Tài liệu Giáo án bài chia hai số có tận cùng là chữ số 0

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 143 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

BÀI: CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0 I. MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: - Thực hiện được chia hai số có tận cùng là các chữ số 0. - Giải đúng, trình bày rõ ràng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ, VBT III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của GV 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Một tích chia cho một số. - GV gọi HS lên bảng làm bài. Hoạt động của HS - Nêu qui tắc thực hiện chia một tích cho một số. - HS lên bảng làm bài Tính bằng 2 cách: C1: (8 x 23) : 4 = 184 : 4 = 46 C2: (8 : 4) x 23 = 2 x 23 = 46 - HS nhận xét. - GV nhận xét. 3. Bài mới:  Giới thiệu bài. Hoạt động1: a) Giới thiệu trường hợp số bị chia & số chia đều có một chữ số 0 ở tận cùng. - HS tính: 320 40 - GV ghi bảng: 320 : 40 0 8 - Viết về dạng tốn một số chia cho một tích. 320: 40 = 320 : (10 x 4) = 320 : 10 : 4 - HS nêu nhận xét. 320 : 40 = 32 : 4 = 32 : 4 =8 - Yêu cầu HS nêu nhận xét: - GV kết luận: Có thể cùng xoá 1 chữ số 0 ở tận cùng của số chia & số bị chia để được phép chia 32 : 4, rồi chia như thường (32 : 4 = 8) - HS đặt tính. - Yêu cầu HS đặt tính. + Đặt tính + Cùng xoá một chữ số 0 ở số chia & số bị chia. + Thực hiện phép chia: 32 : 4 Hoạt động 2 320 0 40 8 b) Giới thiệu trường hợp số chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia nhiều hơn số chia. - GV ghi bảng: 32000 : 400 - Viết về dạng tốn một số chia cho một tích 32000 : 400 = 32000 : (100 x 4) = 32000 : 100 : 4 = 320 : 4 = 80 - Yêu cầu HS nêu nhận xét: - GV kết luận: Có thể cùng xoá 2 chữ số 0 ở tận cùng của số chia & số bị chia để được phép chia 320 : 4, rồi chia như thường (320 : 4 = 80) - Yêu cầu HS đặt tính + Đặt tính + Cùng xoá hai chữ số 0 ở số chia & số bị chia. + Thực hiện phép chia: 320 : 4 = 80 Kết luận chung: - Xoá bao nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số chia thì phải xoá bấy nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia. - Sau đó thực hiện phép chia như thường. Chú ý: Ở tiết này chưa xét trường hợp số chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia ít hơn ở số chia. Chẳng hạn: 3150 : 300 Hoạt động 3: Thực hành Bài tập 1: - GV gọi HS đọc đề bài 1.Tính: a) 420 : 60 b) 85000 : 500 4500 : 500 92000 : 400 - HS tính: 32000 400 00 80 0 HS nêu nhận xét. 32000 : 400 = 320 : 4 - HS nhắc lại. - HS đặt tính. 32000 400 00 80 0 (bảng con) - 1 vài HS thực hiện bảng lớp. - HS sửa bài, nhận xét. a) 420 60 b) 85000 500 0 7 35 170 00 0 4500 500 0 9 - GV nhận xét Bài tập 2: - GV gọi HS đọc đề bài 2.Tìm x : a) x × 40 = 25600 92000 400 12 230 00 0 - HS đọc làm bài: - HS sửa & thống nhất kết quả: x × 40 = 25600 x = 25600 : 40 x = 640 (làm vở) - GV nhận xét - HS đọc và tóm tắt Bài tập 3: 20 tấn hàng: 1 toa xe - GV gọi HS đọc đề bài 3. Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên 180 tấn hàng: … toa xe? - HS làm bài các toa xe lửa. Hỏi: Giải Nếu mỗi toa xe chở 20 tấn hàng thì a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng cần: thì cần mấy toa xe loại đó? 180 : 20 = 9 (toa xe) Đáp số: 9 toa xe - GV nhận xét 4. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài: Chia cho số có hai chữ số.
- Xem thêm -