Tài liệu Giáo án bàn tay nặn bột môn tự nhiên xã hội lớp 1

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 338 |
  • Lượt tải: 1
tailieuonline

Đã đăng 38303 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n so¹n d¹y b»ng ph¬ng ph¸p “Bµn tay nÆn bét” I. Môc tiªu: Gióp häc sinh Tù nhiªn x· héi C©y rau - KÓ ®îc tªn vµ nªu Ých lîi cña mét sè c©y rau. - ChØ ®îc rÔ, th©n, l¸, hoa cña c©y. - GDKN: NhËn thøc hËu qu¶ kh«ng ¨n rau vµ ¨n rau kh«ng s¹ch. KÜ n¨ng ra quyÕt ®Þnh th¬ng xuyªn ¨n rau, ¨n rau, ¨n rau s¹ch. KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin vÒ c©y rau. Ph¸t triÓn kÜ n¨ng giao tiÕp th«ng qua tham gia c¸c ho¹t ®éng häc tËp. - HS yªu thÝch m«n häc, thÝch kh¸m ph¸ thiªn nhiªn. II. ®å dïng d¹y häc: - GV: C©y rau xanh, tranh ¶nh trong SGK. - HS: Vë bµi tËp TNXH. III. ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña thÇy 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò: - Yªu cÇu HS chuÈn bÞ ®å dïng m«n häc ®· mang ®Õn líp. 3.Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: - GV nªu yªu cÇu giê häc. b. Néi dung: * Ho¹t ®éng 1: Ph¬ng ph¸p bµn tay nÆn bét Bíc 1: T×nh huèng xuÊt ph¸t vµ nªu vÊn ®Ò ( giíi thiÖu bµi) ? KÓ tªn c¸c lo¹i rau mµ em ®· ®îc ¨n ë nhµ? ? Em biÕt g× vÒ c©y rau c¶i. Chóng ta cïng ®i vµo t×m hiÓu néi dung bµi 22: C©y rau Bíc 2:H×nh thµnh biÓu tîng cña HS - GV ®a c©y rau c¶i vµ hái HS ®ã lµ c©y rau g× Em h·y m« t¶ b»ng lêi nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nhvÒ c©y rau c¶i (HS lµm viÖc c¸ nh©n – Ghi vµo vë ghi chÐp khoa häc. Ho¹t ®éng cña trß - HS h¸t tËp thÓ. - HS trng bµy c©y rau ®· mang ®Õn líp. - Nghe. - HS kÓ - Nghe - HS tr¶ lêi - HS ghi chÐp nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ c©y rau c¶i vµo vë ghi chÐp khoa häc. - HS quan s¸t c©y rau. - HS quan s¸t vµ trao ®æi trong nhãm. - HS quan s¸t råi cö ®¹i diÖn lªn tr¶ lêi. - Chia nhãm cho HS th¶o luËn vµ ghi l¹i nh÷ng ®iÒu em biÕt vÒ c©y rau c¶i vµo b¶ng nhãm. - HS c¸c nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. - GV ghi nhËn kÕt qu¶ cña HS kh«ng nhËn xÐt ®óng sai. Bíc 3: §Ò xuÊt c©u hái (gi¶ thuyÕt, dù ®o¸n) vµ ph- Nghe yªu cÇu. ¬ng ¸n t×m tßi. - Nªu c©u hái ®Ò xuÊt - GV yªu cÇu HS nªu c©u hái ®Ò xuÊt. + C©y rau c¶i cã nhiÒu l¸ hay Ýt l¸? + C©u rau c¶i cã rÔ kh«ng? + C©y rau c¶i cã nh÷ng bé phËn nµo?... - HD HS t×m hiÓu c©u hái “C©y rau c¶i cã nh÷ng bé phËn nµo?” - Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm ®Ó ®a ra dù ®o¸n vµ - HS th¶o luËn nhãm ®Ó ®a ra dù ®o¸n vµ ghi l¹i dù ghi l¹i dù ®o¸n vµo b¶ng nhãm. ®o¸n vµo b¶ng nhãm. - Gäi HS tr×nh bµy phÇn dù ®o¸n cña nhãm m×nh - HS tong nhãm tr×nh bµy tríc líp. phÇn dù ®o¸n cña nhãm m×nh tríc líp. Bíc 4: Thùc hiÖn ph¬ng ¸n t×m tßi ? §Ó t×m hiÓu c©y rau c¶i cã nh÷ng bé phËn nµo ta ph¶i sö dông ph¬ng ¸n g×? - Yªu cÇu HS tiÕn hµnh quan s¸t vµ ghi l¹i kÕt luËn trong b¶ng nhãm - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt luËn sau khi quan s¸t. - GV nhËn xÐt so s¸nh phÇn dù ®o¸n víi kÕt qu¶ quan s¸t Ghi nhËn kÕt qu¶. Bíc 5: KÕt luËn hîp thøc hãa kiÕn. - GV ®a ra c©y rau c¶i chØ vµo c¸c bé phËn cña c©y vµ giíi thiÖu: C©y rau c¶ cã c¸c bé phËn: RÔ, th©n, l¸. - GV nªu c¸c bé phËn cña c©y rau nãi chung. * Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc víi SGK. Môc ®Ých: BiÕt ®îc lîi Ých cña viÖc ¨n rau vµ sù cÇn thiÕt ph¶i röa rau tríc khi ¨n. - Yªu cÇu HS quan s¸t tranh vÏ trong SGK - GV nªu c©u hái gäi HS tr¶ lêi. ? Khi ¨n rau ta ph¶i chó ý ®iÒu g×? - GV nhËn xÐt kÕt luËn: Rau ®îc trång ë trong vên ngoµi ruéng nªn rÝnh nhiÒu bôi bÈn cã thÓ cã nhiÒu chÊt bÈn, chÊt ®éc do tíi níc, thuèc trõ s©u...V× vËy cÇn t¨ng cêng trång rau s¹chvµ röa rau s¹ch tríc khi ¨n. * Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i: "§è b¹n rau g×?" - GV híng dÉn HS c¸ch ch¬i. - Tæ chøc cho HS ch¬i. - GV nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. 4. Cñng cè: - GV nh¾c l¹i néi dung bµi. - NhËn xÐt giê häc. 5. DÆn dß - DÆn dß c¸c em vÒ nhµ häc bµi. - ChuÈn bÞ bµi giê sau. I. Môc tiªu: Gióp HS - HS nªu ph¬ng ¸n ( c¸ch tiÕn hµnh) - HS quan s¸t c©y rau c¶i ®· chuÈn bÞ vµ ghi l¹i kÕt qu¶ quan s¸t vµo b¶ng nhãm - Tr×nh bµy kÕt luËn sau khi quan s¸t. - Nghe. - HS chØ trªn c©y rau c¶i vµ nh¾c l¹i. - Nghe HD c¸ch ch¬i. - HS ch¬i. - Häc sinh nªu tªn bµi võa häc. - Nghe. - Nghe vµ thùc hiÖn ë nhµ. Tù nhiªn x· héi con gµ - Nªu Ých lîi cña con gµ. - ChØ ®îc c¸c bé phËn bªn ngoµi cña con gµ trªn h×nh vÏ hay vËt thËt. - HS yªu thÝch vµ ch¨m sãc gµ ®Ó cã lîi Ých cao. II. ®å dïng d¹y häc: - GV: Tranh ¶nh vÒ c¸c lo¹i gµ. - HS: Vë bµi tËp TNXH. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña thÇy 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò: - KÓ tªn c¸c lo¹i c¸ mµ em biÕt? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. 3.Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: - GV nªu yªu cÇu giê häc. b. Néi dung: * Ho¹t ®éng 1: Ph¬ng ph¸p bµn tay nÆn bét Bíc 1: T×nh huèng xuÊt ph¸t vµ nªu vÊn ®Ò ( giíi thiÖu bµi) Ho¹t ®éng cña trß - HS h¸t tËp thÓ. - 2, 3 HS kÓ tªn c¸c lo¹i c¸. - Nghe. ? KÓ tªn c¸c lo¹i gà mµ em ®· ®îc biÕt? ? Em biÕt g× vÒ con gà. Chóng ta cïng ®i vµo t×m hiÓu néi dung bµi 26: Con gà Bíc 2:H×nh thµnh biÓu tîng cña HS - GV ®a h×nh ¶nh con gµ vµ hái HS ®ã lµ con g×? - Em h·y m« t¶ b»ng lêi nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ con gµ (HS lµm viÖc c¸ nh©n – Ghi vµo vë ghi chÐp khoa häc. - Chia nhãm cho HS th¶o luËn vµ ghi l¹i nh÷ng ®iÒu em biÕt vÒ con gµ vµo b¶ng nhãm. - HS c¸c nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. - GV ghi nhËn kÕt qu¶ cña HS kh«ng nhËn xÐt ®óng sai. Bíc 3: §Ò xuÊt c©u hái (gi¶ thuyÕt, dù ®o¸n) vµ ph¬ng ¸n t×m tßi. - GV yªu cÇu HS nªu c©u hái ®Ò xuÊt. - HD HS t×m hiÓu c©u hái “C¸c bé phËn bªn ngoµi cña con gµ lµ g×?” - Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm ®Ó ®a ra dù ®o¸n vµ ghi l¹i dù ®o¸n vµo b¶ng nhãm. - Gäi HS tr×nh bµy phÇn dù ®o¸n cña nhãm m×nh tríc líp. Bíc 4: Thùc hiÖn ph¬ng ¸n t×m tßi ? §Ó t×m hiÓu “ C¸c bé phËn bªn ngoµi cña con gµ lµ g×?” ta ph¶i sö dông ph¬ng ¸n nµo? - Yªu cÇu HS tiÕn hµnh quan s¸t vµ ghi l¹i kÕt luËn trong b¶ng nhãm - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt luËn sau khi quan s¸t. - GV nhËn xÐt so s¸nh phÇn dù ®o¸n víi kÕt qu¶ quan s¸t Ghi nhËn kÕt qu¶. Bíc 5: KÕt luËn hîp thøc hãa kiÕn. - GV h×nh ¶nh con gµ vµ chØ vµo c¸c bé phËn bªn ngoµi giíi thiÖu: Gµ gåm c¸c bé phËn:( ®Çu, m×nh, l«ng, ch©n. Gµ di chuyÓn ®îc nhê 2 ch©n) - HS kÓ - Nghe - HS tr¶ lêi - HS ghi chÐp nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh con gµ vµo vë ghi chÐp khoa häc. - HS trao ®æi trong nhãm. - HS quan s¸t råi cö ®¹i diÖn lªn tr¶ lêi. - Nghe. - Nghe yªu cÇu. - Nªu c©u hái ®Ò xuÊt + Con gµ cã c¸nh kh«ng? + Con gµ cã nhiÒu l«ng ph¶i kh«ng? + C¸c bé phËn bªn ngoµi cña con gµ lµ g× ?... - HS th¶o luËn nhãm ®Ó ®a ra dù ®o¸n vµ ghi l¹i dù ®o¸n vµo b¶ng nhãm. - HS trong nhãm tr×nh bµy phÇn dù ®o¸n cña nhãm m×nh tríc líp. - HS nªu ph¬ng ¸n ( c¸ch tiÕn hµnh) - HS quan s¸t h×nh ¶nh vÒ con gµ ®· chuÈn bÞ vµ ghi l¹i kÕt qu¶ quan s¸t vµo b¶ng nhãm - Tr×nh bµy kÕt luËn sau khi quan s¸t. - Nghe. - HS chØ trªn h×nh ¶nh vµ nh¾c l¹i tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi cña con gµ. - HS quan s¸t h×nh ¶nh c¸c - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh ¶nh c¸c con gµ trong con gµ trong SGK ®Ó ph©n SGK ®Ó ph©n biÖt gµ trèng, gµ m¸i, gµ con. biÖt gµ trèng, gµ m¸i, gµ con. - Gµ trèng, gµ m¸i, gµ con kh¸c nhau ë nh÷ng ®iÓm - Gµ trèng, gµ m¸i, gµ con kh¸c nhau ë kÝch thíc, mµu nµo? l«ng vµ tiÕng kªu. * Ho¹t ®éng 2: §i t×m kÕt qu¶ + Môc ®Ých: Cñng cè vÒ con gµ cho HS vµ biÕt ®îc - Nghe. Ých lîi cña con gµ. - Nghe yªu cÇu GV nªu c©u hái: - Häc sinh th¶o luËn nhãm ? Gµ cung cÊp cho chóng ta nh÷ng g×? vµ ghi ra b¶ng nhãm. - Cho HS th¶o luËn ghi kÕt qu¶ vµo b¶n nhãm. - C¸c nhãm tr×nh bµy ý kiÕn - Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o th¶o luËn cña nhãm m×nh. luËn. + GVNXKL: Gµ mang l¹i cho chóng ta rÊt nhiÒu Ých lîi. Trøng gµ, thÞt gµ lµ lo¹i thùc phÈm giÇu dinh dìng vµ rÊt cÇn thiÕt cho con ngêi. 4. Cñng cè: - GV nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - Liªn hÖ thùc tÕ vµ gi¸o dôc häc sinh. 5. DÆn dß - DÆn dß c¸c em vÒ nhµ häc bµi - ChuÈn bÞ bµi giê sau. - Nghe. - Nghe. - HS liªn hÖ thùc tÕ. - Nghe vµ thùc hiÖn ë nhµ.
- Xem thêm -