Tài liệu Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 228 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 TuÇn 3 m«n TiÕng ViÖt §Ò sè 1 I. Chính tả Điền vào chỗ trống d hay gi - ăn mặc ...ản dị – kể lể ….ài …òng - nước mắt ….àn…ụa – tính tình ..ễ ….ãi II. Luyện từ và câu Bài 1): Đọc đoạn văn sau rồi điền vào bảng Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích choè nhanh nhảu. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm. Tên sự vật được nhân hoá Các từ ngữ dùng để nhân Cách nhân hoá hoá sự vật Bài 2( ): Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm a. Chim hót líu lo b. Nắng bốc hương trầm thơm ngây ngất. Bài 3( ): Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp. a. Tre giữ làng giữ nước giữ mái nhà tranh giữ đồng lúa chín. b. Núi đồi thung lũng làng bản chìm trong mây mù. Bài 4( ): Gạch chân dưới bộ phận trả lời câu hỏi như thế nào? a. Ở đây cây cối mọc um tùm. b. Gió thổi nhè nhẹ làm lung lay những chiếc lá xanh tươi. III. Tập làm văn: Em hãy kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật mà em đã được xem. TiÕng ViÖt §Ò sè 2 I. ChÝnh t¶( 2®iÓm): §iÒn vµo chç trèng ch hay tr N¾ng vµng lan nhanh xuèng…..©n nói råi tr¶i véi lªn c¸nh ®ång lóa. Bµ con x· viªn ®· ®æ ra ®ång cÊy mïa, gÆt …iªm. Trªn nh÷ng ruéng lóa …..Ýn vµng, bãng ¸o …..µm vµ nãn…..¾ng nhÊp nh«, tiÕng nãi cêi nhén nhÞp vui vÎ. II. LuyÖn tõ vµ c©u Bµi 1( 2®iÓm): XÕp c¸c tõ sau thµnh 2 nhãm: trÈy héi, héi lµng, ®¹i héi, héi nghÞ, d¹ héi, vò héi, héi ®µm, héi th¶o. - ChØ dÞp vui tæ chøc ®Þnh k×:……………………………………………… - ChØ cuéc häp:…………………………………………………………….. Bµi 2( 2®iÓm): Chän tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: lÔ chµo cê, lÔ ®µi, lÔ ®é, lÔ nghi. a. §oµn ngêi diÔu hµnh ®i qua …………… b. §¸m tang tæ chøc theo…………..®¬n gi¶n. c. §èi víi ngêi lín tuæi cÇn gi÷…………… d. Thø hai ®Çu tuÇn, trêng em tæ chøc ……………. 1 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 Bµi 3( 2®iÓm): §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç chÊm Trong c¸c c©u díi ®©y ®Ó cã thÓ sö dông thªm dÊu phÈy. a. Hµ Néi, …………lµ thµnh phè lín cña níc ta. b. Trong vên, hoa hång,…….®ua nhau në ré. m«n to¸n §Ò sè 1 Bµi 1( ): §Æt tÝnh råi tÝnh 246+ 348 257+ 129 568 + 125 369 + 215 Bµi 2 : T×m m m + 356 + 125 = 671 456 + 129 + m = 781 Bµi 3): T×m mét sè biÕt lÊy sè ®ã trõ ®i 124 råi trõ tiÕp 348 ta ®îc sè liÒn tríc * Bµi 4 : TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc lµ tæng cña: A. Sè lÎ lín nhÊt cã 5 ch÷ sè lµ ...................................... B. Sè ch½n lín nhÊt cã 4 ch÷ sè lµ ............................................ C. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc lµ ..................................................... m«n to¸n §Ò sè 2 Bµi 1 §Æt tÝnh råi tÝnh 246+ 348 257+ 129 568 + 125 369 + 215 Bµi 2 T×m m m + 356 + 125 = 671 456 + 129 + m = 781 Bµi 3): T×m mét sè biÕt lÊy sè ®ã trõ ®i 124 råi trõ tiÕp 348 ta ®îc sè liÒn tríc sè 1000. Bµi 4) Th viÖn cña nhµ trêng cã 127 quyÓn truyÖn tranh nh vËy sè truyÖn tranh nhiÒu h¬n truyÖn khoa häc lµ 21 quyÓn. Hái: a. Trong th vÞªn cã bao nhiªu quyÓn truyÖn khoa häc? b. Th viÖn cã bao nhiªu quyÓn s¸ch c¶ 2 lo¹i? Bµi 5: Cho c¸c sè 456, 42, 498 vµ c¸c dÊu phÐp tÝnh +, -, =. H·y viÕt tÊt c¶ c¸c phÐp tÝnh ®óng. Bµi 6 Bµi tËp 1: GV giao BT vÒ céng sè cã ba ch÷ sè (Cã nhí mét lÇn) * Bµi 7: Khoanh trßn vµo ch÷ ®Æt tríc c¸ch ®äc chÝnh x¸c nhÊt cho sè: 45555 A. Bèn m¬i nh¨m ngh×n n¨m tr¨m n¨m m¬i nh¨m. B. Bèn m¬i l¨m ngh×n n¨m tr¨m n¨m m¬i l¨m. C. Bèn n¨m ngh×n n¨m tr¨m n¨m l¨m. * Bµi 8: §iÒn ch÷ sè thÝch hîp vµo chç chÊm phÐp tÝnh: 9 ........ 1.......7 x 5.....0. x x 8 3 ...3 1.... 1000 .......6..... TuÇn 4 2 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 m«n TiÕng ViÖt §Ò sè 1 * Bµi 1: ViÕt: 1. l hay n vµo chç trèng: a) .... ung .... inh, .... Æn .... éi, .... Êp .... ¸nh, .... ¨n t¨n. b) .... êm .... îp, .... «n .... ao, .... ¸o .... øc, .... øt .... Î. 2. Ghi S vµo c¹nh c¸c tõ sau viÕt sai chÝnh t¶: N¸ m¹ Nãn l¸ ChiÒu thu ChiÒu ®×nh Trong chÎo d¸ng chiÒu LÖch bÖt Linh tÝnh. * Bµi 2: G¹ch ch©n tõ l¹c trong c¸c nhãm sau: a.Nói ®¸, s©n trêng, hang s©u, xinh t¬i, líp häc, b¹n bÌ b. Nh¶y d©y, vui ch¬i, vui t¬i, suy nghÜ, * Bµi 3: Khoanh trßn vµo ch÷ ®øng tríc bé phËn vÞ ng÷ cña c©u : Chåi non trªn cµnh ®ang n¶y léc. A. Trªn cµnh ®ang n¶y léc B. §ang n¶y léc. C.N¶y léc. Bµi 4: Nèi c¸c c©u sau t¬ng øng víi mÉu c©u: - Nói cao qu¸. Ai ( c¸i g× ) - lµ g× ? - BÐ An lµ häc sinh mÉu gi¸o. Ai ( c¸i g× ) - thÕ nµo ? - Nã lµm bµi c« gi¸o cho. Ai ( c¸i g× ) - lµm g× ? * Bµi 5: Chän c¸c tõ (vui síng, vui vÎ, vui vui) ®iÒn vµo chç trèng( mçi tõ 1 c©u) - §îc ®iÓm 10, nã c¶m thÊy .................... kh«ng t¶ xiÕt. - ChÞ Êy lóc nµo còng .................... - H«m nay, nã c¶m thÊy ................trong lßng. * Bµi 6: Ghi ch÷ § vµo tríc dßng ®· lµ c©u: NÕu em häc giái Em häc giái Nh÷ng c« bÐ ngµy nµo nay ®· trë thµnh Nh÷ng c« bÐ ngµy nµo nay ®· trëng thµnh Nh÷ng con voi vÒ ®Ých tríc tiªn Nh÷ng con voi vÒ ®Ých tríc tiªn hu¬ vßi chµo kh¸n gi¶ * Bµi 7: Khoanh trßn vµo ch÷ ®øng tríc tõ chØ phÈm chÊt tèt ®Ñp cña mçi con ngêi : A. Ngoan ngo·n C. ChÞu khã §. Hiªn ngang B. CÇn mÉn D. ThËt thµ E. Can ®¶m * Bµi 8: §iÒn l hay n vµo chç chÊm ( ......... ) ? a) §ªm th¸ng ....... ¨m cha n»m ®· s¸ng. c) ë hiÒn gÆp ..... µnh. b) L¹ ..... íc l¹ c¸i. d) ..... êi nãi ®i ®«i víi viÖc ..... µm. * Bµi 9: T×m mét tõ thÝch hîp trong ngoÆc ®¬n ®Ó ®iÒn ®îc vµo c¸c chç chÊm (Quan s¸t,quan t©m, l¹c quan ): a) C« gi¸o híng dÉn chóng em ........................qu¶ ®Þa cÇu. b) MÑ lu«n .........................®Õn mäi ngêi trong gia ®×nh. c) ChÞ Êy lu«n ......................yªu ®êi. * Bµi 10: T×m tõ ng÷ chØ vËt hoÆc chØ viÖc theo yªu cÇu: - ChØ tªn c«ng viÖc nhµ n«ng cã ©m ®Çu "C" ®Ó lµm ra lóa g¹o. §ã lµ : .............................. * Bµi 11: T×m tiÕng: a) Ngîc l¹i víi "vui" lµ .................. 3 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 b) Ngîc l¹i víi"cho "......................... c) §êng nhá vµ hÑp trong lµng xãm, phè phêng..................................... * Bµi 12: Ghi dÊu c©u thÝch hîp vµo cuèi c¸c c©u sau: - Mïa xu©n ®Õn råi - Gµ rõng ghÐ tai Chån th× thÇm råi dÆn l¹i: M×nh sÏ lµm nh thÕ, cËu cã sî kh«ng * Bµi 13: §iÒn tõ nãi vÒ h×nh d¸ng hoÆc ®éng t¸c phï hîp vµo chç chÊm: a) ................ nh tuyÕt. b) .................nh sãc. c) ................ nh than. * Bµi 14: Dù b¸o thêi tiÕt cã Ých lîi g× ? H·y chän ý tr¶ lêi ®óng: a) Lµm cho con ngêi khoÎ m¹nh b) Cho ta biÕt tríc thêi tiÕt nh÷ng ngµy sau ®ã ®Ó s¾p xÕp c«ng viÖc phï hîp. c) §Ó tr¸nh ma, phßng l¹nh gi¸ hay oi nãng. * Bµi 15: §¸nh dÊu + vµo ®Æt tríc c©u cã néi dung nãi lªn phÈm chÊt tèt ®Ñp cña nh©n d©n ViÖt Nam ta: Nh©n d©n ViÖt Nam rÊt anh hïng. Rõng ViÖt Nam cã nhiÒu gç quý. Nh©n d©n ta cã truyÒn thèng ®oµn kÕt. Ngêi ViÖt Nam cÇn cï trong lao ®éng, dòng c¶m trong chiÕn ®Êu. 4 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 m«n To¸n: * Bµi 1: Ghi § vµo bµi tÝnh kÕt qu¶ ®óng: a) 5 x 8 : 2 = ? A. 40 : 2 = 20 B. 5 x 4 = 20 b) 24 : 3 x 2 = ? A. 24 : 6 = 4 B. 8 x 2 = 16 * Bµi 2: ViÕt sè vµ ch÷ thÝch hîp vµo : §äc sè ViÕt sè 225 Bèn tr¨m n¨m m¬i l¨m C. 5 x 8 =40 C. 26 : 6 = 4 Tr¨m Chôc §¬n vÞ 5 0 7 909 * Bµi 3: §iÒn dÊu >, =, < vµo chç chÊm: a. 100cm+20cm........1m b. 12+7x4..........76 c. 30 m:6+ 9.......2m d.2kg.......900g * Bµi 4: §iÒn sèvµo « trèng sao cho cã ®ñ c¸c sè tõ 1 ®Õn 9 vµ tæng c¸c sè trong mçi hµng, trong mçi cét ®Òu b»ng 15: 9 3 5 * Bµi 5: ®óng ®iÒn §, sai ®iÒn S vµo c¸c phÐp tÝnh sau: a) 185 + 313 b) 216 + 42 A. 185 B. 185 A. 216 + 313 + 313 + 42 498 498 636 * Bµi 7: §iÒn c¸c dÊu ( x ), ( :) vµo c¸c 4 3 2 1=1 8 8 B. 216 42 258 + ®Ó ®îc c¸c ®¼ng thøc ®óng: 6 TuÇn 5 I . TiÕng ViÖt: * Bµi 1: §iÒn ch÷ l hoÆc n: - .... ¸ cê; ®ång ...... óa; - mÆt ...... ¹; .......... ãn mò. * Bµi 2: §iÒn tiÕng xay hoÆc say: - ........... bét ............ xe. - ........... thãc ............ rîu. * Bµi 3: Trong bµi th¬: ß ã o " c©u th¬ nµo cho biÕt tiÕng gµ g¸y b¸o hiÖu trêi s¸ng ? a) Gäi «ng trêi nh« lªn röa mÆt. b) Giôc qu¶ na më m¾t trßn xoe. c) Giôc hµng tre ®©m m¨ng nhän ho¾t. * Bµi 4: §iÒn tõ cßn thiÕu vµo chç chÊm ®Ó hoµn chØnh c©u th¬ sau: - Tre ............................ nhí giã. * Bµi 5: ¢m: gh, k , ngh, thêng ®øng tríc nh÷ng ©m nµo ? §¸nh dÊu x vµo - e, ª, i - a, o ,«, ¬, u, * Bµi 6: H·y ghi l¹i ®óng thø tù c¸c c©u th¬ trong bµi th¬: " Hoa sen " vµ chÐp l¹i bµi th¬ ®ã: NhÞ vµng, b«ng tr¾ng, l¸ xanh L¸ xanh, b«ng tr¾ng l¹i chen nhÞ vµng. GÇn bïn mµ ch¼ng h«i tanh mïi bïi 5 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 Trong ®Çm g× ®Ñp b»ng sen.    Bµi 7: ViÕt c©u chøa tiÕng cã vÇn: " anh " hoÆc vÇn " oanh ": ............................................................................................................................................. II. To¸n: * Bµi 1: ViÕt c¸c sè: 25, 52, 77 vµo « trèng thÝch hîp ®Ó ®îc phÐp tÝnh ®óng: + = = + = = * Bµi 2: §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng: 4 8 2 5 2 5 + + 7 6 3 4 4 3 7 5 8 4 * Bµi 3: a)ViÕt tiÕp vµo chç chÊm cho thÝch hîp: NÕu thø t tuÇn nµy lµ ngµy 10 th×: - Thø t tuÇn tríc lµ ngµy .......................... - Thø t tuÇn sau lµ ngµy ............................. b) Mét tuÇn vµ 5 ngµy cã bao nhiªu ngµy:.......................................................................... * Bµi 4: §óng ®iÒn §, sai ®iÒn S: 23 24 8 78 + 46 + 5 + 52 + 3 69 74 50 108 * Bµi 5 a) Tõ hai ch÷ sè 6 vµ 8 viÕt ®îc c¸c sè cã hai ch÷ sè lµ:................................................ b) Tõ hai ch÷ sè 0 vµ 9 viÕt ®îc c¸c sè cã hai ch÷ sè lµ: ............................................... * Bµi 6: ViÕt sè, ch÷ thÝch hîp vµo « trèng: Chôc 6 §¬n vÞ ViÕt sè 70 5 * Bµi 7: §iÒn sè hoÆc ch÷ sè? a) 9 < 31 3 b) 10 + 6 = 6 + 52 §äc sè N¨m m¬i n¨m > 30 18 - 3 - 25 < < 27 = 10 * Bµi 8: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau: A C 10 cm 15cm ?cm 70 + 8 < < 70 + 10 B Bµi gi¶i .................................................................................................................................... ............. ....................................................................................................................... .......................... ........................................................................................................... Bµi 9: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng: H×nh bªn cã: a. 9 h×nh vu«ng. b. 10 h×nh vu«ng. c. 14 h×nh vu«ng. TuÇn 6 6 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 M¤N TI£NG VI£T C©u 1 Tõ cã thÓ ®iÒn vµo chç trèng trong c©u sau: G¸nh xiÕc cña «ng bÊy giê gåm nh÷ng ........... næi tiÕng. A. nh©n tµi B. tµi nghÖ C. tµi tö D. thiªn tµi C©u 2: TiÕng ViÖt V× sao t¸c gi¶ l¹i gäi hoa phîng lµ " hoa häc trß" A. V× tÊt c¶ mäi ngêi ®Òu gäi thÕ. B. V× häc trß rÊt thÝch hoa phîng V× hoa phîng g¾n bã, th©n thiÕt víi tuæi häc trß .C©u 3: TiÕng ViÖt T×m tõ dïng sai trong c©u sau: Ng¾m nh×n c¸nh ®ång lóa vµ rÆng dõa xanh em c¶m thÊy quª m×nh hoµ b×nh qóa. §A: hoµ b×nh M¤N TOAN Bµi 1: Khoanh vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng. a/ Thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong biÓu thøc: 26 – 12 : 3 x 2 lµ: A. Trõ - chia – nh©n B. Nh©n – chia – trõ C. Chia – nh©n – trõ D. Trõ - nh©n – chia b/ Tõ ngµy 25 th¸ng 7 ®Õn 25 th¸ng 8 cã …….ngµy. A. 28 B. 29 C. 30 D. 31 c/ Tõ 11 giê tra ®Õn 6 giê chiÒu trong cïng mét ngµy th× kim dµi vµ kim ng¾n cña chiÕc ®ång hå gÆp nhau mÊy lÇn? A. 4 lÇn B. 5 lÇn C. 6 lÇn D. 7 lÇn d/ 256 dm = … m…cm A. 2m 56cm b. 25m 60cm C. 25m 6cm D. 2m 560cm Bµi 2: TÝnh nhanh: 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 b/ (125 – 17 x 4) x (12 – 11 – 1) Bµi 3: T×m x biÕt: a/ 7 x X = 735 : 3 b/ 48 : X : 2 = 4 Bµi 4: Lan cã 56 que tÝnh, Lan chia cho Hång 1/4 sè que tÝnh ®ã, chia cho HuÖ 1/3 sè que tÝnh cßn l¹i. Hái sau khi chia cho 2 b¹n Lan cßn l¹i bao nhiªu que tÝnh? Bµi 5: T×m mét sè biÕt r»ng nÕu lÊy sè ®ã nh©n 8 råi trõ ®i tÝch cña sè ®ã víi 5 th× ®îc sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè. Bµi 6: Mét ®¸m ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp 3 lÇn chiÒu réng. TÝnh chiÒu dµi vµ chiÒu réng ®¸m ruéng ®ã biÕt chu vi ®¸m ruéng ®ã lµ 48 m. TuÇn 7 TIÕNG VIÖT C©u 1: T×m tõ cã ©m dÇu l hay n ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh côm tõ thÝch hîp: Níc ch¶y ........... Ch÷ viÕt ........... Ng«i sao ........... C©u 2: §äc ®o¹n v¨n sau: §ång bµo ë ®©y gÇn hai m¬i n¨m ®Þnh c, ®· biÕn ®åi hoang thµnh ruéng bËc thang mµu mì, thµnh ®ång cá ch¨n nu«i vµ thµnh rõng c©y c«ng nghiÖp. a/ Trong c©u v¨n trªn, em hiÓu thÕ nµo vÒ c¸c tõ ng÷: §Þnh c, ruéng bËc thang. b/ Tõ tr¸i nghÜa ®èi lËp víi tõ ®Þnh c lµ tõ nµo? 7 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 C©u 3: §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèngtrong tõng c©u díi ®©y ®Ó t¹o thµnh h×nh ¶nh so s¸nh: a/ M¶nh tr¨ng lìi liÒm l¬ l÷ng gi÷a trêi nh............... b/ Dßng s«ng mïa lò cuån cuén ch¶y nh.................. c/ Nh÷ng giät s¬ng sím long lanh nh........... d/ TiÕng ve ®ång lo¹t cÊt lªn nh........... C©u 4: §äc ®o¹n v¨n sau: Trêi n¾ng g¾t, con ong xanh biÕc, to b»ng qu¶ ít nhì, lít nhanh nh÷ng cÆp ch©n dµi vµ m¶nh trªn nÒn ®Êt …Nã dõng l¹i, ngíc ®Çu lªn, m×nh nhón nh¶y rung rinh, gi¬ hai ch©n tríc vuèt r©u råi l¹i bay lªn, ®Ëu xuèng tho¨n tho¾t rµ kh¾p m¶nh vên. Nã ®i däc, ®i ngang sôc s¹o, t×m kiÕm. a/ T×m tõ chØ ho¹t ®éng cña con ong bay trong ®o¹n v¨n trªn. b/ Nh÷ng tõ ng÷ nµy cho thÊy con ong ë ®©y lµ con vËt nh thÕ nµo? C©u 5: Em cã mét ngêi b¹n th©n ë n«ng th«n (hoÆc thµnh phè). H·y viÕt th giíi thiÖu vÎ ®¸ng yªu cña thµnh phè (hoÆc lµng quª) n¬i em ë ®Ó thuyÕt phôc b¹n ®Õn th¨m. to¸n Bµi 1: a/ TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sau, biÕt A = 100 282 – A : 2 = b/ TÝnh biÓu thøc sau b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt : 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26 ( 1® ) ( 1® ) Bµi 2: T×m X: X : 9 = 17 (d 8) X – 675 = 307 x 3 ( 2® ) Bµi 3 : a/T×m sè bÞ chia, biÕt sè chia lµ 3, th¬ng lµ 18, sè d lµ sè d lín nhÊt cã thÓ cã. ( 1,5® ) b/ T×m sè chia, biÕt sè bÞ chia lµ 223, sè th¬ng lµ 7, sè d lµ sã d lín nhÊt cã thÓ cã. ( 1,5® ) Bµi 4: 8 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 Tæng sè häc sinh giái, kh¸, trung b×nh häc k× I cña trêng TiÓu häc T©n Trung lµ 296 em. Tæng sè häc sinh kh¸ vµ häc sinh trung b×nh lµ 206 em. a/ TÝnh sè häc sinh giái cña trêng trong häc k× I? b/ TÝnh tæng sè quyÓn vë nhµ trêng thëng cho häc sinh giái? BiÕt mçi häc sinh giái ®îc thëng 3 quyÓn vë? ( 2® ) TuÇn 8 TiÕng viÖt I. ChÝnh t¶( 2®iÓm): ®iÒn vµo chç trèng chän hay trän - ……mÆt göi vµng - lùa ……thãc gièng II. LuyÖn tõ vµ c©u Bµi 1( 3®iÓm): §äc c¸c dßng th¬ sau råi ®iÒn vµo b¶ng – KÐn c¸ ……canh – niÒm vui …….vÑn Tr©u ¬i ta b¶o tr©u nµy Tr©u ra ngoµi ruéng tr©u cµy víi ta Tªn sù vËt ®îc nh©n ho¸ Nh÷ng tra ®ång ®Çy n¾ng Tr©u n»m nhai bang r©m Tre bÇn thÇn nhí giã Chît vÒ ®Çy tiÕng chim C¸c tõ ng÷ dïng ®Ó nh©n C¸ch nh©n ho¸ ho¸ sù vËt Bµi 2( 2®iÓm): §Æt c©u hái cho bé phËn in ®Ëm a. Sãng vç rËp r×nh b. §µn c¸ b¬i léi tung t¨ng Bµi 3( 2®iÓm): G¹ch díi bé phËn c©u tr¶ lêi c©u hái nh thÕ nµo? a. X¸ch chiÕc lµn nhá xÝu, MÌo ta tung t¨ng ®i vµ h¸t vang c¶ xãm. b. MÆt trêi tõ tõ nh« lªn sau ®Ønh nói phÝa ®«ng. III. TËp lµm v¨n: H·y kÓ vÒ mét nghÖ sÜ mµ em h©m mé 9 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 to¸n Phần 1(5đ):Khoanh vào đáp án đúng: Bài 1:Số liền trước của 1900là: A. 1800 B.2000 C. 1899 D. 24 Bài 2:Giá trị của biểu thức :”48chia tích của 2và4”là: A. 384 B. 6 C.96 D.24 Bài 3:Hai năm trước anh hơn em 6tuổi.Hỏi 3năm sau anh hơn emmấy tuổi? A.6tuổi B.9tuổi C.11 tuổi D.3tuổi Bài 4:Ngày 8 tháng 2 là thứ ba.Hỏi ngày 18tháng 2 cùng năm đó là thứ mấy? A. thứ ba B.thứ tư C. thứ năm D.thứ sáu Bài 5: Trong phép chia có số dư lớn nhất là 8 thì số chia là bao nhiêu? A. 7 B.8 C.9 D.10 Phần 2:Điền đáp số đúng(5đ) Bài 1:Cho 4chữ số:0;1;6;2.Viết số nhỏ nhất có 4chữ số khác nhau. Bài 2:Tìm x: x:x=1 x là:……… ………………………………………….. Bài 3:Một người lớn tuổi dắt cháu nội của mình đi chơi.Người đó không phải là ông nội của em bé .Vậy người đó là gì của em bé?........................... Bài 4:Từ 8 đến 62 có bao nhiêu số tự nhiên?................................................. Bài 5:Một xe tải chở 2 chuyến hàng ,mỗi chuyến chở 3 cỗ máy,mỗi cỗ máy nặng 25 kg .Hỏi xe đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam hàng? Phần 3:Tự luận Bài 1: Đặt tính rồi tính: 3472+1618 4834-2693 1342x6 859:8 Bài 2:Tim x: x+8+x+4=38 Bài 3:Tính nhanh: a.87+143+13-34 b. 25x16x4 Bài 4:Vườn cây ăn quả thu hoạch được số vải là882 quả.số quả cam bằng 1/3 ssó quả vải.Số quả quýt bằng 1/6 số quả cam.Hỏi thu hoạch được tất cả bao nhiêu quả các loại ? Bài 5:Có mấy hình tam giác? 10 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 TuÇn 9 (Tõ ngµy 15/10/2012 ®Õn 19/10/2012) tiÕng ViÖt §Ò 1 I. ChÝnh t¶(2®iÓm): §iÒn vµo chç trèng íc hay ít - CÇu ®……. íc thÊy – QuÇn ¸o lµ l…. - N…..ch¶y ®¸ mßn – V…..nói b¨ng rõng II. LuyÖn tõ vµ c©u C©u 1( 3®iÓm): ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n vÒ con mÌo nhµ em nu«i trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p nh©n ho¸. Bµi 2( 2®iÓm): ChØ râ nh÷ng c©u v¨n sö dông biÖn ph¸p nh©n ho¸ mµ em ®· sö dông ë bµi tËp 1 b»ng c¸ch g¹ch ch©n. Bµi 3( 3®iÓm): §iÒn dÊu chÊm, dÊu phÈy vµo vÞ trÝ thÝch hîp a. Díi ®êng lò trÎ rñ nhau th¶ nh÷ng chiÕc thuyÒn gÊp b»ng giÊy trªn nh÷ng vòng níc ma ngoµi Hå T©y d©n chµi ®ang tung líi b¾t c¸. §Ò 2 Bµi 1: §äc ®o¹n v¨n sau råi ®iÒn vµo b¶ng. Vên c©y l¹i ®Çy ¾p tiÕng chim vµ bang chim bay nh¶y. Nh÷ng thÝm chÝch choÌ nhanh nh¶u. Nh÷ng chó khíu l¾m ®iÒu. Nh÷ng anh chµo mµo ®ám d¸ng. Nh÷ng b¸c cu g¸y trÇm ng©m. Nh÷ng sù vËt ®îc nh©n Nh÷ng sù vËt Êy ®îc gäi Nh÷ng sù vËt Êy ®îc miªu ho¸ b»ng t¶ b»ng nh÷ng tõ ng÷. Bµi 2: §Æt c©u hái cho mçi bé phËn g¹ch ch©n. a. §µn c¸ khi th× b¬i léi tung t¨ng, khi th× lao vun vót nh nh÷ng con thoi. b. Chim hãt lÝu lo. N¾ng bèc h¬ng hoa trµm th¬m ng©y ngÊt. c. Tríc cöa nhµ em cã mét bån hoa xinh xinh. Sèng ë ®ã cã c©y hoa giÊy bÐ nhá, nhót nh¸t vµ c¸c c©y cóc ®¹i ®o¸ lçng lÉy, kiªu sa. Bµi 3: §iÒn tiÕp bé phËn tr¶ lêi c©u hái nh thÕ nµo? ®Ó hoµn thµnh c¸c c©u sau: a. M¶nh vên nhµ bµ em……………………. b. §ªm r»m, mÆt tr¨ng………………………. c. Mïa thu, bÇu trêi…………………………. d. Bøc tranh ®ång quª………………………. To¸n 11 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 Bµi 1: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: A= 18 x 9 + 72 : 8 + 27 x 8 Bµi 2: T×m y , biÕt: a) y x 9 = 108 : 2 b) y : 7 = 28 x 2 Bµi 3 : §iÒn dÊu thÝch hîp vµo dÊu * a) 7** b) 606 X * *1* *38 3*9 Bµi 4: Cho 3 sè tù nhiªn sau: 5; 2; 3 . H·y lËp thµnh c¸c sè cã ba ch÷ sè ( sao cho c¸c ch÷ sè kh«ng lÆp l¹i) Bµi 5: §Æt tÝnh råi tÝnh. 4524 : 3 6012 : 6 5731 : 3 Bµi 6: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc. 4412 : 4 x 3 3906 – 8205 = 7040 Bµi 7: Nhµ m¸y s¶n xuÊt ®îc 9080 chiÕc ¸o. Cø 2 chiÕc ngêi ta xÕp vµo 1 hép. Cø 4 hép xÕp vµo 1 thïng Hái nhµ m¸y cÇn bao nhiªu thïng ®Ó xÕp hÕt chç ¸o ®ã? Bµi 8: An cã 7 viªn bi. Anh cã sè bi kÐm 9 lÇn sè bi cña An lµ 3 viªn. Hái anh cã bao nhiªu viªn bi? 12 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 TuÇn 10 (Tõ ngµy 22/10/2012 ®Õn 26/10/2012) §Ò kiÓm tra sè 1 Bµi 1( 2®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh 4185 x 4 6325 x 2 3329 x 5 6605 x 2 Bµi 2( 2®iÓm): T×m a a x 6 + a = 420 720 : ( a x3 + a x 5) = 2 x 3 Bµi 3( 2®iÓm): Tæng hai sè lµ 83, nÕu lÊy sè lín chia cho sè nhá th× ®îc th¬ng lµ 8 vµ d 3. T×m hai sè ®ã Bµi 4( 1®iÓm): Khi viÕt thªm ch÷ sè 7 vµo bªn ph¶i mét sè tù nhiªn ta ®îc sè míi h¬n sè cò 331 ®¬n vÞ. T×m sè tù nhiªn lóc ®Çu. Bµi 5( 2®iÓm): Mét xe löa ®I trong 4 giê ®îc 160km. Hái: a. Xe löa ®ã ®i trong 3 giê ®îc bao nhiªu km? b. Xe löa ®ã ®i trong 2 giê 30 phót ®îc bao nhiªu km? Bµi6 (1®iÓm): HiÖn nay, tuæi con b»ng 1/6 tuæi mÑ vµ b»ng 1/7 tuæi bè, mÑ kÐm bè 5 tuæi. Hái khi sinh ngêi con ®ã th× mÑ bao nhiªu tuæi, §Ò kiÓm tra sè 2 Bµi 1: a/ TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sau, biÕt A = 100 282 – A : 2 = b/ TÝnh biÓu thøc sau b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt : ( 1® ) 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26 Bµi 2: T×m X: Bµi 3 : X : 9 = 17 (d 8) X – 675 = 307 x 3 ( 1® ) ( 2® ) a/T×m sè bÞ chia, biÕt sè chia lµ 3, th¬ng lµ 18, sè d lµ sè d lín nhÊt cã thÓ cã. ( 1,5® ) b/ T×m sè chia, biÕt sè bÞ chia lµ 223, sè th¬ng lµ 7, sè d lµ sã d lín nhÊt cã thÓ cã. ( 1,5® ) Bµi 4: Tæng sè häc sinh giái, kh¸, trung b×nh häc k× I cña trêng TiÓu häc T©n Trung lµ 296 em. Tæng sè häc sinh kh¸ vµ häc sinh trung b×nh lµ 206 em. a/ TÝnh sè häc sinh giái cña trêng trong häc k× I? b/ TÝnh tæng sè quyÓn vë nhµ trêng thëng cho häc sinh giái? BiÕt mçi häc sinh giái ®îc thëng 3 quyÓn vë? ( 2® ) TiÕng ViÖt Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc nh÷ng tõ ng÷. A ChØ nh÷ng m«n nghÖ thuËt 13 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 a. dÖt v¶i b may quÇn ¸o c. tin häc d. ¶o thuËt e. xiÕc f. tuång h. héi ho¹ i. ®¸nh ®µn k. kÞch nãi. B. ChØ nh÷ng ho¹t ®éng nghÖ thuËt. a. móa b. diÔn kÞch c. ®ua xe ®¹p d. ng©m th¬ e. ®¸nh ®µn f. thiÕt kÕ g. biÓu diÔn xiÕc C. ChØ nh÷ng ngêi ho¹t ®éng nghÖ thuËt a. Biªn ®¹o móa b. diÔn viªn c. vËn ®éng viªn d. nhµ th¬ e. nh¹c c«ng f. b¸c sÜ g. thî x©y h. ¶o thuËt gia Bµi 2: §iÒn dÊu phÈy vµo chç thÝch hîp trong ®o¹n v¨n sau: Tríc khi hÕt mét ®êi c©y hoa c¶i cµng ®Ñp rùc rì trong ma xu©n. Trong khi c¸c loµi c©y kh¸c khoe ¸o míi b»ng tr¨m ngh×n mµu s¾c nh hoa hång hoa h¶i ®êng hoa cóc hoa mai hoa mÆt trêi hoa bím hoa ®µo hoa mËn… th× hoa c¶i lÆng lÏ b¾t ®Çu lµm qu¶ ®Ó chÊm døt ®êi m×nh mét c¸ch ®Ñp ®Ï th¶ tong c¸nh hoa vµng vÒ ®Êt mÑ nu«i nÊng tõng c¸i h¹t li ti cho mua sau. 14 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 TuÇn 11 (Tõ ngµy 29/10/2012 ®Õn 2/112012) TiÕng viÖt (§Ò 1) I. ChÝnh t¶(2®iÓm): §iÒn vµo chç trèng íc hay ít - CÇu ®……. íc thÊy – QuÇn ¸o lµ l…. - N…..ch¶y ®¸ mßn – V…..nói b¨ng rõng II. LuyÖn tõ vµ c©u C©u 1( 3®iÓm): ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n vÒ con mÌo nhµ em nu«i trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p nh©n ho¸. Bµi 2( 2®iÓm): ChØ râ nh÷ng c©u v¨n sö dông biÖn ph¸p nh©n ho¸ mµ em ®· sö dông ë bµi tËp 1 b»ng c¸ch g¹ch ch©n. Bµi 3( 3®iÓm): §iÒn dÊu chÊm, dÊu phÈy vµo vÞ trÝ thÝch hîp b. Díi ®êng lò trÎ rñ nhau th¶ nh÷ng chiÕc thuyÒn gÊp b»ng giÊy trªn nh÷ng vòng níc ma ngoµi Hå T©y d©n chµi ®ang tung líi b¾t c¸. c. Nh÷ng con chim pÝt b¸o hiÖu mïa mµng tõ miÒn xa l¹i bay vÒ ngoµi n¬ng lóa ®· chÝn vµng rùc ë ®©y mïa h¸i h¹t bao giê còng tróng vµo th¸ng mêi, th¸ng mêi mét nh÷ng ngµy hÌ vui vÎ nhÊt trong n¨m. III. TËp lµm v¨n Em íc m¬ lín lªn sÏ trë thµnh mét nhµ khoa häc chÕ t¹o ®îc nhiÒu m¸y mãc phôc vô con ngêi. H·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n nãi vÒ íc m¬ ®ã. TiÕng viÖt (§Ò 2) I. ChÝnh t¶(2®iÓm): §iÒn vµo chç trèng íc hay ít - CÇu ®……. íc thÊy – QuÇn ¸o lµ l…. - N…..ch¶y ®¸ mßn – V…..nói b¨ng rõng II. LuyÖn tõ vµ c©u C©u 1( 3®iÓm): ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n vÒ con mÌo nhµ em nu«i trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p nh©n ho¸. Bµi 2( 2®iÓm): ChØ râ nh÷ng c©u v¨n sö dông biÖn ph¸p nh©n ho¸ mµ em ®· sö dông ë bµi tËp 1 b»ng c¸ch g¹ch ch©n. Bµi 3( 3®iÓm): §iÒn dÊu chÊm, dÊu phÈy vµo vÞ trÝ thÝch hîp d. Díi ®êng lò trÎ rñ nhau th¶ nh÷ng chiÕc thuyÒn gÊp b»ng giÊy trªn nh÷ng vòng níc ma ngoµi Hå T©y d©n chµi ®ang tung líi b¾t c¸. e. Nh÷ng con chim pÝt b¸o hiÖu mïa mµng tõ miÒn xa l¹i bay vÒ ngoµi n¬ng lóa ®· chÝn vµng rùc ë ®©y mïa h¸i h¹t bao giê còng tróng vµo th¸ng mêi, th¸ng mêi mét nh÷ng ngµy hÌ vui vÎ nhÊt trong n¨m. III. TËp lµm v¨n Em íc m¬ lín lªn sÏ trë thµnh mét nhµ khoa häc chÕ t¹o ®îc nhiÒu m¸y mãc phôc vô con ngêi. H·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n nãi vÒ íc m¬ ®ã. to¸n (§Ò 1) Bµi 1 : a/ TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn : 25 x 5 x 4 x 2 – 276 b/ TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc : 6400 – 124 : 4 x 7 ( 1® ) ( 1® ) 15 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 c/ T×m X : 75 – ( X + 20 ) = 92 – 58 Bµi 2 : T×m mét sè tù nhiªn, biÕt sè ®ã gi¶m ®i 8 lÇn råi trõ ®i 126 th× ®îc 37. ( 1® ) ( 1® ) Bµi 3 : T×m mét sè cã hai ch÷ sè mµ tæng c¸c ch÷ sè lµ 7 vµ hiÖu c¸c ch÷ sè còng lµ 7.(1®) Bµi 4 : Cho d·y sè sau : 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; … H·y ®iÒn tiÕp 3 sè tiÕp theo cña d·y vµ gi¶i thÝch t¹i sao l¹i ®iÒn nh thÕ ? (1®) Bµi 5 : Mét phÐp chia cã sè bÞ chia lµ 143, sè th¬ng lµ 8, sè d lµ sè d lín nhÊt cã thÓ cã. T×m sè bÞ chia cña phÐp chia ®ã ? (2®) Bµi 6 : Hµ n¨m nay 9 tuæi. Tuæi «ng Hµ b»ng 6 lÇn tuæi Hµ céng víi 8. Hái «ng h¬n Hµ bao nhiªu tuæi ? (2®) To¸n (§Ò 2) Bµi 1( 2®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh 4185 + 3674 6325 + 2139 3329 – 1678 6605 – 3479 Bµi 2( 2®iÓm) : T×m a a x 5 + a = 360 : 6 720 : ( a x 2 + a x 3) = 2 x 3 Bµi 3( 2®iÓm) : Tæng hai sè lµ 64, nÕu lÊy sè lín chia cho sè nhá th× ®îc th¬ng lµ 5 vµ d 4. T×m 2 sè ®ã. Bµi 4( 3®iÓm): Khi viÕt thªm ch÷ sè 8 vµo bªn ph¶i mét sè tù nhiªn ta ®îc sè míi h¬n sè cò 332 ®¬n vÞ. T×m sè tù nhiªn lóc ®Çu. Bµi 5( 1®iÓm): Mét xe löa ®i trong 2 giê ®îc 80km. Hái: a. Xe löa ®ã ®i trong 4 giê ®îc bao nhiªu km? b. Xe löa ®i trong 4 giê 30 phót ®îc bao nhiªu km? TuÇn 12 (Tõ ngµy 5/11/2012 ®Õn 9/11/2012) TiÕng ViÖt(§Ò 1) Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc nh÷ng tõ ng÷. A ChØ nh÷ng m«n nghÖ thuËt a. dÖt v¶i b may quÇn ¸o c. tin häc d. ¶o thuËt e. xiÕc f. tuång h. héi ho¹ i. ®¸nh ®µn k. kÞch nãi. B. ChØ nh÷ng ho¹t ®éng nghÖ thuËt. a. móa b. diÔn kÞch c. ®ua xe ®¹p d. ng©m th¬ e. ®¸nh ®µn f. thiÕt kÕ g. biÓu diÔn xiÕc C. ChØ nh÷ng ngêi ho¹t ®éng nghÖ thuËt a. Biªn ®¹o móa b. diÔn viªn c. vËn ®éng viªn d. nhµ th¬ e. nh¹c c«ng f. b¸c sÜ g. thî x©y h. ¶o thuËt gia Bµi 2: §iÒn dÊu phÈy vµo chç thÝch hîp trong ®o¹n v¨n sau: 16 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 Tríc khi hÕt mét ®êi c©y hoa c¶i cµng ®Ñp rùc rì trong ma xu©n. Trong khi c¸c loµi c©y kh¸c khoe ¸o míi b»ng tr¨m ngh×n mµu s¾c nh hoa hång hoa h¶i ®êng hoa cóc hoa mai hoa mÆt trêi hoa bím hoa ®µo hoa mËn… th× hoa c¶i lÆng lÏ b¾t ®Çu lµm qu¶ ®Ó chÊm døt ®êi m×nh mét c¸ch ®Ñp ®Ï th¶ tong c¸nh hoa vµng vÒ ®Êt mÑ nu«i nÊng tõng c¸i h¹t li ti cho mua sau. TiÕng ViÖt(§Ò 2) I. ChÝnh t¶(2®iÓm): §iÒn vµo chç trèng sa hay xa - ….m¹c - ……xa - phï … - s¬ng….. II. LuyÖn tõ vµ c©u Bµi 1( 3®iÓm): Chän tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng trong ®o¹n v¨n sau: NhiÒu ……khiÕn ngêi xem………..khi nh×n thÊy t×nh c¶m vµ t©m hån ® îc n©ng lªn. T×nh ngêi trong bøc ¶nh ®· t¹o nªn mèi……….trong c«ng chóng …………nghÖ thuËt. Bøc “ Ra kh¬i” g©y ®îc……………….m¹nh ë nh÷ng c¸nh buåm tr¾ng, buåm n©u dËp dên, xèn xang trong n¾ng sím cña cöa biÓn §å S¬n. §· mÊy ai kh«ng …………….ngËm ngïi tr íc nh÷ng chiÕc l¸ vµng cuèi thu ®Ëu trªn mÆt níc trong veo cña t¸c phÈm “ Tr«i d¹t”, “ C¸nh buåm nhá”, “ Xu«i dßng N¨m C¨n” g©y ………….qua nh÷ng d¶i m©y l·ng ®·ng, d¸t máng tang trªn bÇu trêi. ( giao c¶m, thëng thøc, hiÖu qu¶ bÊt ngê, bøc tranh, Ên tîng, ngì ngµng, xóc ®éng) Bµi 2( 3®iÓm): a. T×m c¸c tõ cã tiÕng sÜ ®øng sau chØ nh÷ng ngêi lao ®éng nghÖ thuËt. MÉu: ca sÜ b. T×m c¸c tõ cã tiÕng nh¹c ®øng tríc nãi vÒ lÜnh vùc ©m nh¹c. MÉu: nh¹c cô Bµi 3( 2®iÓm): §iÒn bé phËn tr¶ lêi c©u hái nh thÕ nµo? ®Ó c¸c dßng sau thµnh c©u: a. Qua c©u chuyÖn ®Êt quý, ®Êt yªu ta thÊy ngêi d©n £-ti-«-pi-a………………….. b. Khi gÆp ®Þch, anh Kim §ång ®· xö trÝ…………………………………………… III. TËp lµm v¨n: ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n kÓ vÒ mét buæi biÓu diÔn nghÑ thuËt. to¸n Bµi 1: TÝnh nhanh(2® ) a) 11+12+13+14+15+16+17+18+19 b) 135x(a x 1- a:1) +115 17 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 =.................................................................................................................... =.................................................................................................................... =.................................................................................................................... =.................................................................................................................... Bµi 2: (2®) Cho A=45 :( x-10 ) a) TÝnh gi¸ trÞ cña A ,khi x=19 ................................................................................................................... b)T×m x ®Ó A lµ sè lín nhÊt cã mét ch÷ sè . ................................................................................................................... Bµi 3: (1.5®) Cã mét sîi d©y dµi 8m5dm .Muèn c¾t lÊy 5dm mµ kh«ng cã thít,lµm thÕ nµo ®Ó c¾t ®óng ? Bµi lµm ............................................................................................................................................. ............................................................ .Bµi 4 :(2®) Tuæi cña chÞ em b»ng 1 tuæi cña bè em.Tuæi cña bè em kÐm «ng em lµ 65 5 tuæi .BiÕt tuæi cña «ng em lµ sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè .T×m sè tuæi cña mçi ngêi ? Bµi lµm ...................................................................................................................... Bµi 5: (2.5 ®) Sè ®iÓm mêi cña b¹n B¾c lµ sè nhá nhÊt cã hai ch÷ sè.Sè ®iÓm mêi cña b¹n Nam lµ sè ch½n cã hai ch÷ sè BiÕt r»ng sè ®iÓm mêi cña hai b¹n lµ sè lín h¬n 27 nhng l¹i nhá h¬n 30. Hái mçi b¹n cã mÊy ®iÓm mêi ? Bµi 6 : Hµ n¨m nay 9 tuæi. Tuæi «ng Hµ b»ng 6 lÇn tuæi Hµ céng víi 8. Hái «ng h¬n Hµ bao 18 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 TuÇn 13 (Tõ ngµy 12/11/2012 ®Õn 16/11/2012) TiÕng viÖt I. ChÝnh t¶( 2®iÓm) T×m 5 tõ l¸y cã phô ©m ®Çu lµ g….g II. LuyÖn tõ vµ c©u Bµi 1( 2®iÓm): §äc c¸c dßng th¬ sau: V¬n m×nh trong giã tre ®u C©y kham khæ vÉn h¸t ru l¸ cµnh Yªu nhiÒu n¾ng ná trêi xanh Tre xanh kh«ng ®øng khuÊt m×nh bang r©m B·o bïng th©n bäc lÊy th©n Tay «m, tay nÝu tre gÇn nhau h¬n Yªu nhau tre ch¼ng ë riªng Luü thµnh ë ®ã mµ nªn hìi ngêi. Dùa vµo néi dung nh÷ng c©u th¬ trªn tr¶ lêi c¸c c©u hái: a. Nh÷ng tõ ng÷ nµo cho thÊy tre ®îc nh©n ho¸? b. BiÖn ph¸p nh©n ho¸ ®· gióp ngêi ®äc c¶m nhËn ®îc nh÷ng phÈm chÊt g× ë c©y tre ViÖt Nam Bµi 2( 2®iÓm): ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n( 4-5 c©u) t¶ l¹i cuéc trß chuyÖn cña L¸ giµ vµ L¸ non trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p nh©n hãa. Bµi 3( 2®iÓm): T×m bé phËn tr¶ lêi c©u hái v× sao? a. Hä bÞ thøc giÊc bëi mét trËn ma xèi x¶. b. Thá ®· thua Rïa v× m¶i ch¬i vµ coi thêng ®èi thñ. III. TËp lµm v¨n: ViÕt ®o¹n v¨n kÓ vÒ mét buæi biÓu diÔn nghÖ thuËt vµ nãi lªn c¶m nghÜ cña em vÒ buæi biÓu diÔn ®ã. To¸n A.PhÇn tr¾c nghiÖm : Khoanh vµo ch÷ ®øng tríc kÕt qu¶ ®óng. C©u 1 (2 ®iÓm) 125 x 3 = ? 246 x 2 + 35 = ? C©u 2 : T×m X. (2 ®iÓm) a. X – 65 = 107 b. X : 4 = 104 KÕt qu¶: A = 365 ; KÕt qu¶: A = 510 ; B = 530 KÕt qu¶: KÕt qu¶: B = 375 ; C = 370. ; C = 527. A) X = 172 ; B) X = 42 ; C) X = 107. A) X = 26 ; B) X = 416 ; C) X = 100. C©u 3 : Mét ®µn chim ®ang bay. Mét con bay tríc, tríc hai con, mét con bay gi÷a, gi÷a hai con. Mét con bay sau, sau hai con. Hái ®µn chim cã mÊy con ? (1 ®iÓm) A. Cã rÊt nhiÒu con. B. Cã 3 con. C. Cã 6 con C©u 4 : H×nh bªn díi cã mÊy gãc vu«ng ? (1 ®iÓm) 19 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 A . Kh«ng cã gãc vu«ng nµo. B . Cã mét gãc vu«ng. C . Cã 2 gãc vu«ng. B.PhÇn tù luËn: C©u 5 : Cã 4 bao g¹o. Trong ®ã mét bao 24 kg g¹o, 3 bao cßn l¹i mçi bao 25 kg g¹o. Hái tÊt c¶ cã bao nhiªu ki-l«-gam g¹o? (2 ®iÓm) Bµi gi¶i: .................................... C©u 6 : Nh©n n¨m häc míi Bè mua vÒ 25 quyÓn vë cho hai chÞ em, Bè b¶o chia ®Òu. Hái mçi em ®ù¬c nhiÒu nhÊt bao nhiªu quyÓn vë, cßn thõa bao nhiªu quyÓn vë? (2 ®iÓm) Bµi lµm : .......................................................................... I.To¸n: C©u 1 : Khoanh vµo c¸c ý sau: B ; . C (mçi c©u 1 ®iÓm ) C©u 2 : Khoanh vµo c¸c ý sau: A ; . B (mçi c©u 1 ®iÓm ) C©u3 : Khoanh vµo ý sau: B (1 ®iÓm ) C©u 4 : Khoanh vµo ý sau: B (1 ®iÓm ) Bµi 5 : (2 ®iÓm) ViÕt ®óng lêi gi¶i, phÐp tÝnh ®óng, ®¸p sè ghi ®iÓm tèi ®a 3 bao: 3 x 25 = 75 kg 4 bao: 75 + 24 = 99 kg Bµi 6 : (2 ®iÓm) ViÕt ®óng lêi gi¶i, phÐp tÝnh ®óng, ®¸p sè ghi ®iÓm tèi ®a 25 : 2 = 12 quyÓn vë (d 1) Trêng TiÓu häc TiÕn Th¾ng N¨m häc 2010-2011 GVBD: NguyÔn V¨n S¬n TuÇn 14 (Tõ ngµy 19/11/2012 ®Õn 23/11/2012) To¸n Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh 326 : 3 428 : 4 515 : 5 279 : 2 1304 x 3 2345 x 2 3092 x 3 1602 x 5 Bµi 2: Ngµy thø bÈy cña th¸ng t lµ ngµy mïng 4. Hái th¸ng ®ã cã mÊy ngµu thø bÈy? Lµ nh÷ng ngµy nµo? Bµi 3: NÕu ngµy cuèi thµng t¸m lµ ngµy thø bÈy th× th¸ng ®ã cã mÊy ngµy thø bÈy? §ã lµ nh÷ng ngµy nµo? Bµi 4: VÏ h×nh trßn t©m I, b¸n kÝnh 2cm VÏ ®êng kÝnh AB, vÏ b¸n kÝnh MI sao cho MI vu«ng gãc víi AB. Hái cã mÊy gèc vu«ng? lµ nh÷ng gãc nµo? Bµi 5: Cã 4 xe chë hµng, mçi xe ®Òu chë ®îc 2045 kg g¹o. Ngêi ta ®· dì xuèng 4927kg. Hái trªn xe cßn l¹i bao nhiªu kg g¹o? 20
- Xem thêm -