Tài liệu Giao an cac hien tuong tu nhien(lan)

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 105 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Trêng mÇm non ®«ng h¬ng Líp mÉu gi¸o hoa phîng Chñ ®Ò : Gi¸o ¸n Níc vµ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn Thêi gian thùc hiÖn: 3 tuÇn (Tõ ngµy 17/11 ®Õn 4/4/2014) Gi¸o viªn: Do·n thÞ lan N¨m häc: 2013 – 2014 Chủ đề nhánh :TuÇn 1: Níc. ( Từ ngµy 17/3 - 21/3/2014). ĐÓN TRÎ 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ niÒm në,vui t¬i chµo ®ãn bè mÑ vµ c« gi¸o khi ®Õn líp. 2 ChuÈn bÞ: -Phßng nhãm s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ t©m thÕ cho trÎ bíc vµo ngµy häc. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®iÓm c¸c hiÖn tîng tù nhiªn. - Nh¾c trÎ ®¨ng kÝ gãc ch¬i, ph¸t hiÖn ra c¸c b¹n nghØ häc trong ngµy. - ch¬i tù do ë c¸c gãc. THÓ DỤC SÁNG 1.Môc ®Ých yªu cÇu: Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kÜ n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy 2.ChuÈn bÞ :S©n tÆp cê ,bãng b¨ng ®Üa... 3.Híng d½n: *.Khëi ®éng:TrÎ lµm ®oµn tµu kÕt hîp c¸c kiÓu ®i sau ®ã vÒ hµng ngang ®Î tËp BTPTC. *Träng ®éng:TËp kÕt hîp bµi: N¾ng sím. 1.§éng t¸c h« hÊp: M¸y bay cÊt c¸nh. 2. §éng t¸c tay vai: - §éng t¸c 1: §a tay ra phÝa tríc, sau §øng th¼ng, 2 ch©n ngang vai +§a 2 tay th¼ng lªn cao qu¸ ®Çu. +§a th¼ng 2 tay ra phÝa tríc, cao ngang vai. +§a 2 tay ra phÝa sau. + §øng th¼ng, 2 tay th¶ xu«i theo ngêi. 3. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ lng- bông -§éng t¸c 4: Cói ngêi vÒ tríc, ngöa ra sau §øng th¼ng, tay chèng h«ng. + Cói ngêi vÒ tríc. + §øng th¼ng. + Ngöa ngêi vÒ sau. + §øng th¼ng. 4. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ ch©n - §éng t¸c 4: N©ng cao chan, bËt gèi §øng 2 ch©n ngang vai. + Chan ph¶i lµm trô, chan tr¸i n©ng cao ®ïi, gËp ®Çu gèi + H¹ ch©n tr¸i xuèng, ®øng th¼ng. + Ch©n tr¸i lµm trô, ch©n ph¶i n©ng cao ®ïi, g©p ®Çu gèi. + H¹ ch©n ph¶i xuèng, ®øng th¼ng. 5. BËt: BËt lªn xuèng. HOẠT ĐỘNG GÓC Tªn gãc Néi dung - NÊu ¨n uèng, Gãc ph©n vai t¾m röa, giÆt, b¸n hµng níc m¾m, níc gi¶i kh¸t. pp tiÕn Yªu cÇu ChuÈn bÞ hµnh - TrÎ biÕt ph©n vai - §å dïng , dông cô - trß chuyÖn ch¬i, thÓ hiÖn dîc cña chñ ®iÓm. vÒ chñ ®Ò hµnh ®éng cña c¸c vai. Gãc x©y dùngL¾p ghÐp Gãc t¹o h×nh Gãc ©m nh¹c Gãc thiªn nhiªn Gãc s¸ch Gãc khoa häc-to¸n Lµm thÝ nghiÖm vÒ vËt ch×m, vËt næi §ong ®o níc vµo c¸c chai, cèc. - TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn liÖu cã s½n, phÕ liÖu, ®å ch¬i ®Ó l¾p ghÐp, x©y dùng s¸ng t¹o thµnh ao c¸ b¸c Hå, bÓ b¬i... -VÏ , t« mµu, in, xÐ d¸n c¸c nguån níc dïng hµng ngµy, c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng trªn níc, c¸c m«n thÓ thao níc, c¸c con vËt sèng díi níc. -H¸t biÓu diÔn c¸c bµi h¸t trong chñ ®Ò. - BiÕt sö dông c¸c - Bót s¸p, giÊy mµu, - Híng dÉn kü n¨ng ®· häc ®Ó ®Êt nÆn, c¸ nh©n t«, vÏ, thµnh - H×nh mÉu nh÷ng bøc tranh - §éng viªn ®Ñp. trÎ nhËp vai ch¬i. - Quan s¸t híng dÉn,thao t¸c mÉu. khuyÕn khÝch. - ThÓ hiÖn bµi h¸t mét c¸ch tù nhiªn, m¹nh d¹n, s¸ng t¹o. - Sö dông c¸c nh¹c cô ©m nh¹c thµnh th¹o. - Ch¨m sãc c©y - BiÕt thÓ hiÖn ý tcon, tíi níc, tØa lau ëng cña m×nh qua l¸, cho c¸ ¨n. viÖc cña trÎ.. Xem tranh ¶nh trß chuyÖn vÒ c¸c nguån níc, t¸c dông lîi Ých cña níc. -Hµng rµo, c©y hoa, th¶m cá, sái ®¸, -§å ch¬i l¾p ghÐp. -C¸c lo¹i khèi - Gîi ý ®Ó - XD ao c¸ b¸c Hå, x©y dùng bÓ b¬i.x©y th¸p níc, c«ng viªn níc. - Híng dÉn - Bé dông cô ©m nh¹c, kÜ n¨ng ®µi , ®µn riªng. - NhËn xÐt tuyªn d¬ng. - Kh¨n lau, b×nh tíi, kÐo x« níc... TrÎ biÕt níc lµ Tranh ¶nh nguån n¨ng lîng nguån níc v« cïng cÇn thiÕt cho cuéc sèng. vÒ c¸c TrÎ lµm thÝ nghiÖm BÓ níc, sái, ®¸, vµ nªu ®îc nhËn c¸c lo¹i chai, cèc xÐt vÒ vËt ch×m vËt næi. KÕ Ho¹ch Ngµy Thø 2 ngµy 17/3/2014 I. Ho¹t ®éng học cã chñ định: ThÓ Dôc : - H§C: Nh¶y khÐp vµ t¸ch ch©n. §Ëp vµ b¾t bãng. - H§KH: ¢m nh¹c ,MTXQ. 1.Môc ®Ých yªu cÇu: -KiÕn thøc: TrÎ biÕt nh¶y liªn tôc kh«ng ch¹m v¹ch. BiÕt ®Ëp vµ b¾t bãng. -Kü n¨ng:BiÕt phèi hîp ch©n tay mét c¸ch nhÞp nhµng, biÕt c¸ch cÇm ®Ëp vµ b¾t bãng. -Th¸i ®é: TrÎ cã tÝnh kiªn tr×, biÕt tËp trung chó ý cao khi luyÖn tËp, thêng xuyªn luyÖn t©p TDTT cho c¬ thÎ khoÎ m¹nh. 2. ChuÈn bÞ: - S©n b·i s¹ch sÏ, s¬ ®å s©n tËp. - 10 – 15 qu¶ bãng. 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ * H§1: æn ®Þnh tæ chøc * H§2:Khëi ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *TrÎ ch¬i 2 lÇn * Ch¬i t/c: Bèn mïa. + B©y giê lµ mïa g×? + Ai biÕt g× vÒ mïa hÌ?....... *Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i nhanh, ®i chËm, ®i b»ng gãt, mòi bµn ch©n... * Trß ch¬i: BÐ vui khoÎ. * TrÎ tËp c¸c ®éng t¸c TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung : trong bµi tËp + Tay §T3 : Tay ®a ngang gËp khuûu tay. ph¸t triÓn chung. + Ch©n §T2 : Ngåi khuþu gèi tay ®a cao ra tríc. + Lên §T1 : §øng cói ngêi vÒ phÝa tríc tay ch¹m bµn ch©n * H§3 : Träng ®éng. * H§5: Håi tÜnh. + BËt §T1: BËt t¸ch khÐp ch©n. * V§CB: Nh¶y khÐp vµ t¸ch ch©n. §Ëp vµ b¾t bãng. * Trß ch¬i 1: Nh¶y «. - Víi nh÷ng « vÏ trªn s©n, con sÏ ch¬i nh¶y nh thÕ nµo? + Con sÏ nh¶y t¸ch khÐp ch©n thÕ nµo? - C« giíi thiÖu tªn vËn ®éng .Sau ®ã thùc hiÖn mÉu cho trÎ quan s¸t. - LÇn 1:Lµm mÉu toµn phÇn. - LÇn 2:Lµm mÉu kÕt hîp gi¶i thÝch: ( 2 tay chèng h«ng ®øng tríc «, bËt chôm ch©n vµo « thø nhÊt, bËt t¸ch ch©n vµo « thø 2 cø nh vËy cho ®Õn hÕt « sao cho ch©n kh«ng dÉm v¹ch). - Cho 1-2 trÎ lªn thùc hiÖn vµ nhËn xÐt. - C« cho lÇn lît c¶ líp lªn thùc hiÖn: c« chó ý söa sai, ®éng viªn khÝch lÖ trÎ. * Trß ch¬i: §i t×m c¸c nguån n¨ng lîng. - LÇn: C¸c bÐ nh¶y t¸ch vµ khÐp ch©n qua « xong th× ®Õn ræ chän 1 nguån n¨ng l¬ng mµ trÎ thÝch. - LÇn 2:TrÎ chon nguån n¨ng lîng gièng nhau cïng thùc hiÖn víi nhau - LÇn 3: Chän ra nh÷ng bÐ thùc hiÖn t«t thi víi nhau. * Cho tõng nhãm trÎ cïng ®øng thµnh hµng th¼ng ( vßng trßn cïng ch¬i “ §Ëp vµ b¾t bãng”. * TrÎ lµm chim bay bay nhÑ nhµng. . + Nghe c« giíi thiÖu tªn vËn ®éng c¬ b¶n vµ quan s¸t c« thùc hiÖn mÉu. - C¶ líp thùc hiÖn. * TrÎ thùc hiÖn ch¬I theo y/c cña c«. * TrÎ lµm chim bay bay nhÑ nhµng. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t : C©y cau th¸i a. M§YC: TrÎ biÕt gäi tªn nªu ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña c©y. b. §µm tho¹i: + Ai biÕt c©y g× ®©y? + AI biÕt g× vÒ c©y cau th¸i? + B¹n nµo cã ý kiÕn kh¸c? c Gi¸o dôc: Gi¸o dôc trÎ ch¨m sãc b¶o vÖ c©y. 2. Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng: Nh¶y bËt qua suèi. * M§YC: - RÌn luyÖn kü n¨ng nh¶y cã phèi hîp ch¹y ®µ, ph¸t triÓn søc nh¶y vµ søc bËt,kh¶ n¨ng phèi hîp nhÞp nhµng, gi¸o dôc ý thøc tæ chøc kü luËt, lßng dòng c¶m t¸c phong nhanh nhÑn khÈn tr¬ng. - LuËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i:TrÎ ®óng ë ®Çu v¹ch khi cã lÖnh trÎ ®i theo híng v¹ch kÏ sau ®ã t¨ng tèc dÇn ®Ó ch¹y theo( ®êng nhá) khi ®Õn « vu«ng cuèi ®êng nhá th× vung tay vÒ sau dËm ch©n lÊy ®µ nh¶y qua « vu«ng. 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: NÊu ¨n uèng, t¾m röa, giÆt, b¸n hµng níc m¾m, níc gi¶i kh¸t. 2. Gãc XD- LG: XD ao c¸ b¸c Hå, i. 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ , t« mµu, in, c¸c nguån níc dïng hµng ngµy. 4. Gãc khoa häc to¸n:C¾t g¨n c¸c sè lîng t¬ng øng, t« mµu nèi sè t¬ng øng. 5 Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y con, tíi níc, tØa lau l¸, cho c¸ ¨n. *M§YC: -TrÎ x©y dùng ®îc c«ng tr×nh ®Ñp s¸ng t¹o theo ý tëng cña trÎ. - TrÎ nhËp ®îc vai ch¬i tèt vµ thÓ hiÖn ®îc hµnh ®éng cña vai. - TrÎ t« tranh ®Ñp vµ ghÐp ®îc tranh - TrÎ tíi c©y, vµ cho c¸ ¨n - C¾t g¾n ®óng c¸c sè lîng t¬ng øng theo yªu cÇu. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - §äc «n bµi th¬. CÇu vång - Lµm quen bµi míi:H¸t “ Cho t«i ®i lµm ma víi” - VÖ sinh r¨ng miÖng, tr¶ trÎ. *§¸nh gi¸:...................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Thø 3 ngµy 18/3/2014 I.h o¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: ¢M NH¹C : H§C: - H¸t -V§ : Cho t«i ®i lµm ma víi. ( Hoµng Hµ) - Nghe h¸t : Ma r¬i ( D©n ca x¸). - TC¢N: Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt. H§KH: MTXQ, v¨n häc, trß ch¬i. 1.Môc ®Ých yªu cÇu: * KiÕn thøc:-TrÎ thuéc bµi h¸t, nhí tªn t¸c gi¶, tªn bµi h¸t, h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m qua bµi h¸t, høng thó nghe c« h¸t vµ h¸t cïng c«. ThÝch ch¬i trß ch¬i. * Kü n¨ng: - TrÎ biÕt h¸t ®óng theo giai ®iÖu bµi h¸t. TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng víi lêi, giai ®iÖu bµi - Ph¸t triÓn tai nghe ©m nh¹c. * Th¸i ®é :- TrÎ biÕt ch¨m sãc c©y xanh. - Høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng. 2. ChuÈn bÞ: - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t. - §Üa cã bµi: Ma r¬i. - Vßng thÓ dôc, ph¸ch s¾c x«, mò móa 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng H§ cña trÎ * TrÎ ch¬i *H§1: æn * Ch¬i trß ch¬i “Trêi n¾ng trêi ma” + N¾ng gióp Ých g× cho chóng ta? cïng c« vµ ®Þnh tæ + ThÕ cßn ma th× sao? ®µm tho¹i chøc + §Ó biÕt c¸c hiÖn tîng n¾ng ma cã Ých vµ cã tõ ®©u cïng c«. chóng ta cïng ®i xem 1 ®o¹n phim vÒ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn qua c¸c h×nh ¶nh trªn ti vi. + Trß chuyÖn víi trÎ vÒ néi dung cña ®o¹n phim. - DÉn d¾t vµo bµi h¸t: “Cho t«i ®i lµm ma víi”. *H§2: H¸t * C« d¹o nh¹c cho trÎ nghe 1 ®o¹n bµi h¸t “Cho t«i ®i * Cho t«i ®i lµm ma víi”vµ hái trÎ khóc nh¹c võa råi n»m trong bµi lµm ma víi ” V§ “Cho h¸t nµo? t«i ®i lµm + C« cïng trÎ h¸t 2 lÇn. Hái trÎ tªn bµi h¸t vµ tªn t¸c gi¶. + C¶ líp h¸t 2 ma víi” + lêi bµi h¸t cßn hay h¬n khi c« cã nh÷ng ®éng t¸c móa lÇn. minh ho¹ cho bµi h¸t nµy n÷a ®Êy (líp ®øng thµnh 2 vßng trßn vËn ®éng ). + LÇn lît tõng tæ h¸t vµ móa. + C¸c ®éi cö ®¹i diÖn lªn giao lu . + Mêi 1 thµnh viªn cña ®éi lªn biÓu diÔn tµi n¨ng cña m×nh . + C¸c ®éi V§ theo ý tëng + c¸c ®éi lÇn lît lªn biÓu diÔn. + C¸c ®éi vËn ®éng theo ý tëng cña trÎ. + C« ®a ra ý tëng riªng võa h¸t võa sö dông b»ng dông + TrÎ h¸t vËn cô ©m nh¹c. ®éng theo ý tëng cña c« *H§3: *Nghe h¸t vµ * Nghe h¸t :Ma r¬i. ( D©n ca x¸) Nghe h¸t: hëng øng + C« h¸t lÇn 1 : ThÓ hiÖn cö chØ ®iÖu bé “Ma r¬i” theo. + Gi¶ng néi dung bµi h¸t : + LÇn 2 : H¸t móa theo b¨ng ®µi cïng trÎ . + LÇn 3 : Nghe giai ®iÖu bµi h¸t . * TrÎ ch¬i 3, 4 *H§4: Trß * Trß ch¬i:Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt: lÇn + C« nªu tªn trß ch¬i, luËt ch¬i, c¸ch ch¬i. Cho trÎ ch¬i ch¬i “Nghe tiÕt tÊu t×m + GD : TrÎ ch¨m sãc c©y xanh, kh«ng ng¾t l¸, bÎ cµnh.quÝ träng vµ biÕt c¸ch sö dông c¸c nguån n¨ng lîng ®å vËt ” tù nhiªn 1 c¸ch cã hiÖu qu¶. + TrÎ ra ngoµi + KÕt thóc :Cïng ®i d¹o ch¬i ngoµi s©n trêng . LQCC: - H§C: LQC: p,q. - H§KH: TD, MTXQ, TO¸N. 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng ch÷ c¸i p,q . - Kü n¨ng: TrÎ ph©n biÖt ®îc ch÷ c¸i p,q qua c¸c trß ch¬i. - Th¸i ®é: + Gi¸o dôc trÎ tÝch cùc tho¶ thuËn cïng tham gia ho¹t ®éng. 2. ChuÈn bÞ: * Cho trÎ: c¸c nÐt cong, c¸c nÐt th¼ng ®ñ sè lưîng trÎ. * Cho c«: M«i trêng ho¹t ®éng cã tranh vµ tõ cã ch÷ p,q.(viÕt c¸c kiÓu ch÷ in thêng, viÕt thêng). + Tranh vÏ ma r¬i lép ®ép, s«ng quª vµ c¸c tõ t¬ng øng. + Nh÷ng h×nh ¶nh ®å vËt b¾t ®Çu b»ng ch÷ p,q. + C¸c thÎ ch÷ c¸i ®Ó ghÐp tõ cã ch÷ p,q. 3. TiÕn hµnh: N/D hoạt động * Hoạt động 1: G©y høng thó * H§ 2: Lµm quen ch÷ c¸i g, y. Hoạt động của cô * Ch¬i 2 lÇn +TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« theo suy nghÜ cña trÎ. TrÎchän më « ch÷ - TrÎ ®äc 2 lÇn. -TrÎlªn ghÐp ch÷ vµ n/x. - TrÎ q/s vµ l¾ng nghe - C¶ líp, tæ.. *TrÎ t×m chän c¸c nÐt ch÷ trªn mµn h×nh *( T¬ng tù ch÷ p) Hoạt động của trẻ *TrÎ cïng c« so s¸nh ch÷. * TrÎ tham gia ch¬i. * trÎ høng thó tham gia trß ch¬i. * Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i * C« cïng trÎ ch¬i trß ch¬i: Trêi n¾ng trêi ma. +Hái trÎ võa ch¬i trß ch¬i g×.? + N¾ng gióp Ých g× cho chóng ta? + ThÐ cßn ma th× ntn? + Khi ®i díi trêi n¾ng, trêi ma chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ?(Lång gd sö dông c¸c nguån n¨ng lîng tù nhiªn 1 c¸ch cã hiÖu qu¶) - C« giíi thiÖu b¹n thá tr¾ng ®Õn th¨m líp vµ tÆng c¸c bøc tranh. Cho trÎ ch¬i trß ch¬i “Nh÷ng ®iÒu kú diÖu”. - Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i( §éi Ma xu©n vµ ®éi n¾ng vµng) - Giíi thiÖu c¸c vßng ch¬i. * Vßng1: T×m ®iÒu bÝ mËt. * Lµm quen ch÷ p: Cho trÎ lªn kh¸m ph¸ c¸c hép ch÷, khi hép ®îc më xuÊt hiÖn bøc tranh ( Trêi ma) - C« cho trÎ ®äc tõ: Ma r¬i lép ®ép, cã trong tranh. - Cho trÎ thi ghÐp tõ trong tranh. - NhËn xÐt c¸ch ghÐp cña trÎ. - Cho trÎ t×m ch÷ c¸i ®· häc trong tõ võa ghÐp. - C« giíi thiÖu ch÷ c¸i míi vµ ph¸t ©m mÉu(ph©n tÝch c¸ch ph¸t ©m). - Cho trÎ ph¸t ©m. - Ph©n tÝch ch÷ p. - Cho trÎ q/s vµ n/x c¸c kiÓu ch÷ p. - Cho trÎ ®Õm xem cã mÊy ch÷ p - Cho trÎ q/s n/x ch÷ p viÕt thêng. * Ch¬i t×m c¸c nÐt ch÷ ®Ó ghÐp t¹o thµnh ch÷ P - Yªu cÇu trÎ ph¶i t×m nÐt sè mÊy ®Ó ghÐp thµnh ch÷ p - C« còng cè cho trÎ ph¸t ©m l¹i. * Lµm quen ch÷ q: Cïng quay trë l¹i víi c¸c « hép kú diÖu trÎ chän vµ më « ch÷ cã h×nh ¶nh S«ng quª - C« cho trÎ ®äc tõ: S«ng quª, cã trong tranh. - Cho trÎ thi ghÐp tõ trong tranh. - NhËn xÐt c¸ch ghÐp cña trÎ. - Cho trÎ t×m ch÷ c¸i ®· häc trong tõ võa ghÐp. - C« giíi thiÖu ch÷ c¸i míi vµ ph¸t ©m mÉu(ph©n tÝch c¸ch ph¸t ©m). - Cho trÎ ph¸t ©m. - Ph©n tÝch ch÷ q. - Cho trÎ q/s vµ n/x c¸c kiÓu ch÷ q. - Cho trÎ ®Õm xem cã mÊy ch÷ q - Cho trÎ q/s n/x ch÷ p viÕt thêng. * Ch¬i t×m c¸c nÐt ch÷ ®Ó ghÐp t¹o thµnh ch÷ q - Yªu cÇu trÎ ph¶i t×m nÐtsè mÊy ®Ó ghÐp thµnh ch÷ q - C« còng cè cho trÎ ph¸t ©m l¹i. * Vßng2: Kh¸m ph¸ ®iÒu bÝ mËt. + So s¸nh ch÷ p,q. - Ch÷ p: Gåm 1 nÐt th¼ng vµ 1 nÐt cong hë tr¸i. - Ch÷ q: Gåm 1 nÐt th¼ng vµ 1 nÐt cong hë tr¸i.( §ã lµ sù kh¸c nhau cña 2 ch÷) * Vßng 3: Ch¬i trß ch¬i víi nh÷ng ®iÒu kú diÖu. -Trß ch¬i 1: §äc vµ g¹ch ch©n bµi th¬: “Chó bé ®éi hµnh qu©n trong ma”sau ®ã viÕt sè t¬ng øng - Trß ch¬i 2: “Thi ai nhanh” C¸ch ch¬i: Chia trÎ lµm 2 ®éi p,q trÎ ®éi nµo vËn chuyÓn bãng ®éi ®ã ®Õn biÓn nhanh vµ ®óng. - LuËt ch¬i:§éi nµo vËn chuyÓn nhiÒu h¬n lµ th¾ng cuéc. - Trß ch¬i 3: T×m nÐt ch÷ - Yªu cÇu: TrÎ vît qua c¸c chíng ng¹i vËt lªn t×m c¸c net ch÷ ghÐp thµnh ch÷ p,q - GD trÎ yªu quÝ vµ sö dông c¸c nguån n¨ng lîng tù nhiªn 1 c¸ch hiÖu qu¶. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t: Thêi tiÕt trong ngµy. - Môc ®Ých : TrÎ nªu ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña thêi tiÕt trong ngµy. - §µm tho¹i: + Con cã nhËn xÐt g× vÒ thêi tiÕt ngµy h«m nay. + Ai cã ý kiÕn kh¸c . + Cßn ai biÕt g× n÷a? + Gi¸o dôc trÎ ch¨m sãc søc khoÎ. 2. Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng : « t« vÒ bÕn 3. Ch¬i tù do : TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.NhÆt l¸ rông lµm ®å ch¬i. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: NÊu ¨n uèng, t¾m röa, giÆt, b¸n hµng níc m¾m, níc gi¶i kh¸t. 2. Gãc XD- LG: XD ao c¸ b¸c Hå, x©y dùng bÓ b¬i. 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ , t« mµu, in, xÐ c¾t d¸n c¸c ngu«ng níc dïng hµng ngµy. 4. Gãc häc tËp s¸ch: Xem tranh ¶nh trß truyÖn vÒ c¸c nguån níc, t¸c dông cña níc 5. Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y con, tíi níc, tØa lau l¸, cho c¸ ¨n. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - LQ bµi míi : To¸n: Chia nhãm cã 10 ®åi tîng thµnh 2 phÇn. - VÖ sinh r¨ng miÖng ,tr¶ trÎ. *§¸nh giá...................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Thø 4 ngµy/19/3/2014. I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh. TO¸N: - H§C: §Õm ®Õn 10. NhËn biÕt sè lîng 10. NhËn biÕt sè 10. - H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, trß ch¬i 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt vµ ®Õm sè lîng trong p/v 10. §äc ®óng sè 10.. - Kü n¨ng: TrÎ cã kh¶ n¨ng quan s¸t, ghi nhí, chó ý cã chñ ®Þnh. - Th¸i ®é: TrÎ cã nÒ nÕp trong häc tËp. 2. ChuÈn bÞ: * Cña trÎ: 10 b«ng hoa, 10 chiÕc l¸. ThÎ sè t 1-10. * Cña c«: §å dïng d¹y häc cña c« gièng cña trÎ kÝch thíc lín h¬n. - Mét sè ®å dïng ®Ó xung quanh líp cã sè lîng 7,8,9,10. 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * Ch¬i trß ch¬i: Bèn mïa. * TrÎ ch¬i. * H§1 : ¤n §µm tho¹i ®Ó trÎ kÓ vÒ c¸c nguån n¨ng lîng tù nhiªn ®Þnh tæ chøc g©y høng thó. ®èi víi ®/s con ngêi. * Thùc hiÖn * H§2: LuyÖn * Trß ch¬i: “ Ch¬i víi t«i” C« lµm tiÕng ma r¬i 9 lÇn theo yªu cÇu tËp nhËn biÕt TrÎ nh¸y lªn h¸i ®ñ 9 qu¶ cña c«. sè lîng trong TrÎ võa ®i võa h¸t, khi cã hiÖu lÖnh cña c« t¹o thµnh p/v 9. nhãm b¹n cã 9 b¹n - Cho trÎ t×m xung quanh líp c¸c nhãm ®å dïng, ®å ch¬i cã sè lîng trong p/v 9. LÊy sè 9 ®Æt vµo. * TrÎ xÕp tÊt * H§3: * T¹o * Cho trÎ xÕp tÊt c¶ sè hoa vµ ®Õm. c¶ sè hoa vµ nhãm cã sè l®Õm. îng lµ 10. Nh÷ng chiÕc l¸ còng ®· s½n sµng ®øng thµnh 1 hµng XÕp vµ ®Õm §Õm dÕn 10. theo t¬ng øng 1-1. chiÕcl¸. + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ 2 nhãm lóc nµy? + TrÎ nhËn + Lµm thÕ nµo ®Ó 2 nhãm b»ng nhau? xÐt. - Cho trÎ thªm 1 chiÕc l¸. - Cho trÎ ®Õm l¹i sè hoa, sè l¸. Chän sè t¬ng øng ®Æt vµo. §Õm vµ - C« giíi thiÖu sè 10. Cho c¶ líp, tæ nhãm, c¸ nhËn trÎ chän sè t¬ng ®äc sè. øng. - Ph©n tÝch sè 10. TrÎ ®äc sè, gi¬ sè. - TrÎ ®äc sè, - Cho trÎ t×m xung quanh líp c¸c nhãm ®å vËt, ®å ch¬i gi¬ sè. cã sè lîng lµ 10. LÊy sè 10 ®Æt vµo. - 10 b«ng hoa vµ 10 chiÕc l¸ ®· xÕp thµnh hµng th¼ng rÊt ®Ñp. Cïng ®Õm vµ cÊt dÇn sè hoa vµ l¸. §Æt sè t¬ng øng - §Õm vµ cÊt sau mçi lÇ bít. theo y/c cña * Cho trÎ ch¬i trß ch¬i: H¸i ®ñ 10 qu¶. c«. * Ch¬i VÒ ®óng sè nhµ. * Cïng ch¬i * H§3: - C¸ch ch¬i: TrÎ cÇm c¸c thÎ l« t« cã 10 h×nh ¶nh ( 10 trß ch¬i. LuyÖn tËp «ng mÆt trêi, 10 c¸i ca, 10 giät níc). Khi cã hiÖu lÖnh cña c« th× ch¹y vÒ nhµ cã h×nh ¶nh vµ sè 10 gièng nh trong l« t«. - Cïng ra s©n trêng d¹o ch¬i. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t: Con c¸. - Môc ®Ých y/c: TrÎ gäi tªn, nªu ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con c¸ - §µm tho¹i: + §©y lµ con g×? + Ai cã n/x g× vÒ con c¸? + Ai cã ý kiÕn g× kh¸c n÷a ? .... Gi¸o dôc: TrÎ yªu quÝ c¸c con vËt cã ý thøc gi÷ g×n BVMT s¹ch ®Ñp. 2. Ch¬i vËn ®éng: H¸t t¹o d¸ng c¸ vµng b¬i. 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. Ch¬i theo ý thÝch. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: NÊu ¨n uèng, t¾m röa, giÆt, b¸n hµng níc m¾m, níc gi¶i kh¸t. 2. Gãc XD- LG: XD ao c¸ b¸c Hå, x©y dùng bÓ b¬i. 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ , t« mµu, in, xÐ c¾t d¸n c¸c ngu«ng níc dïng hµng ngµy. . IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Hoµn thµnh nèt bµi trong vë lµm quen víi to¸n. - Ch¬i t/c Lén cÇu vång. *§¸nh gi¸:..................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Thø 5 ngµy 20 /3/2014 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: MTXQ: - H§C: Trß chuyÖn víi trÎ vÒ lîi Ých cña níc.Mét sè nguån níc. - H§KH: ¢m nh¹c, v¨n häc. Trß ch¬i . 1. Môc ®Ých yªu cÇu: -KiÕn thøc:TrÎ biÕt ®îc Ých lîi cña níc ®èi víi cuéc sèng cña con ngêi. BiÕt ®îc cã nhiÒu nguån níc:Níc m¸y, níc giÕng, níc ma, níc trong ao hå - Kü n¨ng:TrÎ biÕt trao ®æi, nãi lªn nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh. BiÕt 1 sè ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña níc. -Th¸i ®é: BiÕt gi÷ g×n vµ tiÕt kiÖm nguån tµi nguyªn níc. 2. ChuÈn bÞ: - Video clip vÒ sù k× diÖu cña níc, vÒ Ých lîi cña níc ®/v c/s cña con ngêi. - Tranh ¶nh vÒ nguån níc. 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * Cho trÎ ch¬i trß ch¬i: Trêi n¾ng trêi ma. *TrÎ ch¬i. * H§1: æn - Trß chuyÖn: ®Þnh + TuÇn nµy tæ nµo c/s gãc thiªn nhiªn? - Cho trÎ ®i c/s gãc thiªn nhiªn. * H§2: Trß - Xem phim chuyÖn víi trÎ - Cho trÎ xem 1 ®o¹n phim vÒ sù k× diÖu cña níc. vµ trß chuyÖn vÒ lîi Ých cña - Trß chuyÖn vÒ ®o¹n phim. - Cho trÎ xem 1 sè h×nh ¶nh vÒ níc ®/v c/s cña con vÒ ®o¹n phim. níc. Mét sè ngêi. nguån níc. + CÇn tiÕt kiÖm ®iÖn nh thÕ nµo? + TrÎ tr¶ lêi + Cïng nh¾m m¾t tëng tîng nÕu 1 ngµy kh«ng cã c¸c c©u hái níc? cña c«. + §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu kh«ng cã níc? + Nh×n vµo h×nh ¶nh nµy ai cã ý tëng g×? - §øng vßng trßn h¸t: Cho t«i ®i lµm ma víi. - Cïng hÝt thë bÇu kh«ng khÝ trong lµnh sau c¬n ma. + CÇn cã ý thøc gi÷ g×n nguån níc nh thÕ nµo? - Cïng xem 1 sè h×nh ¶nh: vßi níc ch¶y, vøt r¸c xuèng ao, hå... - Gd: + Theo con m×nh sÏ lµm g× víi nh÷ng nguån níc? - §a ra suy nghÜ cña * Trß ch¬i:§øng ®óng vÞ trÝ. m×nh. * Ho¹t ®éng - C¸ch ch¬i: Mçi trÎ cÇm 1 l« to cã hµnh ®éng ®óng * TrÎ høng ( sai).. Khi cã hiÖu lÖnh sÏ ®øng vÒ phÝa ph¶i ( tr¸i) thó tham gia 3: Trß ch¬i theo y/c cña c«. trß ch¬i. + H×nh ¶nh trong l« t« cña con lµ h×nh ¶nh g×? + PhÝa bªn b¹n cã hµnh ®éng ®óng nhiÒu h¬n hay Ýt h¬n? *Trß ch¬i: §èi mÆt. - C¸ch ch¬i: TrÎ ®øng thµnh vßng trßn.NÕu ai tr¶ lêi ®óng c©u hái sÏ ®îc bíc vµo vßng trßn trong. * Trß ch¬i: Ai nhanh nhÊt. - C¸ch ch¬i: Chia trÎ lµm 2 ®éi ch¹y theo y/c cña c« ®¸nh dÊu vµo nh÷ng hµnh ®éng ®óng. + V× sao b¹n kh«ng ®¸nh dÊu vµo nh÷ng h×nh ¶nh nµy? - Cïng mang níc ra c/s gãc thiªn nhiªn. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1.Quan s¸t: Con c¸. - Môc ®Ých y/c: TrÎ gäi tªn, nªu ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con c¸ - §µm tho¹i: + §©y lµ con g×? + Ai cã n/x g× vÒ con c¸? + Ai cã ý kiÕn g× kh¸c n÷a ? - Gi¸o dôc: TrÎ yªu quÝ c¸c con vËt cã ý thøc gi÷ g×n BVMT s¹ch ®Ñp. 2.Ch¬i vËn ®éng: Trêi n¾ng trêi ma. * M§YC: TrÎ biÕt sö dông c¸c nguån n¨ng lîng tù nhiªn 1 c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ biÕt b¶o vÖ MTTN s¹ch sÏ. LuËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i:C« nãi trêi n¾ng trÎ lÊy tay gi¶ lµm « che, trêi ma che «. Ma nhá trÎ lµm ®éng t¸c nhÑ vµ ®äc tÝ t¸ch Ma to lép bép lép bép to dÇn nh tiÕng ma. 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. Ch¬i theo ý thÝch. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: NÊu ¨n uèng, t¾m röa, giÆt, b¸n hµng níc m¾m, níc gi¶i kh¸t. 2. Gãc XD- LG: XD ao c¸ b¸c Hå, x©y dùng bÓ b¬i. 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ , t« mµu, in, xÐ c¾t d¸n c¸c ngu«ng níc dïng hµng ngµy. 4. Gãc ©m nh¹c :H¸t biÓu diÕn c¸c bµi trong chñ ®iÓm. 5. Gãc häc tËp s¸ch: Xem tranh ¶nh trß truyÖn vÒ c¸c nguån níc, t¸c dông cña níc * M§YC:- TrÎ ch¬i ngoan ph¶n ¸nh ®îc n«i dung cña vai ch¬i, trÎ linh ho¹t trong khi ch¬i vµ t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm ®Ñp, s¸ng t¹o, trÎ thÝch ch¨m sãc c©y, h¸t c¸c bµi trong chñ ®iÓm. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Hoµn thµnh bµi trong vë bÐ lµm quen víi to¸n. - Ch¬i ë c¸c gãc:Thiªn nhiªn, nghÖ thuËt. *§¸nh gi¸:...................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Thø 6 ngµy 21/ 3/2014 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: LQVH Hoạt động chính: Th¬ :CÇu vång Hoạt động k/hợp: Âm nhạc , Toán , MTXQ 1. Mục đích - yêu cầu. * Kiến thức: -Trẻ hiÓu được nội dung, ý nghĩa bµi th¬. - Biết chú ý lắng nghe và bộc lộ cảm xúc cá nhân 1 cách chân thành hồn nhiên. * Kỹ năng: - Trẻ ®äc thuéc th¬, thÓ hiÖn c¶m xóc qua bµi th¬. - Phát triển khả năng chú ý,sáng tạo phán đoán,tưởng tượng,Phát triển ngôn ngữ ở trẻ. *Thái độ: - TrÎ yªu quÝ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn. 2. Chuẩn bị : - Bộ tranh minh hoạ bµi th¬. Tranh ghép hình - Bài hát có nội dung nói về hiÖn tîng tù nhiªn. - Que chỉ, hộp quà, hoa. 3. TiÕn hµnh: N/D động hoạt Hoạt động của cô * Hoạt động 1. Gây hứng thú. - Cho trẻ chơi: Trời nắng, trời mưa + Nắng giúp ích gì cho chúng ta? + Thế còn mưa thì sao? + Nếu đi dưới trời nắng hoặc trời mưa chúng mình cần làm gì để bảo vệ sức khoẻ? ( Lồng gd sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên 1 cách có hiệu quả) * Cho trẻ làm đoàn tàu đi thăm Vườn thơ ( Lồng gd ATGT và BVMT) Giới thiệu chương trình “ Vườn thơ”. * Giới thiệu 2 đội chơi.( Biển xanh và nắng vàng) * Giới thiệu các vòng chơi. *Hoạt động 2 * Vòng1: Tìm đề tài. Giúp trẻ hiểu - Cho trẻ thi ghép tranh( cÇu vång ) nd câu truyện. Luật chơi trong 2 phút đội nào ghép đẹp, đúng sẽ là người thắng cuộc. - Nhận xét cách ghép và cho trẻ đọc từ díi tranh. Dẫn dắt vào nội dung bµi th¬. * Cô đọc lần1 diễn cảm + Vừa nghe đọc bài trhơ gì? sáng tác của ai? - Lần2 xem tranh minh hoạ( Pai poi) * Hoạt động 3: * Giảng nội dung bµi th¬: Bµi th¬ nãi vÒ c¸i cÇu vång Đàm thoại theo xuÊt hiÖn sau c¬n ma rµo. CÇu vång cã rÊt nhiÒu mµu ND c©u chuyÖn s¾c vµ cã d¸ng h×nh cong cong. * Trích dẫn làm rõ ý theo tranh + Giảng từ khó. - Bµi th¬ t¶ vÒ h×nh d¸ng vµ mµu s¾c cña cÇu vång xuÊt hiÖn sau c¬n ma ( Ma rµo....Ai tµi thÕ nhØ) - Từ khó: “ Cong cong ”: *Hoạt đông4: * Vòng 2: Vượt qua thử thách. §äc th¬ - Cho trẻ lên hái hoa trả lời câu hỏi. + Bµi th¬ g×? Cña nhµ th¬ nµo? + CÇu vång cã h×nh d¸ng ntn? + CÇu vång cã nh÷ng mµu g×? + Trong bài thơ con thích c©u th¬ nào nhất? - Giáo dục: Chóng ta ph¶i yªu quÝ vµ sö dông c¸c hiÖn tîng tù nhiªn 1c¸ch cã hiÖu qu¶. * Vòng 3: Tập làm nghệ sỹ. Hoạt động của trẻ - Trẻ chơi 2 lần + Trẻ trả lời theo suy nghĩ của trẻ. *Trẻ nối đuôi nhau đi theo các kiểu.... - 2 đội cïng nhau lên ghép tranh - Trẻ đọc 2 lần * Trẻ lắng nghe cô ®äc. * Trẻ lắng nghe,q/s và hưởng ứng theo lời giảng giải của cô về ND bµi th¬ vµ gi¶ng tõ khã. * Trẻ nghe cô phổ biến luật chơi sau đó cử đại diện lên bắt thăm và trả lời câu hỏi. Phần1: Cùng nhau ®äc th¬ * Cả lớp cïng ®äc - Nhãm ®äc Phần 2:Giao lưu. - C¸ nh©n ®äc Phần 3: C¸ nh©n ®äc. - Líp h¸t. - Kết thúc: Hát: Cho t«i ®i lµm ma víi. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1.Quan s¸t : C©y hoa hång. - M§YC: TrÎ biÕt ®îc tªn nªu ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña hoa . - §µm tho¹i:+ §©y lµ c©y g× ? + Ai biÕt g× vÒ c©y hoa hång? + Ai biÕt g× n÷a? - Gi¸o dôc: Ch¨m sãc b¶o vÖ c©y. 2. TCV§:Ch¬i víi c¸t vµ níc. 3.Ch¬i tù do: NhÆt l¸ c©y rông. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: NÊu ¨n uèng, t¾m röa, giÆt, b¸n hµng níc m¾m, níc gi¶i kh¸t. 2. Gãc XD- LG: XD ao c¸ b¸c Hå, x©y dùng bÓ b¬i. 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ , t« mµu, in, xÐ c¾t d¸n c¸c ngu«ng níc dïng hµng ngµy. 4. Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y con, tíi níc, tØa lau l¸, cho c¸ ¨n. 5. Gãc häc tËp s¸ch: Xem tranh ¶nh trß truyÖn vÒ c¸c nguån níc, t¸c dông cña níc IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - V¨n nghÖ, nªu g¬ng cuèi tuÇn. - H§ ë c¸c gãc: Ph©n vai, x©y dùng. *§¸nh gi¸:..................................................................................................................... Chủ đề nhánh : TuÇn 2 : Mïa hÌ ( Từ ngµy 24/3 - 28/ 3/2014). ĐÓN TRÎ. 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ niÒm në,vui t¬i chµo ®ãn bè mÑ vµ c« gi¸o khi ®Õn líp. 2 ChuÈn bÞ: -Phßng nhãm s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ t©m thÕ cho trÎ bíc vµo ngµy häc. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ mïa hÌ. - Gi¸o dôc trÎ biÕt c¸ch c/s vµ b/v søc khoÎ khi mïa hÌ ®Õn. - Nh¾c trÎ ®¨ng kÝ gãc ch¬i, ph¸t hiÖn ra c¸c b¹n nghØ häc trong ngµy. - Ch¬i tù do ë c¸c gãc. THÓ DỤC SÁNG 1.Môc ®Ých yªu cÇu: Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kÜ n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy 2.ChuÈn bÞ :S©n tÆp cê ,bãng b¨ng ®Üa... 3.Híng d½n: *.Khëi ®éng:TrÎ lµm ®oµn tµu kÕt hîp c¸c kiÓu ®i sau ®ã vÒ hµng ngang ®Î tËp BTPTC. *Träng ®éng:TËp kÕt hîp bµi: N¾ng sím. 1.§éng t¸c h« hÊp: thæi n¬ bay... 2. §éng t¸c tay vai: -§éng t¸c 2: §a ra phÝa tríc, sang ngang §øng th¼ng, 2 ch©n b»ng vai, 2 tay dang ngang b»ng vai + 2 tay ®a ra phÝa tríc. +2 tay ®a sang ngang. + H¹ 2 tay xuèng. 3. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ ch©n. - §éng t¸c 4: N©ng cao chan, bËt gèi §øng 2 ch©n ngang vai. + Ch©n ph¶i lµm trô, chan tr¸i n©ng cao ®ïi, gËp ®Çu gèi + H¹ ch©n tr¸i xuèng, ®øng th¼ng. + Ch©n tr¸i lµm trô, ch©n ph¶i n©ng cao ®ïi, g©p ®Çu gèi. + H¹ ch©n ph¶i xuèng, ®øng th¼ng. 4.§éng t¸c ph¸t triÓn c¬ lng- bông -§éng t¸c 3: Nghiªng ngêi sang bªn §øng th¼ng, 2 tay gËp gi¬ cao, bµn tay ch¹m vai. + Nghiªng ngêi sang ph¶i. + nghiªng ngêi sang tr¸i. + §øng th¼ng, 2 tay xu«i theo ngêi. 5.BËt §T3: BËt vÒ c¸c phÝa §øng th¼ng, tay chèng h«ng. + Nh¶y lªn phÝa tríc. + Nh¶y lïi vÒ phÝa sau. + Nh¶y sang bªn ph¶i. + Nh¶y sang bªn tr¸i. HOẠT ĐỘNG GÓC Tªn gãc Néi dung - B¸n hµng níc gi¶i - TrÎ kh¸t , gia ®×nh. ch¬i, hµnh vai. Yªu cÇu ChuÈn bÞ pp tiÕn hµnh biÕt ph©n vai -§å ch¬i nÊu thÓ hiÖn ®îc ¨n, ®å ch¬i b¸n ®éng cña c¸c hµng, hoa qu¶ , m¸y xay sinh tè, th×a, ®Üa.... - trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò - Gîi ý ®Ó trÎ nhËp vai ch¬i. - Quan s¸t, Híng dÉn,thao t¸c mÉu. Gãc ph©n vai - Híng dÉn c¸ nh©n - §éng viªn khuyÕn khÝch. - Híng dÉn kÜ n¨ng riªng. - NhËn xÐt tuyªn d¬ng. Gãc x©y dùng-L¾p ghÐp - Xd ao c¸ B¸c hå, x©y - TrÎ biÕt sö dông c¸c dùng bÓ b¬i, x©y th¸p n- nguyªn liÖu cã s½n, íc c«ng viªn níc. phÕ liÖu, ®å ch¬i ®Ó l¾p ghÐp, x©y dùng s¸ng t¹o thµnh c¸c c«ng tr×nh s¸ng t¹o. Nguyªn vËt liÖu ®Ó trÎ x©y:Hµng rµo, c©y hoa, th¶m cá, sái ®¸, §å ch¬i l/g.C¸c lo¹i khèi, giÊy b×a, kÐo, gi¸y xèp, ®Êt nÆn, c¸c m« h×nh Gãc t¹o h×nh - VÏ,t« mµu, in xÐ c¾t - BiÕt sö dông c¸c kü d¸n c¶nh mïa hÌ. n¨ng ®· häc ®Ó xÐ d¸n thµnh nh÷ng bøc tranh ®Ñp. Gãc ©m nh¹c - H¸t , ®äc th¬, kÓ chuyÖn về chñ ®Ò . - ThÓ hiÖn bµi h¸t mét - C¸c bµi h¸t , bµi c¸ch tù nhiªn, m¹nh d¹n, th¬, c©u s¸ng t¹o. chuyÖn...trong chñ ®iÓm, Bé dông cô ©m nh¹c, ®µi... Gãc s¸ch. - TrÎ biÕt c¸ch cÇm s¸ch Tranh ¶nh, ho¹ vµ më s¸ch. b¸o,s¸ch,truyÖn. - BiÕt thÓ hiÖn ý tëng cña m×nh qua viÖc Tranh ¶nh, häa b¸o lµm s¸ch tranh truyÖn . vÒ c¸c c¸c nguån níc, t¸c dông lîi Ých cña níc Xem tranh ¶nh,trß chuyÖn vÒ thêi tiÕt cña mïa hÌ, ho¹t ®éng cña con ngêi trong mïa hÌ, lµm s¸ch tranh vÒ c¸c ho¹t ®éng cña con ngêi trong mïa hÌ. Gãc thiªn nhiªn Gãc khoa häc- to¸n GiÊy mµu, hå d¸n, kÐo, bót s¸p, giÊy mµu, ®Êt nÆn, l¸ kh«,qu¶ kh«... - Ch¨m sãc c©y,con, tíi - TrÎ biÕt c¸ch ch¨m Níc, giÎ lau, níc, tØa lau l¸, ch¬i víi sãc c©y. g¸o, kh¨n lau, c¸t, níc. c©y c¶nh Lµm thÝ nghiÖm vÒ vËt Chai, lä, xèp, sái, ®¸, ch×m, vËt næi §ong ®o nníc íc vµo c¸c chai, cèc. TrÎ lµm thÝ nghiÖm vµ nªu ®îc nhËn xÐt vÒ vËt ch×m vËt næi. Thø 2ngµy 24 / 3 /2014 I. Ho¹t ®éng học cã chñ định: TD : - H§C: ¤N Nh¶y khÐp vµ t¸ch ch©n. §Ëp vµ b¾t bãng. - H§KH: ¢m nh¹c ,MTXQ. 1.Môc ®Ých yªu cÇu: -KiÕn thøc: TrÎ biÕt nh¶y liªn tôc kh«ng ch¹m v¹ch. BiÕt ®Ëp vµ b¾t bãng. -Kü n¨ng:BiÕt phèi hîp ch©n tay mét c¸ch nhÞp nhµng, biÕt c¸ch cÇm ®Ëp vµ b¾t bãng. -Th¸i ®é: TrÎ cã tÝnh kiªn tr×, biÕt tËp trung chó ý cao khi luyÖn tËp, thêng xuyªn luyÖn t©p TDTT cho c¬ thÎ khoÎ m¹nh. 2. ChuÈn bÞ: - S©n b·i s¹ch sÏ, s¬ ®å s©n tËp. - 10 -15 qu¶ bãng. 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng * H§1: æn ®Þnh tæ chøc * H§2:Khëi ®éng * Ch¬i t/c: Bèn mïa. + B©y giê lµ mïa g×? + Ai biÕt g× vÒ mïa hÌ?....... *Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i nhanh, ®i chËm, ®i b»ng gãt, mòi bµn ch©n... * Trß ch¬i: BÐ vui khoÎ. TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung : + Tay §T3 : Tay ®a ngang gËp khuûu tay. + Ch©n §T2 : Ngåi khuþu gèi tay ®a cao ra tríc. cña trÎ *TrÎ ch¬i 2 lÇn * TrÎ tËp c¸c ®éng t¸c trong bµi tËp ph¸t triÓn chung. + Lên §T1 : §øng cói ngêi vÒ phÝa tríc tay ch¹m bµn ch©n * H§3 : Träng ®éng. * H§5: Håi tÜnh. + BËt §T1: BËt t¸ch khÐp ch©n. * V§CB: Nh¶y khÐp vµ t¸ch ch©n. §Ëp vµ b¾t bãng. * Trß ch¬i 1: Nh¶y «. - Víi nh÷ng « vÏ trªn s©n, con sÏ ch¬i nh¶y nh thÕ nµo? + Con sÏ nh¶y t¸ch khÐp ch©n thÕ nµo? - C« giíi thiÖu tªn vËn ®éng .Sau ®ã thùc hiÖn mÉu cho trÎ quan s¸t. - LÇn 1:Lµm mÉu toµn phÇn. - LÇn 2:Lµm mÉu kÕt hîp gi¶i thÝch: ( 2 tay chèng h«ng ®øng tríc «, bËt chôm ch©n vµo « thø nhÊt, bËt t¸ch ch©n vµo « thø 2 cø nh vËy cho ®Õn hÕt « sao cho ch©n kh«ng dÉm v¹ch). - Cho 1-2 trÎ lªn thùc hiÖn vµ nhËn xÐt. - C« cho lÇn lît c¶ líp lªn thùc hiÖn: c« chó ý söa sai, ®éng viªn khÝch lÖ trÎ. * Trß ch¬i: §i t×m c¸c nguån n¨ng lîng. - LÇn: C¸c bÐ nh¶y t¸ch vµ khÐp ch©n qua « xong th× ®Õn ræ chän 1 nguån n¨ng l¬ng mµ trÎ thÝch. - LÇn 2:TrÎ chon nguån n¨ng lîng gièng nhau cïng thùc hiÖn víi nhau - LÇn 3: Chän ra nh÷ng bÐ thùc hiÖn t«t thi víi nhau. * Cho tõng nhãm trÎ cïng ®øng thµnh hµng th¼ng ( vßng trßn cïng ch¬i “ §Ëp vµ b¾t bãng”. * TrÎ lµm chim bay bay nhÑ nhµng. . + Nghe c« giíi thiÖu tªn vËn ®éng c¬ b¶n vµ quan s¸t c« thùc hiÖn mÉu. - C¶ líp thùc hiÖn. * TrÎ thùc hiÖn ch¬I theo y/c cña c«. * TrÎ lµm chim bay bay nhÑ nhµng. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t : Bầu trời và thời tiết. * Môc ®Ých : TrÎ nªu lªn nhËn xÐt vÒ bÇu trêi vµ thêi tiÕt * §µm tho¹i: - Con cã nhËn xÐt g× vÒ bÇu trêi vµ thêi tiÕt h«m nay? - Ai cã ý kiÕn kh¸c? * Gi¸o dôc: trÎ ¨n mÆc phï hîp víi thêi tiÕt. 2.Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng: Trêi n¾ng trêi ma. * M§YC: TrÎ biÕt sö dông c¸c nguån n¨ng lîng tù nhiªn 1 c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ biÕt b¶o vÖ MTTN s¹ch sÏ. LuËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i:C« nãi trêi n¾ng trÎ lÊy tay gi¶ lµm « che, trêi ma che «. Ma nhá trÎ lµm ®éng t¸c nhÑ vµ ®äc tÝ t¸ch Ma to lép bép lép bép to dÇn nh tiÕng ma. 3.Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai : B¸n hµng níc gi¶i kh¸t, gia ®×nh. 2. Gãc XD- LG: XD ao c¸ b¸c Hå, bÓ b¬i, . 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ , t« mµu, in, xÐ c¾t d¸n c¶nh mïa hÌ. 4. Gãc thiªn nhiªn: §o thÓ tÝch dung tÝch b»ng c¸t, ch¨m sãc thiªn nhiªn. 5. Gãc khoa häc to¸n: Lµm thÝ ngiÖm vÒ vËt ch×m, næi, ®ong ®o níc vµo chai lä *M§YC: - TrÎ x©y dùng ®îc c«ng tr×nh ®Ñp,s¸ng t¹o - TrÎ thÓ hiÖn tèt hµnh ®éng cña tõng vai ch¬i,biÕt phèi hîp víi nhau trong khi ch¬i,gi÷ g×n vÖ sinh trong khi ch¬i. - TrÎ thÓ hiÖn ®îc nhiÒu s¶n phÈm ®Ñp . - TrÎ thÝch ®o thÓ tÝch, ch¬i víi l« t«. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: -Lq bµi míi ¢m nh¹c: TËp röa mÆt. -Ch¬ ë gãc nghÖ thuËt *.§¸nh gi¸: .................................................................................................................. ......................................................................................................................................... Thø 3 ngµy 25 /3 / 2014. I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: ¢M NH¹C : H§C: - H¸t -V§ : TËp röa mÆt. - Nghe h¸t: Mïa hoa phîng ®á. - TC¢N: Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt. H§KH: MTXQ, v¨n häc, trß ch¬i. 1.Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ thuéc bµi h¸t, nhí tªn t¸c gi¶, tªn bµi h¸t, h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t , thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m qua bµi h¸t, høng thó nghe c« h¸t vµ h¸t cïng c«. ThÝch ch¬i trß ch¬i. -Kü n¨ng: TrÎ biÕt h¸t ®óng theo giai ®iÖu bµi h¸t. TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng víi lêi, giai ®iÖu bµi h¸t. Ph¸t triÓn tai nghe ©m nh¹c. -Th¸i ®é:TrÎ biÕt sö dông mét c¸ch tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶ nguån níc Høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng. 2. ChuÈn bÞ: - §µn cµi giai ®iÖu bµi h¸t: “TËp röa mÆt”, “ Mïa hoa phîng ®á”. - §Üa cã bµi: Mïa hoa phîng ®á. - Vßng thÓ dôc, ph¸ch s¾c x«. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng H§ cña trÎ * H§1: æn - Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh: “ Vên ¬m tµi n¨ng nhÝ” - Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i:( §éi b×nh minh vµ hoµng h«n) ®Þnh tæ * 2 ®éi cïng ®i tham quan gãc nghÖ thuËt , xem phim vÒ * Tham gia vµ chøc c¸c nguån n¨ng lîng phôc vô cho cuéc sèng cña con ng- hëng øng. êi. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ néi dung cña ®o¹n phim. - §µm tho¹i +Theo con chóng m×nh sÏ lµm g× khi sö dông c¸c nguån cïng c«. n¨ng lîng?. + Chóng m×nh sÏ tiÕt kiÖm níc ntn?.... * TrÎ nghe c« * H§2: H¸t * DÉn d¾t vµo bµi h¸t: “TËp röa mÆt”. - C« ®µn cho trÎ nghe giai ®iÖu bµi h¸t. ®µn vµ ®o¸n vµ vËn tªn bµi h¸t. ®éng minh + §©y lµ giai ®iÖu cña bµi h¸t g×? + C« cïng trÎ h¸t 1-2 lÇn. - H¸t theo ho¹ bµi: “ Gi¶ng néi dung bµi h¸t: gi¸o dôc chóng ta cã ý thøc gi÷ ®µn. TËp röa g×n v/s c¬ thÓ vµ sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nguån mÆt.” n¨ng lîng níc. + C¶ líp h¸t, móa bµi h¸t: “TËp röa mÆt”. - H¸t móa 2 lÇn. * Trß ch¬i: BÐ ®i röa mÆt. - C¸ch ch¬i: TrÎ võa ®i võa h¸t khi cã hiÖu lÖnh cña c« th× ch¹y vÒ c¸c tæ theo híng dÉn cña c« gi¸o. - LÇn lît c¸c tæ Hoa hång( hoa Sen, hoa Phîng) cïng - C¸c tæ biÓu tham gia buæi thi tµi “ TËp röa mÆt”. diÔn h¸t, móa - C¸c tæ cö ®¹i diÖn lªn giao lu . - Nhãm giao lu víi nhau. - Mêi 1 thµnh viªn cña tæ lªn biÓu diÔn tµi n¨ng cña - C¸ nh©n trÎ * H§3: Nghe h¸t: “Mïa hoa phîng ®á. ”. * H§4: Trß ch¬i: Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt. . T¹o h×nh: m×nh . h¸t móa. - C¸c thµnh viªn cña ®éi ®a ra h×nh thøc h¸t- v/® theo ý t- - H¸t vµ vËn ëng ®éng theo ý tëng cña m×nh. * Nghe h¸t vµ * Giíi thiÖu tªn bµi h¸t. hëng øng - LÇn 1: C« h¸t + ®µn theo. - LÇn 2: C« h¸t+ minh ho¹ - LÇn 3: më ®Üa cho trÎ nghe vµ khuyÕn khÝch trÎ h¸t theo * Nh¾c l¹i luËt ch¬i, c¸ch *Trß ch¬i. Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt. C« nªu tªn trß ch¬i, cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. ch¬i. - TrÎ nªu lªn Sau ®ã c« cñng cè l¹i. - Cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn. suy nghÜ cña - GD: Có ý thức giữ gìn và bảo vệ các nguồn tài nguyên trÎ thiên nhiên ( đặc biệt là tài nguyên nước). - KÕt thóc: Cïng c« ®i d¹o ch¬i vên trêng. - H§C: VÏ c¶nh trêi ma (§Ò tµi) - H§KH: ¢N, MTXQ. 1. Môc ®Ých yªu cÇu: * KiÕn thøc: + TrÎ biÕt vÏ nhiÒu h×nh ¶nh vÒ trêi ma. + TrÎ biÕt phèi hîp c¸c nÐt vÏ c¬ b¶n ®Ó t¹o nªn bøc tranh ®Ñp. * Kü n¨ng: + TrÎ biÕt sö dông kÕt hîp c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm ®Ñp. * Th¸i ®é:: +TrÎ høng thó ho¹t ®éng. + Gi¸o dôc trÎ vÒ sö dông c¸c nguån n¨ng lîng, b¶o vÖ m«i trêng. 2. ChuÈn bÞ: - §µn, gi¸ trng bµy s¶n phÈm. - Tranh mÉu cña c«. - Bót mµu, vë t¹o h×nh. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *H§1: Trß * Chµo mõng c¸c bÐ ®Õn víi ch¬ng tr×nh :vui cïng s¾c mµu. * TrÎ cïng ch¬i chuyÖn giíi + Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i( BiÓn xanh vµ N¾ng vµng) + Chñ ®Ò ch¬i h«m nay ®ã lµ:BÐ lµm ho¹ sÜ. thiÖu. + C« giíi thiÖu c¸c vßng ch¬i: - T×m ®Ò tµi. - ThÓ hiÖn tµi n¨ng - B×nh chän vµ trao gi¶i. * Vßng 1:T×m ®Ò tµi. + 2 ®éi cïng ®i xem 1 ®o¹n phim cã néi dung nãi vÒ c¸c *H§2: - TrÎ cïng xem §µm tho¹i c¶nh trêi ma. - Cho trÎ ®µm tho¹i vÒ ®o¹n phim. 1 ®o¹n phim vµ vÒ tranh . - GD trÎ b¶o vÖ m«i trêng . ®µm tho¹i . + Cho trÎ ®i héi triÓn l·m tranh vÒ trêi ma. + C« cïng trÎ trß chuyÖn vÒ nh÷ng bøc tranh. *Tranh1:TrÎ quan s¸t tranh vµ nªu lªn nhËn xÐt cña bøc tranh. * Quan s¸t, vµ - C¸c con cã nhËn xÐt g× vÒ tranh nµy? ®µm tho¹i vÒ - C« gîi ý vµ híng dÉn cho trÎ 1 sè c¸ch vÏ vµ t« mµu. tranh mÉu. * Tranh 2: C¸c con h·y quan s¸t xem ®©y lµ bøc tranh vÏ - TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c«. nh÷ng g× ? - Theo con bè côc bøc tranh nµy ra sao? + Ai cã ý kiÕn g× kh¸c ? * Tranh3, tranh4 ( t¬ng tù) + C¸c tranh vÏ trªn tuy bè côc kh¸c nhau nhng ®Òu thÓ - TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c«. hiÖn ý tëng vÒ c¶nh trêi ma rÊt lµ ®Ñp.
- Xem thêm -