Tài liệu Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn 6 cả năm

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 193 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Vạn Ninh Giáo án BDHSG Văn 6 Tiết 22- 23- 24 Kể chuyện tưởng tượng ( T theo) NS : 28 – 10 NG : 7 -11 A. Mục tiêu cần đạt : - Giúp học sinh tiếp tục nắm và làm tốt bài văn kể chuyện tươnmgr tượng - Rèn kỹ năng tư duy và làm bài văn tự sự B. Chuẩn bị : - Gv : N/c bài - soạn bài - Hs: N/c bài – stk C. Nội dung bài dạy : 1.ổn định 2. Bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bị bài của hsinh 3.Bài mới : Nội dung : -Gv cho hsinh đọc bài tập ở nhà về phần dàn bài cho đề bài b + Hs đọc – gv nhận xét và bs cho các em 1.Kiểm tra bài tập ở nhà . - Mb : Gt khái quát về 3 phượng tiện giao thông và câu chuyện của họ . - Tb : kể chi tiết + Ngoại hình + Tính tình + Việc làm + Câu chuện xảy ra của họ ( Cụ thể ) + Em đã nghe những gì và xử sự như thế nào - Sau khi hsinh đọc xong – gv bs và cho - Kb : Câu chuyện kết thúc …….. các em viết bài dựa vào dàn bài đã lập để viết + Suy . nghĩ của em về 3 con vật ấy viết . 2. Viết bài : - hsinh viết thứ tự các phần a.viết phần Mb . Trong gia đình em có ba phương tiện giao thông đó là Ô tô, xe Máy, xe Đạp … bình thường chúng rất thân thiết với nhau và rất có ích cho chủ .Thế nhưng hôm nay tôi tình Viết xong Mb đọc – gv bsung và viết tiếp phần cờ nghe được cuuộc cải nhau giữa xemáy, ô Tb tô và xe đạp rất kịch liệt . Hsinh chú ý phần tưởng tượng, các phép tu từ , qhtừ ….lời văn sử dụng … b.Viết phần tb : Gv : Nguyễn Thị Trang Nhung 47 Năm học : 2011- 2012 Trường THCS Vạn Ninh Giáo án BDHSG Văn 6 + Đặc biệt các em phải chú ý tưởng tượng ra Thật vậy ,cuộc cải vã diễn ra giữa các cuộc cải cọ giữa 3 phương tiện giao thông nhân vật ấy rất ác liệt ko ai chịu ai cả .Ai -Hs dựa vào đặc điểm của 3 phtiện ấy để cũng cho rằng tôi là người giúp cho chủ nhà nhiều nhất và đòi phần thắng về mình tưởng tượng thành 3 nhân vật cụ thể . ……………………………………………… + Hsinh viết xong đọc – gv bsung cụ thể ………………… dựa vào dàn bài đã lập . - Hsinh viết tiếp phần Kb . + hs viết -đọc - bạn khác nhận xét và bs . - Hs viết phần Tb + Hsinh đọc toàn bài và gv nhận xét về cách dùng từ , sử dụng các biện pháp tu từ nào , lời văn của ác em ….. - Gv đọc bài văn mẫu cho hsinh nghe để rút kinh nghiệm và bsung bài của mình . - ra đề bài tiếp theo c.Viết phần Kb : Cuộc cải cọ so bì giữa 3 nhân vật đã kết thúc . ……………………… …………………………….. 3, Cho đề bài : Lớn lên em sẽ làm gì ? em sẽ hình dung khi em trưởng thành được làm công việc như + yêu cầu hsinh lập dàn bài chi tiết cho em đã chọn . Hãy kể những hoạt động của đề bài trên . em khi đó . + yêu cầu : Lập dàn bài cho đề bài trên . a.Mb : - Em sẽ làm cô giáo - Cô giáo dạy trẻ với đàn em bé bỏng ngoan b.Tb : - Em sẽ mặc chiếc ào dài tha thướt vào trường - Nghe tiếng hs chào râm ran - Em sẽ lên lớp dạy hsinh - Các em ngoan nghe lời cô giáo dạy c. Kb : - Tỉnh dậy thì ra mình chưa làm cô giáo - Ao ước giấc mơ ấy của em sẽ thành hiện thực - Gv bs và hướng dân hsinh về nhà hoàn chỉnh dàn bài và viết phần Mb D : Củng cố và dặn dò : - Gv khái quát lại kiến thức đã học cho hsinh Gv : Nguyễn Thị Trang Nhung 47 Năm học : 2011- 2012 Trường THCS Vạn Ninh Giáo án BDHSG Văn 6 - Hsinh nắm nội dung bài - Hoàn thành bài tập về nhà . E: Bsung và rút kinh nghiệm . ……………………………………………………………………… TiÕt 28 NS : 10 -11 KÓ chuyÖn tëng tîng ( Ttheo ) NG : 21 – 11 A. Mục tiêu cần đạt : - Tiếp tục giúp học sinh cách làm bài văn kể chuyện tưởng tượng - Rèn kỹ năng tư duy và phân tích nội dung văn bản . B. Chuẩn bị : - Gv : N/c bài - soạn bài . - Hs : N/c bài – hoàn thành bài tập C. Nội dung bài học : 1. ổn định 2.Bài cũ : - Kiểm tra sự chuẩn bị bài của hsinh 3. Bài mới : * Gv cho hsinh tiếp tục kể sáng tạo truyện Thánh Gióng như ở tiết trước đã làm + Sau khi học sinh làm xong gv cho các em đọc - Bạn khác nhận xét – gv nhận xét và bổ sung Hoàn chỉnh cho các em về truyện TG đã làm - Chú ý các chi tiết mà các em kể sáng tạo ở trong truyện và cho học sinh hiểu rõ các chi tiết ấy là d chúng ta tụ tưởng tượng ra …………nhưng dựa trên cơ sở là có chi tiết ……. D : Gv dặn dò học sinh rõ một lần nữa về chuyện tưởng tượng - Chuẩn bị bài mới : Lý thuyết về văn học dân gian E. Bổ sung và rút kinh nghiệm TiÕt 29 -30 Lý thuyÕt vÒ v¨n häc d©n gian NS: 10 -11 NG: 21 -11 A. Môc tiªu cÇn ®¹t : - Gióp häc sinh kh¾c s©u l¹i kiÕn thøc vÒ phÇn v¨n häc d©n gian ®· häc . - RÌn cho hsinh kü n¨ng ph©n tÝch néi dung truyÖn vµ nh©n vËt B. ChuÈn bÞ : GV : N/c bµi – so¹n bµi, tµi liÖu tham kh¶o HS : N/c bµi phÇn VHDG C. Néi dung bµi häc : 1.æn ®Þnh 2.Bµi cò : KiÓm tra bµi tËp ë nhµ cña hsinh . 3.Bµi míi : * Gv cho hsinh n¾m l¹i phÇn lý thuyÕt vÒ VHDG ®· häc trong ch¬ng tr×nh Gv : Nguyễn Thị Trang Nhung 47 Năm học : 2011- 2012 Trường THCS Vạn Ninh Giáo án BDHSG Văn 6 1. Kh¸i niÖm c¸c thÓ lo¹i : Gv cho hsinh nh¾c l¹i kh¸i niÖm c¸c thÓ lo¹i v¨n häc d©n gian ®· häc theo thø tù - TruyÒn thuyÕt : lµ lo¹i truyÖn d©n gian kÓ vÒ c¸c nh©n vËt vµ sù kiÖn ……. - Cæ tÝch : Lµ lo¹i truyÖn d©n gian kÓ vÒ cuéc ®êi vµ sè phËn cña mét sè kiÓu nh©n vËt quen Thuéc…………… - TruyÖn ngô ng«n : Lµ lo¹i truyÖn d©n gian mµ ngêi ta mîn chuyÖn loµi vËt ®å vËt …®Ó nãi bãng giã chuyÖn con ngõoi nh»m khuyªn nhñ r¨n d¹y mét bµi häc nµo ®ã trong c/s - TruyÖn cêi : …………………………… - Gv cho hsinh n¾m ch¾c l¹i c¸c k/n cña c¸c thÓ lo¹i sau ®ã n¾m c¸c t¸c phÈm cô thÓ vÒ néi dung 2. C¸c v¨n b¶n cô thÓ : a.VÒ truyÒn thuyÕt : ? Em ®· häc nh÷ng truyÖn truyÒn thuyÕt nµo ? em h·y kÓ tªn vµ nªu néi dung c¸c truyÖn Êy . + Hsinh nªu – gv bs b.TruyÖn cæ tÝch : ?KÓ tªn c¸c truyÖn cæ tÝch vµ nªu néi dung c¸c truyÖn Êy c.TruyÖn ngô ng«n : ? KÓ tªn vµ nªu néi dung c¸c truyÖn ngô ng«n Êy . c.TruyÖn cêi : ? KÓ tªn vµ nªu néi dung c¸c truyÖn cêi mµ em ®· häc ( Hsinh kÓ tªn c¸c truyÖn d©n gian ®· häc vµ ndung chÝnh cña c¸c truyÖn Êy –qua ®ã hsinh n¾m râ h¬n vÒ néi dung còng nh c¸c nh©n vËt trong truyÖn) 3. Bµi tËp : Nh©n vËt trong truyÖn cæ tÝch cã tthÓ lµ nh÷ng ngêi må c«i, nh÷ng th©n phËn bÊt h¹nh,nhá bÐ thÊp hÌn,lam lò téi nghiÖp ...nhng ®ã lµ nh÷ng ngêi ®¸ng th¬ng ,®¸ng yªu . H·y chän ph©n tÝch vµ nªu suy nghÜ cña em vÒ nh÷ng nh©n vËt Êy . + Gv yªu cÇu häc sinh viÕt bµi : TruyÖn cæ tÝch lµ lo¹i truyÖn d©n gian kÓ vÒ nh÷ng c©u chuyÖn tëng tîng thêng cã tÝnh chÊt p lu, chung quanh sè phËn cuéc ®êi nh÷ng con ngêi bÊt h¹nh ...nh÷ng nh©n vËt lµ loµi vËt mang tÝnh ngêi .Trong ®ã truyÖn cæ tÝch thÇn kú lµ hÊp dÉn nhÊt . Nh÷ng nh©n vËt ®¸ng th¬ng ,®¸ng yªu nhÊt trong truyÖn cæ tÝch lµ nh÷ng ngêi må c«i Nh÷ng th©n ph©n bÊt h¹nh nhá bÐ ,thÊp hÌn lam lò .C« TÊm chµng Tsanh ,anh Khoai lµ nh÷ng con ngêi ®¸ng th¬ng ®¸ng yªu . X· héi ®îc nãi ®Õn trong cæ tÝch lµ mét x· héi ®· ph©n chia giai cÊp cã ngêi giµu vµ ngêi nghÌo .............. ( Gv h/d cho hsinh lµm sau ®ã cho c¸c em ®äc vµ gv bsung ) D: Cñng cè vµ dÆn dß : - Gv kh¸i qu¸t l¹i kiÕn thøc ®· häc cho hsinh - Hs n¾m néi dung bµi vµ hoµn thiÖn bµi tËp - bµi tËp vÒ nhµ : NhËp vai con tr©u em h·y kÓ s¸ng t¹o truyªn TrÝ kh«n tao ®©y + Yªu cÇu : LËp dµn bµi chi tiÕt + ViÕt hoµn chØnh bµi v¨n nµy víi ®Ò bµi trªn E.Bæ sung vµ rót kinh nghiÖm . Gv : Nguyễn Thị Trang Nhung 47 Năm học : 2011- 2012 Trường THCS Vạn Ninh Tiết 31 – 32 – 33 Giáo án BDHSG Văn 6 PHÂN TÍCH NỘI DUNG CÁC TRUYỆN DÂN GIAN NS : 15- 11 NG : 28 – 11 A. Mục tiêu cần đạt : - Giúp học sinh nắm rõ hơn về nội dung các truyện dân gian đã được học trong chương trình - Rèn kỹ năng tư duy và phân tích nội dung văn bản B. Chuẩn bị : - Gv : N/c bài - soạn bài - Tliệu tham khảo - Hs : n/c bài – Tài liệu tham khảo C. Nội dung bài học : 1.ổn định 2.Bài cũ : Những truyện truyền thuyết nào đã được học ? 3. Bài mới : - Kiểm tra bài tập ở nhà của học sinh + Gv cho hsinh đọc bài tập ở nhà – gv nhận xét và bsung + Cách nhập vai nhân vật để kể - qua trình kể sáng tạo câu chuyện như thế nào ? - Truyện CRCT nhằm nêu lên nội dung gì ? - Truyện có chi tiết nào là hoang đường kì ảo ? + hs tìm – gv nhận xét và bsung . - Truyện Bánh chưng bánh giầy giải thích vấn đề gì ? Vì sao vua lại chọn 2 chồng bánh của lang Liêu mà ko chọn các lễ vật của nhưng con khác + Hs nêu – gv nhận xét và bsung . - Vì sao vua lại chọn ST mà ko chọn TT ? - Nếu chọn TT thì sẽ như thế nào ? - Qua đó thể hiện ước mơ gì của nhân dân ta ? - Truyện Thánh Gióng nêu lên vấn đề gì ? + Hsinh nêu – gv bs - Trong c/s có những con người như thế ko ? + Ko Gv : Nguyễn Thị Trang Nhung 47 Năm học : 2011- 2012 Trường THCS Vạn Ninh Giáo án BDHSG Văn 6 - TG đại diện cho ai ? + Sức mạnh của nhân dân - Ước mơ của nhân dân là gì ? - Vì sao các hội thi thể thao trong nhà trường phổ thông lại mang tên HKPĐ? - Vì sao Long Quân cho mượn gươm ở Thanh Hóa mà trả gươm thì ở Thăng Long ? + Thanh Hóa là nơi khởi đầu của cuộc khởi nghĩa , Tlong nơi kết thúc cuộc khởi nghĩa Lam Sơn …………………… - Vì sao khi đnước ko có giặc nữa LL lại đòi gươm + Đất nước Thanh Bình ko cần Gươm nữa mà cái cần nhất là cái cày, cuốc ……….lao động và sản xuất ……………… - Qua các truyện Truyền Thuyết ngừoi ta có tin là thật ko ? + Gv bs cụ thể và đầy đủ - Kể tóm tắt nội dung các văn bản ấy bằng lời văn của em ? + Hskể ngắn gọn …………. 1.Kiểm tra bài tập ở nhà . 2. Phân tích nội dung các truyện dân gian a. Con Rồng cháu Tiên : - Nhàm giải thích nguồn gốc giống nòi của người việt . .......... b . Bánh chưng bánh giầy - Giải thích nguồn gốc của chiếc bánh chưng bánh giầy có từ khi Lang Liêu lên làm vua - Ước mơ của nhân dân ta có một vị vua anh minh để giúp dân ............... c. Sơn Tinh, Thủy Tinh : - Giải thích hiện tượng lũ lụt …….. Gv : Nguyễn Thị Trang Nhung 47 Năm học : 2011- 2012 Trường THCS Vạn Ninh Giáo án BDHSG Văn 6 - ước mơ của nhân dân ta có những người tài giỏi để giúp dân chống thiên tai . d. Thánh Gióng : - Ước mơ của nhân dân có 1 vị thần có sức mạnh như Gióng để đánh giặc giúp dân . e. Sự tích HồGươm - Ca ngợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ….. D : Củng cố và dặn dò : - Gv khái quát lại kiến thức về phần truyền thuyết cho các em rõ - Hsinhnắm nội dung bài học phần truyền thuyết - Chuẩn bị bài mới : Văn học dân gian ( Tiếp theo ) E. Bsung và rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… TiÕt 34- 35 – 36 Ph©n tÝch néi dung c¸c truyÖn d©n gian ( tiÕp ) NS: 26- 12 NG: 11-1 A. Môc tiªu cÇn ®¹t : -Nh»m gióp häc sinh tiÕp tôc n¾m râ h¬n n÷a vÒ néi dung ¸c truyÖn d©n gian ®· häc - RÌn kü n¨ng t duy vµ ph©n tÝch néi dung v¨n b¶n . B. ChuÈn bÞ : Gv : Nguyễn Thị Trang Nhung 47 Năm học : 2011- 2012 Trường THCS Vạn Ninh Giáo án BDHSG Văn 6 - TliÖu tham kh¶o – sgk C.Néi dung bµi d¹y : 1.æn ®Þnh 2.Bµi cò : kiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña hsinh 3.Bµi míi : Néi dung : - TruyÖn Th¹ch Sanh nh»m nªu lªn néi dung g× ? 1.Th¹ch Sanh Ca ngîi t/lßng nh©n hËu cao c¶ cña TS vµ - V× sao TS l¹i ®èi xö tèt víi hai mÑ con LT íc m¬ cã nh÷ng con ngêi ®øc ®é nh TS ®Ó gióp nh©n d©n ..... - kÓ tãm t¾t truyÖn Tsanh + Hs kÓ – GV nhËn xÐt vµ bs . 2. Em bÐ th«ng minh - TruyÖn Em bÐ Th«ng minh kÓ vÒ ndung g× ? Ca ngîi trÝ kh«n d©n gian.... - Nhê vµo ®©u mµ em bÐ vît qua ®îc nh÷ng thö th¸ch Êy - Qua c©u chuyÖn gióp chóng ta rót ra ®îc bµi häc g× cho b¶n th©n ? 3.Õch ngåi ®¸y giÕng ( Hsinh nªu –gv bs ) - TruyÖn ngô ng«n mµ em ®· häc gióp em rót ra ®îc bµi häc g×cho b¶n th©n 4.ThÇy bãi xem voi ……………… - qua c¸c truyÖn cêi ®· häc em thÊy truyÖn 5.Treo biÓn nh»m phª ph¸n ®iÒu g× ? ……………… + Nh÷ng thãi h tËt xÊu trong x· héi 6. Bµi tËp : Cho ®Ò bµi : TS lµ mét trong nh÷ng truyÖn - Gv ®a bµi tËp cho hsinh lµm . tÝch thÇn kú hÊp dÉn nhÊt , kú diÖu nhÊt - Hsnh nªu – gv bs ®Çy ®ñ néi dung c¸c bµi . cæ trong kho tµng truyÖn cæ d©n gian ViÖt Nam .H·y ph¸t biÓu c¶m nghÜ cña em vÒ truyÖn Tsanh. + lËp dµn bµi : - GV cho hsinh lËp dµn bµi theo y/c cña ®Ò sau + ViÕt bµi : ®ã viÕt thµnh bµi v¨n . TS lµ mét truyÖn cæ tÝch kú diÖu nhÊt + Hs viÕt bµi trong kho tµng truyÖn cæ d©n gian ViÖt Nam .H×nh ¶nh chµng dòng sü chÐm ch»n Tinh, b¾n ®¹i bµng vµ víi c©y ®µn , thÇn, niªu c¬m thÇn chµng dòng sü ®· ®em ®Õn cho thÕ giíi tuæi th¬ bao giÊc m¬ ®Ñp . - Gv híng dÉn cho hsinh lµm TS lµ con trêi , vî chång Lôc ¤ng + Gv bsung vµ ®äc ®o¹n v¨n mÉu cho hsinh hiÒn lµnh vµ tèt bung , gÇn xa ai còng nghe ®Ó tham kh¶o . quý mÕn .Ngäc Hoµng th¬ng t×nh cho Th¸i tö xuèng ®Çu thai lµm con .Kh¸c víi ngêi thêng, TS n»m trong bông mÑ nhiÒu n¨m míi cÊt tiÕng khãc chµo ®êi . Yõu tè hoang ®êng Êy t¹o nªn t/cvhÊt kú diÖu cña truyªn ca ngîi tÝnh phi thêng cña Tsanh V_C Lôc ¤ng cã ®îc ®øa con trai kh«i ng« tuÊn tó nèi dâi t«ng ®êng .§ã lµ niÒm tin cña d©n Gv : Nguyễn Thị Trang Nhung 47 Năm học : 2011- 2012 Trường THCS Vạn Ninh Giáo án BDHSG Văn 6 gian “ ë hiÒn th× gÆp lµnh ”.Mäi thø h¹nh phóc ë coÜ trÇn ®Òu cã gi¸ vµ tr¶ gi¸ .Con ®êng cña Th¹ch Sanh còng ®Çy gian tru©n Ph¶i ch¨ng Ngäc Hoµng thö th¸ch Th¸i Tö ? må c«i c¶ bè lÉn mÑ… ......................................................... D: Cñng cè vµ dÆn dß : - Gv kh¸i qu¸t l¹i kiÕn thøc ®· häc cho hsinh - Hsinh n¾m néi dung bµi - N/c phÇn V¨n häc trung ®¹i vµ phÇn tõ E. Bsung vµ rót kinh nghiÖm TiÕt 37 -38 V¨n häc trung ®¹i NS: 25 -1 NG: 1-2 A.Môc tiªu cÇn ®¹t : - Gióp hsinh n¾m râ h¬n n÷a vÒ phÇn v¨n häc trung ®¹i ®· häc - RÌn kü n¨ng t duy vµ ph©n tÝch néi dung v¨n b¶n B. ChuÈn bÞ : - TliÖu tham kh¶o – sgk C.Néi dung bµi d¹y : 1.æn ®Þnh 2.Bµi cò : kiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña hsinh 3.Bµi míi : - ThÕ nµo lµ v¨n häc trung ®¹i ? 1. K/niÖm : (sgk) + Hsinh nªu – gv nhËn xÐt - Em ®· häc nh÷ng v¨n b¶n v¨n häc trung ®¹i nµo ? 2.C¸c v¨n b¶n ®· häc : - Con hæ cã nghÜa ............................ 3. Néi dung c¸c v¨n b¶n Êy : - Hsinh nªu néi dung chÝnh cña c¸c v¨n b¶n + Gv bsung ®Çy ®ñ vµ nh¾c c¸c em n¾m néi dung vµ tãm t¾t ®îc c¸c t¸c phÈm Êy . - Gv híng dÉn cho hsinh n/c mét sè ®Òbµi 4.viÕt bµi : Cho ®Ò bµi : “MÑ hiÒn d¹y con” lµ mét trong nh÷ng truyÖn v¨n xu«i trung ®¹i ®em ®Õn cho - LËp dµn bµi : ta nhiÒu xóc ®éng vµ suy nghÜ s©u s¾c . Em h·y ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ h×nh ¶nh bµ mÑ M¹nh Tö sau khi ®äc truyÖn “MÑ hiÒn d¹y con” . + Gvyªu cÇu häc sinh lËp dµn bµi sau ®ã dùa - ViÕt bµi theo b/c : vµo dµn bµi ®Ó viÕt bµi . NÕu ko cã ngêi mÑ th× kh«ng thÓ cã anh hïng, thi sÜ .Mçi mét ®øa trÎ trªn tr¸i ®Êt - ViÕt phÇn Mb ®Òu cã m«tj ngêi mÑ , h¹nh phóc nhÊt cña + Hsinh viÕt ®äc – gv nhËn xÐt ®øa con lµ cã ngêi mÑ hiÒn . M¹nh Tö lµ mét nhµ hiÒn triÕt lçi l¹c ë Trung Hoa thêi ChiÕn Gv : Nguyễn Thị Trang Nhung 47 Năm học : 2011- 2012 Trường THCS Vạn Ninh Giáo án BDHSG Văn 6 - Gv tiÕp tôc h/d hsinh viÕt phÇn Tb dùa trªn Quèc .¤ng cã mét bµ mÑ thËt vÜ ®¹i v« cïng dµn ý ®· lËp MÑ hiÒn lµ ngõoi mÑ sinh thµnh ,nu«i + Y/c hsinh viÕt cô thÓ –gv bsungcho tõng ý . dìng ®øa con.Tôc ng÷ cã c©u: §øa con lµ h¹t m¸u c¾t ®«i cña mÑ .MÑ lµ ngêi yªu - sau khi hsinh viÕt xong phÇn Tb gv cho c¸c th¬ng d¹y b¶o con nªn ngêi, biÕt nu«i em viÕt phÇn Kb . dìng chÝ híng vµ lÏ sèng cho con, h×nh thµnh p/c¸ch v¨n hãa cho con.bµ mÑ thÇy M¹nh Tö lµ mét ngõoi mÑ hiÒn lý tëng xa nay.bµ thay ®æi n¬i ë ®Õn nhiÒu lÇn,qua ®ã cho ta thÊy M¹nh mÉu rÊt quan t©m ®Õn con,lu«n theo dâi nh÷ng tiÕn bé vµ bíc ®i cña con, t×m cho con m«i trêng sèng tèt ®Ñp - Gv ®äc bµi mÉu cho hsinh nghe tham kh¶o .§ã lµ c¸ch d¹y con rÊt tÝch cùc vµ tiÕn bé . vµ chÐp l¹i . Bµ mÑ M¹nh Tö lu«n quan t©m gi¸o dôc con - HdÉn hsinh vÒ nhµ lµm hoµn thiÖn bµi tËp nµy tÝnh trung thùc ,thËt thµ vµ kh«ng nãi dèi con th¬.MÑ lu«n lµ tÊm g¬ng s¸ng cho con noi theo trong mäi lÜnh vùc . MÑ th¬ng con hng kh«ng nu«ng chiÒu con. Bµ rÊt nghiªm kh¾c vµ kiªn quyÕt tríc ý tthøc v« kû luËt cña con……………….. D : Cñng cè vµ dÆn dß : - Gvkh¸i qu¸t l¹i kiÕn thøc ®· häc cho hsinh - Hsinhn¾m néi dung bµi - ChuÈn bÞ bµi míi : N/c phÇn tõ E, Bsung vµ rót kinh nghiÖm TiÕt 39 NS: 25-1 Tõ NG : 1- 2 A.Môc tiªu cÇn ®¹t : - Gióp hsinh n¾m râ h¬n n÷a vÒ phÇn tõ ®· häc - RÌn kü n¨ng t duy vµ nhËn biÕt .......... B. ChuÈn bÞ : - TliÖu tham kh¶o – sgk C.Néi dung bµi d¹y : 1.æn ®Þnh 2.Bµi cò : kiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña hsinh 3.Bµi míi : Néi dung : 1. K/n : ? Tõ lµ g× ? - Tõ lµ ®¬n vÞ ng«n ng÷ nhá nhÊt dïng ®Ó ®Æt c©u . 2.ph©n lo¹i : - Tõ ®¬n vµ tõ phøc - Tõ thuÇn viÖt vµ tõ mîn * Tõ ®¬n : Gv : Nguyễn Thị Trang Nhung 47 Năm học : 2011- 2012 Trường THCS Vạn Ninh Giáo án BDHSG Văn 6 ?Tõ thÕ nµo lµ tõ ®¬n + lµ tõ chØ cã mét tiÕng ... VÝ dô : nhµ ,cña ,ngµy ...... * Tõ phøc ¿?ThÕ nµo gäi lµ tõ phøc ? Cho vÝ dô + lµ tõ gåm hai tiÕng trë lªn vÝ dô : quÇn ¸o, ch¨n nu«i, trång trät .. ? Tõ phøc gåm nh÷ng lo¹i nµo + Tõ ghÐp vµ tõ l¸y ? ThÕ nµo lµ tõ ghÐp,tõ l¸y + Tõ ghÐp lµ gi÷a c¸c tiÕng cã quan hÖ vÒ nghÜa . + Tõ l¸y ...............................................vÒ ©m VÝ dô : Xinh xinh ,®o ®á , bµn ghÕ ..... ? Trong tõ ghÐp ®îc chia thµnh mÊy lo¹i + GhÐp ®¼ng lËp vµ ghÐp chÝnh phô ( Hsinh nªu râ thÕ nµo lµ ghÐp ®¼ng lËp vµ thÕ nµo lµ ghÐp chÝnh phô ) + Tõ l¸y chia thµnh mÊy laoÞ nhá ? + L¸y hoµn toµn vµ l¸y bé phËn ( Gv cho hsinh lÊy vÝ dô vµ chØ ra cô thÓ ) * Tõ thuÇn viÖt vµ tõ mîn . - ThÕ nµolµ tõ ThuÇn viÖt ,tõ mîn + Tõ thuÇn viÖt lµ nh÷ng tõ do «ng cha ta s¸ng t¹o ra VÝ dô : Nhµ,cöa,s«ng, nói .... + Tõ mîn lµ nh÷ng tõ ta vay mîn cña níc ngoµi VÝ dô : Phu nh©n, phu qu©n, quèc kú....... 3.Bµi tËp : a.T×m tõ phøc vµ tõ mîn trong v¨n b¶n : Bøc trannh cña em g¸i t«i b.ViÕt 1 ®o¹n v¨n ng¾n ( chñ ®Ò tù chän) .Trong ®o¹n v¨n cã sö dông tõ mîn vµ tõ thuÇn viÖt. ( Gv h/dÉn hsinh viÕt ®óng y/cÇu – sau ®ã cho c¸c em ®äc gv nh©n xÐt vµ bs ) D: Cñng cè vµ dÆn dß : - Gv kh¸i qu¸t l¹i kiÕn thøc ®· häc cho hsinh - Hs n¾m néi dung bµi - N/c bµi míi : Tõ lo¹i vµ côm tõ E.Bsung vµ rót kinh nghiÖm . TiÕt 40 – 41-42 NS: 27-1 Tõ lo¹i ,côm tõ NG: 8-2 A.Môc tiªu cÇn ®¹t : - Nh»m gióp hsinh n¾m râ h¬n vÒ phÇn tõ lo¹i vµ côm tõ ®· häc . - RÌn kü n¨ng t duy vµ vËn dông B. ChuÈn bÞ : - TliÖu tham kh¶o – sgk C.Néi dung bµi d¹y : 1.æn ®Þnh 2.Bµi cò : kiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña hsinh 3.Bµi míi Gv : Nguyễn Thị Trang Nhung 47 Năm học : 2011- 2012 Trường THCS Vạn Ninh Giáo án BDHSG Văn 6 Néi dung Em ®· häc nh÷ng tõ lo¹i nµo ? H·y kÓ tªn c¸c tõ lo¹i Êy ? + Hsinh nªu – gv bsung - danh tõ gåm nh÷ng lo¹i nµo ? cho vÝ dô minh häa ThÕ nµo lµ ®éng tõ ?vÝ dô ? TÝnh tõ lµ g× ? vÝ dô ? Chøc vô trong c©u? Qua vdô 2 ta thÊy tÝnh tõ gi÷ chøc vô g× trong c©u ? ( Gv gi¶i thÝch râ v× sao) sè tõ lµ g×? vÝ dô - Gv gi¶i thÝch râ vÝ dô cho hsinh vÒ vÞ trÝ cña sè tõ Lîng tõ lµ g× ?vÝ dô ( Hs nh¾c k/n- gvbs ®Çy ®ñ ) ChØ tõ lµ g× ?cho vÝ dô Chøc vô cña chØ tõ trong c©u ? x¸c ®Þnh dt,®t trong c¸c tõ in ®Ëm sau? ( Hsinh ph©n tÝch râ vÝ dô – gvbsung) - X¸c ®Þnh ttõ trong c¸c vÝ dô sau + Hsinh t×m –gv bs - Gv cho hsinh nh¾c l¹i thÕ nµo lµ c¸c côm tõ ®· häc vµ cho vÝ dô côthÓ . Nãi râ l¹i mét lÇn n÷a vÒ cÊu t¹o cña côm tõ vµ chøc vô trong c©u cña c¸c côm tõ Êy - ViÕt 1 ®o¹n v¨n ng¾n kÓ vÒ mét buæi lao ®éng vÖ sinh ë ®Þa ph¬ng .Trong ®o¹n v¨n cã sö dông c¸c côm tõ ®· häc +Gvcho hsinh ®äc vµ nhËn xÐt - Gv®äc bµi v¨n mÉu cho hsinh tham kh¶o Gv : Nguyễn Thị Trang Nhung 1.Tõ lo¹i : - C¸c tõ lo¹i ®· häc: DT,®t,tt,st,lt,ct,pt... a.Danh tõ : lµ nh÷ng tõ chØ ngêi,vËt,hiÖn tîng.. +Dtchung vµ danh tõ riªng………. vÝ dô :.......... Cvô trong c©u : thêng lµm CN b.§tõ : chØ ho¹t ®éng ,tr¹ng th¸i... vÝ dô…. Cvô trong c©u : thêng lµm Vn c,TÝnh tõ : lµ nh÷ng tõ chØ ®Æc ®iÓm,tÝnh chÊt VÝ dô1 : C« Êy rÊt ®Ñp Cvô trong c©u : thêng lµm vÞ ng÷ vdô 2 : §Ñp lµ ®iÒu ai còng muèn -> T/h nµy Ttõ lµm CN d.Sè tõ : lµ nh÷ng tõ chØ sè lîng vµ sè thø tù ................ vÝ dô: - N¨m b«ng hoa Êy rÊt ®Ñp - Hoa lµ con thø ba ®.Lîng tõ :.............. e.ChØ tõ : nh»m trá vµo sù vËt trong kh«ng gian hoÆc thêi gian. vÝ dô : Lµng kia - Mét nhµ nä Cvô: lµm phô ng÷ sau…. 2.Bµi tËp : - Nã hµnh ®éng rÊt ®óng - T«i rÊt tr©n träng nh÷ng hµnh ®éng Êy cña An - MÊy h«m nay «ng Êy suy nghÜ qu¸ nhiÒu - Nh÷ng suy nghÜ Êy cña nã thËt ®¸ng ca ngîi 3. –RÎ nh bÌo - §¾t nh t«m t¬i - Vui nh tÕt 4.Côm tõ : a.Côm danh tõ : lµ tæ hîp tõ do danh tõ kÕt hîp víi mét sè tõ phô thuéc nã t¹o thµnh. vÝ dô : Nh÷ng ng«i nhµ Êy . CÊu t¹o cã 3 phÇn b.Côm ®éng tõ:..... vÝ dô : ®ang c¾t cá c.Côm tÝnh tõ vÝ dô : ... 5.ViÕt ®o¹n v¨n 47 Năm học : 2011- 2012 Trường THCS Vạn Ninh Giáo án BDHSG Văn 6 D: Cñng cè vµ dÆn dß: Gv kh¸i qu¸t l¹i kiÕn thøc cho hsinh - Hsinh n¾m ch¾c néi dung bµi - Hoµn thµnh bµi tËp - TiÕp tôc n/c phÇncôm tõ (ttheo) E.Bsung vµ rót kinh nghiÖm TiÕt 43 NS: 7 -2 Côm tõ NG: 15 -2 A.Muc tiªu cÇn ®¹t : - TiÕp tôc gióp hsinh n¾m râ h¬n n÷a vÒ phÇn côm tõ . - RÌn kü n¨ng t duy vµ nhËn diÖn côm tõ B.ChuÈn bÞ : - GV : N/c bµi – T liÖu tham kh¶o - Hs : N/c bµi C.Néi dung bµi d¹y : 1.æn ®Þnh 2.Bµi cò : kiÓm tra bµi tËp ë nhµ 3.Bµi míi : - Gv cho hsinh nh¾c l¹i kh¸i niÖm c¸c côm tõ ®· häc vµ cho vÝ dô minh häa . + Hsinh nªu – gv nhËn xÐt vµ bsung - T×m côm tõ ®· häc trong ®o¹n v¨n sau + Gv ®a ®o¹n v¨n cho hsinh x¸c ®Þnh “ §o¹n v¨n : TrÝch trong v¨n b¶n “ Vît th¸c “ Dîng H¬ng Th gh× trªn ngän sµo... …. + H sinh x¸c ®Þnh chØ râ ®ã lµ côm tõ g× + Gv bsung cô thÓ ®ã lµ cum dtõ hay ®éng tõ ……… 1. Nh¾c l¹i k/niÖm côm tõ - ViÕt ®o¹n v¨n cã sdông côm danh tõ 3.ViÕt 1 ®v¨n ng¾n nãi vÒ phong c¶nh quª h¬ng em .Trong ®o¹n v¨n cã sö dông cum danh tõ . + Hs viÕt - ®äc – gv nhËn xÐt vµ chØ ra lçi cô thÓ cho c¸c em. 2.X¸c ®Þnh côm tõ . D: Cñng cè vµ dÆn dß : - Gv kh¸i qu¸t l¹i kiÕn thøc ®· häc cho hsinh - Hs n¾m néi dung bµi vÒ phÇn côm tõ - N/c bµi míi : Pph¸p t¶ c¶nh E.Bsung vµ rót kinh nghiÖm Gv : Nguyễn Thị Trang Nhung 47 Năm học : 2011- 2012 Trường THCS Vạn Ninh NS: 7-2 TiÕt 44- 45 Giáo án BDHSG Văn 6 Ph¬ng ph¸p t¶ c¶nh NG: 15 -2 A.Môc tiªu cÇn ®¹t : - Nh»m gióp häc sinh n¾m râ h¬n vÒ ph¬ng ph¸p t¶ c¶nh - RÌn kü n¨ng viÕt bµi v¨n t¶ c¶nh theo yªu cÇu . B.ChuÈn bÞ : - Tµi liÖu tham kh¶o C.Néi dung bµi d¹y : 1.æn ®Þnh 2.Bµi cò : ThÕ nµo lµ côm danh tõ ,c®t,ctt ? 3.Bµi míi : - Muèn t¶ c¶nh ta cÇn chó ý ®iÒu g× ? + Hsinh nªu – Gv bsung cô thÓ 1.Lý thuyÕt : a.Muèn t¶ c¶nh cÇn chó ý ®iÒu g× ? - X¸c ®Þnh ®èi tîng miªu t¶ - Lùa chän nh÷ng h×nh ¶nh tiªu biÓu - Tr×nh bµy theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh b.B/côc : Mb: Gt kh¸i qu¸t c¶nh ®îc t¶ Tb : t¶ chi tiÕt Kb ; Suy nghÜ vµ c¶m nhËn cña ngêi viÕt vÒ c¶nh Êy . 2.Bµi tËp : Cho ®Ò bµi : Nöa ®ªm mét c¬n giã lín lµm em’ giËt m×nh thøc giÊc vµ em ®· thÊy bªn ngän ®Ìn khuya mÑ vÉn cÆm côi ngåi v¸ ¸o cho em. H·y t¶ l¹i h×nh d¸ng vµ cö chØ cña mÑ lóc Êy . - yªu cÇu : ViÕt bµi v¨n hoµn chØnh . Em ®ang ®i nh bay chît mét c¬n giã l¹nh vµ m¹nh t¹t vµo khiÕn em chíi víi tÐ xuèng . Th× ra ®ã lµ mét giÊc m¬ .TØnh giÊc nh×n quanh em thÊy chiÕc ch¨n ®· bÞ em ®¹p sang mét bªn . ¸nh ®Ìn bªn phßng mÑ cßn s¸ng ,em trëdËy nhÌ nhÑ ®Þnh sang t¾t .Cã lÏ mÑ ®· quªn vµ ngñ say sau mét ngµy lµm lông vÊt v¶ ,mÖt nhäc qu¸ . ThËt bÊt ngê chiÕc lng ong cong cña mÑ vÉn cßn cÆm côi bªn chång quÇn ¸o cÇn ph¶i v¸ l¹i . T×nh yªu th¬ng mÑ thËt m·nh liÖt vµ d©ng trµo trong em .MÑ rÊt hiÒn rÊt dÞu dµng, nÐt nh©n tõ ®· hiÖn râ trªn g¬ng mÆt tr¸i xoan ®· cã vµi nÕp nh¨n.m¸i tãc mÑ ®· cã chót ®iÓm b¹c .§Æc biÖt trong ®«i m¾t ®enl¸y cña mÑ lu«n hiÖn lªn nh÷ng tia s¸ng Êm ¸p . Tõ trong s©u th¼m ¸nh m¾t cña mÑ ……. - Gv híng dÉn cho hsinh lµm – gv nhËn xÐt vµ bsung hoµn chØnh Gv : Nguyễn Thị Trang Nhung 47 Năm học : 2011- 2012 Trường THCS Vạn Ninh Giáo án BDHSG Văn 6 - Gv ra bµi tËp vÒ nhµ cho hsinh D; Cñng cè vµ dÆn dß : - Gv kh¸i qu¸t l¹i kiÕn thøc ®· häc cho c¸c em - C¸c em n¾m néi dung bµi - Bµi vÒ nhµ : cho ®Ò bµi : Em h·y t¶ ng«i nhµ em ®ang ë + Yªu cÇu : lËp dµn bµi cho ®Ò bµi trªn ViÕt phÇn Më bµi E.Bs vµ rót kinh nghiªm TiÕt 46-47- 48 NS: 14-2 Ph¬ng ph¸p t¶ c¶nh ( ttheo) NG: 22-2 A.Môc tiªu cÇn ®¹t : - Nh»m gióp häc sinh n¾m râ h¬n vÒ ph¬ng ph¸p t¶ c¶nh - RÌn kü n¨ng viÕt bµi v¨n t¶ c¶nh theo yªu cÇu . B.ChuÈn bÞ : - Tµi liÖu tham kh¶o C.Néi dung bµi d¹y : 1.æn ®Þnh 2.Bµi cò : KiÓm tra bµi tËp ë nhµ cña hsinh 3.Bµi míi : 1.Cho ®Ò bµi : Em h·y t¶ c¸nh ®ång lóa chÝn quª em vµo mét buæi s 2. + LËp dµn bµi . ( hsinh lËp dµn bµi chi tiÕt ) - ViÕt bµi : §i qua con ®êng nhá lµ ®Õn lµng em. Tríc m¾t em hiÖn ra biÕt bao nhiªu c¶nh ®Ñp - Tõ dµn bµi ®ã em h·y viÕt bµi v¨n hoµn chØnh nhng theo c¶nh mµ lµm t«i yªu thÝch nhÊt ®ã lµ bè côc . c¸nh ®ång lóa chÝnh b¹t ngµn mét vµng ... + viªt phÇn Më bµi ë ®©y lóa ko mªnh m«ng no m¾t nh nhiÒu ( Hsinh viÕt - ®äc – gv nhËn xÐt vµ bsung) n¬i kh¸c mµ nã lu«n bÞ ch¾n bëi nh÷ng hµng tre xanh b¸t ng¸t . §ang gi÷a nh÷ng ngµy cuèi mïa ma nhiÒu c¸nh ®ång lóa ®· chÝn vµng - sau khi c¸c em viÕt xong phÇn Mb gv híng vµ bµ con n«ng d©n ®ang hèi h¶ thu ho¹ch vô dÉn cho c¸c em viÕt tiÕp phÇn Tbµi . mïa .Trêi xanh ng¾t . Nh÷ng ®¸m m©y tr¾ng bång bÒnh tr«i .N¾ng chãi chang.§ang n¾ng nhng cã thÓ bÊt thÇn m©y ®en ïn ïn kÐo tíi trót xuèng mét trËn ma xèi x¶ ®Î råi t¹nh ngay vµ råi trêi l¹i xan vµngt¬i. MÑ vµ em t«i ®i trªn con ®êng rîp bãng hµng tre dÉn tíi lµng.hai bªn mÐp ®êng cá mäc xanh r× nhng lßng ®êng kh«ng mét côm cá nµo ngoi lªn ®îc. Nh÷ng c¸nh ®ång lóa míi th©n thÊp lïn l¸ ng¾n nhng nhiÒu nhanh.Cã - Gv híng dÉn cho hsinh lµm ®Ò bµi míi + yªu cÇu : lËp dµn bµi cho ®Ò bµi trªn ( dµn bµi chi tiÕt ) - §Ò bµi nµy yªu cÇu g× ? + Ndung + Hthøc Gv : Nguyễn Thị Trang Nhung 47 Năm học : 2011- 2012 Trường THCS Vạn Ninh Giáo án BDHSG Văn 6 v¹t lóa cßn ngËm ®ßng ,cã v¹t lóa ®· no b«ng. Nhng hÇu hÕt lµ lóa ®· chÝn vµng.B«ng lóa nÆng trÜu v lóa mÈy .NhiÒu v¹t lóa chÝn cßn o»n th©n , ng· r¹p vÒ mêi gäi con ngêi h·y nhanh tay gÆt vÒ , ®«i chim cu s vµ mÊt hót trong ®ã , mét lµn giã tho¶ng qua c©y lóa c chµo em . D©n lµng tÊp nËp gÆt h¸i trªn nhiÒu thöa ruéng ,tiÕng cêi nãi r©m ran......... ..................................................... - gv cho hsinh ®äc phÇn Tb vµ bsung c¸c ý theo dµn bµi ®· lËp vµ viÕt tiÕp phÇn kb + Hsinh dùa vµo dµn bµi ®Ó viÕt . Còng nh bao lÇn tríc lÇn nµy t©m tr¹ng cña em khi vÒ ng¾m c¸nh ®ång lóa chÝn quª em mµ c¶m nhËn rÊt râ c¸i vÎ ®Ñp léng lÉy cña mµu lóa chÝn vµng . Mét mµu vµng t¬i non ........ ............................................................... +Gv ®äc cho hsinh bµi tham kh¶o ë sgk bµi 19 .Qua bµi tham kh¶o ®ã ®Ó c¸c em vËn dông vµ lµm bµi v¨n miªu t¶ nµy tèt h¬n . D : Cñng cè vµ dÆn dß : - Gv kh¸i qu¸t l¹ikiÕn thøc ®· häc cho hsinh - Hsinh n¾m néi dung bµi häc - Gv ra bµi tËp vÒ nhµ cho c¸c em : Em h·y t¶ mét c¶nh ®Ñp ë quª h¬ng em ( Gv híng dÉn cho hsinh vÒ ®Ò bµi nµy : lËp dµn bµi chi tiÕt- vµ viÕt phÇn Mb ) E.Bsung vµ rót kinh nghiÖm : Tiết 49 -50 – 51 NS: 21 -2 Ph ương pháp tả cảnh ( T theo ) NG: 29 -2 A.Môc tiªu cÇn ®¹t : - Nh»m gióp häc sinh n¾m râ h¬n vÒ ph¬ng ph¸p t¶ c¶nh - RÌn kü n¨ng viÕt bµi v¨n t¶ c¶nh theo yªu cÇu . B.ChuÈn bÞ : - Tµi liÖu tham kh¶o C.Néi dung bµi d¹y : 1.æn ®Þnh Gv : Nguyễn Thị Trang Nhung 47 Năm học : 2011- 2012 Trường THCS Vạn Ninh Giáo án BDHSG Văn 6 2.Bµi cò : KiÓm tra sự chuẩn bị bài của hsinh 3.Bµi míi : - Gv cho hsinh đọc bài tập ở nhà + Hsinh đọc dàn ý – Gv bsung đầy đủ dàn ý cho các em .Sau đó cho các em đọc phần Mb + Gv nhận xét cach làm của các em - Lời văn - Cách dùng từ ...... - Gv ra đề bài tiếp theo cho hsinh làm . - Gv yêu cầu hsinh lập dàn ý - Gv hứng dẫn cho hsinh viết bài - dựa vào dàn ý đã lập để viết theo dàn ý + Hsinh viết xong đọc – gv nhận xét cụ thể từng phần cho các em . - Gvhướng dẫn cụ thể cho từng hsinh Gv : Nguyễn Thị Trang Nhung 1.Kiểm tra bài tập ở nhà - Hsinh đọc bài tập 2. Cho đề bài : Em hãy miêu tả cảnh một đêm trăng ở quê em mà em cảm thấy thích nhất . - Yêu cầu lập dàn ý a.Mb : Gt khái quát về đêm trăng đẹp ở quê em b.Tb : Tả chi tiết về đêm trăng c.Kb: Suy nghĩ ... - Viết bài : Hôm nay là ngày rằm ,cũng như mọi đêm rằm khác trăng đêm nay rất sáng và tròn . Nhưng em cảm thấy trăng đêm nay đẹp thật lạ lùng một vẻ đẹp mà em chưa từng có . Ngoài trờ gió thổi hiu hiu. Trong vườn mấy khóm hoa nhài nở hoa trắng xóa .Những bông hoa xếp tròn lại trông như mâm xôi trắng .Trên cây quỳnh , những nụ hoa đang thi nhau nở ,trông như những nghệ sỹ đang thổi kèn .Tiếng kèn vi vút du dương lúc trầm lúc bổng như muốn đưa em vào giấc mộng .Trong ao chứa đầy nước ánh trăng soi xuống tràn khắp mặt ao .Khi gió thổi qua mặt ao lăn tăn gợn sóng,ánh trăng len lỏi vào các bụi tre .Trong rặng tre ,gió đang dạt dào cất lên những điệu đàn bất tuyệt .Trên lá tre , ánh trăng đọng lại trông như những hạt vàng từ trên trờ rơi xuống và mắc lại trên lá .Những chị tre nghiêng mình soi xuống mặt ao và mỉm cười vì thấy mình đẹp hơn bởi có ánh trăng tô điểm thêm cho họ đẹp thêm . Cánh đồng quê em rực rỡ ánh trăng khuya sáng hơn đèn . Lúa đã chín vàng nhưng lại càng đẹp lên bởi có ahs trăng tô điểm ... 47 Năm học : 2011- 2012 Trường THCS Vạn Ninh Giáo án BDHSG Văn 6 - Gv hướng dẫn cho hsinh bài tập về nhà . Em rất thich đêm trăng đẹp ở nơi quê em . Đêm trăng đã để lại cho em nhiều ấn tượng về những cảnh đẹp ở quê hương , những trò chơi vui vẻ của em cùng các bạn .Khi nghĩ đến đêm trăng là em nghĩ ngay đến quê hương VN yêu dấu của mình. Bài tập về nhà : Em hãy tả một dòng sông ở quê hương em + Lập dàn bài chi tiết + Viết phần Mb và 1 đoạn của phần tb D: Củng cố và dặn dò : - - Gv kh¸i qu¸t l¹ikiÕn thøc ®· häc cho hsinh - Hsinh n¾m néi dung bµi häc Gv híng dÉn cho hsinh vÒ ®Ò bµi nµy : lËp dµn bµi chi tiÕt- vµ viÕt phÇn Mb... E.Bsung vµ rót kinh nghiÖm : TiÕt 52 -53 - 54 NS: 28 -2 Ph¬ng ph¸p t¶ c¶nh – Ph¬ng ph¸p t¶ ngêi NG: 7 -3 A.Môc tiªu cÇn ®¹t : - Nh»m gióp häc sinh n¾m râ h¬n vÒ ph¬ng ph¸p t¶ c¶nh - N¾m râ h¬n vÒ v¨n t¶ ngêi theo yªu cÇu Gv : Nguyễn Thị Trang Nhung 47 Năm học : 2011- 2012 Trường THCS Vạn Ninh Giáo án BDHSG Văn 6 - RÌn kü n¨ng viÕt bµi v¨n t¶ c¶nh , ngõoi theo yªu cÇu . B.ChuÈn bÞ : - Tµi liÖu tham kh¶o C.Néi dung bµi d¹y : 1.æn ®Þnh 2.Bµi cò : KiÓm tra sự chuẩn bị bài của hsinh 3.Bµi míi : - Gv cho hsinh ®äc bµi tËp ë nhµ mµ gv ®· ra 1. KiÓm tra bµi tËp ë nhµ . + hs ®äc gv bs cô thÓ - LËp dµn bµi : + Mb: Gt kh¸i qu¸t vÒ dßng s«ng quª em + Tb: T¶ chi tiÕt vÒ dßng s«ng ……………. +Kb : Suy nghÜ cña em ……. - viÕt bµi . - hsinh ®äc phÇn Mb vµ 1 ®o¹n cña phÇn Tb + Hs ®äc – gv nhËn xÐt vµ bs - Gv cho hsinh n/c ®Ò bµi vµ l;µm theo yªu cÇu - hsinh viÕt xong ®äc – gv nhËn xÐt vµ bs . + Chó ý c¸ch dïng tõ ,®Æt c©u , lêi v¨n , + Gv híng dÉn cô thÓ cho c¸c em dùa vµo truyÖn vµ dµn ý ®· lËp ®Ó viÕt 2.Bµi míi : Cho ®Ò bµi: Qua truyÖn ng¾n “ Bøc tranh cña em g¸i t«i” cña T¹ Duy Anh ,em h·y miªu t¶ tÝnh c¸ch cña nh©n vËt KiÒu Ph¬ng a.LËp dµn bµi : -Mb: Gt kh¸i qu¸t vÒ tÝnh c¸ch cña KPh¬ng -Tb: T¶ chi tiÕt …………………………. -Kb: Suy nghÜ cña em vÒ KP… b.ViÕt bµi : - ViÕt phÇn Mb: TruyÖn ng¾n Bøc tranhcña em g¸it«i gióp cho nhµ v¨n T¹ Duy Anh ®¹t gi¶i cao trong cuéc thi T¬ng lai vÉy gäi « b¸o TiÒn Phong ph¸t ®éng .TruyÖn ca ngîi t×nh c¶m trong s¸ng, hån nhiªn nh©n hËuvµ khuyªn nhñ con ngêi cÇn xãa bá thãi ghen tÞ.Nh©n vËt KP ®· ®îc miªu t¶ vÒ t©m lý vµ tÝnh c¸ch . - ViÕt phÇn Tb : DiÔn biÕn c©u chuyÖn ®îc tr×nh bµy cô thÓ vµ m¹ch l¹c .Hµnh ®éng vµ tÝnh c¸ch cña nh©n vËt KP ®îc thÓ hiÖn râ qua lêi kÓ cña nh©n vËt xng t«i tøc lµ ngêi anh cña kp. Ngay ®Çu truyÖn KP ®îc gthiÖu kh¸ víi nh÷ng chi tiÕt kh¸ ®éc ®¸o , thó vÞ .......... .................................... - hsinh ®äc sau ®ã gv cho hsinh kh¸c nhËn xÐt vµ bs – gv ®äc bµi v¨n mÉu cho c¸c em nghe - §äc bµi v¨n mÉu cho ®Ò bµi trªn ®Ó rót kinh nghiÖm Gv : Nguyễn Thị Trang Nhung 47 Năm học : 2011- 2012 Trường THCS Vạn Ninh Giáo án BDHSG Văn 6 - §äc mét sè bµi v¨n mÉu t¶ ngêi, t¶ c¶nh cho hsinh nghe®Ó tham kh¶o . Bµi tËp vÒ nhµ : - ViÕt phÇn Kb cña ®Ò bµi nµy - LËp dµn bµi cho ®Ò bµi sau : T¶ l¹i h×nh ¶nh mÑ em khi biÕt em lµm ®îc viÖc tèt ( lËp xong dµn bµi – c¸c em viÕt bµi ) D : Cñng cè vµ dÆn dß : - Gv kh¸i qu¸t l¹i kiÕn thøc cho hsinh - hsinh n¾m ndung bµi - n/c bµi míi : Ph¬ng ph¸p t¶ ngêi ( T theo ) E.Bs vµ rót kinh nghiÖm Tiết 55- 56 -57 NS: 6-3 VĂN TẢ NGƯỜI ( ttheo ) NG: 10 -3 A.Môc tiªu cÇn ®¹t : - Nh»m gióp häc sinh n¾m râ h¬n vÒ ph¬ng ph¸p t¶ c¶nh - N¾m râ h¬n vÒ v¨n t¶ ngêi theo yªu cÇu - RÌn kü n¨ng viÕt bµi v¨n t¶ c¶nh , ngõoi theo yªu cÇu . B.ChuÈn bÞ : - Tµi liÖu tham kh¶o C.Néi dung bµi d¹y : 1.æn ®Þnh Gv : Nguyễn Thị Trang Nhung 47 Năm học : 2011- 2012
- Xem thêm -