Tài liệu Giáo án bài sơ lược về môn lịch sử

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 105 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Trương Tùng Quân Bài 1-Tiết 1 Tuần 1HKI Gv: Lê Hoàng Kháng SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ I- Muïc tieâu baøi hoïc: 1. Kieán thöùc: Giuùp cho hoïc sinh hieåu vbiết:  Xã hội loài người có lịch sử hình thành và phát triển.  Mục đích hoïc lòch söû laø caàn thieát -> hieåu ñöôïc coäi nguoàn toå tieân, daân toäc, để hiểu hiện đại. 2. Kyõ naêng:  Rèn luyện phương pháp học tập moät cách thông minh trong việc nhớ và hiểu lòch söû.  Reøn luyeän kó naêng lieân heä thöïc teá vaø quan saùt. 3. Thaùi ñoä:  Böôùc ñaàu boài döôõng cho hoïc sinh yù thöùc veà tính chính xaùc vaø söï ham thích trong hoïc taäp boä môn.  Hình thaønh thaùi ñoä ñaáu tranh choáng caùc haønh ñoäng phaù huûy hoaëc toân taïo, hieän ñaïi hoùa caùc di tích lòch söû.  Coù tình yeâu queâ höông, ñaát nöôùc toân troïng caùc di saûn vaên hoùa. II- Trọng tâm  Hiểu được lịch sử hình thành và phát triển của xã hội loài người. III- Chuẩn bị  Giaùo vieân: SGK, tranh aûnh, caùc taøi lieäu tham khaûo.  Hoïc sinh: tìm hieåu tranh aûnh trong SGK, caùc caâu hoûi SGK. -1- Giáo án Lịch sử 6 Trường THCS Trương Tùng Quân Gv: Lê Hoàng Kháng IV- Tieán trình. 1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện: 2. Kieåm tra miệng: (Giôùi thieäu sô löôïc phương pháp học moân lòch söû 6). 3. Baøi môùi 32phuùt: Hoạt động của thầy và trò Nội dung LGT: Ñeå hoïc toát vaø chuû ñoäng trong caùc baøi hoïc lòch söû cuï theå caùc em phaûi hieåu lòch söû laø gì? hoïc lòch söû ñeå laøm gì? Döïa vaøo ñaâu ñeå bòeát vaø döïng laïi lòch söû? Hoâm nay chuùng ta nghieân cöùu baøi hoïc Hoạt động 1: cá nhân/ cả lớp I- Lòch söû laø gì? Xác định mục tiêu: hiểu được lịch sử hình thành và phát triển của xã hội loài người Tổ chức thực hiện  Ta ñang soáng nhöõng vaät xung quanh ta goàm coù gì? (caây, coû , loaøi vaät…)  Coù phaûi töø khi xuaát hieän thì ñaõ coù hình daïng nhö ngaøy nay khoâng? (Traûi qua quaù trình hình thaønh, phaùt trieån vaø bieán ñoåi nghóa laø ñeàu coù moät quaù khöù = > lòch söû  Lòch söû laø gì? (Laø nhöõng gì ñaõ dieãn ra trong quaù khöù) Lòch söû loaøi ngöôøi laø gì? (Laø nhöõng hoaït cuûa con ngöôøi töø khi xuaát hieän ñeán ngaøy nay). Thảo luận  Hãy so sánh coù gì khaùc nhau giöõa lòch söû 1 con ngöôøi vaø lòch söû xaõ hoäi loaøi ngöôøi? Con ngöôøi thì chæ coù moät hoaït ñoäng rieâng cuûa mình. Coøn xaõ hoäi loaøi ngöôøi thì lieân quan ñeán taát caû. Ví duï: 1 em hoïc sinh vaø caû lôùp  Vì sao noùi lòch söû laø moät moân khoa hoïc? ( Tìm hieåu vaø döïng laïi toaøn boä nhöõng hoaït ñoäng con ngöôøi vaø xaõ hoäi loaøi ngöôøi trong quaù khöù ).  -2- Lòch söû laø nhöõng gì ñaõ dieãn ra trong quaù khöù. Giáo án Lịch sử 6 Trường THCS Trương Tùng Quân Gv: Lê Hoàng Kháng -  Hoạt động 2 Xác định mục tiêu:hiểu rõ mục đích học tập lịch sử. Lòch söû laø moät khoa hoïc, có nhiệm vụ tìm hiểu và khôi phục laïi toaøn boä hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi và xã hội loài người trong quaù khöù. II- Hoïc lòch söû ñeå laøm gì? (10’) Cho hoïc sinh xem hình 1 SGK trang 3  Nhìn lôùp hoïc ôû hình 1 em thaáy khaùc vôùi lôùp hoïc tröôøng em nhö theá naøo?  Em coù hieåu vì sao coù söï khaùc nhau ñoù khoâng? (xöa vaø nay khaùc nhau, nhieàu hay ít töøng ñòa phöông).  Theo em, chuùng ta coù caàn bieát nhöõng thay ñoåi ñoù khoâng? Taïi sao coù nhöõng thay ñoåi ñoù? * GV phân tích: Khoâng phaûi ngaãu nhieân maø coù nhöõng thay ñoåi ñoù. Muoán bieát thì ta phaûi hoïc veà lòch söû. Trong caâu môû ñaàu quyeån “Lòch söû nöôùc ta, bieân soaïn 1942 ôû Paéc Poù Baùc Hoà ñaõ khaúng ñònh: “ Daân ta phaûi bieát söû ta Cho töôøng goác tích nöôùc nhaø Vieät Nam”.  Nhö vaäy hoïc lòch söû ñeå laøm gì?  Tröùôc ñaây oâng cha ta ñaõ phaûi lao ñoäng saùng taïo nhö theá naøo?  Em haõy laáy ví duï trong cuoäc soáng cuûa gia ñình, queâ höông em ñeå thaáy roõ söï caàn thieát phaûi hieåu bieát lòch söû? (Thaùnh Gioùng, Ngoâ Quyeàn, Leâ Hoaøn, Quang Trung, Nguyeãn Hueä…).  Taïi sao em bieát ñöôïc nhöõng caâu chuyeän thôøi tröôùc kia? -3- - Hieåu ñöôïc coäi nguoàn toå tieân daân toäc. - Bieát ñöôïc quaù khöù lao ñoäng sáng tạo và đấu tranh cuûa oâng cha. - Bieát quí troïng, bieát ôn nhöõng ngöôøi ñaõ laøm neân cuoäc soáng ngaøy nay và biết phải làm gì cho tương lai. III- Döïa vaøo ñaâu ñeå bieát vaø döïng laïi lòch söû (11’) Giáo án Lịch sử 6 Trường THCS Trương Tùng Quân Gv: Lê Hoàng Kháng Hoạt động 3 * Xác định mục tiêu: dựa vào đâu để khôi phục lại lịch sử * Giáo dục bảo vệ môi trường  Thöû keå laïi một số câu chuyện maø em bieát? (truyeàn thuyeát Laïc Long Quaân-AÂu Cô, thaàn thoaïi: sôn Tinh-Thuûy Tinh, coå tích Thaùnh Gioùng)  Những câu chuyện đó do đâu mà em biết? ∆ Cho hoïc sinh quan saùt hình 1 vaø 2 SGK thaáy coù nhöõng tö lieäu gì?  H1 và H2 cho em suy nghĩ gì?  Sách giáo khoa, sách tham khả ... giúp ích được gì cho các em? Thảo luận  Dựa vào những nguồn tư liệu nào để dựng lại lịch sử ? (Tö lieäu hieän vaät, tö lieäu truyeàn mieäng vaø tö lieäu chöõ vieát). Dựa vào 3 nguồn tư liệu: - Tö lieäu truyeàn mieäng. - Tö lieäu hieän vaät. - Chöõ vieát. * GV lieân heä di tích Thaùp coå ôû Bình Thaïnh, neâu tình traïng hieän nay vaø xaùc ñònh traùch nhieâm baûo veä di tích. . GV keát luaän hoïc lòch söû laø raát quan troïng ý thức giữ gìn, tôn tạo và trách nhiệm của các em đối với quê hương đất nước. 4. Câaâu hỏi, baøi taäp củng cố - Chuùng ta hoïc lòch söû ñeå laøm gì?  Bieát ñöôïc quaù trình soáng lao ñoäng cuûa toå tieân.  Hieåu ñöôïc coäi nguoàn daân toäc.  Bieát quí troïng nhöõng gì ñang coù, bieát ôn toå tieân.  Bieát vaän duïng vaøo hieän taïi ñeå laøm giaøu truyeàn thoáng daân toäc. -4- Giáo án Lịch sử 6 Trường THCS Trương Tùng Quân Gv: Lê Hoàng Kháng 5. Höôùng daãn HS töï hoïc ôû nhaø * Đối với bài học ở tiết này:  Hoïc baøi theo caùc caâu hoûi 1, 2, 3 trang 5 SGK. Laøm baøi taäp. * Đối với bài học tiết tiếp theo  Trả lời: Taïi sao noùi “lòch söû laø thaày daïy cuûa cuoäc soáng” keå teân moät vaøi cuoán söû cuõ ôû nöôùc ta. Xem tröôùc baøi “Caùch tính thôøi gian trong lòch söû” SGKtrang 5. -5- Giáo án Lịch sử 6 Trường THCS Trương Tùng Quân  Gv: Lê Hoàng Kháng Tìm hieåu xem taïi sao phaûi xaùc ñònh caùch tính thôøi gian nhö theá naøo? V- Ruùt kinh nghieäm * Noäi dung: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. * Phöông phaùp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. * Söû duïng ñoà duøng, thieát bò daïy hoïc …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. -6- Giáo án Lịch sử 6
- Xem thêm -