Tài liệu Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 209 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

WEEK 21 Prepare: 10/ 1/2013 Teach: 18/1/2013 A/ Objectives: - By the end of the lesson, Ss will be able to review and practice the following knowledge: + Present simple tense , Present progressive, near future, future simple tense, modals. + Comparatioins, Indefinite quantifiers, and some structures: Want = would like, How far is it = What is the distance, To be back = to come back = to return, to be different from = to be not the same as + Phonetics and rewrite the sentences. B/ Contents. I Tenses *). Summary (Tóm tắt): Tenses Affirmation (KĐ) Negation (PĐ) Interrogation (NV) S + V(s-es) (be): am- is- are S + don’t/ doesn’t +V1 S+ am not/ isn’t/ aren’t Do/Does + S+V1? Am/Is/Are + S+…? - Every(day, week,...) - usually, never, often, sometimes, always, , - after school , once/ twice a day/week... Present simple Present progressive With - Now, at the present, at the moment, at this time, S + am/is/are + V-ing S+am/is/are(not)+V-ing Am/ Is/Are +S+V-ing? presently. - Look! Listen, !Be careful - Don’t + V+....! *). The differences between present simple and present progressive: Present simple Present progressive 1. Hành động có tính bền vững, luôn luôn 1. Hành động có tính tạm thời, không thường xuyên: đúng theo thói quen, phong tục và khả (today, this week, this year...) - I’m working in New York for a few weeks. năng: - I work in New York. 2. Không dùng thì này với các hoạt động nhận 2. Nhận thức, tình cảm, tình trạng xảy ra thức, tình cảm, tình trạng, sở hữu, tồn tại: see, think, believe, feel, look smell, taste, hear, lúc đang nói: expect, assume I know you are busy now. 3. Thời khoá biểu, lịch trình các chương 3. Kế hoạch, sự sắp xếp cho tương lai gần: - She is arriving at 11 o’clock. trình: The train for Hanoi leaves at 7.30 4. Dùng kèm với ALWAYS diễn tả sự phàn nàn: tonight. He is always coming to class late. 4. Chân lý hiển nhiên: - It rains a lot in HCM City. Ex: Give the correct form of these verbs: (Present simple and present progressive) 1.The sun (set) ………in the West. The earth (circle) ………the Sun once every 365 days. 2. It usually (rain) ……………in the summer. Rivers usually (flow) …………… to the sea. 3.They (often build) ……………… hotels, but this year they (build) …………… hospitals. 4.Bees (make) …………………………honey. 5.They (get) …………………………on the scale now. 6. Don’t worry. I (give) …………………him your message when I (see) ………… him. 7. Look! Jane (play) ....................the guitar. this afternoon she (play) ………… table tennis. 8. I (not talk) …………………………to her at present. 9. How often…………………………she (go) …………………………fishing? - She (go) …………………………once a year. 10. .............. your friends (be)……………… students? - Yes, they (be) .......................... *). Summary (Tóm tắt): Tenses Intended Future Future Simple Affirmation Negation (PĐ) Interrogation (NV) With (KĐ) S + am/ is/ are S + am/ is/ are+ not + Am/ Is/ Are + S+ going to Tomorrow, + going to +V1 going to +V1 +V1 ? tonight, soon, next, someday, S+ will + V1 S+ will not + V1 Will + S + V1? in the future *). The differences between intended future and future simple: Intended future Future simple 1. Ý định đã được dự trù, sắp xếp trước 1. Ý định ngay khi nói hay hành động sẽ xảy ra ở tương lai không phụ thuộc vào ý định: khi nói: - Iam going to visit New York this summer. - He will come here tomorrow. 2. Ý kiến, lời hứa, hy vọng, phát biểu về một hành động trong tương lai: (think, promise, hope, expect..) 2. Sự suy đoán chắc chắn dựa vào căn cứ - Wait here and I will get you a drink. hiện tại: - I think you will pass the exam. - There are a lot of clouds. I think it is going to rain. Ex: Give the correct form of these verbs: (Intended future and Future simple) 1. I think she (win) …………………………the gold medal. 2. They (build) …………………………a house by June next year. 2 3. Don’t worry. I (give) …………………………him your message when I see him. 4. I (meet) …………………………Jane next week. 5. What…………your mother (do) …………………next week? 6. - She (make)…………………a dress. 7. The students (not go ) …………………………on a trip next week. 8. My mother is saving money because they ( buy) …………… a new house next year. *) . Present simple and Future simple trong mệnh đề điều kiện và mệnh đề thời gian chỉ tương lai: - Mệnh đề thời gian: S +Will + V1+ When/ while/ after/ before/ as/until + S + V (Present simple) When/ while/ after/ before/ as/until + S + V (Present simple), S +Will + V1 When he comes tomorrow, we will welcome him. - Mệnh đề điều kiện: S +Will + V1+ if + S + V (Present simple) If + S + V (Present simple),S +Will + V1 If she visits me next week, we will have dinner together. Ex: Give the correct form of these verbs: 1. We’ll go out when the rain (stop) …………………………. 2. Miss Helen (help) ………… you if she (finish) …………………… that letter tomorrow. 3. I (come) ………………… and (see) ……………………… you before I leave here. 4. I (wait) ……………………… he if you (come) ……………………… back tomorrow. 5. I (send) …………… you some postcards as soon as I (arrive) …………… in London. 6. I’ll wait until he (finish) ……………………… his novel. 7. I (give) ………………… her your letter if I (see) ……………………… her tomorrow. 8. When you (go) ………… into the office, Mr. John (sit) …………… at the front desk II/ Modal verbs ( Các động từ tình thái / khiếm khuyết ) 1. Can/ could : cã thÓ ( dïng ®Ó chØ kh¶ n¨ng), Could cßn lµ h×nh thøc qu¸ khø cña Can 2. May/ might: cã thÓ ( dïng ®Ó chØ dù ®o¸n), Might cßn lµ h×nh thøc qu¸ khø cña May 3.Should = ought to = had(‘d) better: nªn( dïng ®Ó chØ lêi khuyªn) 4. Must = have to: ph¶i ( dïng ®Ó chØ tr¸ch nhiÖm vµ bæn phËn) 5. be going to : s¾p/ sÏ lµm g× *) C«ng thøc (+) S + can/... + V +....... 3 (-) S + can/..... + not + V +............. (?) Can/... + S + V +.................? Yes, S + can/.... No, S + can’t/.......... *)Lưu ý - Have to dùng trong câu phủ định và câu hỏi giống với động từ thường . - d¹ng phñ ®Þnh cña ought to lµ ought not to Ex: I don’t have to do this work . You ought not to get up late. 1. Lan can ( run ).......................... fast. 2. I must ( do )....................... my homework every evening. 3. You’d better ( go) ........................to the park on the weekend. 4. We are going to ( visit) ........................Ha Long Bay this summer. 5. Na ought not ( stay ) ........................up too late. 6. It may not ( be)......................... rainy tomorrow. 7. Mai can ( swim) ........................................quickly? 8. You must ( do)........................................... the housework? 9. We should ( take)......................... morning exercises everyday? 10. Linh has to ( do) ..........................the housework III : Comparisons A/ Equality (So sánh bằng): S 1+ V + AS+ ADJ/ ADV + AS + S2 B./ Inequality ( So sánh không bằng): S1 + (NOT- V) + AS +ADJ/ ADV + AS + S2 S1 + V + LESS+ ADJ/ ADV + THAN + S2 C/ Comparatives (So sánh hơn): Tính từ ngắn : S1 + V + ADJ/ADV- ER + THAN + S2 Tính töø daøi: S1 + V + MORE + ADJ/ ADV + THAN + S2 D/ Superlatives (So saùnh nhaát): Tính töø ngaén: S + V + THE ADJ –EST + N + in + Place Tính töø daøi: S +V + THE MOST +ADJ + N + of + people/ things *)Notes: 1. Nh÷ng tÝnh tõ cã tËn cïng lµ " e" ta chØ cÇn thªm " r" hoÆc "st” ( large -> larger -> largest) 2. Nh÷ng tÝnh tõ cã hai ©m tiÕt kÕt thóc lµ " y" -> i +er/ est ( happy -> happier -> happest.) 3. TÝnh tõ ng¾n kÕt thóc b»ng 1 ©m phô ©m, liÒn tríc lµ 1 nguyªn ©m ta ph¶i nh©n ®«i phô ©m khi thªm ®u«i " er" hoÆc " est". ( Ngoại trừ những tính từ tận cùng : W, X, Y ) hot -> hotter -> hottest / new -> newer -> newest 4. Mét sè tÝnh tõ cã 2 ©m tiÕt nhng ¸p dông theo quy t¾c cña tÝnh tõ ng¾n nh: clever ( kheã lÐo) -> cleverer -> cleverest narrow ( hÑp, chËt) -> narrower -> narrowest simple( ®¬n gi¶n) -> simpler -> simplest *)So saùnh caùc tính töø ñaëc bieät: good/ well → better/ the best; bad/ badly → worse/ the worst; 4 little far → less/ the least; many/ much → more/ the most; → farther/ further/ the farthest/ furthest Ex. Rewrite these sentences, keeping the original meaning: 1.My house is bigger than your house.→Your house is. 2.The black car is cheaper than the red car.→The red car 3. This film is more interesting than that one.→That film is 4.My kitchen is smaller than yours.→ Your kitchen 5. My grandmother is older than every one in my family. → My grandmother is the. 6. No one in my class is as tall as Tam.→ Tam is the 7. I can’t cook as well as my mother.→ My mother can cook 8.He does not play tennis as well as Jack. → Jack can 9.I did not spend as much money as you. → You spent 10. I don’t think this book is expensive as it is. → This book is IV).A lot of/ lots of/ plenty of/ much / many 1. a lot of / lots of/ plenty of ( thêng dïng trong c©u kh¼ng ®Þnh) a lot of / lots of/ plenty of + danh tõ sè nhiÒu ®Õm ®îc vµ danh tõ kh«ng ®Õm ®îc. 2. much/ many ( thêng dïng trong c©u phñ ®Þnh hoÆc nghi vÊn) - much + danh tõ kh«ng ®Õm ®îc - many + danh tõ ®Õm ®îc sè nhiÒu 3. Exercises: Complete these sentences with much, many, a lot of, lots of 1. My father never drinks ……………….. coffee for breakfast. 2. I don’t have …………………….. time to read 3. Her new school has ……………… students 4. There are ………………… orange juice in the jar. 5. This hotel doesn’t have ……………….. rooms 6. He has ………………… money in his pocket. 7. There are too ……………………… pictures on the wall. 8. She drinks ……………………… tea. 9. There is ........................milk in the fridge. 10. Are there .....................eggs in the fridge? V/ Some structures: + Want = would like, + How far is it = What is the distance, + To be back = to come back = to return + to be different from = to be not the same as WEEK 22 Prepare: 20/1/2013 Teach: 25/1/2013 A/ Objectives: 5 - By the end of the lesson, Ss will be able to review the knowledge that they learnt in the previous lesson and do the test. B/ Contents. *) Do the test in 90’ I/ Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. 1. A. rose B. cover C. nose D. over 2. A. stage B. village C. manage D. baggage 3. A. blood B. mood C. moon D. soon 4. A. see B. seat C. sugar D. sit 5. A. full B. pull C. bull D. cut 6. A. happy B. sky C. try D. dry 7. A. fine B. nine C. time D. thing 8. A. man B. fat C. table D. map 9. A. hot B. mode C. pot D. stop 10. A. front B. some C. brother D. do II. Give the correct form of the words in brakets. Ví dụ : 0. My room is …………. smaller ………than his room. SMALL 1. Today Lien is ………………… his because she misses her parents. HAPPY 2. Trung’s new house is ……………… than his old one. BIG 3. They are ………………… to there teacher. TALK 4. There are thirty-six ………………… in our school. CLASS 4. He dosen’t have many ……………….. in Ha Noi. RELATE III. Matching A B 1. How do you go to school ? a. Pretty good. 2. How far is it from here to your b. Because I miss my family. house ? c. It’s van. 3. How old are you ? d. I walk. 4. How are you today ? 5. How is your new house different e. Mirs Ngoc. from your old one ? f. 12A. 6. what is your middle name ? g. About 7km. 7. Where do you live ? h. It’s bigger. 8. Who are you talking to ? i. 78 Hoang Hoa Tham Street. 9. Why are you unhappy ? j. 13 years old. 10. Which class are you in ? IV/. Put the words in the correct order to complete the sentences. 1. House / is/ the market / far / to / from / how / it / Trang’s ? 6 2. lives / street /grandparents / he / Hoang Quoc Viet / his/ on / with . 3. many /old / students / my / have / doesn’t / class . 4. Mrs / the boy / to / who / Quyen / talking /is ? 5. smaller / new / old / her / Hoa’s / one / school /is / than . 6. gose / bus /Hoang /day / work / Mrs /every / to / by. 7. new / from /one / is / house / his / how / different / Minh’s / old ? 8. because / parents /is / she / Nguyet / misses / unhappy / her. 9. friends / town / lot / does / her / Nhung / of / in / a / have ? 10. lunch / o’clock / going / it’s /and / the / twelve / we’re / to /room. V. Fill in each blank with one suitable preposition 1. Viet lives ……. his aunt and uncle ………………… 83 Hoang Van Thu Street. 2. Her birthday is ………………… October, 17th. 3. Our party will be …………….. ten o’clock to half past eleven …………………. The morning ………………………. Sunday. 4. What our place ……………………birth, Nam ? 5. Trung will have party ……………………. Her birthday ………………. Home. 6. I’ll wait ……………………. You outside the stadium VI. Find one mistake in each sentence and correct it. Ví dụ : 0. I are in grade seven. 0/ ……… am ……...........… 1. How old Hoa will be on her next birthday ? 1/ ………………… 2. Would you like seeing a movie with me tonight ? 2/ ……………… 3. Nhung’s birthday is in the nith of March. 3/ ……………. 4. We don’t will have a part next Friday. 4/ ……………….. 5. Today is Thursday, the two of November. 5/ ……………… 6. Hoang doesn’t have a lots of friends in her new school. 6/ …………….. 7. What are your telephone number, Phuong ? 7/ ……………. 8. Mai will goes to Hai Phong tomorrow afternoon. 8/ …………….. 9. Who are you and your friends talk about ? 9/ ……………… 10. Linh lives with her uncle on 37 Nguyen Trai Street. 10/ ……………… VII.. Fill in each blank with one suitable word. Minh is my new classmate. He now staying (1)……………………his brother in Ha Noi, but he’s (2) ………………. Bac Giang Town and his parents still (3) ……………………. There. Minh’s brother’s house is smaller (4) ……………... his house in Bac Giang, and it is on Xuan Thuy Street. Our (5) …………….. is in the center of Ha Noi, so (6) ………………... is about 8 kilometers from his new house (7) ……………….. 7 school. Every day Minh gose to school (8) ………………bike. Minh is unhappy because he dosen’t (9) ……………….. many friends in Ha Noi. He also (10) ……………... his parents and his friends in Bac Giang. VIII/ Give the correct form of the verbs in brackets 1.We (wait) …… for you when you (get) ……………………… back tomorrow. 2.If you (come) ………… today, I (work) ……………… at my desk in Room 12. 3.She is preparing her trip now. She (visit) …………………… her friends tonight.. 4.I think Liz and her parents (go) …………to Tri Nguyen Aquarium in Nha Trang. 5................. the children (play………………………in the park at the moment? - No, they aren’t. They (learn) ..................................... to play the piano. 6.………….you (go)………………………….. to school on Sundays? – Yes, I do. 7.Mymother (cook) …………amealnow.She(cook) ……………………… everyday. 8.What…………your mother (do)………. at this time? - She (make) ………a dress. 9.I (give) …………… her your letter when I (see) ………………… her tomorrow. 10.As you (go) ……… back home, your children (wait) ………… at the front door. 11.............. she often (go)……………………… to the cinema every weekend? - I don’t know. But she always (go) ......................... to the church on Sundays. 12.Hurry up! The bus (come) …………………………… . 13. The students (not be) …………………………in class at present. What …………you (do)…… this Sunday? - I (visit) ............... my grandparents 14.She always (wash) …………………………the dishes after meals. 15.What____________ your father usually ____________ (do) in the evenings ? 16.He usually __________ (watch)TV. He (not talk) ____________ to her at present. 17.He_______(be) out at the moment but he______(be) back at about seven o’clock. 18.I can ____________ (see) the children. They____________ (play) in the yard. IX/ Read the first sentence, then complete the second sentense with the same meaning 1.He is the tallest boy in his class. → No one in………………………………………………………………………… 2.This is the most interesting film of all. → No other films are............................................................................................... 3.No cars in the world are more expensive than Japanese ones. -> Japanese cars ………………………………………………………………. 8 4.This exercise is easier than that one. → That exercise is not…………………………………………………………. 5. He drives more carefully than Jack does. → Jack ……………………………………………………………………………. 6.No one in the group plays better than he. → He can………………………………………………………………………. 7. No hotel in the city is as comfortable as this. → This hotel is the ……………………………………………………………. 8.Other oceans in the world aren’t as large as the Pacific one. → The Pacific Ocean is .................................................................................................. X. Write an invitation card using the words given below.  Your name : Hien  Your friend’s name : Ngoc. Day of the birthday party : Thursday, 6/2.  Place of the party : Your home, 39 NVC Street.  Time : 7 – 9.30 evening. Telephone number : 7850347 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… 9 WEEK 23 Prepare: 22/1/2013 Teach: 29/1/2013 WORD FORMATIONS I. Thµnh lËp danh tõ chØ ngêi Teach/Teacher (giáo viên) Drive/driver (tài xế) Sing/ singer (ca sỹ) Write/ writer (tác giả) VFarm/ farmer (nông dân) Play/ player (cầu thủ) er Visit/ visitor: du khách Direct/ director: giám đốc V- or Act/ actor: nam diẽn viên N- or Novel/ novelist: tiểu thuyết gia V- ist Art/ artist: hoạ sỹ Cycle/ cyclist: ng.l¸i xe ®¹p II. Thµnh lËp danh tõ V-ment V- tion (Sự ...) V-ation (Sự ...) V- ness Agree/ agreement: sự đồng ý Encourage/ encouragement Participate/ participation: thgia Destroy /destruction: phá huỷ Form/ formation: thành lập Combine/ combination:kết hợp Clean/ Cleanness: Sự sạch Edit/ editor: biên tập viên Debt /debtor: con nợ Collect/ collector: ngêi su tÇm Invent/ inventor: ng.ph¸t minh Tour/ tourist: du khách Type/ typist: người đánh máy Lend/ lender (người cho mượn) Work/ worker(công nhân) Employ/employer (người chủ) Compete/ competitor: đấu thủ Instruct/ instructor: người hướng dẫn Science/ scientist: nhà khoa học Social / socialist: Đảng viên Enjoy/ enjoyment: sự thích Manage/management:sự thú quản lí Equip/ equipment: thiết bị Move/ movement; sự di chuyển Illustrate/ illustration: minh Compete/ competition: hoạ ctranh Instruct/ instruction: hướng Prevent/ prevention: ngăn dẫn cản Determine/ determination: quyết định Concentrate/ concentration tập trung Dark/ darkness: bóng tối Kind/ kindness: lòng tốt 10 (Sự ...) ADJ-th sẽ Clear/ clearness: sự rõ ràng Deaf/ deafness: tật điếc Weak/ weakness: yếu điểm Sick/sickness: èm True/ truth: sự thật Long/ length; độ dài Great/ greatness: sự to lớn Happy/ happiness: Hạnh phúc Willing/willingness:sự sẳn lòng Ill/ Illness: èm Lazy/ laziness: sự lười biếng Sad/ sadness: nỗi buồn Ready/ readiness: sự sẳn sàng Strong/ strength: sức mạnh Wide/ width: chiều rộng Grow/ growth: sự phát triển Deep/ depth: độ sâu Cloud/ cloudy: mây Wind/ windy : gió Snow/ snowy: tuyết Dust/ dusty: bụi Fog/ foggy: sương mù Health/ healthy: khoẻ mạnh III. Thµnh lËp tÝnh tõ Man/ Sun/ sunny: nắng Manl Rain/ rainy: mưa y: có Sand/ sandy: cát vẻ đàn ôngLo ve/ lovely : đáng yêuNy (có ...) Brothe r/ brothe rly: tình anh em World / worldl y: thế gian Leisur e/ leisure ly: thoải mái Friend / friendl y: 11 thân thiện N-ful/ lessDa y/ daily: hàng ng ày Week / weekl y: hàng tuần Month ; yearly : hàng thág / năm N- ly (có vẻ, hàng) N- ful (đầy) Nless Careful / Careless: Helpful / helpless Harmful / harmless Hopeful / hopeless Success/ Successful: thcông Delight/ delightful: thú vị Power/ powerful: hùng mạnh Peace/ peaceful: thanh bình Beauty/ beautiful: đẹp Pain / painful: đau đớn Cloudless: không mây Childless: khônng có con Wonder/ wonderful: tuyệt Truth/ truthful: chân thật Waste/ wasteful: hoang phí (không) N – al Nature/ natural: thiên (thuộc) nhiên Industry/ industrial; cônghiệp Speechless: không nói được Treeless: trụi cây cối Economy/economical: tiết kiệm History/ historical: lịch sử Thoughtful / thoughtless Colorful / colorless Restless: không nghỉ ngơi Odorless: không mùi Environment/ environmental Music/ musical: âm nhạc IV. Thµnh lËp ®éng tõ N– ize Symbol/ symbolize: tượng trưg Emphasis/ emphasize: nhấn mạnh Drama/ dramatize: đóng kịch 12 Apology/ apologize: xin lỗi ADJWeak/ weaken: làm cho en yếu Dark/ darken: bôi đen N– Strength/ strengthen: tăg en cường Satisf Rich/ enrich: làm giàu action Large/ enlarge: mở rộng / satisf y: thoả mãnS olid/ solidi fy: làm cho chắc ENBeaut y/ beaut ify: làm đẹp N– fy V. Thµnh lËp tr¹ng tõ Critic/ criticize: phê bình ADJ- ly (1 cách) Hurried/ hurriedly: vội Excited/ excitedly: hào hứng Surprising / surprisingly Slow/slowly: chậm Quick/ quickly: nhanh Beautiful/ beautifully: hay, gi ỏi 1. 2. 3. 4. 5. 6. At tra cti NOUN Anger Anxiety Act/ action/ activity Amusement Attract Sharp/ sharpen: mài sắc, vót nhọn Wide/ widen: mở rộng Length/ lengthen: kéo dài Weak/ Weaken: làm yếu đi Sure / ensure: bảo đảm Close/ enclose: gởi k èm Danger/ endanger: gây nguy Courage/ encourage: kh.khích WORD FORM CHART VERB ADJ PARTICIPL ADV E Angry Angrily Anxious Anxiously Act Active Actively Amuse Attractive Attracted NOTE Giaän Lo laéng Hoaït ñoäng Vui chôi Amusing/ed Attractively Haáp daãn 13 on 7. Beauty 8. Business Beautify Beautiful Busy 9. Care Careful/ less celebrate celebrative Care/ ful/ ness 10. celebration 11. Center 12. Collection 13. Comfort Collect Comfort Beautifully Busily Ñeïp Baän vieäc Careful/ lessly Caån thaän Central Toå chöùc lễ Centrally Collective Comfortable Comfortably 14. Communicati on Communicat e 15. Curiosity 16. Danger Endanger Communicativ e Curious Dangerous Curiously Dangerously 17. Death 18. Deafness 19. Depth (ñoä saâu) 20. Dependence Die Deafen Deepen (laøm) Depend Dead Deaf Deep Deeply 21. Difference Differ Different Differently 22. Difficulty Difficult Difficultly 23. Disappointme Disappoint nt 24. Economy Economicali ze 25. Electricity 26. Excitement Excite Disappointing 27. Explanation Explain Explanatory 28. Fascination Fascinate Fascinating 29. Friend/ - ship 30. Fluency Dependent Disappointed/ ing Economic/ al Electrical exciting Friendly Fluent Excited/ ing Disappointedl y Economically Excitingly Fascinating/e Fascinatingly d Fluently 14 Trung taâm Thu thaäp Tieän nghi Thoâng tin Toø moø Nguy hieåm Cheat Ñieác Saâu Phuï thuoäc Khaùc nhau Khoù khaên Thaát voïng Kinh teá Ñieän Haøo höùng Giaûi thích Loâi cuoán Baïn beø Troâi chaûy 31. Harm Harm (gaây Harmful/ less 32. Happiness Happy Harmlully/les sly Happily 33. Health Healthy Healthily Maïnh khoeû 34. Historically Lòch söû Thoâng tin Phaùt minh Löôøi bieáng Daøi Di chuyeån haïi) History 35. Information Inform Historic/ al Informative 36. Invention Invent Inventory 37. Laziness 38. Length 39. Movement Lazy Lengthen Move Long Movable (coù theå di chuyeån) Lazily Moving/ ed (xuùc ñoäng) Nationalize National 41. Naturalize Natural Naturally 42. Pleasure 43. Pollution Please Pollute Pleasant Pleasantly 44. Possession 45. Practice Possess Practise Possessive Practical 46. Preparation Prepare Preparatory 47. Prevention Prevent Preventable 48. Product Product/ tion Produce Productive 49. Protection 50. Reason 51. Science Protect Reason Protective Reasonable Scientific Reasonably Scientifically 52. Society 53. Strength 54. Success Socialize Strengthen Succeed Social/ ist Strong Successful Socially Strongly Successfully 55. Vary Value Various Valuable Variously Variety 56. Value Haïnh phuùc Nöôùc/ qtòch 40. Nation/ ality Nature Haïi Polluted Possessively Practically Töï nhieân Vui veû O nhieãm Sôû höõu Thöïc haønh Chuaån bò Ngaên caûn Saûn xuaát, saûn phaåm Baûo veä Lyù do Khoa hoïc Xaõ hoäi Maïnh Thaønh coâng Ña daïng Giaù trò 15 57. Violence Violate Violent violently 58. Warmth 59. Width 60. Wonder Warn Widen Wonder Warm Wide Wonderful Warmly Widely Wonderfully Baïo ñoäng AÁm aùp Roäng Kì dieäu Complete the sentences using the correct form of the words in brackets. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. He is a famous……………………. He ....................... for his wrongdoings. He plays soccer …………..............……….……… This is the biggest……………..in the city. Bill Gates is a famous .......................... Hoa has a fine …………..............……….……… of stamp. You must ................................. the answer you choose. She welcomes us…………..............……….……… There is no …………..............……….……… between my answer and his. We have a lot of …………..............……….……… in learning English. Nam is very…………..............……….……… and heavy. I felt very …………..............……… when I was a member of our school team. The is an…………..............……….……… football match this afternoon. Her smile is very ............................ He speaks English ..................................... We are very proud of our………..............………. He turns out to be the………..student in his class. He leads his life ................... If you smoke, it is …………..............……….……… to you. He does exercise every morning, so he is very………….............. ……….……… Smoking is bad for your............................... Her parents’ …………..............……….……… makes her very sad. News on TV is very ...................... He gets bad grades because of his................... What is his ............................? Every man loves ................................ beauty. (Act) (Apology) (Beauty) (Build) (Busy) (Collect) (Dark) (Deep) (Differ) (Difficult) (Economically) (Excite) (Excite) (Fascinate) (Fluency) (Friend) (Good) (Happy) (Harm) (Health) (Healthily) (Ill) (Inform) (Lazily) (Nation) (Nature) 16 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. A lar ge nu mb er of . ..... ..... ..... ..... ..... .... co me s to Nh a Tr an g ev ery ye ar. She had a lot of ............................ for Tet. He run very..............……….……… It is cloudy and .......................... toay. We are interested in .......................... books. Ha Long Bay is one of the ........................... of the world. This…………has written many stories for children. Water is ....................................... (Visit) (Prepare) (Quick) (Rain) (Read) (Wonderfully) (Write) (Color) WEEK 25 Prepare: 16/2/2013 Teach:22/2/2013 ADVERB CLAUSES OF RESULT AND PURPOSE A. ADVERB CLAUSES OF RESULTS 17 Là mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả bắt đầu các liên từ: so (vì vậy), so ... that (quá ... đến nỗi) S +V+ SO + S + V He works hard, so he earns a lot of money. Cậu ấy làm việc chăm vì vậy cậu ấy kiếm nhiều tiền. S +V+ SO + ADJ/ ADV THAT + S + V He is so sleepy that he cannot watch T.V. Cậu ấy quá buồn ngủ đến nỗi cậu ấy không thể xem T.V. B. Join two sentences into one using “so, so ... that”: 1. Lan and Ba don’t have a tent. They never go camping 2. I have to stay at home. I can finish all my exercises. 3. Tan is very slow. He is late for school. 4. The weather is fine. We have a picnic on the mountain.. 5. I don’t have a bike. I walk. 6. Nhan is tired. He can’t fly his kites. 7. The book is very interesting. I read it twice. 8. Jane looks sick. The nurse tells her to go back home to rest. 9. The lesson is very difficult. No one can understand it. 10.The work is very hard. I can’t finish it on time. C. ADVERB CLAUSES OF PURPOSE: Là mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích bắt đầu các liên từ: so that, in order that (để mà) S +V+ SO THAT + S + (can/ could/will/ would/ may/ might) + V1 He works hard so that he can have enough money to buy a new house. Cậu ấy làm vi ệc chăm để có thể có đủ tiền mua nhà mới. D. Join two sentences into one, use SO THAT/ IN ORDER THAT: 1. The boy stands on the benches. He wants to see the view better. →The boy stands on the benches so that he can see the view better. 2. I’ll write to you. I want you to know my decision. 3. The man speaks loudly. He wants every one to hear him clearly. 4. You should walk slowly. Your sister can follow you. 5. John gets up early. he doesn’t want to be late for the class. 6. I wish to have enough money. I want to buy a new house. 7. She needs a job. She wants to support her old parents. 8. She puts on her warm clothes. She doesn’t want to catch cold. 9. It was so dark. I couldn’t see anything TEST 1 Q I: Choose the word that has a different pronunciation from the others of each group: 1. A. bread B. coffee C. meat D. tea 2. A. bath B. bathe C. great D. stead 3. A. leave B. read C. ready D. week 18 4. A. hungry B. pupil C. Sunday D. up 5. A. but B. come C. so D. much 6. A. dirty B. early C. learn D. near Q II: Put the verbs into correct tense or form: 1. Lan (not have) ______________ many new friends in her new school. 2. hung (come) ______________ from Vinh, but he (stay) ______________ with his relatives now. 3. We (not drive) ______________ to work every day. We (go) ______________ by bus. 4. Who (talk) ______________ on the phone, Nam. 5. They (often build) ______________ hotels, but this year they (build) ______________ hospitals. 6. Hurry up! The bus (come) ______________. 7. My mother is saving money because they (buy) ______________ a new house next year. 8. We’ll go out when the rain (stop) ______________ Q III: Correct the following sentences: 1. How old Hoa will be on her next birthday? 1. ............................... 2. Would you like seeing a good movie tonight with ... 2. ............................... me? .. 3. Nhung’s birthday is in the third day next Friday. 3. ............................... 4. Today is Thursday, the two ninth of March. ... 5. I don’t will have a party next November. 4. ............................... ... 6. Hong doesn’t has a lot of friends in her new school. 5. ............................... 7. What’s are your telephone number, Phuong? ... 8. Mai will goes to Hai Phong tomorrow. 6. ............................... 9. Who are you and your friends talk about? ... 7. ............................... 10.Linh lives with her uncle in 37 Nguyen Trai Street. ... 8. ............................... ... 9. ............................... ... 10. ............................... ... Q IV: Fill in the blank with one suitable word: come / start / teach /have / meet / not work / finish / not like / fly / travel / camp / love / like Bruce Charles is an English teacher at a language school in Brightonstudents (1) ......................from all over the world to study there. He (2).......................... grammar and reading. He usually (3)......................... work at 9.00 and (4).......................... at 3.30. He (5).......................... his job because he (6).......................... lots of people from many countries. But he (7).......................... at the moment. He (8).......................... round Peru with his friends. They are spending five days walking in the Andes. They (9).......................... in beautiful 19 places every night but Bruce (10).......................... a problem. he (11).......................... walking, but he (12).......................... sleeping in a tent .They (13).......................... back to England next week. Question V. Circle the best option (A, B, C or D) to complete the sentences. 1. In the future, machines _______ all the work for us. A. are doing B. will do C. were doing D. do 2. Every day Mr. Tuan _______ in the fields from 6 am to 4 pm. A. worked B. work C. is working D. works 3. When _______ Vietnamese people celebrate the New Year? A. will B. are C. do D. is 4. Ba is in his room. He _______ the guitar now. A. was playing B. played C. is playing D. will play 5. Next month is Lien’s birthday. She _______ some of her friends to her birthday party. A. invite B. invites C. is going to invite D. invited 6. John Robinson is an English teacher. He _______ for an apartment in Ha Noi for his family now. A. looks B. is looking C. looked D. will look 7. “………………………….. this week?” “No, she’s on holiday.” A. Is Susan working B. Does Susan work C. Does work Susan D. Has Susan worked 8. I’m ……………………….. with the result.A. please B. pleasing C. pleasant D. pleased 9. ……… I carry that bag for you? Thanks. A. Do B. Shall C. Will D. Would 10. Our new car is smaller, so it uses……………………….. petrol. A. more B. fewer C. less D. little nd. 11. My birthday is …….. February 2 A. in B. on C. at D. since 12. A. It isn’t enough funny for him to repeat. B. It isn’t funny enough for him repeating. C.It isn’t funny enough to him to repeat. D. It isn’t funny enough for him to repeat. Question VI. Insert the correct form of the words in brackets: (2 ms) 1. She enjoyed the ……………………………. atmosphere. (peace) 2. Hoa is the most……………………….………. girl in her class.(beauty) 3. Hanoi people were ………………………………………. (friend) 4. Today the weather is fine and ………..……………….(sun) 5. He is a famous……………………. (act) 6. He ....................... for his wrongdoings. (apology) 7. He plays soccer …………..............……….………(beauty) 8. This is the biggest……………..in the city. (build) 9. Bill Gates is a famous .......................... (busy) 20
- Xem thêm -