Tài liệu Giáo án chị trịnh thị hiền lớp 7

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 123 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hoá Ngày soạn: 25/9/2015 BÀI 2 : TRUNG THỰC I/MỤC TIÊU 1. Kiến thức: -Thế nào là trung thực, biểu hiện của lòng trung thực và vì sao cần phải trung thực? - Ý nghĩa của trung thực 2. Thái độ -Hình thành ở HS thái độ quý trọng và ủng hộ những việc làm trung thực, phản đối, đấu tranh với những hành vi thiếu trung thực. 3. Kĩ năng -Giúp HS biết phân biệt các hành vi thể hiện tính trung thực và không trung thực trong cuộc sống hàng ngày. -Biết tự kiểm tra hành vi của minh và biện pháp rèn luyện tính trung thực. II/ CHUẨN BỊ 1.Giáo viên - Giáo án,máy chiếu 2.Học sinh - Soạn bài,trả lời câu hỏi III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1/ Bài cũ: Câu 1: Nêu một số ví dụ về lối sống giản dị của những người sống xung quanh em. Câu2: Đánh dấu x vào đặt sau các biểu hiện sau đây mà em đã làm được để rèn luyện đức tính giản dị. - Chân thật, thẳng thắn trong giao tiếp - Tác phong gọn gàng - Trang phục, đồ dùng không đắt tiền - Sống hoà đồng với bạn bè 2/ Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: PHÂN TÍCH TRUYỆN ĐỌC Hoạt động 2: RÚT RA NỘI DUNG BÀI HỌC Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Cho HS cả lớp cùng thảo luận II. Nội dung bài học sau đó mời 3 em lên bảng trình bày. + Học tập:Ngay thẳng, không gian dối Số HS còn lại theo dõi và nhận xét. với thầy cô, không quay cóp, nhìn bài 1 Giáo viên: Trịnh Thị Hiền Trường THCS Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hoá HS trả lời câu hỏi sau: Câu 1: Tìm những biểu hiện trung thực trong học tập? Câu 2: Tìm những biểu hiện trung thực trong quan hệ với người. Câu3: Biểu hiện tính trung trong hành động. tính tính mọi thực GV: Yêu cầu HS lên bảng trình bày theo 3 phần (GV cho điểm HS trả lời xuất sắc) HS: Trả lời vào phiếu, nhận xét phần trả lời của 3 bạn. GV: Chia nhóm thảo luận. (Có thể chia theo đơ vị tổ: 3 nhóm) HS: Thảo luận nhóm theo các câu hỏi sau: Câu1: Biểu hiện của hành vi trái với trung thực? Câu 2: Người trung thực thể hiện hành động tế nhị khôn khéo như thế nào? Câu 3: Không nói đúng sự thật mà vẫn là hành vi trung thực? Cho VD cụ thể HS: Các nhóm thảo luận, ghi ý kiến vào giấy khổ lớn. Cử đại diện lên trình bày. HS cả lớp nhận xét, tự do trình bày ý kiến. GV: Nhận xét, bổ sung và đánh giá. Tổng kết 2 phần thảo luận, hướng dẫn HS rút ra khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa của trung thực. HS trả lời các câu hỏi sau: 1, Thế nào là trung thực? Giáo viên: Trịnh Thị Hiền cảu bạn, không lấy đồ dùng học tập của bạn + Trong quan hệ với mọi người: Không nói xấu, lừa dối, không đổi lỗi cho người khác, dũng cảm nhận khuyết điểm. + Hành động: bênh vực, bảo vệ cái đúng , phê phán việc làm sai. + Nhóm1: Trái với trung thực là dối trá, xuyên tạc, bóp méo sự thật, ngược lại chân lý. + Nhóm 2: Không phải điều gì cũng nói ra, chỗ nào cũng nói, không phải nghĩ gì là nói, không nói to, ồn ào, tranh luận gay gắt.... + Nhóm 3: Che giấu sự thật để có lợi cho xã hội như bác sĩ không nói thật bệnh tật của bệnh nhân, nói dối kẻ địch, kẻ xấu.... Đây là sự trung thực với tấm lòng, với lương tâm. - Trung thực là tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, tôn trọng chân lý. - Biểu hiện:Ngay thẳng, thật thà, dũng cảm nhận lỗi. - Ý nghĩa: + Đức tính cần thiết quý báu + Nâng cao phẩm giá 2 Trường THCS Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hoá 2, Biểu hiện của trung thực? + Được mọ người tin yêu kính trọng 3, ý nghĩa của trung thực? + Xã hội lành mạnh GV: Cho HS đọc câu tục ngữ “ Cây - Sống ngay thẳng, thật thà, trung thực ngay không sợ chết đứng “ và yêu không sợ kẻ xấu, không sợ thất bại. cầu giải thích câu tục ngữ trên GV: Nhận xét ý kiến của HS và kết luận rút ra bài học. c)/Thực hành, luyện tập: LUYỆN TẬP VÀ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP Lưu ý: III. bài tập GV: Cần giải thích rõ đáp án và giải 1. Bài tập cá nhân thích vì sao các hành vi còn lại GV: Phát phiếu học tập. không biểu hiện tính trung thực. HS: Trả lời bài tập a, SGK, Tr 8. Những * Trò chơi sắm vai: hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện GV: Yêu cầu HS sắm vai thể hiện tính trung thực? Giải thích vì sao nội dung sau: Trên đường đi về nhà, HS: Trả lời, cho biết ý kiến đúng hai bạn An và Hà nhặt được một 1.Đáp án: 4, ,5, 6 chiếc ví, trong ví có rất nhiều tiền. Hai bạn tranh luận với nhau mãi về chiếc ví nhặt được. Cuối cùng hai bạn cùng nhau mang chiếc ví ra đồn - Thực hiện hành vi trung thực giúp con công an gần nhà nhờ các chú công người thanh thản tâm hồn. an trả lại cho người bị mất. HS sắm vai 2 bạn HS và 1chú công an. GV: Nhận xét và rút ra bài học qua trò chơi trên. d/Vận dụng: GV tổng kết toàn bài rút ra bài học và ý nghĩa của trung thực: Trung thực là một đức tính quý báu, nâng cao giá trị đạo đức của mỗi con người. Xã hội sẽ tốt đẹp lành mạnh hơn nếu ai cũng có lối sống, đức tính trung thực. 4/Hướng dẫn về nhà: -HS: Sưu tầm các câu tục ngữ, ca dao về trung thực Sưu tầm tư liệu, câu chuyện nói về trung thực -Gợi ý: -Tục ngữ: An ngay nói thẳng Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng. Đường đi hay tối nói dối hay cùng. 3 Giáo viên: Trịnh Thị Hiền Trường THCS Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hoá Thật thà là cha quỹ quái -Ca dao: -Nhà nghèo yêu kẻ thật thà -Nhà quan yêu kẻ vào ra nịnh thần -Truyện ngụ ngôn: chú bé chăn cừu Ký duyệt, ngày tháng năm 2015 Hiệu phó Nguyễn Thị Ngọc TiÕt -3 Tù Träng Ngày soạn: 30/9/2015 A. Môc tiªu 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu ®îc thÕ nµo lµ tù träng, kh«ng tù träng, v× sao ph¶i cã lßng tù träng. 2. Th¸i ®é: H×nh thµnh ë häc sinh nhu cÇu ý thøc rÌn luyÖn tÝnh tù träng ë bÊt cø ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh nµo trong cuéc sèng. 3. Kü n¨ng: BiÕt tù ®¸nh gi¸ hµnh vi b¶n th©n vµ ngêi kh¸c. II/ CHUẨN BỊ 1.Giáo viên - Giáo án,máy chiếu - Tranh ¶nh, phiÕu häc tËp, c©u chuyÖn vÒ g¬ng tù träng. 2.Học sinh - Soạn bài,trả lời câu hỏi III. TiÕn tr×nh lªn líp. 1. bµi cò. ? Trung thùc lµ g× ? c¸c hµnh vi thÓ hiÖn tÝnh trung thùc ? 2. bµi míi. Gi¸o viªn kÓ 1 c©u chuyÖn ng¾n thÓ hiÖn tÝnh tù träng. ?V× sao R«-be l¹i nhê em m×nh lµ Sac- I. §Æt vÊn ®Ò lay ®Õn tr¶ l¹i tiÒn cho ngêi mua diªm? - TruyÖn ®äc: “Mét t©m hån cao th?NÕu Ro-be kh«ng tr¶ l¹i tiÒn th× ngêi îng” -> V× kh«ng muèn bÞ nghÜ lµ 1 ngêi dèi mua diªm sÏ nghÜ nh thÕ nµo? ? ViÖc lµm cña R«-be thÓ hiÖn ®øc tÝnh tr¸. g×? Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 4 Trường THCS Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hoá ?Hµnh ®éng sè t¸c ®éng nh thÕ nµo ®Õn -> Trung thùc, tù träng t tëng? -> S¾p tõ gi· câi ®êi nhng vÉn gi· g×n phÈm c¸ch - Hµnh ®éng ®ã cña em bÐ nghÌo khiÕn t¸c gi¶ v« cïng xóc ®éng II. Néi dung 1. Tù träng lµ g×? ? Theo em tù träng lµ g×? - Tù biÕt coi träng vµ gi÷ g×n phÈm gi¸ cña m×nh, biÕt ®iÒu chØnh hµnh vi cho ®óng ®¾n. + C xö ®µng hoµng. + BiÕt gi÷ lêi høa. + Lµm trßn nhiÖm vô cña m×nh. + Kh«ng ®Ó ngêi kh¸c chª tr¸ch nh¾c ? Theo em tù träng cã cÇn thiÕt kh«ng? nhë. T¹i sao? 2. ý nghÜa cña tù träng. - RÊt cÇn thiÕt. V×: - Lßng tù träng gióp ta vît qua khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô. ? T×m nh÷ng c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ - N©ng cao uy tÝn. tù träng? - NhËn ®îc sù quý träng cña mäi ngêi. ? Lµ ngêi häc sinh cÇn rÌn luyÖn tÝnh 3. C¸ch rÌn luyÖn. tù träng nh thÕ nµo? - Häc tËp tèt, thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô ®îc giao, gi÷ ®óng lêi høa… III- Bµi tËp A (SGK) §¸p ¸n: ý 1; 2 lµ ®óng. Tæ chøc cho häc sinh lµm bµi tËp a b) KÓ l¹i nh÷ng viÖc thùc hiÖn tÝnh tù SHK träng. c) Néi dung phÇn 3 ( néi dung bµi häc). Ngày soạn: 30/9/2015 TiÕt 4. §¹o ®øc vµ kØ luËt a. môc tiªu 1. KiÕn thøc: Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 5 Trường THCS Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hoá - Gióp häc sinh hiÓu ®îc ®¹o ®øc vµ kØ luËt, mèi quan hÖ gi÷a ®¹o ®øc vµ kØ luËt, ý nghÜa cña viÖc rÌn luyÖn ®¹o ®øc vµ kØ luËt ®èi víi mçi ngêi. 2. Kü n¨ng: - RÌn luyÖn häc sinh t«n träng kØ luËt vµ phª ph¸n thãi tù do vÒ kØ luËt. 3. Th¸i ®é: - Gióp häc sinh biÕt tù ®¸nh gi¸, xem xÐt hµnh vi cña mét c¸ nh©n hoÆc mét tËp thÓ theo mét chuÈn mùc ®¹o ®øc ®· häc. II/ CHUẨN BỊ 1.Giáo viên - Giáo án,máy chiếu - GiÊy khæ lín, bót d¹, phiÕu häc tËp.. 2.Học sinh - Soạn bài,trả lời câu hỏi III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1/ Bài cũ: Mét häc sinh tèt, lµ mét ngêi cã ®¹o ®øc tèt vµ cã kØ luËt. VËy ®¹o ®øc lµ g×? kØ luËt lµ g×? chóng ta sÏ t×m hiÓu trong bµi häc h«m nay. ? Nh÷ng viÖc lµm nµo chøng tá Hïng lµ ngêi co tinh thÇn t«n träng kØ luËt ( cã tÝnh kØ luËt cao)? I- TruyÖn ®äc “ Mét tÊm g¬ng tËn tuþ víi viÖc chung” - Thùc hiÖn nghiªm ngÆt quy ®Þnh b¶o hé lao ®éng ( ph¶i qua huÊn luyÖn khi trÌo c©y, ph¶i trang bÞ ®Çy ®ñ). - Ph¶i cã lÖch cña c«ng ty cho chÆt c©y míi ®îc chÆt. - NhiÒu khi ph¶i lµm viÖc suèt ngµy ®ªm trong ma rÐt. ? Nh÷ng viÖc lµm nµo cña Hïng thÓ - Thu nhËp thÊp, nhng v©n hoµn thµnh hiÖn anh lµ ngêi biÕt ch¨m lo ®Õn mäi xuÊt s¾c nhiÖm vô. Kh«ng bao giê ®i ngêi, cã tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng muén vÒ sím, s½n sµng gióp ®ì mäi viÖc? ngêi, nhËn viÖc khã kh¨n nguy hiÓm. ? §Ó trë thµnh ngêi sèng cã ®¹o ®øc, v× - V× tu©n theo kØ luËt cã nghÜa lµ biÕt tù sao chóng ta ph¶i tu©n theo kØ luËt? träng t«n träng ngêi kh¸c. §ã lµ biÓu ? §¹o ®øc lµ g×? hiÖn cña ngêi sèng cã ®¹o ®øc. ? KØ lu©t lµ g×? ? LÊy vÝ dô cô thÓ? ? Nªu mèi qua hÖ gi÷a ®¹o ®øc vµ kØ luËt? ? V× sao ph¶i sèng cã ®¹o ®øc vµ kØ Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 6 Trường THCS Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hoá luËt? 2/ bµi mới 1. §¹o ®øc 2. KØ luËt - Nh÷ng quy ®Þnh nh÷ng chuÈn mùc øng xö ®îc nhiÒu ngêi ñng hé tù gi¸c thùc hiÖn - LÔ phÐp, thËt thµ, khiªm tèn… - Nh÷ng quy ®Þnh chung cña mét céng ®ång, tÝnh chÊt x· héi mµ mäi ngêi ph¶i tu©n theo ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc - Kh«ng quay cãp, kh«ng nãi chuyÖn… 2. Mèi quan hÖ gi÷a ®¹o ®øc vµ kØ luËt. - Quan hÖ chÆt chÏ, Ngêi cã ®¹o ®øc lµ ngêi tù gi¸c tu©n thñ. Ngîc l¹i, ngêi chÊp hµnh tèt kØ luËt lµ ngêi cã ®¹o ®øc. Sèng cã kØ luËt lµ tù träng vµ t«ng träng ngêi kh¸c 3. ý nghÜa cña viÖc t«n träng ®¹o ®øc vµ kØ luËt. - B¶n th©n c¶m thÊy tho¶i m¸i. - §îc mäi ngêi t«ng träng, quý mÕn. Bµi tËp Bµi a: Hµnh vi 4 võa thÓ hiÖn ®¹o ®øc võa thÓ hiÖn kØ luËt. Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 7 Trường THCS Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hoá Bµi b: C¸c biÓu hiÖn ®ã lµ: - §i häc muén. - Nãi chuyÖn riªng. - BÎ c©y. - §¸nh nhau - Bá häc Bµi c: Hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n, TuÊn thêng xuyªn ®i lµm vµo ngµy chñ nhËt, nh vËy ph¶i lµ mét sù cè g¾ng lín. - ThØnh tho¶ng ( Kh«ng ph¶i tÊt t¶ c¸c buæi). - B¸o c¸o v¾ng mÆt ( cã ý thøc t«n träng quy ®Þnh cña líp ). - > NÕu cho r»ng TuÊn thiÕu ý thøc tæ chøc kØ luËt lµ sai th×: CÇn: + Quyªn gãp gióp ®ì gia ®×nh TuÊn. + Gióp ®ì c¸c c«ng viÖc. Híng dÉn häc ë nhµ - Häc néi dung bµi häc. - Lµm bµi tËp d. - ChuÈn bÞ bµi míi. Ký duyệt, ngày tháng năm 2015 Hiệu phó Nguyễn Thị Ngọc Ngày soạn: 01/10/2015 TiÕt 5 + 6. Yªu th¬ng con ngêi a. môc tiªu - Gióp häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi, ý nghÜa cña nã. - RÌn luyÖn thãi quen quan t©m ®Õn nh÷ng ngêi xung quanh, lªn ¸n nh÷ng hµnh vi ®éc ¸c. - Gióp häc sinh rÌn luyÖn trë thµnh ngêi biÕt sèng cã t×nh ngêi. BiÕt x©y dùng t×nh ®oµn kÕt. II/ CHUẨN BỊ 1.Giáo viên - Giáo án,máy chiếu - Tranh ¶nh , nh÷ng c©u chuyÖn vÒ gîng yªu th¬ng con ngêi - VÊn ®¸p, kÓ chuyÖn, truyÖn, vÝ dô thùc tÕ… 2.Học sinh - Soạn bài,trả lời câu hỏi III. tiÕn tr×nh lªn líp : 1. bµi cò: Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 8 Trường THCS Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hoá ? Ph©n biÖt ®¹o ®øc vµ kØ luËt. 2. Bµi míi. Trong cuéc sèng, con ngêi cÇn yªu th¬ng g¾n bã, ®oµn kÕt víi nhau cã nh vËy cuéc sèng míi tèt ®Ñp, ®em l¹i niÒm vui cuéc sèng vµ thu ®îc kÕt qu¶ trong c«ng viÖc. §Ó hiÓu râ phÈm chÊt nµy chóng ta cïng t×m hiÓu bµi míi. ? B¸c Hå ®Õn th¨m gia ®×nh chÞ ChÝn trong thêi gian nµo? ? Gia ®×nh chÞ ChÝn cã th¸i ®é nh thÕ nµo? C¸c con chÞ? ? ThÊy B¸c Hå ®Õn ChÞ ChÝn cã th¸i ®é nh thÕ nµo? C¸c con chÞ? ? T×m nh÷ng c cö chØ lêi nãi cña B¸c Hå thÓ hiÖn sù quan t©m, yªu th¬ng ®èi víi gia ®×nh chÞ ChÝn? ? Tríc nh÷ng cö chØ cña B¸c, chÞ ChÝn cã th¸i ®é sao? ? Ngåi trªn xe B¸c cã th¸i ®é ra sao? ? Em thö ®o¸n xem b¸c ®ang nghÜ g×? ? Sau tÕt B¸c ®· lµm g× ®Ó gióp ®ì gia ®×nh chÞ ChÝn? ? Qua ®ã ta thÊy ë B¸c Hå cã ®øc tÝnh cao quý g×? ? ThÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi? ? T×m nh÷ng biÓu hiÖn cô thÓ ( nh÷ng biÓu hiÖn ngîc l¹i). ? Chóng ta cÇn tr¸ch nhiÖm g×? ? Em ®· lµm g× ®Ó gióp ®ì ngêi kh¸c? ? H·y kÓ mét tÊm g¬ng vÒ yªu th¬ng con ngêi? ? T×m nh÷ng c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ yªu th¬ng con ngêi? I- TruyÖn ®äc “ B¸c Hå ®Õn th¨m ngêi nghÌo” - Tèi 30 tÕt 1962. - Gia ®×nh chÞ ChÝn: Chång mÊt, 3 con nhá ph¶i lµm c«ng nhËt. - ChÞ xóc ®éng, c¸c con reo lªn. - ¢u yÕm, xoa ®Çu, trao quµ cho gia ®×nh c¸c ch¸u. - Hái han vÒ c«ng viÖc vµ cuéc sèng thêng nhËt, vÒ viÖc häc hµnh - ¢n cÇn dÆn dß. - R¬m rím níc m¾t. - §¨m ®¨m suy nghÜ . - yªu th¬ng con ngêi. - Néi dung bµi häc 1. yªu th¬ng con ngêi. - Quan t©m. - Gióp ®ì lµm nhiÒu ®iÒu tèt ®Ñp h¬n, nhÊt lµ nh÷ng ngêi gÆp khã kh¨n. -> §ã lµ truyÒn thèng quý b¸u. 2. Tr¸ch nhiÖm cña chóng ta. - CÇn gi÷ g×n ph¸t huy truyÒn thèng ®ã. Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 9 Trường THCS Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hoá - Bëi v× nÕu biÕt yªu th¬ng mäi ngêi th× sÏ ®îc mäi ngêi yªu quý, kÝnh träng. -> Tù kÓ. - Th¬ng ngêi nh thÓ th¬ng th©n. - l¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch. - BÇu ¬i th¬ng lÊy bÝ cïng Tuy r»ng kh¸c gièng nhng chung m«t giµn - NhiÔu ®iÒu phñ lÊy gi¸ g¬ng Ngêi trong mét níc ph¶i th¬ng nhau cïng. bµi tËp Bµi a: Häc sinh tr¶ lêi. - Hµnh vi 1, 2 -> Yªu th¬ng con ngêi. - Toµn cha biÕt yªu th¬ng con ngêi. - Hång lµ ngêi biÕt yªu th¬ng con ngêi. Bµi b: T×m nh÷ng c©u ca dao tôc ng÷. Bµi c: Häc sinh kÓ nh÷ng viÖc lµm cô thª cña b¶n th©n. Bµi d: KÓ mét tÊm g¬ng yªu th¬ng con ngêi. Híng dÉn häc bµi: - Häc néi dung bµi cò. - ChuÈn bÞ bµi 6 Ký duyệt, ngày tháng năm 2015 Hiệu phó Nguyễn Thị Ngọc TiÕt 6 - Bài 6 : T«n s träng ®¹o Ngày soạn: 08/10/2015 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức * Gióp häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ t«n s träng ®¹o, hiÓu ý nghÜa cña t«n s träng ®¹o vµ v× sao ph¶i t«n s träng ®¹o? - Gióp häc sinh biÕt phª ph¸n nh÷ng hµnh vi, th¸i ®é v« ¬n ®èi víi thÇy c« gi¸o. - Gióp häc sinh biÕt tù rÌn luyÖn ®Ó cã th¸i ®é t«n s träng ®¹o * §µm tho¹i, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò… * Tranh ¶nh, b¨ng h×nh, c©u chuyÖn… 2. Th¸i ®é: Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 10 Trường THCS Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hoá H×nh thµnh ë häc sinh nhu cÇu ý thøc rÌn luyÖn tÝnh tù träng ë bÊt cø ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh nµo trong cuéc sèng. 3. Kü n¨ng: BiÕt tù ®¸nh gi¸ hµnh vi b¶n th©n vµ ngêi kh¸c. II/ CHUẨN BỊ 1.Giáo viên - Giáo án,máy chiếu 2.Học sinh - Soạn bài,trả lời câu hỏi III. TiÕn tr×nh lªn líp. 1. Bµi cò. ? Nªu nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn sù yªu th¬ng con ngêi? 2. Bµi míi. “ T«n s träng ®¹o” lµ truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc ta. Vëy nªn, chóng ta cÇn ph¶i gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng ®ã. - TruyÖn ®äc “Bèn m¬i n¨m vÉn nghÜa nÆng t×nh ? T×m nh÷ng chi tiÕt trong truyÖn thÓ hiÖn sù kÝnh träng biÕt ¬n cña häc sinh ®èi víi thÇy B×nh? s©u” - V©y quanh thÇy. - Chµo hái th©n thiÕt. - TÆng hoa. - Mêi thÇy lªn bôc gi¶ng. - B¸o c¸o víi thÇy vÒ nh÷ng c«ng viÖc. - T«n s träng ®¹o ? Nh÷ng chi tiÕt ®ã thÓ hiÖn truyÒn thèng g×? ? Nªu mét sè biÓu hiÖn sù t«n s träng ®¹o trong häc häc sinh hiÖn nay? ? Mét sè biÓu hiÖn ngîc l¹i? ? VËy thÕ nµo lµ t«n s träng ®¹o? - Néi dung bµi häc - Häc sinh nªu kh¸i niÖm? 1. Kh¸i niÖm: T«n s träng ®¹o lµ - T«n träng, kÝnh yªu biÕt ¬n thÇy c«. - Lµm theo ®iÒu thÇy c« d¹y. - Nh÷ng biÓu hiÖn cô thÓ: LÔ phÐp, biÕt ¬n, ®Õn th¨m thÇy c«… 2. Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh ? Chóng ta cÇn lµm g× ®Ó thÓ hiÖn sù -> Häc sinh tù tr¶ lêi t«n s träng ®¹o? ? T×m nh÷ng c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ t«n s träng ®¹o? - Kh«ng thÇy ®è mµy lµm nªn. - NhÊt tù vi s, b¸n tù vi s - Bµi tËp Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 11 Trường THCS Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hoá a) C¸c hµnh vi tá th¸i ®é “t«n s träng ®¹o” lµ: 1, 3. Hµnh vi phª ph¸n: 2, 4. b) Häc sinh tù su tÇm. c) Nh÷ng c©u thÓ hiÖn râ nhÊt t«n s träng ®¹o: 2, 4, 5. c. Híng dÉn häc ë nhµ. - Häc ghi nhí. - ChuÈn bÞ bµi 7 Ký duyệt, ngày tháng năm 2015 Hiệu phó Nguyễn Thị Ngọc Ngày soạn: 15/10/2015 kiÓm tra mét tiÕt TiÕt 8 i. Môc tiªu 1. Kiến thức - Gióp häc sinh thÓ hiÖn sù hiÓu biÕt cña m×nh, béc lé trÞ thøc vµ c¸ch ®¸nh gi¸ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®· ®îc tiÕp thu. - Gi¸o viªn hiÓu ®îc t×nh h×nh häc tËp cua häc sinh.Tõ ®ã cã møc ®iÒu chØnh vÒ ph¬ng ph¸p cho phï hîp. 2. Th¸i ®é: H×nh thµnh ë häc sinh nhu cÇu ý thøc rÌn luyÖn tÝnh tù träng ë bÊt cø ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh nµo trong cuéc sèng. 3. Kü n¨ng: BiÕt tù ®¸nh gi¸ hµnh vi b¶n th©n vµ ngêi kh¸c. II/ CHUẨN BỊ 1.Giáo viên - Giáo án,máy chiếu - Tranh ¶nh, phiÕu häc tËp, c©u chuyÖn vÒ g¬ng tù träng. 2.Học sinh - Soạn bài,trả lời câu hỏi III. TiÕn tr×nh lªn líp. * Tæ chøc kiÓm tra * ThiÕt lËp ma trËn Møc ®é BiÕt Th«ng hiÓu VËn dông Néi dung Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 12 Trường THCS Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hoá Tr¾c nghiÖm TÝnh giËn gi÷ Tù Tr¾c luËn nghiÖm C 0,25 D 0,25 f 0,25 G 0,25 Tù luËn Tr¾c nghiÖm 0,25 0,25 3 Tù luËn 2 4 1. æn ®Þnh líp 2. ChÐp ®Ò - Gi¸o viªn chÐp s¹ch sÏ, râ rµng lªn b¶ng. C©u 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu cña nh÷ng biÓu hiÖn cho tÝnh g gi÷. A- Kh«ng bao giê soi g¬ng. B- Trang ®iÓm tr¬c khi ®Õn líp. C- ¡n mÆc s¹ch sÏ. D- QuÇn ¸o gän gµng. E- ThÝch nh÷ng bé quÇn ¸o hîp víi løa tuæi. F- §i giÇy dÐp ®¾t tiÒn. G- Lêi nãi ng¾n gän, dÔ hiÓu H- §èi xö víi mäi ngêi ch©n thµnh cëi më. I- Kh«ng thÝch to tiÕng. C©u 2: a) – 5 biÓu hiÖn cña tù träng - 5 biÓu hiÖn ngîc l¹i b) CÇn ph¶i lµm g× ®Ó rÌn luyÖn tÝnh tù träng. C©u 3: - T«n s träng ®¹o lµ g×? V× sao ph¶i t«n s träng ®¹o? - KÓ mét c©u chuyÖn vÒ t«n s träng ®¹o §¸p ¸n: C©u 1: 6 biÓu hiÖn: c, d, f, g, k, h < 2 ®iÓm> C©u 2: a) 2®’ b) 1®’ C©u 3: - Kh¸i niÖm 2®’ - C©u chuyÖn 3®’ 3. Thu bµi Gi¸o viªn chñ nhiÖm thu bµ trËt tù ®óng giê. 4. Híng dÉn häc ë nhµ - Xem l¹i bµi cò - ChuÈn bÞ bµi míi. Ký duyệt, ngày tháng Giáo viên: Trịnh Thị Hiền năm 2015 13 Trường THCS Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hoá Hiệu phó Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 14 Trường THCS Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hoá Ngµy so¹n: 23/10/2015 I. môc tiªu TiÕt 9: Khoan dung 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ khoan dung. ý nghÜa cña khoan dung trong cuéc sèng. 2. KÜ n¨ng: - RÌn luyÖn ®Ó cã lßng khoan dung. 3. Th¸i ®é: - Cã th¸i ®é khoan dung víi mäi ngêi. II. CHUÈN BÞ: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, c¸c t×nh huèng. III. TiÕn tr×nh L£N LíP 1. bµi cò: ? Em hiÓu thÕ nµo lµ ®oµn kÕt t¬ng trî? Ý nghÜa cña ®oµn kÕt t¬ng trî trong cuéc sèng? 2. Bµi míi : Gi¸o viªn giíi thiÖu t×nh huèng. “ Hoa vµ Hµ häc cïng trêng, nhµ ë c¹nh nhau, Hoa häc giái, ®îc b¹n bÌ yªu mÕn. Hµ ghen tøc vµ hay nãi xÊu Hoa víi mäi ngêi. NÕu lµ Hoa em sÏ c xö nh thÕ nµo?” -> Häc sinh tr¶ lêi, gi¸o viªn nhËn xÐt vµ dÉn d¾t vµo bµi míi. - Cho häc sinh ®ãng ph©n vai I – TruyÖn ®äc: H·y tha lçi cho em ? Lóc ®Çu Kh«ng cã th¸i ®é nh thÕ nµo - NhËn xÐt c¸ch ®äc ®èi víi c« gi¸o V©n? - Tá ra khã chÞu ( ®øng dËy nãi to) ? Tríc th¸i ®é ®ã c« gi¸o V©n c¶m thÊy nh thÕ nµo? - §øng lÆng ngêi, m¾t chíp chíp, mÆt ®á råi t¸i dÇn, r¬i phÊn, c« xin lçi häc sinh-> Bèi rèi xóc ®éng, ¸y n¸y v× ch÷ ? VÒ sau th¸i ®é cña Kh«i thay ®æi ra viÕt xÊu. sao? V× sao l¹i cã sù thay ®æi ®ã? - Cói ®Çu, r¬m rím níc m¾t, giäng ngÑn ngµo, xin c« tha l«Ü. V× ®· hiÓu v× ? NhËn xÐt vÒ th¸i ®é cña c« V©n ®èi sao c« viÕt ch÷ xÊu. víi Kh«i? -> Khoan dung, ®é lîng. ? Khoan dung lµ g×? ? Khi b¾t ®Çu ý thøc hiÓu lÇm th× ph¶i lµm g×? ? Khi b¹n m¾c khuyÕt ®iÓm chóng ta sÏ xö sù nh thÕ nµo? ? V× sao chóng ta ph¶i cã lßng khoan dung? ? Chóng ta cÇn rÌn luyÖn lßng khoan dung nh thÕ nµo? Giáo viên: Trịnh Thị Hiền II – Néi dung bµi häc 1. §Æc ®iÓm cña lßng khoan dung - Lµ réng lßng tha thø - T«n träng th«ng c¶m víi ngêi kh¸c - Tha thø chho ngêi kh¸c khi hä hèi hËn, s÷a ch÷a lçi lÇm. 2. ý nghÜa cña lßng khoan dung - V× ®ã lµ ®øc tÝnh quý b¸u. - KhiÕn ta ®îc yªu mÕn tin cËy vµ cã nhiÒu b¹n tèt. - Cuéc sèng trë nªn lµnh m¹nh, th©n ¸i. 15 Trường THCS Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hoá 3. C¸ch rÌn luyÖn lßng khoan dung? - Sèng gÇn gòi víi mäi ngêi. - C xö ch©n thµnh réng lîng - T«n träng ngêi kh¸c. - ChÊp nhËn c¸ tÝnh thãi quen cña ngêi kh¸c trªn c¬ së nh÷ng chuÈn mùc x· héi - Tæ chøc cho HS lµm c¸c bµi tËp a, b, III- LuyÖn tËp c SGK. Bµi a: KÓ mét viÖc lµm thÓ hiÖn lßng khoan dung. Bµi b: C¸c hµnh vi 1, 3, 5, 7 Bµi c: Hµnh vi cña Lan lµ thiÕu sù khoan dung. E. híng dÉn häc ë nhµ - Häc néi dung bµi häc - Lµm bµi tËp c, d, ®. - ChuÈn bÞ bµi míi “ X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸”. Ngµy so¹n: 29/10/2015 TiÕt 10 – 11 x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ I. môc tiªu 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh biÕt ®îc néi dung ý nghÜa cña viÖc x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸. 2. KÜ n¨ng: RÌn cho HS kÜ n¨ng biÕt sèng ®óng víi c¸c chuÈn mùc x· héi, gãp phÇn x©y dùng g® v¨n hãa 3. Th¸i ®é: Bæn phËn vµ tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong viÖc xay dùng gia ®×nh v¨n ho¸. II. CHUÈN BÞ: Tranh ¶nh, bµi tËp t×nh huèng. III. TiÕn tr×nh lªn líp 1. bµi cò: ? Em ®ång ý víi ý kiÕn nµo sau ®©y? 1. Nªn tha thø cho lçi nhá cña b¹n. 2. Khoan dung lµ nhu nhîc 3. Ngêi kh«n ngoan lµ ngêi cã tÊm lßng bao dung 4. Quan hÖ mäi ngêi sÏ tèt ®Ñp nÕu cã lßng bao dung. 5. ChÊp vÆt vµ ®Þnh kiÕn sÏ cã h¹i ®Õn quan hÖ b¹n bÌ. 2. Bµi míi: Gia ®×nh tÕ bµo cña x· héi. V× vËy, viÖc x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ lµ rÊt quan träng. Nhng tiªu chuÈn cña mét gia ®×nh v¨n ho¸ lµ g×? Chóng ta sÏ t×m hiÓu trong bµi häc h«m nay. Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 16 Trường THCS Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hoá - Häc sinh ®äc truyÖn I- TruyÖn ®äc: Mét gia ®×nh v¨n ho¸ ? Gia ®×nh c« Hoµ cã mÊy ngêi? Gåm - 3 ngêi: Vî chång c« vµ b¹n Tó nh÷ng ai? §ã lµ m« h×nh gia ®×nh nh - Gia ®×nh c« lµ m« h×nh gia ®×nh Ýt thÕ nµo? con. ? §å ®¹c ®îc bµi tri nh thÕ nµo? - Gän gµng, ®Ñp m¾t. ? NÕp sinh ho¹t cña gia ®×nh c« nh thÕ - §iÒu ®é, cã giê giÊc. nµo? ? Kh«ng khÝ gia ®×nh ra sao? - lu«n ®Çm Êm vui vÎ. ? Mäi ngêi trong gia ®èi xö víi nhau - Lu«n lu«n chia sÎ gióp ®ì nhau mäi nh thÕ nµo? c«ng viÖc. ? C¸ch ®èi xö cña gia ®×nh c« ®èi víi gia ®×nh xãm giÒng? - §ãng gãp x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ míi. - VËn ®éng bµ con lµm vÖ sinh m«i trêng, chèng tÖ n¹n x· héi. - Quan t©m gióp ®ì bµ con, th¨m ngêi èm. * Gi¸o viªn ®a ra mét vµi t×nh huèng. -> Chèt l¹i: Nãi ®Õn gia ®×nh v¨n ho¸ lµ nãi ®Õn sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a vËt chÊt vµ tinh thÇn. ? T¹i sao nãi: “Gia ®×nh h¹nh phóc sÏ t¹o nªn x· héi v¨n minh, æn ®Þnh”? ? Tiªu chuÈn gia ®×nh v¨n ho¸ ë ®Þa ph¬ng em? ? Nhng biªur hiÖn ngîc l¹i? - ¡n ch¬i ®ua ®ßi, gia ®×nh bÊt hßa, b¹o lùc gia ®×nh, con c¸i h háng. II- Néi dung bµi häc 1.Tiªu chuÈn cña mét gia ®×nh v¨n ? Mét gia ®×nh v¨n ho¸ lµ mét gia ®×nh ho¸. - Hoµ thuËn, h¹nh phóc tiÕn bé, thùc nh thÕ nµo? Mçi thµnh viªn cã c¸ch hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, ®oµn kÕt sèng nh thÕ nµo? víi xãm giÒng, thùc hiÖn tèt nghÜa vô c«ng d©n. - Mçi thµnh viªn sèng gi¶n dÞ, kh«ng sa vµo tÖ n¹n x· héi. 2. ý nghÜa cña viÖc x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸. ? V× sao cÇn ph¶i x©y dùng gia ®×nh - Gia ®×nh v¨n hãa lµ tæ Êm nu«i dìng v¨n ho¸? Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 17 Trường THCS Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hoá con ngêi, gia ®×nh cã b×nh yªn th× x· héi míi bÒn v÷ng. 3. Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh TiÕt 11 - Ch¨m ngoan häc giái. KiÓm tra bµi cò - KÝnh trªn nhêng díi. ? T¹i sao nãi: “Gia ®×nh h¹nh phóc sÏ - Kh«ng ®ua ®ßi. t¹o nªn x· héi v¨n minh, æn ®Þnh”? ? Tiªu chuÈn gia ®×nh v¨n ho¸ ë ®Þa ph- - Gi÷ g×n danh dù gia ®×nh ¬ng em? III- Bµi tËp Bµi míi ? Häc sinh cÇn cã tr¸ch nhiÖm g× ®Ó x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸? Bµi a: Häc sinh tù liªn hÖ ®Õn gia ®×nh m×nh. Bµi b: NhËn xÐt vÒ ®êi sèng vËt chÊt cña c¸c gia ®×nh. - Gia ®×nh ®«ng con: ThiÕu thèn vÒ vËt chÊt - Gia ®×nh giµu cã: Con c¸i ®ua ®ßi ®Çy ®ñ vÒ vËt chÊt nhng thiÕu thèn vÒ ®êi sèng tinh thÇn. - Gia ®×nh cã hai con, ®Òu ngoan ngo·n, ch¨m häc, ch¨m lµm-> BiÓu hiÖn cña gia ®×nh v¨n ho¸. - Kh«ng ph¶i bao giê gia ®×nh giµu cã còng h¹nh phóc tiÕn bé. V. híng dÉn häc ë nhµ - Häc néi dung bµi . - Lµm hªt bµi tËp. - ChuÈn bÞ bµi míi: Gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh, dßng hä Ký duyệt, ngày tháng năm 2015 Hiệu phó Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 18 Trường THCS Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hoá Ngµy so¹n 06/11/2015 TiÕt 12+ 13 Gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng I. môc tiªu tèt ®Ñp cña gia ®×nh, dßng hä 1. KiÕn thøc: gÝup häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh, dßng hä. 2. BiÕt kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh, dßng hä. 3. Thùc hiÖn tèt bæn phËn cña b¶n th©n. II. CHUÈN BÞ Bµi tËp t×nh huèng, s¸ch b¸o III. tiÕn tr×nh lªn líp 1. KiÓm tra bµi cò ? Gia ®×nh v¨n ho¸ lµ gia ®×nh nh thÕ nµo? Häc sinh cã bæn phËn nh thÕ nµo? 2. Giíi thiÖu bµi míi. ? Em cho biÕt bøc ¶nh nµy nãi lªn ®iÒu g×? -> Ngêi cha ®ang híng dÉn con trai vÒ nghÒ chÕ t¹o s¶n phÈm tõ gç. Ngêi cha muèn con trai minh gi÷ g×n ph¸t huy nghÒ truyÒn thèng. I- TruyÖn ®äc: TruyÖn kÓ tõ trang tr¹i - Häc sinh ®äc truyÖn - Hai bµn tay cha vµ anh dµy lªn chai ? Sù lao ®éng cÇn cï vµ quyÕt t©m vît s¹n. khã cña mäi ngêi trong gia ®×nh thÓ - BÊt kÓ thêi tiÕt hiÖn trong chi tiÕt nµo? - §Êu tranh gay go quyÕt liÖt, kiªn tr×, bÒn bØ. ? KÕt qu¶ tèt ®Ñp mµ gia ®×nh ®¹t ®îc - BiÕn qu¶ ®åi thµnh trang tr¹i. lµ g×? - 100 hecta ®Êt mµu mì: Trång b¹ch ®µn, mÝa… ch¨n nu«i. ? Truyªng thèng cña gia ®×nh lµ gi? ? Nh©n vËt “ T«i” ®· lµm g× ®Ó g×n gi÷ - Nu«i gµ. vµ ph¸t huy truyÒn thèng gia ®×nh? ? H·y kÓ vÒ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña - §anh chiÕu. gia ®×nh? - §an m©y, tre. - TruyÒn thèng hiÕu häc. ? Khi nãi vÒ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña -> Tù hµo. gia ®×nh, dßng hä em cã suy nghÜ g×? ? TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh - Häc tËp, lao ®éng, nghÒ nghiÖp, ®¹o dßng hä, gåm nh÷ng truyÒn thèng tèt ®øc v¨n ho¸. ®Ñp g×? ? Gi÷ g×n µ ph¸t huy truyÒn thèng gåm - B¶o vÖ, tݪp nèi vµ ph¸t triÓn… nh÷ng viÖc lµm nµo? II – Néi dung bµi häc 1. Gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng gia ®×nh, dßng hä lµ g×? ? Mçi gia ®×nh, dßng hä thêng cã - Häc tËp, lao ®éng, nghÖ nghiÖp, v¨n truyÒn thèng tèt ®Ñp vÒ nh÷ng g×? ho¸, vµ ®¹o ®øc… ? ThÕ nµo lµ gi÷ g×n truyÒn thèng gia - TiÕp nèi, ph¸t triÓn lµm r¹ng rì thªm. ®×nh, dßng hä ? 2. ý nghÜa cña viÖc gi÷ g×n ? Gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng gia - Cã thªm kinh nghiÖm vµ søc m¹nh Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 19 Trường THCS Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hoá ®×nh dßng hä gióp ta ®iÒu g×? trong cuéc sèng. - Lµm phong phó truyÒn thèng, b¶n s¾c d©n téc. 3. Tr¸ch nhiÖm cña chóng ta. - Tr©n träng, tù hµo vµ ph¸t huy truyÒn ? Chóng ta cÇn cã tr¸ch nhiÖm g×? thèng gia ®×nh, dßng hä. - Sèng trong s¹ch, lµnh m¹nh. - Kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn thanh danh gia ®×nh, dßng hä. III- Bµi tËp a) §Ò nghÞ «ng bµ, cha mÑ kÓ cho nghe vÒ truyÒn thèng gia ®×nh. b) C¸ch suy nghÜ cña Hiªn lµ sai -> Cha biÕt t«n träng truyÒn thèng gia ®×nh, dßng hä. c) C¸c ý kiÕn ®óng: 1, 2, 5. d) Häc sinh tù su tÇm. ®) Häc sinh tù liªn hÖ b¶n th©n. §. híng dÉn häc ë nhµ - Häc néi dun ë nhµ. - Lµm bµi tËp - ChuÈn bÞ bµi míi: Tù tin Ký duyệt, ngày tháng năm 2015 Hiệu phó Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 20
- Xem thêm -