Tài liệu Giáo án bồi dưỡng văn 6 hay nhất

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2752 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Gi¸o ¸n båi dìng v¨n 6 N¨m häc: 2010 - 2011 tiÕt 1+2. «n v¨n b¶n truyÒn thuyÕt Ngµy d¹y: I/ Môc tiªu : 1.KiÕn thøc: -Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ truyÒn thuyÕt. -N¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña v¨n b¶n truyÒn thuyÕt. 2. KÜ n¨ng: - NhËn diÖn ®îc v¨n b¶n truyÒn thuyÕt. - KÓ l¹i ®îc truyÖn truyÒn thuyÕt. 3. Th¸i ®é. - Cã tinh thÇn tù hµo d©n téc, tù hµo vÒ nguån gèc d©n téc, gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng tù nhiªn, ®êi sèng v¨n ho¸ mét c¸ch cã khoa häc. II/ ChuÈn bÞ: - GV: gi¸o ¸n, tµi liÖu tham kh¶o. - HS: cã s¸ch vë ®Çy ®ñ III/ TiÕn tr×nh tiÕt «n. 1.æn ®Þnh tæ chøc. 2.KiÓm tra bµi cò.( kiÓm tra trong qu¸ tr×nh «n) 3.Bµi míi. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß I/ Bµi Ho¹t ®éng 1:GV híng dÉn hs lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm. GV: yªu cÇu häc sinh lµm C©u: bµi tËp tr¾c nghiÖm trong §.¸n cuèn BTTN Ng÷ v¨n 6 tõ c©u 1-> c©u 9/9 C©u: Tõ c©u 1->9/15-> 17 §.¸n Tõ c©u1->13/20->23 C©u: §.¸n ? Nh¾c l¹i c¸c truyÒn thuyÕt ®· häc? c¸c TT Êy ra ®êi vµ ph¶n ¸nh x· häi níc ta vµo thêi k× nµo? GV: TruyÒn thuyÕt Hïng v¬ng-> më ®Çu cho truyÒn thuyÕt, Sù tÝch Hå G¬m -> truyÒn thuyÕt cuèi cïng ®îc häc ë líp 6. H: Qua viÖc gi¶i quyÕt c¸c b×a tËp tr¾c nghiÖm, em h·y cho biÕt ûuyÒn thuyÕt thêi Hïng V¬ng tËp trung ph¶n ¸nh ®iÒu g× cßn thuyÒn thuyÕt sau thêi Hïng V¬ng? -Thêi Hïng V¬ng tËp trung ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh dùng níc, gi÷ níc, qu¸ tr×nh lao ®éng, s¸ng t¹o ra nÒn v¨n ho¸. - TruyÒn thuyÕt sau thêi Trêng THCS Ngò L·o néi dung cÇn ®¹t tËp tr¾c nghiÖm. 1 2 3 4 5 B C D C C 6 D 7 B 8 D 9 A 1 3 4 5 6 7 9 D D C D B D A,H 1 2 A C 1 4 C 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D D A D C C 1 D D Gv: Ph¹m Kh¾c M¹nh Gi¸o ¸n båi dìng v¨n 6 N¨m häc: 2010 - 2011 Hïng V¬ng chñ yÕu xoay quanh cuéc kh¸ng chiÕn b¶o vÖ tæ quèc. H: Qua viÖc häc 4 v¨n b¶n truyÒn thuyÕt em thÊy truyÒn thuyÕt cã ®Æc ®iÓm g×? (SV, nh©n vËt,sù kiÖn liªn quan ®Õn lÞch sö.Cã yÕu tè tëng tîng , k× ¶o) GV: T¹o nªn sù hÊp dÉn cho c©u chuyÖn chÝnh lµ II/ Bµi tËp tù luËn. nhê nh÷ng yÕu nµy. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn Bµi 1. Héi thi trong nhµ trêng thêng mang tªn “ Héi khoÎ Phï ®æng”. H·y lÝ gi¶i v× sao? lµm bµi tËp. -§©y lµ héi thi thÓ thao dµnh cho løa tuæi thiÕu niªn GV:cho hs tù trao ®æi sau häc sinh, løa tuæi cña Giãng trong thêi ®¹i míi. - Môc ®Ých cña héi thi lµ khoÎ ®Ó häc tËp , lao ®éng ®ã tr¶ lêi vµ gv chèt. tèt gãp phÇn vµo sù nghiÖp x©y dùng ®Êt níc. Bµi 2.Tõ v¨n b¶n S¬n Tinh- Thuû Tinh, em nghÜ g× vÒ chñ tr¬ng cñng cè ®ª ®iÒu, nghiªm cÊm chÆt ph¸ rõng ®ång thêi trång thªm hµng triÖu hecta rõng cña nhµ níc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay? GV: yªu cÇu hs ghi ý tríc sau ®ã s¾p xÕp thµnh mét hÖ thèng sau ®ã viÕt thµnh MÉu: ViÖc b¶o vÖ rõng vµ trång rõng kh«ng ph¶i lµ ®o¹n v¨n. viÖc cña bÊt k× mét c¸ nh©n nµo. Bëi cuéc sèng cña mçi c¸ nh©n ®Òu t¸c ®éng ®Õn m«i trêng. Cho nªn trong giai ®o¹n hiÖn nay, nhµ níc ta ®ang ra søc cñng cè ®ª ®iÒu. Bài 3: (dành cho HS khá giỏi ) Bằng cảm nhận riêng của mình em hãy nêu cảm tưởng về Hồ Gươm ( Tr×nh bµy thµnh ®o¹n v¨n) HS : tự do trình bày nhưng GV phải định hướng HS vào các ý sau: + Hồ gươm rất đẹp với làn nước trong xanh tĩnh lặng + Hồ Gươm xinh đẹp như một lẵng hoa giữa lòng thủ đô với tháp rùa, đền Ngọc nghiêng soi xuống làn nước trong xanh, khẽ đung đưa, đung đưa như các vũ nữ đang múa điệu múa huyền diệu. +Cầu Thê Húc cong cong như con tôm uốn lượn trên mặt hồ. + Xung quanh hồ là những hàng cây xanh mướt rủ bóng xuống mặt hồ + Sáng người người đi tập TD buổi sáng quanh hồ. Buổi chiều tối người dân chạy quanh hồ ngắm cảnh nhộn nhịp khi thành phố lên đèn + Màn đêm buông xuống Hồ Gươm đẹp như một cách huyền diệu vẻ đẹp của một cô gái với sức sống mạnh mẽ nhưng dẻo dai, dịu dàng. Trêng THCS Ngò L·o 2 Gv: Ph¹m Kh¾c M¹nh Gi¸o ¸n båi dìng v¨n 6 N¨m häc: 2010 - 2011 4. Híng dÉn vÒ nhµ : - Hoµn thµnh ®o¹n v¨n . - ChuÈn bÞ cho tiÕt «n sau: TiÕng viÖt ( Tõ mîn, NghÜa cña tõ) **************************************************************** tiÕt 3+4: ÔN TIẾNG VIỆT I/ Môc tiªu . 1.KiÕn thøc: -¤n luyÖn kiÕn thøc cña bµi: Tõ mîn vµ nghÜa cña tõ 2. KÜ n¨ng: - Lµm c¸c bµi tËp 3. Th¸i ®é: - H×nh thµnh mét th¸i ®é lµm viÖc ®óng ®¾n II/ ChuÈn bÞ: GV: gi¸o ¸n, tµi liÖu tham kh¶o. HS: cã s¸ch vë ®Çy ®ñ III/ TiÕn tr×nh tiÕt «n. 1.æn ®Þnh tæ chøc. 2.KiÓm tra bµi cò.( kiÓm tra trong qu¸ tr×nh «n) 3.Bµi míi. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß GV: Cho HS lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm ®Ó qua ®ã cñng cè kiÕn thøc vÒ lÝ thuyÕt Ngµy d¹y: néi dung cÇn ®¹t I.Tr¾c nghiÖm. -Tõ c©u 10/11-> 15/12 C©u §/¸n 10 A 11 B 12 A -Tõ c©u12/18 -> 15/19 C©u §/¸n 12 A 13 B 14 A 13 14 15 xem s¸ch 15 xem s¸ch -Èm thùc, v¨n ho¸, häc sinh, khÝ hËu, kh«ng gian, quèc gia, hoµ b×nh -> TiÕng h¸n -Tõ c©u15/23 -> 18/24 -Ti vi, Pa-ra-b«n, gac-®¬-bu, s¨m, lèp, bª-®an,g¸cm¨ng-rª, cóp, te-nÝt, tuèc –n¬-vÝt -> Ên ©u C©u §/¸n 15 D 16 A 17 C 18 D ? tõ viÖc lµm c¸c bµi tËp trªn em h·y kh¸i qu¸t l¹i c¸c kiÕn thøc ®¬n vÞ cÇn nhí cña tõng bµi 1. CÊu t¹o nªn tõ lµ c¸c tiÕng, tõ dïng ®Ó t¹o c©u tõ ®¬n Trêng THCS Ngò L·o 3 Gv: Ph¹m Kh¾c M¹nh Gi¸o ¸n båi dìng v¨n 6 tõ ghÐp ghÐp l¸y tõ N¨m häc: 2010 - 2011 2.Tõ mîn lµ tõ ta mîn cña tiÕng níc ngoµi ta chØ mîn nh÷ng tõ mµ tiÕng viÖt cha cã hoÆc biÓu thÞ cha chÝnh x¸c -Ta mîn tõ cña tiÕng H¸n nhiÒu nhÊt 3. NghÜa cña tõ lµ néi dung mµ tõ biÓu thÞ cã 2 c¸ch gi¶i nghÜa dùa vµo kh¸i niÖm mµ tõ biÓu thÞ Dùa vµo c¸c tõ ®ång nghÜa vµ tr¸i nghÜa Bµi tËp 1:Hoµn thµnh s¬ ®å vÒ tõ tõ Bµi tËp 2:(1-2)/18- s¸ch «n tËp ng÷ v¨n 1,2,3,4,5,6,7/77 s¸ch båi dìng HS giái ng÷ v¨n 6. II.Bµi tËp tù luËn Bµi tËp 1:Hoµn thµnh s¬ ®å vÒ tõ Bµi tËp 2 Bµi tËp 2:(B1-2) Tõ mîn:a. TruyÒn truyÒn, ch¨m chØ, phóc ®øc b. Vi- «- L«ng, ban c«ng, Pi-a-n« c. Nhén nhÞp, s¶n xuÊt, khu phè M¨ng s«ng d. Thuèc phiÖn, thanh niªn ¸o ghi-lª. Bµi 1/77- S¸ch båi dìng Ng÷ v¨n Ph©n biÖt c¸c tõ Phøc Tr¸i nói, xuèng thuyÒn, chiÕc thuyÒn, hung d÷, tõ nghe thÊy, tèi sÇm, giã b·o, ®æ sËp, ng¶ nghiªng, ghÐp ch«n vïi, mï mÞt, d÷ déi, tiÕp tôc -> Tõ l¸y -> tiÕng H¸n -> tiÕng Ph¸p -> tiÕng H¸n -> tiÕng Ph¸p -> tiÕng H¸n -> tiÕng Ph¸p Bµi 22/77 – Dµnh cho HS kh¸ H·y ph¸t triÓn thµnh Tõ l¸y, Tõ ghÐp b»ng c¸ch thªm tiÕng kh¸c Bµi 22/77 . vµo tríc hoÆc sau: xanh mËp lµm xanh xanh xanh ng¾t mËp m¹p mËp ó lµm lông lµm viÖc ch¹y níc m¸y ch¹y chät ch¹y nh¶y níc non níc n«i m¸y mãc m¸y bay Bµi 3/77. T×m c¸c tõ l¸y, tõ ghÐp mµ nghÜa c¸c tiÕng cã thÓ thay ®æi vÞ trÝ. - Tõ ghÐp: Non níc, vî chång, nhµ cöa, xãm lµng, t¬i tèt, tr¾ng trong, th¶o th¬m - Tõ l¸y: MÞt mï, vÈn v¬, thÈn th¬ Bµi 4/77. T×m tõ phøc cã trong ®o¹n v¨n sau: Tõ ®Êy, níc ta ch¨m nghÒ, trång trät, ch¨n nu«i, vµ cã tôc ngµy tÕt lµm b¸nh chng, b¸nh giµy. ThiÕu b¸nh chng, b¸nh giµy lµ thiÕu h¼n h¬ng vÞ ngµy tÕt. Bµi 5: ViÕt ®o¹n v¨n (5->7) t¶ buæi s¸ng trªn quª h¬ng em trong ®ã dïng tõ ghÐp vµ tõ l¸y, g¹ch ch©n ¸c tõ ®ã. Trêng THCS Ngò L·o 4 Trång trät, ch¨n nu«i, b¸nh chng, b¸nh giÇy, h¬ng vÞ. Gv: Ph¹m Kh¾c M¹nh Gi¸o ¸n båi dìng v¨n 6 HS ViÕt , GV chØnh söa cho häc sinh. N¨m häc: 2010 - 2011 4. Híng dÉn vÒ nhµ. - Häc sinh hoµn thµnh ®o¹n v¨n nÕu trªn líp cha xong. - ChuÈn bÞ cho tiÕt sau: ¤n luyÖn tù sù. + LuyÖn ®Ò tù sù: KÓ mét c©u chuyÖn vÒ B¸c Hå. + Thay lêi Lang Liªu kÓ l¹i chuyÖn: B¸nh chng,b¸nh giÇy. =================================================== tiÕt 5+6 ÔN LUYỆN VĂN TỰ SỰ Ngµy d¹y: I/ Môc tiªu 1.KiÕn thøc: -¤n luyÖn kiÓu bµi tù sù v¨n häc 2. KÜ n¨ng: - KÓ l¹i mét c©u chuyÖn ®· ®îc häc 3. Th¸i ®é: - H×nh thµnh mét th¸i ®é lµm viÖc ®óng ®¾n - II/ ChuÈn bÞ: - GV: gi¸o ¸n, tµi liÖu tham kh¶o. - HS: cã s¸ch vë ®Çy ®ñ III/ TiÕn tr×nh tiÕt «n. 1.æn ®Þnh tæ chøc. 2.KiÓm tra bµi cò.( kiÓm tra trong qu¸ tr×nh «n) 3.Bµi míi. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: I/ Tr¾c nghiÖm. C©u 19. -Nh©n vËt: ST- TT, Vua C©u: 19/24 -> 25/26. Hïng, MÞ N¬ng. 15/30 -> 23/32. - §Þa ®iÓm: Thµnh Phong ch©u. - Thêi gian: Hïng V¬ng thø 16. - Nguyªn nh©n: ST-TT cïng ®i hái vî, ST lÊy ®îc vî. - DiÔn biÕn: TT d©ng níc ®¸nh ST, hßng cíp MN vÒ. - KÕt qu¶: TT thua. Trêng THCS Ngò L·o 5 Gv: Ph¹m Kh¾c M¹nh Gi¸o ¸n båi dìng v¨n 6 C©u 20: SV t¸i diÔn. C©u 21 - C 23 - C 24 – B C©u 15(1), 16(B), 17(C), 18 MB-> giÕt giÆc TB-> ®Êt níc. KB-> Cßn l¹i. C©u 19. (3,4,5,6) C©u 20 D 21 D 22 A 23 (1,3,4,5,6) - Ho¹t ®éng 2: N¨m häc: 2010 - 2011 II/ Tù luËn. Gv: cho häc sinh x¸c ®Þnh §Ò1 (dµnh cho líp chän.) yªu cÇu. KÓ l¹i mét c©u chuyÖn vÒ B¸c Hå mµ em ®îc biÕt. -ThÓ lo¹i: Tù sù. B¸c Hå vµo häc trêng Quèc häc HuÕ. - §èi tîng: C©u chuyÖn vÒ B¸c Hå. Vµo cuèi th¸ng 5 n¨m 1906 «ng NguyÔn Sinh S¾c ( th©n - Ph¹m vi: Nh÷ng c©u sinh cña B¸c Hå) vµo kinh ®« HuÕ lÇn thø hai theo lÖnh chuyÖn vÒ B¸c Hå.( sinh cña triÒu®×nh, lµm quan ë viÖn hµn l©m. LÇn ®i nµy hai ho¹t, ho¹t ®éng c¸ch anh em B¸c Hå lóc ®ã lµ NguyÔn TÊt §¹t vµ NguyÔn TÊt m¹ng...) Thµnh ®îc theo cha vµo HuÕ ®Ó ®i häc. HS cã thÓ kÓ mét c©u Vµo HuÕ ®îc ®Çy n¨m, 1907 c¶ hai anh em ®Òu tróng chuyÖn m×nh biÕt vµ tuyÓn vµo trêng Quèc häc HuÕ. §©y lµ ng«i trêng ®îc ®Æt thÝch. díi quyÒn kiÓm so¸t cña kh©m sø Trung K× ( ngêi Ph¸p) ®GV giíi thÖu mét c©u îc thµnh lËp 1896. §còng lµ ng«i trêng mµ ngêi d©n HuÕ chuyÖn. coi lµ “ Thiªn ®êng häc ®êng” v× häc sinh häc ë ®ã xong ®îc bæ nhiÖm lµm quan cho Ph¸p. Do ®ã nhµ trêng yªu cÇu häc sinh ph¶i häc giái tiÒng ph¸p , n¾m v÷ng kiÕn thøc phæ th«ng vµ ph¶i trung thµnh víi níc Ph¸p. Tuy lµ do ngêi Ph¸p kiÓm so¸t vµ phôc vô cho ph¸p nhng thùc d©n Ph¸p kh«ng quan t©m ®Õn c¬ së vËt chÊt . V× vËy tríng vèn lµ tr¹i lÝnh, nhµ tranh v¸ch nøa rÊt tåi tµn. Hµng ngò ®èc häc vµ trî gi¸o võa cã tr×nh ®é thÊp võa hèng h¸ch. Ngay c¶ hiÖu trëng vèn lµ mét tªn tï binh bÞ nghÜa qu©n cña Hoµng Hoa Th¸m b¾t råi phãng thÝch. Dï m«i trêng häc kh«ng ®îc tèt nhng hai anh em TÊt §¹t, TÊt Thµnh vÉn v©ng lêi cha cè häc ®Ó lÊy kiÕn thøc. Nh÷ng n¨m th¸ng ®ã, phong trµo cøu quèc ë HuÕ næ ra liªn tiÕp vµ ®îc nhiÒu sÜ phu, häc sinh, sinh viªn ngay c¶ d©n thêng hëng øng m¹nh mÏ ®· cuèn hót TÊt Thµnh. §Æc biÖt lµn sãng Duy T©n ®ang d©ng cao ë kinh ®«(c¸c sÜ phu tiÕn bé ®¶ kÝch t tëng “ thiªn mÖnh” cña nho gi¸o ®Ò cao t tëng “ nh©n ®Þnh th¾ng thiªn’’, vËn ®éng häc ch÷ quèc ng÷ , thùc hiÖn nÕp sèng v¨n minh...) vµ NguyÔn TÊt Thµnh ®· tham gia tæ chøc thanh niªn häc sinh vËn ®éng Duy T©n ®Êt níc. Thêi k× häc ë HuÕ NguyÔn TÊt Thµnh còng chøng kiÕn cao trµo chèng phu thuÕ cña n«ng d©n Trung K× s«i sôc kh¾p Qu¶ng Nam , Qu¶ng Ng·i, B×nh §Þnh, Phó Yªn, Thõa Thiªn , Qu¶ng trÞ, Qu¶ng B×nh, Hµ TÜnh. CËu thanh niªn Trêng THCS Ngò L·o 6 Gv: Ph¹m Kh¾c M¹nh Gi¸o ¸n båi dìng v¨n 6 Gv: Cho häc sinh ®ãng vai Lang Liªu kÓ l¹i qu¸ tr×nh t¹o ra b¸nh chng b¸nh giÇy. CHó ý cho hs. - KÓ ë ng«i thø nhÊt ( xng t«i hoÆc ta) - Cã thÓ kÓ kh«ng hoµn toµn gièng nh trong chuyÖn nhng ph¶i ®¶m b¶o néi dung. - §¶m b¶o cã më ®Çu, diiÔn biÕn, kÕt qu¶. - PhÇn kÕt nªn cã nh÷ng lêi dÆn dß víi thÕ hÖ con ch¸u. N¨m häc: 2010 - 2011 NguyÔn TÊt Thµnh lóc Êy cïng víi häc sinh Quèc HuÕ tham gia biÓu t×nh cïng n«ng d©n vµ tÊt c¶ téi ¸c cña thùc d©n Ph¸p qua sù ®µn ¸p d· man , phong trµo khëi nghÜa cña n«ng d©n ®· lµm cho NguyÔn TÊt Thµnh cã c¸i nh×n s©u h¬n vÒ t×nh h×nh ®Êt níc còng nh cuéc sèng cña n«ng d©n. §Æc biÖt lóc bÊy giê nghÜa qu©n cña Hoµng Hoa Th¸m ®· ®¸nh óp Ph¸p ë Hµ Néi, tuy cha thµnh c«ng nhng cã t¸c ®éng thóc ®Èy phong trµo yªu níc ngµy mét lªn cao h¬n. C¸c phong trµo yªu níc ®· ¶nh hëng s©u s¾c ®Õn ngêi thanh niªn NguyÔn TÊt Thµnh, anh thÊy râ ý chÝ quËt cêng cña d©n téc ViÖt Nam, sù d· man cña thùc d©n Ph¸p. Ngêi còng tr¨n trë v× thÊy søc m¹nh cña nh©n d©n ®· vît ra ngoµi tÇm l·nh ®¹o cña c¸c sÜ phu tiÕn bé . Nã th«i thóc trong Ngêi mét quyÕt ®Þnh vµ quyÕt ®Þnh Êy sau nµy më ®êng cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam. ThÕ lµ t«i ®îc vua truyÒn l¹i ng«i b¸u vµ tiÕp chÝ híng cña «ng. Tõ ®Êy vÒ sau mçi khi vµo dÞp lÔ tÕt kh«ng chØ t«i mµ mäi ngêi lµm b¸nh lÔ tiªn v¬ng. Tôc lµm b¸nh trng b¸nh dÇy b¾t ®Çu cã tõ ngµy ®ã. §ã kh«ng chØ lµ mét nÕt ®Ñp trong v¨n ho¸ cæ truyÒn mµ cßn thÓ hiÖn tÊm lßng hiÕu th¶o víi tæ tiªn. 4. Híng dÉn vÒ nhµ. - Hoµn chØnh bµi viÕt. - ChuÈn bÞ cho tiÕt sau:KÓ vÒ mét thÇy c« gi¸o mµ em yªu quÝ. + LËp dµn ý díi d¹ng chi tiÕt. / tiÕt 7+8 ÔN LUYỆN VĂN TỰ SỰ Ngµy d¹y: I/ Môc tiªu 1.KiÕn thøc: -¤n luyÖn kiÓu bµi tù sù v¨n häc Trêng THCS Ngò L·o 7 Gv: Ph¹m Kh¾c M¹nh Gi¸o ¸n båi dìng v¨n 6 N¨m häc: 2010 - 2011 2. KÜ n¨ng: - KÓ l¹i mét c©u chuyÖn ®· ®îc häc 3. Th¸i ®é: - H×nh thµnh mét th¸i ®é lµm viÖc ®óng ®¾n - II/ ChuÈn bÞ: - GV: gi¸o ¸n, tµi liÖu tham kh¶o. - HS: cã s¸ch vë ®Çy ®ñ III/ TiÕn tr×nh tiÕt «n. 1.æn ®Þnh tæ chøc. 2.KiÓm tra bµi cò.( kiÓm tra trong qu¸ tr×nh «n) 3.Bµi míi. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung cÇn ®¹t I/ Bè côc cña bµi v¨n tù sù GV: bµi v¨n tù sù cã mÊy phÇn? ®ã lµ nh÷ng phÇn nµo? + Më bµi Giíi thiÖu chung vÒ nh©n vËt vµ sù viÖc HS: Cã 3 phÇn. + PhÇn më bµi. + Th©n bµi: KÓ diÔn biÕn cña sù viÖc. + KÕt bµi: KÓ kÕt côc cña sù viÖc. + PhÇn th©n bµi. + PhÇn kÕt bµi. GV: Më bµi nãi g×? Th©n bµi nãi g×? KÕt bµi nãi g×? HS: Tr¶ lêi theo suy nghÜ. II/ LËp dµn ý. §Ò bµi: Em h·y kÓ mét c©u chuyÖn mÇ em thÝch b»ng lêi v¨n cña em? GV: §Ó lËp ®îc dµn ý c¸c em - T×m hiÓu ®Ò: h·y t×m hiÓu ®Ò, VËy theo em ®Ò yªu cÇu g×? HS: KÓ mét c©u chuyÖn mµ em thÝch b»ng chÝnh lêi v¨n cña em. GV: Em h·y x¸c ®Þnh néi dung - LËp ý: cô thÓ trong ®Ò lµ g×? HS: TruyÖn kÓ " Con Rång, ch¸u - Nh©n vËt: - Sù viÖc: Tiªn" - Nh©n vËt: L¹c Long Qu©n vµ - DiÔn biÕn: - KÕt qu¶: ¢u C¬. - Sù viÖc: Gi¶i thÝch nguån gèc - ý nghÜa cña truyÖn. cña ngêi ViÖt Nam. - DiÔn biÕn: Dµn ý chi tiÕt: + LLQ thuéc nßi rång, con trai 1. Më bµi: thÇn Long N÷... Trong kho tµng truyÖn truyÒn thuÕt, cæ tÝch ViÖt + ¢u C¬ con ThÇn N«ng xinh Nam ta cã rÊt nhiÒu c©u chuyÖn ly kú, hÊp ®Ñp .... dÉn.Trong ®ã cã mét c©u chuyÖn gi¶i thÝch nh»m + LLQ vµ ¢u C¬ gÆp nhau, lÊy suy t«n nguån gèc cña ngêi ViÖt Nam ta. §ã chÝnh nhau.... lµ c©u chuyÖn "Con Rång, ch¸u Tiªn" - mét c©u + ¢u C¬ sinh ra bäc tr¨m trøng... chuyÖn mµ em thÝch nhÊt. + LLQ vµ AC chia con lªn rõng 2. Th©n bµi: xuèng biÓn... - Giíi thiÖu vÒ L¹c Long Qu©n: con trai thÇn Long + Con trëng theo AC lªn lµm N÷, thÇn m×nh rång, sèng díi níc,cã søc khoÎ vµ vua....gi¶i thÝch nguån gèc cña nhiÒu phÐp l¹... ngêi ViÖt nam. - Giíi thiÖu vÒ ¢u C¬: con cña ThÇn N«ng, xinh ®Ñp tuyÖt trÇn.... - L¹c Long Qu©n vµ ¢u C¬ gÆp nhau, yªu nhau råi kÕt thµnh vî chång.... - ¢u C¬ sinh ra bäc tr¨m trøng, në tr¨m con trai.... - LLQ vÒ thuû cung, AC ë l¹i nu«i con mét m×nh... Trêng THCS Ngò L·o 8 Gv: Ph¹m Kh¾c M¹nh Gi¸o ¸n båi dìng v¨n 6 N¨m häc: 2010 - 2011 - LLQ vµ AC chia con, kÎ xuèng biÓn, ngêi lªn rõng... - Con trëng cña AC lªn lµm vua....gi¶i thÝch nguån gèc cña ngêi ViÖt Nam. 3. KÕt bµi. C©u chuyÖn trªn lµm em thËt c¶m ®éng. C©u chuyÖn gióp em hiÓu biÕt râ h¬n vÒ nguèn gèc cña ngêi d©n ViÖt Nam chóng ta - gißng gièng Tiªn, Rång. 4. cñng cè, dÆn dß. GV: §Ó lËp ®îc dµn ý cho mét ®Ò v¨n tù sù th× lµm thÕ nµo? VÒ nhµ em h·y kÓ mét c©u chuyÖn kh¸c mµ em thÝch nhÊt? ************************************************************* tiÕt 9+10 ÔN LUYỆN VĂN TỰ SỰ Ngµy d¹y: I/ Môc tiªu 1.KiÕn thøc: -¤n luyÖn kiÓu bµi tù sù v¨n häc 2. KÜ n¨ng: - KÓ l¹i mét c©u chuyÖn ®· ®îc häc 3. Th¸i ®é: - H×nh thµnh mét th¸i ®é lµm viÖc ®óng ®¾n - II/ ChuÈn bÞ: - GV: gi¸o ¸n, tµi liÖu tham kh¶o. - HS: cã s¸ch vë ®Çy ®ñ III/ TiÕn tr×nh tiÕt «n. 1.æn ®Þnh tæ chøc. 2.KiÓm tra bµi cò.( kiÓm tra trong qu¸ tr×nh «n) 3.Bµi míi. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß néi dung cÇn ®¹t Gv: Cho häc sinh ®ãng vai Lang Liªu §Ò 2:Thay lêi Lang Liªu kÓ l¹i truyÖn kÓ l¹i qu¸ tr×nh t¹o ra b¸nh chng b¸nh B¸nh chng, b¸nh giÇy. giÇy. Cßn hai ngµy n÷a lµ ®Õn giao thõa CHó ý cho hs. nhng kh«ng khÝ ®ãn xu©n ®· tÊp nËp - KÓ ë ng«i thø nhÊt ( xng t«i hoÆc th«n xãm, phè phêng. Trªn bµn ta) thêgia tiªn ®· ®Çy ®ñ mäi thø , nµo lµ - Cã thÓ kÓ kh«ng hoµn toµn gièng nh m©m ngò qu¶, h¬ng th¬m nghi ngót trong chuyÖn nhng ph¶i ®¶m b¶o néi vµ kh«ng thÓ thiÕu lµ chång b¸nh chdung. ng , b¸nh giÇy. Kh«ng khÝ nµy l¹i lµm - §¶m b¶o cã më ®Çu, diiÔn biÕn, kÕt cho t«i nhí l¹i nh÷ng ngµy cßn lµ vÞ qu¶. tö vµ chång b¸nh mµ m×nh t¹o - PhÇn kÕt nªn cã nh÷ng lêi dÆn dß víi hoµnh ra. thÕ hÖ con ch¸u. Ngµy Êy, triÒu ®¹i cña vua cha bíc vµo ®êi thø 6. §Êt níc s¹ch bãng qu©n thï, nh©n d©n sèng trong c¶nh Êm no h¹nh phóc. Vua cha tuæi còng ®· cao muèn nhêng ng«i l¹i cho con. vèn lµ mét vÞ Vua nh©n tõ, tµi ®øc nªn «ng muèn chän mét ngêi xøng ®¸ng chän mét ngêi ngåi vµo ng«i vÞ Êy Vua cha ®· truyÒn gäi c¸c con l¹i Trêng THCS Ngò L·o 9 Gv: Ph¹m Kh¾c M¹nh Gi¸o ¸n båi dìng v¨n 6 N¨m häc: 2010 - 2011 bªn bÖ rång vµ ph¸n: - Nay ta ®· tuæi cao søc yÕu kh«ng sèng ®îc bao l©u n÷a. Ta muèn nhêng ng«i b¸u vµ giang s¬n ®Êt níc cho mét trong c¸c con. Nhng ngêi nèi ng«i ta nhÊt thiÕt ph¶i nèi chÝ ta, kh«ng ph©n biÖt con thø hay con trëng. Nghe thÊy thÕ, c¸c anh, em trai cña t«i nh÷ng ngêi tõ bÐ ®· ®îc sèng trong giµu sang, no ®ñ ®ua nhau sai ngêi lªn rõng xuèng biÓn t×m c¸c cña ngon vËt l¹ d©ng lªn hÇu mong ng«i b¸u sÏ thuéc vÒ m×nh. Nh×n c¸c anh em mµ t«i buån cho c¶nh m×nh. Tuy lµ con trai thø 18 cña vua cha nhng do mÑ mÊt sím l¹i lµ mét ngêi Ýt nãi, trÇm tÝnh nªn t«i kh«ng ®îc vua cha yªu quÝ. T«i ®· dän ra ngoµi cung sèng cïng víi nh÷ng ngêi d©n. T«i chØ quen víi nh÷ng viÖc ®ång ¸ng, sung quanh t«i còng chØ toµn s¶n phÈm cña nhµ n«ng. T«i rÊt buån kh«ng ph¶i v× cÇu mong ng«i b¸u sÏ vÒ m×nh mµ t«i sî ngµy lÔ tiªn v¬ng kh«ng cã g× sÏ kh«ng ph¶i ®¹o con ch¸u. nh÷ng lo ©u ®· lµm t«i mÊt ngñ mÊy ®ªm liÒn. §Õn h«m ®ã m¶i suy nghÜ t«i thiÕp ®i lóc nµo kh«ng hay t«i m¬ thÊy cã 1 cô giµ r©u tãc b¹c ph¬ hiÖn ®Õn bªn t«i b¶o sao con kh«ng lÊy lóa g¹o lµm b¸nh mµ lÔ tiªn v¬ng t«i hái c¸ch lµm th× «ng cô chØ mØm cêi nh×n t«i biÕn mÊt. Tõ lóc ®ã t«i kh«ng sao chíp m¾t ®îc n÷a t«i ngåi nghÜ vÒ lêi thÇn nãi. trêi võa r¹ng s¸ng t«i mang tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm trong nhµ cã ®îc ra xay gi·. T«i lÊy thø g¹o nÕp tr¾ng ®ç xanh th¬m lõng cña ®ång ruéng ®ç nhuyÔn ra lÊy thÞt heo ®Ó lµm nh©n. T«i gãi thµnh 1 chiÕc b¸nh h×nh vu«ng g¹o nÕp con l¹i t«i ®æ nhuyÔn thµnh h×nh trßn óp xuèng nh h×nh c¸i gi¸. Nhng kh«ng ph¶i cã ®îc hai thø b¸nh Êy 1 c¸ch dÏ dµng t«i ph¶i lµm ®i lµm l¹i, thö nhiÒu lÇn míi ®i ®Õn 2 chiÕc hoµn chØnh nh thÕ. Ngµy lÔ tiªn v¬ng t«i ®· ®Õn, c¸c anh em cña t«i ®· mang ®Õn bao lµ s¬n hµo h¶i vÞ. M©m cç cña ai còng ngon vµ ®Öp m¾t c¸c triÒu thÇn ®Òu suý xoa. M©m cç cña t«i tuy kh«ng léng lÉy nhng t«i l¹i thÊy rÊt tù tin. Vua cha ®i mét lît vµ dõng l¹i ë chång Trêng THCS Ngò L·o 10 Gv: Ph¹m Kh¾c M¹nh Gi¸o ¸n båi dìng v¨n 6 N¨m häc: 2010 - 2011 b¸nh cña t«i l©u nhÊt c¶ triÒu thÇn ®æ dån ¸nh m¾t vµo phÇn lÔ cña t«i ai còng ng¹c nhiªn khi lÇn ®Çu tiªn nh×n thÊy chång b¸nh l¹. Vua cha hái t«i, t«i ®em hÕt giÊc m¬ thµn b¸o méng kÓ l¹i víi vua cha. Vua cha gËt ®Çu nãi trong trêi ®Êt kh«ng g× quÝ b»ng h¹t g¹o, h¹t g¹o nu«i sèng dîc con ngêi, ngêi biÕt lÊy lóa g¹o lµm b¸nh lÔ tæ tiªn lµ ngêi biÕt ch¨m lo cho cuéc sèng cña nh©n d©n. LÔ vËt cña Lang Liªu rÊt hîp ý ta. ThÕ lµ t«i ®îc vua truyÒn l¹i ng«i b¸u vµ tiÕp chÝ híng cña «ng. Tõ ®Êy vÒ sau mçi khi vµo dÞp lÔ tÕt kh«ng chØ t«i mµ mäi ngêi lµm b¸nh lÔ tiªn v¬ng. Tôc lµm b¸nh trng b¸nh dÇy b¾t ®Çu cã tõ ngµy ®ã. §ã kh«ng chØ lµ mét nÕt ®Ñp trong v¨n ho¸ cæ truyÒn mµ cßn thÓ hiÖn tÊm lßng hiÕu th¶o víi tæ tiªn. 4. Híng dÉn vÒ nhµ. - Hoµn chØnh bµi viÕt. - ChuÈn bÞ cho tiÕt sau:KÓ vÒ mét thÇy c« gi¸o mµ em yªu quÝ. + LËp dµn ý díi d¹ng chi tiÕt. *********************************************** TiÕt 11+12 «n luyÖn v¨n tù sù: c¸ch lËp dµn ý cho bµi v¨n tù sù. Ngµy d¹y: I, Mục tiêu tiết dạy 1. Kiến thức: Ôn luyện tự sự 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng lập dàn ý 3. Thái độ: Thái độ học tập đúng đắn II, Tµi liÖu hç trî: 1, Ổn định tổ chức 2, Bài mới. - HĐ1: ? Yêu cầu học sinh nhắc lại bố cục một bài văn ? NhiÖm vô cña tõng phÇn? 3 phần(MB – TB - KB) Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1: H: X¸c ®Þnh yªu cÇu cña ®Ò? - LËp dµn ý cho ®Ò v¨n tù sù. Trêng THCS Ngò L·o néi dung cÇn ®¹t * Đề: Kể về một thầy (cô) giáo mà 11 Gv: Ph¹m Kh¾c M¹nh Gi¸o ¸n båi dìng v¨n 6 N¨m häc: 2010 - 2011 - §èi tîng tù sù : ThÇy c« gi¸o mµ em em quí mến. yªu quÝ. H: §Ó lµm ®îc yªu cÇu trªn ta cÇn ph¶i H·y lËp dµn ý cho ®Ò bµi trªn. lµm nh thÕ nµo.? MB: giíi thiÖu thËt kh¸i qu¸t vÒ ngêi ®Þnh kÓ. TB:- KÓ cô thÓ vÒ thÇy c« gi¸o( h×nh d¸ng, t¸c phong, cö chØ, lêi nãi, viÖc lµm, t×nh c¶m cña c« víi häc sinh...) - T×nh c¶m cña em víi thÇy c« gi¸o. KB: Kh¼ng ®Þnh l¹i t×nh c¶m cña em víi thÇy c« gi¸o ®ã. Ho¹t ®éng 2: GV: cho häc sinh viÕt dµn ý chi tiÕt trªn c¬ së dµn ý ®¹i c¬ng ®· chuÈn bÞ ë nhµ. * Dàn ý chi tiết.( MÉu) *MB:Giờ tôi đã là 1 cô (cậu) học sinh lớp 6. Đã rời xa ngôi nhà tiểu học đầy thân thương nhưng không bao giờ quên được thầy (cô) A. * TB. 1. Kể về thầy (cô) giáo. - Thầy (cô) là giáo viên chủ nhiệm của tôi năm lớp X - Dáng người thầy (cô) cao (thấp, đậm), mái tóc bồng bềnh (dài, buộc gọn gàng buông thả trên lưng) - Lúc nào cô cũng ăn mặc gọn gàng, tuy cô không chưng diện như mọi người cùng lứa nhưng trang phục của cô lúc nào cũng phù hợp với dáng người và hoàn cảnh công việc - Chúng tôi thích được ngắm thầy (cô) lúc giảng bài, tác phong nhẹ nhàng đĩnh đạc lời thầy (cô) vang lên đầm ấm với đôi tay lướt nhẹ trên bảng. tay cô đi qua để lại dòng chữ bằng phấn trắng tròn trịa rất đẹp - Ai cũng bảo thầy (cô) h¬n người là ở nụ cười. Phải nói đó là nụ cười rất duyên và cuốn hút, mọi ánh mắt luôn nhìn thẳng đầy tình cảm. - Có một kỷ niệm với thầy (cô) mà tôi nhớ mãi. - Thầy (cô) chủ nhiệm của t«i có một thói quen sau mỗi kì học mỗi giáo viên thường đề nghị chúng tôi viết vào tờ giấy trắng nhỏ những suy nghĩ và nhận xét của mình về thầy (cô) giáo. Việc làm ấy không có gì là lạ với chúng tôi đã bao năm. Thường thì lũ học trò chúng tôi không hiểu hết ý cô hoặc sợ nên toàn viết những lời hay, đẹp về thầy (cô) - Lần này cũng vậy thầy (cô) cho viết những lời nhận xét về cô nhưng tôi lại tranh thủ viết ngay trong giờ Địa - Đang mải miết viết tôi không để ý thầy dạy Địa đã đúng sau tôi từ lúc nào, thầy thấy được hết những gì tôi viết. Trêng THCS Ngò L·o 12 Gv: Ph¹m Kh¾c M¹nh Gi¸o ¸n båi dìng v¨n 6 N¨m häc: 2010 - 2011 - Tôi lúng túng mặt đỏ gay, ấp úng không lên lời. Thầy không nói gì vẫn đi lại giảng bài bình thường như không có gì xảy ra. - Hết giờ thầy ra khỏi lớp tôi sợ sệt đi theo thầy lên phòng đợi. Tôi lí nhí xin lỗi thầy. - Thầy nhẹ nhàng cười và bảo tôi: “Em không có lỗi gì với thầy, những gì em viết về thầy là cảm nhận riêng của em. Có ai hoàn hảo hết đâu em, nếu không có em thầy sao biết mình “hắc xì dầu”, như vậy để mà sửa. Thầy phải cảm ơn em nữa chứ, nhưng em cũng có nỗi trong giờ học không tập trung học lại làm việc riêng lần này thầy bỏ qua lần sau thầy phạt nghe chưa”. 2. Tôi cảm ơn thầy về lớp mà lòng đầy súc động biết ơn. * KB: Giờ tuy không học thầy nữ nhưng tôi luôn nhớ mãi. 4. Hìng dÉn vÒ nhµ. - H·y chuyÓn thÓ dµn ý trªn thµnh bµi v¨n hoµn chØnh. - ChuÈn bÞ cho b¸i tiÕt sau:«n tËp tiÕng viÖt + Xem l¹i tõ nhiÒu nghÜa + HiÖn tîng chuyÓn nghÜa cña tõ ************************************************************** Trêng THCS Ngò L·o 13 Gv: Ph¹m Kh¾c M¹nh Gi¸o ¸n båi dìng v¨n 6 Ngµy d¹y : N¨m häc: 2010 - 2011 TiÕt 13+14 ¤n tËp TiÕng viÖt A- môc tiªu cÇn ®¹t -LuyÖn tËp cñng cè kÜ n¨ng ph©n biÖt tõ ®¬n ,tõ ghÐp ,tõ nhiÒu nghÜa ,tõ mîn . -Biªt sö dông tõ ®óng lóc ,®óng chç . B-ChuÈn bÞ : -Gv:HÖ thèng kiÕn thøc ,bµi tËp mÉu . -Hs ¤n lÝ thuyÕt ,lµm l¹i c¸c bµi tËp C. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc . 1-KiÓm tra :Xen trong giê 2-Bµi míi : Giíi thiÖu bµi :Ch¬ng tr×nh 5 tuÇn ®Çu c¸c em ®· häc xong 4 bµi ng÷ ph¸p .TiÕt h«m nay chóng ta «n l¹i néi dung c¸c bµi ®· häc . Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung cÇn ®¹t -Gv cho h/s th¶o luËn theo bµn : I-LÝ thuyÕt . ?Em hiÓu tõ lµ g×? tõ cã cÊu t¹o ntn? Bµi 1:Tõ vµ cÊu t¹o tõ tiÕng ViÖt ?TiÕng lµ g× ?TiÕng cã vai trß g× trong tõ ? . ?Tõ ph©n ra lµm mÊy lo¹i ?lµ nh÷ng lo¹i 1-Kh¸i niÖm . nµo ? §¹i diÖn h/s lªn tr¶ lêi g/v chèt . 2-CÊu t¹o tõ tiÕng ViÖt . -Cho h/s lµm bµi tËp nhanh : ?§iÒn c¸c tõ sau vµo « trèng cho ®óng T ®Êy níc ta ch¨m nghÒ trång trät ,ch¨n nu«i vµ cã tôc lÖ gãi b¸nh chng b¸nh ®Çy ngµy tÕt . Tõ tõ, ®Êy, níc, ta, ch¨m, nghÒ, vµ, ®¬n cã, tôc, ngµy ,tÕt, lµm. Tõ ch¨n nu«i, b¸nh chng, b¸nh ghÐp giÇy ,trång trät ?ThÕ nµo lµ tõ mîn ?Vai trß cña tõ mîn Bµi 2-Tõ mîn . trong tiÕng ViÖt ? 1-Kh¸i niÖm . ?Khi sö dông tõ mîn cÇn chó ý nh÷ng nguyªn t¾c nµo ? 2-Nguyªn t¾c mîn tõ ?NghÜa cña tõ lµ g× ? Bµi 3 –NghÜa cña tõ . ?§Ó hiÓu nghÜa cña tõ cã mÊy c¸ch gi¶i 1-Kh¸i niÖm thÝch nghÜa ? Bµi 2/14/sgk Qui t¾c s¾p xÕp c¸c tiÕng trong tõ ghÐp chØ quan hÖ + Theo giíi tÝnh :nam n÷ Vd: «ng -bµ ,bè- mÑ , anh- chÞ ... +Theo thø bËc trªn díi : Vd:cha –anh ,mÑ –con ,«ng- ch¸u ,c« -ch¸u ,chÞ –em.. .Bµi 3/14/sgk ?Tªn c¸c lo¹i b¸nh ®îc s¾p xÕp ntn cho hîp lÝ ? C¸ch chÕ luéc, hÊp, r¸n, nhóng ... biÕn ChÊt liÖu nÕp, tÎ, khoai, s¾n,... TÝnh chÊt dÎo, xèp, cøng, mÒm,.. Trêng THCS Ngò L·o 2- C¸ch gi¶i thÝch nghÜa cña tõ . II-LuyÖn tËp Bµi 2/14/sgk Bµi 3/14/sgk 14 Gv: Ph¹m Kh¾c M¹nh Gi¸o ¸n båi dìng v¨n 6 H×nh d¸ng vu«ng, trßn gèi, ... §äc bµi 5/15/sgk. ? T×m nh÷ng tõ l¸y miªu t¶ tiÕng khãc ?T×m nh÷ng tõ l¸y t¶ tiÕng cêi ? ?T×m nh÷ng tõ l¸y t¶ d¸ng ®iÖu ? ?T×m nh÷ng tõ l¸y t¶ ©m thanh cña giäng nãi ? ... ?KÓ mét sè tõ mîn lµ tªn c¸c ®¬n vÞ ®o lêng ? ?kÓ tªn bé phËn cña xe ®¹p ? ?KÓ tªn mét sè ®å vËt ? Bµi 4/26/sgk. ?T×m c¸c tõ mîn : Cã thÓ dïng : +trong hoµn c¶nh giao tiÕp víi b¹n bÌ ,ngêi th©n . +ViÕt tin, ®¨ng b¸o . +Kh«ng nªn dïng trong c¸c trêng hîp giao tiÕp cã nghi thøc trang träng Bµi tËp 4/36/sgk ?Gi¶i thÝch c¸c tõ theo c¸c c¸ch ®· häc a,Gi¶i thÝch c¸c tõ :c©y, ®i, giµ. b,Gi¶i nghÜa c¸c tõ: trung thùc,dòng c¶m,ph©n minh c,T×m tõ tr¸i nghÜa víi c¸c tõ cao thîng,s¸ng sña,nhanh nhÑn 1-?§iÒn c¸c tõ kiªu c¨ng,kiªu h·nh vµo Trêng THCS Ngò L·o N¨m häc: 2010 - 2011 II-LuyÖn tËp (tiÕp) Bµi 5/15/sgk. Nh÷ng tõ l¸y miªu t¶ tiÕng khãc : -Nøc në, nghÑn ngµo, tØ ti,rng røc, nØ non, tøc tëi, Êm øc, ... - Nh÷ng tõ l¸y t¶ tiÕng cêi : Ha h¶, h« hè, khanh kh¸ch, toe toÐt, hi hÝ, ha ha, khóc khÝch, -Nh÷ng tõ l¸y t¶ ©m thanh cña giäng nãi: Khµn khµn, «ng æng, lÌ nhÌ, lÐo nhÐo, oang oang, sang s¶ng, thá thÎ, trÇm trÇm, thñ thØ , Bµi 3/26/sgk. - Y/c m, km,lÝt, gam, kg, tÊc ... - Ghi ®«ng, g¸c-®ê-bu, pª ®an,g¸c-®ê-xen, xen-hoa, ... - Ra-®i-«, vi-«-l«ng, sa-lon, g¸cm¨ng-giª, . Bµi 4/26/sgk. a, ph«n; b, fan ; c, nèc ao; Bµi tËp 4/36/sgk: Gi¶i nghÜa tõ - GiÕng: Hè ®µo th¼ng ®øng s©u vµo lßng ®Êt ®Ó lÊy níc - Rung rinh: ChuyÓn ®éng qua l¹i, nhÑ nhµng, liªn tiÕp . - HÌn nh¸t: ThiÕu can ®¶m ®Õn møc ®é ®¸ng khinh bØ Bµi tËp bæ trî 1 a) - C©y: Mét lo¹i thùc vËt cã rÔ,th©n cµnh,l¸ - §i: ChØ ho¹t ®éng dêi chç b»ng ch©n,tèc ®é trung b×nh,hai bµn ch©n kh«ng ®ång thêi nhÊc khái mÆt ®Êt. - Giµ: TÝnh chÊt cña sù vËt;ph¸t triÓn ®Õn giai ®o¹n cao h¬n: vd: Giµ dÆn kinh nghiÖm Ph¸t triÓn ë giai ®o¹n cuèi:(ngêi giµ,c©y giµ) b,Gi¶i nghÜa c¸c tõ - Trung thùc: thËt thµ,th¼ng th¾n - Dòng c¶m: can ®¶m,qu¶ c¶m - Ph©n minh: râ rµng,minh b¹ch c, Tõ tr¸i nghÜa víi c¸c tõ cao thîng,s¸ng sña,nhanh nhÑn -Cao thîng:tr¸i nghÜa víi nhá nhen,ti tiÖn,®ª hÌn,hÌn h¹,lÌm nhÌm -S¸ng sña tr¸i nghÜa víi tèi t¨m,h¾c ¸m,©m u,u ¸m,nhem 15 Gv: Ph¹m Kh¾c M¹nh Gi¸o ¸n båi dìng v¨n 6 chç dÊu ba chÊm cho c¸c c©u sau: -...: Tù cho m×nh lµ tµi giái h¬n mµ khinh ngêi kh¸c -...: Cã vÎ tù hµo,h·nh diÖn vÒ gi¸ trÞ cao quý cña m×nh. 2-?§iÒn c¸c tõ cêi nô,cêi gãp,cêi xoµ,cêi trõ,cêi m¸t vµo chç trèng díi ®©y cho phï hîp -...: Cêi theo ngêi kh¸c -...: Cêi nhÕch mÐp cã vÎ khinh bØ,hên giËn -...: Cêi chóm m«i mét c¸ch kÝn ®¸o -...: Cêi ®Ó khái tr¶ lêi trùc tiÕp -...: Cêi vui ®Ó xua tan ®i sù c¨ng th¼ng N¨m häc: 2010 - 2011 nhuèc. -Nhanh nhÑn tr¸i nghØa víi lÒ mÒ chËm ch¹p dÒng dµng Bµi tËp bæ trî 1 Yªu cÇu ®iÒn -Kiªu c¨ng -Kiªu h·nh -Cêi gãp -Cêi m¸t -Cêi nô III. Dµnh cho häc sinh yÕu kÐm 1- S¾p xÕp c¸c tõ ghÐp sau ®©y vµo b¶ng ph©n lo¹i : häc hµnh , nhµ cöa, xoµi tîng, nh·n lång, chim s©u, lµm ¨n, ®Êt c¸t, xe ®¹p, v«i ve, nhµ kh¸ch, nhµ nghØ. Tõ ghÐp chÝnh phô Tõ ghÐp ®¼ng lËp 2- §iÒn thªm c¸c tiÕng ®Ó t¹o thµnh tõ l¸y : ….rµo ; …..bÈm ; ….. tïm ; …..nhÎ ; ……lïng ; …..chÝt. Trong……; ngoan ……; lång …….; mÞn ……; bùc …..; ®Ñp ….. 3- §Æt c©u víi mçi tõ sau : a) l¹nh lïng : b) l¹nh lÏo : c) nhanh nh¶u : d) nhanh nhÑn : 4- Chän c¸c tõ thÝch hîp sau ®©y ®Ó ®iÒn vµo chç trèng : ©m x©m, sÇm sËp, ngai ng¸i, å å, ®ép ®ép, man m¸c : Ma xuèng……,giät ng· ,giät bay, bôi níc tr¾ng xo¸. Trong nhµ …. h¼n ®i. Mïi níc míi Êm , ngßn ngät, …… . Mïi ….. . , xa l¹ cña nh÷ng trËn ma ®Çu mïa ®em vÒ. Ma rÌo rÌo trªn s©n , gâ …….trªn phªn nøa , m¸i gi¹i , ®Ëp ….., liªn miªn vµo tµu l¸ chuèi . TiÕng giät gianh ®æ ….., xãi lªn nh÷ng r·nh níc s©u. §¸p ¸n : C©u 1 : Tõ ghÐp chÝnh phô Xoµi tîng, nh·n lång, chim s©u, xe ®¹p, nhµ kh¸ch, nhµ nghØ Tõ ghÐp ®¼ng lËp Häc hµnh, nhµ cöa, lµm ¨n, ®Êt c¸t, v«i ve, C©u 2 : Hs thªm ®Ó t¹o thµnh tõ l¸y : - rµo rµo, lÈm bÈm, um tïm, nhá nhÎ, l¹nh lïng , chi chÝt. - Trong trÎo, ngoan ngo·n, lång lén , mÞn mµng, bùc béi , ®Ñp ®Ï. C©u 3 : HS ®Æt c©u ®îc víi nh÷ng tõ l¸y C©u 4 : LÇn lît ®iÒn : sÇm sËp , man m¸c , ngai ng¸i , ®ép ®ép , lïng tïng, å å . 3-Cñng cè – híng ®Én Trêng THCS Ngò L·o 16 Gv: Ph¹m Kh¾c M¹nh Gi¸o ¸n båi dìng v¨n 6 N¨m häc: 2010 - 2011 - VÒ häc thuéc cÊc ghi nhí,n¾m ch¾c c¸ch gi¶i nghÜa tõ - ¤n tiÕp bµi hiÖn tîng chuyÓn nghÜa cña tõ. ************************************************************** TIẾT: 15+16 ¤N TËP TIÕNG VIÖT:tõ NHIÒU NGHÜA Vµ HIÖN Tîng chuyÓn nghÜa cña tõ Ngµy dạy: I/ Mục tiêu cần đạt: 1. Kiến thức: - Học sinh ôn luyện lại kiến thức về từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa cho từ. 2. Kĩ năng: - Học sinh giải quyết được tất cả các bài tập. 3.Thái độ: - Có ý thức học tốt. II/: Tµi liÖu hç trî Ng÷ v¨n n©ng cao 6, ¤n tËp ng÷ v¨n 6, tµi liÖu ng÷ v¨n 6. III/ Tiến trình tiết ôn. 1. Ổn định tổ chức: 2. Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT -Hoạt động 1: GV cho hs làm bài tập I/ Trắc nghiệm. trắc nghiệm. Từ câu 20/36-> 23/37 Câu 20: Đ SBT trắc nghiệm. Câu 21: Học tập, bếp, bút, sách, vở. Câu 23: -Nhà: nhà mồ, nhà xe, nhà ga, nhà ăn. - ăn: ăn chơi, ăn tiền, ăn sung mặc Trêng THCS Ngò L·o 17 Gv: Ph¹m Kh¾c M¹nh Gi¸o ¸n båi dìng v¨n 6 -Hoạt động 2.Hướng dẫn làm bài tập. H: Rút ra kết luận về từ tiếng việt? (Từ TV : có từ một nghĩa, từ nhiều nghĩa) HS: Chuyển. Sơn của. Muối dưa. Bào gỗ. Đục tường. Kẻ lề vở. H: Ta chuyển được nghĩa cho các từ trên là nhờ đâu? ( Nhờ hiện tượng từ có nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa cho từ). HS xác định yêu cầu và làm. Hai bó rau. Một nắm cơm. Hai cái cày. Năm gói chè. Không thể chuyển được. H: Vì sao cụm từ cuối lại không chuyển được? H: Từ bài tập 3 rút ra nhận xét gì về việc chuyển nghĩa cho các từ trên? (Những tù chỉ hoạt động khi chuyển thành từ có nghĩa chỉ đơn vị, khi từ đó có thể kết hợp với các số từ đứng trước) HS xác định yêu cầu và suy nghĩ làm. HS xác định nghĩa cho các từ a2: khuôn mặt đỏ vì ngượng. a3 : Chỉ sự suy nghĩ thấu đáo. b2 : Không bằng ai. Trêng THCS Ngò L·o N¨m häc: 2010 - 2011 sướng. - Chơi: chơi bài, - Đi: đi cửa sau, đi xa. - Mắt: mắt na, mắt lưới, II/ Tự luận. Bài 1. Nhận diện từ nhiều nghĩa cho các từ sau: Tivi, bàn, chín, chạy, thước, lưng , đánh. -Từ nhiều nghĩa: Tivi, bút, thước. Bài 2.Hãy chuyển những từ có nghĩa chỉ sự vật sau thành từ có nghĩa chỉ hoạt động. Hộp sơn. Cân muối. Cái bào. Cái đục. Thước kẻ. Bài 3: Chuyển các từ chỉ hoạt động sau thành từ có nghĩa chỉ đơn vị. Đang bó rau. Nắm cơm. Cày ruộng. gói chè. Sát gạo. Bài 4. Xác định những từ gạch chân trong các câu sau có nghĩa gốc hay nghĩa chuyển ? a, a1 Vườn cam chín đỏ.-> Nghiã gốc a2 Tôi ngượng chín cả mặt. a3 Trước khi quyết định phải suy nghĩ cho chín. b, b1 Hôm nay đi học về muộn, nó chỉ 18 Gv: Ph¹m Kh¾c M¹nh Gi¸o ¸n båi dìng v¨n 6 b3 : Nhận roi phạt, đánh của bố mẹ. c2 : Trao đổi ý kiến. c3 : Hiệu quả của những lần sút bóng vào lưới. HS x¸c ®Þnh yªu cÇu vµ lµm. aXu©n: Mét mïa trong n¨m( nghÜa gèc) xu©n : Sù t¬i trÎ giµu ®Ñp cña®Êt níc.( nghÜa chuyÓn) b. Xu©n: tuæi trÎ( nghÜa chuyÓn) H: Tõ xu©n cã ph¶i lµ tõ nhiÒu nghÜa kh«ng? v× sao? N¨m häc: 2010 - 2011 ăn có một lưng cơm -> Nghĩa gốc. b2 Chuông khánh còn chẳng ăn ai. Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ ao. b3 Đi chơi không xin phép, về dễ bị ăn ®òn lắm. c, c1 Mẹ mua cho em một cái bàn rất đẹp. -> Nghĩa gốc. c2 Chúng em bàn nhau đi lao động vào ngày chủ nhật đrr giúp đỡ gia đình. c3 Nam là một chân săn bàn của đội bóng đá trường tôi. Bài 5 : Tìm nghĩa cho từ “xuân”. (Dµnh cho hs kh¸) a. Mùa xuân là tết trồng cây. Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. ( Hồ Chí Minh ). b. Tuổi xuân, chẳng tiếc xá chi bạc đầu. Bài 6 : Xác định nghĩa cho các từ gạch chân.( dµnh cho hs kh¸) a. Bà già đi chợ cầu Đông. Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng. Thầy bói xem quẻ nói rằng. Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn. b. Con ngựa đá con ngựa đá. c. Ruồi đậu mâm xôi đậu. d. Kiến bò đĩa thịt bò. H: Tõ bµi tËp 6 h·y ruót ra nhËn xÐt? Cã nh÷ng tõ ®ång ©m nhng nghÜa kh¸c nhau ®ã kh«ng ph¶i lµ tõ nhiÒu nghÜa. VI. Híng dÉn häc bµi. - Häc kÜ néi dung kiÕn thøc lÝ thuyÕt. - Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i . - ChuÈn bÞ cho tiÕt «n tËp tiÕng ViÖt. ******************************************************* TiÕt 17+18. LuyÖn ®Ò tù sù. Ngµy d¹y: Trêng THCS Ngò L·o 19 Gv: Ph¹m Kh¾c M¹nh Gi¸o ¸n båi dìng v¨n 6 I. Mục tiêu. 1. Kiến thức : Ôn luyện kiểu bài tự sự. 2. Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng viết bài tự sự. 3. Thái độ : Có ý thức học, làm bài nghiêm túc. II. Chuẩn bị : III. Tiến trình dạy bài mới. 1Ổn định tổ chức. 2Bài mới. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß .Ho¹t ®éng1: HS x¸c ®Þnh yªu cÇu cña ®Ò. §èi tîng cÇn lµm. H: Më bµi cÇn tr×nh bµy nh thÕ nµo? H: TB cÇn tr×nh bµy mÊy ý? GV: cho häc sinh viÕt bµi trªn c¬ së bµi ®· chuÈn bÞ ë nhµ. Ho¹t ®éng 2: Häc sinh viÕt bµi, gi¸o viªn vµ c¶ líp ch÷a bµi Hs tr×nh bµy dµn ý ®· chuÈn bÞ ë nhµ Sau ®ã viÕt bµi hoµn chØnh trªn c¬ së dµn ý ®· cã. N¨m häc: 2010 - 2011 néi dung cÇn ®¹t §Ò: Em h·y tù kÓ vÒ b¶n th©n * x¸c ®Þnh yªu cÇu. + ThÓ lo¹i. + ®èi tîng + Ph¹m vi. * LËp dµn ý: I/ MB: Cã thÓ HS më bµi mét c¸ch trùc tiÕp hoÆc th«ng qua mét tiÕt ngo¹i kho¸ c« gi¸o yªu cÇu mäi ngêi tù giíi thiÖu vÒ m×nh ®Ó mäi ngêi lµ quen vµ hiÓu nhau h¬n. II/ TB. -KÓ s¬ qua c¶m nhËn cña em vÒ viÖc giíi thiÖu cña c¸c b¹n. - Em tù giíi thiÖu vÒ m×nh cho c¸c b¹n biÕt. + giíi thiÖu vÒ th©n thÕ. + së thÝch + íc m¬. - lêi mong muèn cña em víi mäi ngêi. III/ KB. c¶m nnhËn cña em vÒ lêi giíi thiÖu Êy. * ViÕt bµi. * §äc vµ söa bµi. HS viÕt bµi Sau ®ã ®äc vµ söa bµi. Bµi mÉu. Mét th¸ng ®· qua, b©y giê ®ang gi÷a th¸ng mêi. Trong h¬i thu lµnh l¹nh, t«i vÉn båi håi, ngîng nghÞu mçi lÇn nhí l¹i giê sinh ho¹t líp ®Çu n¨m häc líp s¸u. Võa døt ba tiÕng trèng, c« gi¸o chñ nhiÖm míi bíc vµo líp, cÊt tiÕng rÊt trong vµ dÞu: - H«m nay chóng ta sÏ lµm quen ®Ó hiÓu nhau h¬n,®Ó cïng nhau thi ®ua häc tèt, d¹y t«t.Tríc hÕt, lÇn lît tõng em sÏ giíi thiÖu vÒ b¶n th©n m×nh.nµo, c« mêi em ngåi bªn ph¶i bµn ®Çu! GiËt thãt m×nh v× bÊt ngê, ®á mÆt, tai nãng ran, t«i tõ tõ ®øng dËy,ph¶i cè hÕt søc míi b¾t ®Çu ®îc mÊy c©u giíi thiÖu vÒ b¶n th©n.T«i Êp óng vµ lÝ nhÝ: - D¹! Tha c« cïng c¸c b¹n míi ,cò,®· quen vµ s¾p quen!( cã tiÕng cêi khinh khÝch ë mÊy bµn díi) ,em xin cã ®«i lßi giíi thiÖu vÒ m×nh ng¾n gän nh sau:µ ! Tha c« ! Em xin phÐp c« khi nãi víi c¸c b¹n ®îc xng “ t«i” hoÆc “m×nh” ¹! C« gi¸o khÏ mØm cêi gËt ®Çu.T«i phÊn chÊn tiÕp tôc: - M×nh hä Lª,®Öm V©n,tªn Quýt.Bè b¶o, ®Ó kû niÖm ngµy sinh m×nh ®óng vµo mïa cam,quýt ®ang në ré. Cßn ch÷ ®Öm lµ ®Ó nhí tíi lµng quª mÑ m×nh: Lµng Trêng THCS Ngò L·o 20 Gv: Ph¹m Kh¾c M¹nh
- Xem thêm -