Tài liệu Giáo án bài nhà nguyễn thành lập

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 154 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

NHAØ NGUYEÃN THAØNH LAÄP I. MUÏC TIEÂU: - Naém ñöôïc ñoâi neùt veà söï thaønh laäp nhaø Nguyeãn:  Sau khi Quang Trung qua ñôøi, trieàu ñaïi Taây Sôn suy yeáu daàn. Lôïi duïng thôøi cô ñoù Nguyeãn Aùnh ñaõ huy ñoäng löïc löôïng taán coâng nhaø Taây Sôn. Naêm 1802, trieàu Taây Sôn bò laät ñoå, Nguyeãn Aùnh leân ngoâi Hoaøng ñếà, laáy nieân hieäu laø Gia Long, ñònh ñoâ ôû Phuù Xuaân (Hueá). - Neâu moät vaøi chính saùch cuï theå cuûa caùc vua nhaø Nguyeãn ñeå cuûng coá söï thoáng trò:  Caùc vua nhaø Nguyeãn khoâng ñaët ngoâi hoaøng haäu, boû chöùc teå töôùng, töï mình ñieàu haønh moïi vieäc heä troïng trong nöôùc.  Taêng cöôøng löïc löôïng quaân ñoäi (vôùi nhieàu thöù quaân, caùc nôi ñeàu coù thaønh trì vöõng chaéc…).  Ban haønh Boä luaät Gia Long nhaèm baûo veä quyeàn haønh tuyeät ñoái cuûa nhaø vua, tröøng trò taøn baïo keû choáng ñoái. - Yeâu thích tìm hieåu lòch söû daân toäc. II. CHUAÅN BÒ: - Tranh aûnh veà kinh thaønh Hueá. - Moät soá ñieàu luaät cuûa Boä luaät Gia Long (noùi veà söï taäp trung quyeàn haønh & nhöõng hình phaït ñoái vôùi moïi haønh ñoäng phaûn khaùng nhaø Nguyeãn). III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1. Ổn định: 2. Kiểm tra baøi cuõ: Nhöõng chính saùch veà kinh teá & vaên hoùa cuûa vua Quang Trung. - Em haõy keå laïi nhöõng chính saùch veà kinh teá & vaên hoùa cuûa vua Quang Trung? - GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: *Giôùi thieäu bài: * Hướng dẫn tìm hiểu bài. Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caù nhaân - Nhaø Nguyeãn ra ñôøi vaøo hoaøn caûnh naøo? HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS haùt. - HS traû lôøi. HS nhaän xeùt. - Sau khi vua Quang Trung maát, lôïi duïng trieàu ñình ñang suy yeáu, Nguyeãn Aùnh ñaõ ñem quaân taán coâng, laät ñoå nhaø Taây Sôn. - HS ñoïc ñoaïn: “Naêm 1792.. Töï Ñöùc”. - Naêm 1792, Quang Trung qua ñôøi, trieàu ñaïi Taây - Nguyeãn Aùnh leân ngoâi hoaøng ñeá, laáy nieân Sôn nhö theá naøo? - Nguyeãn AÙnh laät ñoå trieàu Taây Sôn vaøo naêm naøo? hieäu laø Gia Long, choïn Hueá laøm kinh ñoâ. Töø naêm 1802 ñeán naêm 1848, nhaø Nguyeãn traûi qua Laáy hieäu laø gì? Kinh ñoâ ôû ñaâu? caùc ñôøi vua: Gia Long, Minh Maïng, Thieäu Trò, Töï Ñöùc. - HS xem tranh. - GV treo tranh kinh thaønh Hueá & giôùi thieäu nhaø - Caùc toå leân thi ñua choïn ñuùng thöù töï caùc ñôøi Nguyeãn ñaõ choïn Phuù Xuaân laøm kinh ñoâ, caùc ñôøi vua vua ñaàu nhaø Nguyeãn (Gia Long, Minh Maïng, nhaø Nguyeãn? Thieäu Trò, Töï Ñöùc). Hoaït ñoäng 2: Neâu moät vaøi chính saùch cuï theå cuûa caùc vua nhaø Nguyeãn. + Caùc vua nhaø Nguyeãn baûo veä quyeàn lôïi cuûa mình baèng boä luaät haø khaéc naøo? + Nhöõng ñieàu gì cho thaáy caùc vua nhaø Nguyeãn khoâng chòu chia seû quyeàn haønh cho baát cöù ai vaø kieân quyeát baûo veä ngai vaøng cuûa mình? + Quaân ñoäi cuûa nhaø Nguyeãn ñöôïc toå chöùc nhö theá naøo? GV cung caáp theâm moät soá ñieåm trong boä luaät Gia Long: Gia Long ñaët leä “töù baát” (nhöng khoâng ghi thaønh vaên) töùc laø: khoâng ñaët teå töôùng, khoâng laäp hoaøng haäu, khoâng laáy traïng nguyeân trong thi cöû, khoâng phong töôùc vöông cho ngöôøi ngoaøi hoï vua 4.Cuûng coá -HS đọc ghi nhớ. - GV yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK. 5.Daën doø: - Tìm ñoïc: Caùc vua ñôøi nhaø Nguyeãn. - Chuaån bò baøi: Kinh thaønh Hueá. - Nhận xét tiết học. -HS hoaït ñoäng theo nhoùm sau ñoù cöû ñaïi dieän leân baùo caùo. + Boä luaät Gia Long + Khoâng ñaët ngoâi hoaøng haäu, boû chöùc teå töôùng, töï mình tröïc tieáp ñieàu haønh moïi vieäc heä troïng. + Goàm nhieàu thöù quaân, ôû kinh ñoâ cuõng nhö ôû caùc nôi ñeàu xaây döïng thaønh trì vöõng chaéc. => Caùc vua nhaø Nguyeãn ñaõ thöïc hieän nhieàu chính saùch ñeå taäp trung quyeàn haønh trong tay vaø baûo veä ngai vaøng cuûa mình . HS đọc ghi nhớ. HS traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK.
- Xem thêm -