Tài liệu Giáo án cấu tạo ngoài của thân

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng: THCS Thaïnh Ñoâng Thieát keá baøi hoïc sinh hoïc 6 : THAÂN CHÖÔNG III Tuaàn CM: 7 Tieát 13 - baøi 13 CAÁU TAÏO NGOAØI CUÛA THAÂN 1. MUÏC TIEÂU 1.1. Kieán thöùc * HS bieát: Neâu ñöôïc vò trí, hình daïng cuûa thaân. (Vò trí: treân maët ñaát; Hình daïng: coù hình trụ)ï. * HS hieåu: Phaân bieät caønh, choài ngoïn, choài naùch (choài laù, choài hoa ). Döïa vaøo: Vò trí, ñaëc ñieåm, chöùc naêng… Phaân bieät caùc loaïi thaân: Thaân ñöùng, thaân leo, thaân boø. Döïa vaøo caùch moïc cuûa thaân. * MT cuûa HÑ 1: Bieát caáu taïo ngoaøi cuûa thaân goàm: thaân chính, caønh, choài ngoïn, choài naùch. Phaân bieät hai loaïi choài naùch: Choài laù, choài hoa... * MT cuûa HÑ 2: Nhaän bieát, phaân bieät ñöôïc caùc loaïi thaân: Thaân ñöùng, thaân leo, thaân boø. 1.2. Kyõ naêng - HS thöïc hieän ñöôïc: So saùnh, phaân bieät caùc boä phaän cuûa thaân, caùc loaïi thaân. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: Quan saùt tranh hoaëc maãu vaät thaät. GD kó naêng soáng: -Kó naêng tìm kieám vaø xöû lyù thoâng tin khi tìm hieåu veà caáu taïo ngoaøi cuûa thaân vaø caùc loaïi thaân. GV: Nguyeãn Thò Hoàng Loan Trang 32 Tröôøng: THCS Thaïnh Ñoâng Thieát keá baøi hoïc sinh hoïc 6 - Kó naêng trình baøy suy nghó / yù töôûng trong chia seõ thoâng tin. - Kó naêng quaûn lí thôøi gian khi naøo baùo caùo. 3. Thaùi ñoä - Thoùi quen: Yeâu thích boä moân Sinh hoïc. - Tính caùch: Giaùo duïc loøng yeâu thieân nhieân, baûo veä thieân nhieân. GDHN: Nghieân cöùu caùc ñaëc ñieåm caáu taïo veà thaân seõ giuùp ích cho sinh thaùi röøng, ngheà kieåm laâm. 2. NOÄI DUNG HOÏC TAÄP - Caáu taïo ngoaøi cuûa thaân. - Caùc loaïi thaân. 3. CHUAÅN BÒ GV: - Tranh phoùng to H13.1 vaø H13.3. - Maãu vaät: Daâm buït, rau maù. HS: Mang caønh hoa baát kì, moàng tôi, khoai lang. 4. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP 4.1/ OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: KTSS 4.2/ Kieåm tra mieäng: ? Keå teân caùc boä phaän vaø chöùc naêng cuûa chuùng? (5ñ) Ñaùp: - Reã cuû: Chöùa chaát döï tröõ cho caây khi ra hoa taïo quaû. - Reã moùc: Baùm vaøo truï giuùp caây leo leân. GV: Nguyeãn Thò Hoàng Loan Trang 33 Tröôøng: THCS Thaïnh Ñoâng Thieát keá baøi hoïc sinh hoïc 6 - Reã thôû: Giuùp caây hoâ haáp trong khoâng khí. - Reã giaùc muùt: Laáy thöùc aên töø caây chuû. ? Nhoùm caây naøo sau ñaây coù reã moùc? Haõy ñaùnh daáu vaøo  cho caâu traû lôøi ñuùng (3ñ) a)  Reã caây caûi, cuû khoai taây, su haøo. b)  Caây maém, caây buït moäc, caây baàn. c)  Reã caây traàu khoâng, hoà tieâu, vaïn nieân thanh. Ñaùp aùn: c ? Thaân goàm nhöõng phaàn naøo? ( 2Ñ) HS: Thaân chính, treân thaân coù thaân phuï laø caùc caønh. Doïc thaân, caønh coù laù. Ôû keõ laù coù choài naùch. 4.3/ Tieán trình baøi hoïc Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Giôùi thieäu nhö sgk. * Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu caáu taïo ngoaøi cuûa thaân (20 phuùt) * MT: Bieát ñöôïc caáu taïo ngoaøi cuûa thaân goàm: Thaân chính, caønh, choài ngoïn, choài naùch. - Phaân bieät hai loaïi choài naùch: Choài laù, choài hoa. GV yeâu caàu hs ñaët 1 caây coù caønh leân baøn quan saùt , ñoái chieáu h13.1/sgk (chuù yù quan saùt töø treân xuoáng). ? Thaân mang nhöõng boä phaàân naøo? HS: Thaân chính, treân thaân coù thaân phuï laø caùc caønh, doïc thaân, caønh coù laù, ôû keõ laù coù choài naùch - HS quan saùt 1 caây vaø 1 caønh roài thaûo luaän ? Tìm ñieåm gioáng nhau giöõa thaân vaø caønh? HS: Ñeàu coù nhöõng boä phaän gioáng nhau laø choài, GV: Nguyeãn Thò Hoàng Loan Noäi dung baøi hoïc I. Caáu taïo ngoaøi cuûa thaân 1/ Xaùc ñònh caùc boä phaän ngoaøi cuûa thaân, vò trí choài ngoïn, choài naùch - Thaân mang caønh vaø laù - Thaân goàm: Thaân chính, caønh, choài ngoïn, choài naùch. Choài ngoïn: Ởû ngoïn thaân vaø caønh. Choài naùch: Ởû doïc thaân vaø Trang 34 Tröôøng: THCS Thaïnh Ñoâng laù Thieát keá baøi hoïc sinh hoïc 6 caønh. ? Vò trí choài ngoïn treân thaân vaø caønh? HS: Choài ngoïn ôû ñaàu caønh, choài naùch ôû naùch laù. ? Choài ngoïn seõ phaùt trieån thaønh boä phaän naøo cuûa caây ? (thaân) ? Caønh khaùc thaân nhö theá naøo? HS: Caønh do choài naùch phaùt trieån thaønh, thaân do choài ngoïn phaùt trieån thaønh, thaân thöôøng moïc ñöùng, caønh moïc xieân. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung. GV choát kieán thöùc phaàn naøy. GV cho hs bieát choài naùch goàm 2 loaïi: choài laù vaø 2/ Caáu taïo choài hoa vaø choài laù choài hoa. Choài laù vaø choài hoa naèm ôû naùch la.ù GV treo tranh h13.2 yeâu caàu hs mang caây coù caønh vaø hoa ñoái chieáu h13.2 thaûo luaän nhoùm veà caáu taïo choài hoa, choài laù. ? Tìm ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau veà caáu - Choài naùch coù 2 loaïi: choài laù vaø choài hoa. taïo giöõa choài hoa vaø choài laù? + Choài laù: p/t thaønh caønh mang HS: Gioáng: Coù maàm laù bao boïc Khaùc: Choài laù laø moâ phaân sinh seõ phaùt trieån laù. thaønh caønh mang laù, coøn choài hoa thì maàm hoa + Choài hoa: p/t thaønh hoa. phaùt trieån thaønh caønh mang hoa hoaëc hoa. - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo vaø chæ treân tranh. GV cuûng coá HÑ1. II. Caùc loaïi thaân * Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùc loaïi thaân (10 p) * MT: Nhaän bieát, phaân bieät ñöôïc caùc loaïi thaân: thaân ñöùng, thaân leo, thaân boø.... GV treo tranh h13.3 caùc loaïi thaân yeâu caàu hs ñaët vaät maãu leân baøn quan saùt ñoái chieáu vôùi tranh phaân chia thaønh caùc nhoùm. GV gôïi yù: Vò trí thaân caây treân maët ñaát.  Ñoä cöùng, meàm cuûa thaân.  Söï phaân caønh. ? Thaân töï ñöùng hay phaûi leo baùm, neáu leo thì leo baèng caùch naøo? Thaân quaán hay tua quaán? HS phaân loaïi caùc vaät maãu mang ñeán lôùp. GV goïi 1 hs leân baûng ñieàn tieáp vaøo baûng teân nhöõng caây ñaõ quan saùt ñöôïc. HS khaùc hoaøn thaønh baøi laøm cuûa mình GV: Nguyeãn Thò Hoàng Loan Trang 35 Tröôøng: THCS Thaïnh Ñoâng Thieát keá baøi hoïc sinh hoïc 6 * Coù 3 loaïi thaân: - Thaân ñöùng: Thaân goã, thaân coät , thaân coû. VD: Xoaøi, cau, luùa *** GDHS: bieát baûo veä vaø chaêm soùc caây xanh, - Thaân leo: Leo baèng thaân quaán , tua cuoán giöõ veä sinh lôùp hoïc. @ GDHN: Nghieân cöùu caùc ñaëc ñieåm caáu taïo veà VD: Moàng tôi, baàu… - Thaân boø: meàm yeáu, boø saùt ñaát thaân seõ giuùp ích cho sinh thaùi röøng, ngheà kieåm VD: Rau maù… laâm. GV: Coù maáy loaïi thaân? Cho vd. 4.4/ Toång keát Caâu 4.1: Thaân goàm nhöõng boä phaän naøo? HS: Thaân goàm: Thaân chính, caønh, choài ngoïn, choài naùch. Caâu 4.2: Coù maáy loaïi thaân? Keå teân 1 soá caây coù nhöõng loaïi thaân ñoù? HS: * Coù 3 loaïi thaân: - Thaân ñöùng: Thaân goã, thaân coät, thaân coû. VD: Xoaøi, cau, luùa... - Thaân leo: Leo baèng thaân quaán, tua cuoán. VD: Moàng tôi , baàu… - Thaân boø: meàm yeáu, boø saùt ñaát. VD: Rau maù… - Yeâu caàu hs laøm BT /45. 4.5/ Höôùng daãn hoïc taäp: @ Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: - Hoïc baøi ôû nhaø - Veõ h13.1 vaøo taäp - Hoaøn thaønh VBT @ Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc sau: GV: Nguyeãn Thò Hoàng Loan Trang 36 Tröôøng: THCS Thaïnh Ñoâng Thieát keá baøi hoïc sinh hoïc 6 - Chuaån bò: “Thaân daøi ra do ñaâu?“ - Mang maãu vaät thí nghieäm ôû nhaø. - Ghi keát quaû soá lieäu. - Q/S h 14.1, laøm thí nghieäm ghi laïi keát quaû ôû baøi 14. 5. Phuï luïc: - Taøi lieäu phaùt tay giaùo duïc höôùng nghieäp. - Taøi lieäu giaùo duïc kó naêng soáng. - Taøi lieäu chuaån KTKN. - Caùc slide trình chieáu. GV: Nguyeãn Thò Hoàng Loan Trang 37
- Xem thêm -