Tài liệu Giáo án chính tả lớp 4 hk2_cktkn_full

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 124 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Thöù ba, ngaøy 04 thaùng 01 naêm 2011 Chính taû (Nghe – Vieát) KIM TÖÏ THAÙP AI CAÄP (Tích hôïp: GD BVMT) I.MUÏC TIEÂU: - Nghe - vieát ñuùng baøi CT ; trình baøy ñuùng ñuùng hình thöùc baøi vaên xuoâi ; khoâng maéc quaù naêm loãi trong baøi. - Laøm ñuùng BT CT veà aâm ñaàu, vaàn deã laãn (BT2). *GD BVMT: Giaùo duïc HS coù yù thöùc baûo veä nhöõng danh lam thaéng caûnh cuûa ñaát nöôùc vaø theá giôùi. II.CHUAÅN BÒ: 3 tôø phieáu vieát noäi dung BT2, 3 baêng giaáy vieát noäi dung BT3b III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn HS nghe - vieát chính taû - GV ñoïc baøi chính taû Kim töï thaùp Ai Caäp 1 - HS theo doõi trong SGK löôït. GV phaùt aâm roõ raøng, taïo ñieàu kieän cho HS chuù yù ñeán nhöõng hieän töôïng chính taû caàn vieát ñuùng (laêng moä, nhaèng nhòt, chuyeân chôû …) - GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên caàn - HS ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên caàn vieát vieát & chuù yù nhöõng chöõ caàn vieát hoa, nhöõng töø ngöõ mình deã vieát sai & caùch trình baøy - Ca ngôïi kim töï thaùp laø moät coâng trình + Ñoaïn vaên noùi ñieàu gì? kieán truùc vó ñaïi cuûa ngöôøi Ai Caäp coå ñaïi. - GV vieát baûng nhöõng töø HS deã vieát sai & - HS neâu nhöõng hieän töôïng mình deã vieát sai höôùng daãn HS nhaän xeùt - GV yeâu caàu HS vieát nhöõng töø ngöõ deã vieát - HS nhaän xeùt - HS luyeän vieát baûng con sai vaøo baûng con - GV ñoïc töøng caâu, töøng cuïm töø 2 löôït cho - HS nghe – vieát HS vieát - HS soaùt laïi baøi - GV ñoïc toaøn baøi chính taû 1 löôït - GV chaám baøi 1 soá HS & yeâu caàu töøng caëp - HS ñoåi vôû cho nhau ñeå soaùt loãi chính taû HS ñoåi vôû soaùt loãi cho nhau - GV nhaän xeùt chung Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp chính taû Baøi taäp 2: - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 2 - HS töï laøm vaøo vôû - GV yeâu caàu HS töï laøm vaøo vôû - GV nhaän xeùt keát quaû baøi laøm cuûa HS, choát - Caû lôùp nhaän xeùt keát quaû laøm baøi - Caû lôùp söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng laïi lôøi giaûi ñuùng. Baøi taäp 3b: - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 3b - HS laøm baøi vaøo vôû - GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Cuûng coá - Daën doø: - Giaùo duïc HS coù yù thöùc baûo veä nhöõng danh lam thaéng caûnh cuûa ñaát nöôùc vaø theá giôùi. - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Nghe – vieát: Cha ñeû cuûa chieác loáp xe ñaïp. - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäpû - HS nhaän xeùt baøi laøm söûa laïi theo lôøi giaûi ñuùng. Thöù ba, ngaøy 11 thaùng 01 naêm 2011 Chính taû (Nghe – Vieát) CHA ÑEÛ CUÛA CHIEÁC LOÁP XE ÑAÏP I.MUÏC TIEÂU: -Nghe - vieát ñuùng baøi CT ; trình baøy ñuùng hình thöùc baøi vaên xuoâi ; khoâng maéc quaù naêm loãi trong baøi. -Laøm ñuùng BT CT phöông ngöõ (2) a/b, hoaëc (3) a/b. II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn HS nghe - vieát chính taû - GV ñoïc toaøn baøi chính taû 1 löôït - GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên caàn vieát & vieát nhanh ra nhaùp nhöõng töø ngöõ mình deã vieát sai, nhöõng teân rieâng tieáng nöôùc ngoaøi. - GV vieát baûng nhöõng töø HS deã vieát sai & höôùng daãn HS nhaän xeùt - GV yeâu caàu HS vieát nhöõng töø ngöõ deã vieát sai vaøo baûng con - GV ñoïc töøng caâu, töøng cuïm töø 2 löôït cho HS vieát - GV ñoïc toaøn baøi chính taû 1 löôït - GV chaám baøi 1 soá HS & yeâu caàu töøng caëp HS ñoåi vôû soaùt loãi cho nhau - GV nhaän xeùt chung Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp chính taû Baøi taäp 2b - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 2b - GV yeâu caàu HS töï laøm vaøo vôû - GV nhaän xeùt veà chính taû, phaùt aâm, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Caøy saâu cuoác baãm. Mua daây buoäc mình. Thuoác hay tay ñaûm. Chuoät gaëm chaân meøo. Baøi taäp 3a: - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 3a - Höôùng daãn HS quan saùt tranh minh hoïa HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS theo doõi trong SGK - HS ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên caàn vieát - HS neâu nhöõng hieän töôïng mình deã vieát sai - HS nhaän xeùt - HS luyeän vieát baûng con - HS nghe – vieát - HS soaùt laïi baøi - HS ñoåi vôû cho nhau ñeå soaùt loãi chính taû - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp HS töï laøm vaøo vôû nhaùp Caû lôùp nhaän xeùt keát quaû laøm baøi Caû lôùp söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - HS töï laøm vaøo vôû nhaùp - GV nhaän xeùt veà chính taû, phaùt aâm, choát laïi lôøi giaûi ñuùng: ñaõng trí, chaúng thaáy, xuaát trình. - Môøi 1 HS ñoïc laïi truyeän, noùi veà tính khoâi haøi cuûa truyeän. Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Nhôù – vieát: Chuyeän coå tích veà loaøi ngöôøi. - Caû lôùp nhaän xeùt keát quaû laøm baøi - Caû lôùp söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng - Tính khoâi haøi cuûa truyeän: nhaø baùc hoïc ñaõng trí tôùi möùc phaûi ñi tìm veù ñeán toaùt moà hoâi, khoâng phaûi ñeå trình cho ngöôøi soaùt veù maø ñeå nhôù mình ñònh xuoáng ga naøo. Thöù ba, ngaøy 18 thaùng 01 naêm 2011 Chính taû (Nhôù – vieát) CHUYEÄN COÅ TÍCH VEÀ LOAØI NGÖÔØI I.MUÏC TIEÂU: -Nhôù - vieát ñuùng baøi CT ; trình baøy ñuùng caùc khoå thô, doøng thô 5 chöõ ; khoâng maéc quaù naêm loãi trong baøi. -Laøm ñuùng BT3 (keát hôïp ñoïc baøi vaên sau khi ñaõ hoaøn chænh). II.CHUAÅN BÒ: 3 tôø phieáu khoå to phoâ toâ noäi dung BT2a, BT3. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn HS nhôù - vieát chính taû - 1 HS ñoïc to yeâu caàu cuûa baøi, caû lôùp ñoïc - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi thaàm - Yeâu caàu 2 HS ñoïc thuoäc loøng ñoaïn thô caàn - 2 HS ñoïc thuoäc loøng baøi thô, caùc HS khaùc nhaåm theo vieát - GV nhaéc HS caùch trình baøy theå thô naêm - HS luyeän vieát nhöõng töø ngöõ deã vieát sai vaøo chöõ, chuù yù nhöõng chöõ caàn vieát hoa, nhöõng chöõ baûng con deã vieát sai chính taû (saùng, roõ, lôøi ru…) - HS gaáp SGK, nhôù laïi ñoaïn thô, töï vieát baøi - Yeâu caàu HS vieát taäp - GV chaám baøi 1 soá HS & yeâu caàu töøng caëp - HS ñoåi vôû cho nhau ñeå soaùt loãi chính taû HS ñoåi vôû soaùt loãi cho nhau - GV nhaän xeùt chung Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp chính taû Baøi taäp 2a: - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 2a - HS töï laøm vaøo vôû nhaùp - GV yeâu caàu HS töï laøm vaøo vôû - Caû lôùp nhaän xeùt keát quaû laøm baøi - GV nhaän xeùt keát quaû baøi laøm cuûa HS, choát - Caû lôùp söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng laïi lôøi giaûi ñuùng: Möa giaêng, theo gioù, raûi tím. Baøi taäp 3: - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 3 - HS laøm baøi baèng caùch gaïch boû nhöõng tieáng khoâng thích hôïp, vieát laïi nhöõng tieáng thích hôïp. - GV nhaän xeùt keát quaû baøi laøm cuûa HS, choát - HS laøm baøi ñoïc laïi baøi laïi lôøi giaûi ñuùng:Daùng thanh – thu daàn – moät - Caû lôùp nhaän xeùt, söûa baøi theo lôøi giaûi ñieåm – raén chaéc – vaøng thaãm – caùnh daøi – röïc ñuùng. rôõ – caàn maãn. Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Nhaéc nhöõng HS vieát sai chính taû ghi nhôù ñeå khoâng vieát sai nhöõng töø ñaõ hoïc - Chuaån bò baøi: Nghe – vieát: Saàu rieâng. Thöù ba, ngaøy 25 thaùng 01 naêm 2011 Chính taû (Nghe – Vieát) SAÀU RIEÂNG I.MUÏC TIEÂU: -Nghe - vieát ñuùng baøi CT ; trình baøy ñuùng ñoaïn vaên trích ; khoâng maéc quaù naêm loãi trong baøi. -Laøm ñuùng BT3 (keát hôïp ñoïc baøi vaên sau khi ñaõ hoaøn chænh), hoaëc BT(2) a/b, hoaëc BT do Gv soaïn. II.CHUAÅN BÒ: - Baûng lôùp vieát saün caùc doøng thô cuûa BT2b 3 tôø phieáu vieát saün noäi dung cuûa BT3. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn HS nghe - vieát chính taû - GV yeâu caàu 1 HS ñoïc ñoaïn vaên caàn vieát chính taû 1 löôït - GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên caàn vieát & cho bieát nhöõng töø ngöõ caàn phaûi chuù yù khi vieát baøi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - 1 HS ñoïc to - HS ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên caàn vieát - HS neâu nhöõng hieän töôïng mình deã vieát sai: troå vaøo cuoái naêm, toaû khaép khu vöôøn, hao hao gioáng caùnh sen con, laùc ñaùc vaøi nhuî li ti… - GV vieát baûng nhöõng töø HS deã vieát sai & - HS nhaän xeùt höôùng daãn HS nhaän xeùt - GV yeâu caàu HS vieát nhöõng töø ngöõ deã vieát - HS luyeän vieát baûng con sai vaøo baûng con - GV ñoïc töøng caâu, töøng cuïm töø 2 löôït cho - HS nghe – vieát HS vieát - HS soaùt laïi baøi - GV ñoïc toaøn baøi chính taû 1 löôït - GV chaám baøi 1 soá HS & yeâu caàu töøng caëp - HS ñoåi vôû cho nhau ñeå soaùt loãi chính taû HS ñoåi vôû soaùt loãi cho nhau - GV nhaän xeùt chung Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp chính taû Baøi taäp 2b: - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 2b - HS töï laøm vaøo vôû, caû lôùp laøm nhaùp - GV yeâu caàu HS töï laøm vaøo vôû - GV môøi 1 HS ñieàn vaàn ut / uc vaøo caùc - 1 HS leân baûng laøm doøng thô ñaõ vieát treân baûng lôùp; 3 HS ñoïc laïi - Caû lôùp nhaän xeùt keát quaû laøm baøi caùc doøng thô ñaõ hoaøn chænh ñeå kieåm tra phaùt - Caû lôùp söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng aâm; keát luaän lôøi giaûi: Con ñoø laù truùc qua soâng / Buùt nghieâng, laát phaát haït möa / Buùt chao, gôïn nöôùc Taây Hoà laên taên. - Neùt veõ caûnh ñeïp Hoà Taây treân ñoà saønh söù. - GV hoûi HS veà noäi dung khoå thô 2b. Baøi taäp 3: - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 3 - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV daùn 3 tôø phieáu leân baûng, môøi HS leân - 3 nhoùm HS leân baûng thi tieáp söùc – moãi baûng thi tieáp söùc. em duøng buùt gaïch nhöõng chöõ khoâng thích hôïp. HS cuoái cuøng thay maët nhoùm ñoïc laïi ñoaïn vaên ñaõ hoaøn chænh. - GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng: - Caû lôùp nhaän xeùt, söûa baøi theo lôøi giaûi Naéng –truùc xanh – cuùc – loùng laùnh – neân – ñuùng. vuùt – naùo nöùc. Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Nhôù – vieát: Chôï Teát. Thöù ba, ngaøy 15 thaùng 2 naêm 2011 Chính ta û (Nhôù – vieát) CHÔÏ TEÁT I.MUÏC TIEÂU: -Nhớ - viết đúng bài CT ; trình bày đúng đoạn thơ trích ; không mắc quá năm lỗi trong bài. -Làm đúng BT CT phân biệt âm đầu, vần dễ lẫn (BT2). II.CHUAÅN BÒ: - Phieáu vieát saün noäi dung BT2 III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn HS nhôù - vieát chính taû - 1 HS ñoïc to yeâu caàu cuûa baøi, caû lôùp ñoïc - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi thaàm - Yeâu caàu 2 HS ñoïc thuoäc loøng ñoaïn thô caàn - 2 HS ñoïc thuoäc loøng baøi thô, caùc HS khaùc nhaåm theo vieát - GV nhaéc HS caùch trình baøy ñoaïn thô, chuù - HS luyeän vieát nhöõng töø ngöõ deã vieát sai yù nhöõng chöõ caàn vieát hoa, nhöõng chöõ deã vieát vaøo baûng con sai chính taû - HS gaáp SGK, nhôù laïi ñoaïn thô, töï vieát - Yeâu caàu HS vieát taäp baøi - GV chaám baøi 1 soá HS & yeâu caàu töøng caëp - HS ñoåi vôû cho nhau ñeå soaùt loãi chính taû HS ñoåi vôû soaùt loãi cho nhau - GV nhaän xeùt chung Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp chính taû Baøi taäp 2: - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 2 - GV daùn tôø phieáu ñaõ vieát truyeän vui Moät - HS theo doõi ngaøy & moät naêm, chæ caùc oâ troáng, giaûi thích yeâu caàu cuûa BT2. - GV daùn 3 tôø phieáu leân baûng, môøi HS leân - 3 nhoùm HS leân baûng thi tieáp söùc. baûng thi tieáp söùc. - Ñaïi dieän nhoùm ñoïc laïi truyeän Moät ngaøy & moät naêm sau khi ñaõ ñieàn caùc tieáng thích hôïp. - GV nhaän xeùt keát quaû baøi laøm cuûa HS, choát - Caû lôùp nhaän xeùt keát quaû laøm baøi - Caû lôùp söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng laïi lôøi giaûi ñuùng. Hoïa só – nöôùc Ñöùc – sung söôùng – khoâng hieåu sao – böùc tranh – böùc tranh - Yeâu caàu HS noùi veà tính khoâi haøi cuûa - Tính khoâi haøi cuûa truyeän: Hoïa só treû truyeän. ngaây thô töôûng raèng mình veõ moät böùc tranh maát caû ngaøy ñaõ laø coâng phu. Khoâng hieåu raèng, tranh cuûa Men – xen ñöôïc nhieàu ngöôøi haâm moä vì oâng ñaõ boû nhieàu taâm huyeát, coâng söùc cho moãi böùc tranh. Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Nghe – vieát: Hoïa só Toâ Ngoïc Vaân. Thöù ba, ngaøy 22 thaùng 2 naêm 2011 Chính taû ( Nghe – vieát ) HOAÏ SÓ TOÂ NGOÏC VAÂN I.MUÏC TIEÂU: -Nghe - viết đúng bài CT ; trình bày đúng bài chính tả văn xuôi ; không mắc quá năm lỗi trong bài. -Làm đúng BT CT phương ngữ (2) a/b. II.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng:  Baøi cuõ: - GV môøi 1 HS ñoïc nhöõng töø ngöõ caàn ñieàn vaøo oâ troáng ôû BT2. - GV nhaän xeùt & chaám ñieåm  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn HS nghe - vieát chính taû - GV ñoïc ñoaïn vaên caàn vieát chính taû 1 löôït - GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên caàn vieát & cho bieát nhöõng töø ngöõ caàn phaûi chuù yù khi vieát baøi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - 2 HS vieát baûng lôùp, caû lôùp vieát baûng con - HS nhaän xeùt - HS theo doõi trong SGK - HS ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên caàn vieát - HS neâu nhöõng hieän töôïng mình deã vieát sai. - HS nhaän xeùt - HS luyeän vieát baûng con - GV yeâu caàu HS vieát nhöõng töø ngöõ deã vieát sai vaøo baûng con - HS nghe – vieát - GV ñoïc töøng caâu, töøng cuïm töø 2 löôït cho HS vieát - HS soaùt laïi baøi - GV ñoïc toaøn baøi chính taû 1 löôït - HS ñoåi vôû cho nhau ñeå soaùt loãi chính taû - GV chaám baøi 1 soá HS & yeâu caàu töøng caëp HS ñoåi vôû soaùt loãi cho nhau - GV nhaän xeùt chung Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp chính taû Baøi taäp 2a - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 2a - HS töï laøm vaøo vôû - HS leân baûng thi laøm baøi. Töøng em ñoïc keát quaû - Caû lôùp nhaän xeùt keát quaû laøm baøi - GV nhaän xeùt keát quaû baøi laøm cuûa HS, - Caû lôùp söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng choát laïi lôøi giaûi ñuùng. - GV giaûi thích vôùi HS: vieát laø chuyeän trong caùc cuïm töø keå chuyeän, caâu chuyeän; vieát laø truyeän trong caùc cuïm töø ñoïc truyeän, quyeån truyeän, nhaân vaät trong truyeän. Chuyeän laø chuoãi söï vieäc dieãn ra coù ñaàu coù cuoái, ñöôïc keå baèng lôøi. Coøn truyeän laø taùc phaåm vaên hoïc thöôøng ñöôïc in hoaëc vieát ra thaønh chöõ. - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp Baøi taäp 3 - GV phaùt giaáy cho 1 soá HS - HS laøm vaøo vôû. - GV choát laïi lôøi giaûi ñuùng - Nhöõng HS laøm baøi treân giaáy daùn nhanh a) nho – nhoû – nhoï keát quaû laøm baøi treâ baûng lôùp, giaûi thích keát b) chi – chì – chæ – chò quaû.  Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Nhaéc nhöõng HS vieát sai chính taû ghi nhôù ñeå khoâng vieát sai nhöõng töø ñaõ hoïc - Chuaån bò baøi: Nghe-vieát: Khuaát phuïc teân cöôùp bieån Ngaøy: Moân: Chính taû Tuaàn: 25 BAØI: KHUAÁT PHUÏC TEÂN CÖÔÙP BIEÅN (Nghe – Vieát) PHAÂN BIEÄT r / d / gi, eân / eânh I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: 1.Kieán thöùc: - Nghe – vieát ñuùng chính taû, trình baøy ñuùng moät ñoaïn trong truyeän Khuaát phuïc teân cöôùp bieån. 2.Kó naêng: - Laøm ñuùng caùc baøi taäp phaân bieät nhöõng tieáng coù aâm ñaàu r / d / gi hoaëc vaàn eân / eânh deã laãn. 3. Thaùi ñoä: - Trình baøy baøi caån thaän, saïch seõ. - Coù yù thöùc reøn chöõ vieát ñeïp. II.CHUAÅN BÒ: - 3 tôø phieáu khoå to vieát saün noäi dung BT2b. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU THÔØI GIAN 1 phuùt 5 phuùt 15 phuùt HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng:  Baøi cuõ: - GV môøi 1 HS ñoïc noäi dung BT2a - GV nhaän xeùt & chaám ñieåm  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn HS nghe - vieát chính taû - GV ñoïc ñoaïn vaên caàn vieát chính taû 1 löôït - GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên caàn vieát & cho bieát nhöõng töø ngöõ caàn phaûi chuù yù khi vieát baøi - GV vieát baûng nhöõng töø HS deã vieát sai & höôùng daãn HS nhaän xeùt - GV yeâu caàu HS vieát nhöõng töø ngöõ deã vieát sai vaøo baûng con - GV ñoïc töøng caâu, töøng cuïm töø 2 löôït HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS ÑDDH - 2 HS vieát baûng lôùp, caû lôùp vieát baûng con - HS nhaän xeùt - HS theo doõi trong SGK SGK - HS ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên caàn vieát - HS neâu nhöõng hieän töôïng mình deã vieát sai: - HS nhaän xeùt - HS luyeän vieát baûng con Baûng con cho HS vieát - GV ñoïc toaøn baøi chính taû 1 löôït - GV chaám baøi 1 soá HS & yeâu caàu töøng caëp HS ñoåi vôû soaùt loãi cho nhau - GV nhaän xeùt chung - HS nghe – vieát - HS soaùt laïi baøi - HS ñoåi vôû cho nhau ñeå soaùt loãi chính taû 12 phuùt Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp chính taû Baøi taäp 2b: - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 2b - GV löu yù: ÔÛ töøng choã troáng, em laàn löôït thöû ñieàn töøng vaàn cho saün (eân / eânh) sao cho taïo ra töø, caâu coù noäi dung thích hôïp. Sau ñoù giaûi caâu ñoá trong baøi. - GV daùn 3 tôø phieáu vieát noäi dung BT, môøi caùc nhoùm leân baûng thi tieáp söùc – ñieàn tieáng hoaëc vaàn thích hôïp vaøo choã troáng. 3 phuùt - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - HS ñoïc thaàm noäi dung ñoaïn vaên, thô, trao ñoåi nhoùm. - Caùc nhoùm leân baûng thi ñua tieáp söùc. - Ñaïi dieän nhoùm ñoïc laïi ñoaïn Phieáu vaên, thô, giaûi ñoá sau khi ñaõ ñieàn tieáng, vaàn hoaøn chænh. - Caû lôùp nhaän xeùt keát quaû laøm baøi, bình choïn nhoùm thaéng cuoäc. - GV nhaän xeùt keát quaû baøi laøm cuûa HS, - Caû lôùp söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng choát laïi lôøi giaûi ñuùng, bình choïn nhoùm thaéng cuoäc.  Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Nhaéc nhöõng HS vieát sai chính taû ghi nhôù ñeå khoâng vieát sai nhöõng töø ñaõ hoïc - Chuaån bò baøi: Nghe – vieát: Thaéng bieån Caùc ghi nhaän, löu yù: ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... Thöù ba, ngaøy 08 thaùng 03 naêm 2011 Chính taû THAÉNG BIEÅN (Nghe – Vieát) (Tích hôïp: GD BVMT) I.MUÏC TIEÂU: -Nghe - vieát ñuùng baøi CT ; trình baøy ñuùng baøi vaên trích ; khoâng maéc quaù naêm loãi trong baøi. -Laøm ñuùng BT CT phöông ngöõ (2) a/b, hoaëc BT do Gv soaïn. *GD BVMT: Giaùo duïc HS bieát baûo veä moâi tröôøng thieân nhieân, traùnh thieân tai, luõ luït,… II.CHUAÅN BÒ: Phieáu khoå to vieát noäi dung BT2a. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn HS nghe - vieát chính taû - GV ñoïc ñoaïn vaên caàn vieát chính taû 1 löôït - GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên caàn vieát & cho bieát nhöõng töø ngöõ caàn phaûi chuù yù khi vieát baøi - GV vieát baûng nhöõng töø HS deã vieát sai & höôùng daãn HS nhaän xeùt HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS theo doõi trong SGK - HS ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên caàn vieát - HS neâu nhöõng hieän töôïng mình deã vieát sai - HS nhaän xeùt - HS luyeän vieát baûng con - GV yeâu caàu HS vieát nhöõng töø ngöõ deã vieát sai vaøo baûng con - GV ñoïc töøng caâu, töøng cuïm töø 2 löôït cho - HS nghe – vieát HS vieát - HS soaùt laïi baøi - GV ñoïc toaøn baøi chính taû 1 löôït - GV chaám baøi 1 soá HS & yeâu caàu töøng caëp - HS ñoåi vôû cho nhau ñeå soaùt loãi chính taû HS ñoåi vôû soaùt loãi cho nhau - GV nhaän xeùt chung Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp chính taû Baøi taäp 2a - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 2A - GV daùn moät soá tôø phieáu, môøi caùc nhoùm HS - HS trao ñoåi nhoùm. - Caùc nhoùm leân baûng thi ñua tieáp söùc. leân baûng thi tieáp söùc ñeå ñieàn vaøo choã troáng - Ñaïi dieän nhoùm ñoïc laïi ñoaïn vaên, thô, giaûi ñoá sau khi ñaõ ñieàn tieáng, vaàn hoaøn chænh. - GV nhaän xeùt keát quaû baøi laøm cuûa HS, choát - Caû lôùp nhaän xeùt keát quaû laøm baøi, bình laïi lôøi giaûi ñuùng. choïn nhoùm thaéng cuoäc. - Caû lôùp söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Giaùo duïc HS bieát baûo veä moâi tröôøng thieân nhieân, traùnh thieân tai, luõ luït,… - Chuaån bò baøi: Nhôù – vieát: Baøi thô veà tieåu ñoäi xe khoâng kính. Toaùn KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ GKII ………………………………………………………………………… Chính taû (Nhôù – vieát) BAØI THÔ VEÀ TIEÅU ÑOÄI XE KHOÂNG KÍNH I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: -Nhôù - vieát ñuùng baøi CT ; trình baøy caùc doøng thô theo theå töï do vaø trình baøy caùc khoå thô; khoâng maéc quaù naêm loãi trong baøi. -Laøm ñuùng BT CT phöông ngöõ (2) a/b, hoaëc (3) a/b, BT do Gv soaïn. II.CHUAÅN BÒ: - Phieáu khoå roäng keû baûng noäi dung BT2a, vieát noäi dung BT3b. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng:  Baøi cuõ: - GV môøi 1 HS ñoïc HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - 2 HS vieát baûng lôùp, caû lôùp vieát baûng con - HS nhaän xeùt - GV nhaän xeùt & chaám ñieåm  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn HS nghe - vieát chính taû - 1 HS ñoïc to yeâu caàu cuûa baøi, caû lôùp ñoïc - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi thaàm - 2 HS ñoïc thuoäc loøng baøi thô, caùc HS khaùc - Yeâu caàu 2 HS ñoïc thuoäc loøng ñoaïn thô caàn nhaåm theo vieát - HS luyeän vieát nhöõng töø ngöõ deã vieát sai - GV nhaéc HS caùch trình baøy ñoaïn thô, chuù yù vaøo baûng con nhöõng chöõ caàn vieát hoa, nhöõng chöõ deã vieát sai - HS gaáp SGK, nhôù laïi ñoaïn thô, töï vieát baøi chính taû - HS ñoåi vôû cho nhau ñeå soaùt loãi chính taû - Yeâu caàu HS vieát taäp - GV chaám baøi 1 soá HS & yeâu caàu töøng caëp HS ñoåi vôû soaùt loãi cho nhau - GV nhaän xeùt chung Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp chính taû - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp Baøi taäp 2a - HS laøm theo nhoùm. - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 2a - GV phaùt phieáu ñaõ keû baûng noäi dung. - GV nhaéc HS löu yù: + BT yeâu caàu tìm 3 tröôøng hôïp chæ vieát vôùi s, khoâng vieát vôùi x (hoaëc 3 tröôøng hôïp chæ vieát vôùi x, khoâng vieát vôùi s). Laøm baøi theo nhoùm coù nhieàu ngöôøi tham gia, caùc em caàn tìm nhieàu töø, caøng nhieàu caøng toát. + Chæ tìm nhöõng tieáng coù nghóa. Coù theå tìm tieáng khoâng coù nghóa nhöng vaãn gaëp trong thöïc teá söû duïng (khi keát hôïp vôùi nhöõng tieáng khaùc) - GV nhaän xeùt keát quaû baøi laøm cuûa HS, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Baøi taäp 3b: - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 3b - GV daùn baûng 3 tôø phieáu, môøi HS leân baûng thi laøm baøi – gaïch boû nhöõng tieáng vieát sai chính taû, vieát laïi tieáng thích hôïp ñeå hoaøn chænh caâu vaên. - GV nhaän xeùt.  Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Nhaéc nhöõng HS vieát sai chính taû ghi nhôù ñeå khoâng vieát sai nhöõng töø ñaõ hoïc - Chuaån bò baøi: Nghe – vieát:Ai ñaõ nghó ra caùc chöõ soá 1, 2, 3, 4……? - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû - Caû lôùp nhaän xeùt keát quaû laøm baøi, bình choïn nhoùm thaéng cuoäc - Caû lôùp söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - HS ñoïc thaàm ñoaïn vaên, xem tranh minh hoïa, laøm baøi vaøo vôû. - HS thi ñua laøm baøi. - Töøng HS ñoïc laïi ñoaïn vaên ñaõ ñieàn ñuùng hoaøn chænh. - Lôùp nhaän xeùt. Chính taû(Nghe – Vieát) AI ÑAÕ NGHÓ RA CAÙC CHÖÕ SOÁ 1, 2, 3, 4 … ? I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: -Nghe - vieát ñuùng baøi CT ; trình baøy ñuùng baøi baùo ngaén coù caùc chöõ soá ; khoâng maéc quaù naêm loãi trong baøi. -Laøm ñuùng BT3 (keát hôïp ñoïc laïi maåu chuyeän sau khi hoaøn chænh BT) hoaëc BT CT phöông ngöõ do Gv soaïn. II.CHUAÅN BÒ: Tôø phieáu khoå roäng vieát noäi dung BT2a, 3. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng:  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn HS nghe - vieát chính taû - GV ñoïc ñoaïn vaên caàn vieát chính taû 1 löôït - GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên caàn vieát & cho bieát nhöõng töø ngöõ caàn phaûi chuù yù khi vieát baøi - GV vieát baûng nhöõng töø HS deã vieát sai & höôùng daãn HS nhaän xeùt - GV yeâu caàu HS vieát nhöõng töø ngöõ deã vieát sai vaøo baûng con - GV ñoïc töøng caâu, töøng cuïm töø 2 löôït cho HS vieát - GV ñoïc toaøn baøi chính taû 1 löôït - GV chaám baøi 1 soá HS & yeâu caàu töøng caëp HS ñoåi vôû soaùt loãi cho nhau - GV nhaän xeùt chung Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp chính taû Baøi taäp 2a - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 2a - GV nhaéc HS coù theå theâm daáu thanh ñeå taïo theâm nhieàu tieáng coù nghóa. - GV phaùt 3 tôø phieáu cho 3 caëp HS HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS theo doõi trong SGK - HS ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên caàn vieát - HS neâu nhöõng hieän töôïng mình deã vieát sai - HS nhaän xeùt - HS luyeän vieát baûng con - HS nghe – vieát - HS soaùt laïi baøi - HS ñoåi vôû cho nhau ñeå soaùt loãi chính taû - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - HS töï laøm vaøo vôû - HS phaùt bieåu yù kieán - Caû lôùp nhaän xeùt keát quaû laøm baøi - GV nhaän xeùt keát quaû baøi laøm cuûa HS, choát - Caû lôùp söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng laïi lôøi giaûi ñuùng. Baøi taäp 3: - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 3 - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV daùn 3 tôø phieáu ñaõ vieát noäi dung truyeän, - HS ñoïc thaàm truyeän vui Trí nhôù toát laøm môøi 3 HS leân baûng thi laøm baøi. baøi vaøo vôû - 3 HS leân baûng thi laøm baøi - GV hoûi HS veà tính khoâi haøi cuûa truyeän vui - Chò Höông keå chuyeän lòch söû nhöng Sôn ngaây thô töôûng raèng chò coù trí nhôù toát, nhôù ñöôïc caû nhöõng chuyeän xaûy ra töø 500 naêm tröôùc, cöù nhö laø chò ñaõ soáng ñöôïc hôn 500 naêm.  Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Nhaéc nhöõng HS vieát sai chính taû ghi nhôù ñeå khoâng vieát sai nhöõng töø ñaõ hoïc - Chuaån bò baøi: Nhôù – vieát: Ñöôøng ñi Sa Pa.
- Xem thêm -