieát - Giaùo vieân ñoïc toaøn baøi chính taû trong SGK - Hoïc sinh nghe - Hoïc sinh ñoïc thaàm baøi chính taû - Giaùo vieân löu yù caùch vieát teân rieâng ngöôøi nöôùc ngoaøi - Hoïc sinh gaïch döôùi töø khoù vaø nhöõng tieáng, töø mình deã vieát sai - Giaùo vieân ñoïc töø, - Hoïc sinh vieát baûng tieáng khoù cho hoïc sinh vieát - HS khaù gioûi ñoïc baøi - ñoïc töø khoù, töø phieân aâm: Phraêng Ñô-boâ-en, Phaùp Vieät Phan Laêng, duï doã, tra taán - Giaùo vieân ñoïc töøng caâu hoaëc töøng boä phaän ngaén trong - Hoïc sinh vieát baøi caâu cho hoïc sinh vieát, moãi caâu ñoïc 2, 3 löôït - Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh tö theá ngoài vieát - Giaùo vieân ñoïc laïi toaøn baøi chính taû moät löïôt – GV - Hoïc sinh doø laïi baøi chaám baøi - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp * Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp - 1 hoïc sinh ñoïc - lôùp ñoïc thaàm - Hoïc sinh laøm baøi - 1 hoïc sinh ñieàn baûng tieáng nghóa vaø choát.  Giaùo vieân choát laïi - 2 hoïc sinh phaân tích vaø neâu roõ söï gioáng vaø khaùc nhau +Gioáng : hai tieáng ñeàu coù aâm chính goàm hai chöõ caùi _Hoïc sinh neâu quy taéc ñaùnh daáu (ñoù laø caùc nguyeân aâm ñoâi) thanh aùp duïng moãi tieáng _ HS nhaän xeùt +Khaùc : tieáng chieán coù aâm cuoái, tieáng nghóa khoâng coù - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu  Baøi 3: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 3 - Giaùo vieân choát quy taéc : - Hoïc sinh laøm baøi + Trong tieáng nghóa (khoâng coù aâm cuoái) : ñaët daáu - Hoïc sinh söûa baøi vaø giaûi thích quy taéc ñaùnh daáu thanh ôû caùc töø naøy thanh ôû chöõ caùi ñaàu ghi nghuyeân aâm ñoâi + Trong tieáng chieán (coù aâm cuoái) : ñaët daáu thanh ôû chöõ - Hoïc sinh nhaéc laïi quy taéc ñaùnh daáu thanh caùi thöù hai ghi nguyeân aâm ñoâi - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá  Baøi 2: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 2 - Phaùt phieáu coù ghi caùc tieáng: ñóa, hoàng,xaõhoäi, cuûng coá - Hoïc sinh thaûo luaän ñieàn daáu thích (khoâng ghi daáu) hôïp vaøo ñuùng vò trí  GV nhaän xeùt - Tuyeân döông 5. Toång keát - daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Chuaån bò : Moät chuyeân gia maùy xuùc Tieát 5 : CHÍNH TAÛ NGHE VIẾT MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC I. Muïc tieâu: -Viết đúng bài chính tả, biết trình bài đúng đoạn văn. - Tìm được các tiếng có chứa uô, ua (BT2); tìm được tiếng thích hợp có chứa uô hoặc ua để điền được vào 2 trong số 4 câu thành ngữ BT3. * Học sinh khá giỏi làm được đầy đủ Bt3. -Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû. II. Chuaån bò: - Phieáu ghi moâ hình caáu taïo tieáng. - Vôû, SGK III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân daùn 2, 3 phieáu coù moâ hình tieáng leân - 1 hoïc sinh ñoïc tieáng baát kyø baûng. - 1 hoïc sinh leân baûng ñieàn vaøo moâ hình caáu taïo tieáng  Giaùo vieân nhaän xeùt - Hoïc sinh nhaän xeùt 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Luyeän taäp ñaùnh daáu thanh 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân * Hoaït ñoäng 1: HDHS nghe - vieát - Giaùo vieân ñoïc moät laàn ñoaïn vaên - Neâu caùc töø ngöõ khoù vieát trong ñoaïn - Hoïc sinh laéng nghe - Hoïc sinh neâu töø khoù - Hoïc sinh laàn löôït reøn töø khoù - Giaùo vieân ñoïc töøng caâu, töøng cuïm töø cho hoïc sinh - Hoïc sinh nghe vieát vaøo vôû töøng caâu, vieát cuïm töø - Giaùo vieân ñoïc toaøn baøi chính taû - Hoïc sinh laéng nghe, soaùt laïi caùc töø - Giaùo vieân chaám baøi - Töøng caëp hoïc sinh ñoåi taäp soaùt loãi chính taû - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp * Hoaït ñoäng 2: HDSH laøm baøi taäp  Baøi 2: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 2 - 1, 2 hoïc sinh laàn löôït ñoïc yeâu caàu baøi  Giaùo vieân choát laïi  Baøi 3: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi 3  Giaùo vieân nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Troø chôi: Daõy A cho tieáng - Daõy B ñaùnh daáu thanh  GV nhaän xeùt - Tuyeân döông 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: Caáu taïo cuûa phaàn vaàn - Nhaän xeùt tieát hoïc 2 - Hoïc sinh gaïch döôùi caùc tieáng coù chöùa aâm chính laø nguyeân aâm ñoâi ua/ uoâ - Hoïc sinh söûa baøi - Hoïc sinh ruùt ra quy taéc vieát daáu thanh trong caùc tieáng coù chöùa ua/ uoâ - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Hoïc sinh laøm baøi - Hoïc sinh söûa baøi - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - Chia thaønh 2 daõy chôi troø chôi Tieát 6 : CHÍNH TAÛ NHỚ VIẾT Ê-mi-li-con,… I. Muïc tieâu: -Nhớ vieát ñuùng bài chính tả; Trình bày đúng hình thức thơ tự do. - Nhận biết các tiếng ưa, ươ và cách ghi dấu thanh theo yêu cầu của BT2. - Tìm được tiếng có chứa ưa, ươ thích hợp trong 2, 3 câu thành ngữ, tục ngữ theo yêu cầu BT3, BT4. * HS khá, giỏi làm đầy đủ được BT 3, hiểu nghĩa của các thành ngữ, tực ngữ. -Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû, trung thöïc. II. Chuaån bò: - Baûng phuï, giaáy khoå to ghi noäi dung baøi 2, 3 - Vôû, SGK III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - ÔÛ tieát tröôùc caùc em ñaõ naém ñöôïc qui taéc ñaùnh - Hoïc sinh nghe daáu thanh caùc tieáng coù nguyeân aâm ñoâi uoâ/ ua ñeå xem caùc baïn naém baøi ra sao, baïn leân baûng vieát cho coâ nhöõng töø coù chöùa nguyeân aâm ñoâi uoâ/ ua vaø caùch ñaùnh daáu thanh ôû caùc tieáng ñoù. - Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh vieát: soâng suoái, - 2 hoïc sinh vieát baûng ruoäng ñoàng, buoåi hoaøng hoân, tuoåi thô, ñuøa vui, - Lôùp vieát nhaùp ngaøy muøa, luùa chín, daûi luïa. - Hoïc sinh nhaän xeùt caùch ñaùnh daáu thanh cuûa baïn.  Giaùo vieân nhaän xeùt - Neâu qui taéc ñaùnh daáu thanh uoâ/ ua - Hoïc sinh neâu 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: HDHS nhôù - vieát - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân - Giaùo vieân ñoïc moät laàn baøi thô - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1 - Hoïc sinh nghe - 2, 3 hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng khoå thô 2, 3 cuûa baøi - Giaùo vieân nhaéc nhôû hoïc sinh veà caùch trình baøy - Hoïc sinh nghe baøi thô nhö heát moät khoå thô thì phaûi bieát caùch doøng. + Ñaây laø thô töï do neân heát moätcaâu luøi vaøo 3 oâ + Baøi coù moät soá tieáng nöôùc ngoaøi khi vieát caàn chuù yù coù daáu gaïch noái giöõa caùc tieáng nhö: Gioân-xôn, Na-pan, EÂ-mi-li. + Chuù yù vò trí caùc daáu caâu trong baøi thô ñaët cho ñuùng - Giaùo vieân löu yù tö theá ngoài vieát cho hoïc sinh  Giaùo vieân chaám, söûa baøi - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp * Hoaït ñoäng 2: HDSH laøm baøi taäp  Baøi 2: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 2 - 1 hoïc sinh ñoïc - lôùp ñoïc thaàm - Hoïc sinh gaïch döôùi caùc tieáng coù nguyeân aâm ñoâi öô/ öa vaø quan saùt nhaän xeùt caùch ñaùnh daáu thanh. - Hoïc sinh söûa baøi - Hoïc sinh nhaän xeùt caùc tieáng tìm ñöôïc cuûa baïn vaø caùch ñaùnh daáu thanh caùc tieáng ñoù. - Hoïc sinh neâu qui taéc ñaùnh daáu thanh .  Giaùo vieân nhaän xeùt vaø choát - Ngoaøi caùc tieáng möa, löa, thöa, giöõa thì caùc tieáng cöûa, söûa, thöøa, böõa, löïa cuõng coù caùch ñaùnh daáu thanh nhö vaäy. - Caùc tieáng nöôùng, vöôùng, ñöôïc, möôït caùch ñaùnh daáu thanh töông töï töôûng, nöôùc, töôi, ngöôïc.  Baøi 3: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi 4 - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Hoïc sinh laøm baøi - söûa baøi - Lôùp nhaän xeùt - 1 hoïc sinh ñoïc laïi caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ treân. - Hoaït ñoäng nhoùm * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Giaùo vieân phaùt baûng töø chöùa saün tieáng. 5. Toång keát - daën doø:  GV nhaän xeùt - Tuyeân döông - Hoïc thuoäc loøng caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ ôû baøi 4. - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 7 : - Hoïc sinh gaén daáu thanh CHÍNH TAÛ NGHE VIẾT DÒNG KÊNH QUÊ HƯƠNG I. Muïc tieâu: -Viết đúng bài chính tả;trình bài đúng hình thức bài văn xuôi. - Tìm được vần thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn thơ (BT2) - Thực hiện được 2 trong 3 ý (a, b, c) của BT3. * HS khá, giỏi làm đầy đủ BT3. -Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû. II. Chuaån bò: - Baûng phuï ghi baøi 3, 4 - Baûng con III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh vieát baûng lôùp - 2 hoïc sinh vieát baûng lôùp tieáng chöùa caùc nguyeân aâm ñoâi öa, öô. - Lôùp vieát nhaùp  Giaùo vieân nhaän xeùt - Hoïc sinh nhaän xeùt 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Luyeän taäp ñaùnh daáu thanh. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân * Hoaït ñoäng 1: HDHS nghe - vieát - Giaùo vieân ñoïc laàn 1 ñoaïn vaên vieát chính taû. - Hoïc sinh laéng nghe - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh neâu moät soá töø - Hoïc sinh neâu khoù vieát.  Giaùo vieân nhaän xeùt - Giaùo vieân ñoïc baøi ñoïc töøng caâu hoaëc töøng boä phaän trong caâu cho hoïc sinh bieát. - Giaùo vieân ñoïc laïi toaøn baøi - Giaùo vieân chaám vôû - Giaùo vieân löu yù tö theá ngoài vieát cho hoïc sinh * Hoaït ñoäng 2: HDSH laøm luyeän taäp  Baøi 2: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 2 - Giaùo vieân löu yù cho hoïc sinh tìm moät vaàn thích hôïp vôùi caû ba choã troáng trong baøi thô.  Baøi 3: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 3 - Giaùo vieân löu yù cho hoïc sinh tìm moät vaàn thích hôïp vôùi caû ba choã troáng trong baøi thô.  Giaùo vieân nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Neâu qui taéc vieát daáu thanh ôû caùc tieáng ieâ, ia.  GV nhaän xeùt - Tuyeân döông 5. Toång keát - daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Chuaån bò: “Qui taéc ñaùnh daáu thanh” - Hoïc sinh nhaän xeùt - Hoïc sinh vieát baøi - Hoïc sinh soaùt loãi - Töøng caëp hoïc sinh ñoåi taäp doø loãi - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp, nhoùm ñoâi - 1 hoïc sinh ñoïc - lôùp ñoïc thaàm - Hoïc sinh neâu qui taéc ñaùnh daáu thanh. - 1 hoïc sinh ñoïc - lôùp ñoïc thaàm - Hoïc sinh söûa baøi - lôùp nhaän xeùt caùch ñieàn tieáng coù chöùa ia hoaëc ieâ trong caùc thaønh ngöõ . - 1 hoïc sinh ñoïc caùc thaønh ngöõ ñaõ hoaøn thaønh. - Hoaït ñoäng nhoùm - Hoïc sinh thaûo luaän nhanh ñaïi dieän baùo caùo - Hoïc sinh nhaän xeùt - boå sung Tieát 8 : CHÍNH TAÛ NGHE VIẾT KỲ DIỆU RỪNG XANH I. Muïc tieâu: -Viết đúng bài CT, trình bài đúng hình thức đoạn văn xuôi. - Tìm được các tiếng chứa yê, ya trong đoạn văn (BT2); -Tìm được tiếng có vần uyên thích hợp để điền vào ô trống (BT3). -Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû, trung thöïc. II. Chuaån bò: - Giaáy ghi noäi dung baøi 3 - Baûng con, nhaùp III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh vieát nhöõng tieáng - 3 hoïc sinh vieát baûng lôùp chöùa nguyeân aâm ñoâi ieâ, ia coù trong caùc thaønh - Lôùp vieát nhaùp ngöõ sau ñeå kieåm tra caùch ñaùnh daáu thanh. - Lôùp nhaän xeùt + Sôùm thaêm toái vieáng - Neâu quy taéc ñaùnh daáu thanh ôû caùc + Troïng nghóa khinh taøi nguyeân aâm ñoâi ieâ, ia. + ÔÛ hieàn gaëp laønh + Laøm ñieàu phi phaùp vieäc aùc ñeán ngay. + Moät ñieàu nhòn laø chín ñieàu laønh + Lieäu côm gaép maém  Giaùo vieân nhaän xeùt, ghi ñieåm 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Quy taéc ñaùnh daáu thanh. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: HDHS nghe - vieát - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân - Giaùo vieân ñoïc 1 laàn ñoaïn vaên vieát chính taû. - Giaùo vieân neâu moät soá töø ngöõ deã vieát sai trong ñoaïn vaên: maûi mieát, goïn gheõ, len laùch, baõi caây khoäp, duïi maét, giaãm, heät, con vöôïn. - Giaùo vieân nhaéc tö theá ngoài vieát cho hoïc sinh. - Giaùo vieân ñoïc töøng caâu hoaëc töøng boä phaän trong caâu cho HS vieát. - Giaùo vieân ñoïc laïi cho HS doø baøi. - Giaùo vieân chaám vôû * Hoaït ñoäng 2: HDSH laøm baøi taäp - Hoïc sinh laéng nghe - Hoïc sinh vieát baûng con - Hoïc sinh ñoïc ñoàng thanh  Baøi 2: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 2 - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Lôùp ñoïc thaàm - Hoïc sinh gaïch chaân caùc tieáng coù chöùa yeâ, ya : khuya, truyeàn thuyeát, xuyeân , yeân  Giaùo vieân nhaän xeùt  Baøi 3: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 3  Giaùo vieân nhaän xeùt  Giaùo vieân nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Hoïc sinh vieát baøi - Töøng caëp hoïc sinh ñoåi taäp soaùt loãi - Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân, lôùp - Hoïc sinh söûa baøi - Lôùp nhaän xeùt - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà - Hoïc sinh laøm baøi theo nhoùm - Hoïc sinh söûa baøi - Lôùp nhaän xeùt - 1 HS ñoïc baøi thô - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà - Lôùp quan saùt tranh ôû SGK - Hoïc sinh söûa baøi - Lôùp nhaän xeùt - Hoaït ñoäng nhoùm baøn - Giaùo vieân phaùt ngaãu nhieân cho moãi nhoùm - HS thaûo luaän saép xeáp thaønh tieáng vôùi tieáng coù caùc con chöõ. daáu thanh ñuùng vaøo aâm chính.  GV nhaän xeùt - Tuyeân döông - Hoïc sinh nhaän xeùt - boå sung 5. Toång keát - daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 9 : CHÍNH TAÛ NHỚ VIẾT Tieáng ñaøn Ba-la-lai-ca treân soâng ñaø I. Muïc tieâu: - Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức khổ thơ, dòng thơ theo thể thơ tự do. - Làm được BT2 b. - Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû. II. Chuaån bò: + GV: Giaáy A 4, vieát loâng. + HS: Vôû, baûng con. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - 2 nhoùm hoïc sinh thi vieát tieáp söùc ñuùng vaø nhanh caùc töø ngöõ coù tieáng chöùa vaàn uyeân, uyeât. - Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Phaân bieät aâm ñaàu l/ n aâm cuoái n/ ng. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh nhôù – vieát. - Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc moät laàn baøi thô. - Giaùo vieân gôïi yù hoïc sinh neâu caùch vieát vaø trình baøy baøi thô. + Baøi coù maáy khoå thô? + Vieát theo theå thô naøo? + Nhöõng chöõ naøo vieát hoa? + Vieát teân loaïi ñaøn neâu trong baøi thô? + Trình baøy teân taùc giaû ra sao? - Giaùo vieân löu yù tö theá ngoài vieát cuûa hoïc sinh. - Giaùo vieân chaám moät soá baøi chính taû.  Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh laøm luyeän taäp. Baøi 2: - Yeâu caàu ñoïc baøi 2. - Giaùo vieân toå chöùc cho hoïc sinh chôi troø chôi “Ai maø nhanh theá?” - Giaùo vieân nhaän xeùt. -  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. - Thi ñua giöõa 2 daõy tìm nhanh caùc töø laùy coù aâm cuoái ng. - Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông. 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “OÂn taäp”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt - Ñaïi dieän nhoùm vieát baûng lôùp. - Lôùp nhaän xeùt. - 1, 2 hoïc sinh ñoïc laïi nhöõng töø ngöõ 2 nhoùm ñaõ vieát ñuùng treân baûng. - Hoïc sinh ñoïc laïi baøi thô roõ raøng – daáu caâu – phaùt aâm. - 3 ñoaïn: - Töï do. - Soâng Ñaø, coâ gaùi Nga. - Ba-la-lai-ca. - Quang Huy. - Hoïc sinh nhôù vaø vieát baøi. - 1 hoïc sinh ñoïc vaø soaùt laïi baøi chính taû. - Töøng caëp hoïc sinh baét cheùo, ñoåi taäp soaùt loãi chính taû. - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 2. - Lôùp ñoïc thaàm. - Hoïc sinh boác thaêm ñoïc to yeâu caàu troø chôi. - Caû lôùp döïa vaøo 2 tieáng ñeå tìm 2 töø coù chöùa 1 trong 2 tieáng. - Lôùp laøm baøi. - Hoïc sinh söûa baøi vaø nhaän xeùt. - 1 hoïc sinh ñoïc 1 soá caëp töø ngöõ nhaèm phaân bieät aâm ñaàu l/ n (n/ ng). - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu. - Moãi nhoùm ghi caùc töø laùy tìm ñöôïc vaøo giaáy khoå to. - Cöû ñaïi dieän leân daùn baûng. - Lôùp nhaän xeùt. - Caùc daõy tìm nhanh töø laùy. - Baùo caùo. Tieát 10 : CHÍNH TAÛ OÂN TAÄP I. Muïc tieâu: -Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1. - Nghe vaø vieát ñuùng chính taû baøi “Noåi nieàm giöõ nöôùc giöõ röøng”. - Tốc độ khoảng 95 chữ trong 15 phút, không mắc quá 5 lỗi. - Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû. II. Chuaån bò: + GV: SGK, baûng phuï. + HS: Vôû, SGK, soå tay chính taû. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân kieåm tra soå tay chính taû. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh nghe – vieát. - Hoïc sinh nghe. - Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc moät laàn baøi thô. - Hoïc sinh ñoïc chuù giaûi caùc töø caàm tròch, - Giaùo vieân ñoïc baøi “Noãi nieàm giöõ nöôùc giöõ röøng”. - Neâu teân caùc con soâng caàn phaûi vieát hoa vaø ñoïc canh caùnh. - Hoïc sinh ñoïc thaàm toaøn baøi. thaønh tieáng troâi chaûy 2 caâu daøi trong baøi. - Soâng Hoàng, soâng Ñaø. - Neâu ñaïi yù baøi? - Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh vieát. - Giaùo vieân chaám moät soá vôû.  Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh laäp soå tay chính taû. - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh quan saùt caùch ñaùnh daáu thanh trong caùc tieáng coù öô/ öa. - Giaùo vieân nhaän xeùt vaø löu yù hoïc sinh caùch vieát ñuùng chính taû.  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. - Ñoïc dieãn caûm baøi chính taû ñaõ vieát. - Giaùo vieân nhaän xeùt. 5. Toång keát - daën doø: - Cheùp theâm vaøo soå tay caùc töø ngöõ ñaõ vieát sai ôû caùc baøi tröôùc. - Chuaån bò: “Luaät baûo veä moâi tröôøng”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. Tieát 11 : - Hoïc sinh ñoïc 2 caâu daøi trong baøi “Ngoài trong loøng… traéng boït”, “Moãi naêm luõ to”… giöõ röøng”. - Noãi nieàm traên trôû, baên khoaên cuûa taùc giaû veà traùch nhieäm cuûa con ngöôøi ñoái vôùi vieäc baûo veä röøng vaø giöõ gìn cuoäc soáng bình yeân treân traùi ñaát. - Hoïc sinh vieát. - Hoïc sinh töï soaùt loãi, söûa loãi. - Hoïc sinh cheùp vaøo soå tay nhöõng töø ngöõ em hay nhaàm laãn. - Hoïc sinh ñoïc caùc töø ñaõ ghi vaøo soå tay chính taû. - Hoïc sinh ñoïc. CHÍNH TAÛ NGHE VIẾT Luaät baûo veä moâi tröôøng I. Muïc tieâu: - Hoïc sinh nghe vieát ñuùng chính taû baøi “Luaät baûo veä moâi tröôøng”, trình bài đúng hình thức văn bản luật. - Hieåu vaø naém ñöôïc caùch trình baøy moät ñieàu cuï theå trong boä luaät nhaø nöôùc. - Làm được bài tập 3b. II. Chuaån bò: + GV: Giaáy khoå to thì tìm nhanh theo yeâu caàu baøi 3. + HS: Baûng con, baøi soaïn töø khoù. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân nhaän xeùt baøi kieåm tra giöõa kyø I 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - 1, 2 hoïc sinh ñoïc baøi chính taû – Neâu 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh nghe – noäi dung. - Hoïc sinh neâu caùch trình baøy (chuù yù vieát. choã xuoáng doøng). - Giaùo vieân ñoïc laàn 1 ñoaïn vaên vieát chính taû. - Hoïc sinh vieát baøi. - Yeâu caàu hoïc sinh neâu moät soá töø khoù vieát. - Hoïc sinh ñoåi taäp söûa baøi. - Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh vieát. - Hoïc sinh vieát baøi. - Hoaït ñoäng hoïc sinh söûa baøi.
- Xem thêm -