Tài liệu Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 146 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

Tr­êng TiÓu häc TiÕn Th¾ng, huyÖn Yªn ThÕ, tØnh B¾c Giang N¨m häc 2010-2011 GVBD: NguyÔn V¨n S¬n Tµi liÖu båi d­ìng häc sinh giái líp 3 M«n To¸n +TiÕng ViÖt TuÇn 1 (Tõ ngµy 23/8/2010 ®Õn 27/8/2010 I. ChÝnh t¶ §iÒn vµo chç trèng d hay gi - ¨n mÆc ...¶n dÞ – kÓ lÓ ….µi …ßng - n­íc m¾t ….µn…ôa – tÝnh t×nh ..Ô ….·i II. LuyÖn tõ vµ c©u Bµi 1): §äc ®o¹n v¨n sau råi ®iÒn vµo b¶ng. V­ên c©y l¹i ®Çy tiÕng chim vµ bãng chim bay nh¶y. Nh÷ng thÝm chÝch choÌ nhanh nh¶u. Nh÷ng chó kh­íu l¾m ®iÒu. Nh÷ng anh chµo mµo ®ám d¸ng. Nh÷ng b¸c cu g¸y trÇm ng©m. Tªn sù vËt ®­îc nh©n ho¸. C¸c tõ ng÷ dïng ®Ó nh©n ho¸ sù C¸ch nh©n ho¸ vËt. Bµi 2( ): §Æt c©u hái cho bé phËn ®­îc in ®Ëm. a. Chim hãt lÝu lo. b. N¾ng bèc h­¬ng trÇm th¬m ng©y ngÊt. Bµi 3( ): §iÒn dÊu phÈy vµo vÞ trÝ thÝch hîp. a. Tre gi÷ lµng gi÷ n­íc gi÷ m¸i nhµ tranh gi÷ ®ång lóa chÝn. b. Nói ®åi thung lòng lµng b¶n ch×m trong m©y mï. Bµi 4( ): G¹ch ch©n d­íi bé phËn tr¶ lêi c©u hái nh­ thÕ nµo? a. ë ®©y c©y cèi mäc um tïm. b. Giã thæi nhÌ nhÑ lµm lung lay nh÷ng chiÕc l¸ xanh t­¬i. III. TËp lµm v¨n: Em h·y kÓ l¹i buæi biÓu diÔn nghÖ thuËt mµ em ®· ®­îc xem. To¸n Bµi 1( ): §Æt tÝnh råi tÝnh: 246+ 348 257+ 129 568 + 125 369 + 215 Bµi 2 : T×m m m + 356 + 125 = 671 456 + 129 + m = 781 Bµi 3): T×m mét sè biÕt lÊy sè ®ã trõ ®i 124 råi trõ tiÕp 348 ta ®­îc sè liÒn tr­íc. Tr­êng TiÓu häc TiÕn Th¾ng N¨m häc 2010-2011 GVBD: NguyÔn V¨n S¬n Tµi liÖu båi d­ìng häc sinh giái líp 3 M«n To¸n +TiÕng ViÖt TuÇn 2 (Tõ ngµy 30/8/2010 ®Õn 3/9/2010) TiÕng ViÖt I. ChÝnh t¶( 2®iÓm): §iÒn vµo chç trèng ch hay tr: N¾ng vµng lan nhanh xuèng…..©n nói råi tr¶i véi lªn c¸nh ®ång lóa. Bµ con x· viªn ®· ®æ ra ®ång cÊy mïa, gÆt …iªm. Trªn nh÷ng ruéng lóa…..Ýn vµng, bãng ¸o…..µm vµ nãn…..¾ng nhÊp nh«, tiÕng nãi c­êi nhén nhÞp vui vÎ. II. LuyÖn tõ vµ c©u Bµi 1( 2®iÓm): XÕp c¸c tõ sau thµnh 2 nhãm: trÈy héi, héi lµng, ®¹i héi, héi nghÞ, d¹ héi, vò héi, héi ®µm, héi th¶o. - ChØ dÞp vui tæ chøc ®Þnh k×:……………………………………………… - ChØ cuéc häp:…………………………………………………………….. Bµi 2( 2®iÓm): Chän tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: lÔ chµo cê, lÔ ®µi, lÔ ®é, lÔ nghi. a. §oµn ng­êi diÔu hµnh ®i qua …………… b. §¸m tang tæ chøc theo…………..®¬n gi¶n. c. §èi víi ng­êi lín tuæi cÇn gi÷…………… d. Thø hai ®Çu tuÇn, tr­êng em tæ chøc ……………. Bµi 3( 2®iÓm): §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç chÊm Trong c¸c c©u d­íi ®©y ®Ó cã thÓ sö dông thªm dÊu phÈy. a. Hµ Néi, …………lµ thµnh phè lín cña n­íc ta. b. Trong v­ên, hoa hång,…….®ua nhau në ré. To¸n Bµi 1 §Æt tÝnh råi tÝnh: 246+ 348 257+ 129 568 + 125 369 + 215 Bµi 2 T×m m m + 356 + 125 = 671 456 + 129 + m = 781 Bµi 3): T×m mét sè biÕt lÊy sè ®ã trõ ®i 124 råi trõ tiÕp 348 ta ®­îc sè liÒn tr­íc sè 1000. Bµi 4) Th­ viÖn cña nhµ tr­êng cã 127 quyÓn truyÖn tranh nh­ vËy sè truyÖn tranh nhiÒu h¬n truyÖn khoa häc lµ 21 quyÓn. Hái: a. Trong th­ vÞªn cã bao nhiªu quyÓn truyÖn khoa häc? b. Th­ viÖn cã bao nhiªu quyÓn s¸ch c¶ 2 lo¹i? Bµi 5: Cho c¸c sè 456, 42, 498 vµ c¸c dÊu phÐp tÝnh +, -, =. H·y viÕt tÊt c¶ c¸c phÐp tÝnh ®óng. Bµi6 Bµi tËp 1: GV giao BT vÒ céng sè cã ba ch÷ sè (Cã nhí mét lÇn) Bµi 7: KiÓm tra b¶ng cöu ch­¬ng (tõ b¶ng 1-5) * Bµi 8: Tõ mét miÕng t«n h×nh vu«ng ABCD, ng­êi ta c¾t ®i mét h×nh vu«ng MNPD mçi c¹nh 5 cm; ®o¹n AM = 4 cm ( nh­ h×nh vÏ ). DiÖn tÝch cßn l¹i cña h×nh vu«ng ABCD lµ: A.54cm2 C. 60cm2 2 B.56cm D. 64cm2 A 4cm M 5cm D B P * Bµi 9: Khoanh trßn vµo ch÷ ®Æt tr­íc c¸ch ®äc chÝnh x¸c nhÊt cho sè: 45555 A. Bèn m­¬i nh¨m ngh×n n¨m tr¨m n¨m m­¬i nh¨m. B. Bèn m­¬i l¨m ngh×n n¨m tr¨m n¨m m­¬i l¨m. C. Bèn n¨m ngh×n n¨m tr¨m n¨m l¨m. * Bµi 10: §iÒn ch÷ sè thÝch hîp vµo chç chÊm phÐp tÝnh: 9 ........ 1.......7 x x x 5.....0. 8 3 ...3 1.... 1000 .......6..... * Bµi 11: Khoanh vµo c©u tr¶ lêi ®óng: A.H×nh bªn cã 2 gãc kh«ng vu«ng. B C B. H×nh bªn cã 3 gãc kh«ng vu«ng. C. H×nh bªn cã 4 gãc kh«ng vu«ng. A I * Bµi 12: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc lµ tæng cña: A. Sè lÎ lín nhÊt cã 5 ch÷ sè lµ ...................................... B. Sè ch½n lín nhÊt cã 4 ch÷ sè lµ ............................................ C. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc lµ ..................................................... II. TiÕng ViÖt: * Bµi 8: ViÕt: 1. l hay n vµo chç trèng: a) .... ung .... inh, .... Æn .... éi, .... Êp .... ¸nh, .... ¨n t¨n. b) .... ­êm .... ­îp, .... «n .... ao, .... ¸o .... øc, .... øt .... Î. 2. Ghi S vµo c¹nh c¸c tõ sau viÕt sai chÝnh t¶: N¸ m¹ Nãn l¸ ChiÒu thu ChiÒu ®×nh Trong chÎo d¸ng chiÒu LÖch bÖt Linh tÝnh. * Bµi 9: G¹ch ch©n tõ l¹c trong c¸c nhãm sau: a.Nói ®¸, s©n tr­êng, hang s©u, xinh t­¬i, líp häc, b¹n bÌ b. Nh¶y d©y, vui ch¬i, vui t­¬i, suy nghÜ, * Bµi 10: Khoanh trßn vµo ch÷ ®øng tr­íc bé phËn vÞ ng÷ cña c©u : Chåi non trªn cµnh ®ang n¶y léc. A. Trªn cµnh ®ang n¶y léc D C B. §ang n¶y léc. C.N¶y léc. Bµi 11: Nèi c¸c c©u sau t­¬ng øng víi mÉu c©u: - Nói cao qu¸. Ai ( c¸i g× ) - lµ g× ? - BÐ An lµ häc sinh mÉu gi¸o. Ai ( c¸i g× ) - thÕ nµo ? - Nã lµm bµi c« gi¸o cho. Ai ( c¸i g× ) - lµm g× ? * Bµi 12: Chän c¸c tõ (vui s­íng, vui vÎ, vui vui) ®iÒn vµo chç trèng( mçi tõ 1 c©u) - §­îc ®iÓm 10, nã c¶m thÊy .................... kh«ng t¶ xiÕt. - ChÞ Êy lóc nµo còng .................... - H«m nay, nã c¶m thÊy ................trong lßng. * Bµi 13: Ghi ch÷ § vµo tr­íc dßng ®· lµ c©u: NÕu em häc giái Em häc giái Nh÷ng c« bÐ ngµy nµo nay ®· trë thµnh Nh÷ng c« bÐ ngµy nµo nay ®· tr­ëng thµnh Nh÷ng con voi vÒ ®Ých tr­íc tiªn Nh÷ng con voi vÒ ®Ých tr­íc tiªn hu¬ vßi chµo kh¸n gi¶ * Bµi 14: Khoanh trßn vµo ch÷ ®øng tr­íc tõ chØ phÈm chÊt tèt ®Ñp cña mçi con ng­êi : A. Ngoan ngo·n C. ChÞu khã §. Hiªn ngang B. CÇn mÉn D. ThËt thµ E. Can ®¶m * Bµi 15 Em chän dÊu chÊm(.) dÊu chÊm hái(?) hay dÊu chÊm than(!) ®Ó ®iÒn vµo c d­íi ®©y: a. LÔ héi §Òn Hïng ®­îc tæ chøc ë tØnh nµo b. NÕu ta th­êng xuyªn tËp luyÖn thÓ thao sÏ lµm cho c¬ thÓ c­êng tr¸ng c. B¹n h·y gióp t«i nµo * Bµi 16: §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó c¸c vËt trong c¸c c©u d­íi ®©y ®­îc nh©n ho¸: a............ mÆt trêi nhuém ®á s­ên nói phÝa t©y vµ ...............löa xuèng mÆt ®Êt . b.Nh÷ng v× sao ®ang .............................. trªn bÇu trêi ®ªm. c................. S¸o sËu, ...................... s¸o n©u....................... trªn cµnh c©y. Tr­êng TiÓu häc TiÕn Th¾ng N¨m häc 2010-2011 GVBD: NguyÔn V¨n S¬n Tµi liÖu båi d­ìng häc sinh giái líp 3 M«n To¸n +TiÕng ViÖt TuÇn 3 (Tõ ngµy 6/9/2010 ®Õn 10/9/2010) TiÕng ViÖt * C©u 1- TiÕng ViÖt: Ghi l¹i c¸c tõ viÕt sai chÝnh t¶ trong c¸c tõ d­íi ®©y: a) Thuèc ®¾ng. b) Ruéc thÞt. c) Luét lµ. d) Tr¶i chuèt. * C©u 2 - To¸n: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng: BiÓu thøc: 2 + 18 x 5 cã gi¸ trÞ lµ: a) 100 b) 28 c) 92 d) 126 * C©u 3 - TiÕng ViÖt: T×m tõ thÝch hîp víi mçi nghÜa sau: - ChØ mét ®iÒu g× ®ã cã nÐt thó vÞ, buån c­êi.................................. ( Ngé nghÜnh ). * C©u 4- To¸n: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng: - Ngµy 30 th¸ng 4 lµ thø b¶y. Hái ngµy 7 th¸ng 5 cïng n¨m ®ã lµ thø mÊy ? a) Thø s¸u b) Thø b¶y c) Chñ nhËt ( Thø b¶y ). * C©u 5 - §¹o ®øc: Em ®ång t×nh víi ý kiÕn nµo d­íi ®©y ? a) TrÎ em kh«ng cÇn t«n träng ®¸m tang. b) ChØ cÇn t«n träng ®¸m tang mµ em biÕt. c) Quan t©m gióp ®ì hµng xãm l¸ng giÒng lµ c«ng viÖc cña ng­êi lín. d) TrÎ em còng cÇn quan t©m, gióp ®ì hµng xãm l¸ng giÒng b»ng nh÷ng c«ng viÖc võa søc. * C©u 6- TiÕng ViÖt: Em hiÓu thÕ nµo lµ chñ quan: a) Lµ rÊt tù tin. b) Lµ tù tin vµo chÝnh b¶n th©n m×nh. c) Lµ tù tin qu¸ møc kh«ng l­êng tr­íc ®­îc khã kh¨n. * C©u 7- To¸n: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng: Nam ®i tõ tr­êng lóc 11 giê kÐm 5 phót. Nam vÒ ®Õn nhµ lóc 11 giê 15 phót. Hái Nam ®i tõ tr­êng vÒ ®Õn nhµ hÕt bao nhiªu phót ? A. 5 phót B. 15 phót C. 20 phót. * C©u 8- TiÕng ViÖt: §iÒn ch÷ cßn thiÕu vµo chç chÊm: - NÐt ch÷ ......... ng­êi. To¸n * C©u 9 - To¸n: §iÒn §, S ? a) DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt = dµi + réng ( cïng ®¬n vÞ ®o ) b) DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt = dµi x réng ( cïng ®¬n vÞ ®o ) c) DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt = ( dµi + réng ) x 2 ( cïng ®¬n vÞ ®o ) * C©u 10- TiÕng ViÖt: Ng­êi ®Çu tiªn bay vµo vò trô lµ ai, anh lµ c«ng d©n n­íc nµo ? a) Lµ Ph¹m Tu©n, c«ng d©n ViÖt Nam. b) Lµ Ga - ga- rin, c«ng d©n Liªn X«. c) Lµ Am- xt¬ - r«ng, c«ng d©n Mü. * Bµi 11- Tù nhiªn vµ x· héi: C¸c loµi ®éng vËt gièng nhau ë ®iÓm nµo ? H·y ghi l¹i ch÷ tr­íc ý em cho lµ ®óng: a) Gièng nhau vÒ h×nh d¹ng. b) Gièng nhau lµ c¬ thÓ ®Òu gåm: §Çu, m×nh vµ c¬ quan di chuyÓn. c) Gièng nhau ë ®é lín. * C©u 12 - To¸n: Khoanh vµo c©u tr¶ lêi ®óng: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 15 m, chiÒu réng 10 m. Chu vi cña h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ: A. 15 m B. 10 m C. 50 m D. 150 m. * C©u 13 - TiÕng ViÖt: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc tªn n­íc cã chung ®­êng biªn giíi víi n­íc ta: a) Liªn bang Nga b) Trung Quèc c) Th¸i Lan d) C¨m - pu - chia ®) Lµo e) Ên §é. * C©u 14 - H¸t nh¹c: C« H»ng h¸t: " BÐ ngoan cña chÞ ¬i, h«m nay trêi n¾ng t­¬i, chÞ bay ®i t×m nhuþ lµm mËt ong nu«i ®êi .......". C©u h¸t ®ã lµ lêi cña bµi h¸t nµo ? ............................................................... * C©u 15 - To¸n: Khoanh trßn vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng: 7 m 3 cm = ? a) 73 cm b) 703 cm c) 730 cm * C©u 16- TiÕng ViÖt: T×m tõ l¹c trong tiÕng sau: - Vui vÎ - ch¹y nh¶y - håi hép - ¸nh n¾ng - nghÜ ngîi . d) 7003 cm. * C©u 17 - To¸n: Ghi § vµo c©u tr¶ lêi ®óng: H×nh bªn cã mÊy gãc vu«ng: A. 3 gãc vu«ng B. 4 gãc vu«ng C. 5 gãc vu«ng. * C©u 18 - QuyÒn bæn phËn trÎ em: Ghi l¹i ch÷ c¸i tr­íc ý em cho lµ ®óng: a. TrÎ em ®­îc häc tËp, vui ch¬i. b. TrÎ em ®ßi g× ®­îc nÊy. d. TrÎ em kh«ng cÇn lÔ phÐp víi ng­êi trªn. c. TrÎ em ®­îc ng­êi lín ch¨m sãc, d¹y dç chu ®¸o. * C©u 19 - TiÕng ViÖt: Trong TiÕng ViÖt, hai bé phËn chÝnh cña c©u lµ: a) Tr¹ng ng÷ - chñ ng÷ - vÞ ng÷. b) Chñ ng÷ - vÞ ng÷ . c) Chñ ng÷ - vÞ ng÷, tr¹ng ng÷. * C©u 20 - To¸n: T×m sè cã hai ch÷ sè biÕt tÝch hai ch÷ sè cña hai sè ®ã lµ 5 vµ th­¬ng gi÷a hai ch÷ sè ®ã còng lµ 5. ( 15, 51 ) Tr­êng TiÓu häc TiÕn Th¾ng N¨m häc 2010-2011 GVBD: NguyÔn V¨n S¬n Tµi liÖu båi d­ìng häc sinh giái líp 3 M«n To¸n +TiÕng ViÖt TuÇn 4 (Tõ ngµy 13/9/2010 ®Õn 17/9/2010) I. To¸n: * Bµi 1: Ghi § vµo bµi tÝnh kÕt qu¶ ®óng: a) 5 x 8 : 2 = ? A. 40 : 2 = 20 B. 5 x 4 = 20 C. 5 x 8 =40 b) 24 : 3 x 2 = ? A. 24 : 6 = 4 B. 8 x 2 = 16 * Bµi 2: ViÕt sè vµ ch÷ thÝch hîp vµo C. 26 : 6 = 4 : §äc sè ViÕt sè Tr¨m Chôc §¬n vÞ 225 Bèn tr¨m n¨m m­¬i l¨m 5 0 7 909 * Bµi 3: §iÒn dÊu >, =, < vµo chç chÊm: a. 100cm+20cm........1m b. 12+7x4..........76 c. 30 m:6+ 9.......2m d.2kg.......900g * Bµi 4: §iÒn sèvµo « trèng sao cho cã ®ñ c¸c sè tõ 1 ®Õn 9 vµ tæng c¸c sè trong mçi hµng, trong mçi cét ®Òu b»ng 15: 9 3 5 * Bµi 5: ®óng ®iÒn §, sai ®iÒn S vµo c¸c phÐp tÝnh sau: a) 185 + 313 A. 185 + 313 498 b) 216 + 42 B. 185 + 313 498 A. 216 + 42 636 B. 216 + 42 258 * Bµi 6: Sè nµo? a) +215 -124 +101 * Bµi 7: §iÒn c¸c dÊu ( x ), ( :) vµo c¸c 4 3 2 1=1 8 ®Ó ®­îc c¸c ®¼ng thøc ®óng: 8 6 II. TiÕng ViÖt: * Bµi 8: §iÒn l hay n vµo chç chÊm ( ......... ) ? a) §ªm th¸ng ....... ¨m ch­a n»m ®· s¸ng. c) ë hiÒn gÆp ..... µnh. b) L¹ ..... ­íc l¹ c¸i. d) ..... êi nãi ®i ®«i víi viÖc ..... µm. * Bµi 9: T×m mét tõ thÝch hîp trong ngoÆc ®¬n ®Ó ®iÒn ®­îc vµo c¸c chç chÊm (Quan s¸t,quan t©m, l¹c quan ): a) C« gi¸o h­íng dÉn chóng em ........................qu¶ ®Þa cÇu. b) MÑ lu«n .........................®Õn mäi ng­êi trong gia ®×nh. c) ChÞ Êy lu«n ......................yªu ®êi. * Bµi 10: T×m tõ ng÷ chØ vËt hoÆc chØ viÖc theo yªu cÇu: - ChØ tªn c«ng viÖc nhµ n«ng cã ©m ®Çu "C" ®Ó lµm ra lóa g¹o. §ã lµ : .............................. * Bµi 11: T×m tiÕng: a) Ng­îc l¹i víi "vui" lµ .................. b) Ng­îc l¹i víi"cho "......................... c) §­êng nhá vµ hÑp trong lµng xãm, phè ph­êng..................................... * Bµi 12: Ghi dÊu c©u thÝch hîp vµo cuèi c¸c c©u sau: - Mïa xu©n ®Õn råi - Gµ rõng ghÐ tai Chån th× thÇm råi dÆn l¹i: M×nh sÏ lµm nh­ thÕ, cËu cã sî kh«ng * Bµi 13: §iÒn tõ nãi vÒ h×nh d¸ng hoÆc ®éng t¸c phï hîp vµo chç chÊm: a) ................ nh­ tuyÕt. b) .................nh­ sãc. c) ................ nh­ than. * Bµi 14: Dù b¸o thêi tiÕt cã Ých lîi g× ? H·y chän ý tr¶ lêi ®óng: a) Lµm cho con ng­êi khoÎ m¹nh b) Cho ta biÕt tr­íc thêi tiÕt nh÷ng ngµy sau ®ã ®Ó s¾p xÕp c«ng viÖc phï hîp. c) §Ó tr¸nh m­a, phßng l¹nh gi¸ hay oi nãng. * Bµi 15: Em chän nh÷ng c©u nµo d­íi ®©y ®Ó viÕt vÒ B¸c Hå ( khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc ý em chän ): a) B¸c Hå lµ vÞ cha giµ cña d©n téc. b) B¸c chØ th­¬ng nh÷ng ng­êi nghÌo. c) B¸c chØ quan t©m ®Õn ng­êi d©n ViÖt Nam. d) B¸c lo l¾ng cho c¸c chiÕn sü ngoµi mÆt trËn.. * Bµi 16: §¸nh dÊu + vµo ®Æt tr­íc c©u cã néi dung nãi lªn phÈm chÊt tèt ®Ñp cña nh©n d©n ViÖt Nam ta: Nh©n d©n ViÖt Nam rÊt anh hïng. Rõng ViÖt Nam cã nhiÒu gç quý. Nh©n d©n ta cã truyÒn thèng ®oµn kÕt. Ng­êi ViÖt Nam cÇn cï trong lao ®éng, dòng c¶m trong chiÕn ®Êu. Tr­êng TiÓu häc TiÕn Th¾ng N¨m häc 2010-2011 GVBD: NguyÔn V¨n S¬n Tµi liÖu båi d­ìng häc sinh giái líp 3 M«n To¸n +TiÕng ViÖt TuÇn 5 (Tõ ngµy 20/9/2010 ®Õn 24/9/2010 I . TiÕng ViÖt: * Bµi 1: §iÒn ch÷ l hoÆc n: - .... ¸ cê; ®ång ...... óa; - mÆt ...... ¹; .......... ãn mò. * Bµi 2: §iÒn tiÕng xay hoÆc say: - ........... bét ............ xe. - ........... thãc ............ r­îu. * Bµi 3: Trong bµi th¬: ß ã o " c©u th¬ nµo cho biÕt tiÕng gµ g¸y b¸o hiÖu trêi s¸ng ? a) Gäi «ng trêi nh« lªn röa mÆt. b) Giôc qu¶ na më m¾t trßn xoe. c) Giôc hµng tre ®©m m¨ng nhän ho¾t. * Bµi 4: §iÒn tõ cßn thiÕu vµo chç chÊm ®Ó hoµn chØnh c©u th¬ sau: - Tre ............................ nhí giã. * Bµi 5: ¢m: gh, k , ngh, th­êng ®øng tr­íc nh÷ng ©m nµo ? §¸nh dÊu x vµo - e, ª, i - a, o ,«, ¬, u, ­ * Bµi 6: H·y ghi l¹i ®óng thø tù c¸c c©u th¬ trong bµi th¬: " Hoa sen " vµ chÐp l¹i bµi th¬ ®ã: NhÞ vµng, b«ng tr¾ng, l¸ xanh L¸ xanh, b«ng tr¾ng l¹i chen nhÞ vµng. GÇn bïn mµ ch¼ng h«i tanh mïi bïi Trong ®Çm g× ®Ñp b»ng sen.  Bµi 7: ViÕt c©u chøa tiÕng cã vÇn: " anh " hoÆc vÇn " oanh ": ............................................................................................................................................. II. To¸n: * Bµi 8: ViÕt c¸c sè: 25, 52, 77 vµo « trèng thÝch hîp ®Ó ®­îc phÐp tÝnh ®óng: + = - = + = - = * Bµi 9: §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng: 4 8 2 - 5 2 + + 4 3 7 5 - 7 6 5 3 4 8 4 * Bµi 10: a)ViÕt tiÕp vµo chç chÊm cho thÝch hîp: NÕu thø t­ tuÇn nµy lµ ngµy 10 th×: - Thø t­ tuÇn tr­íc lµ ngµy .......................... - Thø t­ tuÇn sau lµ ngµy ............................. b) Mét tuÇn vµ 5 ngµy cã bao nhiªu ngµy:.......................................................................... * Bµi 11: §óng ®iÒn §, sai ®iÒn S: 23 + 24 + 46 69 8 + 5 74 78 + 52 50 3 108 * Bµi 12 a) Tõ hai ch÷ sè 6 vµ 8 viÕt ®­îc c¸c sè cã hai ch÷ sè lµ:................................................ b) Tõ hai ch÷ sè 0 vµ 9 viÕt ®­îc c¸c sè cã hai ch÷ sè lµ: ............................................... * Bµi 13: ViÕt sè, ch÷ thÝch hîp vµo « trèng: Chôc §¬n vÞ ViÕt sè §äc sè 70 6 5 N¨m m­¬i n¨m 52 * Bµi 14: §iÒn sè hoÆc ch÷ sè? a) 9 < 31 b) 10 + 6 = 6 + 3 > 30 18 - 3 - 25 < < 27 = 10 70 + 8 < * Bµi 15: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau: A C ?cm 10 cm 15cm Bµi gi¶i B < 70 + 10 .................................................................................................................................... ....................................... ............................................................................................. .............................................................................. ....................................................... Bµi 16: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng: H×nh bªn cã: a. 9 h×nh vu«ng. b. 10 h×nh vu«ng. c. 14 h×nh vu«ng. Tr­êng TiÓu häc TiÕn Th¾ng N¨m häc 2010-2011 GVBD: NguyÔn V¨n S¬n Tµi liÖu båi d­ìng häc sinh giái líp 3 M«n To¸n +TiÕng ViÖt TuÇn 6 (Tõ ngµy 27/9/2010 ®Õn 1/10/2010 Bµi 1: Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng. a/ Thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong biÓu thøc: 26 – 12 : 3 x 2 lµ: A. Trõ - chia – nh©n B. Nh©n – chia – trõ C. Chia – nh©n – trõ D. Trõ - nh©n – chia b/ Tõ ngµy 25 th¸ng 7 ®Õn 25 th¸ng 8 cã …….ngµy. A. 28 B. 29 C. 30 D. 31 c/ Tõ 11 giê tr­a ®Õn 6 giê chiÒu trong cïng mét ngµy th× kim dµi vµ kim ng¾n cña chiÕc ®ång hå gÆp nhau mÊy lÇn? A. 4 lÇn B. 5 lÇn C. 6 lÇn D. 7 lÇn d/ 256 dm = … m…cm A. 2m 56cm b. 25m 60cm C. 25m 6cm D. 2m 560cm Bµi 2: TÝnh nhanh: 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 b/ (125 – 17 x 4) x (12 – 11 – 1) Bµi 3: T×m x biÕt: a/ 7 x X = 735 : 3 b/ 48 : X : 2 = 4 Bµi 4: Lan cã 56 que tÝnh, Lan chia cho Hång 1/4 sè que tÝnh ®ã, chia cho HuÖ 1/3 sè que tÝnh cßn l¹i. Hái sau khi chia cho 2 b¹n Lan cßn l¹i bao nhiªu que tÝnh? Bµi 5: T×m mét sè biÕt r»ng nÕu lÊy sè ®ã nh©n 8 råi trõ ®i tÝch cña sè ®ã víi 5 th× ®­îc sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè. Bµi 6: Mét ®¸m ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp 3 lÇn chiÒu réng. TÝnh chiÒu dµi vµ chiÒu réng ®¸m ruéng ®ã biÕt chu vi ®¸m ruéng ®ã lµ 48 m. TiÕng ViÖt C©u 1 Tõ cã thÓ ®iÒn vµo chç trèng trong c©u sau: G¸nh xiÕc cña «ng bÊy giê gåm nh÷ng ........... næi tiÕng. A. nh©n tµi B. tµi nghÖ C. tµi tö D. thiªn tµi C©u 2: TiÕng ViÖt: V× sao t¸c gi¶ l¹i gäi hoa ph­îng lµ " hoa häc trß"? A. V× tÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu gäi thÕ. B. V× häc trß rÊt thÝch hoa ph­îng V× hoa ph­îng g¾n bã, th©n thiÕt víi tuæi häc trß. .C©u 3: TiÕng ViÖt T×m tõ dïng sai trong c©u sau: Ng¾m nh×n c¸nh ®ång lóa vµ rÆng dõa xanh em c¶m thÊy quª m×nh hoµ b×nh qóa. §A: hoµ b×nh Tr­êng TiÓu häc TiÕn Th¾ng N¨m häc 2010-2011 GVBD: NguyÔn V¨n S¬n Tµi liÖu båi d­ìng häc sinh giái líp 3 M«n To¸n +TiÕng ViÖt TuÇn 7 (Tõ ngµy 4/10/2010 ®Õn 8/10/2010 Bµi 1: a/ TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sau, biÕt A = 100 282 – A : 2 = ( 1® ) b/ TÝnh biÓu thøc sau b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt : 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26 ( 1® ) Bµi 2: T×m X: X : 9 = 17 (d­ 8) X – 675 = 307 x 3 ( 2® ) Bµi 3 : a/T×m sè bÞ chia, biÕt sè chia lµ 3, th­¬ng lµ 18, sè d­ lµ sè d­ lín nhÊt cã thÓ cã. ( 1,5® ) b/ T×m sè chia, biÕt sè bÞ chia lµ 223, sè th­¬ng lµ 7, sè d­ lµ sã d­ lín nhÊt cã thÓ cã. ( 1,5®) Bµi 4: Tæng sè häc sinh giái, kh¸, trung b×nh häc k× I cña tr­êng TiÓu häc T©n Trung lµ 296 em. Tæng sè häc sinh kh¸ vµ häc sinh trung b×nh lµ 206 em. a/ TÝnh sè häc sinh giái cña tr­êng trong häc k× I? b/ TÝnh tæng sè quyÓn vë nhµ tr­êng th­ëng cho häc sinh giái? BiÕt mçi häc sinh giái ®­îc th­ëng 3 quyÓn vë? ( 2® ) §¸P ¸N Bµi 1: (1 ®iÓm): khoanh ®óng mçi c©u ®­îc 0,25 ®iÓm a/ C b/ D c/ C d/ B Bµi 2: (1,5 ®iÓm): lµm ®óng mçi c©u 0,75 ®iÓm a/ 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 = (10 + 20) + (12 + 18) + (14 + 16) = 30 + 30 + 30 = 30 x 3 = 90 (0,25 ®) (0,25 ®) (0,25 ®) b/ Ta cã: 12 – 11 – 1 = 0 nªn: (0,25 ®) (125 – 17 x 4) x (12 – 11 – 1) = (125 – 17 x 4) x 0 = 0 (0,25 ®) (0,25 ®) Bµi 3: (1,5 ®iÓm): lµm ®óng mçi c©u ®­îc 0,75 ®iÓm a/ 7 x X = 735 : 3 7 x X = 245 b/ 48 : X : 2 = 4 (0,25 ®) 48 : X = 4 x 2 (0,25 ®) X = 245 : 7 (0,25 ®) 48 : X = 8 (0,25 ®) X = 35 (0,25 ®) X = 48 : 8 X = 6 (0,25 ®) Bµi 4: (2 ®iÓm) Sè que tÝnh Lan chia cho Hång 56 : 4 = 14 (que tÝnh) Sè que tÝnh Lan cßn l¹i sau khi chia cho Hång lµ: (0,25 ®) (0,25 ®) 56 – 14 = 42 (que tÝnh) Sè que tÝnh Lan chia cho HuÖ lµ: 42 : 3 = 14 (que tÝnh) Sè que tÝnh Lan cßn l¹i sau khi chia cho hai b¹n lµ: 56 – (14 + 14) = 28 (que tÝnh) §S: 28 que tÝnh (0,25 ®) (0,25 ®) (0,25 ®) (0,25 ®) (0,25 ®) (0,25 ®) Bµi 5: 2 ®iÓm Sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè lµ: 999 Ta cã: 8 – 5 = 3 (0,25 ®) (0,5 ®) VËy mét sè nh©n víi 8 trõ ®i sè ®ã nh©n víi 5 th× b»ng sè ®ã nh©n víi 3. (0,5 ®) VËy 3 lÇn sè cÇn t×m lµ: 999 (0,25 ®) Sè cÇn t×m lµ: 999 : 3 = 333 (0,25 ®) §S: 333 Bµi 6: 2 ®iÓm (0,25 ®) Nöa chu vi ®¸m ruéng ®ã lµ: Ta cã s¬ ®å: 48 : 2 = 24 (m) (0,25 ®) Réng: Dµi 24 m (0,25 ®) Theo s¬ ®å ta thÊy nöa chu vi gÊp 4 lÇn chiÒu réng (0,25 ®) VËy chiÒu réng ®¸m ruéng ®ã lµ: (0,25 ®) 24 : 4 = 6 (m) ChiÒu dµi ®¸m ruéng ®ã lµ: 24 – 6 = 18 (m) §S: 6m ; 18 m (0,25 ®) (0,25 ®) (0,25 ®) (0,25 ®) TIÕNG VIÖT C©u 1: T×m tõ cã ©m dÇu l hay n ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh côm tõ thÝch hîp: N­íc ch¶y ........... Ch÷ viÕt ........... Ng«i sao ........... C©u 2: §äc ®o¹n v¨n sau: §ång bµo ë ®©y gÇn hai m­¬i n¨m ®Þnh c­, ®· biÕn ®åi hoang thµnh ruéng bËc thang mµu mì, thµnh ®ång cá ch¨n nu«i vµ thµnh rõng c©y c«ng nghiÖp. a/ Trong c©u v¨n trªn, em hiÓu thÕ nµo vÒ c¸c tõ ng÷: §Þnh c­, ruéng bËc thang. b/ Tõ tr¸i nghÜa ®èi lËp víi tõ ®Þnh c­ lµ tõ nµo? C©u 3: §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèngtrong tõng c©u d­íi ®©y ®Ó t¹o thµnh h×nh ¶nh so s¸nh: a/ M¶nh tr¨ng l­ìi liÒm l¬ l÷ng gi÷a trêi nh­............... b/ Dßng s«ng mïa lò cuån cuén ch¶y nh­.................. c/ Nh÷ng giät s­¬ng sím long lanh nh........... d/ TiÕng ve ®ång lo¹t cÊt lªn nh­........... C©u 4: §äc ®o¹n v¨n sau: Trêi n¾ng g¾t, con ong xanh biÕc, to b»ng qu¶ ít nhì, l­ít nhanh nh÷ng cÆp ch©n dµi vµ m¶nh trªn nÒn ®Êt …Nã dõng l¹i, ng­íc ®Çu lªn, m×nh nhón nh¶y rung rinh, gi¬ hai ch©n tr­íc vuèt r©u råi l¹i bay lªn, ®Ëu xuèng tho¨n tho¾t rµ kh¾p m¶nh v­ên. Nã ®i däc, ®i ngang sôc s¹o, t×m kiÕm. a/ T×m tõ chØ ho¹t ®éng cña con ong bay trong ®o¹n v¨n trªn. b/ Nh÷ng tõ ng÷ nµy cho thÊy con ong ë ®©y lµ con vËt nh­ thÕ nµo? C©u 5: Em cã mét ng­êi b¹n th©n ë n«ng th«n (hoÆc thµnh phè). H·y viÕt th­ giíi thiÖu vÎ ®¸ng yªu cña thµnh phè (hoÆc lµng quª) n¬i em ë ®Ó thuyÕt phôc b¹n ®Õn th¨m. Tr­êng TiÓu häc TiÕn Th¾ng N¨m häc 2010-2011 GVBD: NguyÔn V¨n S¬n TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 3 MÔN TOÁN +TIẾNG VIỆT Tuần 8 (Từ ngày 11/10/2010 đến 15/10/2010) Phần 1(5đ):Khoanh vào đáp án đúng: Bài 1:Số liền trước của 1900là: A. 1800 B.2000 C. 1899 D. 24 Bài 2:Giá trị của biểu thức :”48chia tích của 2và4”là: A. 384 B. 6 C.96 D.24 Bài 3:Hai năm trước anh hơn em 6tuổi.Hỏi 3năm sau anh hơn emmấy tuổi? A.6tuổi B.9tuổi C.11 tuổi D.3tuổi Bài 4:Ngày 8 tháng 2 là thứ ba.Hỏi ngày 18tháng 2 cùng năm đó là thứ mấy? tư C. thứ năm A. thứ ba B.thứ D.thứ sáu Bài 5: Trong phép chia có số dư lớn nhất là 8 thì số chia là bao nhiêu? A. 7 B.8 C.9 D.10 Phần 2:Điền đáp số đúng(5đ) Bài 1:Cho 4chữ số:0;1;6;2.Viết số nhỏ nhất có 4chữ số khác nhau. …………………… Bài 2:Tìm x: x:x=1 xlà:………………………………………………………………………….. Bài 3:Một người lớn tuổi dắt cháu nội của mình đi chơi.Người đó không phải là ông nội của em bé .Vậy người đó là gì của em bé?........................... Bài 4:Từ 8 đến 62 có bao nhiêu số tự nhiên?................................................. Bài 5:Một xe tải chở 2 chuyến hàng ,mỗi chuyến chở 3 cỗ máy,mỗi cỗ máy nặng 25 kg .Hỏi xe đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam hàng? ……………………………………………………………………………… Phần 3:Tự luận
- Xem thêm -