Tài liệu Giáo án bài chàng trai làng phù ủng

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 146 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

TAÄP LAØM VAÊN NGHE – KEÅ: CHAØNG TRAI LAØNG PHUØ UÛNG I. Muïc ñích, yeâu caàu: - Nghe – keå lại được caâu chuyeän Chaøng trai laøng Phuø Uûng. - Vieát laïi caâu traû lôøi cho caâu hoûi b. - HS bieát moät vò töôùng raát gioûi cuûa nöôùc ta thôøi Traàn. * Caùc KNS cô baûn ñöôïc GD: -Theå hieän söï töï tin. – Laéng nghe tích cöïc. II. Ñoà duøng daïy hoïc: - GV: Baûng phuï cheùp 3 caâu hoûi gôïi yù. - HS: Vôû, SGK. III. Hoaït ñoäng daïy – hoïc: 1. Baøi cuõ: Nhaän xeùt baøi thi hoïc kì. 2. Baøi môùi: GV treo tranh, giôùi thieäu baøi. Ghi ñeà. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp 1. (20’) Muïc tieâu: HS nghe vaø keå laïi ñöôïc truyeän vöøa nghe. - *Theå hieän söï töï tin. * Laéng nghe tích cöïc. Baøi 1: Yeâu caàu HS ñoïc ñeà. - GV neâu caùch keå, keå chuyeän laàn 1 trôn. - GV treo tranh, keå laàn 2 theo tranh. H. Truyeän coù nhöõng nhaân vaät naøo? HOAÏT ÑOÄNG HOÏC HS ñoïc ñeà. - HS theo doõi. - Yeâu caàu HS quan saùt tranh. - Chaøng trai laøng Phuø UÛng, Traàn Höng Ñaïo, nhöõng ngöôøi lính. - GV giôùi thieäu: Traàn Höng Ñaïo teân thaät laø Traàn Quoác Tuaán, ñöôïc phong töôùc Höng Ñaïo Vöông neân coøn goïi laø THÑ. OÂng thoáng lónh quaân ñoäi nhaø Traàn, hai laàn ñaùnh thaéng quaân Nguyeân (1285, 1288) - GV treo baûng phuï caùc caâu hoûi gôïi yù. - Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm ñoâi caùc caâu hoûi gôïi yù. Môøi 1 soá nhoùm hoûi ñaùp tröôùc lôùp. H. Chaøng trai ngoài beân veä ñöôøng laøm gì? H. Vì sao quaân lính ñaâm giaùo vaøo ñuøi chaøng trai? H.Vì sao Traàn Höng Ñaïo ñöa chaøng trai veà kinh ñoâ? -Yeâu caàu HS ghi toùm taét phaàn traû lôøi ra nhaùp. 3 HS ghi 3 yù ra baûng nhoùm. -Yeâu caàu 1HS khaù keå maãu. -Yeâu caàu HS keå caù nhaân. - Yeâu caàu HS keå theo nhoùm ñoâi. - GV theo doõi giuùp ñôõ caùc nhoùm. - Yeâu caàu caùc nhoùm thi keå tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt -Tuyeân döông nhoùm keå hay nhaát. (Chaám ñieåm) Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn laøm baøi taäp 2. (10’) Muïc tieâu: Vieát laïi caâu traû lôøi cho gôïi yù keå chuyeän. Baøi 2: Yeâu caàu HS ñoïc ñeà. - yeâu caàu HS thaûo luaän, choïn caâu ñònh vieát. -Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû. 2 HS vieát moãi em 1 caâu leân baûng nhoùm, daùn leân. - GV theo doõi – nhaéc nhôû caùc em traû lôøi roõ raøng, ñaày ñuû, thaønh caâu. -Yeâu caàu HS ñoïc baøi vieát cuûa mình. - GV nhaän xeùt –chaám ñieåm. - HS laéng nghe. - 2 HS ñoïc. - HS thaûo luaän, baùo caùo keát quaû thaûo luaän. (Lôùp nhaän xeùt, boå sung). - Ngoài ñan soït. - Chaøng trai maûi meâ ñan soït khoâng nhìn thaáy kieäu Traàn Höng Ñaïo ñaõ ñeán. Quaân môû ñöôøng giaän döõ laáy giaùo ñaâm vaøo ñuøi ñeå chaøng tænh ra, dôøi khoûi choã ngoài. -… meán troïng chaøng trai giaøu loøng yeâu nöôùc vaø coù taøi: maûi nghó vieäc nöôùc ñeán noãi giaùo ñaâm chaûy maùu vaãn khoâng bieát ñau, noùi raát troâi chaûy veà pheùp duøng binh. - HS thöïc hieän. - HS ñoïc laïi caû 3 caâu traû lôøi. -1 HS keå. Caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt. - HS leân baûng keå. Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt baïn keå. - HS keå theo nhoùm. - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân baûng thi keå. Caû lôùp theo doõi bình choïn nhoùm keå hay nhaát. HS ñoïc ñeà. - HS laøm baøi vaøo vôû (caâu hoûi b hoaëc caâu hoûi c) 2 HS vieát moãi em 1 caâu leân baûng nhoùm, daùn leân. - 4 HS ñoïc baøi. Caû lôùp nhaän xeùt bình choïn baïn vieát toát nhaát 3) Cuûng coá – Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Veà nhaø xem laïi baøi vaø taäp keå caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe.
- Xem thêm -