Tài liệu Giáo án chính tả lớp 4 trọn bộ_cktkn

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 143 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

KEÁ HOAÏ C H BAØ I HOÏ C Tuaàn : 1 Baøi : DEÁ MEØN BEÂNH VÖÏC KEÛ YEÁU Tieát: 1 ( nghe - vieát : Töø Moät hoâm...vaãn khoùc) I/-MUÏC TIEÂU : - Nghe vieát ñuùng chính taû, trình baøy ñuùng moät ñoaïn trong baøi taäp ñoïc Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu. - Laøm ñuùng caùc baøi taäp ( phaân bieät nhöõng tieáng coù aâm ñaàu (l / n) hoaëc vaàn (ang / an) deã laãn. II/-CHUAÅN BÒ : - Ghi baøi taäp BT 2b leân baûng phuï ( giaáy ). - Baûng con, vieát, buùt chì, thöôùc... III/-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC : Giaùo vieân Hoïc sinh -Caû lôùp 1/-K hôûi ñoäng: Haùt vui 2/-Kieåm tra baøi cuõõ: GV nhaéc laïi 1 soá yeâu caàu khi vieát chính ta (vôû buùt -HS laéng nghe. baûng...)veà cuûng coá neà neáp hoïc taäp cho caùc em. 3/-Baøi môùi : a/-Giôùi thieäu : Giôùi thieäu ghi töïa. b/-Phaùt trieån baøi :  Hoaït ñoäng 1: + Muïc tieâu : Nghe vieát ñuùng ñoaïn caàn vieát. + Caùch tieán haønh : Tröôùc khi vieát -HS laéng nghe ñoïc thaàm baèng maét vieát GV nhaéc HS ghi teân baøi vaøo giöõa doøng vaøo baûng con nhöõng töø ñeã sai. caùch vieát baøi vaøo vôû. VD : coû xöôùc, tæ teâ, ngaên chuøn chuøn... -GV ñoïc maãu ñoaïn caàn vieát ( chuù yù -HS : Noùi veà ñaëcñieåm vaø theå hình cuûa ñeán hieän töôïng chính taû ). chò nhaø Troø. +Nhöõng töø deã vieát sai. -HS nhaän xeùt. YÙ ñoaïn caàn vieát. -HS vieát baøi vaøo vôû theo yeâu caàu cuûa GV nhaän xeùt. GV. GV ñoïc thaàm töøng caâu hoaëc cuïm töø +Löng thaúng, cöï li vieát giöõa maét vaø vôû cho HS vieát. Moãi caâu ñoïc 2 löôït 25cm... ( nhaéc tö theá ngoài vieát ). -HS soaùt laïi baøi. GV ñoïc toaøn baøi chính taû 1 löôïc. -HS trao ñoåi taäp soaùt loãi vieát töø vieát sai vaøo leà cuûa trang vôû. GV chaám 7- 10 baøi.  Hoaït ñoäng 2 : + Muïc tieâu : Laøm ñuùngbaøi taäp 2a coù -Nhaän xeùt chung. vaàn deã vieát sai (an / ang ). + Caùch tieán haønh : GV ñính baûng phuï leân yeâu caàu HS ñoïc vaø laøm theo -HS ñoïc yeâu caàu. caëp. -HS laøm vieäc theo caëp. -Ñaïi dieän trình baøy (leân baûng vieát laïi hoaëc GV vieát). -Maáy chuù ngan con daøn haøng ngang laïch baïch ñi kieám moài. -Laù baøng ñang ñoû ngoïn caây, Seáu giang mang laïnh ñang bay ngang trôøi. -GV choát laïi keát quaû. -Nhoùm caëp (HS ) khaùc nhaän xeùt.  Hoaït ñoäng 3 : + Muïc tieâu :Giaûi ñuùng caâu ñoá (nhanh vaø vieát ñuùng chính taû). + Caùch tieán haønh :HS ñoïc yeâu caàu vaø cho caùc em giaûi nhanh vaøo baûng con GV quan saùt. GV choïn baûng ñuùng vaø khen ngôïi. c/-Toång keát nhaän xeùt- daën do ø: -Thu baøi coøn laïi veà nhaø chaám. -Nhaéc HS vieát sai chính taû veà xem laïi. -Nhaän xeùt –Tuyeân döông. -HS ñoïc yeâu caàu. -HS caû lôùp giaûi vaøo banûg con. -HS ñoïc laïi caâu ñoá vaø lôøi giaûi. -Vieát baøi taäp 3 b vaøovôû. -Chuaån bò baøi sau : “ Möôøi naêm coõng baïn ñi hoïc”. TUAÀN : 2 TIEÁT: 2 KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC CHÍNH TAÛ ( Nghe - vieát ) MÖÔØI NAÊM COÕNG BAÏN ÑI HOÏC Baøi : I/-MUÏC TIEÂU : -Nghe vieát chính xaùc, trình baøy ñuùng ñoaïn vaên “ Möôøi naêm coõng baïn ñi hoïc”. -Luyeän phaân bieät vaø vieát ñuùng nhöõng tieáng coù aâm i vaàn deã laãn : x, s aêng, aên. II/-CHUAÅN BÒ : -Ghi noäi dung baøi chính taû ( kieåm soaùt loãi ). -Giaáy khoå to ( baûng phuï ) ghi noäi dung baøi taäp. BT2. -Baûng con, vieát, buùt chì, thöôùc... III/-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC : Giaùo vieân Hoïc sinh -Caû lôùp 1/-Khôûi ñoäng : Haùt vui 2/-Kieåm tra baøi cuõõ: GV goïi HS leân vieát baûng lôùp vaø baûng con nhöõng tieáng coù vaàn an / ang. -Nhaän xeùt böôùc kieåm tra-Ghi ñieåm. 3/-Baøi môùi : -HS laéng nghe. a/-Giôùi thieäu : Tröïc tieáp. -Chia nhoùm phaân vai troø -Veà nhoùm töï bình baàu. b/-Phaùt trieån baøi : *Hoaït ñoäng 1: -HS laéng nghe nhìn theo ñoïc thaàm. +Muïc tieâu: Nghe vieát ñuùng chính baèng maét. taû ñoaïn caàn vieát. -HS vieát vaøo baûng con nhöõng töø deã +Caùch tieán haønh : GV ñoïc maãu chuù yù nhöõng töø vieát sai chính taû cho sai : khuùc khuyûu, gaäp gheành, lieät, HS. HS vieát vaøo baûng con nhöõng töø teân rieâng, con soá ( Vinh Quang,..., 10, 4 ki- loâ- meùt (....). laáy GV ñoïc HS vieát vaøo vôû. -GV ñoïc töøng caâu cuûa töøng boä phaän -HS vieát vaøo vôû ( ngaéc laïi tö theá ngoài vieát tröôùc khi vieát ). cho HS vieát. Moãi caâu ñoïc 2 löôït. -GV ñoïc toaøn boä baøi treân baûng phu, -HS nghe ñoïc vöøa nhìn baûng phuï soaùt loãi. cho HS soaùt laïi. -HS trao ñoåi taäp soaùt loãi döïa vaøo -GV quan saùt. baûng phuï. -Thu chaám, chöõa 7-10 baøi. GV nhaän xeùt. *Hoaït ñoäng 2 : +Muïc tieâu : Laøm ñuùng baøi taäp 2 , 3 SGK. +Caùch tieán haønh : Khi thu chaám baøi yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp vaø laøm theo nhoùm. Baøi taäp 3 laøm caù nhaân. -GV nhaän xeùt suûa sai ( neáu coù ). +Baøi taäp 3 yeâu caàu HS ôû SGK ñoïc to yeâu caàu laøm caù nhaân. -GV nhaän xeùt söûa sai ( neáu coù ) . 4/-Toång keát nhaän xeùt- daën do ø: -Neâu laïi noäi dung baøi hoïc. -Nhaän xeùt –Tuyeân döông. -Yeâu caàu HS veà nhaø tìm 10 töø coù vaàn aên / aêng, s / x -Veà nhaø laøm baøi taäp 2 vaøo vôû hoaøn chænh. -Chuaån bò baøi sau : “chaùu nghe caâu chuyeän cuûa baø”. -HS ñoïc yeâu caàu. -Nhoùm thaûo luaän suy nghólaøm vaøo nhaùp baøi taäp 2. -Ñaïi dieän trình baøy. -Nhoùm khaùc nhaän xeùt. Keát quaû : Sau, raèng chaêng, xin, baên khoaên, sao, xem. -HS ñoïc. -Ñaïi dieän traû lôøi. a- saùo, sao b- traêng, traêng -GV nhaän xeùt. TUAÀN : 3 TIEÁT: 3 KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC CHÍNH TAÛ ( nghe - vieát ) CHAÙU NGHE CAÂU CHUYEÄN CUÛA BAØ. Baøi : I/-MUÏC TIEÂU : -Nghe vieát laïi ñuùng chính taû baøi thô chaùu nghe caâu chuyeän cuûa baø. -Bieát trình baøy ñuùng, ñeïp caùc doøng thô luïc baùt vaø caùc khoå thô. -Luyeän vieát ñuùng caùc tieáng coù aâm ñaàu hoaëc thanh deã laãn ( tr / ch, daáu hoûi / daáu ngaõ ). II/-CHUAÅN BÒ : -Baûng phuï ghi baøi taäp 2a, b. -Baûng phuï ghi noäi dung baøi vieát chính taû. -Baûng con, vieát, buùt chì , chính taû. III/-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC : Giaùo vieân Hoïc sinh -Caû lôùp 1/-Khôûi ñoäng : Haùt vui 2/-Kieåm tra baøi cu õ: 2 HS len baûng lôùp, coøn laïi vieát vaøo ( nhaùp )baûng con nhöõng töø coù vaàn aên / aêng vaø aâm ñaàu s / x. -GV nhaän xeùt ghi ñieåm 3/-Baøi môùi : a/-Giôùi thieäu : -GV neâu muïc ñích yeâu caàu caàn ñaït -HS laéng nghe. cuûa tieát hoïc. b/-Phaùt trieån baøi : *Hoaït ñoäng 1: +Muïc tieâu : Nghe - vieát ñuùng laïi baøi thô, trình baøy ñeïp. -HS laéng nghe nhìn theo ñoïc +Caùch tieán haønh : -GV ñoïc maãu, chuù yù nhaán gioïng nhöõng töø vieát sai thaàm baèng maét. chính taû cho HS, HS vieát vaøo baûng -HS vieát vaøo baûng con nhöõng töø deã con nhöõng töø aáy. GV ñoïc, HS vieát sai : röng röng, moûi, gaëp, daãn, laïc, vaøo vôû. veà, boãng. -GV hoûi caùch trình baøy thô luïc baùt. +Caâu 6 vieát luøi vaøo, caùch leà vôû 1 oâ, caâu 8 vieát saùt leà.Heát 1 khoå thô phaûi ñeå troáng 1 doøng. GV ñoïc töøng caâu cuûa töøng boä phaän trong caâu HS vieát. -GV ñoïc toaøn baøi treân baûng phuï cho HS soaùt laïi. -GV quan saùt. -Thu chaám chöõa 7-10 baøi. GV nhaän xeùt. *Hoaït ñoäng 2 : +Muïc tieâu :Laøm ñuùng baøi taäp 2 . +Caùch tieán haønh :Khi thu chaám baøi yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu BT2. -2a :laøm (nhoùm) caù nhaân. -GV nhaän xeùt. -2b :Nhoùm Nhaän xeùt. 4/-Toång keát nhaän xeùt- daën do ø: -Veà nhaø tìm 5 töø chæ ñoà ñaïc trong nhaø mang thanh hoûi, ngaõ ( choåi , voõng..) -Nhaän xeùt –Tuyeân döông. -Lieân heä giaùo duïc HS. -Chuaån bò baøi sau : “ Truyeän coå nöôùc mình”. -HS vieát vaøo vôû. -HS nghe ñoïc vöøa nghe vöøa soaùt loãi nhìn baûng phuï. -HS trao ñoåi caëp soaùt loãi tren baûng phuï. -HS ñoïc yeâu caàu. -Nhoùm thaûo luaän laøm (cuûa caù nhaân) a- tre - khoâng chòu -Truùc daãu chaùyTre - tre - ñoàng chí - chieán ñaáu -Tre -HS nhaän xeùt. -1 HS ñoïc yeâu caàu. -Nhoùm thaûo luaän laøm. b-Trieån laõm - baûo thöû – caûnh - caûnh hoaøng hoân - khaúng ñònh - bôûi vì -hoaï só - veõ tranh - ôû caïnh - nhöõng bao giôø. -Nhoùm nhaän xeùt. TUAÀN : 4 TIEÁT: 4 Baøi : KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC CHÍNH TAÛ (nhôù - vieát) TRUYEÄN COÅ NÖÔÙC MÌNH ( Töø ñaàu...oâng cha cuûa mình ) I/-MUÏC TIEÂU : -Nhôù vieát laïi duùng chính taû, trình baøy ñuùng ñeïp. -tieáp tuïc naâng cao kó naêng vieát ñuùng ( phaùt aâm ñuùng )caùc töø coù caùc aâm ñaàu r / d / gi hoaëc coù vaàn aân / aâng. II/-CHUAÅN BÒ : -Baûng phuïghi noäi dung baøi vieát vaø baøi taäp 2a. -Baûng con, vieát, buùt chì, thöôùc keû. III/-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC : Giaùo vieân Hoïc sinh -Caû lôùp 1/-Khôûi ñoäng : Haùt vui 2/-Kieåm tra baøi cuõ : -Goïi HS leân baûng vieát cgöõ coù thanh -2 HS leân baûng lôùp coøn laïi vôû taäp KT : choåi, voõng, tuû, ñóa, chaõo, hôïp hoûi, ngaõ. suõa, vôû... -GV kieåm tra taäp HS . -HS nhaän xeùt. -Nhaän xeùt böôùc kieåm tra. 3/-Baøi môùi : a/-Giôùi thieäu : -GV ñoïc muïc tieâu cuûa baøi hoïc. -Chia nhoùm phaân vai troø b/-Phaùt trieån baøi : *Hoaït ñoäng 1: +Muïc tieâu : HS nhôù vieát ñuùng, ñeïp ñoaïn thô caàn vieát. +Caùch tieán haønh : 1 HS ñoïc thuoäc - 1 HS ñoïc laïi nghe – nhìn SGK theo doõi. loøng ñoaïn thô, GV cho HS vieát baûng con nhöõng töø vieát sai chính taû. -Vieát baûng con : tuyeät vôøi, raëng GV goïi 1 HS ñoïc laïi caû lôùp nhôù vieát nghieâng soi, thieát tha,... -GV quan saùt thu baøi 7-10 em chaám -1 HS ñoïc laïi baøi. ñieåm. -HS vieát vaøo vôû. -GV nhaän xeùt. *Hoaït ñoäng 2 : +Muïc tieâu: Ñieàn ñuùng baøi taäp coù aâm ñaàu vaàn. +Caùch tieán haønh :GV tro baûng phuï -HS ñoïc. yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi vaø laøm theo caëp, nhoùm. -1 HS ñoïc yeâu caàu. + 2a. -Nhoùm caëp thaûo luaän laøm vieäc theo nhoùm. -Nhoùm thaûo luaän laøm chaân, daân daâng, vaàng, , saân chaân. Nhoùm khaùc nhaän xeùt. -GV nhaän xeùt. 4/-Toång keát nhaän xeùt- daën do ø: -Traû baøi nhaän xeùt. -Tuyeân döông- khen ngôïi. -Veà ñoïc laïi baøi taäp 2 b ñeå khoâng bòsai chính taû . -Chuaån bò baøi sau : “ Nhöõng haït thoùc gioáng”. TUAÀN : 5 TIEÁT: 5 Baøi : KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC CHÍNH TAÛ ( nghe – vieát ) NHÖÕNG HAÏT THOÙC GIOÁNG ( Luùc aáy...vua hieàn minh ) I/-MUÏC TIEÂU : -Nghe - vieát ñuùng chính taû, trình baøy ñuùng moät ñoaïn vaên trong baøi “ nhöõng haït thoùc gioáng”. -Laøm ñuùng caùc baøi taäp phaân bieät tieáng coù aâm ñaàu hoaëc vaàn deã laãn : l / n, en / eng. II/-CHUAÅN BÒ : -Baûng phuï ghi noäi dung baøi vieát BT 2. -Baûng con, vieát, buùt chì, thöôùc keû. III/-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC : Giaùo vieân Hoïc sinh -Caû lôùp 1/-Khôûi ñoäng : Haùt vui 2/-Kieåm tra baøi cuõ : -HS leân baûng vieát – coøn laïi vieát vaøo - Goïi HS leân baûng vieát – coøn laïi baûng con. vieát vaøo baûng con. -HS nhaän xeùt. -GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. 3/-Baøi môùi : a/-Giôùi thieäu : Ghi töïa baøi. -Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc -Chia nhoùm phaân vai troø b/-Phaùt trieån baøi : *Hoaït ñoäng 1: +Muïc tieâu :nghe vieát ñuùng ñoaïn chính taû caàn vieát, trình baøy ñeïp. -HS laéng nghe nhìn theo ñoïc +Caùch tieán haønh : GV ñoïc maãu chuù yù nhaán gioïng nhöõng töø vieát sai thaàm baèng maét. -Phaân tích töø vieát sai chính taû : luoäc chính taû, HS vieát baûng con ( phaân tích ). GV ñoïc cho HS vieát vaøo vôû. kó, doõng daïc, truyeàn ngoâi... vieát baûng con. - YÙ cuûa ñoaïn caàn vieát. -Noùi leân theá naøo laø trung thöïc,... -GV ñoïc töøng caâu cuûa töøng boä phaän -HS vieát vaøo vôû. trong caâu HS vieát vaøo vôû. -GV ñoïc toaøn baøi treân baûng phuï ñeå -HS nghe ñoïc vöøa nghe, vöøa nhìn HS soaùt loãi. -GV quan saùt. -Thu chaám 7 - 10 baøi. *Hoaït ñoäng 2 : +Muïc tieâu : Ñieàn ñuùng nhöõng töø coù vaàn en / eng . giaûi nhanh caâu ñoù. +Caùch tieán haønh : GV phaùt phieáu baøi taäp HS laøm vaøo theo nhoùm. -GV quan saùt vaø hoã trôï. Keát quaû : b chen chaân – len qua – leng keng – aùo len – maøu ñen – khen em . Baøi taäp 3 : Chim eùn -GV nhaän xeùt + keát luaän. Chim eùn laø loaøichim baùo hieäu muøa xuaân sang. GD : lieân heä baøi noùi leân tính trung thöïc ñeå GD HS lôùp. 4/-Toång keát nhaän xeùt- daën do ø: -Traû baøi nhaän xeùt. -Nhaän xeùt –Tuyeân döông. -Thu vôû coøn laïi. -Chuù yù nhöõng loãi vieát sai. -Chuaån bò baøi sau : “ ñeå soaùt loãi ôû baûng phuï ( duøng thöôùc vaø buùt chì ). - Ñoïc yeâu caàu -Nhoùm thaûo luaän laøm. - Trình baøy, boå sung. TUAÀN : 6 TIEÁT: 6 KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC CHÍNH TAÛ ( nghe – vieát ) Baøi : NGÖÔØI VIEÁT TRUYEÄN THAÄT THAØ I/-MUÏC TIEÂU : -Nghe vieát ñuùng chính taû, trình baøy ñuùng truyeän ngaén Ngöôøi vieát truyeän thaät thaø. -Bieát töï phaùt hieän loãi, söûa loãi trong baøi chính taû. -Tìm vaø vieát ñuùng chính taû caùc töø laùy coù tieáng chöùa caùc aâm ñaàu s / x hoaëc coù thanh hoûi / ngaõ. II/-CHUAÅN BÒ : -Baûng nhoùm ghi yeâu caàu BT 3a / baøi vieát chính taû. III/-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC : Giaùo vieân Hoïc sinh -Caû lôùp 1/-Khôûi ñoäng : Haùt vui 2/-Kieåm tra baøi cuõ : - 2 HS vieát baûng. -GV môøi 2 HS vieát baûng lôùp caùc - Lôùp vieát baûng con. tieáng baét ñaàu l / n hoaëc en / eng. - Lôùp nhaän xeùt. -GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. 3/-Baøi môùi : a/-Giôùi thieäu : -Neâu muïcñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b/-Phaùt trieån baøi : *Hoaït ñoäng 1: +Muïc tieâu : HS vieát ñuùng chính taû trình baøy ñuùng, ñeïp truyeän ngaén “ Ngöôøi vieát truyeän thaät thaø”. -HS theo doõi SGK +Caùch tieán haønh : - HS ñoïc töøng caâu vaø nhaët töø luyeän - GV ñoïc maãu. vieát. baûng con : Ban - daéc baät cöôøi, -HS ñoïc töøng caâu vaø nhaët töø khoù baét theïn,... vieát. -Ban - daéc laø moät nhaø vaên noåi tieáng -Neâu yù nghóa cuûa truyeän. coù taøi töôûng töôïng tuyeät vôøi nhöng -Gv ñoïc töøng caâu, cuïm, töø ( 5 – 7 trong cuoäc soáng laïi raát thaät thaø. tieáng )cho HS vieát. -HS vieát baøi vaøo vôû ( nhaéc nhôû caùch -GV ñoïc toaøn baøi. ngoài vieát ). -GV keùo vaûi che ñeå HS nhìn noäi -HS soaùt laïi. dung baøi vieát vaø soaùt loãi. -HS trao ñoåi vôû ñeå soaùt loãi cho nhau. *Hoaït ñoäng 2 : +Muïc tieâu : HS phaùt hieän loãi vaø bieát söûa loãi trong baøi vieát cuûa mình. +Caùch tieán haønh : HS chuaån bò soå -HS thöïc hieän - caù nhaân. -Kieåm tra cheùo baøi cuûa nhau. tay chính taû ( vôû ) vaø söûa loãi theo maãu. Vieát sai döï tieät Xeáp leân xe töôõng töôïng *Hoaït ñoäng 3 : +Muïc tieâu :HS tìm ñöôïc töø laùy coù chöùa aâm s hoaëc x. +Caùch tieán haønh :Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm tìm töø laùy coù tieáng chöùa aâm s / x hoaøn thaønh baøi taäp treân baûng nhoùm. -GV keát hôïp chaám baøi HS . -GV nhaän xeùt khen thöôûng nhoùm tìm ñöôïc nhieàu töø ñuùng ( theo yeâu caàu ). -Keát luaän : *Hoaït ñoäng 4 : +Muïc tieâu : +Caùch tieán haønh : -Keát luaän : 4/-Toång keát nhaän xeùt- daën do ø: -Thu baøi veà nhaø chaám. -Nhaän xeùt –Tuyeân döông. -Chuaån bò baøi sau : “ Vieát ñuùng döï tieäc saép leân xe töôûng töôïng -HS thaûo luaän. -Ñaïi dieän trình baøy : + saøn saøn, san saùt, saün saøng, saên soùc, suoân seû, suïc saïo,... + xa xa, xam xaùm, xa xoâi, xoân xao, xuùm xít,.., -Nhoùm nhnaä xeùt bình choïn. TUAÀN : 7 TIEÁT: 7 Baøi : KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC CHÍNH TAÛ ( nhôù – vieát ) GAØ TROÁNG VAØ CAÙO ( Nghe lôøi caùo duï...ñeán heát ) I/-MUÏC TIEÂU : -Nhôù laïi vieát ñuùng, trình baøy ñeïp 1 ñoaïn trích trong baøi thô gaø troáng vaø caùo. -Tìm ñuùng, vieát ñuùng chính taû nhöõng tieáng baét ñaàu baèng tr / ch ( hoaëc coù vaàn öôn öông ) ñeå ñieàn vaøo choã troáng ; hôïp vôùi nghóa ñaõ cho. II/-CHUAÅN BÒ : -Baûng phuï ghi saün noäi dung baøi taäp 2. III/-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC : Giaùo vieân Hoïc sinh -Caû lôùp 1/-Khôûi ñoäng : Haùt vui 2/-Kieåm tra baøi cuõ : - 2 HS vieát baûng lôùp. Moãi HS töï vieát vaøo baûng con 1 töø - Lôùp vieát baûng con. laùy coù tieáng chöùa aâm “s”; 1 töø laùy coù tieáng chöùa aâm “x” - Nhoùm nhaän xeùt laãn nhau. -GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. 3/-Baøi môùi : a/-Giôùi thieäu : -Neâu muïc Ñích yeâu caàu tieát hoïc. b/-Phaùt trieån baøi : *Hoaït ñoäng 1: +Muïc tieâu : HS nhôù vieát chính xaùc, ñeïp ñoaïn thô caàn vieát. +Caùch tieán haønh : HS doïc TL tieáp -HS ñoïc. söùc töøngcaâu. -HS ñoïc vaø phaân tích töø khoù- vieát -HS ñoïc TL NT 2 caâu thô keát hôïp baûng con thieät hôn, choù saên, loan nhaët töø khoù - luyeän vieát. tin... -HS ñoïc TL tieáp söùc moãi laàn 4 caâu. -HS ñoïc theo yeâu caàu. -HS ñoïc TL caû baøi. -HS doïc caû baøi. -GV ra tính hieäu HS vieát töøng caâu -HS vieát vaøo vôû. vaøo vôû. -GV ñính baûng phuï ghi noäi dung baøi -HS quan saùt vaø soaùt baøi baïn. vieát. *Hoaït ñoäng 2 : +Muïc tieâu : HS tìm ñuùng caùc töø coù vaàn öôn / öông coøn boû troáng. +Caùch tieán haønh : HS môû SGK thaûo luaän nhoùm tìm töø coù vaàn öôn / öông vaø ghi theo thöù töï vaøo baûng nhoùm. -HS thaûo luaän nhoùm. -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. b- Bay löôïn - vöôøn töôïc – queâ höông – ñaïi döông – töông lai – thöôøng xuyeân – cöôøng traùng. -Lôùp nhaän xeùt boå sung. -GV nhaän xeùt tuyeân döông. *Hoaït ñoäng 3 : +Muïc tieâu : HS tìm nhanh caùc töø theo yeâu caàu. +Caùch tieán haønh : GV neâu yeâu caàu -HS thi nhau neâu töø. + Vöôn leân BT 3b. + töôûng töôïng - Lôùp nhaän xeùt. -GV nhaän xeùt 4/-Toång keát nhaän xeùt- daën do ø: -Thu baøi veà nhaø chaám. -Nhaän xeùt –Tuyeân döông. -Lieân heä giaùo duïc HS. -Chuaån bò baøi sau : TUAÀN : 8 TIEÁT: 8 Baøi : KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC CHÍNH TAÛ ( nghe – vieát ) TRUNG THU ÑOÄC LAÄP ( Ngaøy mai... vui töôi ) I/-MUÏC TIEÂU : -Nghe vieát ñuùng chính taû, trình baøy ñuùng 1 ñoaïn trong baøi “ trung thu ñoäc laäp”. -Tìm ñuùng, vieát ñuùng chính taû nhöõng tieáng baét ñaàu baèng d / r / gi ( hoaëc coù vaàn ieân yeân, ieâng ) ñeå ñieàn vaøo oâ troáng, hôïp vôùi nghóa ñaõ cho. II/-CHUAÅN BÒ : -Baûng phuï ghi noäi dung baøi vieát. III/-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC : Giaùo vieân Hoïc sinh -Caû lôùp 1/-Khôûi ñoäng : Haùt vui 2/-Kieåm tra baøi cuõ : -HS vieát baûng lôùp. -GV môøi 2 HS vieát baûng lôùp. Lôùp -Lôùp vieát baûng con. vieát baûng con caùc töø coù vaàn öôn, öông. -Lôùp nhaän xeùt. -GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. 3/-Baøi môùi : a/-Giôùi thieäu : GV neâu muïc ñích yeâu caàu tieát hoïc b/-Phaùt trieån baøi : *Hoaït ñoäng 1: +Muïc tieâu : HS nghe - vieát ñuùng ñoaïn chính taû caàn vieát – trình baøy saïch ñeïp. +Caùch tieán haønh : GV ñoïc maãu HS -HS theo doõi SGK. -HS ñoïc nhaët töø vaø luyeän vieát ñoïc noái tieáp töøng caâu nhaët töø khoù vaø luyeän vieát. baûng con : phaùt ñieän, chi chít, baùt ngaùt, oáng khoùi... -GV nhaän xeùt söûa sai. -Lôùp nhaän xeùt. -GV ñoïc töøng caâu ( cuïm töø ) yeâu -HS vieát baøi vaøo vôû (nhaéc nhôû nhau caàu HS vieát vaøo vôû. caùch ngoài vieát-caàm buùt). -GV ñoïc toaøn baøi. -HS soaùt laïi baøi. -GV ñính baûng phuï ghi noäi dung baøi -HS soaùt loãi laãn nhau. vieát. *Hoaït ñoäng 2 : +Muïc tieâu : HS ñieàn ñuùng vaøo oâ troáng caùc töø coù vaàn ieân, yeân, ieâng caàn tìm. +Caùch tieán haønh : Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm tìm töø coù vaàn , yeân, ieâng, thích hôïp ñieàn vaøo oâ troáng. - GV vöøa hoã trôï vöøa chaám ñieåm vaøo baøi. -GV nhaän xeùt - tuyeân döông. *Hoaït ñoäng 3 : +Muïc tieâu : HS tìm nhanh caùc töø theo yeâu caàu. +Caùch tieán haønh : 1 HS ñoïc yeâu caàu, 1 HS neâu caâu hoûi – lôùp sung phong traû lôøi. + Maùy truyeàn tieáng noùi töø nôi naøy ñeán nôi khaùc. + Laøm cho 1 vaät naùt vuïn baèng caùch neùn maïnh vaø xaùt nhieàu laàn. + Naâng vaø chuyeån vaät naëng baèng söùc cuûa hai hay nhieàu ngöôøi hôïp laïi. -GV nhaän xeùt – tuyeân döông. 4/-Toång keát nhaän xeùt- daën do ø: -Nhaän xeùt baøi vöøa chaám. -Baøi coøn laïi thu veà nhaø chaám. -Nhaän xeùt –Tuyeân döông. -Lieân heä giaùo duïc HS. -Chuaån bò baøi sau : -HS thaûo luaän nhoùm. -Hoaøn thaønh treân baûng nhoùm. -Ñaïi dieän trình baøy. - 2b yeân tónh – boãng nhieân – ngaïc nhieân – bieåu dieãn – buoät mieäng – tieáng ñaøn. -Nhoùm chia seû boå sung. -HS doïc. -HS neâu caâu ñoá. -Lôùp xung phong traû lôøi. +Ñieän thoaïi. +nghieàn +Khieâng -Lôùp nhaän xeùt. TUAÀN : 9 TIEÁT: 9 KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC CHÍNH TAÛ ( nghe – vieát ) THÔÏ REØN Baøi : I/-MUÏC TIEÂU : 1-Nghe vieát ñuùng chính taû, trình baøy ñuùng baøi thô thôï reøn. 2-laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû : phaân bieät tieáng coù phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn deã vieát sai l /n ( uoân / uoâng ). II/-CHUAÅN BÒ : -Baûng phuï ghi noäi dung baøi vieát. III/-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC : Giaùo vieân Hoïc sinh -Caû lôùp 1/-Khôûi ñoäng : Haùt vui 2/-Kieåm tra baøi cuõ : Môøi 2 HS leân baûng vieát – lôùp vieát - 2 HS vieát baûng lôùp. - Lôùp vieát baûng con caùc töø : yeân vaøo baûng con caùc töø coù vaàn ieân, tónh, sieâng naêng, kieân trì... yeân, ieâng. -GV neâu töø. -GV nhaän xeùt . 3/-Baøi môùi : a/-Giôùi thieäu : Tröïc tieáp. -Neâu muïc ñích yeâu caàu tieát hoïc. b/-Phaùt trieån baøi : *Hoaït ñoäng 1: +Muïc tieâu : HS nghe vieát ñuùng baøi chính taû Thôï reøn vaø trình baøy ñeïp. +Caùch tieán haønh : GV ñoïc maãu HS -HS theo doõi SGK. ñoïc tieáp söùc baøi keát hôïp nhaët töø khoù - HS ñoïc - nhaët töø - vieát baûng con luyeän vieát. caùc töø boùng baãy, öøng öïc, queät. -GV nhaän xeùt - uoán naén. -Lôùp nhaän xeùt. -GV ñoïc töøng caâu (cuïm) töø yeâu caàu -HS vieát vaøo vôû ( HS nhaéc tö theá HS vieát vaøo vôû. ngoài vieát ). -GV ñoïc toaøn baøi. -HS raø soaùt laïi. -GV ñính baûng phuï ghi noäi dung baøi -HS soaùt loãi laãn nhau. vieát. *Hoaït ñoäng 2 : +Muïc tieâu : HS ñieàn duùng caùc töø coù vaàn uoân hay uoâng. +Caùch tieán haønh : GV yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm theo yeâu caàu baøi taäp 2 ( ghi ôû baûng phuï ). -GV vöøa hoã trôï nhoùm vöøa chaám ñieåm 1 soá baøi vieát cuûa HS. 4/-Toång keát nhaän xeùt- daën do ø: -Neâu laïi noäi dung baøi hoïc. -Nhaän xeùt –Tuyeân döông. -Lieân heä giaùo duïc HS. -Chuaån bò baøi sau : “ OÂân taäp giöõa hoïc kì I”. -HS thaûo luaän nhoùm ghi laïi keát quaû treân baûng nhoùm. -Ñaïi dieän trình baøy : Uoáng – nguoàn – muoáng – xuoáng – uoán – chuoâng . -Lôùp nhaän xeùt. TUAÀN : 10 TIEÁT: 10 KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC CHÍNH TAÛ ( nghe – vieát ) OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KÌ I ( Tieát 1 ). Baøi : I/-MUÏC TIEÂU : 1-Nghe vieát ñuùng chính taû, trình baøy ñuùng baøi “ Lôøi höùa”. 2-Heä thoáng hoaù caùc qui taéc vieát hoa teân rieâng. II/-CHUAÅN BÒ : -Phieáu baøi taäp. -Baûng nhoùm. III/-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC : Giaùo vieân Hoïc sinh -Caû lôùp 1/-Khôûi ñoäng : Haùt vui 2/-Kieåm tra baøi cuõ : 3/-Baøi môùi : a/-Giôùi thieäu : Tröïc tieáp. -Neâu muïc ñích yeâu caàu tieát hoïc. b/-Phaùt trieån baøi : *Hoaït ñoäng 1: +Muïc tieâu : HS nghe vieát ñuùng chính taû trình baøy ñuùng baøi Lôøi höùa. -HS theo doõi SGK. +Caùch tieán haønh : -HS doïc nhaët-vieát baûngcon caùc töø : -GV ñoïc maãu baøi vieát . ngaãng ñaàu, lính gaùc... -HS ñoïc töøng caâu vaø nhaët töø khoù vieát - luyeän vieát. -Lôùp nhaän xeùt. -GV nhaän xeùt – söûa chöõa. -yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch ngoài -HS neâu. Vieát. -GV ñoïc töøng caâu cuïm töø ( 5-7 -HS vieát baøi vaøo vôû. tieáng ) cho HS vieát baøi. -GV ñoïc toaøn baøi. -HS soaùt loãi baøi baïn döïa vaøo noäi -GV keùo vaûi che baûng ghi baøi vieát. dung baøi vieát (gaïch chaân töø vieát sai vaø chöõa laïi ngoaøi leà ). *Hoaït ñoäng 2 : +Muïc tieâu : HS bieát traû lôøi caùc caâu hoûi döïa vaøo baøi vieát : Lôøi höùa -HS thaûo luaän nhoùm. +Caùch tieán haønh : Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm. -Nhoùm 1 + nhoùm 2 : a-Em beù ñöôïc giao nhieäm vuï gì trong traän ñaùnh troø chôi giaû ? b-Caùc daáu ngoaëc keùp trong baøi ñöôïc duøng ñeålaøm gì ? -Nhoùm 3 + nhoùm 4 : c-Vì sao trôøi ñaõ toái maø em khoâng veà ? d-Coù theå ñöa boä phaän trong daáu ngoaëc keùp xuoáng doøng, xuoáng doøng ñaët sau daáu gaïch ngang ñaàu doøng khoâng ? Vì sao ? -GV hoã trôï vaø chaám 1 soá baøi HS. -GV nhaän eùt keát luaän. *Hoaït ñoäng 3 : +Muïc tieâu : HS cuûng coá ñöôïc caùc kieán thöùc veà caùch vieát hoa teân rieâng ( teân ngöôøi + ñòa lí ) +Caùch tieán haønh : GV phaùt phieáu baøi taäp yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm ñoâi ñeå hoaøn thaønh. Qui taéc vieát -Vieát hoa chöõ caùi ñaàu cuûa moãi tieáng taïo thaønh teân ñoù. -Vieát hoa chöõ caùi ñaàu cuûa moãi boä phaän taïo thaønh teân ñoù. Neáu moãi boä phaän taïo thaønh teân goàm nhieàu tieáng thì giöõa caùc tieáng coù gaïch noái. -Nhöõng teân rieâng ñöïoc phieân aâm theo aâm HaùnVieät, vieát nhö caùch vieát teân rieâng Vieät Vam. 4/-Toång keát nhaän xeùt- daën do ø: -Nhaän xeùt –Tuyeân döông. -Ñaïi dieän 2 nhoùm trình baøy. a-Em ñöôïc giao nhieäm vuï gaùc kho ñaïn. b-Duøng ñeå baûo tröôùc boä phaän sau laø lôøi noùi cuûa baïn em beù hay cuûa em beù. c-Vì ñaõ höùa khoâng boû vò trí gaùc khi chöa coù leänh ( ngöôøi thay ). d-Khoâng ñöôïc : vì nhöõng lôøi noùi trong daáu ngoaëc keùp laø lôøi noùi cuûa em beù keå cho ngöôøi khaùch nghe-ñeå phaân bieät lôøi ñoái thoaïi cuûa em beù vaø ngöôøi khaùch. -Lôùp nhaän xeùt vaø boå sung. -HS thaûo luaän nhoùm. -Ghi keát quaû treân phieáu. -Ñaïi dieän trìnhbaøy. Caùc loaïi teân rieâng Ví duï Caùch vieát teân ngöôøi, Leâ vaên Taùm teân ñòa lí Vieät Nam Ñieän Bieân Phuû Caùch vieát teân ngöôøi, Lu-i-xtô... teân ñòa lí nöôùc ngoaøi Luaân Ñoân
- Xem thêm -