Tài liệu Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 8536 |
  • Lượt tải: 16
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

NS: 14/10/2014 NG:18/10/2014 Buổi 1: LESSON 1 The simple present tense A. LÝ THUYẾT I. The simple present tense * Cấu tạo: S + V(s/ es) * Cách dùng: Thì hiện tại đơn diễn tả một thói quen hay việc thường làm ở giai đoạn hiện tại. Ví dụ: Nurses look after patients in hospitals. * Lưu ý: -Đối với các chủ ngữ là ngôi thứ nhất số ít hoặc số nhiều, ngôi thứ 2 số ít hoặc số nhiều và ngôi thứ 3 số nhiều thì động từ theo sau nó ở dạng nguyên mẫu không có “to”. -Đối với các chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít thì động từ theo sau nó được thêm “s” hoặc “es”, nếu những động từ đó tận cùng bằng các chữ cái “ch, s, sh, ss, tch, x, z, zz” thì chúng ta thêm “es”, những động từ còn lại thì chúng ta thêm “s”. Ví dụ: watch-> watches Kiss-> kiss Stop-> stops - Đối với các động từ tận cung bằng “y” thì ta phải chuyển “y” thành “i” trước khi them “es”. Ví dụ: study -> studies Fly -> flies - Trường hợp động từ “play” và “stay” và một số động từ có dạng tương tự chúng ta chỉ thêm “s”. Ví dụ: play -> plays Stay -> stays - các trạng từ thường đi kèm trong thì hiện tại đơn là: always, sometimes, often, usually, never, every day, every week, every year……….. II. Indefinite quantifier: “much, many, a lot of, lots of” * much và many Chúng ta dung “much” với danh từ không đếm được và “many” với danh từ đếm được Ví dụ: much time much luck much energy Many friends many students many rooms “much” và “many” chủ yếu được dùng trong câu phủ định và câu hỏi Ví dụ: We don’t have much time Have you got many friends? * A lot of và lots of ……………………………………………………………………………………………… 1 Chúng ta dung “a lot of” và “lots of” với danh từ không đếm được và danh từ số nhiều. Ví dụ: a lot of/ lots of time Chúng ta thường dung “a lot of” và “ lots of” trong câu khẳng định Ví dụ: There is a lot of rain today B. BÀI TẬP I. cho dạng đúng của động từ trong ngoặc 1. Hoa (have)…………….a lot of friends in Hue. 2. Nam and Trang always (visit)……………..their grandparents on Sunday. 3. My father (listen)………….to the radio every day. 4. The children (like)………….to play in the park. 5. She (not live)……………..with her parents. 6. Lan (brush)……………..her teeth after meals. 7. Nga (talk)……………to her friends now. 8. Lan ( not have)…………………… many friends in her new school. 9. Hung (come)………………………from Vinh but he (stay) ……………………with his relatives in Ho Chi Minh city at the moment. 10. We not (drive)…………......... to work every day. We (go)…………………. by bus. 11. Who you (talk)………………….to on the phone now, Minh? 12. Where your new friend ( live)…………………………., Nga? - She (live)…………………….on Hang Bac street. 13. You (be)…………………..in class 7A ? - No. I (be)……………………in class 7D. II. Ghép câu trả lời ở cột B tương ứng với câu hỏi ở cột A. A 1. How are you? 2. Are you a new student? 3. What is his family name? 4. What is your address? 5. How do you go to school? 6. How far is it from your house to school? III. Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh 1. see/ you/ again/ nice/ to ………………………………………… 2. our/ classmate/ is/ this/ new ………………………………………… 3. have/ any/ doesn’t/ in/ she/ friends/ Ha Noi ………………………………………… B a. By bus b. It’s Tran c. Fine, thanks d. About one kilometer e. Yes, I am f. 24 Tran Phu street ……………………………………………………………………………………………… 2 4. new/ has/ students/ her school/ a lot of ………………………………………… 5. with/ her/ lives/ Hoa / in/ uncle/ and aunt/ Ha Noi ………………………………………… IV. Dùng từ cho sẵn ở trong khung để hoàn thành đoạn văn sau đó thì trả lời câu hỏi. Any go far still new with miss a lot of My name is Trung. I am a ………..student in class 7A. I am from Da Nang and my family…………….live there. In Ho Chi Minh city, I live…………my grandparents at 21/3B Nguyen Trai street. My new school is not…………..far from our house- about one kilometer, so I…………to school by bike. There are …………..students in my new school. But I don’t have ………………..friends. I am unhappy. I………......my parents, my sisters and my friends in Da Nang. 1. What is his full name? ……………………………………………… 2. Is he a new student? ……………………………………………… 3. Where is he from? ……………………………………………… 4. Who does he live with? ……………………………………………… 5. What is his address? ……………………………………………… 6. How far is it from his house to school? ……………………………………………… 7. How does he go to school? ……………………………………………… 8. Why is he unhappy? ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 3 NS: 17/10/2014 NG: 21/10/2014 Buổi 2: The simple present tense I. Sử dụng từ gợi ý để viết thành câu có nghĩa 1. How far/ it/ your house/ library? It/ 1,5 km ………………………………………………………………. 2. How /you/ go/ beach? I/ beach/ car ………………………………………………………………. 3. What/ class/ you? I/ 7C. ………………………………………………………………. 4. Where/ she /live? She/ 12 Le Loi street. ………………………………………………………………. 5. What/ her family name? It/ Ngo. ………………………………………………………………. 6.I/ happy/ because/ lot/ friends. ………………………………………………………………. 7. Lan/ unhappy/ so/ visit/ grandmother. ………………………………………………………………. II. Em hãy nhìn vào tấm thẻ hội viên sau rồi sử dụng những thông tin đó để hoàn thành đoạn hội thoại bên dưới. MEMBERSHIP CARD NAME : Nguyen Huu Son AGE : 14 GRADE : 7 SCHOOL : Ngo Si Lien Secondary School HOME ADDRESS : 137 Ngo Quyen Street Foreigner : Good evening . What’s your name? Son : My name is Son. Foreigner : What (1)………………………………...........................? Son : It’s Nguyen. Foreigner : How (2)……………………………………………...? Son : I’m 14 years old. Foreigner : Good . And which (3)……………………………………? III. Hoàn thành các câu sau với “much, many, a lot of và lots of”. 1. My father never drinks ……………coffee for breakfast. ……………………………………………………………………………………………… 4 2. I don’t have………….time to read. 3. Her new school has……………students. 4. There are……………orange juice in the jar. 5. This hotel doesn’t have……………rooms. 6. He has …………….money in his pocket. 7. There are too…………….pictures on the wall. 8. She drinks…………..tea. 9. Nga has…………….. friends. 10. I don’t have …………..free time now. 11. My new class doesn’t have………….boys. 12. Do you have………….English book? 13. She doesn’t have…………..free time. 14. You should drink too………..wine every day. 15. How………….pencils do you buy? 16. I want to buy a new house but I don’t have……………money. 17. There aren’t……………. students in my class. 18. Does your school library have……………….books? 19. I often go to bed early. Today, I must stay up late because I have too………homework to do. Son : I’m in grade 7. Foreigner : What (4)……………………………………………………? Son : I study at Ngo Si Lien Secondary School. Foreigner : And the last question. Where (5)………………………………? Son : 137 Ngo Quyen street. IV. Em hãy chọn điền “lot, lots, any, many, a, an” vào mỗi chỗ trống. 1.There are ……………….............. trees behind my house. 2. Linh has a…………………...... of friend in Ha Long city but he dosen’t have ………………………….. friend in Ha Noi. 3. Is there………………………eraser on the table ? - No. There is only ………………………… ruler and ………………………….pens. 4. Are there …………………….. flowers in your school’s garden? 5. My new school has ……………………………..of classrooms. 6. How ……………………... store are there in your street ? - There are a …………………………. V. Em hãy sử dụng những từ gợi ý để viết thành một đoạn hội thoại ngắn theo mẫu dưới đây. Ví dụ : 0. your house / school / 3km / go / bicycle. S1 : How far is it from your house to school ? ……………………………………………………………………………………………… 5 S2 : It’s three kilometers. S1 : How do you go to school ? S2 : I go by bicycle. 1. Mirs. Nga’s house / hospital / 10km / travel / motorbike. 2. Your house / university / 400m / walk. 3. Lien and Lan’s house / uncle’s farm / 5km / cycle. 4. Mirs. Chi’s town / Ho Chi Minh City / over 1,000km / there / plane. 5. Mir. Thanh’s house / factory /16km /car. VI. Em hãy điền một từ thích hợp vao mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. Minh is my new classmate. He now staying (1)……………………his brother in Ha Noi, but he’s (2) ………………. Bac Giang Town and his parents still (3) ……………………. There. Minh’s brother’s house is smaller (4) ……………... his house in Bac Giang, and it is on Xuan Thuy Street. Our (5) …………….. is in the center of Ha Noi, so (6) ………………... is about 8 kilometers from his new house (7) ……………….. school. Every day Minh gose to school (8) ………………bike. Minh is unhappy because he dosen’t (9) ……………….. many friends in Ha Noi. He also (10) ……………... his parents and his friends in Bac Giang. VII. Em hãy cho dạng đúng của từ in đậm để hoàn thành mỗi câu sau. Ví dụ : 0. My room is …… Smaller ……than his room. SMALL 1. Today Lien is ………… his because she misses her parents. HAPPY 2. Trung’s new house is ………… than his old one. BIG 3. They are ………… to there teacher. TALK 4. There are thirty-six ………… in our school. CLASS 4. He dosen’t have many…….. in Ha Noi. RELATE VIII. Em hãy ghép một câu hỏi ở cột A với một câu trả lời thích hợp ở cột B. A B 1. How do you go to school ? a. Pretty good. 2. How far is it from here to your house ? b. Because I miss my family. 3. How old are you ? c. It’s van. 4. How are you today ? d. I walk. 5. How is your new house different from your old one ? e. Mirs Ngoc. 6. what is your middle name ? f. 12A. 7. Where do you live ? g. About 7km. 8. Who are you talking to ? h. It’s bigger. 9. Why are you unhappy ? i. 78 Hoang Hoa Tham Street. 10. Which class are you in ? j. 13 years old. IX. Em hãy cho từ trái nghĩa của những từ sau. ……………………………………………………………………………………………… 6 1. new ……………. 6. far ………… 2. big ……………... 7. uncle ..……….. 3. happy ……………… 8. grandfather ………… 4. good ……………… 9. similar … ……… 5. noisy ……………… 10. interviewer ………… X. Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn điền vào mõi chỗ trống để hoàn thành đoan hội thoại sau. Good morning Her name I’m from I live with Me too Nice to see you again Please to meet you See you later What’s Where’re Hoa : Trung : Hoa : ………………………….., Trung. Hello, Hoa. ……………………………. …………………………..Trung , this is our new classmate ……………………………………..is Mai. …………………………., Mai Nice to meet you, Trung. ……………………….. you from , Mai? ……………………….. Ha Long , but ………………………….. my aunt in Ha Trung: Mai : Trung : Mai : Noi. Trung : ……………………….. your address ? Mai : 63 Hang Dao street . Trung : Oh. Goodbye for now. ………………………………. Hoa & Mai : Goodbye . XI. Em hãy xắp xếp những từ sau đây thành câu có nghĩa. 1. House / is/ the market / far / to / from / how / it / Trang’s ? 2. lives / street /grandparents / he / Hoang Quoc Viet / his/ on / with . 3. many /old / students / my / have / doesn’t / class . 4. Mrs / the boy / to / who / Quyen / talking /is ? 5. smaller / new / old / her / Hoa’s / one / school /is / than . 6. gose / bus /Hoang /day / work / Mrs /every / to / by. 7. new / from /one / is / house / his / how / different / Minh’s / old ? 8. because / parents /is / she / Nguyet / misses / unhappy / her. 9. friends / town / lot / does / her / Nhung / of / in / a / have ? 10. lunch / o’clock / going / it’s /and / the / twelve / we’re / to /room. ……………………………………………………………………………………………… 7 NS: 1/11/2014 NG: /11/2014 Buổi 3: LESSON 3 A. THEORY I. The simple future tense. *Structure: S +WILL/SHALL +V(INFI) *Usage : - Thì tương lai đơn diễn tả một hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Eg: We shall have our examination next month. The concert will be end at 10.30. - Thì tương lai đơn còn diễn tả một đề nghị, một yêu cầu hay sự mời mọc. Eg: Will you go shopping with me now? *Note: We/ I + shall You/ he/ she/ it/ they + will Chúng ta cũng có thể dung will cho tất cả các ngôi. Will not = won’t Shall not = shan’t II. Question words with the simple future tense. When Where What time Who/ what + will/ shall + subject + bare infi? How/ how old How long Eg: When will she be back? Where will we meet? What time will the film start? What will we do tonight? How old will you be on your next birthday? How do you go to work tomorrow? How long will the perform last? B. EXERCISE I. Use the suggestion to make the meaningful sentences in correct grammar. 1. He/ be/ 15/ next/ Sunday. ………………………………………….. 2. His/ date/ birth/ be/ October 2nd. ……………………………………………………………………………………………… 8 ………………………………………….. 3. The movie/ start/ in /ten minutes. ………………………………………….. 4. How old/ you/ be/ your/ next birthday. ………………………………………….. ………………………………………….. II.Make questios with the underline words or phrase words. 1. She will be 14 on her next birthday. ………………………………………….. 2. I’ll meet my old friends this weekend. ………………………………………….. 3. She’s nervous because she doesn’t any friends. ………………………………………….. 4. My date of birth is Feb 9th ………………………………………….. 5. I often feel worried when I have a test. ………………………………………….. III. Fill in the gaps with “will” or “ won’t”. 1. ……….Nam play basketball? Yes, he………….. 2. ……….Hoa come here? No, she……………… 3. ………..they travel to Ha Noi next week? No, they,………….. 4. ………..you see her? Yes, I………… 5. ………..your brother be busy? No, he………… IV. Dùng What, Where, When, Who, Why, How, What time để hoàn tất các câu sau. 1. …………will they do tomorrow afternoon? They will play tennis. 2. …………will go camping next Sunday? Nam and Quang will. 3. ………….will we meet? We will meet at Lan’s house. 4. …………..will you be back? I will be back at 8.00. 5. ………….will she go to the zoo? She will go by bus. V. Use the simple present or the future simple of the verbs in brackets. 1. My father (jog)…………every morning. 2. We (visit)………….Huong pagoda next week. 3. S he (be)……….14 on her next birthday. 4. They (live)………..with their grandparents. 5. He (have)……….a lot of friends soon. VI. Em hãy đọc những đoạn văn sau rồi trả lời những câu hỏi bên dưới Our neighbor, Mr. Duong , will sail from Cam Ranh tomorrow. We will meet him at the harbor early in the morning. He will be in his small boat, Lac Viet. Lac Viet is a famous little boat. Mr. Duong will leave at eight o’ clock, so we will have a lot of time . We will see his boat and then we will say goodbye to him. He will be away for two ……………………………………………………………………………………………… 9 months. We are very froud of him . We will take part in an important race across the Atlantic. 1. Who will you meet at Cam Ranh Habor early tomorrow morning ? 2. Where will he be ? 3. What time will he leave ? 4. Will you say goodbye to him or will you travel with him ? 5. What will he take part in ? VII. Em hãy viết theo cách đọc những ngày tháng sau. Ví dụ : 1/1 : the first of January 1. 3/2 ………………………. 6. 26/3 …………………………. 2. 20/11………………………. 7. 19/8 …………………………. 3. 30/4 ……………………… 8. 10/10 …………………………. 4.22/12………………………. 9. 7/5 ………………………… 5. 2/9 ………………………. 10. 27/7 …………….…………… VIII. Mỗi câu sau có một lỗi sai về ngữ pháp, em hãy tìm và chữa lại cho đúng. Gạch chân lỗi sai đó và viết phần chữa lại vào chỗ trống cho trước. Ví dụ : 0. I are in grade seven. 0/ ……… am ……… 1. How old Hoa will be on her next birthday ? 1/ ………............. 2. Would you like seeing a movie with me tonight ? 2/ …………… 3. Nhung’s birthday is in the nith of March. 3/ ……………… 4. We don’t will have a part next Friday. 4/ ……………… 5. Today is Thursday, the two of November. 5/ ……………… VIII. Em hãy đặt câu hỏi cho mỗi chỗ trống để hoàn thành bài hội thoại sau. Interviewer : Ok. Now, (1) ………………………………………..? Hieu : My name’s Le Thanh Hieu. Interviewer : (2) ……………………………………….. Hieu ? Hieu : It’s H-I-E-U. Interviewer : H-I-E-U. Thankyou. And (3) ……………………………………..? Hieu : Mydate of birth is May, 29th. Interviewer : (4) ……………………………………? Hieu : It’s 14 Kim Ma Street, Ha Noi. Interviewer : I’m sorry, is that 14 or 40 ? Hieu : 14. One four. Interviewer : Thank you. And (5) ……………………………………………..? Hieu : It’s 8349224. Interviewer : Can you repeat that, please? Hieu : Yes, 8349224. ……………………………………………………………………………………………… 10 G ÓC Đ Ố VUI MONTHS QUIZ Em hãy điền đúng tên tháng vào m õi câu sau. 1. ……………………. takes its name from Julius Caesar. 2. ……………………. has the fewest days. 3. ……………………. is the longest ( number of letters ). 4. ……………………. has Christmas on the twenty – fifth. 5. ……………………. has thirtyday and eight letters. 6. ……………………. starts the letter O. 7. ……………………. has the letter L at the end. 8. …………………... is the last month in summer. 9. ……………………. is the first month. 10. ……………………is the shortest (number of letter ). 11. ……………………is also a verb (soldiers do it). 12. ……………………is also a girl’s name in English. Teaching date: Buổi 4: A. THEORY 1. Exclamation Để biểu lộ sự ngạc nhiên, sự đau đớn, sự tán thưởng, sự phàn nàn…về một người nào, một vật gì hoặc sự vật gì, ta dùng: What + a/ an + adj + N + (S + V) Ex: What a lovely girl! Note: Đối với các danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được thì ta không dùng mạo từ a/ an trước chúng. Thuong bat dau voi How va What va tan cung bang dau cham cam There are 2 exclamations ( complaints --- Compliments ) 1. With How a. How + adj + S + be ! How hot is it ! How easy the exercises are ! b. How + adv + S + V ! How fast he runs ! How beautiful she sings ! 2 What A, singular countnouns What + a/ an + adj + n ! what a beautiful girl ! What an interesting film ! ……………………………………………………………………………………………… 11 B, pluralcount nouns ) What + adj + Ns ! what beautiful flowers ! What lovely cats ! C, nouncount nouns What + adj + N ! what hot water ! What delicious coffee ! Note : what a nice house she has ! What beautiful flowers she buy ! 2. There is và there are Ta dùng there is hoặc there are để chỉ sự có mặt của người hay vật ở một vị trí nào đó. Câu khẳng định: There is + danh từ số ít + cụm từ chỉ nơi chốn There is + danh từ không đếm được + cụm từ chỉ nơi chốn There are + danh từ số nhiều + cụm từ chỉ nơi chốn Ex: There is a book on the table. There is water in the bottle. There are four people in this room. Câu phủ định: There isn’t + danh từ số ít + cụm từ chỉ nơi chốn There isn’t + danh từ không đếm được + cụm từ chỉ nơi chốn There aren’t + danh từ số nhiều + cụm từ chỉ nơi chốn Ex: There isn’t a book on the table. There isn’t water in the bottle. There aren’t four people in this room. Câu hỏi: Is there + danh từ số ít + cụm từ chỉ nơi chốn? Is there + danh từ không đếm được + cụm từ chỉ nơi chốn? Are there + danh từ số nhiều + cụm từ chỉ nơi chốn? Ex: Is there a book on the table? Is there water in the bottle? Are there four people in this room? Để trả lời cho câu hỏi trên, ta dùng: Yes, there is/ No, there isn’t Yes, there are/ No, there aren’t 3. ANY trong câu phủ định và nghi vấn. Ex: There isn’t a park near the house. Is there a park near the house? Khi chuyển sang dạng số nhiều, ta dùng “any” thay cho mạo từ bất định “a” để làm mạnh nghĩa phủ định và nghi vấn. Ex: There aren’t any park near the house. ……………………………………………………………………………………………… 12 Are there any park near the house? 4. How many…? Để hỏi về số lượng người hay vật, ta dùng: How many + danh từ số nhiều + are there? Ex: How many students are there in your class? B. EXERCISE I. Viết các câu cảm thán, dùng cấu trúc What + a/ an + adj + N! 1. He is an intelligent boy. …………………………………….. 2. It is fresh milk. …………………………………….. 3. They are naughty student. …………………………………….. 4. It is an exciting trip. …………………………………….. 5. They are delicious cake. …………………………………….. 6. He is a good child. …………………………………….. 7. It is a lovely view. …………………………………….. 8. They are bright rooms. …………………………………….. 9. The weather is very awful. …………………………………….. 10. The meal is very delicious. …………………………………….. 11. The boy is very clever. …………………………………….. 12. The pictures are very colorful. …………………………………….. 13. The dress is very expensive. …………………………………….. II. Đặt câu hỏi với Is there/ Are there và trả lời theo gợi ý. 1. dog/ under/ table// yes …………………………………….. 2. books/ on/ bookshelf// No …………………………………….. 3. flowers/ in/ garden// No …………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… 13 4. refrigerator/ near/ kitchen table// No …………………………………….. 5. armchairs/ in front of/ television// Yes …………………………………….. 6. ball/ on/ floor// Yes …………………………………….. 7. stools/ in/ living room// No …………………………………….. 8. tub/ in/ bathroom// No …………………………………….. III. Dùng các từ cho sẵn trong khung để hoàn tất đoạn văn dưới, sau đó thì trả lời câu hỏi. Large tub wonderful apartment rooms everything not bathroom comfortable really Minh lives in a lovely (1)……..in Ho Chi Minh city. His apartment is (2)……… very big but it is very (3)…………There are five (4)…………in the apartment- a living room, two bedrooms, a kitchen and a bathroom. The (5)……….is very beautiful. It has a sink, a (6)………….and a shower. The kitchen is very modern. There are (7)…………..in the kitchen: refrigerator, washing machine, dishwasher, gas cooker, electric stove, oven, kitchen table,… . Minh’s bedroom isn’t (8)…………, but it’s very bright. There’s a (9) ………….view from his bedroom. Minh (10)…………likes his apartment very much. 1. Where does Minh live? 2. How many rooms are there in his apartment? 3. What are there in the bathroom? 4. Is there a gas cooker in the kitchen? 5. How is Minh’s bedroom? 6. Does Minh like his apartment? IV. Dùng các từ cho sẵn trong khung để hoàn tất các câu dưới. Painters doctor teacher farmer journalists dentist musician 1. She teaches the children in a school. She is a………. 2. He takes care of people’s teeth. He is a………….. 3. They paint pictures. They are…………. 4. He grows vegetables on the farm. He is a……….. 5. She plays the piano. She is a…………. 6. He looks after sick people. He is a…………… 7. They write articles for a newspaper. They are…………. I/ ViÕt l¹i c¸c c©u sau sö dông lèi nãi c¶m th¸n. 1, This is a very comfortable room .-> What ……………………………………………………..! How……………………………………………………! 2, These are modern computers ……………………………………………………………………………………………… 14 ->What ………………………………………………………..! How……………………………………………………! 3, She is an intelligent girl. -> what………………………………………………………....! How……………………………………………………! 4, That student is excellent -> what……………………………………………………………! How……………………………………………………! 5, He’s very friendly. -> what………………………………………………………………………! How……………………………………………………! 6, This book is very interesting. -> what………………………………………………………………...! How……………………………………………………! 7, That bicycle is very old. -> what……………………………………………………………………! How……………………………………………………! 8, This cake is very delicious. ->what………………………………………………………………………. How……………………………………………………! 9, They are expensive dresses. ->what……………………………………………………………………….. How……………………………………………………! 10, It is a good dishwasher - > what……………………………………………………………………….! How……………………………………………………! 11, The movie is very interesting -> what…………………………………………………………………...! How……………………………………………………! 12, The bed is very comfortable. -> what…………………………………………………………………….! How……………………………………………………! 13, The car is very fast. -> what………………………………………………………………………! How……………………………………………………! 14, The dress is very beautiful. -> what………………………………………………………………………...! How……………………………………………………! 15, The test is very difficult. -> what………………………………………………………………………...! ……………………………………………………………………………………………… 15 How……………………………………………………! 16, The weather is very awful. -> what……………………………………………………………………..! How……………………………………………………! 17, The picture is very expensive. -> what……………………………………………………………………..! How……………………………………………………! 18, The yard is very large. -> what……………………………………………………………………………..! How……………………………………………………! 19, The boy is very friendly. -> what………………………………………………………………………...! How……………………………………………………! Teaching date: LESSON 4 A. THEORY I. Comparative and superlative 1. Comparatives - Hình thức so sánh hơn của các tính từ có một âm tiết BE + ADJ +ER +THAN Eg: I’m stronger than you This house is bigger than that house. - Hình thức so sánh hơn của các tính từ có 2 âm tiết trở lên MORE + ADJ + THAN Eg: My sister is more beautiful than me Mary is more careless than Susan 2. Superlatives. - Hình thức so sánh nhất của các tính từ có một âm tiết ……………………………………………………………………………………………… 16 BE + THE + ADJ + EST Eg: This tower is the tallest Minh is the tallest student in my class - Hình thức so sánh của các tính từ có 2 âm tiết trở lên BE + THE MOST + ADJ Eg: Ba is the most intelligent student in our school. * Note: - Với một số tính từ ta phải gấp đôi mẫu tự cuối trước khi thêm “er” hoặc “est”. Eg: big -> bigger- the biggest Hot -> hotter -> the hottest Wet -> wetter ->the wettest -Các tính từ có 2 âm tiết thường có hình thức so sánh hơn là “more + adj + than”, nhưng khi tính từ từ có 2 âm tiết tận cùng bằng “y” như “happy”, “funny” thì hình thức so sánh hơn là “ adj + er +than” và hình thức so sánh nhất là “ the + adj + est”. Eg: easy -> easier -> the easiest Happy -> happier -> the happiest Funny -> funnier -> the funniest - Các tính từ có 2 âm tiết khác thường có dạng so sánh hơn là “er” và so sánh nhất là “est” là những tính từ tận cùng bằng “le, ow, er” Eg: noble -> nobler ->the noblest Yellow -> yellower -> the yellowest Clever -> cleverer -> the cleverest - Hình thức so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ bất quy tắc Eg: good -> better -> the best Bad -> worse -> the worst Far -> farther / further -> the farthest/ furthest B. EXERCISE I. Hoàn tất các câu sau, sử dụng hình thức so sánh hơn của các tính từ trong ngoặc. 1. A new house is ……..an old one (expensive) 2. Motorbike are………..bicycle. (fast) 3. My television is ……….his television. (modern) 4. Summer is ……….spring. (hot) 5. Jane is ……………her sister. (beautiful) 6. Skirts are…………….dresses. (cheap) 7. Her English is …………….my English. (good) 8. A bicycle is often…………a car in busy cities. (convenient) II. Hoàn tất các câu sau, dung hình thức so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc. 1. Nile River is ………….river in the world. (long) 2. This book is ………..of three book. (interesting) 3. Ho Chi Minh city is…………..city in Viet Nam. (big) ……………………………………………………………………………………………… 17 4. They are…………..students in my class. (good) 5. These houses are………….in the village. (beautiful) 6. Winter is ………..season in the year. (cold) 7. Airplane is ………….mean of transport. (fast) 8. He is ……………person in the meeting. (important) III. Hoàn tất các câu sau, dung hình thức so sánh hơn hoặc so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc. 1. Orange juice is …………….coffee. (good) 2. Hanh is …………..student in the class. (clever) 3. Cars are………….motorbike. (expensive) 4. Mai is …………..girl of three sister. (beautiful) 5. The blue dress is …………..the dress one. (cheap) 6. Watching TV is…………reading book. (interesting) 7. This apartment is …………….for your family. (suitable) 8. Mount Everest is ………….mountain in the world. (high) IV. Điền các giới từ thích hợp vào chỗ trống. 1. Hoa’s father works …………the farm………..the countryside. 2. A nurse take care………sick people. 3. The books are………the bookself. 4. His house is next………my house. 5. Jones lives…………American. 6. Her mother works hard………….morning………night. V. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. 1. Our friends (come)……….here soon. 2. My father never (drink)……….coffee. 3. I usually (go)……….to school by bike. 4. He (visit)………….his grandmother next week. 5. Jane (play)……….the piano at present. 6. We (not invite)……………….many friends to the party tonight. 7. I (be)…………..rich someday. 8. Hurry up! We (wait)…………….for you. VI. Đặt câu hỏi với các từ hoặc cụm từ gạch chân. 1. His telephone number is 8456785 …………………………………………………….. 2. It’s about two kilometers from my house to the movies theater. …………………………………………………….. 3. I will go camping next week. …………………………………………………….. 4. Her date of birth is on August 21st. …………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… 18 5. She will be fourteen on her next birthday. …………………………………………………….. 6. My father is an engineer. …………………………………………………….. 7. My address is 23 Ly Thuong Kiet street. …………………………………………………….. 8. He works in a hospital. ……………………………………………………. VII. Em hãy cho dạng so sánh hơn kém và cao nhất của những tính từ sau. Adjective Cheap Hot Comfortable Happy Good Beautiful Interesting Thin Large Lovely Comparative Cheaper ……………....... ………………… ………………. ………………… ……………… .……………….. ……………… ………………… ………………… Superlative The cheapest ……………… ……………… ……………… ……………… …………….. ……………… ……………… ……………... ……………... VIII. Em hãy dùng cấu trúc cảm th án : What + noun phrase để viết lại nh ững c âu sau. V í d ụ : 0. The living room is very lovely. What a lovely living room! 1. The movie is very interesting. 2. This bed is very comfortable. 3. That car is very fast. 4. The dress is very beautiful. 5. The test is very difficult. 6. The weather is very awful. 7. The cake is very delicious. 8. The picture is vey expensive. 9. The yard is very large. 10. The boy is very friendly. IX. Em hãy cho dạng đúng của tính từ so sánh trong ngoặc để hoàn thành đoạn hội thoại sau. ……………………………………………………………………………………………… 19 Interviewer : Kien : Interviewer : Kien : ( healthy )1 Interviewer : (good)3 Excuse me. Can I ask you some questions about this health club ? Yes , of course. Fist of all . Why do you come to the health club? Because I fell fitter (fit)0 and Fine. And how can we make the health club than it is now? Kien : Hmm. We need ……………………( big)4 changing rooms. They’re ………………. (bad )5 part of the club. Yes, the changing rooms are ………………..(important)6 thing for me. Interviewer : I see. What about ………………………(low)7 prices? Kien : Yes, this is ……………………(expensive)8 club in the town. The Youth club is …………………… (large)9 but it’s ………………….. ( cheap)10. It is about 30.000 VND a month. Interviewer : Good, thank you very much. X. Em hãy sắp sếp những từ dưới đây theo ba nhóm từ bên dứới. actor bathroom dining room dishwasher dryer engineer fireman garage kitchen nurse refrigerator sitting room stove student washing machine Jobs …………… ……………… ……………… ……………… Rooms ……………… ……………… ……………… …………………… Objects ……………… …………… ……………… ……………… XI. Em hãy điền một danh t ừ chỉ nghề nghiệp thích hợp cho mỗi câu dưới đây. V í d ụ : 0. She teachers is in a school. She is a teacher . 1. He works in a hospital. He takes care of sick people. He is a ……… 2. She writers articles for newspapers. She is a ……………… . 3. He works in a hospitals. He takes care of people’s teeth. He is a ……… 4. He works on a farm. He grows vegetables and raises cattle. He is a …… 5. She works in a studio. She paint pictures. She is a ……………… XII. Em h ãy đọc đoạn văn sau rồi chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi. Who are the best drivers? Which drivers are the safest on the roads? According to a recent survey, young and inexperienced drivers are the most ……………………………………………………………………………………………… 20
- Xem thêm -