Tài liệu Giáo án chính tả lớp 3 cả năm_cktkn

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TuÇn 1: TiÕt 1: TËp chÐp CËu bÐ th«ng minh I . Môc ®Ých yªu cÇu: 1. RÌn kÜ n¨ng viÕt chÝnh t¶: - ChÐp l¹i chÝnh x¸c ®o¹n v¨n 53 ch÷ trong bµi CËu bÐ th«ng minh. -Tõ ®o¹n chÐp mÉu trªn b¶ng cña gv, cñng cè c¸ch tr×nh bµy mét ®o¹n v¨n: ch÷ ®Çu c©u viÕt hoa, ch÷ ®Çu ®o¹n viÕt hoa vµ lïi vµo mét «, kÕt thóc c©u ®Æt dÊu chÊm, lêi nãi cña nh©n vËt ®Æt sau dÊu hai chÊm, xuèng dßng, g¹ch ®Çu dßng. - ViÕt ®óng vµ nhí c¸ch viÕt nh÷ng tiÕng cã ©m, vÇn dÔ lÉn lén do ¶nh hëng cña ph¬ng ng÷: l / n, ang / anh. 2. ¤n b¶ng ch÷: - §iÒn ®óng 10 ch÷vµ tªn cña 10 ch÷ ®ã vµo « trèng trong b¶ng ( hoÆc thªm tªn nh÷ng ch÷ do hai ch÷ c¸i ghÐp l¹i: ch…) - Thuéc lßng tªn 10 ch÷ ®Çu trong b¶ng. II . §å dïng d¹y häc - B¶ng líp viÕt s½n ®o¹n v¨n h/s cÇn chÐp: néi dung BT2 hay 2b (viÕt 2 lÇn) - B¶ng phô kÎ b¶ng ch÷ vµ tªn ch÷ ë BT3 - Vë bµi tËp. III. Ph¬ng ph¸p: - §µm tho¹i, nªu vÊn ®Ò, ph©n tÝch, luyÖn tËp thùc hµnh IV. C¸c ho¹t déng d¹y vµ häc A. Më ®Çu : GV nh¾c l¹i mét sè ®iÓm cÇn lu ý vÒ yªu cÇu cña giê häc chÝnh t¶, viÖc chuÈn bÞ ®å dïng cho giê häc( vë bót b¶ng ….), nh»m cñng cè nÒn nÕp häc tËp ( ®· h×nh thµnh tõ líp 2 ) cho c¸c em B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi : Trong giê chÝnh t¶ h«m nay thÇy sÏ híng dÉn c¸c con: - ChÐp l¹i ®óng mét ®o¹n trong bµi tËp ®äc míi häc - Lµm bµi tËp ph©n biÖt c¸c tiÕng cã ©m, vÊn ®Ò viÕt lÉn nh l/n, (an/ang) - ¤n l¹i b¶ng ch÷ vµ häc tªn c¸c ch÷ do nhiÒu ch÷ c¸c ghÐp l¹i. 2. HíngdÉn tËp chÐp: a. Híng dÉn hs chuÈn bÞ: - Hs theo dâi ®äc thÇm. - Gv ®äc ®o¹n chÐp trªn b¶ng. - 2 hs nh×n b¶ng ®äc l¹i ®o¹n chÐp. - Gv híng dÉn hs nhËn xÐt: - §o¹n nµy chÐp tõ bµi: CËu bÐ th«ng + §o¹n nµy chÐp tõ bµi nµo? minh. - Tªn bµi viÕt gi÷a trang vë. + Tªn bµi viÕt ë vÞ trÝ nµo? - §o¹n chÐp cã 3 c©u. + §o¹n chÐp cã mÊy c©u? C©u 1: H«m sau …ba m©m cç. C©u 2: CËu bÐ ®a cho …nãi. C©u 3: Cßn l¹i. - Cuèi c©u 1 vµ c©u 3 cã dÊu chÊm, cuèi + Cuèi mçi c©u cã dÊu g×? c©u 2 cã dÊu hai chÊm - Ch÷ ®Çu c©u viÕt hoa. + Ch÷ ®Çu c©u viÕt nh thÕ nµo? - Hs lÇn lît viÕt c¸c tiÕng khã vµo b¶ng - Híng dÉn hs viÕt b¶ng con mét vµi con: chim sÎ, kim kh©u, s¾c, xÎ thÞt, sø tiÕng khã ( gv lÇn lît g¹ch ch©n c¸c gi¶. tiÕng khã ë ®o¹n v¨n ) - Gv nh¾c nhë hs khi viÕt kh«ng g¹ch ch©n c¸c tiÕng nµy vµo vë. - ChÐp bµi trong sgk. b. Hs chÐp bµi vµo vë. 1 - Gv theo dâi uèn n¾n hs viÕt. c. ChÊm ch÷a bµi. - ChÊm bµi. - Gv chÊm kho¶ng 5 ®Õn 7 bµi, nhËn xÐt trong tõng bµi vÒ c¸c mÆt: néi dung bµi viÕt, ch÷ viÕt c¸ch tr×nh bµy. 3. Híng dÉn lµm bµi tËp: *Bµi tËp 2: - Gv chÐp bµi lªn b¶ng. - Gäi 1 hs ®äc ch÷a bµi trªn b¶ng. - Gv nhËn xÐt. *Bµi tËp 3: - Gv më b¶ng phô kÎ s½n. - Gäi 1hs lªn b¶ng ch÷a bµi. - Gv nhËn xÐt, söa ch÷a ( nÕu cã ). - Híng dÉn hs ®äc thuéc + Gv xo¸ hÕt ë cét ch÷ + Xo¸ hÕt ë cét tªn ch÷ + Xo¸ hÕt b¶ng 4. Cñng cè dÆn dß: - VÒ nhµ häc thuéc b¶ng ch÷ ë BT3. - NhËn xÐt tiÕt häc. - Hs më vë, ngåi ngay ng¾n ®Ó nh×n sgk chÐp bµi vµo vë. - Hs tù ch÷a lçi b»ng bót ch× ra lÒ vë. hoÆc vµo cuèi bµi chÐp. - 2 hs ®äc yªu cÇu cña bµi - Hs lµm bµi vµo vë bµi tËp - Hs ®æi bµi nhau ®Ó kiÓm tra - 1 hs ®äc ch÷a bµi, líp nhËn xÐt: a. H¹ lÖnh, nép bµi,s¸ng lo¸ng. b. §µng hoµng, ®µn «ng, h«m nä. - 1 hs ®äc yªu cÇu cña bµi - 1 hs lµm mÉu : ¨ - ¸, © - í - C¶ líp lµm bµi vµo vë BT, ®æi vë ®Ó kiÓm tra - Hs ®äc c¸ nh©n b¶ng 10 ch÷ c¸i vµ tªn ch÷ - 1sè hs nãi hoÆc viÕt l¹i - Vµi hs ®äc thuéc lßng 10 ch÷ - C¶ líp viÕt l¹i vµo vë thø tù 10 ch÷ vµ tªn ch÷ ********************************************************* Ngµy so¹n : 8 / 9 / 2008 Ngµy gi¶ng : T5 -11 /9 /2008 TiÕt 2: Nghe - viÕt I. Môc ®Ých yªu cÇu: Ch¬i ChuyÒn - RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt chÝnh t¶: + Nghe - viÕt chÝnh x¸c bµi th¬ Ch¬i thuyÒn 56 ch÷. + Tõ ®o¹n viÕt, cñng cè c¸ch tr×nh bµy mét bµi th¬: ch÷ ®Çu c¸c dßng th¬ viÕt hoa, viÕt bµi th¬ ë gi÷a trang vë hoÆc chia vë thµnh 2 phÇn nh sgk + §iÒn ®óng vµo chç trèng c¸c vÇn ao / oao. T×m ®óng c¸c tiÕng cã ©m ®Çu l / n (hoÆc vÇn an / an) theo nghÜa ®· cho. II. §å dïng d¹y häc: - B¶ng phô viÕt 2 lÇn néi dung bµi tËp 2 - Hs: vë bµi tËp III. Ph¬ng ph¸p: - §µm tho¹i, nªu vÊn ®Ò, ph©n tÝch, luyÖn tËp thùc hµnh. IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. KiÓm tra bµi cò: - Gv ®äc lÇn lît c¸c tõ: lo sî, rÌn luyÖn, siªng n¨ng. 2 - 3 hs lªn b¶ng viÕt - C¶ líp viÕt b/c. - 2 hs ®äc thuéc lßng thø tù 10 ch÷ c¸i: a, ¨, ©, b, c, ch, d, ®, e, ª. - Gv nhËn xÐt ghi ®iÓm B. D¹y bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: Trong giê chÝnh t¶ h«m nay thÇy sÏ híng dÉn c¸c con nghe viÕt mét bµi th¬ nãi vÒ mét trß ch¬i rÊt quen thuéc cña c¸c b¹n g¸i qua bµi ch¬i chuyÒn . 2. Híng dÉn nghe viÕt: a. Híng dÉn hs chuÈn bÞ: - Gv ®äc mét lÇn bµi th¬ - Gióp hs n¾m néi dung +Khæ th¬ 1 nãi vÒ ®iÒu g×? - Hs nhËn xÐt - Hs l¾ng nghe - 1 hs ®äc l¹i - c¶ líp ®äc thÇm - Hs ®äc thÇm khæ 1: - Khæ th¬ t¶ c¸c b¹n ®ang ch¬i chuyÒn: miÖng nãi (chuyÒn chuyÒn mét …), m¾t s¸ng ngêi nh×n theo hßn cuéi, tay mÒm m¹i v¬ que chuyÒn. +Khæ th¬ 2 nãi vÒ ®iÒu g×? - Hs ®äc thÇm tiÕp khæ th¬ 2 - Ch¬i chuyÒn gióp c¸c b¹n tinh m¾t, nhanh nhÑn cã søc dÎo dai ®Ó mai lín lªn lµm tèt c«ng viÖc trong d©y chuyÒn - Gióp hs nhËn xÐt: nhµ m¸y. + Mçi dßng th¬ cã mÊy ch÷? - Mçi dßng th¬ cã 3 ch÷ + Ch÷ ®Çu dßng th¬ viÕt nh thÕ nµo? - Ch÷ ®Çu dßng viÕt hoa + Nh÷ng c©u th¬ nµo ®Æt trong ngoÆc - C¸c c©u: ChuyÒn chuyÒn mét …Hai, kÐp? V× sao? hai ®«i. §îc ®Æt trong ngoÆc kÐp v× ®ã lµ c¸c c©u c¸c b¹n nãi khi ch¬i trß ch¬i nµy. + Nªn viÕt b¾t ®Çu tõ « nµo trong vë? - ViÕt tõ « 3 hoÆc « 4. - TËp viÕt tiÕng khã: gv ®äc tiÕng khã cho - Hs viÕt b / c: chuyÒn, lín lªn, dÎo dai, hs viÕt hs nhËn xÐt. b. §äc cho hs viÕt - Gv ®äc thong th¶ tõng dßng th¬, mçi - Hs nghe viÕt vµo vë dßng 2 lÇn. - Gv kÕt hîp uèn n¾n theo dâi hs viÕt c. ChÊm ch÷a bµi: - Gv ®äc l¹i bµi - Hs tù ch÷a lçi b»ng bót ch× ra lÒ hoÆc - ChÊm 5 -7 bµi cuèi bµi - NhËn xÐt 3. Híng dÉn lµm bµi tËp: * Bµi tËp 2: - Gv treo b¶ng phô - 2 hs ®äc yªu cÇu cña bµi - 1 hs lªn b¶ng lµm - díi líp lµm vµo vë BT: ngät ngµo, mµo kªu ngoao ngoao, ngao ng¸n. - Hs nhËn xÐt *Bµi tËp 3: - Híng dÉn hs lµm bµi. - Hs ®äc yªu cÇu cña bµi - lµm bµi vµo vë, ®æi bµi ®Ó kiÓm tra. 4. Cñng cè dÆn dß: Vµi hs nªu miÖng: lµnh - næi – liÒm. - VÒ nhµ luyÖn viÕt - NhËn xÐt tiÕt häc ********************************************************* TuÇn 2: Ngµy so¹n : 13 / 9 / 2008 3 Ngµy gi¶ng : T3 -16 /9 /2008 TiÕt 3: Nghe-viÕt ai cã lçi ? I. Môc ®Ých yªu cÇu: - RÌn kÜ n¨ng viÕt chÝnh t¶: + Nghe viÕt chÝnh x¸c ®o¹n 3 cña bµi Ai cã lçi?. ViÕt ®óng tªn riªng ngêi níc ngoµi. + T×m ®óng c¸c tõ cã chøa tiÕng cã vÇn uªch, uyu. Nhí c¸ch viÕt nh÷ng tiÕng cã vÇn, ©m dÔ lÉn do ph¬ng ng÷ s / x. II. §å dïng d¹y häc: - B¶ng phô viÕt 2 lÇn néi dung bµi 3 - Vë bµi tËp III. Ph¬ng ph¸p: - §µm tho¹i, nªu vÊn ®Ò, ph©n tÝch, luyÖn tËp thùc hµnh IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. æn ®Þnh tæ chøc: B. KiÓm tra bµi cò: - Gv lÇn lît ®äc c¸c tõ: ngao ng¸n, hiÒn - 3 hs lªn b¶ng viÕt - Díi líp viÕt b / c lµnh, ch×m næi, c¸i liÒm. - Hs nhËn xÐt B. D¹y bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: Trong giê chÝnh t¶ - Hs l¾ng nghe h«m nay thÇy sÏ híng dÉn c¸c con nghe viÕt ®o¹n 3 cña bµi Ai cã lçi, sau ®ã tiÕp tôc lµm c¸c bµi tËp ®Ó ph©n biÖt vÇn uªch / uyu, s / x. 2. Híng dÉn nghe - viÕt: a. Híng dÉn hs chuÈn bÞ: - Gv ®äc mét lÇn ®o¹n v¨n cÇn viÕt - 1 hs ®äc l¹i chÝnh t¶ - Gv híng dÉn hs nhËn xÐt: - En - ri - c« ©n hËn khi b×nh tÜnh l¹i + §o¹n v¨n nãi ®iÒu g×? Nh×n vai ¸o b¹n søt chØ, cËu muèn xin lçi b¹n nhng khong ®ñ can ®¶m - T×m tªn riªng trong bµi chÝnh t¶? + NhËn xÐt vÒ c¸ch viÕt tªn riªng nãi trªn? -> §©y lµ tªn riªng cña ngêi níc ngoµi cã c¸ch viÕt ®Æc biÖt. - Gv híng dÉn hs viÕt tiÕng khã: + Gv lÇn lît ®äc tõng tiÕng - C« - rÐt - ti - ViÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu tiªn, ®Æt dÊu g¹ch nèi gi÷a c¸c ch÷. b. §äc cho hs viÕt: - Gv ®äc chËm mçi c©u ®äc 3 lÇn - Gv ®i kiÓm tra uèn n¾n hs viÕt c. ChÊm ch÷a bµi: - Gv ®äc l¹i bµi - Hs ngåi ngay ng¾n nghe - viÕt - ChÊm 5 - 7 bµi 4 - 2 hs lªn b¶ng viÕt - díi líp viÕt b/c: C« - rÐt- ti, khuûu tay, søt chØ, xin lçi - Hs nhËn xÐt - Hs dïng bót ch× ®Ó ch÷a lçi ra lÒ hoÆc cuèi bµi - 5-7 hs nép bµi. - NhËn xÐt - 1 hs ®äc yªu cÇu cña bµi. - Hs mçi nhãm tiÕp nèi nhau viÕt b¶ng 3. Híng dÉn lµm bµi tËp: c¸c tõ chøa tiÕng cã vÇn uªch, uyu. * Bµi tËp 2: - Gv chia líp thµnh 3 nhãm ®Ó ch¬i trß - Hs viÕt cuèi cïng thay mÆt nhãm ®äc kÕt qu¶. ch¬i tiÕp søc. - C¶ líp vµ gv nhËn xÐt, kÕt luËn nhãm - Híng dÉn hs lµm mÉu. th¾ng cuéc. - C¶ líp lµm bµi tËp vµo vë. - 1 hs ®äc yªu cÇu cña bµi - Hs lµm bµi vµo vë, ®æi bµi ®Ó kiÓm tra. - Vµi hs ®äc ch÷a bµi: *Bµi tËp 3 : - Trong mçi bµn cho mét hs lµm phÇn a, a. c©y sÊu, ch÷ xÊu, san sÎ, xÎ gç. b. kiªu c¨ng, c¨n dÆn, nhäc nh»n, v¾n t¾t 1 hs lµm phÇn b. - Hs nhËn xÐt. - Gv viÕt bµi lªn b¶ng. - Gv nhËn xÐt. 4. Cñng cè dÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc tuyªn d¬ng ********************************************************* Ngµy so¹n : 16 / 9 / 2008 Ngµy gi¶ng : T5 -18 / 9 /2008 TiÕt 4: Nghe - viÕt I. Môc ®Ých yªu cÇu: C« gi¸o tÝ hon RÌn kÜ n¨ng viÕt chÝnh t¶ - Nghe-viÕt chÝnh x¸c ®o¹n v¨n 55 tiÕng trong bai C« gi¸o tÝ hon. - BiÕt ph©n biªt s/x ( hoÆc ¨n/¨ng ), t×m ®óng nh÷ng tiÕng cã thÓ ghÐp víi mçi tiÕng ®· cho cã ©m ®Çu lµ s/x ( hoÆc ¨n/¨ng ) II. §å dïng d¹y-häc - G: N¨m ®Õn b¶y tê giÊy khæ to viÕt s½n néi dung BT2a. - H: Vë bµi tËp III. Ph¬ng ph¸p: - §µm tho¹i, nªu vÊn ®Ò, ph©n tÝch, luyÖn tËp thùc hµnh IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc A. KiÓm tra bµi cò - Gv ®äc lÇn lît: nguÖch ngo¹c, khuûu - 2 häc sinh lªn b¶ng viÕt tay, s«ng s©u, x©u kim - C¶ líp viÕt b/con. - Gv nhËn xÐt, ghi ®iÓm - HS nhËn xÐt B. D¹y bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: Trong giê chÝnh t¶ h«m nay thÇy sÏ h- - Hs l¾ng nghe íng dÉn c¸c con: - Nghe - viÕt mét ®o¹n v¨n nãi vÒ mét b¹n g¸i ch¬i trß lµm c« gi¸o d¹y häc qua bµi C« gi¸o tÝ hon - T×m c¸c tiÕng cã thÓ ghÐp víi tiÕng cho s½n ®Ó t¹o thµnh tõ, nh»m cñng cè vÒ c¸c tiÕng cã ©m dÔ lÉn s/x, vÇn ¨n / ¨ng 2. Híng dÉn häc sinh nghe-viÕt: 5 a. Híng dÉn hs chuÈn bÞ - Gv ®äc mét lÇn ®o¹n v¨n - Mét hs ®äc l¹i - c¶ líp ®äc thÇm theo - Gióp hs n¾m néi dung vµ h×nh thøc ®o¹n v¨n : +§o¹n v¨n nãi vÒ ®iÒu g×? - Mét ban g¸i ch¬i trß ch¬i tËp lµm c« gi¸o d¹y häc +§o¹n v¨n cã mÊy c©u? - Cã 5 c©u +Ch÷ ®Çu c¸c c©u viÕt nh thÕ nµo? - ViÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu c©u. +Ch÷ ®Çu ®o¹n viÕt nh thÕ nµo? - ViÕt lïi vµo mét ch÷. +T×m tªn riªng trong ®o¹n v¨n? - BÐ ( tªn b¹n ®ãng vai c« gi¸o ) +CÇn viÕt tªn riªng nh thÕ nµo? - ViÕt hoa. - Häc sinh viÕt tiÕng khã. +Gv viªn ®äc lÇn lît: treo nãn, lµm tr- - Hai hs lªn b¶ng viÕt. íc, rÝu rÝt, tr©m bÇu. - Díi líp viÕt b/c - Hs nhËn xÐt. b. §äc cho hs viÕt - Gv ®äc thong th¶, mçi côm tõ hoÆc c©u - Hs ngåi ngay n¾n nghe - viÕt ®äc 3 lÇn - Gv ®i kiÓm tra uèn n¾n - Hs dïng bót ch÷a lçi ra lÒ. c. §äc so¸t lçi: d. ChÊm, ch÷a bµi. - 5-7 hs nép bµi - ChÊm 5 -7 bµi , nhËn xÐt 3. Híng dÉn hs lµm BT - Mét hs ®äc yªu cÇu cña bµi, líp ®äc Bµi tËp 2: - Gv gióp hs hiÓu yªu cÇu cña bµi: T×m thÇm ®óng nh÷ng tiÕng cã thÓ ghÐp víi tiÕng - Mét hs lµm mÉu trªn b¶ng: xÐt duyÖt ®· cho cµng nhiÒu cµng tèt. - Gv y/c c¶ líp lµm bµi vµo vë. Gäi 3 HS … - §¹i diÖn c¸c nhãm d¸n trªn b¶ng líp, lªn b¶ng lµm. ®äc kÕt qu¶ - C¶ líp nhËn xÐt, kÕt luËn nhãm th¾ng cuéc a, XÐt: xÐt xö, xem xÐt, xÐt duyÖt, xÐt hái - SÐt : sÊm sÐt, lìi tÇm sÐt, ®Êt sÐt b, G¾n bã, hµn g¾n, g¾ng søc, nhµo nÆn - Gv nhËn xÐt. 4. Cñng cè dÆn dß: - VÒ nhµ xem l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau - NhËn xÐt giê häc - NhËn xÐt tiÕt häc ********************************************************* TuÇn 3: Ngµy so¹n : 20 / 9 / 2008 Ngµy gi¶ng : T3 -23 /9 /2008 TiÕt 5: Nghe - ViÕt I. Môc ®Ých yªu cÇu: ChiÕc ¸o len 1. RÌn kÜ n¨ng viÕt chÝnh t¶ - Nghe - viÕt chÝnh x¸c ®o¹n 4 ( 63 ch÷ ) cña bµi ChiÕc ¸o len. - Lµm c¸c bµi tËp chÝnh t¶ ph©n biÒt c¸ch viÕt c¸c phô ©m ®Çu hoÆc thanh dÔ lÉn tr / ch 6 2. ¤n b¶ng ch÷ c¸i - §iÒn ®óng 9 ch÷ vµ tªn ch÷ vµo « trèng trong b¶ng ch÷ ( häc thªm tªn ch÷ do 2 ch÷ c¸i ghÐp l¹i: kh ) - Thuéc lßng tªn 9 ch÷ tiÕp theo trong b¶ng ch÷ II. §å dïng d¹y häc : - GV: Ba hoÆc bèn b¨ng giÊy viÕt néi dung bµi tËp 2 B¶ng phô kÎ b¶ng ch÷ vµ tªn ch÷ ë bµi tËp 3 - HS: Vë bµi tËp: III. Ph¬ng ph¸p: - §µm tho¹i, nªu vÊn ®Ò, ph©n tÝch, luyyÖn tËp thùc hµnh. IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. ¤n ®Þnh tæ choc: B. KiÓm tra bµi cò: - Gv ®äc lÇn lît: sµ xuèng, xinh xÎo, - Gv nhËn xÐt ghi ®iÓm. C. D¹y bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: Giíi thiÖu môc ®Ých, yªu cÇu cña bµi. 2. Híng dÉn hs nghe viÕt: a. Híng dÉn hs chuÈn bÞ: - Gióp hs n¾m néi dung bµi: +V× sao Lan ©n hËn? - 2 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. - Hs nhËn xÐt. - Hs l¾ng nghe, nh¾c l¹i ®Çu bµi. - 2 hs ®äc ®o¹n 4 cña bµi ChiÕc ¸o len. - V× em ®· lµm cho mÑ ph¶i lo buån, lµm cho anh ph¶i nhêng phÇn m×nh cho em. - Híng dÉn hs nhËn xÐt chÝnh t¶ +Nh÷ng ch÷ nµo trong ®o¹n v¨n cÇn viÕt hoa? ViÕt hoa nh÷ng ch÷ ®Çu ®o¹n, ®Çu c©u, +Lêi cña Lan ®îc ®Æt trong dÊu c©u -tªn riªng cña ngêi g×? Lêi cña Lan ®îc ®Æt trong dÊu hai - TËp viÕt tiÕng khã: chÊm vµ dÊu ngoÆc kÐp . +Gv ®äc tiÕng khã - 2 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con: n»m, cuén trßn, ch¨n b«ng, xin lçi. b. Gv ®äc cho hs viÕt - Gv ®äc thong th¶ mçi côm tõ hoÆc - Hs nhËn xÐt, söa ch÷a c©u 3 lÇn - Hs ngåi ngay ng¾n nghe viÕt - Gv kiÓm tra uèn n¾n hs viÕt c. Ch÷a, chÊm bµi - Gv ®äc l¹i bµi - ChÊm 5-7 bµi, nhËn xÐt - Hs dïng bót ch× ®Ó ch÷a lçi ra lÒ vë 3. Híng dÉn hs lµm bµi tËp * Bµi tËp 2a: -Gv nhËn xÐt bµi lµm cña hs * Bµi 2b : - Gv viÕt s½n vµo tê giÊy khæ to - 1 hs ®äc yªu cÇu cña bµi - Hs lµm vµo vë bµi tËp - Vµi hs ®äc ch÷ bµi - Hs nhËn xÐt - 1 hs ®äc yªu cÇu cña bµi - Hs lµm vµo vë, ®æi bµi kiÓm tra - 1 hs lªn b¶ng ®iÒn dÊu hái hay ng· vµo ch÷ viÕt mùc ®á *Bµi tËp 3: - Gv gîi ý: Dùa vµo tªn ch÷ ®Ó viÕt ch÷, - Hs nhËn xÐt dùa vµo ch÷ ®Ó viÕt tªn ch÷ trong « - 1 hs ®äc yªu cÇu cña bµi trèng. 7 - Gv xo¸ lÇn lît tõng cét - Xo¸ c¶ 2 cét ch÷, tªn ch÷ - Gv nhËn xÐt. 4. Cñng cè dÆn dß: - VÒ nhµ häc thuéc theo ®óng thø tù 19 ch÷ c¸i ®· häc - NhËn xÐt tiÕt häc - 1 hs lµm mÉu: gh - giª h¸t - Hs lµm vµo vë - Vµi hs ch÷a bµi trªn b¶ng líp, hs nhËn xÐt - Vµi hs nªu ®iÒn l¹i - Vµi hs ®äc thuéc lßng 9 ch÷ vµ tªn ch÷ - Hs nhËn xÐt ********************************************************* Ngµy so¹n : 22 / 9 / 2008 Ngµy gi¶ng : T5 -25 /9 /2008 TiÕt 6: TËp chÐp ChÞ em I. Môc ®Ých yªu cÇu: RÌn kÜ n¨ng viÕt chÝnh t¶: - ChÐp l¹i ®óng chÝnh t¶ tr×nh bµy ®óng bµi th¬ lôc b¸t ChÞ em ( 56 ch÷ ). - Lµm ®óng c¸c bµi tËp ph©n biÖt tiÕng cã ©m, vÇn dÔ lÉn lén: tr/ ch, ©c/ o¨c. II. §å dïng d¹y häc: - Gv : ViÕt s½n trªn b¶ng bµi th¬ ChÞ em . B¶ng phô viÕt 2 lÇn néi dung bµi tËp 2. - Hs : Vë bµi tËp III. Ph¬ng ph¸p: - §µm tho¹i, nªu vÊn ®Ò, ph©n tÝch, luyÖn tËp thùc hµnh. IV. C¸c ho¹t ®énh d¹y häc: A. æn ®Þnh tæ chøc: - H¸t . B. KiÓm tra bµi cò: - Gv ®äc lÇn lît mét sè tõ . - Gv nhËn xÐt ghi ®iÓm. C. D¹y bµi míi: - 2 hs lªn b¶ng viÕt, díi líp viÕt ra nh¸p: tr¨ng trßn, chËm trÔ, trung thùc. - 2 hs ®äc thuéc 19 ch÷ c¸i ®· häc. - Hs nhËn xÐt . 1. Giíi thiÖu bµi: Nªu môc ®Ých yªu - Hs theo dâi. cÇu cña tiÕt häc 2. Híng dÉn nghe viÕt: a. Híng dÉn chuÈn bÞ: - Gv ®äc bµi th¬ trªn b¶ng. - Ngêi chÞ trong bµi th¬ lµm nh÷ng viÖc - 2 hs ®äc l¹i, líp theo dâi ®äc thÇm. - ChÞ ch¶i chiÕu bu«ng mµn, ru em ngñ. g×? ChÞ quÐt s¹ch thÒm. ChÞ ®uæi gµ kh«ng cho ph¸ vên rau. ChÞ ngñ cïng em. - Bµi th¬ viÕt theo thÓ th¬ g×? - C¸ch tr×nh bµy bµi th¬ lôc b¸t nh thÕ - Th¬ lôc b¸t, dßng trªn 6 ch÷, dßng díi 8 ch÷. nµo? - Nh÷ng ch÷ nµo trong bµi viÕt hoa. - C¸c ch÷ ®Çu dßng - ViÕt tiÕng khã: - Gv ®äc lÇn lît mét sè tõ khã, g¹ch - 3 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con: ch©n trong bµi. tr¶i chiÕu, lim dim, luèng rau, chung lêi, h¸t ru. - Hs nhËn xÐt, ch÷a bµi. b. ChÐp bµi vµo vë 8 - Gv ®i kiÓm tra uèn n¾n. c. ChÊm ch÷a bµi: - ChÊm 5-7 bµi, nhËn xÐt. 3, Híng dÉn bµi tËp: * Bµi 2: - Gv híng dÉn hs lµm bµi - Hs më sgk tríc mÆt, chÐp bµi vµo vë. - Hs tù so¸t lçi, söa lçi b»ng bót ch×. - Hs ®äc yªu cÇu cña bµi - C¶ líp lµm bµi vµo vë - 2 hs lªn b¶ng thi nhau lµm bµi: ®äc ng¾c ngø, ngo¾c tay nhau, dÊu ngoÆc ®¬n - C¶ líp nhËn xÐt * Bµi 3: - Híng dÉn hs lµm bµi: - Gv ghi lêi gi¶i ®óng lªn b¶ng 4. Cñng cè dÆn dß: - Nh¾c nhë hs viÕt bµi cha ®¹t vÒ nhµ viÕt l¹i. - NhËn xÕt tiÕt häc. - 1 hs ®äc yªu cÇu cña bµi - Hs lµm vµo vë , ®æi vë kiÓm tra - Vµi hs ®äc ch÷a bµi a. chung - trÌo – chËu. b. më - bÓ – mòi. - Hs nhËn xÐt. ********************************************************* TuÇn 4: Ngµy so¹n : 27 / 9 / 2008 TiÕt 7: Nghe - viÕt I. Môc ®Ých yªu cÇu: Ngµy gi¶ng : T3 -30 /9 /2008 Ngêi mÑ RÌn kÜ n¨ng viÕt chÝnh t¶: - Nghe - viÕt l¹i chÝnh x¸c ®o¹n v¨n tãm t¾t néi dung truyÖn Ngêi mÑ ( 62 tiÕng ). BiÕt viÕt hoa c¸c ch÷ ®Çu c©u vµ c¸c tªn riªng. ViÕt ®óng c¸c dÊu c©u: DÊu chÊm, dÊu phÈy, dÊu hai chÊm. - Lµm ®óng c¸c bµi tËp ph©n biÖt c¸c ©m ®Çu hoÆc vÇn dÔ lÉn: d / gi / r hoÆc ©n / ©ng II. §å dïng d¹y - häc - Gv: Ba hoÆc bèn b¨ng giÊy viÕt néi dung BT2a - Hs: Vë bµi tËp III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc A. KiÓm tra bµi cò: - Gv ®äc lÇn lît mét sè tõ - Gv nhËn xÐt ghi ®iÓm - 2 hs lªn b¶ng viÕt, c¶ líp viÕt b / c: ng¾c ngø, ngoÆc kÐp, trung thµnh, chóc tông - Hs nhËn xÐt 1. Giíi thiÖu bµi: - Nªu M§, YC tiÕt häc 2. Híng dÉn nghe - viÕt a. Híng dÉn hs CB - Hs quan s¸t ®o¹n v¨n, nhËn xÐt chÝnh t¶: + §o¹n v¨n cã mÊy c©u? + T×m c¸c tªn riªng trong bµi chÝnh t¶? + C¸c tªn riªng Êy ®îc viÕt nh thÕ nµo? + Nh÷ng dÊu c©u nµo ®îc dïng trong - 2 hs ®äc ®o¹n v¨n sÏ viÕt chÝnh t¶, líp theo dâi trong SGK - 4 c©u - ThÇn ChÕt, ThÇn §ªm Tèi - ViÕt hoa c¸c ch÷ c¸i ®Çu mçi tiÕng B. D¹y bµi míi: 9 ®o¹n v¨n? - ViÕt tiÕng khã: - DÊu phÈy, dÊu chÊm, dÊu hai chÊm b. Gv ®äc cho hs viÕt bµi - Gv theo dâi uèn n¾n hs viÕt c. ChÊm ch÷a bµi - Hs ®äc thÇm ®o¹n v¨n tù viÕt ra nh¸p nh÷ng ch÷ m×nh dÔ viÕt sai - Hs ngåi ngay ng¾n nghe - viÕt - ChÊm ®iÓm 5 - 7 bµi, nhËn xÐt 3. Híng dÉn lµm BT a. Bµi 2a - Gv viÕt bµi vµo b¶ng phô - Hs tù so¸t l¹i bµi, dïng bót ch× ch÷a lçi ra lÒ vë - 1 hs ®äc y/c cña bµi - Hs lµm vµo vë BT - 1 hs lªn b¶ng lµm - Hs nhËn xÐt: Hßn g× b»ng ®Êt nÆn ra XÕp vµo lß löa nung ba bèn ngµy Khi ra, da ®á h©y h©y Th©n h×nh vu«ng v¾n ®em x©y cöa nhµ - Gv chèt l¹i lêi gi¶i ®óng b. Bµi 3a - Yªu cÇu hs tù lµm bµi. - Mét hs ®äc y/c cña bµi - Hs lµm vµo giÊy nh¸p - Gv chèt l¹i lêi gi¶i ®óng - 3 hs lªn b¶ng thi viÕt nhanh tõ t×m ®îc 4. Cñng cè dÆn dß - Hs nhËn xÐt - NhËn xÐt tiÕt häc ru - dÞu dµng - phÇn thëng - VÒ nhµ lµm BT 2b, 3b ( häc thuéc c¸c c©u ®è ) ********************************************************* Ngµy so¹n : 30 / 9 / 2008 Ngµy gi¶ng : T5 - 2 /10 /2008 TiÕt 8: Nghe - viÕt I.Môc ®Ých yªu cÇu: ¤ng ngo¹i RÌn kÜ n¨ng chÝnh t¶ - Nghe - viÕt, tr×nh bµy ®óng ®o¹n v¨n trong bµi “¤ng Ngo¹i” - ViÕt ®óng vµ nhí c¸ch viÕt nh÷ng tiÕng cã vÇn khã (oay), Lµm ®óng c¸c bµi tËp ph©n biÖt c¸c tiÕng cã ©m ®Çu r/gi/d II. §å dïng d¹y- häc: - G: B¶ng phô hoÆc giÊy khæ to vÕt s½n BT 3a, 3b - H: Vë bµi tËp III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc: A. KiÓm tra bµi cò - Gv ®äc 1 sè tõ - Gv nhËn xÐt ghi ®iÓm C. D¹y bµi míi: 1.Giíi thiÖu bµi: - Nªu môc ®Ých, y/c cña bµi 10 - 3 h/s lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b/c: thöa ruéng, d¹y b¶o, ma rµo, giao viÖc - Hs nhËn xÐt 2.HD hs nghe - viÕt a.HD chuÈn bÞ - HD hs nhËn xÐt chÝnh t¶ + §o¹n v¨n gåm mÊy c©u + Nh÷ng ch÷ nµo viÕt hoa - ViÕt tiÕng khã - 2 hs ®äc ®o¹n v¨n (Tõ trong c¸i v¾ng lÆng … cña t«i sau nµy) - 3 c©u - C¸c ch÷ ®Çu c©u, ®Çu ®o¹n - Hs ®äc l¹i ®o¹n v¨n, viÕt ra giÊy nh¸p nh÷ng ch÷ ghi tiÕng khã dÔ lÉn: v¾ng lÆng, lang thang, loang læ, trong trÎo - Hs ngåi ngay ng¾n nghe viÕt b.Gv ®äc cho hs viÕt - §äc chËm, râ rµng, theo dâi uèn n¾n hs viÕt 3.HD hs lµm BT Bµi 2: T×m 3 tiÕng cã vÇn oay - Tæ chøc ch¬i trß ch¬i “ TiÕp søc” chia - 1 Hs ®äc y/c cña bµi - Mçi em cña mçi nhãm viÕt lªn b¶ng líp lµm 3 nhãm mét tiÕng cã vÇn oay råi chuyÓn phÊn cho b¹n, sau 1 thêi gian quy ®Þnh c¸c nhãm ngõng viÕt, ngêi viÕt cuèi cïng ®äc kÕt qu¶ cña nhãm m×nh - C¶ líp vµ gv nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng, b×nh chän nhãm lµm bµi ®óng, nhanh, t×m ®îc nhiÒu tõ cã vÇn oay ®¹t - Gv nhËn xÐt. gi¶i nhÊt - Líp ch÷a bµi vµo vë BT a. Bµi 3a: - Gv viÕt néi dung bµi vµo b¶ng phô - 1 hs ®äc y/c cña bµi, c¶ líp ®äc thÇm - HS lµm bµi vµo vë BT, ®æi vë kt - 1 hs lªn b¶ng ch÷a bµi - Líp nhËn xÐt: 4.Cñng cè dÆn dß C©u a: gióp - d÷ - ra -NhËn xÐt tiÕt häc - VÒ nhµ ®äc l¹i BT 2, 3 ghi nhí chÝnh C©u b: s©n - n©ng - chuyªn cÇn / cÇn cï. t¶ ********************************************************* TuÇn 5: Ngµy so¹n : 4 / 10 / 2008 Ngµy gi¶ng : T3 -7 /10 /2008 TiÕt 9: Nghe – viÕt ngêi lÝnh dòng c¶m I. Môc ®Ých yªu cÇu: 1. RÌn kÜ n¨ng viÕt chÝnh t¶ - Nghe - viÕt chÝnh t¶ chÝnh x¸c mét ®o¹n trong bµi Ngêi lÝnh dòng c¶m - ViÕt ®óng vµ nhí c¸ch viÕt nh÷ng tiÕng cã ©m ®Çu hoÆc vÇn dÔ lÉn: n/l, en/eng 2. ¤n b¶ng ch÷ - BiÕt ®iÒn ®óng 9 ch÷ vµ tªn ch÷ vµo « trèng trong b¶ng ( häc thªm tªn nh÷ng ch÷ do 2 ch÷ c¸i ghÐp l¹i: ng, ngh, nh, ph) - Thuéc lßng tªn 9 ch÷ trong b¶ng II. §å dïng d¹y - häc: - G: ViÕt b¶ng phô kÎ b¶ng ch÷ c¸i BT3 - H: Vë bµi tËp 11 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: A. KiÓm tra bµi cò: - Gv ®äc mét sè tõ cã tiÕng chøa ©m, vÇn - 2 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b/c: loay khã hoay, giã xo¸y, gi¸o dôc - Hs nhËn xÐt - Gv nhËn xÐt - 2, 3 hs ®äc thuéc lßng 19 ch÷ c¸i ®· häc ë tuÇn 1, 3 B. D¹y bµi míi: - Hs nhËn xÐt 1.Gi¬Ý thiÖu bµi 2. HD hs nghe - viÕt a. HD chuÈn bÞ - N¾m néi dung - §o¹n v¨n nµy kÓ chuyÖn g×? - 1 hs ®äc ®o¹n v¨n cÇn viÕt chÝnh t¶, c¶ líp ®äc thÇm theo - Líp häc tan. Chó lÝnh nhá rñ viªn tíng ra vên söa hµng dµo, viªn tíng kh«ng nghe. Chó nã “ Nhng nh vËy lµ hÌn’’ vµ qu¶ quyÕt bíc vÒ phÝa vên trêng. C¸c b¹n nh×n chó ng¹c nhiªn, råi bíc nhanh theo chó. - HD hs nhËn xÐt chÝnh t¶ - §o¹n v¨n trªn cã mÊy c©u? - Cã 6 c©u - Nh÷ng ch÷ nµo trong ®o¹n ®îc - C¸c ch÷ ®Çu c©u vµ tªn riªng viÕt hoa? - Lêi c¸c nh©n vËt ®îc ®¸nh dÊu b»ng - ViÕt sau dÊu 2 chÊm, xuèng dßng, dÊu g×? g¹ch ngang. - ViÕt tiÕng khã: - Hs ®äc thÇm l¹i bµi, tù viÕt ra giÊy nh¸p nh÷ng tiÕng khã dÔ lÉn: qu¶ quyÕt, vên trêng, s÷ng l¹i, kho¸c tay. b. §äc cho hs viÕt - Hs ngåi ngay ng¾n nghe - viÕt - Nh¾c nhë hs tríc khi viÕt - Gv kiÓm tra uèn n¾n hs viÕt c. ChÊm, ch÷a bµi. - Hs theo dâi, dïng bót ch× söa lçi - Gv ®äc l¹i bµi. - ChÊm 5-7 bµi, nhËn xÐt 3. HD hs lµm bµi tËp - 1 hs ®äc y/c cña bµi a. Bµi 2a: - Hs lµm vµo vë bµi tËp - §iÒn vµo chç trèng l hay n - 2 hs lªn b¶ng ch÷a bµi - C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt chèt l¹i: Hoa lùu në ®Çy mét vên n¾ng Lò bím vµng l¬ ®·ng bay qua b. Bµi 3 : - 1 hs ®äc y/c cña bµi - Gv kÎ s½n lªn b¶ng phô - C¶ líp lµm vµo vë bµi tËp. - 9 hs nèi tiÕp nhau lªn b¶ng ®iÒn cho ®ñ 9 ch÷ vµ tªn ch÷. - Hs vµ Gv nhËn xÐt bæ sung - NhiÒu häc sinh nh×n b¶ng ®äc 9 ch÷ vµ tªn ch÷ - Xo¸ cét ch÷, tªn ch÷ - 1 hs ®iÒn l¹i ®Çu ®ñ ( nªu miÖng ) - 2 hs ®äc thuéc lßng thø tù 28 ch÷ c¸i ®· häc 4. Cñng cè, dÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc 12 - VÒ nhµ häc thuéc 28 ch÷ c¸i ®· häc vµ lµm bµi tËp 2b ******************************************* ************** Ngµy so¹n : 7 / 10 / 2008 Ngµy gi¶ng : T5 -9 /10 /2008 TiÕt 10: TËp chÐp mïa thu cña em I. Môc ®Ých yªu cÇu: RÌn kÜ n¨ng viÕt chÝnh t¶: - ChÐp l¹i chÝnh x¸c bµi th¬ mïa thu cña em - Tõ bµi chÐp, cñng cè c¸ch tr×nh bµy bµi th¬ thÓ 4 ch÷: Ch÷ ®Çu c¸c dßng th¬ viÕt hoa. TÊt c¶ c¸c ch÷ ®Çu dßng th¬ viÕt c¸ch lÒ vë 2 « li - ¤n luyÖn vÇn khã - vÇn oan. ViÕt ®óng vµ nhí c¸ch viÕt nh÷ng tiÕng cã vÇn, ©m dÔ lÉn: l/n hoÆc en/eng II. §å dïng d¹y - häc - G: ChÐp s½n lªn b¶ng líp bµi th¬ Mïa thu cña em - H: Vë bµi tËp. III. Ph¬ng ph¸p: - §µm tho¹i, luyÖn tËp thùc hµnh. Iv. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc A. KiÓm tra bµi cò: - Gv ®äc 1 sè tõ: - Gv nhËn xÐt ®¸nh gi¸ B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. HD hs tËp chÐp a. HD chuÈn bÞ - Gv ®äc bµi th¬ trªn b¶ng - HD nhËn xÐt: - Bµi th¬ viÕt theo thÓ th¬ nµo? - Tªn bµi viÕt ë vÞ trÝ nµo? - Nh÷ng ch÷ nµo trong bµi ®¬c viÕt hoa? - C¸c ch÷ ®Çu c©u cÇn viÕt nh thÕ nµo? - Gv kÎ g¹ch ch©n c¸c tõ khã trong bµi th¬. - Gv nhËn xÐt. - 3 hs lªn b¶ng viÕt , líp viÕt b/c : hoa lùu , lò bím , l¬ ®·ng ®á n¾ng - 2 hs ®äc thuéc lßng 28 ch÷ c¸i ®· häc - Hs nhËn xÐt - Hs nh¾c l¹i ®Çu bµi. - 2 hs ®äc l¹i - Th¬ 4 ch÷ - ViÕt gi÷a trang vë - C¸c ch÷ ®Çu dßng th¬, tªn riªng - ChÞ H»ng - ViÕt lïi vµo 2 « so víi lÒ vë - Hs tËp viÕt vµo giÊy nh¸p: ngh×n, gîi. l¸ sen, ríc ®Ìn, lËt trang vë. - Hs nhËn xÐt. 13 b. Hs chÐp bµi vµo vë - KiÓm tra uèn n¾n hs viÕt c. ChÊm ch÷a bµi. - Hs ngåi ngay ng¾n nh×n SGK chÐp bµi vµo vë - Hs ®äc thÇm l¹i bµi, tù so¸t lçi, ch÷a lçi. - ChÊm 5-7 bµi, nhËn xÐt. 2. HD lµm BT a. Bµi tËp 2: T×m tiÕng cã vÇn oam - 1 hs ®äc y/c cña bµi - C¶ líp lµm bµi vµo vë thÝch hîp vµo « trèng. - 1 hs lªn b¶ng ch÷a bµi - C¶ líp vµ Gv nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng: a, Sãng vç oµm o¹p b, MÌo ngo¹m miÕng thÞt c, §õng nhai nhåm nhoµm - 1 hs ®äc y/c b.Bµi 3a: - C¸c nhãm th¶o luËn, ®¹i diÖn 2 nhãm - Th¶o luËn nhãm 2 lªn b¶ng tr×nh bµy kÕt qu¶ - Gi÷ chÆt trong lßng bµn tay : n¾m - RÊt nhiÒu: l¾m - Lo¹i g¹o thêng dïng ®Ó thæi x«i lµm b¸nh: g¹o nÕp - Gv vµ c¶ líp nhËn xÐt 4. Cñng cè dÆn dß : - NhËn xÐt tiÕt häc. ********************************************************* TuÇn 6: Ngµy so¹n : 11 / 10 / 2008 Ngµy gi¶ng : T3 -14 /10 /2008 TiÕt 11: Nghe-viÕt I. Môc tiªu: bµi tËp lµm v¨n - Nghe vµ viÕt chÝnh x¸c l¹i ®o¹n v¨n tãm t¾t truyÖn Bµi tËp lµm v¨n - ViÕt ®óng tªn riªng ng¬i níc ngoµi - Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶ ph©n biÖt eo/ oeo; s/x; dÊu hái / dÊu ng· II. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung bµi tËp III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KT bµi cò: - Gäi 3 hs lªn b¶ng viÕt - H¸t - 3 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b/c: n¾m c¬m, lo l¾ng - Gv nhËn xÐt ghi ®iÓm 3. D¹y bµi míi a. Giíi thiÖu bµi - Giê chÝnh t¶ nµy c¸c em sÏ viÕt ®o¹n - Hs l¾ng nghe, nh¾c l¹i ®Çu bµi. tãm t¾t néi dung truyÖn Bµi tËp lµm v¨n vµ lµm c¸c bµi tËp chÝnh t¶ ph©n biÖt eo/oeo; s/x; ?/~ b. Híng dÉn viÕt chÝnh t¶ - Trao ®æi vÒ néi dung ®o¹n v¨n viÕt: 14 + Gv ®äc ®o¹n v¨n viÕt + Hái: C«-li-a ®· giÆt quÇn ¸o bao giê cha? + V× sao C«-li-a l¹i vui vÎ ®i giÆt quÇn ¸o? - HD c¸nh tr×nh bµy + §o¹n v¨n cã mÊy c©u? + Trong ®o¹n v¨n cã nh÷ng ch÷ nµo ph¶I viÕt hoa? V× sao? + Tªn riªng cña níc ngoµi viÕt nh thÕ nµo? - HD viÕt tõ khã : + Y/C hs nªu c¸c tõ khã dÔ lÉn trong khi viÕt chÝnh t¶ + Hs ®äc, viÕt c¸c tõ võa t×m ®îc - ViÕt chÝnh t¶ + Gv ®äc chËm cho hs viÕt -So¸t lçi; + §äc l¹i bµi , ph©n tÝch c¸c tiÕng khã viÕt cho hs so¸t lçi c. HD lµm bµi tËp Bµi 2: - Gäi hs ®äc y/c vµ mÉu - Y/c hs tù lµm - 2 hs ®äc l¹i , líp theo dâi - Cha bao giê C«-li-a giÆt quÇn ¸o c¶ - V× ®ã lµ viÖc b¹n ®· nãi trong bµi tËp lµm v¨n - §o¹n v¨n cã 4 c©u - C¸c ch÷ ®Çu c©u , tªn riªng ph¶i viÕt hoa. - Ch÷ c¸i ®Çu tiªn viÕt hoa , cã dÊu g¹ch nèi gi÷a c¸c tiÕng lµ bé phËn cña tªn riªng. - 3 hs lªn b¶ng viÕt, c¶ líp viÕt vµo vë nh¸p - Hs nghe gv ®äc ®Ó viÕt bµi - Hs dïng bót ch× so¸t lçi theo lêi ®äc cña gv. ViÕt ch÷a lçi xuèng díi - 1 hs ®äc y/c trong SGK - 3 hs lªn b¶ng lµm, líp lµm nh¸p - Hs lµm vµo vë: khoÎo ch©n, ngêi lÎo khÎo, ngoÐo tay - C¶ líp ®äc ®ång thanh - 1 hs ®äc y/c trong SGK - 2 hs lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë: Giµu ®«i con m¾t, ®«i tay Tay siªng lµm long, m¾t hay kiÕm t×m Hai con m¾t më, ta nh×n - Gi¸o viªn nhËn xÐt chèt lai lêi gi¶i Cho s©u, cho s¸ng mµ tin cuéc ®êi - Hs ch÷a bµi, nhËn xÐt ®óng 4. Cñng cè dÆn dß : - NhËn xÐt tiÕt häc - VÒ nhµ lµm BTb - Gv nhËn xÐt chèt l¹i - Y/c hs ®äc l¹i bµi Bµi 3: a. Gäi hs ®äc y/c - Y/c hs tù lµm ********************************************************* TiÕt 12: Nghe - viÕt Ngµy so¹n : 14 / 10 / 2008 Ngµy gi¶ng : T5 -17 /10 /2008 nhí l¹i buæi ®Çu ®i häc I. Môc tiªu: - Nghe vµ viÕt chÝnh x¸c ®o¹n“ Còng nh t«i …c¶nh l¹’’ - Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶: ph©n biÖt eo/oeo, t×m ®óng c¸c tõ cã tiÕng chøa s/x ho¨c ¬n/¬ng. II. §å dïng d¹y - häc B¶ng phô viÕt s½n c¸c bµi tËp chÝnh t¶ III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu 15 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KT bµi cò: - Gäi 3 hs lªn b¶ng sau ®ã ®äc cho hs viÕt - Gv nhËn xÐt ghi ®iÓm 3. D¹y bµi míi a. GT bµi: ghi ®Çu bµi b. HD viÕt chÝnh t¶: * Gv ®äc ®o¹n v¨n 1 lÇn - T©m tr¹ng cña ®¸m häc trß míi nh thÕ nµo? + H×nh ¶nh nµo cho em biÕt ®iÒu ®ã? * §o¹n v¨n cã mÊy c©u? - Trong ®o¹n v¨n nhng ch÷ nµo ph¶i viÕt hoa? * HD hs viÕt tõ khã - Y/c hs nªu tõ khã - Gv ®äc cho hs viÕt c¸c tõ võa t×m ®îc * ViÕt chÝnh t¶ - Gv ®äc l¹i ®o¹n v¨n - Gv ®äc chËm * §äc so¸t lçi - Gv ®äc chËm * ChÊm bµi : 5-7 bµi c. HD lµm BT Bµi 2: - Y/c hs tù lµm - NhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng Bµi 3 a : - Ph¸t giÊy cho c¸c nhãm th¶o luËn - Gv chèt l¹i lêi gi¶i ®óng 3. Cñng cè d¨n dß: - NhËn xÐt tiÕt häc . - H¸t - 3 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b/c: khoÎo ch©n, xanh xao, giÕng s©u, lÎo khÎo. - Hs nhËn xÐt - Hs nh¾c l¹i ®Çu bµi , viÕt bµo - Hs theo dâi - 1 hs ®äc l¹i - §¸m häc trß míi bì ngì, rôt rÌ - §øng nÐp bªn ngêi th©n, ®i tõng bíc nhÑ, e sî nh con chim, thÌm vông vµ ao íc ®¬c m¹nh d¹n - §o¹n v¨n cã 3 c©u - Nh÷ng ch÷ ®Çu c©u ph¶i viÕt hoa - 3 hs lªn b¶ng, líp viÕt b/c Bì ngì, nÐp, qu·ng trêi, rôt rÌ. - Hs theo dâi - Hs nghe - viÕt - Hs dïng bót ch× so¸t lçi - Hs ®äc y/c cña bµi - 3 hs lªn b¶ng, díi líp lµm nh¸p - §äc l¹i lêi gi¶i vµ lµm vµo vë: nhµ nghÌo, ®êng ngo»n ngoÌo, cêi ngÆt ngoÑo, ngoÑo ®Çu - 1 hs ®äc y/c - Hs th¶o luËn nhãm 2 - 2 nhãm ®äc lêi gi¶i: A. siªng n¨ng xa xiÕt - Hs nhËn xÐt ********************************************************* TuÇn 7: Ngµy so¹n : 18 / 10 / 2008 Ngµy gi¶ng : T3 -21 /10 /2008 TiÕt 13: TËp chÐp trËn bãng díi lßng ®êng I. Môc tiªu: 16 - ChÐp l¹i chÝnh x¸c ®o¹“ Mét chiÕc xÝch l«…xin lçi cô’’. - Cñng cè c¸ch viÕt ®o¹n v¨n cã c©u ®èi tho¹i - Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶ ph©n biÖt tr/ch hoÆc iªn/iªng - §iÒn ®óng vµ thuéc tªn 11 ch÷ c¸i tiÕp theo II. §å dïng d¹y häc: - §o¹n v¨n chÐp s¨n lªn b¶ng - Bµi tËp 2 viÕt 3 lÇnlªn b¶ng - Bµi tËp 3 viÕt vµo giÊy khæ to III. Ph¬ng ph¸p: - §µm tho¹i, nªu vÊn ®Ò, ph©n tÝch, luyÖn tËp thùc hµnh IV. C¸c ho¹t ®éng dËy häc: A. ¤n ®Þnh tæ chøc B. KiÓm tra bµi cò - Gäi hs ch÷a bµi 3b - Gv nhËn xÐt ghi ®iÓm C. Bµi míi : 1. Giíi thiÖu bµi: Nªu môc tiªu vµ yªu cÇu tiÕt häc, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. 2. Híng dÉn viÕt chÝnh t¶ a. Gv ®äc ®o¹n v¨n mét lît - V× sao Quang l¹i ©n hËn sau sù viÖc m×nh g©y ra? - Sau ®ã Quang sÏ lµm g×? b. HD tr×nh bµy bµi: - Trong ®o¹n v¨n cã nh÷ng ch÷ nµo ph¶i viÕt hoa? V× sao? - Nh÷ng dÊu c©u nµo ®îc sö dông trong ®o¹n v¨n trªn? - Lêi nh©n vËt ®îc viÕt nh thÕ nµo? c .HD viÕt tõ khã: - Gv ®äc tõ khã cho hs viÕt vµo b¶ng con - Gv nhËn xÐt d. ViÕt chÝnh t¶ - Gv ®i kiÓm tra uèn n¾n hs viÕt. e. §äc so¸t lçi g. ChÊm 5-7 bµi 3. Híng dÉn lµm bµi tËp * Bµi 2a: - Yªu cÇu hs tù lµm bµi. - H¸t - 3 hs, mçi hs t×m 1 tõ: mín, hëng, níng. - Hs nhËn xÐt. - Hs l¾ng nghe, nh¾c l¹i ®Çu bµi. - Hs theo dâi - V× cËu nh×n thÊy c¸i lng cßng cña «ng cô gièng «ng néi m×nh - Quang véi ch¹y theo chiÕc xÝch l« vµ mÕu m¸o xin lçi cô - C¸c ch÷ ®Çu c©u ph¶i viÕt hoa, tªn riªng ph¶i viÕt hoa - DÊu chÊm dÊu phÈy, dÊu 2 chÊm, dÊu chÊm than, dÊu 3 chÊm. - ViÕt sau dÊu 2 chÊm, xuèng dßng g¹ch ®Çu dßng. - 3 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con: xÝch l«, qu¸ qu¾t, lng cßng, bçng. - Hs nhËn xÐt. - Hs nh×n sgk ®Ó chÐp bµi. - Hs dïng bót ch× ®Ó so¸t cha lçi - 1 hs ®äc yªu cÇu cña bµi - 3 hs lªn b¶ng díi líp lµm nh¸p ( Lµ c¸i bót ch× ) - Hs nhËn xÐt - Gv chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. * Bµi 3: - Ph¸t giÊy khæ to cho c¸c nhãm ®iÒn - 1 hs ®äc yªu cÇu cña bµi. - 2 hs ®¹i diÖn 2 nhãm d¸n lªn b¶ng, ®Çy ®ñ trong b¶ng. nhãm kh¸c bæ sung, nhËn xÐt - Gv chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. - Xo¸ tõng cét ch÷ vµ cét tªn ch÷ yªu cÇu hs häc thuéc vµ viÕt l¹i. - Yªu cÇu hs viÕt l¹i vµo vë. D. Cñng cè dÆn dß : - VÒ nhµ lµm bµi tËp 2b vµ häc thuéc tÊt c¶ c¸c ch÷ c¸i ®· häc. 17 - NhËn xÐt tiÕt häc. ********************************************************* Ngµy so¹n : 21 / 10 / 2008 Ngµy gi¶ng : T5 -23 /10 /2008 TiÕt 14: Nghe - viÕt I. Môc tiªu: bËn - Nghe vµ viÕt ®óng ®o¹n tõ C« bËn cÊy lóa…Gãp vµo ®êi chung trong bµi th¬ BËn. - Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶: Ph©n biÖt en/oen, tr/ch. - Tr×nh bµy ®Ñp bµi th¬. II. §å dïng d¹y häc: - ViÕt s½n bµi tËp chÝnh t¶ lªn b¶ng phô. III. Ph¬ng ph¸p: - §µm tho¹i, nªu vÊn ®Ò, ph©n tÝch, luyÖn tËp thùc hµnh IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: - H¸t A. ¤n ®Þnh tæ chøc: B. KiÓm tra bµi cò: - 3 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con: - Gv ®äc cho hs viÕt. trßn trÜnh, ch¶o r¸n, giß ch¶, tr«i næi. - Hs nhËn xÐt. - Gv nhËn xÐt ghi ®iÓm. C. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: Nªu môc ®Ých yªu cÇu - Hs nh¾c l¹i ®Çu bµi, ghi bµi. tiÕt häc, ghi tªn bµi. 2. Híng dÉn viÕt chÝnh t¶: * Híng dÉn chuÈn bÞ: - Gv ®äc mét lÇn khæ th¬ 2 vµ 3. - 2 hs ®äc l¹i, c¶ líp theo dâi trong sgk * Trao ®æi néi dung - BÐ bËn lµm g×? - BÐ bËn khãc, bËn ch¬i, bËn bó, bËn cêi, bËn nh×n ¸nh s¸ng. - V× sao tuy bËn nhng ai vÉn vui. - V× mçi viÖc lµm ®Òu lµm cho cuéc sèng chung vui h¬n. * Híng dÉn tr×nh bµy: - §o¹n th¬ viÕt theo thÓ th¬ nµo? - §o¹n th¬ viÕt theo tÓ th¬ 4 ch÷. - §o¹n th¬ cã mÊy khæ th¬? Mçi khæ th¬ - §o¹n th¬ cã 2 khæ th¬, cã 14 dßng th¬. cã mÊy dßng? khæ cuèi cã 8 dßng th¬. - Trong ®o¹n th¬ nh÷ng ch÷ nµo ph¶i - Nh÷ng ch÷ ®Çu c©u ph¶i viÕt hoa. viÕt hoa? - Tªn bµi vµ ch÷ ®Çu dßng th¬ viÕt nh thÕ - Tªn bµi lïi vµo 4 «. ch÷ ®Çu c©u lïi vµo nµo cho ®Ñp? 2 «. * Híng dÉn viÕt tõ khã: - Yªu cÇu hs nªu nh÷ng tõ khã. - 3 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con: - Gv®äc cho hs viÕt b¶ng con c©y lóa, khãc, cêi, thæi, nÊu - Hs nhËn xÐt. - Gv nhËn xÐt söa ch÷a * ViÕt chÝnh t¶ ; - Gv ®äc ®o¹n v¨n 1 lÇn - Gv ®äc chËm cho hs viÕt bµi 18 * §äc so¸t lçi : - Gv ®äc chËm * ChÊm bµi: 5-7 bµi 3. Híng dÉn lµm bµi tËp Bµi 2: - Yªu cÇu hs tù lµm bµi - Hs ngåi ngay ng¾n nghe viÕt. - Hs dïng bót ch× so¸t vµ ch÷a lçi. - 1 hs ®äc yªu cÇu cña bµi. - 3 hs lªn b¶ng lµm, díi líp lµm nh¸p. - Hs nhËn xÐt bæ sung: nhanh nhÑn, nhoÎn miÖng cêi, s¾t hoen rØ, hÌn nh¸t. - Gv nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng Bµi 3a : - Gv ph¸t giÊy vµ bót cho hs c¸c nhãm - 1 hs ®äc yªu cÇu lµm viÖc. - 2 nhãm d¸n bµi lªn b¶ng , nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung : - Gv chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. - Hs lµm bµi vµo vë D. Cñng cè dÆn dß: - VÒ nhµ ghi nhí c¸c tõ võa t×m ®îc vµ lµm bµi 3b. - NhËn xÐt tiÕt d¹y. ********************************************************* TuÇn 8: TiÕt 15: Nghe - viÕt I. Môc tiªu: Ngµy so¹n : 25 / 10 / 2008 Ngµy gi¶ng : T3 -28 /10 /2008 c¸c em nhá vµ cô giµ - Nghe - viÕt ®óng ®o¹n tõ Cô ngõng nhai ... thÊy lßng nhÑ h¬n, trong bµi C¸c em nhá vµ cô giµ. - T×m ®îc c¸c tõ cã tiÕng, ©m ®Çu r/d/gi hoÆc cã vÇn u«n/ u«ng. II. §å dïng d¹y häc: B¶ng phô chÐp bµi tËp 2b III. Ph¬ng ph¸p: - §µm tho¹i, nªu vÊn ®Ò, ph©n tÝch, luyÖn tËp thùc hµnh IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. ¤n ®Þnh tæ chøc: B. KiÓm tra bµi cò: - H¸t - Gäi hs lªn b¶ng viÕt: nhoÎn cêi, - 3 hs lªn b¶ng viÕt, díi líp viÕt bc nghÑn ngµo, trèng rçng - NhËn xÐt ghi ®iÓm C. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: Nªu môc tiªu, yªu cÇu giê d¹y, ghi tªn bµi. 2. Híng dÉn viÕt chÝnh t¶ - Gv ®äc ®o¹n v¨n + §o¹n v¨n nµy kÓ chuyÖn g×? + §o¹n v¨n cã mÊy c©u? - Nh÷ng ch÷ nµo trong ®o¹n v¨n ph¶i viÕt hoa? - Lêi cña «ng cô ®îc viÕt nh thÕ nµo? - Häc sinh l¾ng nghe - Hs nh¾c l¹i ®Ò bµi - 2 hs ®äc l¹i - Cô giµ nãi lÝ do cô buån …….. - §o¹n v¨n cã 3 c©u C¸c ch÷ ®Çu c©u - Lêi cña «ng cô ®îc viÕt sau dÊu 2 chÊm, xuèng dßng, gh¹ch ®Çu dßng, viÕt lïi vµo 1 « li + Huíng dÉn viÕt tõ khã - yc hs nªu c¸c tõ khã viÕt dÔ lÉn - gv - 2 hs lªn b¶ng viÕt , díi líp bc ®äc cho hs viÕt: 19 + ngõng l¹i , nghÑn ngµo , nÆng l¾m , xe buýt , dÉu , qua khái - NhËn xÐt söa lçi + ViÕt chÝnh t¶ - Gv ®äc chËm + §äc so¸t lçi - Gv ®äc chËm + ChÊm bµi : 5 - 7 bµi c. HD lµm BT Bµi 2 : a, Gäi 1 hs ®äc yc - yc hs tù lµm - Hs nghe - viÕt - Hs dïng bót ch× so¸t lçi - 1 hs ®äc , líp theo dâi - Mçi hs lªn b¶ng lµm 1 c©u - 1 hs ®äc yc - 3 häc sinh nªu miÖng - Ch÷a bµi ghi ®iÓm 3. Cñng cè dÆn dß : - Trß ch¬i : T×m c¸c tiÕng cã ©m ®Çu - Hs nhËn xÐt r/d/gi hoÆc u«n/u«ng - Chia líp ra lµm 2 nhãm thi tiÕp søc mçi hs viÕt 1 tõ trong 4' - Gv lµm träng tµi - Tuyªn d¬ng nhãm th¾ng cuéc - NhËn xÐt tiÕt häc. ********************************************************* TiÕt 16: Nhí - viÕt I. Môc tiªu: Ngµy so¹n : 27 / 10 / 2008 Ngµy gi¶ng : T5 -30 /10 /2008 tiÕng ru - Nhí viÕt l¹i chÝnh x¸c khæ th¬ ®Çu trong bµi "TiÕng ru" - Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶t×m tõ cã tiÕng chøa ©m ®Çu d/ r/ gi hoÆc vÇn u«n/ u«ng II. §å hïng d¹y häc: GiÊy khæ to viÕt s½n néi dung bµi 2 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò - H¸t - Gv ®äc mét sè tõ cho häc sinh - 3 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b/c viÕt:giÆt giò, nhµn rçi, da dÎ, rÐt run. - NhËn xÐt, ghi ®iÓm. 3. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi - Ghi ®Çu bµi b. HD viÕt chÝnh t¶. * Trao ®æi néi dung - Gv ®äc thuéc lßng 2 khæ th¬ - Con ngêi muèn sèng ph¶i lµm g×? - §o¹n th¬ khuyªn chóng ta ®iÒu g×? * HD tr×nh bµy - Bµi th¬ viÕt theo thÓ th¬ g×? - Tr×nh bµy ntn cho ®Ñp? 20 - Hs l¾ng nghe - Hs nh¾c l¹i ®Çu bµi -3hs ®äc thuéc lßng bµi th¬. - Con ngêi muèn sèng ph¶i yªu th¬ng ®ång lo¹i. - Khuyªn chóng ta ph¶i sèng cïng céng ®ång vµ yªu th¬ng nhau. - Bµi viÕt theo thÓ th¬ lôc b¸t. - Dßng 6 ch÷ lïi vµo 1 «, dßng 8 ch÷ viÕt
- Xem thêm -