Tài liệu Giáo án bồi dưỡng hsg vật lí 6

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 148 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

CHñ ®Ò 1: §o lêng A. Lý thuyÕt: 2. §é dµi, thÓ tÝch vµ khèi lîng cña mét vËt. - Mäi vËt dï to hay nhá ®Òu cã kÝch thíc, khèi lîng vµ chiÕm mét thÓ tÝch trong kh«ng gian. - Khèi lîng cña mét vËt chØ lîng chÊt t¹o thµnh vËt ®ã. 3. §o mét ®¹i lîng. - §o mét ®¹i lîng (®é dµi, thÓ tÝch, khèi lîng………) lµ so s¸nh ®¹i lîng ®ã víi ®¹i lîng cïng lo¹i ®îc chän lµm ®¬n vÞ. 4. GH§ vµ §CNN cña dông cô ®o. - GH§ lµ gi¸ trÞ lín nhÊt mµ dông cô cã thÓ ®o trong mét lÇn ®o. - §CNN lµ gi¸ trÞ nhá nhÊt mµ dông cô cã thÓ ®o. 5. Sai sè trong khi ®o. - Mçi phÐp ®o ®Òu cã thÓ m¾c sai sè. - Nguyªn nh©n g©y sai sè cã thÓ do viÖc chÕ t¹o dông cô ®o chØ ®¹t ®îc møc ®é chÝnh x¸c nhÊt ®Þnh. §é chÝnh x¸c cña dông cô ®o phô thuéc vµo tr×nh ®é kÜ thuËt s¶n xuÊt cho phÐp. ë cÊp THCS chóng ta chØ cÇn biÕt §CNN cña dông cô ®o cµng nhá th× kÕt qu¶ ®o cµng chÝnh x¸c. - Nguyªn nh©n g©y sai sè cßn cã thÓ do chñ quan ngêi thùc hiÖn phÐp ®o.  §Ó gi¶m bít sai sè khi ®o chóng ta cÇn: + Chän dông cô ®o thÝch hîp. + Tu©n thñ quy t¾c ®o. + §o Ýt nhÊt 3 lÇn vµ lÊygi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c kÕt qu¶ ®o ®îc. 6. Chän dông cô ®o thÝch hîp. Mçi dông cô ®o cã GH§ vµ §CNN x¸c ®Þnh nªn chØ thÝch hîp víi mét sè gi¸ trÞ ®o nhÊt ®Þnh. - Chän dông cô ®o cã GH§ kh«ng qu¸ nhá (so víi gi¸ trÞ cÇn ®o) ®Ó ph¶I ®o Ýt lÇn nhÊt. Thêng ngêi ta chän dông cô ®o cã GH§ lín h¬n gi¸ trÞ cÇn ®o mét chót ®Ó chØ ph¶I ®o mét lÇn. - Chän dông cô ®o cã §CNN phï hîp tïy theo yªu cÇu ®o chÝnh x¸c trong tong trêng hîp ®o cô thÓ. B. Bµi tËp CHñ ®Ò 1: §o lêng I. Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng nhÊt. 1. A. GH§ cña mét thíc ®o ®é dµi lµ ®é dµi nhá nhÊt cã thÓ ®o b»ng thíc ®o ®ã.. B. GH§ cña mét thíc ®o ®é dµi lµ ®é dµi lín nhÊt cã thÓ ®o b»ng thíc ®o ®ã. C. GH§ cña mét thíc ®o ®é dµi lµ ®é dµi lín nhÊt ghi trªn thíc ®o. D. GH§ cña mét thíc ®o ®é dµi lµ ®é dµi cña thíc ®o ®ã. 2. A. §CNN cña mét thíc ®o ®é dµi lµ kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt gi÷a hai sè gÇn nhau ghi trªn thíc ®o. B. §CNN cña mét thíc ®o ®é dµi lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai v¹ch chia trªn thíc C. §CNN cña mét thíc ®o ®é dµi lµ gi¸ trÞ b»ng sè ®Çu tiªn nhau ghi trªn thíc ®o. D. §CNN cña mét thíc ®o ®é dµi lµ gi¸ trÞ ®é dµi gi÷a hai v¹ch chia liªn tiÕp trªn thíc ®o. 3. Mét b¹n dïng thíc ®o ®é dµi cã §CNN lµ 1mm ®Ó ®o ®é dµi b¶ng ®en. Trong c¸c c¸ch ghi kÕt qu¶ sau ®©y c¸ch ghi nµo lµ ®óng? A. 2000mm. B. 200cm. C. 20dm. D. 2m. 4. Tõng HS trong nhãm thùc hµnh ®o ®é dµi cña mét vËt vµ thu ®îc nhiÒu gi¸ trÞ kh¸c nhau. Gi¸ trÞ nµo sau ®©y ®îc lÊy lµm kÕt qu¶ ®o cña nhãm? A. Gi¸ trÞ trung b×nh cña gi¸ trÞ nhá nhÊt vµ lín nh¸t. C. Gi¸ trÞ lÆp l¹i nhiÒu lÇn nhÊt. 1 B. Gi¸ trÞ trung b×nh cña tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ mµ c¸c b¹n ®o ®îc. D. Gi¸ trÞ cña b¹n ®o cuèi cïng. 5. Dông cô nµo sau ®©y kh«ng dïng ®Ó ®o thÓ tÝch chÊt láng? A. B¬m tiªm (xi lanh) B. c¸c lo¹i b×nh chøa ( hép, thïng, chai,lä) C. C¸c lo¹i ca ®ong (ca nöa lÝt, 1 lÝt, 2 lÝt………) D. C¸c lo¹i ®å chøa chÊt láng cã ghi s½n dung tÝch hoÆc ®½ biÕt tríc dung tÝch (chai bia 333, chai níc ngät 1 lÝt, x« 10 lÝt …………….) 6. Ngêi ta ®· ®o thÓ tÝch chÊt láng b»ng b×nh chia ®é cã §CNN 0,5cm3. C¸ch ghi kÕt qu¶ nµo sau ®©y lµ ®óng? A. V1 = 20cm3. B. V2 = 20,5cm3. C. V3 = 20,50cm3. D. V4 = 20,2cm3. 3 7. B×nh chia ®é chøa níc, mùc níc ë ngang v¹ch 50cm . Th¶ 10 viªn bi gièng nhau vµo trong b×nh, mùc níc trong b×nh d©ng lªn ë ngang v¹ch 55cm3. ThÓ tÝch cña 1 viªn bi lµ A. 55cm3 B. 50cm3 C. 5cm3. D. 0,5cm3. 3 8. Mét b×nh cã dung tÝch 2000cm ®ang chøa níc, mùc níc ë ®óng gi÷a b×nh. Th¶ ch×m mét hßn ®¸ vµo b×nh ta thÊy mùc níc d©ng lªn chiÕm 1/3 thÓ tÝch cña b×nh. VËy thÓ tÝch cña b×nh lµ A. 1000cm3. B. 500cm 3. C. 1500cm 3. D. 3 20000cm . 9. Trong c¸c c¸ch ghi kÕt qu¶ ®o víi c©n ®ßn cã ®é chia tíi 50g, c¸ch ghi nµo sau ®©y lµ ®óng? A. 0,55g B. 5,5 l¹ng C. 550g D. C¶ 3 c¸ch ®Òu ®óng. 10. Khi ®ßn c©n R«becvan th¨ng b»ng, ngêi ta thÊy mét bªn ®Üa c©n cã 2 qu¶ 200g, 1 qu¶ 500g, bªn ®Üa cßn l¹i lµ 2 tói bét ngät nh nhau. VËy khèi lîng cña mét tói bét ngät lµ: A. 200g B. 500g C. 900g D. 450g 11. Khi dïng nh÷ng chiÕc c©n kh¸c nhau ®Ó c©n mét sè vËt, ngêi ta ®a ra nh÷ng kÕt qu¶ chÝnh x¸c sau: A. 2,5kg. B. 1 300g C. 128mg D. 1 600,1g KÕt qu¶ nµo trªn ®©y øng víi lo¹i c©n cã §CNN lµ 0,1g? II. bµi tËp nèi c©u 1. H·y chän thíc ®o ë cét bªn ph¶i ®Ó ®o chiÒu dµi ë cét bªn tr¸i 1. ChiÒu dµi s©n trêng em. A. Thíc d©y cã §CNN 1 mm. 2. Chu vi miÖng cèc. B. Thíc cuén cã §CNN 5 mm. 3. ChiÒu dµi bµn GV trong líp häc. C. Thíc mÐt cã §CNN 0,5cm. 4. ChiÒu dÇy cuèn VËt lÝ 6. D. Thíc kÎ cã §CNN 1 mm. 2. Dïng g¹ch nèi ®Ó ghÐp mÖnh ®Ò bªn tr¸i víi mét mÖnh ®Ò bªn ph¶i thµnh mét c©u hoµn chØnh. 1. Dông cô ®o ®é dµi thêng dïng A. ®Æt thíc däc theo chiÒu dµi cÇn ®o. 2. Khi ®o ®é dµi ngêi ta thêng chän B. ®Æt v¹ch sè 0 thíc ngang víi mét thíc ®o phï hîp víi ®Çu cña vËt. 3. Khi ®o ®é dµi ngêi ta thêng ph¶i C. lµ ®Çu kia cña vËt. 4. Khi ®o ®é dµi ngêi ta thêng “®iÒu D. lµ thíc dµi, thíc kÎ, thíc cuén, thíc chØnh” thíc ®o vÒ vÞ trÝ 0 b»ng d©y. c¸ch E. h×nh d¹ng cña ®é dµi cÇn ®o 5. Khi ®o ®é dµi, ‘kim’ chØ kÕt qu¶ ®o 3. Dïng g¹ch nèi ®Ó ghÐp mÖnh ®Ò bªn tr¸i víi mét mÖnh ®Ò bªn ph¶i thµnh mét c©u hoµn chØnh. 1. Dông cô ®o ®é dµi thêng dïng a. ®Æt thíc däc theo chiÒu dµi cÇn ®o. 2. Khi ®o ®é dµi ngêi ta thêng chän b. ®Æt v¹ch sè 0 thíc ngang víi mét thíc ®o phï hîp víi ®Çu cña vËt. 3. Khi ®o ®é dµi ngêi ta thêng ph¶i c. lµ ®Çu kia cña vËt. 4. Khi ®o ®é dµi ngêi ta thêng “ ®iÒu d. lµ thíc dµi, thíc kÎ, thíc cuén, thíc chØnh” thíc ®o vÒ vÞ trÝ 0 b»ng d©y. 2 c¸ch e. h×nh d¹ng cña ®é dµi cÇn ®o 5. Khi ®o ®é dµi, ‘kim’ chØ kÕt qu¶ ®o III. bµi tËp ®iÒn tõ. 1. Dïng tõ hay côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo c¸c chç trèng trong c¸c c©u sau. Khi ®o ®é dµi cña mét vËt ngêi ta thêng lµm nh sau. a) ¦íc lîng ………………. b) Chän thíc ®o cã …………… thÝch hîp. c) §Æt thíc däc theo ®é dµi cÇn ®o sao cho mét ®Çu cña vËt ………….. víi v¹ch sè 0 cña thíc. d) §Æt m¾t nh×n theo híng ………….. víi c¹nh thíc ë ®Çu kia cña vËt. e) §äc vµ ghi kÕt qu¶ ®o theo v¹ch …………. víi ®Çu kiua cña vËt. 2. Chän sè thÝch hîp ®iÒn vµo c¸c chç trèng trong c¸c c©u sau. a) 0,5m = …………….. dm = ……………….. cm. b) 2mm = …………….. m = ……………….. km. c) 0,04km = ……………m = ……………….. cm. d) 300cm = …………….dm = ……………….. km. e) 25dm = …………….. mm = ………………..km. 3. Dïng tõ hay côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo c¸c chç trèng trong c¸c c©u sau. Khi ®o ®é dµi cña mét vËt ngêi ta thêng lµm nh sau. a) ¦íc lîng ………………. b) Chän thíc ®o cã …………… thÝch hîp. c) §Æt thíc däc theo ®é dµi cÇn ®o sao cho mét ®Çu cña vËt ………….. víi v¹ch sè 0 cña thíc. d) §Æt m¾t nh×n theo híng ………….. víi c¹nh thíc ë ®Çu kia cña vËt. e) §äc vµ ghi kÕt qu¶ ®o theo v¹ch …………. víi ®Çu kiua cña vËt. 4. Chän sè thÝch hîp ®iÒn vµo c¸c chç trèng trong c¸c c©u sau. a) 0,05m3 = …………….. dm 3= ……………….. cm3. b) 2,5dm3 = …………….. l = ……………….. ml. c) 3 000cm3 = ……………dm3 = ……………….. m3. d) 520mm3 = …………….cm3 = ……………….. dm3. e) 25dm3 = …………….. mm3 = ………………..km3. 5. Chän sè thÝch hîp ®iÒn vµo c¸c chç trèng trong c¸c c©u sau. a) 0,05kg = …………….. g= ……………….. mg. b) 2g = …………….. ….kg = ……………….. t¹. c) 0,3t = ……………. .....t¹ = ……………….. kg. d) 2450g = …………….kg = ……………….. t¹ e) 25kg = …………….. g= ………………..mg. IV. Bµi tËp tù luËn: 1. Khi quan s¸t mét c©y thíc mÐt, m«t HS cho biÕt sè lín nhÊt ghi trªn thíc ®o lµ 100, gi÷a sè 0 vµ sè 1 trªn thíc cã 10 kho¶ng chia, ®¬n vÞ ghi trªn thíc lµ cm. H·y cho biÕt GH§ vµ §CNN cña thíc? 2. B»ng PP nµo ta cã thÓ ®o chu vi, ®êng kÝnh cña mét bót ch×? 3. Mét ngêi chØ cã trong tay mét thíc th¼ng vµ mét Ýt v«i bét. Muèn ®o chu vi cña mét n¾p bµn trßn ngêi ®ã cã thÓ ®o b»ng c¸ch nµo? 4. h·y nªu c¸ch x¸c ®Þnh chu vi vµ ®êng kÝnh cña sîi d©y chØ. Cho phÐp dïng thíc kÎ vµ mét chiÕc bót ch×. 5. H·y tr×nh bµy mét ph¬ng ¸n ®o ®é s©u cña giÕng níc. 6. H·y tr×nh bµy mét ph¬ng ¸n ®o ®êng kÝnh trong cña mét èng tre. 7. Trªn mét b×nh chia ®é dïng ®Ó ®o thÓ tÝch, kho¶ng c¸ch gi÷a hai v¹ch chia gÇn nhau nhÊt cã lu«n b»ng nhau kh«ng? 8. Mét ngêi muèn ®ong 1 lÝt níc m¾m nhng ngêi ®ã chØ cã 2 ca ®ong cã GH§ 3 lÝt vµ 2 lÝt, c¶ hai ®Òu kh«ng cã v¹ch chia. Lµm thÕ nµo ®Ó ®ong ®îc ®óng 1 lÝt chØ víi 2 ca ®ong nµy? 3 9. §Ó ®o thÓ tÝch cña mét qu¶ cam, mét HS ®· dïng mét c¸i b¸t, mét c¸i ®Üa ®Ó thay cho b×nh trµn. Sau khi ®æ ®Çy níc vµo b¸t råi th¶ qu¶ cam vµo, níc trong b¸t trµn ra ngoµi ®Üa nh h×nh vÏ. NÕu ®o thÓ tÝch lîng níc trµn ra nµy b»ng b×nh chia ®é th× kÕt qu¶ thu ®îc cã ®óng víi thÓ tÝch qu¶ cam hay kh«ng? T¹i sao? 10. Mét b×nh chia ®é chøa s½n 100cm3 níc, ngêi ta th¶ ch×m qu¶ trøng vµo th× mùc níc trong b×nh d©ng lªn ®Õn v¹ch 132cm3, tiÕp tôc th¶ ch×m mét qu¶ c©n vµo th× mùc níc d©ng lªn ®Õn v¹ch 155cm3. H·y x¸c ®Þnh a) ThÓ tÝch cña qu¶ trøng. b) ThÓ tÝch cña qu¶ c©n. 11. Mét thïng ®ùng níc h×nh trô cã b¸n kÝnh ®¸y R=0,3m, chiÒu cao h = 0,8m. Hái ph¶i ®æ bao nhiªu m3 níc vµo míi ®Çy thïng? Coi ®é dµy cña thïng kh«ng ®¸ng kÓ. 12. Em h·y thö tÝnh thÓ tÝch cña tr¸i ®Êt, coi tr¸i ®Êt cã h×nh cÇu cã b¸n kÝnh R = 6400km. 13. Cã hai chÊt láng ®ùng trong hai b×nh a vµ b. Dïng mét b¬m tiªm cã GH§ 50cm3 ®Ó b¬m chÊt láng tõ b×nh a sang b×nh b. Khi b¬m ®Õn lÇn thø 10 th× toµn bé chÊt láng tõ b×nh a ®½ sang hÕt b×nh b. Sau ®ã ®æ tÊt c¶ chÊt láng ë b×nh b vµo b×nh chia ®é th× thÊy mùc chÊt láng ë ngang v¹ch 600cm3. Hái thÓ tÝch ban ®Çu cña chÊt láng trong mçi b×nh lµ bao nhiªu? 3. Mét ngêi muèn lÊy ra 5 kg g¹o tõ mét tói g¹o 9kg. Trong tay ngêi ®ã chØ cã mét c©n R«becvan vµ 1 qu¶ c©n 1 kg. H·y gióp ngêi ®ã lÊy ra ®óng 5 kg g¹o mét c¸ch nhanh nhÊt. 14. Mét ngêi muèn lÊy 0,8kg g¹o tõ mét tói g¹o cã khèi lîng 1 kg. Ngêi ®ã dïng c©n R«becvan, nhng trong bé qu¶ c©n chØ cßn l¹i mét sè qu¶ c©n lo¹i 300g. ChØ b»ng mét lÇn c©n, h·y t×m c¸ch lÊy ra 0,8 kg g¹o ra khái tói 1kg nãi trªn. 15. Mét ngêi muèn dïng mét c©n R«becvan ®Ó lÊy ra 9 kg g¹o tõ mét bao g¹o nhng trong tay chØ cã 1 qu¶ c©n 3kg. H·y gióp ngêi ®ã lÊy ra 9 kg g¹o chØ b»ng hai lÇn c©n. 3. H·y nghÜ c¸ch lÊy ra 2,5kg g¹o tõ mét bao g¹o 10kg b»ng mét c©n R«becvan cã GH§ 6kg ®· bÞ mÊt bé qu¶ c©n. * Trß ch¬i « ch÷. 1 2 6 3 5 4 7 1. Lµm g× ®Ó biÕt chÝnh x¸c thÓ tÝch cña mét vËt? ( 9 «) 2. Gi¸ trÞ lín nhÊt ghi trªn dông cô ®o. ( 9 «) 3. PhÇn kh«ng gian mµ vËt chiÕm chç. ( 7 «) 4. Dông cô ®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc. (8 «) 5. Søc chøa cña b×nh níc. (8 «) 6. Dông cô ®o thÓ tÝch chÊt láng. ( 6 «) 7. Dông cô ®o thÓ tÝch. ( 10 «).  Hµng däc lµ « ch÷ g×? 4 CHñ ®Ò 2: khèi lîng vµ lùc A. Bµi tËp tr¾c nghiÖm I. Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng 1. Trong các lực tác dụng sau đây, em hãy cho biết trường hợp nào là lực đàn hồi: a. Lực hút của trái đất làm 1 vật nặng rơi từ trên cao xuống. c. Lực do nam châm hút thanh sắt. b. Lực của gió tác dụng vào thuyền buồm. d. Lực do dây cung đẩy mũi tên bay xa. 2. Muốn đo khối lượng riêng của 1 vật rắn không thấm nước có hình dạng bất kỳ, ta cần dùng những dụng cụ nào trong các dụng cụ sau: a. Dùng 1 cái lực kế. b. Dùng 1 cái bình đo thể tích. c. Dùng 1 cái cân. d. Dùng 1 cái cân và 1 cái bình đo thể tích. 3. Hai quả cầu có cùng thể tích, quả cầu thứ nhất có khối lượng gấp 2 lần quả cầu thứ hai thì : a. Khối lượng riêng của quả cầu thứ nhất gấp 2 lần quả cầu thứ hai. b. Khối lượng riêng của quả cầu thứ hai gấp 2 lần quả cầu thứ nhất. c. Khối lượng riêng của 2 quả cầu bằng nhau. d. Tất cả các kết quả trên đều sai. 4. Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện khi nào? A. khi lò xo biến dạng. B. khi có lực tác dụng vào lò xo. C. bất cứ lúc nào. D. khi lò xo chuyển động. 5. Lùc ®µn håi t¨ng khi : A . §é biÕn d¹ng t¨ng B . §é biÕn d¹ng gi¶m C . §é biÕn d¹ng kh«ng thay ®æi 6. Lực nào sau đây không phải là lực đàn hồi? A. Lực của quả bóng tác dụng vào tường khi quả bóng va chạm với tường. B. Lực của giảm xóc xe máy tác dụng vào khung xe máy. C. Lực của lò xo bút bi tác dụng vào ngòi bút. D. Lực nâng tác dụng vào cách máy bay khi máy bay chuyển động. 7. Đặt một lò xo trên nền nhà và sát tường. Lấy tay ép lò xo vào tường, lò xo bị biến dạng. Lực nào sau đây gây ra sự biến dạng của lò xo? A. Lực của tay và lực của tường. B. Lực của tay C. Lực của tay, tường và Trái Đất. D. Lực của tường. 8. Một người đi chợ có thể dùng một lực kế thay cho cân vì A. số chỉ của lực kế bằng khối lượng của vật. B. số chỉ của lực kế chia cho 10 bằng khối lượng của vật. C. số chỉ của lực kế bằng khối lượng của vật và bằng trọng lượng của vật. D. lực kế có thể đo được khối lượng của vật. 5 9. Hãy tính khối lượng của một khối đá có thể tích là 5m3 biết khối lượng riêng của đá là 2600 kg/m3. A. 13000 kg B. 520 kg C. 0,002 kg D. 1300 kg 10. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ lùc ®µn håi cña mét lß xo lµ sai A.Trong trêng hîp hai lß xo cã chiÒu dµi kh¸c nhau .lß xo nµo dµi h¬n th× lùc ®µn håi m¹nh h¬n B.§é biÕn d¹ng cµng nhá th× lùc ®µn håi cµng nhá C.ChiÒu dµi cña lß xo bÞ kÐo d·n cµng lín th× lùc ®µn håi cµng lín D.ChiÒu dµi cña lß xo bÞ kÐo d·n cµng nhá th× lùc ®µn håi cµng nhá 11. Lùc nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ träng lùc : A.Lùc lµm cho níc ma r¬ixuèng B.Lùc t¸c dông lªn vËt nÆng treo vµo lß xo lµm lß xo d·n dµi ra C.Lùc t¸c dông vµo viªn phÊn lµm viªn phÊn r¬i xuèng ®Êt D.Lùc nam ch©m t¸c dông vµo bi s¾t 12. Mét ngêi thî ®øng trªn cao dïng d©y kÐo bao xi m¨ng th× lùc kÐo cã ph¬ng ,chiÒu nh thÕ nµo A.Lùc kÐo cïng ph¬ng ,cïng chiÒu träng lùc B.Lùc kÐo kh¸cph¬ng ,kh¸c chiÒu träng lùc C.Lùc kÐo cïng ph¬ng ,ngîc chiÒu träng lùc D.Lùc kÐo kh¸cph¬ng ,cïng chiÒu träng lùc 13. Mét vËt ®Æc cã khèi lîng lµ 800g.ThÓ tÝch lµ 2dm3.Hái träng lîng riªng cña vËt lµ bao nhiªu A.4N/m3 B.40N/m3 C.400N/m3 D.4000N/m3 14 Sắp xếp các giá trị khối lượng sau đây theo quy ước giám dần A 1200g, 1.5kg, 16000mg, 1.3kg, 1700g, 1200mg. B 1.3kg, 1700g, 1200mg 1200g, 1.5kg, 16000mg, C 16000mg, 1200g, 1.5kg ,1.3kg, 1700g, 1200mg. D 17 00 g, 1,5 kg, 1.3 kg, 12 00 g, 16 00 0m g, 12 00 mg II. Dạng câu điền khuyết: 6 1 Treo một vật vào một …………..ta thấy kim chỉ 4N, con số này cho biết …………………..của vật. Nếu đem vật nói trên đặt vào đĩa của một………… ……..thì số chỉ sẽ là ……..kg. 2. Lò xo là một vật có tính ……………..Khi treo vào lò xo một vật, dưới tác dụng của ……………, vật làm lò xo bị biến dạng và gây ra……………… tác dụng trở lại vật. Lực này và trọng lực của vật là hai…................... 3. Điền các số thích hợp vào dấu (……) a. 200ml = ………….l = ……….. dm3. b. 1,5 tấn = …………kg = ………...g c. 5000mg = ……….. g = …………kg. 4. Trong trß ch¬i kÐo co : a . NÕu hai ®éi kÐo co m¹nh ngang nhau th× hä sÏ t¸c dông lªn d©y hai lùc ..(1).......Sîi d©y chÞu t¸c dông cña hai lùc c©n b»ng th× sÏ ..(2)............ b . Lùc do ®éi bªn ph¶i t¸c dông lªn d©y cã ph¬ng däc theo sîi d©y cã chiÒu híng vÒ bªn ph¶i . Lùc do ®éi bªn tr¸i t¸c dông lªn sîi d©y cã ph¬ng däc theo sîi d©y vµ cã .......(3).......híng vÒ bªn tr¸i 5. a,Mét ngêi ngåi trªn xe ®¹p, lß xo cña yªn bÞ nÐn xuèng. Lùc .. …………… cña lß xo t¸c dông vµo ngêi vµ träng lîng cña ngêi lµ hai……………………….. b, Ngêi ta ®o träng lîng cña vËt b»ng ………..§¬n vÞ ®o träng lîng lµ………. 6. Dïng c¸c tõ cho s½n díi ®©y ®iÒn vµo chç trèng: biÕn d¹ng, nÐn, gi·n, c©n b»ng, ph¬ng, chiÒu, lùc ®µn håi, ®µn håi. Lß xo lµ mét vËt cã tÝnh ……………… NÕu dïng tay Ên vµo lß xo, th× lß xo sÏ bÞ …………………, nÕu dïng tay kÐo lß xo, lß xo sÏ bÞ………………..C¶ hai tr êng hîp ta ®Òu nãi lß xo ®· bÞ ……………………, khi ®ã lß xo t¸c dông lªn tay ng êi……………, lùc nµy cã xu híng ®a lß xo trë l¹i vÞ trÝ ban ®Çu, tøc lµ cã cïng ………ng îc…………, cïng cêng ®é víi lùc t¸c dông cña tay. 7. Lùc t¸c dông lªn mét vËt cã thÓ lµm ………………………………….cña vËt ®ã hoÆc lµm nã bÞ……………………nÕu vËt ®ã cã……………………..th× khi lùc th«i t¸c dông nã cã thÓ tù trë vÒ…………………………………… 8. Dïng c¸c tõ cho s½n díi ®©y ®iÒn vµo chç trèng: biÕn d¹ng, lùc c©n b»ng, träng lîng, vËt cã tÝnh chÊt ®µn håi. Mét ngêi ngåi trªn mét chiÕc xe ®¹p. Díi t¸c dông cña…………………cña ngêi, lß xo ë yªn xe bÞ nÐn xuèng. Nã ®· bÞ …………..Lß xo ë yªn xe lµ ………………………Khi bÞ biÕn d¹ng, nã sÏ t¸c dông vµo ngêi mét ………….……………®Èy lªn. Lùc nµy vµ träng lîng cña ngêi lµ hai…………………………………… 9. Chän sè thÝch hîp ®iÒn vµo c¸c chç trèng trong c¸c c©u sau. a. m = 4,5kg  P = ……………N. b. m = …………g  P = 52N. c. P = 2458N  = m …………….t d. P = 0.87N  = m …………….g III. GhÐp mÖnh ®Ò bªn tr¸i víi c¸c mÖnh ®Ò bªn ph¶i ®Ó ®îc mét c©u hoµn chØnh cã néi dung ®óng a, C«ng thøc liªn hÖ gi÷a träng lîng vµ khèi lîng cña cïng mét vËt lµ: 1, d = 10D b, C«ng thøc tÝnh träng lîng riªng cña mét vËt (hay chÊt lµm nªn vËt ®ã) lµ: D.V c, C«ng thøc tÝnh khèi lîng riªng cña mét vËt (hay chÊt lµm nªn vËt ®ã) lµ: 2, D = m V 3, m = 4, d = P V 7 d, C«ng thøc tÝnh träng lîng riªng theo khèi lîng riªng cña cïng mét chÊt lµ: a + ….; b +….; c + ….; d + ….. 5, P = 10m B/ PHẦN TỰ LUẬN: 1. Mét qu¶ bãng bµn l¬ löng trªn mÆt níc. H·y cho biÕt nh÷ng lùc nµo ®½ t¸c dông lªn qu¶ bãng? 2. Mét ngêi muèn c¾m mét c©y gËy xuèng mÆt ®Êt theo ph¬ng th¼ng ®øng, Lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy? 3. Mét quyÓn s¸ch n»m yªn trªn mÆt bµn. H·y cho biÕt nh÷ng lùc nµo ®· t¸c dông lªn quyÓn s¸ch? NhËn xÐt vÒ hai lùc ®ã. 4. a . Mét vËt cã khèi lîng lµ 250g sÏ cã träng lîng lµ bao nhiªu? b . Cßn mét vËt cã träng lîng lµ 300N sÏ cã khèi lîng lµ bao nhiªu? 5. Mãc mét qu¶ nÆng vµo mét lß xo thÊy lß xo gi·n ra 2cm , lùc kÕ chØ 2N . Mãc thªm 1 qu¶ nÆng cã khèi lîng b»ng qu¶ nÆng ban ®Çu th× thÊy ®é gi·n cña lß xo gÊp hai lÇn ®é gi·n ban ®Çu ( Tøc 4cm ).Hái ®é lín cña lùc ®µn håi b»ng bao nhiªu? 7. Một lượng dầu hoả có thể tích 0,5m 3. Cho biết 1lít dầu hoả có khối lượng 800g. a/ Tính khối lượng của lượng dầu hoả đó. b/ Tính trọng lượng của lượng dầu hoả đó 11. Mét lß xo khi kh«ng bÞ nÐn d·n th× cã chiÒu dµi l 0 = 25cm. Gäi l (cm) lµ chiÒu dµi cña lß xo khi bÞ kÐo d·n bëi mét lùc hiÖu ®iÖn thÕ (N). B¶ng díi ®©y cho ta c¸c gi¸ trÞ cña l theo F. F(N) 1 2 3 4 5 6 l(cm) 25,5 26 26,5 27 27,5 28 Gäi = l – l0 (cm) lµ ®é d·n cña lß xo díi t¸c dông cña lùc F. H·y vÏ ®å thÞ biÓu diÔn sù phô thuéc cña ®é d·n lß xo vµo lùc kÐo F. 12. LÇn lît treo vµo cïng mét lß xo c¸c vËt cã khèi lîng nh sau: 1kg; 1,5kg; 0,8kg; 1,2kg. Em h·y cho biÕt trêng hîp nµo ®é biÕn d¹ng cña lß xo lµ lín nhÊt, nhá nhÊt? 13. Mét HS cho r»ng nÕu treo vµo hai lß xo c¸c vËt cã khèi lîng b»ng nhau, th× hai lß xo ph¶i d·n ra nh÷ng ®o¹n b»ng nhau. Ph¸t biÓu nh vËy cã chÝnh x¸c kh«ng? T¹i sao? 1. V× sao ngêi ta kh«ng dïng d©y cao su ®µn håi ®Ó chÕ t¹o lùc kÕ mµ l¹i dïng lß xo? 2. Treo vËt m1 vµo lùc kÕ thÊy lùc kÕ chØ 6N. Hái nÕu lÇn lît treo c¸c vËt cã khèi lîng m2 = 2m1; m3 = 1/3m1 th× sè chØ t¬ng øng cña lùc kÕ lµ bao nhiªu? 3. Nèi hai chiÕc lùc kÕ víi nhau ë ®Çu mãc, mét chiÕc lùc kÕ g¾n vµo ®iÓm O cè ®Þnh, chiÕc kia treo phÝa díi. Em h·y ®o¸n xem sè chØ hai lùc kÕ cã gièng nhau kh«ng? 4. Dïng lùc kÕ lß xo ®Ó ®o träng lîng cña vËt. H·y cho biÕt khèi lîng cña vËt t¬ng øng víi sè chØ cña lùc kÕ , khi sè chØ cña lùc kÕ lµ: a. 0,5N b. 1 N c. 1,5N d. 2N H·y vÏ ®êng biÓu diÔn sù phô thuéc cña träng lîng vËt vµo khèi lîng cña vËt. 2. Trªn h×nh vÏ lµ c¸ch biÓu diÔn chiÒu dµi ChiÒu dµi(cm) cña mét chiÕc lß xo phô thuéc vµo lùc t¸c 37 dông lªn nã. Hái: 34 a) ChiÒu dµi ban ®Çu cña lß xo. b) Khi lùc t¸c dông vµo lß xo t¨ng lªn th× lß 31 xo bÞ nÐn l¹i hay d·n ra? 28 c) Khi lùc ®Æt vµo lß xo lµ 200N th× ®é dµi 25 lß xo lß lµ bao nhiªu? 0 100 d) Ph¶i ®Æt vµo lß xo mét lùc lµ bao nhiªu Lùc(N) ®Ó lß xo d·n ra thªm 15cm? 200 300 400 8 CHñ ®Ò 3: khèi lîng riªng vµ träng lîng riªng I. Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng. 1. Mét vËt ®Æc cã khèi lîng lµ 800g.ThÓ tÝch lµ 2dm3.Hái träng lîng riªng cña vËt lµ bao nhiªu? A.4N/m3 B.40N/m3 C.400N/m3 D.4000N/m3 2. §¬n vÞ cña khèi lîng riªng lµ g×: A.kg.m3 B.kg C.kg/m3 D.N/m3 3. §¬n vÞ cña träng lîng riªng lµ: A.N B.m2 C.kg/m3 3 D.N/cm 4. Trong c¸c ®¬n sau ®¬n vÞ nµo kh«ng ph¶i lµ ®¬n vÞ cña khèi lîng riªng A.g/cm3 B.g/m3 C.N/cm3 3 D.kg/m 5. HÖ thøc nµo díi ®©y biÓu thÞ mèi liªn hÖ gi÷a träng lîng riªng vµ khèi lîng riªng A.d=D B.D=m/V C.d =10D D.d =P/V 6. C«ng thøc nµo díi ®©y tÝnh träng lîng riªng theo träng lîng vµ thÓ tÝch A.d =P.V B.d= P/V C. d=V.D D.d=V/D 7. Cho biÕt 1kg níc cã thÓ tÝch lµ 1lÝt.1kg dÇu cã thÓ tÝch 5/4 lÝt .Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng A.khèi lîng cña 1 lÝt níc nhá h¬n khèi lîng cña 1 lÝt dÇu B.Khèi lîng riªng cña níc b»ng 5/4 khèi lîng riªng cña dÇu C.Khèi lîng riªng cña dÇu b»ng 5/4 khèi lîng riªng cña níc D.khèi lîng cña 5 lÝt níc b»ng khèi lîng cña 4 dÇu 8. Khi nãi “ Khèi lîng riªng cña s¾t lµ 7800kg/m3 ’’ cã nghÜa lµ: A.7800kg s¾t b»ng 1m3 s¾t B.1m3s¾t cã khèi läng riªng lµ 7800kg 3 C.1m s¾t cã khèi lîng lµ 7800kg D.1m3 s¾t cã trängläng lµ 7800kg 9. T¹i sao nãi S¾t nÆng h¬n nh«m : A.V× khèi lîng riªng cña s¾t lín h¬n khèi lîng riªng cña nh«m B.V× khèi lîng cña s¾t lín h¬n khèi läng cña nh«m C.V× träng lîng cña s¾t lín h¬n träng lîng cña nh«m 10. Nhôm có khối lượng riêng là 2700kg/m3 thì trọng lượng riêng của nhôm là: a. 27000N/m3 b. 270N/m3 c. 27000kg/m3 d. 2700N/m3 11.Công thức nào sau đây dùng để tính khối lượng riêng của một vật? A. D m.V B. D P V C. D m V D. D V m 12. Hai quả cầu có cùng thể tích, quả cầu thứ nhất có khối lượng gấp 2 lần quả cầu thứ hai thì : a. Khối lượng riêng của quả cầu thứ nhất gấp 2 lần quả cầu thứ hai. b. Khối lượng riêng của quả cầu thứ hai gấp 2 lần quả cầu thứ nhất. c. Khối lượng riêng của 2 quả cầu bằng nhau. d. Tất cả các kết quả trên đều sai. II. Dïng g¹ch nèi ®Ó ghÐp mÖnh ®Ò bªn tr¸i víi mét mÖnh ®Ò bªn ph¶i thµnh mét c©u hoµn chØnh. 1. §Ó ®o khèi lîng riªng cña ®ång, tríc hÕt ta ph¶i 2. Sau ®ã dïng mét c¸i c©n ®Ó A. tØ sè khèi lîng qu¶ c©n (®o b»ng kg) víi thÓ tÝch qu¶t c©n (®o b»ng m3). B. ®o thÓ tÝch cña qu¶ c©n. C. ®o khèi lîng cña qu¶ c©n. D. lÊy mét qu¶ c©n b»ng ®ång cã thÓ cho 9 võa vµo trong mét b×nh chia ®é. TiÕp theo lµ dïng mét b×nh chia ®é cã ®ùng níc ®Ó 4. Khèi lîng riªng cña ®ång sÏ lµ III. Trong c¸c c©u sau, c©u nµo ®óng, c©u nµo sai? §¸nh dÊu x vµo « thÝch hîp. Ph¸t biÓu ®óng sai 1. KÕt qu¶ ®o bao giê còng chia hÕt cho §CNN cña dông cô ®o vµ ch÷ sè cuèi cïng cña kÕt qu¶ ®o lu«n cïng ®¬n vÞ víi §CNN cña dông cô ®o. 2. GH§ vµ §CNN cña ca ®ong dïng ®Ó ®o thÓ tÝch chÊt láng cã cïng mét gi¸ trÞ. 3. Dïng mét b×nh chia ®é vµ mét b×nh trµn cã thÓ ®o thÓ tÝch cña tÊt c¶ c¸c vËt r¾n kh«ng thÊm níc. 4. §¬n vÞ cña träng lîng riªng lµ kg/m3. IV. Bµi tËp tù luËn 1. H·y tÝnh khèi lîng cña mét khèi nh«m . BiÕt khèi nh«m ®ã cã thÓ tÝch lµ 0.5m 3 vµ khèi lîng riªng cña nh«m lµ 2700kg/m3 2. Một chất lỏng có khối lượng 1kg và có thể tích 1dm3 . Hãy tính khối lượng riêng của chất lỏng đó ra kg/m3 và cho biết chất lỏng đó là gì ? (2đ) 3. Tính khối lượng và trọng lượng của quả nặng bằng sắt có thể tích 0,05m3. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3 4. Một cục sắt có thể tích V = 0,1lít, khối lượng riêng D = 7800 kg/m3. a. Tính khối lượng của cục sắt. b. Tính trọng lượng riêng của sắt. 5. H·y lËp ph¬ng ¸n ®Ó x¸c ®Þnh D cña 1 hßn ®¸ víi c¸c dông cô sau -C©n vµ c¸c qu¶ c©n -B×nh chia ®é cã kÝch thíc nhá h¬n hßn ®¸ -B×nh trµn -ChËu ®ùng níc -Níc 6. Khi trén dÇu ¨n víi nøoc ,cã hiÖn tîng g× x¶y ra? Gi¶i thÝch ? 7. H·y tÝnh khèi lîng vµ träng lîng cña mét c¸i dÇm s¾t cã thÓ tÝch 40dm3.BiÕt D cña s¾t lµ 7800kg/m3 8. Trong mét bµi thùc hµnh kÕt qu¶ ®îc ghi nh sau LÇn Khèi lîng cña B×nh chia ®é ThÓ tÝch cña ®o sái sái Khi cha cã Khi cã sái sái 1 m1=85g 50cm3 81cm3 V1= 3 2 m2=67g 50cm 76cm3 V2= 3 m3=76g 50cm3 78cm3 V3= H·y tÝnh thÓ tÝch vµ khèi läng riªng cña sái trong 3 lÇn ®o råi tinh khèi lîng riªng trung b×nh cña sái 9.lÇn lît bá hai vËt kh«ng thÊm níc cã cïng khèi lîng vµo 1 BC§ cã chøa níc, mùc níc d©ng lªn trong BC§ trong 2 trêng hîp cã b»ng nhau kh«ng? T¹i sao? 10. Hai chÊt láng a vµ b ®ùng trong 2 b×nh cã thÓ tÝch 10 lÝt. BiÕt r»ng khèi lîng cña 2 chÊt láng lµ 4kg, khèi lîng cña chÊt láng a chØ b»ng 1/3 khèi lîng cña chÊt láng b. H·y cho biÕt khèi lîng riªng cña 2 chÊt láng trªn. 11. Trªn bµn cã 1 c¸i chÆn giÊy b»ng kim lo¹i. Khi ®o kÝch thíc cña nã, ngêi ta they nã dµi 14,5cm, réng 5,3cm, dµy 1,5cm. Khi c©n nã ta thÊy nã cã khèi lîng 310g. Em cã thÓ cho biÕt nã lµm b»ng chÊt liÖu g× kh«ng? 12. Mét vËt kim lo¹i h×nh trô cã chiÒu cao 12cm vµ ®êng kÝnh ®¸y 3,2cm. Treo vËt ®ã vµo mét lùc kÕ ta thÊy lùc kÕ chØ 7350N. Em cã thÓ cho biÕt vËt ®ã lµm b»ng chÊt liÖu g× kh«ng? 3. 10 13. Mét vËt cã khèi lîng 150 kg vµ thÓ tÝch 1,5m3. TÝnh khèi lîng riªng vµ träng lîng cña vËt ®ã. 14. Một chất lỏng có khối lượng 1kg và có thể tích 1dm 3 . Hãy tính khối lượng riêng của chất lỏng đó ra kg/m3 và cho biết chất lỏng đó là gì ? (2đ) 15. Tính KLR của một vật có khối lượng 226 kg và có thể tích 20dm 3 ra đơn vị kg/m3 vật đó làm bằng chất gì? 16. Một vật bằng sắt nguyên chất thể tích 0.4 m3. Hãy tính trọng lượng (P) của miếng sắt đó? Biết khối lượng riêng của sắt Dsắt = 7800kg/m3 17. Một hòn gạch có khối lượng 1,6 kg và có thể tích 1200cm3. Tính khối lượng riêng của hòn gạch đó theo đơn vị kg/m3 ? CHñ ®Ò 4: M¸y c¬ ®¬n gi¶n A. Bài tập trắc nghiệm 1. Khi sử dụng mặt phẳng nghiêng để kéo vật, muốn dễ dàng hơn ta phải A. tăng độ cao mặt phẳng nghiêng B. giữ nguyên độ dài mặt phẳng nghiêng C. dùng nhiều người cùng kéo vật D. giảm độ cao mặt phẳng nghiêng 2. Cái khuy vỏ chai nước ngọt thực chất là một A. mặt phẳng nghiêng B. ròng rọc C. đòn bẩy D. palăng 3. Ngêi thî x©y ®øng trªn cao dïng d©y kÐo bao xi m¨ng lªn.Khi ®ã lùc kÐo cu¶ ngêi thî x©y cã ph¬ng, chiÒu nh thÕ nµo? A. Lùc kÐo cïng ph¬ng, cïng chiÒu víi träng lùc; B. Lùc kÐo kh¸c ph¬ng, kh¸c chiÒu víi träng lùc; C. Lùc kÐo cïng chiÒu nhng kh¸c ph¬ng víi träng lùc; D. Lùc kÐo cïng ph¬ng nhng ngîc chiÒu víi träng lùc. 4. Để kéo một thùng nước có khối lượng 15 kg từ dưới giếng lên, ta phải dùng một lực: A. F < 15N. B. F =15N. C. 15N < F < 150N D. F lớn hơn hoặc bằng 150 5.Ngêi ta sñ dông MPN ®Ó ®a vËt lªn cao .So víi c¸ch kÐo th¼ng vËt lªn ,c¸ch sö dông MPN cã t¸c dông g×? A.Thay ®æi ph¬ng cña träng lùc t¸c dông B. Cã thÓ kÐo vËt lªn víi mét lùc nhá h¬n träng lîng cña vËt C. Gi¶m träng lîng cña vËt D.Cã thÓ kÐo vËt lªn víi mét lùc nhá h¬n träng lîng cña vËt 6. §Ó ®a mét thïng ®ùng dÇu lªn xe t¶i ,mét ngêi ®· dïng lÇn lît 4 tÊm v¸n lµm mÆt ph¼ng nghiªng.BiÕt víi 4 tÊm v¸n ngêi ®ã ®· ®Èy thïng dÇu lªn xe víi 4 lùc kh¸c nhau.Hái tÊm v¸n nµo dµi nhÊt A.F1=1000N B.F2 =200N C.F3 =500N D.F4= 1200N 7. Dông cô nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ øng dông cña ®ßn bÈy 11 A.c¸i kÐo B.C¸i k×m C,C¸i Ca D.C¸i më nót chai 8. Quan sát những hình ảnh sau, nhận biết các loại mát cơ đơn giản được ứng dụng vào trong những dụng cụ đó? 9. Trêng hîp nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ nguyªn t¾c m¸y cá ®¬n gi¶n: A. CÇn cÈu B. CÇu bËp bªnh trong vên C. C©n ®ßn( R«becvan) D. MÆt ph¼ng bÕn s«ng 10. Một vật có khối lượng 10kg. Để kéo trực tiếp vật lên theo phương thẳng đứng, người ta dùng lực nào trong số các lực sau: A. 10N B. 100N C. 99N D. 1000N 11.Hãy ghép mệnh đề bên trái với mệnh đề bên phải để được một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng. a. Bánh xe có rãnh quay quanh một trục là 1. Mặt phẳng nghiêng b. Xà beng là 2. Đòn bẩy c. Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là 3. Máy cơ đơn giản d. Tấm ván kê nghiêng là 4. Ròng rọc 12. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào không liên quan đến tác dụng của mặt phẳng nghiêng? A. Cầu trượt trong công viên thiếu nhi. B. Chế tạo mũi khoan có rãnh xoắn. C. Cần cẩu cẩu hàng. D. Kéo vật nặng theo tấm ván lên cao 13. Sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa 1 vật lên cao thiệt hại gì? A. Đường đi B. Lực C. Trọng lực D. Khối lượng 14. Cách nào sau đây không làm giảm độ cao mặt phẳng nghiêng? A. Giảm chiều dài, giữ nguyên độ cao của mặt phẳng nghiêng. B. Tăng chiều dài, giảm độ cao của mặt phẳng nghiêng. C. Giảm chiều cao, giữ nguyên độ dài của mặt phẳng nghiêng D. Vừa giảm độ cao, vừa tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng. 15. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào không liên quan đến tác dụng của mặt phẳng nghiêng? A. Cầu trượt trong công viên thiếu nhi. B. Chế tạo mũi khoan có rãnh xoắn. 12 C. Cần cẩu cẩu hàng. D. Kéo vật nặng theo tấm ván lên cao 16. Thí nghiệm với một đòn bẩy, cường độ lực kéo F2 và khoảng cách từ điểm đặt O2 đến điểm tựa O có mối liên hệ như thế nào? A. F2 luôn bằng trọng lực F1 của vật. B. F2 thay đỏi nhưng không phụ thuộc OO2 . C. F2 càng lớn khi OO2 càng lớn. D. F2 càng nhỏ khi OO2 càng lớn. 17. Cách nào dưới đây không làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của vật (O O1) nhỏ hơn khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của lực nâng vật. A. Đặt điểm tựa O trong khoảng cách O1O2, gần O1 hơn. B. Đặt điểm tựa O ở ngoài khỏang cách O1O2, , O ở gần O1, O ở gần O1 hơn. C. Đặt điểm tựa O ở ngoài khoảng cách O1O2, O ở gần O2 hơn. D. Cả ba cách làm trên 18. Dùng đòn bẩy AB để bẩy tảng đá ở đầu B, tay tác dụng lực tại A. Hỏi hòn đá kê làm điểm tựa đặt ở đâu để dễ bẩy nhất? A. Tại điểm giữa A và B B. Tại B C. Tại O sao cho AO=2OB D. Tại O sao cho AO=OB/2 B. Bài tập tự luận 1. Ở nhà em những việc gì sử dụng mặt phẳng nghiêng? 2. Đường quốc lộ đi lên núi người ta thường làm đi ngoằn ngèo làm như vậy có lợi gì cho người đi. Giải thích? 3. Hãy giải thích nguyên tắc hoạt động của cân Rôbecvan. 4. Kể một số thí dụ về đòn bẩy trong cuộc sống. 5. Tay chân con người hoạt động như các đòn bẩy các xương tay, chân là đòn bẩy các cơ bắp tạo lên lực. Hãy suy nghĩ về cách cử động của chân và tay, và tìm hiểu xem có những đòn bẩy nào trong cơ thể? 6. Mở nắp hộp sữa dùng thìa hay dùng chìa khoá dễ mở hơn? giải thích? 7. Dùng một chiếc thìa và một đồng xu đều có thể mở được nắp hộp chè. Dùng vật nào dễ mở hơn? tại sao?. 8. Chỉ có cân đĩa và 1 quả cân loại 5 kg, 1 quả cân loại 3kg. Làm thế nào lấy ra đúng 1kg gạo? 9. Quan s¸t hÖ thèng pa l¨ng ë h×nh 1 vµ cho biÕt dïng pal¨ng nµy ®îc lîi g×? 10. Quan s¸t rßng räc ë h×nh 2 vµ rót ra nhËn xÐt. 11. Cã 3 vËt nÆng ®îc treo vµo 1 RR ®éng nh h×nh 3. HÖ ®øng c©n b»ng. Em cã nhËn xÐt g× vÒ tÝnh chÊt cña RR ®éng? 12. Trong h×nh vÏ sè 4, vËt treo cã träng lîng lµ 100N. Hái sè chØ cña lùc kÕ lµ bao nhiªu? 13. RR kÐp gåm 2 RR cã ®êng kÝnh kh¸c nhau ®îc g¾n víi nhau. Em h·y quan s¸t s¬ ®å 5 vµ nªu râ a. T¸c dông cña RR kÐp b. RR nµy t¬ng ®¬ng víi RR nµo mµ em ®· häc? 14. Mét b¹n HS cho r»ng RR ho¹t ®éng dùa trªn nguyªn t¾c cña ®ßn bÈy. Theo em ®iÒu ®ã cã ®óng kh«ng? 13 KiÓm tra ch¬ng I Họ và tên:………………………… Thời gian: 150 phút §iÓm NhËn xÐt cña GV 1. a. Dùa vµo §CNN ®· cho cña thíc ®o, trong c¸c gi¸ trÞ ®o ®· ghi trong b¶ng sau ®©y, h·y g¹ch ch©n c¸c gi¸ trÞ ®é dµi ®îc ghi ®óng víi quy íc. (2 ®iÓm) §CNN cña thíc B¶ng ghi c¸c gi¸ trÞ ®o ®îc b»ng thíc ®· cho 1mm 0,2mm 0,2cm 1mm 1,1m m 2,0m m 2mm 5mm 0,03cm 15m m 44m m 0,8cm 2,5c m 3cm 3cm 3,4cm 0,1dm 0,10dm 0,7dm 2,25dm 14 5cm 150mm 0,2cm 3cm 20cm 2,1dm 6,5d m 3,45dm 0,10m 10,85m b. Dùa vµo kÕt qu¶ ®· ®îc ghi ®óng víi quy íc, h·y ghi c¸c gi¸ trÞ §CNN cã thÓ cã cña thíc ®o ®é dµi ®· dïng ®Ó ®o.(2,5®iÓm) KÕt qu¶ ®o 3mm 6,0cm 0,5dm 0,07m 1,24m §CNN cña thíc lµ 2. §iÒn vµo c¸c « trèng trong b¶ng träng lîng riªng cña c¸c chÊt sau ®©y: (3 ®iÓm) ChÊt §¸, c¸t, §Êt thÞt Níc Níc ®¸ Kh«ng Gç kh« bª t«ng pha c¸t ë 40C ë 00C khÝ ë 200C Khèi lîng riªng 2400 – 1600 – 600 1000 900 1,29 (kg/m3) 2550 2000 1200 Träng lîng riªng (N/m3) 3. X¸c ®Þnh c¸c cÆp lùc ®· c©n b»ng víi nhau trªn vËt trong c¸c trêng hîp: (2 ®iÓm) a. Mét c¸i cèc n»m yªn trªn mÆt bµn n»m ngang. b. Mét qu¶ nÆng treo c©n b»ng díi mét lß xo. c. Mét x« v÷a ®îc kÐo lªn ®Òu b»ng mét sîi d©y. d. Mét phi c«ng nh¶y dï r¬i ®Òu. 3. Dïng 0,2kg nhùa cã khèi lîng riªng D1 = 2kg/dm3 bäc xung quanh mét qu¶ cÇu 1kg lµm b»ng kim lo¹i cã khèi lîng riªng D2 = 8kg/dm3. TÝnh khèi lîng riªng D cña qu¶ cÇu míi ®îc t¹o thµnh ? (4 ®iÓm) 4. Pha 0,5kg cån cã khèi lîng riªng D1 = 0,8kg/dm3 víi 1kg níc cã khèi lîng riªng D2 = 1kg/dm3 ®îc bao nhiªu lÝt hçn hîp ? BiÕt r»ng khi pha nh vËy thÓ tÝch hçn hîp thu ®îc b»ng 98% tæng thÓ tÝch 2 thµnh phÇn. (3 ®iÓm) 5. Mét thái kim lo¹i ®Æc mµu vµng cã m = 350g, V = 20 cm3. BiÕt khèi lîng riªng cña vµng D1 =19,3g/cm3, cña b¹c D2 = 10,5g/cm3. a. Chøng minh r»ng ®ã kh«ng ph¶i lµ thái vµng nguyªn chÊt (2 ®iÓm) b. BiÕt thái kim lo¹i ®ã gåm vµng vµ b¹c. TÝnh khèi lîng vµng cã trong thái hîp kim ®ã ? i. CHñ ®Ò 5: Sù në v× nhiÖt cña c¸c chÊt Lý thuyÕt: 1. C¸c chÊt ®Òu në ra khi nãng lªn, co l¹i khi l¹nh ®i. ChÊt khÝ në v× nhiÖt nhiÒu h¬n chÊt láng, chÊt láng në v× nhiÖt nhiÒu h¬n chÊt r¾n. ChÊt r¾n, láng kh¸c nhau në v× nhiÖt kh¸c nhau, chÊt khÝ kh¸c nhau në v× nhiÖt gièng nhau. 2. Mét sè øng dông cña sù në v× nhiÖt. - Sù co d·n v× nhiÖt khi bÞ ng¨n c¶n cã thÓ g©y ra nh÷ng lùc rÊt lín. Khi ®Æt ®êng ray xe löa, èng dÉn khÝ hoÆc níc, x©y cÇu ............ ph¶i lu ý tíi hiÖn tîng nµy. - Hai thanh kim lo¹i cã b¶n chÊt kh¸c nhau ®îc t¸n chÆt vµo nhau t¹o thnµh mét b¨ng kÐp. Khi bÞ ®èt hoÆc lµm l¹nh th× b¨ng kÐp cong l¹i. Tinnhs chÊt nµy ®îc øng dông vµo viÖc ®ãng ng¾t tù ®éng trong m¹ch ®iÖn. - NhiÖt kÕ thêng dïng ho¹t ®éng dùa trªn hiÖn tîng d·n në v× nhiÖt cña c¸c chÊt. C¸c nhiÖt kÕ thêng dïng lµ: NhiÖt kÕ rîu, nhiÖt kÕ thñy ng©n, nhiÖt kÕ y tÕ. 3. NhiÖt giai. NhiÖt giai Níc ®¸ ®ang tan H¬i níc ®ang s«i Xenxiut 00C 1000C Farenhai 320F 2120F Kenvin 273K 373K C¸ch ®æi nhiÖt ®é tõ nhiÖt giai Xenxiut sang nhiÖt giai Farenhai: x0C = (32 + x .1,8)0F 15 C¸ch ®æi nhiÖt ®é tõ nhiÖt giai Farenhai sang nhiÖt giai Xenxiut: x0F = (x – 32) : 1,8 0C C¸ch ®æi nhiÖt ®é tõ nhiÖt giai Xenxiut sang nhiÖt giai Kenvin: x0C = (x + 273)K C¸ch ®æi nhiÖt ®é tõ nhiÖt giai Kenvin sang nhiÖt giai Xenxiut: x K = (x - 273) 0C B. Bµi tËp I. Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng. 1. C¸c c©u nãi vÒ sù në v× nhiÖt cña khÝ «xi, hidr«, nit¬ sau ®©y, c©u nµo ®óng? A. ¤xi në v× nhiÖt nhiÒu nhÊt. B. Hidr« në v× nhiÖt nhiÒu nhÊt. C. Nit¬ në v× nhiÖt nhiÒu nhÊt. D. C¶ ba c©u trªn ®Òu sai. 2. Chän c©u ®óng trong trêng hîp sau: Khi lµm l¹nh mét khèi níc trong b×nh tõ nhiÖt ®é 200C ®Õn 00C th×: A. Khèi lîng vµ khèi lîng riªng cña níc ®Òu t¨ng. B. Khèi lîng cña níc kh«ng ®æi, khèi lîng riªng cña níc t¨ng. C. Khèi lîng cña níc kh«ng ®æi, khèi lîng riªng cña níc gi¶m. D. Khèi lîng cña níc kh«ng ®æi, khèi lîng riªng cña níc t¨ng, sau ®ã l¹i gi¶m. 3. Khi lµm nãng kh«ng khÝ ®ùng trong mét b×nh kÝn th× ®¹i lîng nµo sau ®©y cña nã kh«ng thay ®æi ? A. Khèi lîng B. ThÓ tÝch. C. Khèi lîng riªng. D. C¶ 3 ®¹i lîng trªn 4. Kh«ng thÓ dïng nhiÖt kÕ y tÕ ®Ó ®o nhiÖt ®é cña h¬i níc ®ang s«i v×: A. V× nhiÖt ®é thÊp nhÊt ghi trªn nhiÖt kÕ y tÕ lµ 340C. B. V× nhiÖt kÕ y tÕ chØ ®o ®îc nhiÖt ®é lín nhÊt lµ 420C. C. V× níc ®ang s«i ë nhiÖt ®é kh¸ cao nªn nhiÖt kÕ y tÕ sÏ vì. D. V× 2 lÝ do B vµ C 5. Chän c©u sai trong c¸c c©u sau: A. Trong kÕt cÊu bªt«ng ngêi ta chØ dïng s¾t hoÆc thÐp mµ kh«ng dïng c¸c kim lo¹i kh¸c v× s¾t thÐp cã ®é d·n në v× nhiÖt gÇn gièng víi bªt«ng. B. §èi víi níc khi nhiÖt ®é t¨ng tõ 00C lªn 40C th× thÓ tÝch cña nã gi¶m ®i. Bëi vËy ë 40C níc cã khèi lîng riªng lín nhÊt. C. Qu¶ bãng bµn bÞ bÑp nÕu nhóng vµo níc nãng th× sÏ phång lªn nh cò lµ v× vá bãng bµn gÆp nãng në ra vµ bãng phång lªn. 6. HiÖn tîng nµo sau ®©y x¶y ra khi nung nãng mét qu¶ cÇu b»ng ®ång? A. Träng lîng cña qu¶ cÇu t¨ng B. Träng lîng cña qu¶ cÇu gi¶m C. Träng lîng riªng cña qu¶ cÇu t¨ng D. Träng lîng riªng cña qu¶ cÇu gi¶m 7. Trong c¸c vËt díi ®©y, vËt nµo cã nguyªn t¾c ho¹t ®éng kh«ng dùa trªn sù në v× nhiÖt? A. NhiÖt kÕ. B. KhÝ cÇu dïng kh«ng khÝ nãng. C. Qu¶ bãng bµn. D. B¨ng kÐp. 8. H·y chØ ra c©u sai trong c¸c c©u sau. A. NhiÖt kÕ lµ dông cô dïng ®Ó ®o nhiÖt ®é. B. NhiÖt kÕ thêng dïng ho¹t ®éng dùa trªn hiÖn tîng d·n në v× nhiÖt cña c¸c chÊt. C. Trong nhiÖt giai Farenhai, nhiÖt ®é cña níc ®¸ ®ang tan lµ 300F. D. Trong nhiÖt giai Kenvin, nhiÖt ®é cña níc ®¸ ®ang tan lµ 273K 9. T¹i sao kh«ng khÝ nãng l¹i nhÑ h¬n kh«ng khÝ l¹nh? A. V× khèi lîng cña kh«ng khÝ nãng nhá h¬n. B. V× khèi lîng cña kh«ng khÝ nãng nhá h¬n. C. V× träng lîng riªng cña kh«ng khÝ nãng nhá h¬n. D. V× träng lîng riªng cña kh«ng khÝ nãng lín h¬n. 10. Khi nót thuû tinh cña mét lä thuû tinh bÞ kÑt. Ph¶i më nót b»ng c¸ch nµo? A. H¬ nãng nót. B. H¬ nãng cæ lä. C. H¬ nãng c¶ nót vµ cæ lä. D. H¬ nãng ®¸y lä. 16 11. Nung nãng hai qu¶ cÇu ®Æc cã kÝch thíc vµ nhiÖt ®é ban ®Çu gièng nhau, mét qu¶ lµm b»ng ®ång, mét qu¶ lµm b»ng nh«m. Sau khi nung ®Õn cïng mét nhiÖt ®é th×: A. Qu¶ cÇu b»ng ®ång cã thÓ tÝch lín h¬n. B. Qu¶ cÇu b»ng nh«m cã thÓ tÝch lín h¬n. C. Hai qu¶ cã kÝch thíc b»ng nhau vµ b»ng thÓ tÝch ban ®Çu. D. Hai qu¶ cã kÝch thíc b»ng nhau vµ lín h¬n thÓ tÝch ban ®Çu. 12. Xe ®¹p ®Ó ngoµi trêi n¾ng g¾t thêng bÞ næ lèp v×: A. S¨m, lèp d·n në kh«ng ®Òu. B. Vµnh xe nãng lªn, në ra, nÐn vµo lµm lèp næ. C. Kh«ng khÝ trong s¨m në qu¸ møc cho phÐp lµm lèp næ. D. C¶ ba nguyªn nh©n trªn. II. Bµi tËp ®iÒn tõ. 1. Chän tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng. A. Khi tra vµnh s¾t vµo b¸nh xe gç ngêi ta thêng ph¶i ®èt nãng vµnh s¾t lªn ®Ó vµnh s¾t ……………….. råi míi tra vµo gç. B. Khi nhiÖt ®é t¨ng c¸c chÊt láng kh¸c nhau sÏ në v× nhiÖt …………………………… Trong c¸c chÊt : rîu, dÇu, níc th× ………………d·n në Ýt nhÊt. C. §èi víi níc khi nhiÖt ®é t¨ng tõ 00C ®Õn 40C th× …………………., chØ khi nhiÖt ®é t¨ng tõ 40C trë lªn th× níc míi ………………. D. HÇu hÕt c¸c chÊt ………………. khi nãng lªn ………………….. khi l¹nh ®i. ChÊt ……………….. në v× nhiÖt nhiÒu nhÊt. E. Khèi lîng riªng cña kh«ng khÝ trong khÝ quyÓn sÏ ………………. khi nhiÖt ®é t¨ng v× thÓ tÝch cña kh«ng khÝ ……………………. F. Trong thÝ nghiÖm vÏ ë h×nh 19.1 SGK VËt lÝ 6, khi nhóng b×nh vµo níc nãng th× mÆc dï c¶ b×nh vµ níc ®Òu në ra nhng mùc níc vÉn ………… ,v× thñy tinh …………........níc. G. GiÊy bäc kÑo cao su gåm mét líp nh«m máng d¸n lªn mét líp giÊy thêng. Do ®ã cã thÓ dïng ®Ó lµm …………………., v× nh«m vµ giÊy thêng gi·n në …………………… kh¸c nhau. 2. T×m sè thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng A. 460C = …………0F B. 1800C = …………0F 0 0 C. 258 F = ………… C D. 00 F = …………0 C III. Dïng g¹ch nèi ®Ó ghÐp mÖnh ®Ò bªn tr¸i víi mét mÖnh ®Ò bªn ph¶i thµnh mét c©u hoµn chØnh. 1. Nèi mét mÖnh ®Ò ë cét bªn tr¸i víi mét mÖnh ®Ò thÝch hîp ë cét bªn ph¶i 1. ThÓ tÝch cña vËt t¨ng 2. Khèi lîng riªng cña vËt t¨ng 3. Khèi lîng cña vËt t¨ng 4. NhiÖt ®é cña c¬ thÓ ngêi khi b×nh thêng 5. NhiÖt ®é cña h¬i níc ®ang s«i 6. NhiÖt ®é cña níc ®¸ ®ang tan A. khi lîng chÊt t¨ng. B. khi nhiÖt ®é t¨ng. C. khi nhiÖt ®é gi¶m D. 320F E. 310K G. 1000C IV. Trong c¸c c©u sau, c©u nµo ®óng, c©u nµo sai? §¸nh dÊu x vµo « thÝch hîp. Ph¸t biÓu §óng 1. A. Kh«ng ph¶i mäi chÊt ®Òu në ra khi nãng lªn, co l¹i khi l¹nh ®i. 2. B. Níc cã thÓ tÝch nhá nhÊt ë 40C nªn cã träng lîng riªng lín nhÊt ë 40C. 3. C. Khi h¬ nãng kh«ng khÝ ®ùng trong mét b×nh kÝn th× thÓ tÝch cña kh«ng khÝ t¨ng lªn. 4. D. Kh«ng khÝ nãng bao giê còng bay lªn cao nhÑ h¬n kh«ng khÝ l¹nh. 5. 1. 00C øng víi 320F vµ 273K Sai 17 6. 2. NhiÖt ®é cña níc s«i lµ 1000C tøc lµ 1800F 7. 3. §Ó ®o nhiÖt ®é cña khÝ quyÓn ngêi ta dïng rîu lµm chÊt láng trong nhiÖt kÕ chø kh«ng dïng níc chØ v× rîu në v× nhiÖt nhiÒu h¬n níc. 8. 4. 490C øng víi 1350F. V. Bµi tËp tù luËn 1. T¹i sao ®inh vÝt b»ng s¾t cã èc b»ng ®ång bÞ kÑt cã thÓ më ®îc dÔ dµng khi h¬ nãng, cßn ®inh vÝt b»ng ®ång cã èc b»ng s¾t l¹i kh«ng thÓ lµm nh thÕ? 2. Mét lä thñy tinh ®îc ®Ëy kÝn b»ng nót thñy tinh. Khi nót bÞ kÑt, ngêi ta thêng nung nãng cæ lä ®Ó cã thÓ lÊy c¸i nót ra dÔ dµng. Em h·y gi¶i thÝch nguyªn t¾c cña c¸ch lµm trªn. 3. ë 00C mét qu¶ cÇu b»ng s¾t vµ mét qu¶ cÇu b»ng ®ång cã cïng thÓ tÝch 1000cm 3. Khi nung c¶ hai qu¶ cÇu lªn 500C th× qu¶ cÇu b»ng s¾t cã thÓ tÝch 1001,8cm3 cßn qu¶ cÇu b»ng ®ång cã thÓ tÝch 1002,5cm3. TÝnh ®é t¨ng thÓ tÝch cña mçi qu¶ cÇu. Qu¶ cÇu nµo d·n në v× nhiÖt nhiÒu h¬n? 4. B¶ng sau ®©y cho biÕt ®é në dµi cña c¸c thanh dµi 1m, lµm b»ng c¸c chÊt kh¸c nhau, khi nhiÖt ®é t¨ng thªm 10C. Thuû tinh Thuû tinh Hîp kim S¾t Nh«m §ång chÞu löa thêng Platinit 3 8 ®Õn 9 9 12 22 29 H·y cho biÕt khi lµm bãng ®Ìn ®iÖn, ngêi ta ph¶i dïng d©y dÉn ®iÖn b»ng chÊt nµo ®Ó xuyªn qua cæ bãng ®Ìn ®iÖn lµm b»ng thuû tinh thêng sao cho chç hµn lu«n lu«n ®îc kÝn khi nhiÖt ®é t¨ng? Gi¶i thÝch. 5. Mét b×nh ®ùng rîu vµ mét b×nh ®ùng níc cã cïng thÓ tÝch 1 lÝt ë 00C. Khi nung nãng c¶ hai b×nh lªn nhiÖt ®é 500C th× thÓ tÝch cña níc lµ 1,012 lÝt, thÓ tÝch cña rîu lµ 1,058 lÝt. TÝnh ®é t¨ng thÓ tÝch cña rîu vµ níc. ChÊt nµo në v× nhiÖt nhiÒu h¬n? 6. §å thÞ trªn h×nh vÏ biÓu diÔn ®é t¨ng thÓ tÝch ë 200C, 400C. Muèn x¸c ®Þnh ®é t¨ng thÓ tÝch ë 350C ta lµm nh thÕ nµo? §é t¨ng thÓ tÝch (cm3) 50 40 30 20 20 10 0 NhiÖt ®é 10 20 30 40 7*. H·y quan s¸t c¸c lo¹i Êm ®un níc b»ng ®iÖn, em sÏ thÊy r»ng bé phËn ®un nãng bao giê còng ®îc ®Æt ë phÝa díi, s¸t ®¸y Êm. T¹i sao nã kh«ng ®îc ®Æt ë phÝa trªn hoÆc phÝa gi÷a cña Êm? 8. T¹i sao vµo nh÷ng ngµy trêi n¾ng g¾t, kh«ng nªn b¬m lèp xe qu¸ c¨ng. 9. Khi nãng lªn c¶ bÇu èng qu¶n vµ thñy ng©n ®Òu në ra t¹i sao thñy ng©n vÉn d©ng lªn trong èng qu¶n cña nhiÖt kÕ? 10. T¹i sao trong c¸c tñ l¹nh bé phËn lµm l¹nh bao giê còng ®îc l¾p ë phÝa trªn cña tñ? 11. Nam muèn ¨n thøc ¨n nãng vµ ®Þnh bá thÞt hép ®ãng hép míi mua vµo xoong níc ®Ó ®un s«i lªn. MÑ véi vµng ng¨n l¹i vµ nãi r»ng lµm nh thÕ nguy hiÓm l¾m. Em h·y gi¶i thÝch cho Nam v× sao kh«ng ®îc lµm nh thÕ vµ ph¶i lµm nh thÕ nµo míi ®îc? 12. Ngêi ta ®o thÓ tÝch cña mét lîng khÝ ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau vµ thu ®îc kÕt qu¶ sau: 18 NhiÖt 0 20 50 60 80 100 0 ®é( C) ThÓ 4 4, 29 4,73 4,88 5,17 5,46 tÝch( lÝt) H·y vÏ ®êng biÓu diÔn sù phô thuéc cña thÓ tÝch vµo nhiÖt ®é vµ nhËn xÐt g× vÒ h×nh d¹ng cña ®êng biÓu diÔn nµy. 13. Sîi c¸p b»ng thÐp cña chiÕc cÇu treo cã chiÒu dµi L 0 = 400m ë 00C. H·y x¸c ®Þnh chiÒu dµi cña sîi c¸p ë nhiÖt ®é 30 0C. BiÕt r»ng khi nhiÖt ®é t¨ng thªm 1 0C th× chiÒu dµi cña sîi c¸p t¨ng thªm 0,000012 chiÒu dµi ban ®Çu. 14. Hai thanh ®ång vµ s¾t cã cïng chiÒu dµi ë nhiÖt ®é 0 0C lµ 2m. Hái khi ®èt nãng ®Õn 2000C th× chiÒu dµi hai thanh chªnh lÖch bao nhiªu? BiÕt r»ng khi nãng lªn 1 0C th× thanh ®ång dµi thªm 0,000018 chiÒu dµi ban ®Çu, thanh s¾t dµi thªm 0,000012 chiÒu dµi ban ®Çu. 15. Hai ngêi dïng mét c©y gËy ®Ó khiªng mét cç m¸y. Mét ngêi muèn g¸nh nÆng vÒ phÇn m×nh th× ph¶i chän ®Çu nµo? GÇn cç m¸y hay xa cç m¸y h¬n? V× sao? 16. VÏ s¬ ®å thiÕt bÞ sö dông 2 rßng räc ®éng vµ hai RR cè ®Þnh ®Ó n©ng mét vËt nÆng lªn cao. 17. Cho ®å thÞ biÓu diÔn sù t¨ng thÓ ThÓ tÝch (cm3) tÝch cña mét chÊt láng theo nhiÖt ®é. 900 Dùa vµo ®å thÞ h·y cho biÕt: 880 0 0 a- ThÓ tÝch cña chÊt láng ë 15 C; 60 C; 860 b- tÝch cña chÊt láng ë 300C. c- Khi thÓ tÝch cña chÊt láng lµ 860cm 3 820 th× nhiÖt ®é cña nã lµ bao nhiªu? 800 d- §é t¨ng thÓ tÝch cña chÊt láng tõ 00C ®Õn 1000C. 18. H·y cho biÕt 680C, 1400C øng víi 0 15 30 60 75 0C) NhiÖt ®é ( bao nhiªu ®é F ? 19. Khi ®un níc ta ®æ thËt ®Çy Êm, níc vÉn kh«ng trµn ra ngoµi b×nh v× b×nh vµ níc ®Òu në ra. C©u nãi trªn ®óng hay sai? T¹i sao? 20. Mét qu¶ cÇu b»ng nh«m vµ mét qu¶ cÇu b»ng s¾t cã cïng kÝch thíc ®îc treo vµo 2 ®Çu cña ®ßn bÈy nh h×nh vÏ ( OA = OB). §ßn bÈy cã ë tr¹ng th¸i c©n b»ng kh«ng? Gi¶i thÝch? A O B 21. Mét chiÕc c©n ®ßn ( cã ®ßn c©n lµm b»ng kim lo¹i) ®ang n»m ë tr¹ng th¸i c©n b»ng. Tr¹ng th¸i c©n b»ng cã bÞ ph¸ vì kh«ng nÕu nung nãng mét bªn ®ßn c©n? 22. Cã 3 b×nh chia ®é. Mét b×nh ®ùng rîu, mét b×nh ®ùng thñy ng©n vµ mét b×nh ®ùng ªte ®Òu ë ngang v¹ch 1000cm3 khi nhiÖt ®é ë 00C. Hái khi nhiÖt ®é t¨ng ®Õn 500C th× c¸c b×nh chia ®é trªn ë v¹ch nµo? BiÕt r»ng khi nhiÖt ®é t¨ng tõ 0 0C ®Õn 500C th× 1 lÝt thñy ng©n cã ®é t¨ng thÓ tÝch lµ 9cm3, 1 lÝt rîu cã ®é t¨ng thÓ tÝch lµ 58cm3, 1 lÝt ªte cã ®é t¨ng thÓ tÝch lµ 80cm3. 23. B¸o c«ng an thµnh phè Hå ChÝ Minh sè 1043 ngµy 16/5/2002 cã ®¨ng ®o¹n tin nh sau: “ §ît nãng d÷ déi ë vïng §«ng Nam Ên §é suèt tuÇn qua, cã n¬i nhiÖt ®é lªn ®Õn gÇn 120 ®é, ®½ lµm thiÖt m¹ng h¬n 175 ngêi”. Theo em, b¶n tin trªn cã g× cha ®Çy ®ñ? 24. H·y vÏ ®êng biÓu diÔn sù thay ®æi nhÞªt ®é cña kh«ng khÝ theo thêi gian theo sè liÖu cña mét tr¹m khÝ tîng ë Hµ Néi ghi ®îc trong mét ngµy mïa ®«ng, tõ 1 giê ®Õn 22 giê. Thêi gian( h) 1 4 7 10 13 16 19 22 NhiÖt ®é (0C) 13 13 13 18 18 20 17 12 25*. T¹i nhiÖt ®é bao nhiªu th× sè ®äc trªn nhiÖt giai Faenhai: 19 a. GÊp hai lÇn sè ®äc trªn nhiÖt giai Xenxiut. b. B»ng sè ®äc trªn nhiÖt giai Xenxiut. CHñ ®Ò 6: Sù chuyÓn thÓ A. Lý thuyÕt: 1. Sù nãng ch¶y vµ sù ®«ng ®Æc. - Sù chuyÓn tõ thÓ r¾n sang thÓ láng gäi lµ sù nãng ch¶y. Sù chuyÓn tõ thÓ láng sang thÓ r¾n gäi lµ sù ®«ng ®Æc. - PhÇn lín c¸c chÊt nãng ch¶y (hay ®«ng ®Æc) ë mét nhiÖt ®é x¸c ®Þnh . NhiÖt ®é ®ã gäi lµ nhiÖt ®é nãng ch¶y. NhiÖt ®é nãng ch¶y cña c¸c chÊt kh¸c nhau th× kh¸c nhau. - Trong thêi gian nãng ch¶y hay ®«ng ®Æc nhiÖt ®é cña vËt kh«ng thay ®æi. - Cã mét sè chÊt (thñy tinh, nhùa ®êng .... )khi bÞ ®un nãng th× mÒm dÇn ra råi nãng ch¶y dÇn trong khi nhiÖt ®é vÉn tiÕp tôc t¨ng. 2. Sù bay h¬i vµ sù ngng tô. - Sù chuyÓn tõ thÓ láng sang thÓ h¬i gäi lµ sù bay h¬i. Sù chuyÓn tõ thÓ h¬i sang thÓ láng gäi lµ sù ngng tô. - Tèc ®é bay h¬i cña mét chÊt láng phô thuéc vµo nhiÖt ®é, giã, diÖn tÝch mÆt tho¸ng cña chÊt láng. Nãng ch¶y Bay h¬i R¾n Láng KhÝ §«ng ®Æc Ngung tô 3. Sù s«i. - Mçi chÊt láng s«i ë mét nhiÖt ®é nhÊt ®Þnh. NhiÖt ®é ®ã gäi lµ nhiÖt ®é s«i. - Trong suèt thêi gian s«i nhiÖt ®é cña chÊt láng kh«ng thay ®æi. 4. So s¸nh sù bay h¬i vµ sù ngng tô. - Sù bay h¬i x¶y ra ë bÊt k× nhiÖt ®é nµo trªn mÆt tho¸ng cña chÊt láng. - Sù s«i x¶y ra ë mét nhiÖt ®é x¸c ®Þnh. Trong khi s«i, chÊt láng bay h¬i c¶ ë trªn mÆt tho¸ng lÉn trong lßng chÊt láng. 5. Qui tr×nh t×m hiÓu mét hiÖn tîng vËt lý. Quan s¸t 20
- Xem thêm -