Tài liệu Giáo án chính tả lớp 3

  • Số trang: 125 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 163 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 Tuần 1 Ngµy th¸ng n¨m 2006 Tieát1 Taäp cheùp: Caäu beù thoâng minh Phaân bieät an/ang. Baûng chöõ I/Muïc tieâu: -Cheùp ñuùng khoâng maéc loãi ñoaïn Hoâm sau … ñeå xeû thòt chim trong baøi Caäu beù thoâng minh . -Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû phaân bieät an/ang. -Ñieàn ñuùng vaø hoïc thuoäc 10 chöõ ñaàu trong baûng. -Bieát caùch trình baøy moät ñoaïn vaên ñuùng ñeïp: II/Ñoà duøng daïy- hoïc: -Baûng ghi saün noäi dung ñoaïn cheùp vaø caùc baøi taäp chính taû . -Tranh veõ 3 ñoaïn cuûa tieát keå chuyeän . III/ Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc chuû yeáu: 1/KTBC: 2/Daïy hoïc baøi môùi. Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng 1 Giôùi thieäu baøi: Hoaït ñoäng hoïc Muïc tieâu : giuùp HS naém ñöôïc noäi dung yeâu caàu cuûa baøi hoïc. GV treo tranh vaø hoûi : -Böùc tranh ôû baøi taäp ñoïc naøo ? -Noäi dung noùi veà ñieàu gì ? -Ôû baøi taäp ñoïc Caäu beù thoâng minh. -chuyeän caäu beù ñöa cho söù giaû chieác kim vaø Y/C vua reøn thaønh moät con dao. Hoaït ñoäng 2 Höôùng daãn taäp cheùp: Muïc tieâu : -Giuùp HS cheùp ñuùng khoâng maéc loãi ñoaïn Hoâm sau … ñeå xeû thòt chim trong baøi Caäu beù thoâng minh . Bieát caùch trình baøy moät ñoaïn vaên ñuùng ñeïp: -HS laéng nghe -GV ñoïc maãu ñoaïn cheùp -Y/C 1 HS ñoïc laïi. -1HS ñoïc laïi caû lôùp theo doõi baøi treân baûng. +HD HS tìm hieåu ND ñoaïn vieát . -Ñoaïn vaên cho chuùng ta bieát chuyeän gì ? -Ñoaïn vaên cho bieát nghaø vua thöû taøi caäu beù baèng caùch laøm ba maâm coã taø moät con chim seû nhoû. -HS traû lôøi. Kế hoạch bài học: Chính Tả 1 Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 -Caäu beù noùi nhö theá naøo ? -Cuoái cuøng nhaø vua xöû lí ra sao ? -Vua troïng thöôûng vaø göûi caäu beù vaøo tröôøng ñeå luyeän thaønh taøi. -Ñoaïn vaên coù maáy caâu ? +HD HS trình baøy -Ñoaïn vaên coù 3 caâu. -trong ñoaïn vaên coù lôøi noùi cuûa caäu beù. -Trong ñoaïn vaên coù lôøi noùi cuûa ai ? -Lôøi noùi cuûa nhaân vaät ñöôïc vieát sau daáu hai chaám ,xuoáng doøng ,gaïch ñaàu -Lôøi noùi cuûa nhaân vaät ñöôïc vieát nhö theá naøo ? doøng . -Töø phaûi vieát hoa Teân ngöôøi:Ñöùc vaø -Trong baøi coù töø naøo phaûi vieát hoa ? Vì Sao? caùc chöõ daàu caâu Vua, Hoâm, Caäu ,Xin. - chim seû nhoû, baûo, coã,xeû,luyeän + HD HS vieát töø khoù GV ñoïc caùc töø khoù cho HS vieát vaøo baûng -2-3 HS ñoïc caùc töø treân . HS nhìn baûng cheùp baøi. con .Y/C HS leân baûng vieát . -Y/C HS ñoïc caùc töø treân . HS ñoåi vôû cho nhau ñeå soaùt loãi theo lôøi ñoïc cuûa GV. GV theo doõi vaø chænh söûa cho HS + HS cheùp baøi HS nhìn baûng cheùp baøi . GV ñi töøng baøn chænh söûa cho HS. GV ñoïc HS Soaùt loãi -GV thu 7-10 baøi chaám vaø NX Hoaït ñoäng 3 HD HS laøm baøi taäp chính taû Baøi 2: §iÒn vµo chç trèng an/ ang Goïi 1 HS ñoïc Y/C cuûa baøi . 2 häc sinh lµm bµi trªn b¶ng, häc sinh cßn l¹i lµm bµi vµo giÊy nh¸p. Ch÷a bµi, nhËn xÐt Baøi 3 Goïi 1 HS ñoïc Y/C cuûa baøi . 1HS ñoïc. 3 HS leân baûng laøm baøi HS laøm vaøo laïi vaø ñoïc laïi nhieàu laàn cho thuoäc. cuûa mình. VBT. 1HS NX caû lôùp theo doõi vaø töï söûa loãi cuûa mình. Y/C HS töï laøm baøi Y/C 3 HS leân baûng laøm 1HS ñoïc. 3 HS leân baûng laøm baøi HS laøm vaøo baøi HS VBT -GV chöõa baøi sau ñoù cho HS ñoïc laïi -GV xoaù coät chöõ vaø Y/C HS leân baûng vieát 1HS NX caû lôùp theo doõi vaø töï söûa loãi Hoaït ñoäng 4; Cuûng coá daën doø NX tieát hoïc Daën doø : Vieát laïi chöõ sai: Chuaån bò tieát sau vieát baøi Chôi chuyeàn Kế hoạch bài học: Chính Tả 2 Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 Tuần 1 Ngµy th¸ng n¨m 2006 Tieát 2 Chính taû (nghe vieát): Chôi chuyeàn Phaân bieät oa/oao, an/ang I/Muïc tieâu: -Nghe vaø vieát laïi chính xaùc baøi thô Chôi chuyeàn. -Bieát vieát hoa caùc chöõ caùi ñaàu moãi doøng thô. -Phaân bieät caùc chöõ coù vaàn oa /oao, tìm ñuùng tieáng coù aâm ñaàu hoaëc an/ang.theo nghóa cho tröôùc . II/Ñoà duøng daïy- hoïc: -Baûng ghi saün chöõ caùi khoâng ghi noäi dung ñeå KT -Baûng phuï vieát BT2 III/ Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc chuû yeáu: 1/KTBC: Goïi 3 HS leân baûng, häc sinh cßn l¹i viÕt vµo vë nh¸p c¸c tõ: lo sî, rÌn luyÖn, siªng n¨ng, në hoa. GV chöõa baøi vaø cho ñieåm HS Goïi 3 HS ñoïc baûng chöõ caùi ôû tieát tröôùc. GV NX cho ñieåm HS 2/Daïy hoïc baøi môùi. Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng 1 Giôùi thieäu baøi: Muïc tieâu : giuùp HS naém ñöôïc noäi dung yeâu caàu cuûa baøi hoïc. GV ghi ñeà baøi: Y/C HS ñoïc ñeà baøi Hoaït ñoäng 2 Höôùng daãn HS vieùt chính taû Muïc tieâu : Giuùp HS nghe vaø vieát laïi chính xaùc baøi thô Chôi chuyeàn,vaø bieát vieát hoa caùc chöõ caùi ñaàu moãi doøng thô. -GV ñoïc maãu baøi thô Chôi chuyeàn -Y/C 1 HS ñoïc laïi. +HD HS tìm hieåu ND ñoaïn vieát . - HS ñoïc to khoå thô 1 vaø hoûi :Khoå thô 1 cho em bieát ñieàu gì ? - HS ñoïc to khoå thô 2 vaø hoûi Khoå thô 2 cho em bieát ñieàu gì ? Kế hoạch bài học: Chính Tả 3 Hoaït ñoäng hoïc -HS theo doõi . -2 HS ñoïc ñeà baøi. -HS laéng nghe -1HS ñoïc laïi caû lôùp theo doõi -Khoå thô 1 cho em bieát caùh chôi chuyeàn . Khoå thô 2 noùi chôi chuyeàn giuùp caùc baïn tinh maét, nhanh nheïn, coù söùc deûo dai ñeå mai naøy lôn leân laøm toát coâng vieäc trong daây Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 chuyeàn nhaø maùy. +HD HS trình baøy -Baøi thô coù maáy doøng thô ? - ÔÛ moãidoøng thô coù maáy chöõ ? -Chöõ ñaàu doøng thô phaûi vieát nhö theá naøo? Trong baøi thô coù nhöõng caâu thô naøo ñaët trong ngoaëc keùp? Vì Sao? -Khi vieát baøi naøy cho ñeïp ta neân luøi vaøo maáy oâ ? + HD HS vieát töø khoù Y/C HS neâu töø khoù ,deã laãn trong khi vieát taû ? -Y/C HS vieát caùc töø tìm ñöôïc . GV theo doõi vaø chænh söûa cho HS + HS vieát chính taû . GV ñoïc cho HS vieát theo ñuùng Y/C GV ñoïc HS Soaùt loãi -GV thu 7-10 baøi chaám vaø NX Hoaït ñoäng 3 HD HS laøm baøi taäp chính taû Muïc tieâu: -Giuùp HS Phaân bieät caùc chöõ coù vaàn ao /oao ,tìm ñuùng tieáng coù aâm ñaàu an/ang.theo nghóa cho tröôùc . Baøi 2: Goïi 1 HS ñoïc Y/C cuûa baøi . Y/C HS töï laøm baøi Y/C HS nhaän xeùt baøi treân baûng. GV keát luaän vaø cho ñieåm HS. Y/C HS ñoïc ñoøng thanh . Baøi 3 b Goïi 1 HS ñoïc Y/C cuûa baøi . Y/C HS töï laøm baøi -GV chöõa baøi sau ñoù HS laøm vaøo vôû Hoaït ñoäng 4 ;Cuûng coá daën doø Muïc tieâu : Giuùp HS cuûng coá laïi baøi hoïc. NX tieát hoïc Daën doø : Vieát laïi chöõ sai: Chuaån bò tieát sau vieát baøi: Ai coù loãi Kế hoạch bài học: Chính Tả 4 -Baøi thô coù 18 doøng thô. -Moãi doøng thô coù ba chöõ. Chöõ ñaàu doøng phaûi vieát hoa . Caùc caâu : “ Chuyeàn chuyeàn moät Moät ,moät ñoâi Chuyeàn chuyeàn hai Hai, hai ñoâi” Vì ñoù laø nhöõng caâu noùi cuûa caùc baïn khi chôi troø chôi naøy. Ta neân luøi vaøo 4 oâ ®Çu dßng baøi thô ôû giöõa trang giaáy cho ñeïp . HS neâu : Chuyeàn ,saùng ,meàm maïi,daây,moûi ,.. 3 HS leân baûng vieát HS nghe ñoïc vieát laïi baøi thô . HS ®æi vôû cho nhau vaø duøng vieát chì ñeå soaùt loãi cho nhau. 1HS ñoïc. 2 HS leân baûng laøm baøi HS laøm vaøo VBT 1HS NX caû lôùp theo doõi vaø töï söûa loãi cuûa mình. Ngoït ngaøo,meøo keâu ngoao ngoao, ngao ,ngaùn 1HS ñoïc HS laøm vaøo vôû. HS theo doõi Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 Tuần 2 Ngµy th¸ng n¨m 2006 Tieát 3 Chính taû (nghe vieát): Ai coù loãi ? Phaân bieät ueâch/uyu ,s/x I/Muïc tieâu: -Nghe vaø vieát laïi chính xaùc baøi thô côn giaän laéng xuoáng. ..can ñaûm trong baøi Ai coù loãi? -Bieát vieát ñuùng teân rieâng ngöôøi nöôùc ngoaøi . Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû: tìm töø coù tieáng chöùa vaàn ueâch ,uyu vaø phaân bieät S/X II/Ñoà duøng daïy- hoïc: - -Baûng phuï vieát BT3 III/ Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc chuû yeáu: 1/KTBC:Goïi 3 HS leân baûng,nghe GV ñoïc HS vieát . ngoït ngaøo , ngao ngaùn,caùi ñaøn, haïng nhaát ,ñaøng hoaøng GV chöõa baøi vaø cho ñieåm HS 2/Daïy hoïc baøi môùi. Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng 1 Giôùi thieäu baøi: Muïc tieâu : giuùp HS naém ñöôïc noäi dung yeâu caàu cuûa baøi hoïc. GV ghi ñeà baøi: Hoaït ñoäng hoïc -HS theo doõi . Y/C HS ñoïc ñeà baøi Hoaït ñoäng 2 Höôùng daãn HS vieùt chính taû -2 HS ñoïc ñeà baøi. Muïc tieâu : Nghe vaø vieát laïi chính xaùc baøi thô côn giaän laéng xuoáng ..can ñaûm trong baøi Ai coù loãi ? -Bieát vieát ñuùng teân rieâng ngöôøi nöôùc ngoaøi . -GV ñoïc maãu ñoaïn vaên -HS laéng nghe -Y/C 1 HS ñoïc laïi. +HD HS tìm hieåu ND ñoaïn vieát . -1HS ñoïc laïi caû lôùp theo doõi Ñoaïn vaên noùi taâm traïng cuûa EÂ-ri-coâ theá naøo ? -Ñoaïn vaên noùi taâm traïng hoái haïn cuûa En –ri -coâ +HD HS trình baøy -E – ri- coâ aân haän, raát muoán xin loãi baïn nhöng khoâng ñuû can Ñoaïn vaên coù maáy caâu ? - Trong ñoaïn vaên coù nhöõng chöõ naøo phaûi vieát hoa ? -Ñoaïn vaên coù 5 caâu - Caùc chöõ ñaàu caâu phaûi vieát hoa laø: Vì sao? -Teân rieâng cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi khi vieát coù gì ñaëc Côm, toâi, Chaéc ,Boãng vaø teân rieâng Coâ –reùt- ti Kế hoạch bài học: Chính Tả 5 Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 bieät? Coù dÊu gaïch noái giöõa caùc chöõ . + HD HS vieát töø khoù GV ñoïc caùc töø khoù cho HS vieát vaøo baûng con . Coâ –reùt- ti ,khuyûu tay, söùt chæ ,xin loãi .3 HS leân baûng vieát -Y/C HS vieát caùc töø tìm ñöôïc . GV theo doõi vaø chænh söûa cho HS HS ñoïc HS ñoïc caùc töø vöøa tìm ñöôïc . + HS vieát chính taû . HS nghe ñoïc vieát ñoaïn vaên GV ñoïc cho HS vieát theo ñuùng Y/C GV ñoïc HS Soaùt loãi HS ñoåi vôû vaø duøng vieát chì ñeå soaùt loãi cho nhau. -GV thu 7-10 baøi chaám vaø NX Hoaït ñoäng 3 HD HS laøm baøi taäp chính taû Muïc tieâu: Giuùp HS laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû : tìm töø coù tieán chöùa vaàn ueâch ,uyu vaø phaân bieät S/X . Baøi 2: Goïi 1 HS ñoïc Y/C cuûa baøi vaø maãu : 1HS ñoïc. HS caùc toå noái tieáp nhau leân vieát ; Chia lôùp laøm 4 ñoäi . HS chôi troø chôi tieáp söùc .Trong 5 phuùt toå naøo ghi ñöôïc nhieàu töø thì ñoäi ñoù Ngueäch ngoaïc ,roãng tueách ,boïc tueäch,khueách khoaùc ,troáng huÕch thaéng . GV cuøng caû lôùp söûa baøi troáng hoaùc… 1HS ñoïc. Y/C HS ñoïc laïi caùc töø gaïch chaân. 1HS ñoïc HS laøm vaøo vôû. Baøi 3a. Goïi 1 HS ñoïc Y/C cuûa baøi . Y/C HS töï laøm baøi -GV chöõa baøi sau ñoù HS laøm vaøo vôû HS theo doõi Hoaït ñoäng 4 ;Cuûng coá daën doø Muïc tieâu : Giuùp HS cuûng coá laïi baøi hoïc. NX tieát hoïc Daën doø : Vieát laïi chöõ sai: Chuaån bò tieát sau vieát baøi: Coâ giaùo tí hon. Kế hoạch bài học: Chính Tả 6 Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 Tuần 2 Ngµy th¸ng n¨m 2006 Tieát 4 Chính taû( nghe vieát): Coâ giaùo tí hon Phaân bieät s/x . I/Muïc tieâu: -Nghe vaø vieát laïi chính xaùc ñoaïn Beù treo noùn … ríu rít ñaùnh vaàn theo trong baøi Coâ giaùo tí hon -Phaân bieät s/x, tìm ñuùng tieáng coù aâm ñaàu x/s trong baøi II/Ñoà duøng daïy- hoïc: -8 tôø giaáy khoå to,buùt daï. III/ Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc chuû yeáu: 1/KTBC:Goïi 3 HS leân baûng,nghe GV ñoïc HS vieát . nghueäch ngoaïc – khuyûu tay, xÊu hæ, c©y sÊu, c¸ sÊu, x©u kim,xÎ gç, chim sÎ vaø cho ñieåm HS GV NX cho ñieåm HS 2/Daïy hoïc baøi môùi. Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng 1 Giôùi thieäu baøi: Muïc tieâu : giuùp HS naém ñöôïc noäi dung yeâu caàu cuûa baøi hoïc. GV ghi ñeà baøi: Hoaït ñoäng hoïc -HS theo doõi . -2 HS ñoïc ñeà baøi. Y/C HS ñoïc ñeà baøi Hoaït ñoäng 2 Höôùng daãn HS vieùt chính taû Muïc tieâu : Giuùp HS-nhe vaø vieát laïi chính xaùc ñoaïn Beù treo noùn … ríu rít ñaùnh vaàn theo trong baøi Coâ giaùo tí hon -GV ñoïc maãu ñoaïn vaên : Coâ giaùo tí hon -HS laéng nghe -1HS ñoïc laïi caû lôùp theo doõi -Y/C 1 HS ñoïc laïi. +HD HS tìm hieåu ND ñoaïn vieát . Beù beû moät nhaùnh traâm bÇøu laøm thöôùc,®öa maét nhìn ñaùm hoïc troø … - tìm nhöõng hình aûnh cho thaáy Beù baét chöôùc coâ giaùo ? ñaùnh vaàn theo - Chuùng choáng hai tay nh×n chò ríu rít - Hình aûnh maáy ñöùa em coù gì ngoä nghónh ? ñaùnh vÇn theo. Ñoaïn vaên coù 5 caâu +HD HS trình baøy Chöõ ñaàu caâu phaûi vieát hoa . Chöõ Beù ,vì ñoù laø teân rieâng. -Ñoaïn vaên coù maáy caâu ? -Chöõ ñaàu caâu vieát nhö theá naøo? Kế hoạch bài học: Chính Tả 7 Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 -Ngoaøi caùc chöõ ñaàu caâu trong baøi coøn chöõ naøo phaûi vieát hoa ? Vì sao + HD HS vieát töø khoù Y/C HS neâu töø khoù ,deã laãn trong khi vieát taû ? -Y/C HSñoïc vaø vieát caùc töø tìm ñöôïc . GV theo doõi vaø chænh söûa cho HS traâm baàu, chèng tay, rÝu rÝt, BÐ . 3 HS leân baûng vieát HS nghe ñoïc vieát laïi ñoaïn vaên . + HS vieát chính taû . GV ñoïc cho HS vieát theo ñuùng Y/C HS ñoiå vôû cho nhau vaø duøng vieát chì ñeå soaùt loãi cho nhau. GV ñoïc HS Soaùt loãi -GV thu 7-10 baøi chaám vaø NX Hoaït ñoäng 3 HD HS laøm baøi taäp chính taû Muïc tieâu: -Giuùp HS Phaân bieät s/x ,tìm ñuùng tieáng 1HS ñoïc. coù aâm ñaàu x/s trong baøi Baøi 2a Caùc nhoùm leân daùn baøi cuûa nhoùm mình Goïi 1 HS ñoïc Y/C cuûa baøi . Phaùt giaáy cho 8 nhoùm vaø Y/C HS tìm töø trong 5 phuùt HS NX caû lôùp theo doõi vaø töï söûa loãi cuûa mình. .Nhoùm naøo tìm ñöôïc nhieàu töø ñuùng laø nhoùm thaéng cuoäc .GV theo doõi vaø höôùng daãn nhöõng nhoùm gaëp khoù khaên. Y/C caùc nhoùm daùn baøi cuûa mình leân baûng ,kieåm tra 1HS ñoïc HS laøm vaøo vôû. töø ngöõ cuûa töøng nhoùm . KL nhoùm thaéng cuoäc HS theo doõi GV keát luaän vaø cho ñieåm HS. Y/C HS laøm vaøo vôû . Hoaït ñoäng 4 ;Cuûng coá daën doø Muïc tieâu : Giuùp HS cuûng coá laïi baøi hoïc. NX tieát hoïc Daën doø : Vieát laïi chöõ sai: Chuaån bò tieát sau vieát baøi: Chieác aùo len Tuần 3 Kế hoạch bài học: Chính Tả Ngµy 8 th¸ng n¨m 2006 Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 Tieát 5 Chính taû ( nghe vieát): Chieác aùo len Phaân bieät tr/ch ; daáu hoûi /daáu ngaõ I/Muïc tieâu: -Nghe vaø vieát laïi chính xaùc ñoaïn Naèm cuoän troøn …hai anh em trong baøi Chieác aùo len. -Phaân bieät tr/ch . ñieàn ñuùng vaø hoïc thuoäc teân 9 chöõ caùi tieáp theo trong baûng chöõ caùi . II/Ñoà duøng daïy- hoïc: -Baûng phuï vieát BT3 vaø löïa choïn baøi taäp 2b III/ Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc chuû yeáu: 1/KTBC:Goïi 3 HS leân baûng, nghe GV ñoïc HS viÕt: xµo rau, sµ xuèng, xinh xÎo, ngµy sinh GV chöõa baøi vaø cho ñieåm HS GV NX cho ñieåm HS 2/Daïy hoïc baøi môùi. Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng 1 Giôùi thieäu baøi: Muïc tieâu : giuùp HS naém ñöôïc noäi dung yeâu caàu cuûa baøi hoïc. GV ghi ñeà baøi: Y/C HS ñoïc ñeà baøi Hoaït ñoäng 2 Höôùng daãn HS vieùt chính taû Hoaït ñoäng hoïc -HS theo doõi . -2 HS ñoïc ñeà baøi. Muïc tieâu : Giuùp HS -Nghe vaø vieát laïi chính xaùc ñoaïn Naèm cuoän troøn …hai anh em trong baøi Chieác aùo len. -GV ñoïc maãu ñoaïn vaên Chieác aùo len -Y/C 1 HS ñoïc laïi. +HD HS tìm hieåu ND ñoaïn vieát . -HS laéng nghe -1HS ñoïc laïi caû lôùp theo doõi --Nghe vaø vieát laïi chính xaùc ñoaïn Naèm cuoän troøn …hai anh em trong baøi Chieác aùo HS traû lôøi len. Vì sao lan aân haän ? Ñeå noùi vôùi meï raèng haõy mua aùo cho caû caû hai anh em . -Lan mong trôøi mau saùng ñeå laøm gì ? +HD HS trình baøy -Ñoaïn vaên coù naêm caâu. -Chöõ Lan vì ñoù laø teân rieâng,chöõ -Ñoaïn vaên coù maáy caâu ? - Trong ñoaïn vaên coù nhöõng chöõ naøo phaûi Naèm ,Em ,Aùp, Con ,Meï vì ñoù laø töø ñaàu caâu vieát hoa ?Vì sao? Vieát sau daáu hai chaám HS vieát baûng con Kế hoạch bài học: Chính Tả 9 Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 Lôøi Lan muoán noùi vôùi meï ñöôïc vieát nhö theá naøo? + HD HS vieát töø khoù GV ñoïc caùc töø khoù cho HS vieát vaøo baûng con 3 HS leân baûng vieát :cuén trßn, xin loãi, xaáu hoå,vôø nguû. HS ñoïc caùc töø treân 3HS GV theo doõi vaø chænh söûa cho HS -Y/C HS ñoïc töø vöøa ñaõ tìm ñöôïc . HS nghe ñoïc vieát laïi ñoaïn vaên. + HS vieát chính taû . GV ñoïc cho HS vieát theo ñuùng Y/C HS ñoåi vôû cho nhau vaø duøng vieát chì ñeå soaùt loãi cho nhau. GV ñoïc HS Soaùt loãi -GV thu 7-10 baøi chaám vaø NX Hoaït ñoäng 3 HD HS laøm baøi taäp chính taû Muïc tieâu: -Giuùp HS Phaân bieät caùc chöõ coù 1HS ñoïc. tr/ch. ñieàn ñuùng vaø hoïc thuoäc teân 9 chöõ caùi tieáp 2 HS leân baûng laøm baøi HS laøm vaøo VBT theo trong baûng chöõ caùi Baøi 2a 1HS NX caû lôùp theo doõi vaø töï söûa loãi cuûa mình. Goïi 1 HS ñoïc Y/C cuûa baøi . Y/C HS töï laøm baøi Y/C HS nhaän xeùt baøi treân baûng. GV keát luaän vaø cho ñieåm HS. 1HS ñoïc Y/C HS ñoïc ñoàng thanh. Baøi 3 HS laøm vaøo vôû. Goïi 1 HS ñoïc Y/C cuûa baøi . Y/C HS töï laøm baøi 3-5 HS ñoïc HS vieát vaøo vôû -GV chöõa baøi sau ñoù HS ñoïc laïi. Xoaù hÕt baûng Y/C HS ñoïc laïi. HS theo doõi Caû lôùp vieát vaøo vôû 9 chöõ vaø teân chöõ theo ñuùng thöù töï . Hoaït ñoäng 4 ;Cuûng coá daën doø Muïc tieâu : Giuùp HS cuûng coá laïi baøi hoïc. NX tieát hoïc Daën doø : Vieát laïi chöõ sai: Chuaån bò tieát sau vieát baøi: Chò em. Tuần 3 Ngµy th¸ng n¨m 2006 Tieát 6 Kế hoạch bài học: Chính Tả 10 Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 Chính taû( taäp cheùp ) Chò em Phaân bieät aêc /oaêc,tr/ch.daáu hoûi /daáu ngaõ I/Muïc tieâu: -Cheùp ñuùng ,khoâng maéc loãi baøi thô ChÞ em -Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû phaân bieät aêc /oaêc, tr/ch ; thanh hoûi/thanh ngaõ. II/Ñoà duøng daïy- hoïc: -Baûng ghi saün baøi thô chò em -Baûng phuï vieát BT2 4 baêng giaáy ,buùt daï. III/ Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc chuû yeáu: 1/KTBC:Goïi 3 HS leân baûng, nghe GV ñoïc HS vieát: thöôùc keû , hoïc veõ ,veû ñeïp ,thi ñoã GV chöõa baøi vaø cho ñieåm HS Goïi 3 HS ®äc, thø töï 19 chöõ caùi ñaõ hoïc . GV NX cho ñieåm HS 2/Daïy hoïc baøi môùi. Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng 1 Giôùi thieäu baøi: Muïc tieâu : giuùp HS naém ñöôïc noäi dung yeâu caàu cuûa baøi hoïc. GV ghi ñeà baøi: Y/C HS ñoïc ñeà baøi Hoaït ñoäng 2 Höôùng daãn HS viÕt chính taû Hoaït ñoäng hoïc -HS theo doõi . -2 HS ñoïc ñeà baøi. Muïc tieâu : Giuùp HS -Cheùp ñuùng, khoâng maéc loãi baøi thô Chi em -GV ñoïc maãu baøi thô Chò em -Y/C 1 HS ñoïc laïi. -HS laéng nghe +HD HS tìm hieåu ND ñoaïn vieát . - Ngöôøi chò trong baøi thô laøm nhöõng vieäc gì? -1HS ñoïc laïi caû lôùp theo doõi Chò chaûi chieáu buoâng maøn,ru em +HD HS trình baøy nguû, queùt theàm ,trong gaø vaø nguû cuøng em .. -Baøi thô vieát theo theå thô gì ? Caùch trình baøy baøi thô theo theå thô luïc baùt -theå thô luïc baùt, doøng treân 6 chöõ doøng döôùi 8 chöõ nhö theá naøo ? -Chöõ ñaàu doøng thô phaûi vieát nhö theá naøo? Doøng 6 vieát luøi vaøo 2 oâ Doøng 8 vieát luøi vaøo 1 oâ + HD HS vieát töø khoù Y/C HS neâu töø khoù ,deã laãn trong khi vieát taû ? Kế hoạch bài học: Chính Tả HS neâu : Caùi nguû ,traûi chieáu ,ngoan,haùt ru ,.. 3 HS leân baûng vieát caû lôùp vieát baûng con. 11 Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 -Y/C HS ñoïc vaø vieát caùc töø tìm ñöôïc . GV theo doõi vaø chænh söûa cho HS HS cheùp baøi + HS cheùp chính taû . HS nhìn baûng cheùp baøi GV theo doõi vaø chænh HS ñoåi vôû cho nhau vaø duøng vieát chì söûa loãi cho HS GV ñoïc HS Soaùt loãi ñeå soaùt loãi cho nhau. -GV thu 7-10 baøi chaám vaø NX Hoaït ñoäng 3 HD HS laøm baøi taäp chính taû Muïc tieâu: -Giuùp HS -Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû phaân bieät tr/ch ; thanh hoûi/thanh ngaõ. Baøi 2: 1HS ñoïc. Goïi 1 HS ñoïc Y/C cuûa baøi . GV ñính 4 baêng giaáy ghi saün baøi taäp 2 leân 4 HS leân baûng laøm baøi HS laøm vaøo VBT baûng lôùp . Y/C HS töï laøm baøi caû lôùp NX theo doõi vaø töï söûa loãi cuûa mình. Ñoïc ngaéc ngöù , ngoaéc tay nghau ,daáu ngoaëc ñôn . 1HS ñoïc HS traû lôøi Y/C HS nhaän xeùt baøi treân baûng. GV keát luaän vaø cho ñieåm HS. Baøi 3 b Goïi 1 HS ñoïc Y/C cuûa baøi . GV gôïi yù veø nghóa cuûa töøng töø cho HS neâu ttöø -GV chöõa baøi sau ñoù HS laøm vaøo vôû HS theo doõi Hoaït ñoäng 4 ;Cuûng coá daën doø Muïc tieâu : Giuùp HS cuûng coá laïi baøi hoïc. NX tieát hoïc Daën doø : Vieát laïi chöõ sai: Chuaån bò tieát sau vieát baøi: ngöôøi meï Kế hoạch bài học: Chính Tả 12 Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 Tuần 4 Ngµy th¸ng n¨m 2006 Tieát 7 Chính taû ( nghe vieát): Ngöôøi meï Phaân bieät d/gi /r ,aân / aâng I/Muïc tieâu: -Nghe vaø vieát laïi chính xaùc ñoaïn vaên toùm taét noäi dung chuyeän ngöôøi meï. -Laøm ñuùng baøi taäp chính taû phaân bieät d/r/ g ; aân /aâng. II/Ñoà duøng daïy- hoïc:  -4 tôø giaáy to vaø buùt daï -Baûng phuï vieát BT2 vieát 3 laàn treân baûng . III/ Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc chuû yeáu: 1/KTBC: Goïi 3 HS leân baûng, nghe GV ñoïc HS vieát trung thµnh, chóc tông, ngaéc ngöù, ngoaëc keùp GV chöõa baøi vaø cho ñieåm HS GV NX cho ñieåm HS 2/Daïy hoïc baøi môùi. Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng 1 Giôùi thieäu baøi: Hoaït ñoäng hoïc Muïc tieâu : giuùp HS naém ñöôïc noäi dung yeâu caàu cuûa baøi hoïc. GV ghi ñeà baøi: Y/C HS ñoïc ñeà baøi -HS theo doõi . -2 HS ñoïc ñeà baøi. Hoaït ñoäng 2 Höôùng daãn HS viÕt chính taû Muïc tieâu : Giuùp HS -Nghe vaø vieát laïi chính xaùc ñoaïn vaên toùm taét noäi dung chuyeän ngöôøi meï -GV ñoïc maãu doaïn vaên ngöôøi meï -Y/C 1 HS ñoïc laïi. -HS laéng nghe -2HS ñoïc laïi caû lôùp theo doõi +HD HS tìm hieåu ND ñoaïn vieát . - Baø meï ñaõ laøm gì ñeå giaønh laïi ñöùa con ? Baø vöôït qua bao nhieu khoù khaên vaø hy sinh daønh laïi döùa con daõ maát . - Thaàn cheát ngaïc nhieân veà ñieàu gì ? Thaàn cheát ngaïc nhieân vì ngöôøi meï coù theå laøm taát caû vì con . +HD HS trình baøy -Ñoaïn vaên coù 4 caâu . -Ñoaïn vaên coù maáy caâu ? - Trog ñoaïn vaên coù nhöõng töø naøo phaûi vieát Caùc töø:Thaàn Cheát ,Thaàn ñeâm.Toái phaûi vieát hoa vì laø teân rieâng .caùc töø Moät, Nhôù,Thaáy ,Thaàn hoa ?Vì sao? Kế hoạch bài học: Chính Tả 13 Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 Trong ñoaïn vaên coù daáu chaám phaåy ,daáu hai chaám ñöôïc söû duïng . -Trong ñoaïn vaên coù nhöõng daáu caâu naøo ñöôïc söû duïng ? HS neâu : ChØ ®êng, hy sinh, giµnh l¹i 3 HS leân baûng vieát + HD HS vieát töø khoù GV ñoïc caùc töø khoù cho HS vieát vaøo baûng con . HS nghe ñoïc vieát laïi baøi thô . GV theo doõi vaø chænh söûa cho HS HS ñoå vôû cho nhau vaø duøng vieát chì -Y/C HS ñoïc caùc töø vöøa tìm ñöôïc , + HS vieát chính taû . ñeå soaùt loãi cho nhau. GV ñoïc cho HS vieát theo ñuùng Y/C GV ñoïc HS Soaùt loãi -GV thu 7-10 baøi chaám vaø NX Hoaït ñoäng 3 HD HS laøm baøi taäp chính taû Muïc tieâu: -Giuùp HS Laøm ñuùng baøi taäp chính taû phaân bieät d/r/ g ; aân /aâng . Baøi 2:a Goïi 1 HS ñoïc Y/C cuûa baøi . Y/C HS töï laøm baøi Y/C HS nhaän xeùt baøi treân baûng. GV keát luaän vaø cho ñieåm HS. Baøi 3 Goïi 1 HS ñoïc Y/C cuûa baøi . Chia lôùp thaønh 8 nhoùm vaø phaùt giaáy ,buùt daï cho HS Y/C caùc nhoùm töï laøm baøi ,GV giuùp ñôõ nhoùm yeáu. -GV goïi 1-2 nhoùm leân trình baøy baøi cuûa nhoùm .caùc nhoùm khaùc boå sung . 1HS ñoïc. 2 HS leân baûng laøm baøi HS laøm vaøo VBT 1HS NX caû lôùp theo doõi vaø töï söûa loãi cuûa mình. 1HS ñoïc HS nhaän ñoà duøng hoïc taäp . Töï laøm baøi trong nhoùm. Caû lôùp theo doõi . HS theo doõi Hoaït ñoäng 4 ;Cuûng coá daën doø Muïc tieâu : Giuùp HS cuûng coá laïi baøi hoïc. NX tieát hoïc Daën doø : Vieát laïi chöõ sai: Chuaån bò tieát sau vieát baøi: OÂng ngoaïi Tuần 4 Kế hoạch bài học: Chính Tả Ngµy 14 th¸ng n¨m 2006 Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 Tieát 8 Chính taû ( nghe vieát): OÂng ngoaïi Vaàn oay .Phaân bieät d/gi/r , aân /aâng I/Muïc tieâu: -Nghe vaø vieát ñuùng ,ñeïpp ñoaïn töø Trong caùi vaéng laëng …cuûa toâi sau naøy trong baøi OÂng ngoaïi -Tìm ñöôïc nhöõng tieáng coù vaàn oay vaø laøm ñuùng caùc baøi taäp phaân bieät d/r/gi: aâng /aâng II/Ñoà duøng daïy- hoïc: -Giaáy khoå to vaø buùt daï -Baûng phuï vieát BT3 III/ Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc chuû yeáu: 1/KTBC:Goïi 3 HS leân baûng,nghe GV ñoïc HS vieát thöa ruéng, d¹y b¶o, ma rµo, giao viÖc. GV chöõa baøi vaø cho ñieåm HS GV NX cho ñieåm HS 2/Daïy hoïc baøi môùi. Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng 1 Giôùi thieäu baøi: Hoaït ñoäng hoïc Muïc tieâu : giuùp HS naém ñöôïc noäi dung yeâu caàu cuûa baøi hoïc. -HS theo doõi . -2 HS ñoïc ñeà baøi. GV ghi ñeà baøi: Y/C HS ñoïc ñeà baøi Hoaït ñoäng 2 Höôùng daãn HS vieùt chính taû Muïc tieâu : -Nghe vaø vieát ñuùng ,ñeïpp ñoaïn töø Trong caùi vaéng laëng …cuûa toâi sau naøy trong baøi OÂng ngoaïi -GV ñoïc maãu baøi thô oâng ngoaïi -HS laéng nghe -Y/C 1 HS ñoïc laïi. -1HS ñoïc laïi caû lôùp theo doõi +HD HS tìm hieåu ND ñoaïn vieát . -Khi ñeán tröôøng oâng ngoaïi ñaõ laøm gì ñeå caäu OÂng daân caäu lang thang khaép caùc lôùp hoïc ,cho caäu goõ tay vaøo chieác beù yeâu tröôøng hôn ? -Trong ñoaïn vaên coù hình aûnh naøo ñeïp maø em troùng tröôøng. -HS traû lôøi thích nhaát ñoaïn vaên coù 3 caâu .caâu ñaàu ñoaïn +HD HS trình baøy Ñoaïn vaên coù maáy caâu ?Caâu ñaàu ñoaïn vaên vieát vaên vieát luøi vaøo 1 oâ li. Nhöõng chöõ ñaàu caâu laø: Trong ,OÂng, theá naøo? Tieáng phaûi vieát hoa. Kế hoạch bài học: Chính Tả 15 Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 HS neâu : V¾ng lÆng, lang thang, c¨n líp, loang læ, trong trÎo. 3 HS leân baûng vieát -Nhöõng chöõ naøo trong baøi phaûi vieát hoa ? Vì sao ? + HD HS vieát töø khoù Y/C HS neâu töø khoù ,deã laãn trong khi vieát taû ? HS nghe ñoïc vieát laïi baøi thô . HS ñoiå vôû cho nhau vaø duøng vieát chì ñeå soaùt loãi cho nhau. -Y/C HS ñoïc vaø caùc töø vöøa tìm ñöôïc . + HS vieát chính taû . GV ñoïc cho HS vieát theo ñuùng Y/C GV ñoïc HS Soaùt loãi -GV thu 7-10 baøi chaám vaø NX 1HS ñoïc. Caùc nhoùm nhaän ñoà duøng . Hoaït ñoäng 3 HD HS laøm baøi taäp chính taû Muïc tieâu: -Giuùp HS - Töï laøm trong nhoùm . caû lôùp NX vaø töï söûa loãi cuûa mình. Baøi 2: -Tìm ñöôïc nhöõng tieáng coù vaàn oay vaø laøm ñuùng caùc baøi taäp phaân bieät d/r/gi: aâng /aâng Goïi 1 HS ñoïc Y/C cuûa baøi vaø ñoïc maãu . Phaùt giaáy vaø buùt daï cho 8 nhoùm. Y/C HS töï laøm baøi GV giuùp ñôõ nhöõng nhoùm 1HS ñoïc 3 HS leân baûng laøm .HS laøm vaøo vôû. khoù khaên. Y/C 2 nhoùm trình baøy baøi cuûa nhoùm caùc nhoùm khaùc boå sung. GV ghi nghi nhanh leân baûng . GV keát luaän vaø cho ñieåm HS. HS theo doõi Baøi 3a Goïi 1 HS ñoïc Y/C cuûa baøi . Y/C HS töï laøm baøi -GV chöõa baøi sau ñoù HS laøm vaøo vôû Hoaït ñoäng 4 ;Cuûng coá daën doø Muïc tieâu : Giuùp HS cuûng coá laïi baøi hoïc. NX tieát hoïc Daën doø : Vieát laïi chöõ sai: Chuaån bò tieát sau vieát baøi: Ngöôøi lính duõng caûm. Tuần 5 Tieát 9 Chính taû ( nghe vieát): Ngöôøi lính duõng caûm Kế hoạch bài học: Chính Tả 16 Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 Phaân bieät l / n , en /eng .Baûng chöõ I/Muïc tieâu: -Nghe vaø vieát laïi chính xaùc ñoaïn : Vien töôùng khoaùt tay …nhö laø böôùc theo moät ngöôøi chæ huy duõng caûm trong baøi Ngöôøi lính duõng caûm -laøm ñuùng caùc baøi taïp chính taû phaân bieät l / n ; en / eng -ñieàn ñuùng vaø thuoâïc teân 9 chöõ caùi tieáp theo trong baûng chöõ caùi .ho tröôùc . II/Ñoà duøng daïy- hoïc: -Baûng phuï ghi BT 2 vieát 3 laàn treân baûng . -Vieát BT3 vaøo giaáy to 8 baûn ,buùt daï. III/ Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc chuû yeáu: 1/KTBC:Goïi 3 HS leân baûng,nghe GV ñoïc HS vieát .loay hoay ,gioù xoaùy ,nhaãn naïi,naâng niu . GV chöõa baøi vaø cho ñieåm HS Goïi 3 HS ñoïc baûng chöõ caùi ñaõ hoïc . GV NX cho ñieåm HS 2/Daïy hoïc baøi môùi. Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng 1 Giôùi thieäu baøi: Muïc tieâu : giuùp HS naém ñöôïc noäi dung yeâu caàu cuûa baøi hoïc. GV ghi ñeà baøi: Y/C HS ñoïc ñeà baøi Hoaït ñoäng 2 Höôùng daãn HS vieùt chính taû Muïc tieâu : Giuùp HS nghe vaø vieát laïi chính xaùc ñoaïn : Vien töôùng khoaùt tay …nhö laø böôùc theo moät ngöôøi chæ huy duõng caûm trong baøi Ngöôøi lính duõng caûm -GV ñoïc maãu ñoaïn vaên Ngöôøi lính duõng caûm -Y/C 1 HS ñoïc laïi. +HD HS tìm hieåu ND ñoaïn vieát . - Ñoaïn vaên keå chuyeän gì ? +HD HS trình baøy -Ñoaïn vaên coù maáy caâu ? - Trong ñoaïn vaên coù nhöõng chöõ naøo phaûi vieát hoa ? Vì sao? Kế hoạch bài học: Chính Tả 17 Hoaït ñoäng hoïc -HS theo doõi . -2 HS ñoïc ñeà baøi. -HS laéng nghe -1HS ñoïc laïi caû lôùp theo doõi -lôùp tan hoïc ,chuù lính nhoû ruû vieân töôùng ra söûa laïi haøng raøo ,vieân töôùng khoâng nghe vaø chuù quaû quyeát böôùc veà phía vöôøn tröôøng ,moïi ngöôøi ngaïc nhieân vaø böôùc nhanh theo chuù . ñoaïn vaên coù 5 caâu -caùc chöõ ñaàu caâu : Khi ,Ra ,Vieân ,Veà ,Nhöng ,Noùi ,Nhöõng ,Roài phaûi vieát hoa -lôøi cuûa nhaân vaät vieát sau daáu hai Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 -Lôøi cuûa caùc nhaân vaät ñöôïc vieát nhö theá naøo ? chaám ,xuoáng doøng vaø daáu gaïch ngang . Daáu chaám ,daáu phaåy ,daâu hai chaám ,daáu gaïch ngang ,daáu chaám than -Trong ñoaïn vaên coù nhöõng daáu caâu naøo ? + HD HS vieát töø khoù GV ñoïc caùc töø khoù cho vaøo baûng con . -Y/C HS vieát vaø ñoïc caùc töø treân GV theo doõi vaø chænh söûa cho HS + HS vieát chính taû . GV ñoïc cho HS vieát theo ñuùng Y/C GV ñoïc HS Soaùt loãi -GV thu 7-10 baøi chaám vaø NX Hoaït ñoäng 3 HD HS laøm baøi taäp chính taû Muïc tieâu: -Giuùp HS-laøm ñuùng caùc baøi taïp chính taû phaân bieät l / n ; en / eng-ñieàn ñuùng vaø thuoâïc teân 9 chöõ caùi tieáp theo trong baûng chöõ caùi cho tröôùc . Baøi 2: Goïi 1 HS ñoïc Y/C cuûa baøi . Y/C HS töï laøm baøi Y/C HS nhaän xeùt baøi treân baûng. GV keát luaän vaø cho ñieåm HS. Y/C HS ñoïc lôøi giaûi. Baøi 3 b Goïi 1 HS ñoïc Y/C cuûa baøi . Phaùt giaáy cheùp saün ñeà vaø buùt cho caùc nhoùm. Y/C HS töï laøm baøi GV giuùp ñôõ caùc nhoùm gaëp khoù khaên. -GV chöõa baøi sau ñoù HS laøm vaøo vôû Quaû quyeát ,vieân töôùng ,söõnglaïi,vöôøn tröôøng ,duõng caûm. HS ñoïc caùc töø treân baûng . Hoaït ñoäng 4 ;Cuûng coá daën doø Muïc tieâu : Giuùp HS cuûng coá laïi baøi hoïc. NX tieát hoïc Daën doø : Vieát laïi chöõ sai: Chuaån bò tieát sau vieát baøi: Ai coù loãi HS theo doõi 3 HS leân baûng vieát HS nghe ñoïc vieát laïi baøi thô . HS ñoåi vôû cho nhau vaø duøng vieát chì ñeå soaùt loãi cho nhau. 1HS ñoïc. 2 HS leân baûng laøm baøi HS laøm vaøo VBT HS laøm vaøo vôû. 3 HS ñoïc laïi HS ñoïc Y/C cuûa baøi HS nhaän ñoà duøng HT . HS töï laøm baøi trong nhoùm . Daùn baøi treân baûng . HS bboå sung lôøi giaûi. Tuần 5 Tieát 10 Chính taû ( taäp cheùp): Muøa thu cuûa em Kế hoạch bài học: Chính Tả 18 Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 Vaàn oam Phaân bieït l / n .en / eng I/Muïc tieâu: -Cheùp ñuùng ,khoâng maéc loãi baøi thô Muøa thu cuûa em -Tìm ñöôïc caùc tieáng coù vaàn oan vaø laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû phaân bieät e /n ,/en/eng -Trình baøy ñuùng ñeïp ,ñuùng hình thöùc thô 4 chöõ II/Ñoà duøng daïy- hoïc: -Baûng ghi saün baøi thô -Baûng phuï vieát BT2 ba laàn III/ Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc chuû yeáu: 1/KTBC:Goïi 3 HS leân baûng,nghe GV ñoïc HS vieát .boâng sen ,caùi xeûng, chen chuùc,ñeøn saùng GV chöõa baøi vaø cho ñieåm HS Goïi 3 HS ñoïc baûng chöõ caùi. GV NX cho ñieåm HS 2/Daïy hoïc baøi môùi. Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng 1 Giôùi thieäu baøi: Hoaït ñoäng hoïc Muïc tieâu : giuùp HS naém ñöôïc noäi dung yeâu caàu cuûa baøi hoïc. -HS theo doõi . -2 HS ñoïc ñeà baøi. GV ghi ñeà baøi: Y/C HS ñoïc ñeà baøi Hoaït ñoäng 2 Höôùng daãn HS vieùt chính taû Muïc tieâu : Giuùp HS -Cheùp ñuùng ,khoâng maéc loãi baøi thô Muøa thu cuûa em -GV ñoïc maãu baøi thô Muøa thu cuûa em -HS laéng nghe -1HS ñoïc laïi caû lôùp theo doõi -Y/C 1 HS ñoïc laïi. +HD HS tìm hieåu ND ñoaïn vieát . - Muøa thu thöôøng gaén vôùi nhöõng gì? -Muøa thu gaén vôùi hoa cuùc ,coám môùi ,raèm Trung thui vaø caùc baïn HS saép ñeán tröôøng . +HD HS trình baøy -Baøi thô vieát theo theå thô naøo ? Baøi thô vieùt theo theå thô 4 chöõ . -Baøi thô coù maáy khoå? Moãi khoå coù maáy doøng thô ? Baøi thô coù 4 khoå ,moãi khoå coù 4 doøng thô . -Trong baøi thô nhöõng chöõ naøo phaûi vieát hoa ? -Nhöõng chöõ ñaàu caâu phaûi vieát hoa Kế hoạch bài học: Chính Tả 19 Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 -teân baøi vieát giöõa trang vôû ,chöõ ñaàu caâu luøi vaøo 2 oâ. -Teân baøi vaø chöõ ñaàu caâu vieát nhö theù naøo cho ñeïp HS neâu : Nhìn ,môû, muøi höông ,ngoâi tröôøng ,thaân queân,laù sen. 3 HS leân baûng vieát + HD HS vieát töø khoù Y/C HS neâu töø khoù ,deã laãn trong khi vieát taû ? -Y/C HS ñoïc vf vieát caùc töø vöøa tìm ñöôïc . GV theo doõi vaø chænh söûa cho HS + HS cheùp chính taû . HS cheùp baøi GV ñoïc cho HS vieát theo ñuùng Y/C GV ñoïc HS Soaùt loãi HS ñoåi vôû cho nhau vaø duøng vieát chì ñeå soaùt loãi cho nhau. -GV thu 7-10 baøi chaám vaø NX Hoaït ñoäng 3 HD HS laøm baøi taäp chính taû Muïc tieâu: -Giuùp HS -Tìm ñöôïc caùc tieáng coù vaàn oan vaø laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû phaân bieät e /n ,/en/eng -Trình baøy ñuùng ñeïp ,ñuùng hình thöùc thô 4 chöõ Baøi 2: 1HS ñoïc. 3 HS leân baûng laøm baøi HS laøm vaøo VBT HS laøm vaøo vôû. Goïi 1 HS ñoïc Y/C cuûa baøi . Y/C HS töï laøm baøi Y/C HS nhaän xeùt baøi treân baûng. GV keát luaän vaø cho ñieåm HS. 1HS ñoïc. HS laøm vaøo VBT Baøi 3 b Goïi 1 HS ñoïc Y/C cuûa baøi . Y/C HS töï laøm baøi -GV chöõa baøi sau ñoù HS laøm vaøo vôû Hoaït ñoäng 4 ;Cuûng coá daën doø HS theo doõi Muïc tieâu : Giuùp HS cuûng coá laïi baøi hoïc. NX tieát hoïc Daën doø : Vieát laïi chöõ sai: Chuaån bò tieát sau vieát baøi: Ai coù loãi Tuần 6 Tieát 11 Kế hoạch bài học: Chính Tả 20 Lớp 3
- Xem thêm -